รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010002กิตติพัฒน์ เพิ่มอุบลเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010003ไกรสร สิงห์คะเครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010004จักรกฤช พืชเพ็งเครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010005เชิดชัย แซะรัมย์เครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010007ไชยชนะ ไชยพันธ์เครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221010008ณัฐวุฒิ น่วมศิริเครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010009ดนัยพันธุ์ สุดจ่าชารีเครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010011ทรงพล ด้วงอ่วมเครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010012เทวัญ วงศ์ทวีปเครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010013ธนชัย สุขสมอรรถเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010014ธีรเดช เนตรน้อยเครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010015ธีรพงษ์ คงสูงเนินเครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010016ธีรศักดิ์ พิมพ์ศิริเครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010017ธีรพงษ์ ขุนจันทวงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010018ธีรพันธ์ ทองกาเครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010019นิติพงษ์ วงศ์ษาคำเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010020ปฏิพัทธ์ สมจูเครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010021ปรัชญา เจริญสุวรรณเครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010022ปราโมทย์ หอมสมบัติเครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010023พีรพัฒน์ อ่อนละมูลเครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010024พีระวัฒน์ ตั้งกิจวาระฐีเครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010026รัชพล กล่ำชุ่มเครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010027ณัฐวุฒิ สังข์วิจิตรเครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010028รุ่งโรจน์ เจริญสุวรรณเครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010030วรพนธ์ ศิริโสภาเครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221010031วันชัย ตรีคุณาเครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221010032วิทยา เสริมทรัพย์เครื่องกล ยานยนต? 
28. ปวช.5221010033ศตวรรษ จันทร์ดอกไม้เครื่องกล ยานยนต? 
29. ปวช.5221010034ศรราม สารมะโนเครื่องกล ยานยนต? 
30. ปวช.5221010036สมพล ภานุสุจิตร์เครื่องกล ยานยนต? 
31. ปวช.5221010037สราวุฒิ เปรมใจเครื่องกล ยานยนต? 
32. ปวช.5221010038สัจจา ผลคำสุขเครื่องกล ยานยนต? 
33. ปวช.5221010039องอาจ ถนอมจิตรเครื่องกล ยานยนต? 
34. ปวช.5221010041อภิสิทธิ์ สุศิลาเครื่องกล ยานยนต? 
35. ปวช.5221010042อัคค์วีณ์ ลิ้มพานิชภักดีเครื่องกล ยานยนต? 
36. ปวช.5221010044อานันท์ กฤษณานนท์เครื่องกล ยานยนต? 
37. ปวช.5221010501การณ์ สกุลนาคเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
38. ปวช.5221010502โกวิทย์ แง่พรหมเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
39. ปวช.5221010503พงศกร ด่อนสิงหะเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
40. ปวช.5221010504จักษกฤษ ด่อนสิงหะเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
41. ปวช.5221010505เจริญชัย ชัยสีหาเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
42. ปวช.5221010506ชลิต อรัณยะนาคเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
43. ปวช.5221010508ณัฐพล ชมแก้วเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
44. ปวช.5221010509เทพพิทักษ์ ดัชถุยาวัตรเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
45. ปวช.5221010510ธีระ เพชรรักษ์เครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
46. ปวช.5221010511นนทวัฒน์ ญาณฤทธิ์เครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
47. ปวช.5221010513พรชัย บุตรแสงเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
48. ปวช.5221010514พรสวัสดิ์ จำพิมายเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
49. ปวช.5221010515พัทรพล พุกทองเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
50. ปวช.5221010516ณัฐพงษ์ เงินโพรงเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
51. ปวช.5221010517วิศิษฏ์ ชมภูชะนะเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
52. ปวช.5221010518วุฒิพงษ์ วงพลูเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
53. ปวช.5221010519สมยศ วิมลสุขเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
54. ปวช.5221010520สาวิต ยศธรเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
55. ปวช.5221010521สินชัย หุ่นไทยเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
56. ปวช.5221010522ธีรพล แตงมากเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
57. ปวช.5221010523สุเมธ แก้วทองคำเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
58. ปวช.5221010524อานุภาพ คำมีเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
59. ปวช.5221010525อนุสร นุ่นสะพานเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
60. ปวช.5221010526อภิสิทธิ์ สุวรรณวณิชเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
61. ปวช.5221010527อิทธิฤทธิ์ วางอภัยเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
62. ปวช.5221010528กิตติพร เกษรบัวเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
63. ปวช.5221010529ชัชวาลย์ บางเหลืองเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
64. ปวช.5221010530ภูณเรศ คล้ายสำเนียงเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
65. ปวช.5221010531อธิวัฒน์ กลิ่นจันทร์เครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
66. ปวช.5221010532ธีรวัตร มั่นอ่องเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
67. ปวช.5221010533ธนกร ชมภูศรีเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
68. ปวช.5221012001ณัฐพงษ์ ไชยศรีเครื่องกล ตัวถังและสีรถยนต์ 
69. ปวช.5221040001กฤษดา เรืองฉ่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
70. ปวช.5221040002กลวัชร สำเภาทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
71. ปวช.5221040003กิตติชัย มีฟักไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
72. ปวช.5221040006ชัยพร โพธิ์ใหญ่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
73. ปวช.5221040007เชษฐา อินทรตระกูลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
74. ปวช.5221040008ณเอก เมืองสกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
75. ปวช.5221040010ณัฐภูมิ ชมนิสัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
76. ปวช.5221040011ธีรพงษ์ เชื้อวอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
77. ปวช.5221040012ธีรยุทธ คันโทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
78. ปวช.5221040013ธีรวุฒิ บุญเลิศลพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
79. ปวช.5221040014นฤนาท นพมาศไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
80. ปวช.5221040015นัฐกฤษ ขันเคลือบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
81. ปวช.5221040016เอกภพ สนศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
82. ปวช.5221040017ธนพล มะเขือเทศไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
83. ปวช.5221040018พรพิพัฒน์ พุ่มไพรวัลย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
84. ปวช.5221040019พิบูลย์ พกุลานนท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
85. ปวช.5221040021มนัส อุมัชเสถียรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
86. ปวช.5221040022ยุรนันท์ นนทะขันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
87. ปวช.5221040023รุ่งเพชร อรัณยะนาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
88. ปวช.5221040025วรวิทย์ ชนะภัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
89. ปวช.5221040026วัฒพงษ์ วัฒนสารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
90. ปวช.5221040028ศิรวิทย์ ชนะภัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
91. ปวช.5221040029สมศักดิ์ เสลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
92. ปวช.5221040030สิทธินนท์ เอี่ยมลิ้มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
93. ปวช.5221040032แสงเพชร อินทะสอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
94. ปวช.5221040033หัสนัยน์ ศักดาลักษณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
95. ปวช.5221040034อนุชิต วงศ์อนันต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
96. ปวช.5221040035กฤษณพร ตระกูลคูศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
97. ปวช.5221040036ณัฐพล ทะสูงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
98. ปวช.5221040037ธีระ ศรีดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
99. ปวช.5221040201อุสาห์ แสงสกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
100. ปวช.5221040203จิตรทิวัส เสรีรักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
101. ปวช.5221040204จีรศักดิ์ บุญลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
102. ปวช.5221040205ณัฐวุฒิ โกมลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
103. ปวช.5221040207ณัฐวัฒน์ ชัยศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
104. ปวช.5221040208ทักษ์ดนัย ทรัพย์มณีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
105. ปวช.5221040210ปริญญา ม่วงงามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
106. ปวช.5221040211พลวิทย์ งามปลั่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
107. ปวช.5221040214ศักรินทร์ อินทรวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
108. ปวช.5221040215ศุภโชค แก้วมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
109. ปวช.5221040216หนึ่ง มุกดาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
110. ปวช.5221040217อติชาติ จิราสิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
111. ปวช.5221040218อภิวัฒน์ ปานนาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
112. ปวช.5221040219อัครเดช เจริญสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
113. ปวช.5221041002ทินกร วิษณุจันทราไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
114. ปวช.5221041005สรายุทธ์ สุขสมปรารถนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
115. ปวช.5221041007อดิศร ประกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
116. ปวช.5221042010ศิริชัย ชาวบ้านกร่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
117. ปวช.5221042085สมชาย จันทะบุดดาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
118. ปวส.5331010001กมล ภูธรภักดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
119. ปวส.5331010003กฤษดา กันยาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
120. ปวส.5331010004คมสัน เรือนแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
121. ปวส.5331010005เจริญชัย นามทัศเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
122. ปวส.5331010006ณัฐพล สนธิรักษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
123. ปวส.5331010007ถาวร เจริญสุขเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
124. ปวส.5331010008ธนชิต หนูด้วงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
125. ปวส.5331010009ธนวิตต แพเสือเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
126. ปวส.5331010010ธีรพงศ์ คะชาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
127. ปวส.5331010011ธีรพงศ์ แก้วเงินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
128. ปวส.5331010012นริศร เสลาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
129. ปวส.5331010013นัฐพล เขียวไกรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
130. ปวส.5331010015เบญจวัฒน์ เรือนแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
131. ปวส.5331010016ไพร ชมเชยวงศ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
132. ปวส.5331010017ภูวดล ที่รักเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
133. ปวส.5331010018ยงยุทธ ม้าไชยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
134. ปวส.5331010019วรากร จุลบุตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
135. ปวส.5331010020ศักดิ์สยาม ไชยผาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
136. ปวส.5331010021สราวุฒิ เรือนแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
137. ปวส.5331010023อลงกรณ์ คันศรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
138. ปวส.5331010024อัฏฐพล หุ่นมีทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
139. ปวส.5331010025เอกวัฒน์ แก้วนิยมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
140. ปวส.5331010026พิศวัฒน์ พวงระย้าเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
141. ปวส.5331010031ชาญชัย ทองไทรเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
142. ปวส.5331010032วัชเรนทร์ สีฟ้าเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
143. ปวส.5331010033สมภพ สมจอมชาญเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
144. ปวส.5331010034นิวัฒน์ เดชสิริเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
145. ปวส.5331010035พิราภพ แธประเสิรฐเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
146. ปวส.5331010037ณัฐพล วิสัชนามเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
147. ปวส.5331010038นาวิน สุขพโยมเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
148. ปวส.5331010039พงศ์ศักดิ์ แสงโพธิ์วงษ์เครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
149. ปวส.5331040001คนึง ใหญ่ยิ่งไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
150. ปวส.5331040002คนอง หนวดตีบไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
151. ปวส.5331040003จิรวัฒน์ แก้วอาษาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
152. ปวส.5331040004ณรงศักดิ์ ธรรมรักษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
153. ปวส.5331040005ณัฐพงศ์ แสงคุณไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
154. ปวส.5331040006ณัฐวุฒิ หาญอนุพงศ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
155. ปวส.5331040007ธนภัทร ปะริรัมย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
156. ปวส.5331040008นพดล เภานุชไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
157. ปวส.5331040009นพดล โพธิ์พลายไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
158. ปวส.5331040010นพดล ชาวยี่สารไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
159. ปวส.5331040011นิวัฒน์ ล้อมวงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
160. ปวส.5331040012เนรมิต หงษ์ทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
161. ปวส.5331040013พงษ์พันธ์ อ่ำพิจิตรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
162. ปวส.5331040015เพชร ศรีเจริญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
163. ปวส.5331040016ภราดร ประไพมณีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
164. ปวส.5331040017มารุต สุขภักดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
165. ปวส.5331040018เมธี มั่นศักดิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
166. ปวส.5331040019ยุธพงษ์ ยาวศิริไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
167. ปวส.5331040020วรพงศ์ ครือเครือไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
168. ปวส.5331040021ไพศาล หมั่นดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
169. ปวส.5331040022วิชัย มินสุวรรณไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
170. ปวส.5331040023วิชัย แสงสีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
171. ปวส.5331040024เอกษวัฒ ขอสูงเนินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
172. ปวส.5331040025ศักดิธัช จตุเทนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
173. ปวส.5331040026ศุภลักษณ์ พิทักษ์วงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
174. ปวส.5331040027สงกรานต์ ไตรยะภูมิไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
175. ปวส.5331040028สุรเชษฐ์ สะและหน่ายไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
176. ปวส.5331040029สุรศักดิ์ กุญชรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
177. ปวส.5331040030เสริมสกุล มณีรัตน์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
178. ปวส.5331040031โสภณ นาคเจริญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
179. ปวส.5331040032องอาจ ถนอมเงินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
180. ปวส.5331040033อโนชา ศรีวงษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
181. ปวส.5331040034อำนาจ ใจชื้นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
182. ปวส.5331040035ชวลิต วิโรจน์ธนานุกูลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
183. ปวส.5331040036พิสิทธิ์ พุทธพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
184. ปวส.5331040037รัฐพล ปนสุวรรณไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
185. ปวส.5331050001ปิยะพัชร ฤทธิพิสิทธิ์กุลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
186. ปวส.5331050002นพคุณ มามีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
187. ปวส.5331050004พงษ์ศักดิ์ ศิริพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
188. ปวส.5331050005ไพรัช แป๊ะประภาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
189. ปวส.5331050006ปรัชญา เลิศสันเที๊ยะอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
190. ปวส.5332020002เกี๋ยงคำ ยาติการการตลาด การตลาด 
191. ปวส.5332020005นารินทร์ โพธิ์ไพจิตรการตลาด การตลาด 
192. ปวส.5332020008ธันว์ วงศ์ทาศรีการตลาด การตลาด 
193. ปวส.5332020009ชิต ทวีบุรุษการตลาด การตลาด 
194. ปวส.5332020010ลักษณาพร เหมาเพชรการตลาด การตลาด 
195. ปวส.5332020011ประไพศรี อบกลิ่นการตลาด การตลาด 
196. ปวส.5332020012ฉันทพร ขำพิศการตลาด การตลาด 
197. ปวส.5332020014ชัยชนะ มิคะโรจน์การตลาด การตลาด 
198. ปวส.5332040005ผกาพันธ์ จันทร์งามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
199. ปวส.5332040009ศศิธร ทัศนิยมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
200. ปวส.5332040012สุจิตรา สมัครการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
201. ปวส.5332040014ณรงค์ฤทธิ์ วัฒนเวชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
202. ปวส.5332040020วสันต์ บุญญาสุรินทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
203. ปวส.5332040021วิษณุ บุดตานันท์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
204. ปวส.5332040023สมชาย สอนเสนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
205. ปวส.5332040025อำพล บุญช่วยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
206. ปวส.5332040026กิตติ หนูทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
207. ปวส.5332090008สุธาทิพย์ ขาวประทุมธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
208. ปวส.5332090011ลิขิต ลิ้มรสรวยธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
209. ปวส.5332090018สุพัตรา วงศ์สุรีย์ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
210. ปวส.5332150003กชกมล อัตตะสาระการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
211. ปวส.5332150017ไพโรจน์ ขำภักดิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
212. ปวส.5332150024อิสราวุธ พุทธชูการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
213. ปวส.5332150025สยาม ประเสริฐสังข์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
214. ปวส.5332150028ธัญพร ภัทรวิกรานนท์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
215. ปวส.5332150035เพ็ญศรี บัวแดงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
216. ปวส.5332150036วรัทยา จิตร์พราหมณีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
217. ปวส.5332150038เกรียงไกร สกุลนาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
218. ปวส.5332150040นนทวัชร์ รุ่งเรืองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
219. ปวส.5332150041ปณิธาน จันทร์ดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
220. ปวส.5332150045มาตุภูมิ อยู่เย็นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
221. ปวส.5332150047วรพจน์ ไตรบุญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
222. ปวส.5332150048สุรศักดิ์ พิมลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
223. ปวส.5332150049ธเนตร์ นิลสนธิการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
224. ปวส.5332150050ธนกฤตา จิตดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
225. ปวส.5332150061ขนิษฐา อินทรศิลป์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
226. ปวส.5332150062ยุพิน อาจวงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
227. ปวส.5332150063ธันญพร อนันต์พิพัฒน์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
228. ปวส.5332150064ปภาดา สนสร้อยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
229. ปวส.5332150065รัตนา บุญสงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
230. ปวส.5332150066ลักษณวรรณ หอมทรัพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
231. ปวส.5332150067กรรณิการ์ บางแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
232. ปวส.5332150068ขนิษฐา นนท์ตุลาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
233. ปวส.5332150069ขนิษฐา ถิ่นนาเวียงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
234. ปวส.5332150070จรรณภา กีนะพันธ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
235. ปวส.5332150071จุลีรัตน์ สุวรรณไตรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
236. ปวส.5332150072นลินภัสร์ โชติวัตศรีสกุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
237. ปวส.5332150073บุปผา บุญเชยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
238. ปวส.5332150074พนิตพิมพ์ สุขีนิตย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
239. ปวส.5332150075พา แซ่ตั้งการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
240. ปวส.5332150076มณีรัตน์ เชยรสการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
241. ปวส.5332150077มัทนา อุ่นนวลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
242. ปวส.5332150078วริยา รัตนพันธ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
243. ปวส.5332150079ศศิวิมล บัวลารักษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
244. ปวส.5332150080ศิวภรณ์ เตชาวัชร์นานนท์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
245. ปวส.5332150081สาริศา ชาเอมเทศการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
246. ปวส.5332150082สุฑารัตน์ เจิมกลางการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
247. ปวส.5332150084สุรีรัตน์ เจนศิริศักดิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
248. ปวส.5332150085หญิงปริญญา ผิวรักษาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
249. ปวส.5332150086กริช เครือแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
250. ปวส.5332150087เกรียงศักดิ์ อุดรทะเลอไทยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
251. ปวส.5332150088จักรกฤษ ชงัดเวชการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
252. ปวส.5332150089จักรพงษ์ อินทร์สูงเนินการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
253. ปวส.5332150090ชูสิทธิ์ โลมาแจ่มการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
254. ปวส.5332150091บุญลือ กำมณีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
255. ปวส.5332150092เผ่าพงศ์ นานอกการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
256. ปวส.5332150093พินิจ แสงสุวรรณ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
257. ปวส.5332150094มโนธรรม โนรีวงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
258. ปวส.5332150095รุ่งศักดิ์ ชาวนาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
259. ปวส.5332150096วิจิตร วงศ์ธนภัทรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
260. ปวส.5332150097ศุภมิตต์ ลิมปนะรังสฤษฏ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
261. ปวส.5332150098สมปอง ทองปนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
262. ปวส.5332150099สุวิจักขณ์ แสงตะคร้อการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
263. ปวส.5332150100เสาวภาคย์ บุญยะเผือกการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
264. ปวส.5332150101อนุ เสาวรสการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
265. ปวส.5332150102อาทิตย์ ยกชุนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
266. ปวส.5332150110ดวงพร หินกล้าการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
267. ปวส.5332150111กุลรภัส หลิมสกุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
268. ปวส.5332150112ศิริรัตน์ เลิศสุวรรณการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
269. ปวส.5332150113กุลยารัตน์ สีแตงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
270. ปวส.5332150114ชุติกาญจณ์ เหหาสุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
271. ปวส.5332150115นิธิวดี โพชนาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
272. ปวส.5332150116ปวีณา พุ่มสุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
273. ปวส.5332150117ภิญญดา มีอำพันการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
274. ปวส.5332150118ลีลาวดี เกิดแก่นแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
275. ปวส.5332150119วิลาวัลย์ ประกอบกิจการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
276. ปวส.5332150120ศจิมา โฉมฉินการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
277. ปวส.5332150121สุจรีย์ ดอกเทียนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
278. ปวส.5332150122สุรเดช รักวงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
279. ปวส.5332150123ก้องกิตติ์ จารุภานานนท์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
280. ปวส.5332150124ชเนศ บุนนาคการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
281. ปวส.5332150125พิศาล กันธินามการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
282. ปวส.5332150126ยุทธพงษ์ แซ่เติ้นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
283. ปวส.5332150128สมศักดิ์ ชั่งสุวรรณการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
284. ปวส.5332150129อนุชิต สมิตะมานการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
285. ปวส.5332150130พิษณุ อินทราชการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
286. ปวส.5332150131นฤนาท ฟักนิ่มการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
287. ปวส.5332150132พนิดา นัยขจรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
288. ปวส.5332150133สุภาพร บุญเต็มการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
289. ปวส.5332150134กัมพล วงศ์ศรีเผือกการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
290. ปวส.5332150135เกียรติศักดิ์ สาระวดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
291. ปวส.5332150136จิรัฏฐ์ พุ่มมาลัยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
292. ปวส.5332150137มานิตย์ เครือคำจิ๋วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
293. ปวส.5332150138วีระ สมจิตรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
294. ปวส.5332150139ศรีม่วง คูสินทรัพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
295. ปวส.5332150140อดิศักดิ์ บุญเอี่ยมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
296. ปวส.5332150141กมลวรรณ อินเสนาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
297. ปวส.5332150142นภัษนันท์ โพธิทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
298. ปวส.5332150143ประภากร ล่ามสมบัติการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
299. ปวส.5332150144ปวีณา บุญแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
300. ปวส.5332150145ปิยะมาศ สระกบแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
301. ปวส.5332150146พรพิศ สีสวยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
302. ปวส.5332150148มยุรี ถานันท์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
303. ปวส.5332150149มัทรี ภักดีพุดซาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
304. ปวส.5332150150สุกัญญา กิจตะคุการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
305. ปวส.5332150151กนกวิทย์ วงษ์อนุการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
306. ปวส.5332150152ธนพงศ์ เครือภูงาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
307. ปวส.5332150153ประกอบ จงคณารักษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
308. ปวส.5332150154ภัควัฒน์ เครือภูงาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
309. ปวส.5332150155เลา เพ็งทีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
310. ปวส.5332150156วรวิทย์ ธรรมสโรชการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
311. ปวส.5332150157ตันติกร ศรีใจการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
312. ปวส.5332150158วีระชัย ภัทรประทีปการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
313. ปวส.5332150159อนันตชัย จัยธรรมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
314. ปวส.5332150160อโนชา แย้มเกษรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
315. ปวส.5332150161ไอยรา รักชัยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
316. ปวส.5332150162รมิตา สีสงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
317. ปวส.5332150163เจตน์สฤษฏิ์ อินทร์สนิทการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
318. ปวส.5332150164ประเสริฐ พรรควรรณการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
319. ปวส.5332150165ปริญญา ดือราแมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
320. ปวส.5332150166วริศ เกตวาธิมาตรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
321. ปวส.5332150167พัชราภรณ์ ถนอมนามการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
322. ปวส.5332150168ภานุพงศ์ สุขสำราญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
323. ปวส.5332150169อลงกรณ์ ภักดีพุดซาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
324. ปวส.5332150170ธวัชชัย กลมวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
325. ปวส.5332150171กนกกาญจน์ ภูหวดน้อยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
326. ปวส.5332150172นันทิยา ฆ้องชัยฤทธิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
327. ปวส.5332150173วรจักร รอดดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
328. ปวส.5332150174ชุติมา วรรณจักร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
329. ปวส.5332150175ดาราภรณ์ นามคุณการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
330. ปวส.5332150176พนิดา ศรีพรมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
331. ปวส.5332150177ภัทราพร มาดขาวการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
332. ปวส.5332150178รจนา เสนาะศัพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
333. ปวส.5332150179โรส รัตนสงครามการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
334. ปวส.5332150180วรรณา แจ่มเมืองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
335. ปวส.5332150181ศิริพร ทองจันทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
336. ปวส.5332150182ชมชื่น นวลงามการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
337. ปวส.5332150183สายฝน ไวยมาศการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
338. ปวส.5332150184สายไหม นาจำรัสการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
339. ปวส.5332150185สุติรัตน์ บุญเจริญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
340. ปวส.5332150186สุพัด วงหมีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
341. ปวส.5332150187อัญชพร ก่อเกียรติขจรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
342. ปวส.5332150188กฤศณพล พงศ์วิมุตติการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
343. ปวส.5332150189เจษฎา ระเมียดดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
344. ปวส.5332150190ชลิต แย้มกสิกิจการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
345. ปวส.5332150191ดิลก แก้วเบ้าการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
346. ปวส.5332150192ทรงฤทธิ์ ทองออนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
347. ปวส.5332150193ฟารุต กฤตยพงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
348. ปวส.5332150195สุทิน จันทรวิเศษการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
349. ปวส.5332150196วิทยา โยงรัมย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
350. ปวส.5332150197พวงเพชร แสงแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
351. ปวส.5332150198คณิตศาสตร์ จักกระโทกการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
352. ปวส.5332150199วรเดช ศรีแสงแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
353. ปวส.5332150200สุนันทา โพธิ์ทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
354. ปวส.5332150201กิตติภัฎ อินทรชูเดชการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
355. ปวส.5332150202รวมพร กาญจนหิรัญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
356. ปวส.5332150203สิรินทร์ ไวยคณีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
357. ปวส.5332150204ณัฐหทัย อินทร์ทรงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
358. ปวส.5334070001ณัฐวรรณ พันแสงเทคโนโลยีความงาม เทคโนโลยีความงาม 
359. ปวส.5334070002วารุณี จันดีเทคโนโลยีความงาม เทคโนโลยีความงาม 
360. ปวส.5334070003ศิริพร สายลิ่มเทคโนโลยีความงาม เทคโนโลยีความงาม 
361. ปวส.5334070004สุมิตร บัวมาศเทคโนโลยีความงาม เทคโนโลยีความงาม