รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221020003ณัฐพงศ์ บำรุงอิสลามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
2. ปวช.5221020004ณัฐวุฒิ สุทธิละอองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
3. ปวช.5221020005ณัฐวุฒิ เดชประยงค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
4. ปวช.5221020007ตนุภัทร ปัญจมวัฒน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
5. ปวช.5221020009ธีรพล เต้งชูเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
6. ปวช.5221020010นพชัย ยศสิงห์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
7. ปวช.5221020013เพชรพรรณรายณ์ เพชรมาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
8. ปวช.5221020014ภาณุพันธ์ รอดสมบูรณ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
9. ปวช.5221020016เริงศักดิ์ ซูมานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
10. ปวช.5221020017วรวุฒิ เพ็งสุขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
11. ปวช.5221020018วัฒนา ประเสริฐศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
12. ปวช.5221020019วินิจ หมื่นสรรพนาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
13. ปวช.5221020021ศิวดล ฟองฤทธิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
14. ปวช.5221020022เศกสรรค์ บุญประเทืองวงศ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
15. ปวช.5221020023สุริยา สุขไสวเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
16. ปวช.5221020024อรุณรัตน์ ปะวะโขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
17. ปวช.5221020025กำพล รักธรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
18. ปวช.5221020027จุฑาเดช นาคสถิตย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
19. ปวช.5221020028ฐิติพงษ์ อิสลามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
20. ปวช.5221020029ธนิตย์ หมัดละเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
21. ปวช.5221020030นพพร โขนงน้อยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
22. ปวช.5221020031นพรัตน์ ทองอยู่เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
23. ปวช.5221020032นิตินัย คลังกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
24. ปวช.5221020033บุญญฤทธิ์ ตาพลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
25. ปวช.5221020034ประชารักษ์ แสงสอนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
26. ปวช.5221020035พรชัย หมัดละเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
27. ปวช.5221020036พีรณัฐ ประสงค์ดีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
28. ปวช.5221020037ภานุวัฒน์ วงศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
29. ปวช.5221020039มารุต โซะเฮงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
30. ปวช.5221020040ยมวรา กรีศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
31. ปวช.5221020041ยศธนา ธาระขวัญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
32. ปวช.5221020043วรุฒน์ วงศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
33. ปวช.5221020044สิทธิชัย สามสีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
34. ปวช.5221020047อมรชัย ทองชุมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
35. ปวช.5221040001กฤติน ดิษฐวัฒนะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
36. ปวช.5221040003กฤษฎา อ่ำโพธิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
37. ปวช.5221040004เกรียงศักดิ์ จุ้ยศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
38. ปวช.5221040005คฑาวุธ จิรปิติสัจจะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
39. ปวช.5221040006จักรกฤษ ฮานาฟีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
40. ปวช.5221040007ชนะพล โซ๊ะลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
41. ปวช.5221040009ทัศทร ภูกิ่งเงินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
42. ปวช.5221040010ธีรพล เดชพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
43. ปวช.5221040011ธีรวร พิมพ์หนูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
44. ปวช.5221040012นันทนีย์ ท้าวไชยมูลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
45. ปวช.5221040013ปุณณวัฒน์ ช่ออ่วมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
46. ปวช.5221040014พัฒนกร ไทยเจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
47. ปวช.5221040015ภานุพันธ์ ปาณาพงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
48. ปวช.5221040016ยุทธพงษ์ สังข์อ่อนดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
49. ปวช.5221040017รัตน์ชัย บุญวันต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
50. ปวช.5221040018วัชรินทร์ แสงศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
51. ปวช.5221040019สิทธิศักดิ์ นรชัยพีรพัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
52. ปวช.5221040020สุขวิช แอนดะริสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
53. ปวช.5221040021สุเทพ แดงหล่ำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
54. ปวช.5221040022อดิศักดิ์ เด่นซอไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
55. ปวช.5221040023อานัส แซะอาลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
56. ปวช.5221040024กิตติพศ เข็มทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
57. ปวช.5221040025ชัยวัฒน์ สีดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
58. ปวช.5221040026ณัฎฐวงศ์ ธนัญชยานนท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
59. ปวช.5221040027ณัฐพล มานมูเลาะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
60. ปวช.5221040028ธวัชชัย ดีบุกคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
61. ปวช.5221040029ธีรชา เชื้อผู้ดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
62. ปวช.5221040031บุรัสกร ศักดิ์ศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
63. ปวช.5221040032ประพันธ์ อ่างแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
64. ปวช.5221040033ปรัชญา หาญบุรุษไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
65. ปวช.5221040036เมธี ธวัชเมธานันท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
66. ปวช.5221040037รัชชา จิตต์ประทุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
67. ปวช.5221040038วิทยา ขันธิรัตน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
68. ปวช.5221040040วิษณุ มะยังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
69. ปวช.5221040041ศิวัช รอดสดใสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
70. ปวช.5221040042สรายุทธ ทองคล้ายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
71. ปวช.5221040043สิทธิชัย กันภูมิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
72. ปวช.5221040044อดิศร อับดุลเลาะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
73. ปวช.5221040045อภิวัฒน์ กทิศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
74. ปวช.5221040047เอกลักษณ์ กล่อมจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
75. ปวช.5221040048คเชนทร์ หมัดสะและไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
76. ปวช.5221040051ณัฐวุฒิ เตี่ยบัวแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
77. ปวช.5221040054นครินทร์ ช้างสุวรรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
78. ปวช.5221040059วิรัตน์ ภูมิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
79. ปวช.5221040061สุพจน์ มีอนันต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
80. ปวช.5221040062สุวิทย์ เผ่าวณิชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
81. ปวช.5221040065กฤษดา กองแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
82. ปวช.5221040067จักรพงษ์ โคตรพัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
83. ปวช.5221040069ทวีศักดิ์ แก้วจรูญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
84. ปวช.5221040074บุญญฤทธิ์ อุ่นสุดคลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
85. ปวช.5221040075ปราโมทย์ ยิ้มม่วงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
86. ปวช.5221040077วรวิทย์ ซมมินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
87. ปวช.5221040078วุฒิพงศ์ นพพิบูลย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
88. ปวช.5221040082อนุสรณ์ มะยังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
89. ปวช.5221040084ณภัทร พงษ์วิจารณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
90. ปวช.5221040085ดุลยฤทธิ์ วงศ์ยังอยู่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
91. ปวช.5221040086ธนกร แสงโชติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
92. ปวช.5221040087ธนพล พุ่มอ่อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
93. ปวช.5221040088นพดล แตงไทยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
94. ปวช.5221040089นฤเบศน์ ปิ่นนาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
95. ปวช.5221040090ประภาศรี ก้ามกระโทกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
96. ปวช.5221040091ปวีร์ กะดามันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
97. ปวช.5221040092พีรพล มะดะเรสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
98. ปวช.5221040093ภัคจิรา เทียนมณีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
99. ปวช.5221040094ยงยศ วงศ์สมุทรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
100. ปวช.5221040095วัทธิกร ลีพินิจธรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
101. ปวช.5221040096วารีพร สวัสดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
102. ปวช.5221040097สุขสันต์ เจริญสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
103. ปวช.5221040098สุมิตรา ฮีมวิเศษไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
104. ปวช.5221040101พีรวิชญ์ การงามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
105. ปวช.5221040103กรวิชญ์ เลี่ยวสมบูรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
106. ปวช.5221040104กฤตภาส พุ่มดอกไม้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
107. ปวช.5221040105จาตุรงค์ จตุรวงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
108. ปวช.5221040106ณัฐกานต์ วันทาวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
109. ปวช.5221040107ทศเทพ ชนตะชลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
110. ปวช.5221040108ธาฤทธิ์ ป้อมน้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
111. ปวช.5221040109ธีรศักดิ์ ชำนาญกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
112. ปวช.5221040110นันทศักดิ์ มิตรน้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
113. ปวช.5221040111บดีพัฒน์ วีระกุลแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
114. ปวช.5221040112ปรเมษฐ์ มะหะหมัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
115. ปวช.5221040113ปุญญพัฒน์ จันทะคำมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
116. ปวช.5221040114พชร ซิงห์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
117. ปวช.5221040115ภาณุวัฒน์ ภูมิผิวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
118. ปวช.5221040116ภูวดล นุ่นภักดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
119. ปวช.5221040117วรพงศ์ ภาคพิพัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
120. ปวช.5221040118วรุตม์ รัตนศิลป์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
121. ปวช.5221040119อนณ มุสิไชยวัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
122. ปวช.5221040120อาทิตย์ สว่างผลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
123. ปวช.5221040121พีรพัฒน์ ไชโยธาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
124. ปวช.5221040123ฤทธิพล ชูไทยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
125. ปวช.5221040125ชัยวัฒน์ พุฒเพ็งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
126. ปวช.5221040127นพณัฐ แสนภักดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
127. ปวช.5221040129บรรหาญ เสรีศรีสง่าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
128. ปวช.5221040132วรัญญู วันเจียมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
129. ปวช.5221040133วิชชา ศรีแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
130. ปวช.5221040134วิริยะ ถนอมทรัพย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
131. ปวช.5221040136สหภาพ อรัญฤทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
132. ปวช.5221040139อดิศักดิ์ ประดับญาติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
133. ปวช.5221040141จารุวิทย์ ยูนุมานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
134. ปวช.5221040143กันตพัฒน์ ชูทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
135. ปวช.5221040144ชัยชาญ โกศลประดิษฐ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
136. ปวช.5221040145ชาญณรงค์ วงษ์สะและไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
137. ปวช.5221040147ณัฐ เจตนาพิทักษ์กุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
138. ปวช.5221040148ณัฐพงษ์ หอมหวลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
139. ปวช.5221040151ธนชาติ ปัตตุรังสีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
140. ปวช.5221040155ปิติพัฒน์ ภัคธรศิริวัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
141. ปวช.5221040156เมทนธี อารีย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
142. ปวช.5221040159สิทธิชัย ฤกษ์ศิลานนท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
143. ปวช.5221040161เอกนรินทร์ เอ็นดูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
144. ปวช.5221040162ศรราม ราชคมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
145. ปวช.5221040165ชาคริต แก้วสุพัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
146. ปวช.5221040166ธนกฤต วงษ์มะเซาะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
147. ปวช.5221040167ธีรภัทร สมสมานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
148. ปวช.5221040168ธีรัตน์ ลานอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
149. ปวช.5221040169นวพล นาทีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
150. ปวช.5221040170ภานุวัฒน์ ฉิมปี๋ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
151. ปวช.5221040172มีโชค มีกิริยาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
152. ปวช.5221040173สยุมพร เสียงสัมพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
153. ปวช.5221040174อนุดิษฐ์ จันทร์อำรุงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
154. ปวช.5221040175อภิวัฒน์ ทวีรักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
155. ปวช.5221040177อับดุลฮาดี มะดะเรสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
156. ปวช.5221040180ทีปกร ตาเจริญเมืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
157. ปวช.5221040181โชติพงค์ บุญมีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
158. ปวช.5221040183นนทพันธ์ รัฐพิทักษ์สันติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
159. ปวช.5221040185พลวัต ผ่องใสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
160. ปวช.5221040186ภูษิต มูหะหมัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
161. ปวช.5221040187วรกันต์ โชติพรภากรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
162. ปวช.5221040189วิทยา โต๊ะทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
163. ปวช.5221040190วุฒิชัย ลือภพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
164. ปวช.5221040191ศรายุทธ ศรีเดชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
165. ปวช.5221040193เสกฐบูรณ์ ผิวสอาดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
166. ปวช.5221040196ปัญญา มูนิคมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
167. ปวช.5221040197รวิช แจ่มแจ้งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
168. ปวช.5221040198กลวัชร ลิ้มเล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
169. ปวช.5221040200นฤดล พิเมยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
170. ปวช.5221040201เนติพงษ์ เสนครามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
171. ปวช.5221040202ศิริพงศ์ เหลาพรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
172. ปวช.5221040205นฤกิจ โนนด่อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
173. ปวช.5221060001ญาณิศา หวังสาสุขการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
174. ปวช.5221060002ธนารักษ์ มานยาซิการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
175. ปวช.5221060004นัทธพงศ์ ประสาทชัยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
176. ปวช.5221060005ปิยะพันธ์ ศรีโอภาสการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
177. ปวช.5221060006พัชรพล อึ้งพานิชย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
178. ปวช.5221060008ภาคภูมิ เอี่ยมเจริญการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
179. ปวช.5221060009ภาณุวัส กำลังเอกการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
180. ปวช.5221060013วชิรวิทย์ เสนครามการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
181. ปวช.5221060014วนิดา มินิลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
182. ปวช.5221060015วรพล มะหะมานการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
183. ปวช.5221060016วิชัย เทพสนิทการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
184. ปวช.5221060017วิสิษฎ์ เจริญรอยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
185. ปวช.5221060018ศราวุฒิ พลวิเศษการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
186. ปวช.5221060019ศิริพร หลวงฤทธิ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
187. ปวช.5221060020สิริรัตน์ มะลิเลิศการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
188. ปวช.5221060021อาภากร ชาญชลธีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
189. ปวช.5221060022กิตติพงษ์ โพธิ์วันการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
190. ปวช.5221060024จักรกริช เจดีย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
191. ปวช.5221060030ธนากร ดำหริดีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
192. ปวช.5221060031ปฏิพล มีมูซอการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
193. ปวช.5221060034ยศพนธ์ กลิ่นกล่อมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
194. ปวช.5221060035เริงฤทธิ์ คุ้มวงษาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
195. ปวช.5221060037สรชัช เกตุหอมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
196. ปวช.5221060038สืบพงษ์ แสงไกรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
197. ปวช.5221060039สุกัลย์ ราชคมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
198. ปวช.5221060041เสกสรรค์ สร้อยสิงห์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
199. ปวช.5221060043เกียรติศักด์ เนตรจ๋อยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
200. ปวช.5221060044ณัฎฐพล ยีกาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
201. ปวช.5221060046เดช กอยนาพันธ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
202. ปวช.5221060048นัฎดนัย ชมมิการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
203. ปวช.5221060050นัฐพล มัดยูซบการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
204. ปวช.5221060052พงศกร นรดินการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
205. ปวช.5221060053ไพศาล ขันธศาลาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
206. ปวช.5221060054ภัทรพล สุขศรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
207. ปวช.5221060056มัสดี ตั้งโซ๊ะการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
208. ปวช.5221060057วรวุฒิ ยะสูงเนินการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
209. ปวช.5221060058ศราวุฒิ กลัดประเสริฐการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
210. ปวช.5221060060อภิชัย สำราญใจการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
211. ปวช.5221060061อภิชาติ ดุงโคกกรวดการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
212. ปวช.5221060063กนก สุขเอี่ยมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
213. ปวช.5221060065ชินวัตร สังข์เพ็ชรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
214. ปวช.5221060070ธนบูรณ์ บัวศิริการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
215. ปวช.5221060072ธีรนัย วัชระปิยะโสภณการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
216. ปวช.5221060076ปวรปรัชญ์ อยู่สกุลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
217. ปวช.5221060077พงศธร เขียวอ่อนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
218. ปวช.5221060078พงษ์พันธ์ คำสิงคะการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
219. ปวช.5221060079วรสิทธิ์ วรรณสินธุ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
220. ปวช.5221060081เสกสรร มันอินทร์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
221. ปวช.5221060082อภิชาติ ปาณะศรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
222. ปวช.5221060085ชนะชล อ่อนธรรมาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
223. ปวช.5221060086ณลงกรณ์ จูประโคนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
224. ปวช.5221060087ณัฐกร สุขโรจน์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
225. ปวช.5221060088ณัฐวุฒิ มาตย์นอกการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
226. ปวช.5221060090นิธิกร กันวงษ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
227. ปวช.5221060093ปุณยวีร์ เกียรติ์ชัยแก้วการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
228. ปวช.5221060098วิษณุ บุญจันทร์วัฒน์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
229. ปวช.5221060100สหรัฐ ชมทรัพย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
230. ปวช.5221060102อรรถพล ทิมรักษาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
231. ปวช.5221060104เอกสิทธิ์ รักษายศการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
232. ปวช.5221060105จิตบุณย์ เหล่าหัชกุลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
233. ปวช.5221060106จิตตพัฒน์ พงศ์ปฏิเมธการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
234. ปวช.5221060108ชานนท์ วิมลศิลป์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
235. ปวช.5221060109ณัฐวิทย์ ณ ลำปางการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
236. ปวช.5221060111นพดล กุศลธรรมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
237. ปวช.5221060112นพดล บุญอุดมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
238. ปวช.5221060115บุปผาชาติ สร้อยเสนาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
239. ปวช.5221060117พงศ์พัฒน์ เม่งศิริการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
240. ปวช.5221060118พัชรินทร์ อินทร์เพชรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
241. ปวช.5221060121ศักดา สมหวังการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
242. ปวช.5221060122สมัชชา จันทร์เกษรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
243. ปวช.5221060123สหภาพ สะกุมาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
244. ปวช.5221060125อลิษา แย้มสวนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
245. ปวช.5221060126สิวกุล เม่งศิริการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
246. ปวช.5221120001กมลวรรณ แดงมีสีการพิมพ์ การพิมพ์ 
247. ปวช.5221120002กัญกฤตา รู้รักศรีการพิมพ์ การพิมพ์ 
248. ปวช.5221120003กิตติ จันทร์เขียวการพิมพ์ การพิมพ์ 
249. ปวช.5221120004กิตติมา งามเจริญการพิมพ์ การพิมพ์ 
250. ปวช.5221120005ทศพล สะกุมาการพิมพ์ การพิมพ์ 
251. ปวช.5221120006ธงชัย บุญเสริมการพิมพ์ การพิมพ์ 
252. ปวช.5221120007ธนดล ปานประภากรการพิมพ์ การพิมพ์ 
253. ปวช.5221120008ธนะพล เกษประสิทธิ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
254. ปวช.5221120010นที บุญเพ็งการพิมพ์ การพิมพ์ 
255. ปวช.5221120011นวพร อีซอการพิมพ์ การพิมพ์ 
256. ปวช.5221120013ปารมี ตะเคียนโตการพิมพ์ การพิมพ์ 
257. ปวช.5221120014ภาวิณี ล้อมวงศ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
258. ปวช.5221120015ภูริน ทรงศิริการพิมพ์ การพิมพ์ 
259. ปวช.5221120016มุทิตา จันทสิทธิ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
260. ปวช.5221120017ระวี เข็มเงินการพิมพ์ การพิมพ์ 
261. ปวช.5221120018วราภรณ์ สุขเกษมการพิมพ์ การพิมพ์ 
262. ปวช.5221120019วิชุดา มะสันเทียะการพิมพ์ การพิมพ์ 
263. ปวช.5221120020อรอนงค์ ปู่มั่นคงการพิมพ์ การพิมพ์ 
264. ปวช.5221120021อาภากร หมุดทองการพิมพ์ การพิมพ์ 
265. ปวช.5221120023ขจรศักดิ์ ภู่พูนลาภการพิมพ์ การพิมพ์ 
266. ปวช.5221120025ดลนภา กลางกาญจน์การพิมพ์ การพิมพ์ 
267. ปวช.5221120026ธนกฤษ เตธนศาลการพิมพ์ การพิมพ์ 
268. ปวช.5221120028นัทธพงศ์ ดีสิงห์การพิมพ์ การพิมพ์ 
269. ปวช.5221120030น้ำฝน ยูระบายการพิมพ์ การพิมพ์ 
270. ปวช.5221120035วาสนา วงษ์อารีการพิมพ์ การพิมพ์ 
271. ปวช.5221120036ศิรินภา พิมพ์ดีการพิมพ์ การพิมพ์ 
272. ปวช.5221120037ศิริพร สกุมาการพิมพ์ การพิมพ์ 
273. ปวช.5221120039สุพรรณษา มะหะหมัดการพิมพ์ การพิมพ์ 
274. ปวช.5221120041อรวรรณ บุญเพ็งการพิมพ์ การพิมพ์ 
275. ปวช.5221120042อัญชลี บุญเพชรการพิมพ์ การพิมพ์ 
276. ปวช.5221120045ฐิติรัตน์ มหาบุญการพิมพ์ การพิมพ์ 
277. ปวช.5221120047ณิพาภรณ์ พูนประสิทธิ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
278. ปวช.5221120049ธนพล แท่นนิลการพิมพ์ การพิมพ์ 
279. ปวช.5221120051นฤมล อินสว่างการพิมพ์ การพิมพ์ 
280. ปวช.5221120053บาซิล หร่ายมะณีการพิมพ์ การพิมพ์ 
281. ปวช.5221120054ประธาน ศิลปชัยณรงค์การพิมพ์ การพิมพ์ 
282. ปวช.5221120055ประเสริฐ ค้าผลดีการพิมพ์ การพิมพ์ 
283. ปวช.5221120056ปรีชา ศรีเสนาศักดิ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
284. ปวช.5221120057ปาราตรี จุลวงษ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
285. ปวช.5221120059พันธพงศ์ เซ็มมุกดาการพิมพ์ การพิมพ์ 
286. ปวช.5221120060ลูกปลา มีคุณประเสริฐการพิมพ์ การพิมพ์ 
287. ปวช.5221120061วรัญญา เจ๊ะเซ็นการพิมพ์ การพิมพ์ 
288. ปวช.5221120068ธนโชติ จันทร์ปลีการพิมพ์ การพิมพ์ 
289. ปวช.5221120069นุจรี ประสิทธิ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
290. ปวช.5221120070พรากรณ์ บุญทองการพิมพ์ การพิมพ์ 
291. ปวช.5221120071คณิตกุล มณีโชติการพิมพ์ การพิมพ์ 
292. ปวช.5221120072พิมพ์ชนก ยิ้มโสมการพิมพ์ การพิมพ์ 
293. ปวช.5221120074มุขพล สัมฤทธิ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
294. ปวช.5221120075รัตน์วดี เชื้อขำการพิมพ์ การพิมพ์ 
295. ปวช.5221120076วรรณวิสา ป้องขันธ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
296. ปวช.5221120078ศราวุธ แปลงศรีการพิมพ์ การพิมพ์ 
297. ปวช.5221120082สุธี จันทร์แดงการพิมพ์ การพิมพ์ 
298. ปวช.5221120084สุรศักดิ์ นุชแดงการพิมพ์ การพิมพ์ 
299. ปวช.5221120085อภิญญา โตพันธ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
300. ปวช.5221120087อภิสิทธิ์ สิทธิสารการพิมพ์ การพิมพ์ 
301. ปวช.5221120088วีระพงศ์ แสงจันทร์การพิมพ์ การพิมพ์ 
302. ปวช.5221120089มณฑาณี สายนิลการพิมพ์ การพิมพ์ 
303. ปวช.5222010002กัณชลิกา ศิริโกไสยกานนท์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
304. ปวช.5222010003จามจุรี ปานดอนไพรพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
305. ปวช.5222010004จีราวรรณ มีฤทธิ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
306. ปวช.5222010005ชนานันท์ พุ่มเกิดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
307. ปวช.5222010007ณัฎฐาภรณ์ เจริญกิจพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
308. ปวช.5222010008ด๊ะวรี โพทองพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
309. ปวช.5222010010นันทิดา มานฮาเซ็มพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
310. ปวช.5222010011นุจรินทร์ สันประเสริฐพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
311. ปวช.5222010012ปัทมา มะตังพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
312. ปวช.5222010014มุทิตา บุญล้อมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
313. ปวช.5222010015เมธินี แย้มเยื้อนพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
314. ปวช.5222010016รัชชานนท์ ดียิ่งพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
315. ปวช.5222010017วนามล ซอเฮงพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
316. ปวช.5222010018แววตา เจริญสุขพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
317. ปวช.5222010019ศุภมาส ชื่นช้างพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
318. ปวช.5222010021อนุชา เรื่องสมุทรพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
319. ปวช.5222010022ฮัสซาน ซอหมัดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
320. ปวช.5222010024กาญต์ติมา เทียนมณีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
321. ปวช.5222010025ขนิษฐา คำศรีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
322. ปวช.5222010026ชนนิกานต์ มะดาเร็ดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
323. ปวช.5222010027นฤมล สังข์เพ็ชรรัตน์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
324. ปวช.5222010029ปริญญา จีระออนพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
325. ปวช.5222010030ปรียานุช รถยงค์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
326. ปวช.5222010031ปาลิตา สระแก้วพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
327. ปวช.5222010032ภัทรภณ บุญเอี่ยมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
328. ปวช.5222010033ยุวดี แขกซองพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
329. ปวช.5222010035ฤดีภรณ์ อู่วิเชียรพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
330. ปวช.5222010036สกุลเทพ เลพยัพพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
331. ปวช.5222010037สถาพร เถาทองพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
332. ปวช.5222010039สำเร็จ พรมจันทร์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
333. ปวช.5222010040สุรัณญา พกุลานนท์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
334. ปวช.5222010041อภิญญา วิบูลย์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
335. ปวช.5222010042อภิญญา หมัดมุดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
336. ปวช.5222010043อินทิรา ร่มโพภักดิ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
337. ปวช.5222010044กชพรรณ สันตเตโชพณิชยการ การบัญชี 
338. ปวช.5222010045กมลชนก มะมินพณิชยการ การบัญชี 
339. ปวช.5222010046กานติมา สันประเสริฐพณิชยการ การบัญชี 
340. ปวช.5222010047ขนิษฐา เจ๊ะมูฮำหมัดพณิชยการ การบัญชี 
341. ปวช.5222010048จารยา มะเหม็งพณิชยการ การบัญชี 
342. ปวช.5222010049จิราภรณ์ แพงศรีพณิชยการ การบัญชี 
343. ปวช.5222010050ชลิตา มารัตยูซบพณิชยการ การบัญชี 
344. ปวช.5222010051ชัยวัฒน์ อัศวโชคพณิชยการ การบัญชี 
345. ปวช.5222010052ทิพานัน ทรัพย์ปิติพณิชยการ การบัญชี 
346. ปวช.5222010053ประเทือง ดอกโศกพณิชยการ การบัญชี 
347. ปวช.5222010054พัทยา เกษรหอมพณิชยการ การบัญชี 
348. ปวช.5222010055วรรนา หนูนิ่มพณิชยการ การบัญชี 
349. ปวช.5222010056วิชุดา สอนชอุ่มพณิชยการ การบัญชี 
350. ปวช.5222010057วีรนุช ยานีพณิชยการ การบัญชี 
351. ปวช.5222010058สรัญญา ศรีโอภาสพณิชยการ การบัญชี 
352. ปวช.5222010059สรารัตน์ ด้วงปานพณิชยการ การบัญชี 
353. ปวช.5222010060สุกัญญา ยะมามังพณิชยการ การบัญชี 
354. ปวช.5222010061สุนิสา ลาวังพณิชยการ การบัญชี 
355. ปวช.5222010062สุธิดา ฮานับพณิชยการ การบัญชี 
356. ปวช.5222010063สุพัตรา หมุดทองพณิชยการ การบัญชี 
357. ปวช.5222010064เสาวลักษณ์ ชาหอมพณิชยการ การบัญชี 
358. ปวช.5222010065อนงค์นาฎ พุ่มพันธ์พณิชยการ การบัญชี 
359. ปวช.5222010066อารี นรินทรพณิชยการ การบัญชี 
360. ปวช.5222010067กรรณิการ์ ประสารวงค์พณิชยการ การบัญชี 
361. ปวช.5222010068จันทราทิพย์ คงอินทร์พณิชยการ การบัญชี 
362. ปวช.5222010069จิราภรณ์ จิตราภาพณิชยการ การบัญชี 
363. ปวช.5222010070ชลธิชา อุสมาลีพณิชยการ การบัญชี 
364. ปวช.5222010072บูชิตา พงษ์เพ็งพณิชยการ การบัญชี 
365. ปวช.5222010073ปาวิกา ยิ่งรอดพณิชยการ การบัญชี 
366. ปวช.5222010074มณฑิกา สิงห์งามพณิชยการ การบัญชี 
367. ปวช.5222010075ยุรดา กล้าพังเทียมพณิชยการ การบัญชี 
368. ปวช.5222010076ริศรา อับดุลเลาะพณิชยการ การบัญชี 
369. ปวช.5222010077วรรณนิศา ลอยมาพณิชยการ การบัญชี 
370. ปวช.5222010078วรวรรณ เพ็งระวะพณิชยการ การบัญชี 
371. ปวช.5222010079ศรีลดา บุตรเศรษฐพณิชยการ การบัญชี 
372. ปวช.5222010080ศิริวรรณ เกตุกระจ่างพณิชยการ การบัญชี 
373. ปวช.5222010082สุนิตตา กอนีพณิชยการ การบัญชี 
374. ปวช.5222010083สุนิษา เหลี่ยมแหลมพณิชยการ การบัญชี 
375. ปวช.5222010084สุนิสา สุวินัยพณิชยการ การบัญชี 
376. ปวช.5222010085สุภาวดี คงแก้วพณิชยการ การบัญชี 
377. ปวช.5222010086เสาวลักษณ์ อรุณโชติพณิชยการ การบัญชี 
378. ปวช.5222010087อโนทัย พันชาติพณิชยการ การบัญชี 
379. ปวช.5222010088อภิสรา วงศ์ประทุมพณิชยการ การบัญชี 
380. ปวช.5222010089กรรณิกา ศรีนวลพณิชยการ การเลขานุการ 
381. ปวช.5222010090จารุวรรณ เกษกลิ่นพณิชยการ การเลขานุการ 
382. ปวช.5222010091จรุวรรณ พรศิริทรัพย์พณิชยการ การเลขานุการ 
383. ปวช.5222010092จิราภรณ์ พรมรอดพณิชยการ การเลขานุการ 
384. ปวช.5222010093ชฎาภรณ์ คำวงศ์พณิชยการ การเลขานุการ 
385. ปวช.5222010095ณัฐนรี ดานาจแก้วพณิชยการ การเลขานุการ 
386. ปวช.5222010096เดือนนภา โพธาติ๊บพณิชยการ การเลขานุการ 
387. ปวช.5222010099ปุณญนุช อยู่สวนพณิชยการ การเลขานุการ 
388. ปวช.5222010100พนิดา มะขามทองพณิชยการ การเลขานุการ 
389. ปวช.5222010103วรรณษา มาวานิชพณิชยการ การเลขานุการ 
390. ปวช.5222010106ศิริพร คันศรพณิชยการ การเลขานุการ 
391. ปวช.5222010107ศิริวรรณ หนูมาพณิชยการ การเลขานุการ 
392. ปวช.5222010108สุธาทิพย์ เนียมกล่ำพณิชยการ การเลขานุการ 
393. ปวช.5222010109สุปราณี ฮ่อหริ่มพณิชยการ การเลขานุการ 
394. ปวช.5222010110เจษฎา เนียมหอมพณิชยการ ธุรกิจค้าปลีก 
395. ปวช.5222010111ธัญญาเรศ หารศึกพณิชยการ ธุรกิจค้าปลีก 
396. ปวช.5222010112นันทนา คุ้มม่วงพณิชยการ ธุรกิจค้าปลีก 
397. ปวช.5222010114พัชริดา ขำกาพณิชยการ ธุรกิจค้าปลีก 
398. ปวช.5222010115ลลิตา สนนุกิจพณิชยการ ธุรกิจค้าปลีก 
399. ปวช.5222010116วีรภัทร แก้วหนูนาพณิชยการ ธุรกิจค้าปลีก 
400. ปวช.5222010120อัฉโรบล บุญเพ็งพณิชยการ ธุรกิจค้าปลีก 
401. ปวช.5222010121บุณฑริกา จอมจิ๋วพณิชยการ ธุรกิจค้าปลีก 
402. ปวช.5222010123ทัศนีย์ ช่างสลักพณิชยการ การบัญชี 
403. ปวช.5222010124วิจิตรา เทพมณีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
404. ปวช.5222010128สุจิตรา สิงห์ทองพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
405. ปวส.5331040001กิตติชัย มิตรเจริญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
406. ปวส.5331040002เจตนา แซ่เต๋นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
407. ปวส.5331040003ชิษณุทัต สายพานไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
408. ปวส.5331040004ณัฐพล แฉ่งใจไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
409. ปวส.5331040005ณัฐวุฒิ ไหมแพงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
410. ปวส.5331040006ธนพร รุจิระกุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
411. ปวส.5331040007ธนรัชต์ มีมงคลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
412. ปวส.5331040008ปริญญา บำรุงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
413. ปวส.5331040009ปรีชา ผลเลิศไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
414. ปวส.5331040010ปรีดา สุไลมานไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
415. ปวส.5331040011พงศธร ธงไชยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
416. ปวส.5331040012พิพัฒน์พล ร้อยแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
417. ปวส.5331040013พีรพงษ์ พุ่มแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
418. ปวส.5331040014มนตรี ดวงขาวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
419. ปวส.5331040015มนัสพงศ์ กำมะหยี่ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
420. ปวส.5331040016เมตตรัย ชินโชติไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
421. ปวส.5331040017วัชรินทร์ ปิ่นแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
422. ปวส.5331040018วัชรินทร์ ขำเขียนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
423. ปวส.5331040019วิทวัส อารยธรรมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
424. ปวส.5331040020อภิสิทธิ์ ประดิษฐธรรมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
425. ปวส.5331040022อัครวุฒิ วงศ์แดงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
426. ปวส.5331040023เอกรัช ยะก๊บไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
427. ปวส.5331040026คมกฤษ เผือกแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
428. ปวส.5331040029นครินทร์ ธรรมาธิกรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
429. ปวส.5331040030นพดล กมลรัมย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
430. ปวส.5331040031ปวเรศ อรุณเกตุไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
431. ปวส.5331040032ภาณุพงศ์ ไชยนิตย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
432. ปวส.5331040033วุฒิชัย ชิดชอบไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
433. ปวส.5331040034ศรายุทธ บุญอยู่ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
434. ปวส.5331040035ศรายุทธ สมอทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
435. ปวส.5331040040สุทธิพงษ์ บัวชูกลิ่นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
436. ปวส.5331040041สุธี กิตติพีรกรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
437. ปวส.5331040042อธิวัฒน์ เม้าบำรุงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
438. ปวส.5331040043อภิวัฒน์ จันทร์พุ่มไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
439. ปวส.5331040044เชาวเรศ บุญนะบุตรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
440. ปวส.5331040045ดนัย ศรีสว่างไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
441. ปวส.5331040046ดำรงค์เกียรติ จันทรพยัคไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
442. ปวส.5331040047ธนพัฒน์ มินโดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
443. ปวส.5331040048ธัญ สท้านโยธินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
444. ปวส.5331040049ปัญญา ด้วงเดชไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
445. ปวส.5331040050ปัณณุวัตร แสวงศิริผลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
446. ปวส.5331040052พลากร อุดมมีชัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
447. ปวส.5331040053พัทธ์ชนก วงศ์จันทรพิมพ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
448. ปวส.5331040054ภาคภูมิ เลิศสิริโพธิ์ทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
449. ปวส.5331040055มารุต มินโดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
450. ปวส.5331040056วรมินทร์ นรินทรางกูร ณ อยุธยาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
451. ปวส.5331040057วิศรุต อัศววิริยพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
452. ปวส.5331040058สถาพร ตุลานนท์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
453. ปวส.5331040059สถาพร จั่นเพ็ชรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
454. ปวส.5331040060สมปอง แพรอดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
455. ปวส.5331040061สุเมธ อาดำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
456. ปวส.5331040062อัครพล มูหะหมัดอาดำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
457. ปวส.5331040063เอกราช นภากรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
458. ปวส.5331040064กิตติ ผลอินทร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
459. ปวส.5331040065จรินทร์ ปานเพ็ชรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
460. ปวส.5331040066ชาญณรงค์ พ่วงเพ็ชร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
461. ปวส.5331040067ณรงค์เกียรติ พงค์สุวรรณไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
462. ปวส.5331040068ณวัฒน์ เรืองดำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
463. ปวส.5331040070ณัฐวีย์ มะลิวัลย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
464. ปวส.5331040071ธงไชย กุนตงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
465. ปวส.5331040072นันทศักดิ์ พวงมณีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
466. ปวส.5331040073พชร ภิตติสกุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
467. ปวส.5331040074มารุต ปั้นมาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
468. ปวส.5331040075ลิขิต วงษ์อารีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
469. ปวส.5331040076วิทยา ทรงพินิจไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
470. ปวส.5331040077วีระศักดิ์ เอี่ยมสุขไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
471. ปวส.5331040078ศักดิ์ชัย คงยงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
472. ปวส.5331040079ศิริ ประดิษฐสุวรรณ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
473. ปวส.5331040080สุอนันต์ อินทร์ทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
474. ปวส.5331040081อุดมพงค์ เย็นศิริไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
475. ปวส.5331040082ไอรินทร์ ปิยะพันธุ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
476. ปวส.5331040083ปนายุ เปล่งสิริวัธน์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
477. ปวส.5331040084ธีระพัฒน์ โต๊ะเละไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
478. ปวส.5331040085ณัฐพล มูลสมบัติไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
479. ปวส.5331050001กิตติพงษ์ ชินรัตนาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
480. ปวส.5331050002เกิดโชค แสงสุวรรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
481. ปวส.5331050004ณัฏฐ์ เกิดโกสุมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
482. ปวส.5331050005ณัฐวุฒิ เจนวารินทร์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
483. ปวส.5331050006ธนวัฒน์ กระจ่างโลกอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
484. ปวส.5331050007ธัญญารัตน์ ทายาหอมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
485. ปวส.5331050008ธีรภัทร เขียวหวานอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
486. ปวส.5331050009น้ำตาล แก้วศรีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
487. ปวส.5331050010บรรพต วรรณปทุมจินดาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
488. ปวส.5331050011ปรเมศ อับดุลเลาะอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
489. ปวส.5331050012ปริญญา โหมดตาดอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
490. ปวส.5331050013พันธกานต์ มานชูอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
491. ปวส.5331050014พีระพง หวังผลอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
492. ปวส.5331050015ไพโรจน์ รักษ์ศิริอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
493. ปวส.5331050017วิทยา สุนทรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
494. ปวส.5331050020วิทยา ได้เจริญสุขอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
495. ปวส.5331050021วิมลิน ฤาเดชอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
496. ปวส.5331050022วิศวไชย มนัสโยธินอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
497. ปวส.5331050023สุชาดา จันทรวงศ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
498. ปวส.5331050024สุทธิดา ปานละมุดอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
499. ปวส.5331050025สุวิชาญ พูลเจริญอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
500. ปวส.5331050026อนัญญา ยันต์ทองอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
501. ปวส.5331050028อรรพล บุญมาเลิศอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
502. ปวส.5331050029อรุณรัตน์ วิจิตรนันท์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
503. ปวส.5331050030อัครพล เอี่ยมสุวรรณอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
504. ปวส.5331050031อัศวิน ใยโพธิ์ทองอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
505. ปวส.5331050032อำพล กระแสโสมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
506. ปวส.5331050033เอกรัฐ จำรักษาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
507. ปวส.5331050034กฤษฎา พลายแก้วอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
508. ปวส.5331050035แพรวพรรณ ม้าเพ็งอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
509. ปวส.5331050037คชภัค ผ่องกิจกุลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
510. ปวส.5331050039ณัฐพงศ์ ไกรอ่ำอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
511. ปวส.5331050040ธนายุต อ่างแก้วอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
512. ปวส.5331050041นิรัน บัวเสริฐอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
513. ปวส.5331050042บงกช พลพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
514. ปวส.5331050044วรวุฒิ บุตรนวมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
515. ปวส.5331050045วิริยะ ดีบุญอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
516. ปวส.5331050047สลักจิต แก้วคำอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
517. ปวส.5331050048สุทธิชัย อินโบราณอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
518. ปวส.5331050049อนุชาติ ศรีสุนทรอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
519. ปวส.5331050050เอกพล ซอเซวีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
520. ปวส.5331050051ภาวินี ชื่นสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
521. ปวส.5331050052โกวิท ธูปบูชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
522. ปวส.5331050054ชูศักดิ์ วัลลภธารีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
523. ปวส.5331050056วิสิษฐ์ แร่สันเทียะอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
524. ปวส.5331050059ปรัชญา คัฒมารศรีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
525. ปวส.5331060001กลอยใจ ศรีหลักเพ็ชรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
526. ปวส.5331060002กิตติ ทองชูการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
527. ปวส.5331060003จักร์กฤษ แชเปียการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
528. ปวส.5331060004จันทร์จีรา สุขเขียวการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
529. ปวส.5331060005จักรพันธ์ ขามรัตน์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
530. ปวส.5331060006เฉลิมวุฒิ ทิพย์บุญชูการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
531. ปวส.5331060007คามิน มหานุกูลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
532. ปวส.5331060009ณัฐพงษ์ กองธรรมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
533. ปวส.5331060010ณัฐพล การะมัดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
534. ปวส.5331060011ธีราวุฒิ รามประพฤติการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
535. ปวส.5331060012นวพล พวงมณีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
536. ปวส.5331060013ปกรณ์ ดอกพุททราการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
537. ปวส.5331060014ปริญญา พุ่มมะลิการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
538. ปวส.5331060016พิศุทธิ์ ฝางแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
539. ปวส.5331060017วรวิทย์ ฮาซันการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
540. ปวส.5331060018วรวุฒิ แสนกุรังการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
541. ปวส.5331060019วศิน บัวทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
542. ปวส.5331060020วิศรุต ทองอำภาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
543. ปวส.5331060022ศราวุฒิ ทากันจงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
544. ปวส.5331060023ศักรินทร์ เดชขุนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
545. ปวส.5331060024ศิวกร นวลใยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
546. ปวส.5331060025สถาปนา ปาวะรีย์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
547. ปวส.5331060026สุวิมล ป้องเพชรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
548. ปวส.5331060027อนุสรณ์ แสงแพร้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
549. ปวส.5331060030สรายุทธ เช็คการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
550. ปวส.5331060031เกรียงศักดิ์ หามนตรีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
551. ปวส.5331060032กอบเดช เหมือนสะอาดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
552. ปวส.5331060033กิตติพงษ์ ไกรลาศการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
553. ปวส.5331060034ชวนรรจ์ พูลลักษ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
554. ปวส.5331060035ณรงค์ชัย สท้านโยธินการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
555. ปวส.5331060036ณรงค์ฤทธิ์ ห่านทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
556. ปวส.5331060037ณัฐเศรษฐ พานิชชีวลักษณ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
557. ปวส.5331060038ต่อลาภ โต๊ะเหมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
558. ปวส.5331060040ธนกร ขำโชติการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
559. ปวส.5331060041ธนพัฒน์ ธาราศักดิ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
560. ปวส.5331060042นราธิป โนนคำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
561. ปวส.5331060044นิติพันธุ์ บุญเจริญการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
562. ปวส.5331060045นิลตนาท ภักดิ์นิลรัตน์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
563. ปวส.5331060046ประเสริฐ ธีระปกรณ์กุลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
564. ปวส.5331060047ภูริทัศน์ ทรัพย์แก้วยอดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
565. ปวส.5331060048สมปอง สุขเกษมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
566. ปวส.5331060049สิทธิศักดิ์ ยอมินการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
567. ปวส.5331060051อนันทวุฒิ บุตรพรมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
568. ปวส.5331060053อาทิตย์ โตวิเศษการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
569. ปวส.5331060054อานนท์ วงศ์วิเคราะห์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
570. ปวส.5331060055เอก ยามมีสินธุ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
571. ปวส.5331060057ณัฐภูมิ วิไลวงค์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
572. ปวส.5331110001จิรายุส น้อยหิรัญเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
573. ปวส.5331110002ชัยวัฒน์ สวนมาลาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
574. ปวส.5331110003ฐากูล ระย้าเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
575. ปวส.5331110004ณัฐวุฒิ หร่ายมะณีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
576. ปวส.5331110005ดำรงศักดิ์ จันทรพยัคเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
577. ปวส.5331110006ธงชัย วรศิริเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
578. ปวส.5331110007ธงชัย อัลมันซูดเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
579. ปวส.5331110008ธนารักษ์ สุภาพเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
580. ปวส.5331110010พรอนันต์ สิงห์โตเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
581. ปวส.5331110011ภาณุวัฒน์ พงษ์พิโรจน์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
582. ปวส.5331110012โยธิน บินซินเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
583. ปวส.5331110013รังสรรค์ ลอยสายออเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
584. ปวส.5331110014เศรษฐา ตรีบุญปลูกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
585. ปวส.5331110015สิทธิชัย ภูมิเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
586. ปวส.5331110016อรรตชัย ลังบุบผาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
587. ปวส.5331110018อิสราวุฒิ อุ่นอำไพเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
588. ปวส.5331110019กฤษณะ อินทร์พรามเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
589. ปวส.5331110020จักรกฤษ บัวนาคเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
590. ปวส.5331110021ชาตรี มะมาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
591. ปวส.5331110022ชุตินันท์ นุชพงษ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
592. ปวส.5331110023ณัฐพงศ์ สุนทะวงศ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
593. ปวส.5331110024ณัฐพล พูลเกษเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
594. ปวส.5331110025ดำริ โซ๊ะมินเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
595. ปวส.5331110026ทวีวุฒิ ลักษณวิฑูรเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
596. ปวส.5331110027ปิยะพงศ์ อุดมศิลป์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
597. ปวส.5331110028พงศกร เถาโพธิ์ทองเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
598. ปวส.5331110029พิเชษฐ์ ทองพูนเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
599. ปวส.5331110030ภัทรพันธ์ ประตูแก้วเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
600. ปวส.5331110031มงคล วงค์วิลาศเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
601. ปวส.5331110032ใหม่ ปันจันทร์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
602. ปวส.5331110033วุฒิชัย ศรีดาวเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
603. ปวส.5331110034ศิวพงษ์ เหมะรัชตะเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
604. ปวส.5331110035สิทธิศักดิ์ ทาติพันธ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
605. ปวส.5331120001กณิศา คงสรการพิมพ์ การพิมพ์ 
606. ปวส.5331120002ไกรสร จิตต์ชุ่มการพิมพ์ การพิมพ์ 
607. ปวส.5331120004จูน พรึงเกาะการพิมพ์ การพิมพ์ 
608. ปวส.5331120005เจตริน กรรณิการ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
609. ปวส.5331120006เฉลิมพล พากเพียรการพิมพ์ การพิมพ์ 
610. ปวส.5331120007ชัยยุทธ บำรุงการพิมพ์ การพิมพ์ 
611. ปวส.5331120008ณัฐวุฒิ แย้มเพ็งการพิมพ์ การพิมพ์ 
612. ปวส.5331120009ณัฐวุฒิ บำรุงการพิมพ์ การพิมพ์ 
613. ปวส.5331120010ณัฐิยา ฮีมวิเศษการพิมพ์ การพิมพ์ 
614. ปวส.5331120011ดาลิกา จิตรเหี้ยมการพิมพ์ การพิมพ์ 
615. ปวส.5331120012ทิพย์สุดา เรืองเสมอการพิมพ์ การพิมพ์ 
616. ปวส.5331120013ธงชัย มานะการพิมพ์ การพิมพ์ 
617. ปวส.5331120014นิรุตน์ คมวันการพิมพ์ การพิมพ์ 
618. ปวส.5331120015นุชนาถ ชมทองการพิมพ์ การพิมพ์ 
619. ปวส.5331120017ภัทราพร มีกรงามการพิมพ์ การพิมพ์ 
620. ปวส.5331120018ยุพดี จันทร์ขาวการพิมพ์ การพิมพ์ 
621. ปวส.5331120019รวินันท์ อยู่ศิริการพิมพ์ การพิมพ์ 
622. ปวส.5331120020เรณู ชุ่มบริบูรณ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
623. ปวส.5331120021รัตติพร ทองศรีการพิมพ์ การพิมพ์ 
624. ปวส.5331120022วราภรณ์ ใยสูงเนินการพิมพ์ การพิมพ์ 
625. ปวส.5331120023วัชระ ดิษฐเจริญการพิมพ์ การพิมพ์ 
626. ปวส.5331120024วิไลวรรณ เจ๊ะเซ็นการพิมพ์ การพิมพ์ 
627. ปวส.5331120025วิลัยพร นาเมืองรักษ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
628. ปวส.5331120026วิษณุกร มูฮำหมัดการพิมพ์ การพิมพ์ 
629. ปวส.5331120028สุกัญญา โพธิ์วันการพิมพ์ การพิมพ์ 
630. ปวส.5331120029สุกัญญา หวานฉ่ำการพิมพ์ การพิมพ์ 
631. ปวส.5331120030สุนิสา กาซันการพิมพ์ การพิมพ์ 
632. ปวส.5331120031สุภาพร แก้วประดับการพิมพ์ การพิมพ์ 
633. ปวส.5331120032อภิวัฒน์ บุญทองโทการพิมพ์ การพิมพ์ 
634. ปวส.5331120033ชยุต ดิษยวราธรการพิมพ์ การพิมพ์ 
635. ปวส.5331120034อรวิกา ล้อมวงศ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
636. ปวส.5331120035อริษา วงษ์หวังจันทร์การพิมพ์ การพิมพ์ 
637. ปวส.5331120036อัจฉราภรณ์ ขุนพรมการพิมพ์ การพิมพ์ 
638. ปวส.5331120037โอภาส รุ่งเรืองการพิมพ์ การพิมพ์ 
639. ปวส.5331120038ณัฐวุฒิ จตุพรมงคลการพิมพ์ การพิมพ์ 
640. ปวส.5331120039พัสกร ขำวิจิตร์การพิมพ์ การพิมพ์ 
641. ปวส.5331120040วิชุดา นวลมังสอการพิมพ์ การพิมพ์ 
642. ปวส.5331120041ศิริวรรณ จุ้ยศิริการพิมพ์ การพิมพ์ 
643. ปวส.5331120042อนงค์ ลาวังการพิมพ์ การพิมพ์ 
644. ปวส.5331120043อารีย์รัตน์ ขุนสิทธิ์การพิมพ์ การพิมพ์ 
645. ปวส.5331120044ศรัณยา มานยีมุดการพิมพ์ การพิมพ์ 
646. ปวส.5331270001กษิดิศ พลอยงามเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
647. ปวส.5331270002เกรียงไกร มาสุริยะเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
648. ปวส.5331270003ณัฏฐ์ชัย ชัยวุฒิศักดิ์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
649. ปวส.5331270004ณัฐวุฒิ หวังมีเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
650. ปวส.5331270005ธนาเทพ ใยสุหร่ายเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
651. ปวส.5331270006ธวัชชัย เจ๊ะมูฮำหมัดเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
652. ปวส.5331270007นัทพงศ์ พองดวงเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
653. ปวส.5331270008ปองภพ วงษ์เงินเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
654. ปวส.5331270009พงษ์เพชร ธรรมสโรชเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
655. ปวส.5331270010มาดีนี แซ่จูเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
656. ปวส.5331270011วราภรณ์ บุญหลิมเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
657. ปวส.5331270012วารินทร์ สหกิจจาเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
658. ปวส.5331270013ศิวกร ประภารัตน์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
659. ปวส.5331270014สิทธิพงษ์ รัตตมงคลเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
660. ปวส.5331270015สิริพล โหละสุตเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
661. ปวส.5331270016หฤษฎ์ วิชัยเชษฐราษฎร์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
662. ปวส.5331270017อานนท์ เบ็ญจวังเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
663. ปวส.5331270018อานันท์ ดวงสุวรรณ์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
664. ปวส.5331270019วิสิทธิ์ มะลิวัลย์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
665. ปวส.5331270021อลงกต กองกะมุดเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
666. ปวส.5331270022กิตติธัช บุญเปรี่ยมเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
667. ปวส.5331270023จรัญ เจ๊ะสมันเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
668. ปวส.5331270024เจษฎา จินดาชวลิตกุลเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
669. ปวส.5331270025ชัชวาลย์ มานชูเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
670. ปวส.5331270026ชัยวัฒน์ มูฮำมัดเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
671. ปวส.5331270027ฐาปกรณ์ กุนจูเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
672. ปวส.5331270028ณัฐดนัย จิตรชูชื่นเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
673. ปวส.5331270029ณัฐพล กสิกวัธนเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
674. ปวส.5331270030ธนาวุฒิ ยังศิริเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
675. ปวส.5331270031ธนาวุฒิ นิมาเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
676. ปวส.5331270032ธนาวุฒิ เลี่ยมทองเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
677. ปวส.5331270033บุญเกียรติ น้ำใจรักเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
678. ปวส.5331270034ภานุกร บุบผารามเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
679. ปวส.5331270035วีรยุทธ สันธิโยธินเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
680. ปวส.5331270036สุทธิ รัตนพาหิระเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
681. ปวส.5331270038กฤชรัตน์ มูฮำหมัดสมันเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
682. ปวส.5331270039กัณตภณ ไล้ฉิมเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
683. ปวส.5331270040จักรกริช มาศวรรณาเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
684. ปวส.5331270041ชาญชัย ตันติ์ดนัยเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
685. ปวส.5331270042เชิดศักดิ์ ฉัตรทองเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
686. ปวส.5331270043ดนัย วงษอรุณเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
687. ปวส.5331270044ธาดาพงศ์ เหลืองอรุณฤกษ์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
688. ปวส.5331270045ธีรพงษ์ ศรีเมืองเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
689. ปวส.5331270046ปกรณ์ กันทะสารเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
690. ปวส.5331270047ปรัชญา โต๊ะเหมเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
691. ปวส.5331270048พงศธร อย่าลืมญาติเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
692. ปวส.5331270049พนม ภิรมย์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
693. ปวส.5331270050พลากร ตุมาวรคุณเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
694. ปวส.5331270051ลัญจกร เจริญพัฒน์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
695. ปวส.5331270052วิชัย เนืองเสนเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
696. ปวส.5331270053ศตวรรษ สุภาจันทร์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
697. ปวส.5331270054ตะวัน ตัณฑะกิจจาเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
698. ปวส.5331270055พิพัฒน์ สอนนนท์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
699. ปวส.5331270056ผดุงเกียรติ มาลีพันธ์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
700. ปวส.5331270057กฤตพงษ์ เอี่ยมธนดลเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
701. ปวส.5331270058ณัฎฐ์ชยาวัฒน์ บุญเปรี่ยมเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
702. ปวส.5331270059สุรศักดิ์ ศรีศิริอิสรานุกูลเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
703. ปวส.5331270060อิทธิพล บุญปกเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
704. ปวส.5332010001กมลวรรณ ผลมีทรัพย์การบัญชี การบัญชี 
705. ปวส.5332010002กลรัตน์ ก้องอจลานนท์การบัญชี การบัญชี 
706. ปวส.5332010003กฤษณา สายาจักร์การบัญชี การบัญชี 
707. ปวส.5332010004กุลณัฐ แสงมานการบัญชี การบัญชี 
708. ปวส.5332010005ขนิษฐา แสนเทพการบัญชี การบัญชี 
709. ปวส.5332010006เกศนรินทร์ สินทองการบัญชี การบัญชี 
710. ปวส.5332010007ชนันพร เทพไพฑูรย์การบัญชี การบัญชี 
711. ปวส.5332010008ชนัดดา มะลิวัลย์การบัญชี การบัญชี 
712. ปวส.5332010009ธวัลรัตน์ บุญมาเลิศการบัญชี การบัญชี 
713. ปวส.5332010010ธิดารัตน์ ดำนาการบัญชี การบัญชี 
714. ปวส.5332010011นฤมล อิสรั่นการบัญชี การบัญชี 
715. ปวส.5332010012นาตยา ประเสริฐยศการบัญชี การบัญชี 
716. ปวส.5332010013เบญจมาภรณ์ สินนุเคราะห์การบัญชี การบัญชี 
717. ปวส.5332010014พรธิตา บุญซันการบัญชี การบัญชี 
718. ปวส.5332010015เยาวดี นาคนุชการบัญชี การบัญชี 
719. ปวส.5332010016วราภรณ์ ตะแปลกาเซ็มการบัญชี การบัญชี 
720. ปวส.5332010017วาสนา วิมานลอยการบัญชี การบัญชี 
721. ปวส.5332010018วาศิณี คุ้มวงศ์การบัญชี การบัญชี 
722. ปวส.5332010019วิกานดา เบ็ญอารีการบัญชี การบัญชี 
723. ปวส.5332010020ศุกร์กัญญา เชียงรัมย์การบัญชี การบัญชี 
724. ปวส.5332010021ศุภาวดี แป้นอ้อยการบัญชี การบัญชี 
725. ปวส.5332010022สาลินี หนูวอการบัญชี การบัญชี 
726. ปวส.5332010023สุทิษา ดีสลามการบัญชี การบัญชี 
727. ปวส.5332010024สุนารี สลามเต๊ะการบัญชี การบัญชี 
728. ปวส.5332010026สุรารักษ์ รอดนิ่มการบัญชี การบัญชี 
729. ปวส.5332010027หทัยรัตน์ หมัดละการบัญชี การบัญชี 
730. ปวส.5332010028เหมือนฝัน หอมสุขการบัญชี การบัญชี 
731. ปวส.5332010029อภิญญา กุมารสิงห์การบัญชี การบัญชี 
732. ปวส.5332010030อรธิดา โพธิ์คำการบัญชี การบัญชี 
733. ปวส.5332010031อรุณรัตน์ วงษ์ยีเมาะการบัญชี การบัญชี 
734. ปวส.5332010032อัมรา นิมาการบัญชี การบัญชี 
735. ปวส.5332010033อาริษา ติ่งผ่องการบัญชี การบัญชี 
736. ปวส.5332010034อารียา แถวถึกการบัญชี การบัญชี 
737. ปวส.5332010035อุมาพร สะมะการบัญชี การบัญชี 
738. ปวส.5332010036อุษณี แบรอฮีมการบัญชี การบัญชี 
739. ปวส.5332010037อุษา แสงอุทัยการบัญชี การบัญชี 
740. ปวส.5332010039ศิริรัตน์ บุญกิ่มการบัญชี การบัญชี 
741. ปวส.5332040001กนกวรรณ บู่ทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
742. ปวส.5332040002กัญญารัตน์ จีนสวัสดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
743. ปวส.5332040003แก้วตา ปิ่นแก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
744. ปวส.5332040004เจษฎา ศรีสุวรรณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
745. ปวส.5332040005ณัฐติกา เลาะภูมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
746. ปวส.5332040006ณัฐริกา ด๊ะวีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
747. ปวส.5332040007ปรียานุช นิ่มอนงค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
748. ปวส.5332040008ปิยวรรณ กลิ่นหอมรื่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
749. ปวส.5332040009ไมตรี คล้อลมัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
750. ปวส.5332040010ราณี มะเด็นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
751. ปวส.5332040011วรัญญา เลตานีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
752. ปวส.5332040012วีณา สบู่รักคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
753. ปวส.5332040013ศิรินันทร์ จันทสิทธิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
754. ปวส.5332040014สาวิตรี เอี่ยมวิสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
755. ปวส.5332040015สุดารัตน์ อิสอาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
756. ปวส.5332040016สุพัชรา พุฒเพ็งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
757. ปวส.5332040017อภัษรินทร์ เลาะหมุดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
758. ปวส.5332040018อรอนงค์ กลิ่นสุคนธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
759. ปวส.5332040019อินธิรา ยะรังวงศ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
760. ปวส.5332040020เบญจวรรณ ยอนิมาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
761. ปวส.5332040021ทิพนิภา จำนงค์ภักดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
762. ปวส.5332040022นฤมล วงเหรียญทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
763. ปวส.5332040023ผุสรัตน์ สารเวกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
764. ปวส.5332040024พรนิภา ทศสำราญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
765. ปวส.5332040026วโรชา กำแพงดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
766. ปวส.5332040027วริญา ภูธรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
767. ปวส.5332040028วิชชุดา ยะรังวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
768. ปวส.5332040029ศิริวรรณ สุริโยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
769. ปวส.5332040030สมหมาย แก้วสวัสดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
770. ปวส.5332040031วิภาดา รุหะสิริคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
771. ปวส.5332040032ประภาพร เลี้ยงวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน