รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010003ไชยา คำมุงคุณเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010004ณัฐดนัย บุญแย้มเครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010005ณัฐพล ดอกแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010007พรเกษม การะเกษเครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010008พรชัย ศิริพรมเครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221010009ลัดตินันท์ หลวงอินทร์เครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010010ศักรินทร์ เพิ่มธนานันท์เครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010011ศิวพันธ์ นิลภูมิเครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010012สัจจา แก้วกระจายเครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010015สุนทร สัตย์มั่นเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010016สุรชัย นาคพิพัฒน์เครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010017สุวินัย สิงห์โตเครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010019อภิชาติ ทองสอนเครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010020อภิสิทธิ์ จันทร์เดชเครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010022อำพล ช่วยกิจเครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010023กิตติศักดิ์ เรืองโสภาเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010025นิติกรณ์ ปั้นพุ่มโพธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010026ปราโมทย์ เนตรแก้วใจเครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010028พิษณุ จามรีเครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010030ภาณุวัฒน์ ชอบสัตย์เครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010033วันเฉลิม ภาคีแพทย์เครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010034วินัย โพธิ์ขอมเครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010035วิรัตน์ พรหมรักษ์เครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010037สราวุธ มีพุกเครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010040สุนทร ลี้เกรียงไกรเครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221010041อนุรักษ์ รุ่งศักดิ์รักวนาเครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221010042อิศระ เจริญสุขเครื่องกล ยานยนต? 
28. ปวช.5221010043กรกฏ สุเมธิกุลเครื่องกล ยานยนต? 
29. ปวช.5221010045กษพร วันทรัพย์เครื่องกล ยานยนต? 
30. ปวช.5221010046กิตติพงศ์ ศรีนามเครื่องกล ยานยนต? 
31. ปวช.5221010048จักรวาฬ สุขสุนัยเครื่องกล ยานยนต? 
32. ปวช.5221010051จิระวุฒ กาวหุ่นเครื่องกล ยานยนต? 
33. ปวช.5221010053ชัยชาญ ถนอมลิขิตเครื่องกล ยานยนต? 
34. ปวช.5221010054ไชยวัฒน์ ขวัญเมืองเครื่องกล ยานยนต? 
35. ปวช.5221010055ณัฐกิตติ์ สีแสดเครื่องกล ยานยนต? 
36. ปวช.5221010056ณัฐดนัย ร้อยบางเครื่องกล ยานยนต? 
37. ปวช.5221010059ธนรัชต์ หงษ์ประเสริฐเครื่องกล ยานยนต? 
38. ปวช.5221010060ธนวัฒน์ โทแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
39. ปวช.5221010061ธนวัฒน์ นุ่มโตเครื่องกล ยานยนต? 
40. ปวช.5221010062ธนากร นาคเกตุเครื่องกล ยานยนต? 
41. ปวช.5221010063นครินทร์ เชื้อไทยเครื่องกล ยานยนต? 
42. ปวช.5221010064นนทนันท์ พันธุ์ดีเครื่องกล ยานยนต? 
43. ปวช.5221010066ปัญญา รังษิโยเครื่องกล ยานยนต? 
44. ปวช.5221010068พงศธร นาคเขียวเครื่องกล ยานยนต? 
45. ปวช.5221010070ภัทรภูมิ อ่อนคงเครื่องกล ยานยนต? 
46. ปวช.5221010072ภูเบศร์ สมเพชรเครื่องกล ยานยนต? 
47. ปวช.5221010073มนต์ชัย ตรีคุณาเครื่องกล ยานยนต? 
48. ปวช.5221010075โยธิน สัมมาสิทธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
49. ปวช.5221010076รัชพล รัตนราศีเครื่องกล ยานยนต? 
50. ปวช.5221010078ศักดิธัช สุทธิภักดีเครื่องกล ยานยนต? 
51. ปวช.5221010080สุรเดช โมกข์งามเครื่องกล ยานยนต? 
52. ปวช.5221010081อดิศักดิ์ คำเสนเครื่องกล ยานยนต? 
53. ปวช.5221010084อิสราวุธ สุวรรณเครื่องกล ยานยนต? 
54. ปวช.5221010085เกริกฤทธิ์ แซ่ฮ้อเครื่องกล ยานยนต? 
55. ปวช.5221010087จาตุรนต์ เบญจมาศเครื่องกล ยานยนต? 
56. ปวช.5221010088ชาญนนท์ เชื้อเชียงเครื่องกล ยานยนต? 
57. ปวช.5221010091ณัฐวุฒิ อาษาเครื่องกล ยานยนต? 
58. ปวช.5221010092ณัฐวุฒิ นายะสุนทรกุลเครื่องกล ยานยนต? 
59. ปวช.5221010093ดิเรก พลายงามเครื่องกล ยานยนต? 
60. ปวช.5221010094เทพกานต์ แสงอ่อนเครื่องกล ยานยนต? 
61. ปวช.5221010095ธนภัทร ฤกษ์เนตรีเครื่องกล ยานยนต? 
62. ปวช.5221010096ธวัชชัย ขวัญเมืองเครื่องกล ยานยนต? 
63. ปวช.5221010098ธิติพงศ์ ทุเรียนเครื่องกล ยานยนต? 
64. ปวช.5221010099ธิปไตย บัวพนัสเครื่องกล ยานยนต? 
65. ปวช.5221010100นคพล คงสำรวยเครื่องกล ยานยนต? 
66. ปวช.5221010102พงศ์ศักดิ์ แจ้งใจเครื่องกล ยานยนต? 
67. ปวช.5221010104พิทักษ์ คงเพ็ชรศักดิ์เครื่องกล ยานยนต? 
68. ปวช.5221010105พิศณุ บัวเผื่อนเครื่องกล ยานยนต? 
69. ปวช.5221010108ภาณุพงศ์ พุ่มสอาดเครื่องกล ยานยนต? 
70. ปวช.5221010109มงคล ไตรโยธีเครื่องกล ยานยนต? 
71. ปวช.5221010110รามิล จันทร์สุกรีเครื่องกล ยานยนต? 
72. ปวช.5221010115วิชาญ ทรงแพทย์เครื่องกล ยานยนต? 
73. ปวช.5221010116วิสิทธิ์ นิลโสภาเครื่องกล ยานยนต? 
74. ปวช.5221010118สราวุธ สุขสุแพทย์เครื่องกล ยานยนต? 
75. ปวช.5221010119สิริชัย ดิษฐเต้ยหลวงเครื่องกล ยานยนต? 
76. ปวช.5221010120อนุชา ปัทมังสังข์เครื่องกล ยานยนต? 
77. ปวช.5221010122อนุวัฒน์ งามสามลเครื่องกล ยานยนต? 
78. ปวช.5221010125เอกชัย รามคำแหงเครื่องกล ยานยนต? 
79. ปวช.5221010126เอกราช เสนโคกสูงเครื่องกล ยานยนต? 
80. ปวช.5221010127กันตพัฒน์ ขันตีเครื่องกล ยานยนต? 
81. ปวช.5221010128เขษมศักดิ์ จันตะเรืองเครื่องกล ยานยนต? 
82. ปวช.5221010131เจตณัฐ พุ่มจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
83. ปวช.5221010133ชัยวัฒน์ เอี่ยมศรีเครื่องกล ยานยนต? 
84. ปวช.5221010136ณัฐสิทธิ์ ทรัพย์ประโคนเครื่องกล ยานยนต? 
85. ปวช.5221010140ธนวุฒิ ผึ่งมุกเครื่องกล ยานยนต? 
86. ปวช.5221010145มนตรี จินดาพฤกษ์เครื่องกล ยานยนต? 
87. ปวช.5221010148วุฒิชัย ถ้ำสิงห์เครื่องกล ยานยนต? 
88. ปวช.5221010149ศราวุธ อินทร์รุ่งเครื่องกล ยานยนต? 
89. ปวช.5221010151สุทิวัส มีวงศ์สมเครื่องกล ยานยนต? 
90. ปวช.5221010153สุพัฒน์ ประชีพฉายเครื่องกล ยานยนต? 
91. ปวช.5221010154สุวงค์ชัย สว่างจิตรเครื่องกล ยานยนต? 
92. ปวช.5221010155อโณทัย ขำซื่อเครื่องกล ยานยนต? 
93. ปวช.5221010157อนันต์ สิงหะภูกามเครื่องกล ยานยนต? 
94. ปวช.5221010160กษิดิ์เดช ปลอดภัยเครื่องกล ยานยนต? 
95. ปวช.5221010163กิตติ แสงสว่างเครื่องกล ยานยนต? 
96. ปวช.5221010164เกียรติศักดิ์ ราศีพิทักษ์ดีสกุลเครื่องกล ยานยนต? 
97. ปวช.5221010166ณัฐพงษ์ ดอกกะฐินเครื่องกล ยานยนต? 
98. ปวช.5221010168เทพพิทักษ์ โพธิ์น้อยเครื่องกล ยานยนต? 
99. ปวช.5221010169ธีระยุทธ กลิ่นขจรเครื่องกล ยานยนต? 
100. ปวช.5221010170นนทชัย ปิยรัตนจารุเครื่องกล ยานยนต? 
101. ปวช.5221010171พรชัย มะปะเขเครื่องกล ยานยนต? 
102. ปวช.5221010175พิษณุ กลิ่นขจรเครื่องกล ยานยนต? 
103. ปวช.5221010176วรพงษ์ ศรีลาพฤกษ์เครื่องกล ยานยนต? 
104. ปวช.5221010177จิรายุ พิทักษ์วงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
105. ปวช.5221010181สิทธิพล เกษรศรีเครื่องกล ยานยนต? 
106. ปวช.5221010182อธิวัฒน์ อุทโทเครื่องกล ยานยนต? 
107. ปวช.5221010184อภิวัฒน์ ราชจะบกเครื่องกล ยานยนต? 
108. ปวช.5221010185อภิวัฒน์ ขาวผ่องเครื่องกล ยานยนต? 
109. ปวช.5221010186อภิสิทธิ์ กองคำเครื่องกล ยานยนต? 
110. ปวช.5221010188เจษฎา กือสันเทียะเครื่องกล ยานยนต? 
111. ปวช.5221010193ธีระชัย จั่นกันเครื่องกล ยานยนต? 
112. ปวช.5221010197พัทธดนย์ ไชยโคตรเครื่องกล ยานยนต? 
113. ปวช.5221010198วรายุทธ ผลนาคเครื่องกล ยานยนต? 
114. ปวช.5221010200ภาณุวัฒน์ พิมพ์วันเครื่องกล ยานยนต? 
115. ปวช.5221010202อานนท์ จันทร์ทรงผลเครื่องกล ยานยนต? 
116. ปวช.5221010203สมยศ ถีระวงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
117. ปวช.5221010208พงศธรณ์ แก้วสียาเครื่องกล ยานยนต? 
118. ปวช.5221010209อนุสรณ์ เริ่มสอนเครื่องกล ยานยนต? 
119. ปวช.5221010210อิศเรศ เทศทองเครื่องกล ยานยนต? 
120. ปวช.5221010212ศุภชัย รักษามั่นเครื่องกล ยานยนต? 
121. ปวช.5221010215สุรศักดิ์ พลับพลาเครื่องกล ยานยนต? 
122. ปวช.5221010217จักรพงษ์ สายทองเครื่องกล ยานยนต? 
123. ปวช.5221010219ชัยมงคล คำชมภูเครื่องกล ยานยนต? 
124. ปวช.5221010220ชาตรี การะเกษเครื่องกล ยานยนต? 
125. ปวช.5221010223ติณณภพ โพธิ์สูงเครื่องกล ยานยนต? 
126. ปวช.5221010235อานนท์ สุขเกษมเครื่องกล ยานยนต? 
127. ปวช.5221020003ฐิติพงษ์ คนไทยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
128. ปวช.5221020004ณัฐกรณ์ วงศ์จันทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
129. ปวช.5221020006พงศกร รอดตัวดีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
130. ปวช.5221020007วิชาญ ประโพธิ์ทังเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
131. ปวช.5221020008ศุภชัย เทียมประสิทธิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
132. ปวช.5221020011อาเดียว บรรจบสุขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
133. ปวช.5221020013ณัฐพล พนมวงค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
134. ปวช.5221020014ณัฐพล เรืองสุวรรณเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
135. ปวช.5221020019ธงชัย สิทธิชัยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
136. ปวช.5221020021ธานี ศิลาขาวเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
137. ปวช.5221020024วิทวัส ผ่องแผ้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
138. ปวช.5221020025วิสุทธิ์ วานิชย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
139. ปวช.5221020026ศรราม ปานเสียงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
140. ปวช.5221020028ศุภณัฐ หมอยาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
141. ปวช.5221020029สันติ ทรัพย์ประเสริฐเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
142. ปวช.5221020030สามารถ นาคเขียวเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
143. ปวช.5221020033อนุวัฒน์ พูลผลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
144. ปวช.5221020034อนุวัสล์ มักผลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
145. ปวช.5221020035อรุณเฉลิม คันศรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
146. ปวช.5221020040ชิตณรงค์ ถนอมสวยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
147. ปวช.5221020042ณัฐวุฒิ ทองทวีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
148. ปวช.5221020043ดรัณภพ คำงามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
149. ปวช.5221020045ทรงวุฒิ สว่างเถื่อนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
150. ปวช.5221020047ทศพล ชูชาติเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
151. ปวช.5221020049ธนวัฒน์ นางามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
152. ปวช.5221020050ธนธรณ์ มุขประดับเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
153. ปวช.5221020058พิสิษฐ์ แสงอาวุธเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
154. ปวช.5221020060ภาคภูมิ ฉลวยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
155. ปวช.5221020065ศิริวัฒน์ พิมพาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
156. ปวช.5221020067สุเทพ ช้างใหญ่เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
157. ปวช.5221020068สุพรชัย คชเวกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
158. ปวช.5221020070สุวิทย์ รอชัยกุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
159. ปวช.5221020071อนุศักดิ์ คงไทยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
160. ปวช.5221020074กฤษฎา โพธิ์ศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
161. ปวช.5221020077คงฤทธิ์ เขมะวานิชเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
162. ปวช.5221020078จิรพงษ์ เย็นทรวงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
163. ปวช.5221020079เจตศฎา สะเดาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
164. ปวช.5221020081ภูวรา เสือคำรามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
165. ปวช.5221020082ฉัตรชัย จูเปาะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
166. ปวช.5221020083ชาญชัย เสนาะอาจเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
167. ปวช.5221020084ชาตรี สุขปรุงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
168. ปวช.5221020086ทวีพงษ์ สุขมูลศิริเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
169. ปวช.5221020087ธวัช ใคร่ครวญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
170. ปวช.5221020089นพพล คุ่ยต่วนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
171. ปวช.5221020093ประกิต โพธิ์ศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
172. ปวช.5221020094ปรีชา สุริวงศ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
173. ปวช.5221020095พิสันติ์ หาเรือนมิตร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
174. ปวช.5221020097มงคล ทองมูลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
175. ปวช.5221020101ศิริทรัพย์ ตันติพจน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
176. ปวช.5221020102สหโชค ภิรมย์ศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
177. ปวช.5221020106สุทธินันท์ ลิ้มภูมิรงค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
178. ปวช.5221020107อภิศักดิ์ ยอดสง่าเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
179. ปวช.5221020108เอกพล เนียมจ้อยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
180. ปวช.5221020109เต้ย คำซื่อเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
181. ปวช.5221020111ธนภพ พรหมจักร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
182. ปวช.5221020112ณฐิกา เดชอุดมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
183. ปวช.5221020114สิทธิชัย แก้วบริสุทธิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
184. ปวช.5221020116พัสกร อินอุดมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
185. ปวช.5221020118วัชรพงษ์ ธรรมพิธิเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
186. ปวช.5221020120ศิริพงษ์ เอี่ยมเถิดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
187. ปวช.5221020126อนันตชัย สมพงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
188. ปวช.5221020130รักเกียรติ รื่นพิทักษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
189. ปวช.5221020131อนุวัตน์ เขาเหิรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
190. ปวช.5221020134วีรพงษ์ ฉ่ำน้อยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
191. ปวช.5221020136ศิลาชัย แย้มนิยมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
192. ปวช.5221020141ณัฐดนัย ขาวสะอาดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
193. ปวช.5221020142ธนกฤต ต้นพุ่มเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
194. ปวช.5221020145มงคล แสงสุธาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
195. ปวช.5221020146มนูศักดิ์ นันโทเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
196. ปวช.5221020157ชนวีร์ ถิรพรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
197. ปวช.5221020161ณรงค์ชัย รุ่งเรืองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
198. ปวช.5221020163วิเชียร นิลวงค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
199. ปวช.5221020164นรินทร เบาสูงเนินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
200. ปวช.5221020165บุญเลิศ เหล็กสุวรรณ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
201. ปวช.5221020166แสน ชอบช้างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
202. ปวช.5221020167ทองดี สิบโทเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
203. ปวช.5221020168ชนะ กันชูผลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
204. ปวช.5221030001จิตติพันธุ์ แสงสวยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
205. ปวช.5221030002ไชยยะ บำรุงบุตร์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
206. ปวช.5221030008ธีรพล กล้ากสิกรณ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
207. ปวช.5221030011นิรันดร์ สร้อยสงค์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
208. ปวช.5221030014บุญยืน พึ่งเดชโลหะการ เชื่อมโลหะ 
209. ปวช.5221030018ปิยะชาติ อ่องบางน้อยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
210. ปวช.5221030019พงษ์สิทธิ์ หลวงศรีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
211. ปวช.5221030024วันชัย คงอิ่มโลหะการ เชื่อมโลหะ 
212. ปวช.5221030025วิรัตน์ ทองห่อโลหะการ เชื่อมโลหะ 
213. ปวช.5221030027ศรัญญู ชูเลิศโลหะการ เชื่อมโลหะ 
214. ปวช.5221030028ศุภโชค อิ่มศรีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
215. ปวช.5221030029สถาพร สัมฤทธิ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
216. ปวช.5221030030สรายุช ภูผาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
217. ปวช.5221030031สราวุธ ก๊กอึ้งโลหะการ เชื่อมโลหะ 
218. ปวช.5221030036สุรัตน์ ช้างอ่อนโลหะการ เชื่อมโลหะ 
219. ปวช.5221030037อธิพงษ์ เทือกแถวโลหะการ เชื่อมโลหะ 
220. ปวช.5221030038อรุณโรจน์ แซ่เจียโลหะการ เชื่อมโลหะ 
221. ปวช.5221030041กรกช ดลมินทร์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
222. ปวช.5221030042จิรยุทธ์ ช่องวารินทร์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
223. ปวช.5221030043ตติยะ พุ่มแก้วโลหะการ เชื่อมโลหะ 
224. ปวช.5221030047พรภวิทย์ ปรางเพ็ชรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
225. ปวช.5221030048พันธกานต์ ขนุนก้อนโลหะการ เชื่อมโลหะ 
226. ปวช.5221030049พิไชยภูษิต ปรางเพ็ชรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
227. ปวช.5221030053มานพ เปลี่ยนชื่นโลหะการ เชื่อมโลหะ 
228. ปวช.5221030057วิษณุ หมวกกลั่นโลหะการ เชื่อมโลหะ 
229. ปวช.5221030065จิรภัทร์ ศรีนวนอินทร์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
230. ปวช.5221030066เกรียงศักดิ์ ผาสุขฤทธิ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
231. ปวช.5221030068บัณฑิต เลี่ยมอยู่โลหะการ เชื่อมโลหะ 
232. ปวช.5221040001กฤตตฤณ อนุวัฒนกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
233. ปวช.5221040002กิตตินันท์ สีดาคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
234. ปวช.5221040003กิตติศักดิ์ สายวงศ์ปัญญาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
235. ปวช.5221040004กิติศักดิ์ สุขปรุงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
236. ปวช.5221040005เกรียงไกร อึ่งเจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
237. ปวช.5221040006เกียรติศักดิ์ แตงร่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
238. ปวช.5221040007จารุกิตติ์ โมรานิลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
239. ปวช.5221040008จิรยุทธ นวลละอองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
240. ปวช.5221040009จีรพงษ์ คชากรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
241. ปวช.5221040010ชัชวาลย์ เกษรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
242. ปวช.5221040011ณัฐนันท์ สุขใจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
243. ปวช.5221040012ณัฐวุฒิ เลิศชัยสหกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
244. ปวช.5221040013ณัฐวุฒิ สมรูปไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
245. ปวช.5221040014ทัศไนย กิตติวราทรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
246. ปวช.5221040015ทิชากร ศรีพันธบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
247. ปวช.5221040016ปิยดล หอมสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
248. ปวช.5221040017นพรัตน์ คำสุรีย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
249. ปวช.5221040019ปิยทัศน์ เสือทับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
250. ปวช.5221040020พงศ์พิสุทธิ์ ทองอำพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
251. ปวช.5221040021พุฒิพงษ์ วงษ์มณฑาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
252. ปวช.5221040022ภูวดล ขาวนาเขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
253. ปวช.5221040023ยาป่าหลง ปู่หาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
254. ปวช.5221040025วรวุฒิ อินทร์อ่ำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
255. ปวช.5221040026ชาตรี ไตรเพิ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
256. ปวช.5221040027วีรยุทธ ช่างคิดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
257. ปวช.5221040029อดิศักดิ์ เกตุเนียมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
258. ปวช.5221040030อดิสรณ์ น้อยนนท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
259. ปวช.5221040031กันตวิชญ์ พิธุพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
260. ปวช.5221040032กิตติพงศ์ จันทนราชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
261. ปวช.5221040033คุณากร หอมสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
262. ปวช.5221040034ชัชวาลย์ คนคล่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
263. ปวช.5221040035ชัยชนะ เอนอ่อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
264. ปวช.5221040036ณัฐพงษ์ หวังคบกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
265. ปวช.5221040037ณัฐพร ดอกแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
266. ปวช.5221040038ธนากร ทองโอ่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
267. ปวช.5221040039ธัญวรัตน์ เพชรดำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
268. ปวช.5221040040ธานินทร์ เกิดเนตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
269. ปวช.5221040042รักชนก รักแย้มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
270. ปวช.5221040043วรฉัตร ดวงจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
271. ปวช.5221040044วรพล สุขสุมิตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
272. ปวช.5221040045สุทธิพงค์ ศรีประเสริฐไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
273. ปวช.5221040046อานันท์ หาญเวชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
274. ปวช.5221040047สถาพร เลี้ยงอยู่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
275. ปวช.5221040049ฉัตรชัย สังข์ปลื้มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
276. ปวช.5221040050ไชยเมธ เฉยทุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
277. ปวช.5221040052ธนากร บัวสิมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
278. ปวช.5221040053ธีรพงศ์ ฉุยฉายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
279. ปวช.5221040054ไพทวน พุ่มเหมือนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
280. ปวช.5221040055ไพบูลย์ ส้มเพ็ชรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
281. ปวช.5221040057ยุคลธร ชื่นด้วงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
282. ปวช.5221040058อดิศักดิ์ ไพรรุณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
283. ปวช.5221040059อนุศร สนธิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
284. ปวช.5221040063ชนะภัย อินทร์นุ่มพันธุ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
285. ปวช.5221040065คเณศ ดอกแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
286. ปวช.5221040067ณัฐวัตร รังสิโยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
287. ปวช.5221040069ณัฐวุฒิ เต็มคำพรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
288. ปวช.5221040070ถาวร แสงน้ำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
289. ปวช.5221040071เทพพิทักษ์ ทองเล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
290. ปวช.5221040072ธงชัย ปานย้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
291. ปวช.5221040073ธนากร วงศ์อำไพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
292. ปวช.5221040075ธีรยศ คีมพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
293. ปวช.5221040076นำโชค สุขรัชชูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
294. ปวช.5221040077นิธิพล สุภาพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
295. ปวช.5221040078นิรวิทธ์ ภูผาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
296. ปวช.5221040079นิรันดร์ คล้ายคลึงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
297. ปวช.5221040080นิรุทธิ์ วงษ์วารีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
298. ปวช.5221040082บุญญฤทธิ์ เนื่องพลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
299. ปวช.5221040083บุญรักษ์ รามวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
300. ปวช.5221040085ปุรินทร์ แดงไฟไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
301. ปวช.5221040090วีระพงศ์ เพ็ชร์กระไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
302. ปวช.5221040093ศิขริน รุ่งเรืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
303. ปวช.5221040094ศิริวัฒน์ พันธุ์พร้อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
304. ปวช.5221040096พงษ์ศิริ เทพศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
305. ปวช.5221040097สุจินดา กล่อมเกลี้ยงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
306. ปวช.5221040098สุรัตน์ ทองอิ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
307. ปวช.5221040099อดิศักดิ์ ซึ้งประเสริฐไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
308. ปวช.5221040100อภิชาติ กรีทรัพย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
309. ปวช.5221040101อมรยุทธ ราษฎรยินดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
310. ปวช.5221040103กิตติพิชญ์ แป้งทาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
311. ปวช.5221040109ชลเทพ ภาษิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
312. ปวช.5221040110ชัชวาลย์ ศรีเมืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
313. ปวช.5221040111ชานนท์ ศรีระยับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
314. ปวช.5221040112ณรงค์ฤทธิ์ แสงดวงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
315. ปวช.5221040113ณัฐพล พงษ์เทียนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
316. ปวช.5221040114ทศพร ศิริโสมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
317. ปวช.5221040115ทศพร ชูชาติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
318. ปวช.5221040116ธนิต เรืองสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
319. ปวช.5221040119นรพนธ์ ชมวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
320. ปวช.5221040120พงพันธุ์ เกตุขาวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
321. ปวช.5221040121พีรวิชญ์ นรินทร์นอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
322. ปวช.5221040123ภูวนัย ค้าทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
323. ปวช.5221040128ศุภกานต์ กุลธวัชบริบูรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
324. ปวช.5221040129ศุภชัย บัวจักร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
325. ปวช.5221040130สมเกียรติ สรวิทยวิเชียรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
326. ปวช.5221040131สมชาย อารยะเลิศไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
327. ปวช.5221040132สันติชัย สาบุญธรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
328. ปวช.5221040133สันติภาพ บัวก้านทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
329. ปวช.5221040134สุรัตน์ ไตรเพ็ชรพจน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
330. ปวช.5221040135สุวัฒน์ ผู้ช่วยรอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
331. ปวช.5221040136เสกสรร สมศิริวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
332. ปวช.5221040138อภิสิทธิ์ กว้างนอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
333. ปวช.5221040139อัษฎาวุธ ก้อนใสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
334. ปวช.5221040140เอกรินทร์ นิลศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
335. ปวช.5221040142นำชัย สายวรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
336. ปวช.5221040144เจริญชัย ถือความสัตย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
337. ปวช.5221040146โชคชัย แซ่ซิมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
338. ปวช.5221040148ฐานุวัต ชุติกุลกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
339. ปวช.5221040149ณัฐพล รัตนกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
340. ปวช.5221040153จิรายุ จันทร์แจ่มศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
341. ปวช.5221040155ประมาณ คอนวิมานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
342. ปวช.5221040156ปิยะนันท์ ทองไพจิตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
343. ปวช.5221040162สามารถ บางภูมิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
344. ปวช.5221040163สิริพล นันทสารสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
345. ปวช.5221040166อนุชา ทองเติมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
346. ปวช.5221040167อนุพงศ์ ยางสง่าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
347. ปวช.5221040169อรรถกร โพธิ์ทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
348. ปวช.5221040171กฤษณะ อร่ามเรืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
349. ปวช.5221040172กิจจา กองเกินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
350. ปวช.5221040173จตุรงค์ แหวนคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
351. ปวช.5221040174ชนะศักดิ์ ภาคีฉายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
352. ปวช.5221040176ณัฐกิตติ์ สงสารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
353. ปวช.5221040178ณัฐพล เทอดธานินทร์ชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
354. ปวช.5221040179ณัฐวุฒิ อาจน้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
355. ปวช.5221040180ดนัย เขียวเอี่ยมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
356. ปวช.5221040181ธีรพงศ์ ทำดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
357. ปวช.5221040182ธีรศักดิ์ แพ่งดิษฐไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
358. ปวช.5221040183ชนะศิลทอง รัตโนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
359. ปวช.5221040184นุพันธ์ ศรีสอาดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
360. ปวช.5221040187พนาวรรณ อุปราชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
361. ปวช.5221040188สุประดิษฐ์ สุขสุแดนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
362. ปวช.5221040189สุรศักดิ์ อุดมประมวลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
363. ปวช.5221040190เบญญทิพย์ ทรัพย์ผลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
364. ปวช.5221040191เสรี ดอกงามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
365. ปวช.5221040192อรรถพล สุขสุสาสน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
366. ปวช.5221040194อานนท์ รักษาสัตย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
367. ปวช.5221040195กฤษณะ นาคเงินทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
368. ปวช.5221040196กมลรัตน์ งามละออไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
369. ปวช.5221040198กิตติศักดิ์ รักแผนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
370. ปวช.5221040199กุลชาติ กลิ่นจำปาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
371. ปวช.5221040200ชนาธิป เผือกศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
372. ปวช.5221040201ชัชพงศ์ แซ่ตั้งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
373. ปวช.5221040205ณัฐพล ศรีสมรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
374. ปวช.5221040212ประภาศรี สีตลาภินันท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
375. ปวช.5221040213ปรัชญา สุขปานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
376. ปวช.5221040214เสริมพล สร้อยเงินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
377. ปวช.5221040216พลภัทร ทิพย์บุญศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
378. ปวช.5221040218ภัคคนันท์ พฤฒิมาศโภไคยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
379. ปวช.5221040220รังสิมันต์ พันธุ์กล้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
380. ปวช.5221040221วิทวัส สมสวยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
381. ปวช.5221040222ศรายุทธ ชโลธรสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
382. ปวช.5221040224ศิรินทรา พันธ์เพ็ชร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
383. ปวช.5221040225สุภาพร สินสมุทรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
384. ปวช.5221040227อดิสรณ์ มั่งมีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
385. ปวช.5221040228อภิญญา เทียนทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
386. ปวช.5221040229อนุศาสตร์ ฟูสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
387. ปวช.5221040230อนุสิทธิ์ ไชยพรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
388. ปวช.5221040233อัครเดช เครืองามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
389. ปวช.5221040240ทศพล บุญสิงห์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
390. ปวช.5221040241ธนพร แสงน้ำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
391. ปวช.5221040242ธนัช เล็กใบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
392. ปวช.5221040243เปรมฤทัย พึ่งน้ำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
393. ปวช.5221040244พุฒิพงศ์ ป้อมสุดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
394. ปวช.5221040245พุทธชาติ ภู่ระหงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
395. ปวช.5221040247มณฑล เจริญสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
396. ปวช.5221040250สุมนกาญจน์ รัศมีกอบกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
397. ปวช.5221040252อานนท์ อุโคตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
398. ปวช.5221040255ธรรมยุทธ สระแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
399. ปวช.5221040256วัชรินทร์ งามภักดีกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
400. ปวช.5221040257วิชาญ หวานล้ำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
401. ปวช.5221040258ไพฑูรย์ ข้องหลิมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
402. ปวช.5221040259สิริวิมล ฟักสกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
403. ปวช.5221040262พรชัย อ่อนพุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
404. ปวช.5221040263ณรงค์ฤทธิ์ จงอวยพรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
405. ปวช.5221040265มนต์ชัย เนียรประดิษฐไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
406. ปวช.5221040266รัตนพล กรรทมาศไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
407. ปวช.5221040271ศราวุธ ร่วมญาติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
408. ปวช.5221040273อรฤดี สไตเมอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
409. ปวช.5221040274วรรณจักร สะโง้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
410. ปวช.5221040275ณัฐวุฒิ เมืองจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
411. ปวช.5221040276ทศพล ท่าประดุจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
412. ปวช.5221040277ศักดิ์ดา วัฒนะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
413. ปวช.5221040278ณัฐวุฒิ พร้อมขุนทดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
414. ปวช.5221040279ดิลก เริ่มรู้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
415. ปวช.5221040280ไตรเทพ สุขเจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
416. ปวช.5221040281วสันต์ ลางคุณเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
417. ปวช.5221040284ธนาเดช ชินสะอาดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
418. ปวช.5221040285มารุต นาคทับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
419. ปวช.5221040287สัญชัย คำกิ่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
420. ปวช.5221040291อิทธิพล อุดมโชคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
421. ปวช.5221060001คมสันต์ แซ่กือการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
422. ปวช.5221060002ชนิตพล ยืนยงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
423. ปวช.5221060004ภาณุพงษ์ มุ่งประสพสุขีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
424. ปวช.5221060005วิษณุ คูหาทองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
425. ปวช.5221060006ศิขรินทร์ จันทิมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
426. ปวช.5221060008ก้องเกียรติ แตงเจริญการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
427. ปวช.5221060009กิตติคุณ ขำเกิดการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
428. ปวช.5221060010กิตติศักดิ์ พัดปุยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
429. ปวช.5221060014ชิตพลย์ บุญสถิตย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
430. ปวช.5221060015ณัฐพนธ์ รวยทรัพย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
431. ปวช.5221060018ปิยะชาติ ทรัพย์ทึกการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
432. ปวช.5221060019ผ่องพรรณ จันทร์แจ่มใสการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
433. ปวช.5221060020พรรณภา แสงศรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
434. ปวช.5221060022เพชรงาม สุ่มมาตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
435. ปวช.5221060023เพ็ชรรัตน์ พาลาดการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
436. ปวช.5221060027วชิระวิทย์ สุขสุมิตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
437. ปวช.5221060028วรชัย สละชีพการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
438. ปวช.5221060031วรรัตน์ สัมมากิจการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
439. ปวช.5221060037อธิคม โพธิการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
440. ปวช.5221060038อมตะ โกมลไสยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
441. ปวช.5221060039อรรถพล ผ่องอ่อนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
442. ปวช.5221060042กิตติบดี หีตช่วยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
443. ปวช.5221060049ชาติชาย วงศ์มุทิตาจิตการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
444. ปวช.5221060051ณัฐวุฒิ เจริญยิ่งการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
445. ปวช.5221060052เกรียงศักดิ์ พร้อมเพชรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
446. ปวช.5221060053ทศพล ปาละสิริการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
447. ปวช.5221060055ไทยคม บุญเด่นการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
448. ปวช.5221060060นิติพงศ์ ปัทสีสร้อยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
449. ปวช.5221060067วิชชุดา ทองภูการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
450. ปวช.5221060072อภิสิทธิ์ อินทร์แก้วการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
451. ปวช.5221060074อรพรรณ พุ่มจำรัสการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
452. ปวช.5221060075อรวรรณ ชมประโคนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
453. ปวช.5221060080สราวุฒน์ แซ่โล้วการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
454. ปวช.5221060082ศุภโชค คางชัยภูมิการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
455. ปวช.5222010001กิ่งดาว พลชัยศรีพณิชยการ การบัญชี 
456. ปวช.5222010002กิติยาภรณ์ มนตรีวิทย์พณิชยการ การบัญชี 
457. ปวช.5222010003กรรณิการ์ พรหมสาขา ณ สกลนครพณิชยการ การบัญชี 
458. ปวช.5222010004ขวัญฤดี เพชรขัณฑ์พณิชยการ การบัญชี 
459. ปวช.5222010005จริยาภรณ์ หาญวารีพณิชยการ การบัญชี 
460. ปวช.5222010007ชนากานต์ รักสวนพณิชยการ การบัญชี 
461. ปวช.5222010008ณัฏฐา ปิ่นลายพณิชยการ การบัญชี 
462. ปวช.5222010009ตติญา ศรีไพรสนธิ์พณิชยการ การบัญชี 
463. ปวช.5222010010ณัฐนรี แย้มนากพณิชยการ การบัญชี 
464. ปวช.5222010011ณัฐภรณ์ ภูมิเรศสุนทรพณิชยการ การบัญชี 
465. ปวช.5222010012ดวงกมล เผือกปทุมพณิชยการ การบัญชี 
466. ปวช.5222010013ดวงใจ เจริญสุขพณิชยการ การบัญชี 
467. ปวช.5222010014ดวงพร จิตจำนงค์พณิชยการ การบัญชี 
468. ปวช.5222010016ทิชาธร ฟักเฟื่องผลพณิชยการ การบัญชี 
469. ปวช.5222010017ทิพย์ผกาพร อยู่ผาสุขพณิชยการ การบัญชี 
470. ปวช.5222010018ทิพย์วรรณ เจ๊กรวยพณิชยการ การบัญชี 
471. ปวช.5222010019ปวีณา เทศเทียนพณิชยการ การบัญชี 
472. ปวช.5222010020น้ำผึ้ง คล้ายคลึงพณิชยการ การบัญชี 
473. ปวช.5222010021พัชรินทร์ สุดปรึกพณิชยการ การบัญชี 
474. ปวช.5222010023พิมพกา คุ้มแก้วพณิชยการ การบัญชี 
475. ปวช.5222010024ภิญาดา โพมินทร์พณิชยการ การบัญชี 
476. ปวช.5222010025ลลิตา กลิ่นกลัดพณิชยการ การบัญชี 
477. ปวช.5222010027วันวิสาข์ ขาวผ่องพณิชยการ การบัญชี 
478. ปวช.5222010028เวนิกา ธูปหอมละออพณิชยการ การบัญชี 
479. ปวช.5222010029วิลาวัลย์ ชาวนาพณิชยการ การบัญชี 
480. ปวช.5222010030ศันสนีย์ ผลฝรั่งพณิชยการ การบัญชี 
481. ปวช.5222010031สุณี หมีสมุทรพณิชยการ การบัญชี 
482. ปวช.5222010032สุพัฒนา กล้าผจญพณิชยการ การบัญชี 
483. ปวช.5222010033สุภาพร ผ่องประสาทพณิชยการ การบัญชี 
484. ปวช.5222010036สมศรี ถนอมจิตพณิชยการ การบัญชี 
485. ปวช.5222010037สุรีย์ภรณ์ สิงหปรีชาพณิชยการ การบัญชี 
486. ปวช.5222010038เสาวรส เจริญสุขพณิชยการ การบัญชี 
487. ปวช.5222010041จารุวรรณ ปิ่นโมราพณิชยการ การบัญชี 
488. ปวช.5222010042จิราภรณ์ ป้องยาหยันพณิชยการ การบัญชี 
489. ปวช.5222010043จิรารัตน์ ทองเพชรพณิชยการ การบัญชี 
490. ปวช.5222010044จุฑามาศ มากทองพณิชยการ การบัญชี 
491. ปวช.5222010045เจนจิรา แก้วสุวรรณ์พณิชยการ การบัญชี 
492. ปวช.5222010046นวลจันทร์ เพ็ชร์เสาร์พณิชยการ การบัญชี 
493. ปวช.5222010047ปนิตา วิสุทธารมณ์พณิชยการ การบัญชี 
494. ปวช.5222010048ประภัสสร รสปุ้งพณิชยการ การบัญชี 
495. ปวช.5222010049ปัทมา เมืองลำเจียกพณิชยการ การบัญชี 
496. ปวช.5222010050ปาริฉัตร รัตนบำรุงพณิชยการ การบัญชี 
497. ปวช.5222010051แพรวพรรณ สว่างเถื่อนพณิชยการ การบัญชี 
498. ปวช.5222010052มาลีวรรณ อิ่มอกพณิชยการ การบัญชี 
499. ปวช.5222010053ศราพร ชื่นตาพณิชยการ การบัญชี 
500. ปวช.5222010055ศิริวรรณ กลิ่นขจรพณิชยการ การบัญชี 
501. ปวช.5222010058สุเมธ เกิดพระจีนพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
502. ปวช.5222010059กนกวรรณ โพธิ์สุวรรณพณิชยการ การขาย 
503. ปวช.5222010060เกษรา อินทร์สัญพณิชยการ การขาย 
504. ปวช.5222010061จริยาพร สรรญโสภีพณิชยการ การขาย 
505. ปวช.5222010062จารุวรรณ บุญเต็มพณิชยการ การขาย 
506. ปวช.5222010063เจนจิรา ผลรักษาพณิชยการ การขาย 
507. ปวช.5222010064นฤมล เตียวสวัสดิ์พณิชยการ การขาย 
508. ปวช.5222010066ปรีดาพร เลาะสูงเนินพณิชยการ การขาย 
509. ปวช.5222010067ปรียานุช ศักดิ์ดีพณิชยการ การขาย 
510. ปวช.5222010068ฐิติมา รวดเร็วพณิชยการ การขาย 
511. ปวช.5222010070ฝนทิพย์ เปลี่ยนแสงสีพณิชยการ การขาย 
512. ปวช.5222010071ภคมน พายัพย์พฤกษชาติพณิชยการ การขาย 
513. ปวช.5222010072วิภา พรมทองพณิชยการ การขาย 
514. ปวช.5222010073สุนิษา คลายานนท์พณิชยการ การขาย 
515. ปวช.5222010074สุนิสา เสาะแสวงพณิชยการ การขาย 
516. ปวช.5222010075สุพิชญา ผาสุขกิจพณิชยการ การขาย 
517. ปวช.5222010077อรอนงค์ ประดับศรีพณิชยการ การขาย 
518. ปวช.5222010078กนกวรรณ คำดีพณิชยการ การเลขานุการ 
519. ปวช.5222010079กัญญา บัวบานพณิชยการ การเลขานุการ 
520. ปวช.5222010082ชลวิภา แซ่ฮ้อพณิชยการ การเลขานุการ 
521. ปวช.5222010084ดวงตะวัน ดีธงทองพณิชยการ การเลขานุการ 
522. ปวช.5222010085ทัณฑิกา ธรรมรังษีพณิชยการ การเลขานุการ 
523. ปวช.5222010086นฤมล ทรงสวัสดิ์พณิชยการ การเลขานุการ 
524. ปวช.5222010088นัยนา โพธิ์ทองพณิชยการ การเลขานุการ 
525. ปวช.5222010090เปรมหทัย ไชยเยสพณิชยการ การเลขานุการ 
526. ปวช.5222010091เมวิกา สาธุการพณิชยการ การเลขานุการ 
527. ปวช.5222010094จารุวรรณ พวงเพ็ชร์พณิชยการ การเลขานุการ 
528. ปวช.5222010095สมพร มีใยพณิชยการ การเลขานุการ 
529. ปวช.5222010098กาญจนา แสงเรืองพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
530. ปวช.5222010099กุสุมา ตรีครุธพันธ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
531. ปวช.5222010100เกศราพร แก้วสดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
532. ปวช.5222010101ชาญชัย ยังจอกพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
533. ปวช.5222010102กัญจนาพร ทองขวัญแก้วพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
534. ปวช.5222010103กาญจนาวดี ทองขวัญแก้วพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
535. ปวช.5222010104ทิตย์ศรา ชุ่มดีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
536. ปวช.5222010105ธิชารัตน์ อยู่มงคลพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
537. ปวช.5222010107นันทัชพร มีทรัพย์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
538. ปวช.5222010108นันทิตา เชษฐนรกุลพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
539. ปวช.5222010109ณัฐกานต์ ทองบุญพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
540. ปวช.5222010110ปาลินพร หนูเงินพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
541. ปวช.5222010111ปนัดดา บัวภิบาลพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
542. ปวช.5222010112เปรมฤดี วงษ์เคลือวัลย์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
543. ปวช.5222010114พรพรรณ สุขไชยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
544. ปวช.5222010115พรพิมล วิลัยพฤกษ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
545. ปวช.5222010116พรพิมล ชุมเกษียรพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
546. ปวช.5222010119มุกระวีร์ แก้วตาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
547. ปวช.5222010120เยาวลักษณ์ ครองโป่งเกตพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
548. ปวช.5222010121ลีลาวดี ศรีสุวรรณวงศ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
549. ปวช.5222010122วรินทร เชี่ยวชาญพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
550. ปวช.5222010123วัชรีพร ตุละยากรณ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
551. ปวช.5222010125ศลีรา สิทธิธรรมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
552. ปวช.5222010126ศิรภัสสร แก้วสีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
553. ปวช.5222010128ศิริพร พรเพชรประชาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
554. ปวช.5222010129สิริพร สานเสนาะพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
555. ปวช.5222010130สุชาดา ศิลาขาวพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
556. ปวช.5222010132สุนิษา ผ่องประสาทพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
557. ปวช.5222010133สุภาวดี ต้นโนนยางพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
558. ปวช.5222010135โสภิตา ต้นโนนยางพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
559. ปวช.5222010136อรวรรณ ฉลวยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
560. ปวส.5331010001กันตพงศ์ อินฟ้าแสงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
561. ปวส.5331010004ฉัตรชัย เภากุ่มเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
562. ปวส.5331010005ชนะศักดิ์ สุพรรณเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
563. ปวส.5331010006ชวลิต ชะโนภาษเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
564. ปวส.5331010007ชัยพิพัฒน์ ฤทัยธรรมพัฒน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
565. ปวส.5331010008ชาญวิทย์ อินทับเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
566. ปวส.5331010009ณรงค์ สายทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
567. ปวส.5331010010ณรินทร์ สายทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
568. ปวส.5331010011ทศพล ปานอยู่เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
569. ปวส.5331010013ธนพร ฟุ้งเพื่องเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
570. ปวส.5331010014ธนพล ไกรภักดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
571. ปวส.5331010015ธนากร พงศ์เกตุเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
572. ปวส.5331010016ธวัชชัย ยุวนบุณย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
573. ปวส.5331010017ธีรพงษ์ บุปะโทเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
574. ปวส.5331010018นที พวงงามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
575. ปวส.5331010020นิติพงษ์ สิงห์สกุลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
576. ปวส.5331010021ปนัสชัย นาน่วมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
577. ปวส.5331010022ปิยะพล มาจันทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
578. ปวส.5331010023พรชัย ทางโต๊ะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
579. ปวส.5331010024ภานุรุจ ฤกษ์สุวรรณีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
580. ปวส.5331010026สาธิต สุดใจเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
581. ปวส.5331010027สุทธิพงษ์ สุดแดนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
582. ปวส.5331010028สุธาวุฒิ คงทนต์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
583. ปวส.5331010029สุรศักดิ์ ละมูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
584. ปวส.5331010031อนุพงศ์ ศรีสุวรรณวงศ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
585. ปวส.5331010033เกรียงศักดิ์ดา ผลงามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
586. ปวส.5331010036ณัฐวุฒิ เดชบุญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
587. ปวส.5331010038ทรงวุฒิ เยาว์ไทยสงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
588. ปวส.5331010042ธีรศักดิ์ ยังพูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
589. ปวส.5331010043บงการ แก่นต้นเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
590. ปวส.5331010044ประวีณ แจ้งดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
591. ปวส.5331010046พชฤพล ใจเย็นเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
592. ปวส.5331010047ไพโรจน์ นาแรมงามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
593. ปวส.5331010048มานะ เชี่ยวชาญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
594. ปวส.5331010053ศราพงศ์ ชาวบ้านในเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
595. ปวส.5331010054ศักดิ์ชาย หิรัญพฤกษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
596. ปวส.5331010055ศุภวุฒิ นานุชเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
597. ปวส.5331010058สาธิต ศรีสว่างเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
598. ปวส.5331010059อรรคพล รุจิฉายเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
599. ปวส.5331010069ไพรัตน์ ร่มไทรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
600. ปวส.5331010070มนัสพล สนจิตร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
601. ปวส.5331010071วิววิไล โคตรศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
602. ปวส.5331010072สมคิด โรจน์รักษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
603. ปวส.5331010074สุวิทย์ สุขประเสริฐเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
604. ปวส.5331010079ณัฐพล วรรณละเอียดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
605. ปวส.5331010080ณัฐพล สุขพันธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
606. ปวส.5331010081ธวัชชัย ม่วงรัตน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
607. ปวส.5331010082นที เข็มทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
608. ปวส.5331010083พุฒินนท์ โทนทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
609. ปวส.5331010085วรา ธัญญาผลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
610. ปวส.5331010086วัฒนกร ปัญญาเสนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
611. ปวส.5331010087วินัย ทนาวันเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
612. ปวส.5331010088วีรพงษ์ วงษ์มั่งมีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
613. ปวส.5331010090ศุภณัฐ ประชุมสารเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
614. ปวส.5331010091ธนกฤต เกมสวัสดิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
615. ปวส.5331010093เฉลิมพล เปฎพันธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
616. ปวส.5331010094ณัฐพล สังอยู่สุขเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
617. ปวส.5331010095ณัฐวุฒิ สุทธิแย้มเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
618. ปวส.5331010096ปิยเดช เฟื่องฟูเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
619. ปวส.5331010097สุนันท์ แก้ววันนาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
620. ปวส.5331010098วสันต์ พันกะนกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
621. ปวส.5331010101นิวัฒน์ พรโคกกรวดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
622. ปวส.5331010102พงษ์พันธ์ แก้ววันนาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
623. ปวส.5331010103อนันตพงษ์ ตินะน้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
624. ปวส.5331020001เกียรติศักดิ์ กาวทองเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
625. ปวส.5331020002เจตนรินทร์ สุขปรุงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
626. ปวส.5331020003ชลอ นิดเจริญเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
627. ปวส.5331020004ชัยรัตน์ ทองเล็กเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
628. ปวส.5331020005เอกมงคล จุใจเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
629. ปวส.5331020006ณัฐพล มีสมัยเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
630. ปวส.5331020007จักรพันธ์ โตใหญ่เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
631. ปวส.5331020008ธนวัฒน์ สุขเนตรเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
632. ปวส.5331020009ธานี เจ๊กรวยเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
633. ปวส.5331020010นิวัฒน์ ศิลาขาวเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
634. ปวส.5331020012ปนัดดา สะตะเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
635. ปวส.5331020013ประพัฒน์ จันทร์เรืองเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
636. ปวส.5331020014ภาณุพงศ์ นราหลำเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
637. ปวส.5331020015ภานุกรณ์ ชื่นบานเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
638. ปวส.5331020017วชิระ สาลักษณ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
639. ปวส.5331020019วิษณุ พรหมธารีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
640. ปวส.5331020022ศิริพงษ์ ผ่องโตเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
641. ปวส.5331020023ศุภณัฐ คงเจาะเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
642. ปวส.5331020024สมปอง นามคงชื่นเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
643. ปวส.5331020027สิงหา บุญก่ำเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
644. ปวส.5331020028สุทธิพงษ์ เผือกพิพัฒเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
645. ปวส.5331020029สุนทร อรชุนเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
646. ปวส.5331020030สุพัฒน์ ศรีสุขเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
647. ปวส.5331020031สุรศักดิ์ แสงอาทิตย์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
648. ปวส.5331020032อดิศร ทนันชัยเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
649. ปวส.5331020034อนุวัฒน์ มงคลสระเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
650. ปวส.5331020036อภิสิทธิ์ สถิตย์ขราณีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
651. ปวส.5331020037อรรณพ จั่นแก้วเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
652. ปวส.5331020038อุกฤษณ์ แก้วไสลเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
653. ปวส.5331020039เอกพล สุวัฒนพันธุ์กุลเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
654. ปวส.5331020040ธนายุ ทองประเสริฐเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
655. ปวส.5331020041ประวิทย์ นาศรีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
656. ปวส.5331020043ศุภชัย พุกสังข์ทองเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
657. ปวส.5331020044อดิศักดิ์ ชื่นอารมณ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
658. ปวส.5331020045อนุรักษ์ คงรวมญาติเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
659. ปวส.5331020048สนธิเดช ปรีชานุกูลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
660. ปวส.5331020049ยุทธนา เพชรขำเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
661. ปวส.5331020050พีรพัฒน์ ลูกรักษ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
662. ปวส.5331020051วัชระ ลูกรักษ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
663. ปวส.5331020052กรกมล กันอุปัทว์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
664. ปวส.5331020053นพนันท์ สมานจิตรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
665. ปวส.5331020054ปัญญาพล พรหมบังเกิดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
666. ปวส.5331020055เทวา ราชโยธีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
667. ปวส.5331020056อดิเทพ สีงามเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
668. ปวส.5331020057วิชิต พุทราเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
669. ปวส.5331020058วุฒิพงค์ นกยูงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
670. ปวส.5331020059ดำรง พลอาชาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
671. ปวส.5331020060อุเทน พงษ์พันธ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
672. ปวส.5331020061กิตติพงษ์ พิมพ์อูปเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
673. ปวส.5331020063ยมนา เสคำพันธ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
674. ปวส.5331030001ณัฐพงษ์ การสมพิตรเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
675. ปวส.5331030003ธีรวัฒน์ สุขสุเมฆเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
676. ปวส.5331030004นพพร หมอยาดีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
677. ปวส.5331030005ภานุวัฒน์ เรืองเนตรเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
678. ปวส.5331030006วิวัฒน์ เหมือนงิ้วเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
679. ปวส.5331030007วิษณุกร เฉยทุมเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
680. ปวส.5331030008ศักดิ์สิทธิ์ ป้อมทองเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
681. ปวส.5331030009สุรเดช สายศรีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
682. ปวส.5331030010พิบูลย์ ไตรเหมาะเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
683. ปวส.5331030013มาณพ ทรัพย์งามเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
684. ปวส.5331040001จักรพันธ์ แดงงามไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
685. ปวส.5331040002จีรศักดิ์ เรืองเนตร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
686. ปวส.5331040003เชษฐา แมวทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
687. ปวส.5331040004ณรงค์ชัย ส้มเพ็ชรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
688. ปวส.5331040005ณัฐวุฒิ ลิ้มสงวนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
689. ปวส.5331040006ทวีโชค ศรีแจ่มไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
690. ปวส.5331040007ธงชัย พงษ์นิมิตรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
691. ปวส.5331040008ธนาคาร พรรณนิกรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
692. ปวส.5331040009ธวัชชัย ขิงสันเทียะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
693. ปวส.5331040010นวคุณ พัฒนผลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
694. ปวส.5331040011นิศาชล ธีรสิทธิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
695. ปวส.5331040012เบญจวรรณ พรดอนงามเมืองปักไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
696. ปวส.5331040013ปฏิกรณ์ อินทแย้มไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
697. ปวส.5331040014ปรัชญา บุญส่งไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
698. ปวส.5331040015พศวีร์ เนื่องภิรมย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
699. ปวส.5331040016พีรนันท์ สมหวังไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
700. ปวส.5331040017พูนศักดิ์ วงษ์เฉลิมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
701. ปวส.5331040018ไพบูลย์ ลำกะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
702. ปวส.5331040020เมธี ธิติมงคลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
703. ปวส.5331040021วศิลป์ เริงแสวงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
704. ปวส.5331040022วันชัย บุญหนักไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
705. ปวส.5331040023ศจี รื่นกลิ่นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
706. ปวส.5331040024ศิวกร ศิริพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
707. ปวส.5331040025ศุภนันท์ นันทพัฒน์ปรีชาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
708. ปวส.5331040026สมเกียรติ สงเคราะห์ธรรมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
709. ปวส.5331040027สันติภาพ ดำรงพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
710. ปวส.5331040028สาทิน พิมประสารไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
711. ปวส.5331040029สุณิศา แสงเย็นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
712. ปวส.5331040030สุภาภรณ์ พุ่มพฤกษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
713. ปวส.5331040031สุวรรณชาต สุดสิ้นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
714. ปวส.5331040032อธิวัฒน์ แอบบัวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
715. ปวส.5331040033อนิรุตติ์ ไมขุนทดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
716. ปวส.5331040034อภิลักษณ์ คล้อยเอี่ยมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
717. ปวส.5331040035อภิสิทธิ์ ฝาระมีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
718. ปวส.5331040038กุลวัฒน์ บัววันไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
719. ปวส.5331040039คมกฤษณ์ ลัมพชวาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
720. ปวส.5331040041ชัยฤทธิ์ ประพัฒน์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
721. ปวส.5331040042ณรงค์ฤทธิ์ พันธุมิตรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
722. ปวส.5331040045ทศพร สุนทรสวัสดิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
723. ปวส.5331040046ทศพร อยู่เปรมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
724. ปวส.5331040047ธนัญชัย พวงรัตน์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
725. ปวส.5331040048ธนิต ศิลาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
726. ปวส.5331040050นิวัฒน์ นาซ้ายไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
727. ปวส.5331040052พงษ์ดนัย แป้นมุขไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
728. ปวส.5331040055พีรพล สุขชูศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
729. ปวส.5331040056ไพสิฐ อยู่ทนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
730. ปวส.5331040057ภคเวศ พันธุ์ครุฑไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
731. ปวส.5331040058ทานุ เอี่ยมเศรษฐกุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
732. ปวส.5331040059พนัส พิมพ์จันทร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
733. ปวส.5331040060ราเชนทร เสือลายไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
734. ปวส.5331040061วาคิม ธรรมชัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
735. ปวส.5331040062ศรายุทธ แตงประดิษฐ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
736. ปวส.5331040063สวัสดิ์ ชิษสวัสดิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
737. ปวส.5331040065สิทธิเดช ชอบดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
738. ปวส.5331040068สุรศักดิ์ สุขสถาพรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
739. ปวส.5331040069สุวเดช ลามอไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
740. ปวส.5331040072กฤษณุ พรหมสุริยาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
741. ปวส.5331040073คมเพชร แย้มนากไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
742. ปวส.5331040074ณัฐพงษ์ ประสิทธิพรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
743. ปวส.5331040075เจษฎาภรณ์ แลเซอะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
744. ปวส.5331040076ชัยยะ โพธิ์วิพุทธไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
745. ปวส.5331040077จตุพร อุทิศไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
746. ปวส.5331040078เดชอุดม มะลิทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
747. ปวส.5331040081ปฐมพงษ์ เวธิตะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
748. ปวส.5331040082ปรเมษ แสงปานดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
749. ปวส.5331040083พรเทพ อภัยพงษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
750. ปวส.5331040088วิชากร คนไทยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
751. ปวส.5331040091อิสระ อ้นเพ็งไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
752. ปวส.5331040092สมพร ขรณีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
753. ปวส.5331040095อภิชาติ เยี่ยมญาติไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
754. ปวส.5331040096อำพล ใจป้ำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
755. ปวส.5331040097อิสระ อธิเวชไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
756. ปวส.5331040098พงศธร เรืองสว่างไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
757. ปวส.5331040099จาตุรงค์ สมคิดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
758. ปวส.5331040100จีรศักดิ์ ไกรทองสุขไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
759. ปวส.5331040105ธนพล ผึ่งมุกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
760. ปวส.5331040108ถนอมรัฐ มะหะหมัดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
761. ปวส.5331040109สมภพ สาระไพฑูรย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
762. ปวส.5331050001กิตติศักดิ์ คงธนอมรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
763. ปวส.5331050002คมกฤช วิหาระธรรมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
764. ปวส.5331050003ครรชิต ไพรสาลีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
765. ปวส.5331050005ชรินทร์ บุญพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
766. ปวส.5331050006ชัยพล เฉยคล้ายอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
767. ปวส.5331050007ชัยรัตน์ สุวรรณพฤษภอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
768. ปวส.5331050009ชมพูนุช อาจแก้วอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
769. ปวส.5331050010ทรงฉัตร สิงคเสลิตอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
770. ปวส.5331050011ธเณศ น้อยแก้วอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
771. ปวส.5331050012ธนาวุธ แซดกระโทกอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
772. ปวส.5331050013อดิศร สร้อยเสนาะอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
773. ปวส.5331050014ประสิทธิ์ วิจิตรการอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
774. ปวส.5331050015พิชิต จันนาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
775. ปวส.5331050016ภานุวัฒน์ มะลิวรรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
776. ปวส.5331050017วสันต์ ผ่องพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
777. ปวส.5331050018วสันตทัศน์ ฤกษ์สุทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
778. ปวส.5331050019วิชัย บินโมหมัดอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
779. ปวส.5331050020วิชิต บินโมหมัดอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
780. ปวส.5331050021อนันต์ พิมพ์อ้นอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
781. ปวส.5331050022ศักรินทร์ นาคทัพทีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
782. ปวส.5331050023สิรธีร์ ทองเจริญอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
783. ปวส.5331050024เอกราช สมบัติวงศ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
784. ปวส.5331050025อนันตชัย สนเล็กอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
785. ปวส.5331050027วีระกิตติ์ เกียรติสวัสดิ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
786. ปวส.5331060002จักรรินทร์ ศรีทิมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
787. ปวส.5331060003ชัยพร จำนงค์คิดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
788. ปวส.5331060004ชัยพัฒน์ ตรีรัตนประยูรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
789. ปวส.5331060005ทิพย์สุดา สายดีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
790. ปวส.5331060006ธีระวัฒน์ ฟักแฟงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
791. ปวส.5331060008ปรีดา มีสุขการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
792. ปวส.5331060009พงศ์พัฒน์ ศรีเงินทรัพย์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
793. ปวส.5331060010พิพัฒน์ โดษะนันท์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
794. ปวส.5331060013ราเชนทร์ วิเศษชาติการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
795. ปวส.5331060014ลีนวัตร สุทธาวาศการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
796. ปวส.5331060015วรากร สุ่มทรัพย์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
797. ปวส.5331060018สุพัชรภรณ์ แก้วคล้ายการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
798. ปวส.5331060019หัสดิน รื่นเริงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
799. ปวส.5331060020นิติ ประทุมทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
800. ปวส.5331060021พลวัฒน์ บางกระการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
801. ปวส.5331060022สันติภาพ ทิพวันการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
802. ปวส.5331060023สุพจน์ แตงอ่อนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
803. ปวส.5331060024อักคริน เตาใหการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
804. ปวส.5331060025อัฎฐพล เทือกแถวการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
805. ปวส.5331060028อติพงษ์ เอกอุ่นการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
806. ปวส.5331200001กรรนฐิพงศ์ วอทองเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
807. ปวส.5331200002ชัยยุทธ แสงทองเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
808. ปวส.5331200003ณัฐพงศ์ นิยมแก้วเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
809. ปวส.5331200004นพดล สุวรรณโชติเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
810. ปวส.5331200005ปริญญา อ่อนประสพเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
811. ปวส.5331200006ปรีชา โต๊ะนิเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
812. ปวส.5331200007พงษ์พัฒน์ เขียวอำพรเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
813. ปวส.5331200008พรเทพ สระบัวเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
814. ปวส.5331200009พีรวัฒน์ ทองใบเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
815. ปวส.5331200010รังศิวุฒ คงดีเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
816. ปวส.5331200011ฤทธิกร ชำนาญดีวรเดชเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
817. ปวส.5331200012วิทยา งามตาเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
818. ปวส.5331200014สิทธิฤกษ์ พันธ์แย้มเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
819. ปวส.5331200015สุทธวิชญ์ โตชัยเครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
820. ปวส.5331200016อภิวัฒน์ สัมฤทธิ์เครื่องมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
821. ปวส.5332010001กฤษณา นาโสกการบัญชี การบัญชี 
822. ปวส.5332010003จิราพร ปิ่นลายการบัญชี การบัญชี 
823. ปวส.5332010004จิราวรรณ นาคประดิษฐการบัญชี การบัญชี 
824. ปวส.5332010006ดวงอนงค์ ตมกลางการบัญชี การบัญชี 
825. ปวส.5332010007นิศารัตน์ เสมศรีการบัญชี การบัญชี 
826. ปวส.5332010008นฤมล เฉยทุมการบัญชี การบัญชี 
827. ปวส.5332010009ภาณุพงศ์ สินกลางการบัญชี การบัญชี 
828. ปวส.5332010010นุจรีย์ น้อยมีเจริญการบัญชี การบัญชี 
829. ปวส.5332010011ปานวาด ฐิตะปุระการบัญชี การบัญชี 
830. ปวส.5332010012พนิดา ขาวบริสุทธิ์การบัญชี การบัญชี 
831. ปวส.5332010013พนิตกานต์ ร้อยบางการบัญชี การบัญชี 
832. ปวส.5332010014พรจนา จินตนาวิลาศการบัญชี การบัญชี 
833. ปวส.5332010015อลิษา ปิ่นสุขการบัญชี การบัญชี 
834. ปวส.5332010016เย็นฤดี เบ็ญมาศการบัญชี การบัญชี 
835. ปวส.5332010017ละอองดาว ไชยเชษฐการบัญชี การบัญชี 
836. ปวส.5332010018วรรณวจี เพ็ชรดีการบัญชี การบัญชี 
837. ปวส.5332010020วิราวรรณ ปัญจาคะการบัญชี การบัญชี 
838. ปวส.5332010021ศิประภา มีใยการบัญชี การบัญชี 
839. ปวส.5332010022อัจฉรา สาริกาการบัญชี การบัญชี 
840. ปวส.5332010023ศิริพร เหรียญทองการบัญชี การบัญชี 
841. ปวส.5332010024สมัยพร เกิดชัยยะการบัญชี การบัญชี 
842. ปวส.5332010025สิโรรัตน์ สวนพรหมการบัญชี การบัญชี 
843. ปวส.5332010026สุกานดา บุญเวียงการบัญชี การบัญชี 
844. ปวส.5332010027สุดารัตน์ ผลเหมการบัญชี การบัญชี 
845. ปวส.5332010028สุภาพร รูปงามการบัญชี การบัญชี 
846. ปวส.5332010029อนิตตา ชาติกระโทกการบัญชี การบัญชี 
847. ปวส.5332010030อัมพร สงเปรื่องการบัญชี การบัญชี 
848. ปวส.5332020001กรานต์นิภา พันธ์กล้วยการตลาด การตลาด 
849. ปวส.5332020003จีรนันท์ เนียมมั่นคงการตลาด การตลาด 
850. ปวส.5332020004ชุลีพร ทองน่วมการตลาด การตลาด 
851. ปวส.5332020005ณัฐฐา ศุภรัตน์การตลาด การตลาด 
852. ปวส.5332020006ณัฐณาภรณ์ ทองแววศรีการตลาด การตลาด 
853. ปวส.5332020007ทศนี ยิ้มรักษ์การตลาด การตลาด 
854. ปวส.5332020009นิตยา เขียวนิลการตลาด การตลาด 
855. ปวส.5332020011ปวีณา ชาวงษ์การตลาด การตลาด 
856. ปวส.5332020012พรทิพย์ มาตราเงินการตลาด การตลาด 
857. ปวส.5332020013พรไพลิน อินทรีเขียวการตลาด การตลาด 
858. ปวส.5332020014พรวิภา แก้วสุกการตลาด การตลาด 
859. ปวส.5332020015พัชร์กมล พิมพบุตรการตลาด การตลาด 
860. ปวส.5332020016พัชรินทร์ ทิวะกะรินทร์การตลาด การตลาด 
861. ปวส.5332020017พัชรี ศรีบุโฮมการตลาด การตลาด 
862. ปวส.5332020018พาขวัญ หมัดยอดิเซนการตลาด การตลาด 
863. ปวส.5332020019มณีรัตน์ ละครศรีการตลาด การตลาด 
864. ปวส.5332020020รดามณี คำจันทร์การตลาด การตลาด 
865. ปวส.5332020021รัตนา แซ่ลิ้มการตลาด การตลาด 
866. ปวส.5332020022วันเพ็ญ รักชีวิตการตลาด การตลาด 
867. ปวส.5332020023วิสา ใยเพ็งการตลาด การตลาด 
868. ปวส.5332020024ศิริวรรณ สมานทรัพย์การตลาด การตลาด 
869. ปวส.5332020025สมฤดี พวงสนการตลาด การตลาด 
870. ปวส.5332020026สุนารี กฤษดีการตลาด การตลาด 
871. ปวส.5332020027สุนิษา เสือฟักการตลาด การตลาด 
872. ปวส.5332020029สุวรรณา ผดุงปราชญ์การตลาด การตลาด 
873. ปวส.5332020030หัถยา พลสงฆ์การตลาด การตลาด 
874. ปวส.5332020031อินทิพร คงคีรีการตลาด การตลาด 
875. ปวส.5332020032จินตนา ตู้แก้วการตลาด การตลาด 
876. ปวส.5332020033ณัฐสุดา มีเปรมปรีดิ์การตลาด การตลาด 
877. ปวส.5332020034พร เจริญวงค์การตลาด การตลาด 
878. ปวส.5332020036วราภรณ์ แซ่ฉั่วการตลาด การตลาด 
879. ปวส.5332020037วลัยลักษณ์ ปั้นสุวรรณการตลาด การตลาด 
880. ปวส.5332020039เดือน จันเพชรการตลาด การตลาด 
881. ปวส.5332020040ศิรินันท์ สุขอุทัยการตลาด การตลาด 
882. ปวส.5332020042กรณิการ์ เกษมสุขการตลาด การตลาด 
883. ปวส.5332020043รักชนก รุ่งเรืองการตลาด การตลาด 
884. ปวส.5332020044เสาวนีย์ สีสงกาการตลาด การตลาด 
885. ปวส.5332020045เบญจวรรณ จันทร์แก้วการตลาด การตลาด 
886. ปวส.5332020046กนกวรรณ เกตุเนียมการตลาด การตลาด 
887. ปวส.5332020047ชลดา อนุสรรัมย์การตลาด การตลาด 
888. ปวส.5332020049ศิริรัตน์ ยนต์อยู่การตลาด การตลาด 
889. ปวส.5332020053นฤมล ทูคำมีการตลาด การตลาด 
890. ปวส.5332020055สัญญา ไชยพงษ์การตลาด การตลาด 
891. ปวส.5332040001กาญจนา ขาวนุ่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
892. ปวส.5332040002เกศรา พักผ่อนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
893. ปวส.5332040003จริยา อาคมนันท์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
894. ปวส.5332040004จารุวรรณ รอชัยกุลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
895. ปวส.5332040005ฉัตรวิไล ศรีเพ็ชร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
896. ปวส.5332040006ชัชนันท์ ทองผาสุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
897. ปวส.5332040008นงลักษณ์ อินทรภาสคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
898. ปวส.5332040009นันทนา ฉัตรทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
899. ปวส.5332040010นิชา เสือจำศีลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
900. ปวส.5332040011นิสารัตน์ พูลผลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
901. ปวส.5332040012บุญเกื้อ ชีวิโตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
902. ปวส.5332040013เบญจวรรณ ดิษฐเต้ยหลวงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
903. ปวส.5332040014ประภาศรี วิจิตรประชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
904. ปวส.5332040015ปิยะนุช ภู่กำจัดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
905. ปวส.5332040016ปวีณา ยังเหลือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
906. ปวส.5332040017พรทิวา จานทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
907. ปวส.5332040018พรรณทิพย์ ปิ่นแดงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
908. ปวส.5332040022สมฤทัย เชื้อหนองปรงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
909. ปวส.5332040023อนุวัตร มหาปันคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
910. ปวส.5332040024อัจฉรา สุขสุสาสน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
911. ปวส.5332040025อารีรัตน์ กุลมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
912. ปวส.5332040026จิราภรณ์ ชาวเกวียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
913. ปวส.5332040027กัลยรัตน์ ธรรมแพทย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
914. ปวส.5332040030จามจุรี โพธิ์เลิศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
915. ปวส.5332040031ณัฐวดี ทวีคุณพิศาลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
916. ปวส.5332040032พันนิดา จงเอื้อนกลางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
917. ปวส.5332040035นิราวรรณ พนมพรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
918. ปวส.5332040037เบญจวรรณ ใยน้อยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
919. ปวส.5332040039พิไลวรรณ อ่อนชาติคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
920. ปวส.5332040041วรรณิดา ปานเอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
921. ปวส.5332040042ศักดา อดใจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
922. ปวส.5332040043ศุภชัย หม่อมงามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
923. ปวส.5332040044สราวุฒิ ธรรมประเสริฐคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
924. ปวส.5332040045สุกัญญา ก๋าต๊ะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
925. ปวส.5332040046สุจิตรา เที่ยงธรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
926. ปวส.5332040047เยาวลักษณ์ แซ่โง้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
927. ปวส.5332040048หัฏฐะกร ศิริพลชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
928. ปวส.5332040049อนุชาติ น้อยนาโชติคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
929. ปวส.5332040051จารุวรรณ พันธ์วิไลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
930. ปวส.5332040053พิมพิไล คำเสนาะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
931. ปวส.5332040055สุภรักษ์ กองรัตน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
932. ปวส.5332040056สุปราณี สุขสุลาภคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
933. ปวส.5332040057อรวรรณ วงสงค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
934. ปวส.5332040059สมศรี อินมหาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
935. ปวส.5332040060สุปรีดา สำเภารอดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
936. ปวส.5332040061สุดารัตน์ ดอกแดงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
937. ปวส.5332040062บัณฑิต เปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
938. ปวส.5332040063สุเมธ พลล้ำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
939. ปวส.5332040064อำนาจ พงษ์ประพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
940. ปวส.5332040065จิตตรา นิลโสภาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
941. ปวส.5332040066นภาพรรณ ทองวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
942. ปวส.5332040068สาวิตรี โยธะสารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
943. ปวส.5332040070วรรณา ชิตนอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
944. ปวส.5332040073กนกทิพย์ ศุภไพสิฐคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
945. ปวส.5332040074กนกวรรณ ศรีฐานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
946. ปวส.5332040075ต่อพงศ์ แก้วนิลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
947. ปวส.5332040076ดีรนา จำปาเป้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
948. ปวส.5332140001พิกุล ดีพร้อมการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
949. ปวส.5332140003นุสรา พวงน้อยการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
950. ปวส.5332140004ภานินี แสงอ่อนการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
951. ปวส.5332140005พีรพรรณ คล่องใจการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
952. ปวส.5332140006ศิรดา แสงอ่อนการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
953. ปวส.5332140007สุมินตรา เหมือนแม้นการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
954. ปวส.5332140008สมลักษณ์ จันทร์หอมการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
955. ปวส.5332140009อรจิรา ประภาสัจจะเวทย์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
956. ปวส.5332140010อรษา เป้าสอนการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
957. ปวส.5332140011อาภาภรณ์ บุญเอิบการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
958. ปวส.5332140012เกศริน คามิคการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
959. ปวส.5332140013พรทิพย์ สุขสุเมฆการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
960. ปวส.5332140015พรพรรณ ตรีครุธพันธ์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
961. ปวส.5332140017ศิริลักษณ์ ภาคสระศรีการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
962. ปวส.5332140019สิริรัตน์ ดาราพิชัยการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
963. ปวส.5332150001จิรนันท์ คงจันทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
964. ปวส.5332150002ชุติมา คงมั่นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
965. ปวส.5332150003ณัฏฐนันท์ หุ่นดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
966. ปวส.5332150004นงนุช สีม่วงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
967. ปวส.5332150005นราภรณ์ ท่าจีนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
968. ปวส.5332150006เบญจวรรณ คำฟักการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
969. ปวส.5332150007ภรณ์พรรณ ปาระโชติการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
970. ปวส.5332150008ปัทมา นอบน้อมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
971. ปวส.5332150009พัชนี จูสิงห์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
972. ปวส.5332150010ชาญวิทย์ จันทรวิบูลย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
973. ปวส.5332150011วนาลี คล้ายคลึงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
974. ปวส.5332150012วรพรรณ โพธิ์คงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
975. ปวส.5332150013วราภา ทรัพย์ดาวการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
976. ปวส.5332150014วลัยพรรณ ตั้งเตชะเจริญกุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
977. ปวส.5332150015วิริยา หนูทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
978. ปวส.5332150016ศรัทธาทิพย์ ใยยุงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
979. ปวส.5332150017สุดารัตน์ เชื้อนาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
980. ปวส.5332150018สุดารัตน์ ชะโนภาษการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
981. ปวส.5332150019สุพรรณษา ภูผาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
982. ปวส.5332150020สุภลักษณ์ วิรุณรัศมีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
983. ปวส.5332150021สุรินทรา ทรัพย์ผลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
984. ปวส.5332150022รังศิญา ใยยุงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
985. ปวส.5332150023สุวรรณี จุใจการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
986. ปวส.5332150024หฤทัย สุภสิทธิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
987. ปวส.5332150025อรชา ฉายาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
988. ปวส.5332150026อัมพร ทองรอดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
989. ปวส.5332150027วรรณลักษณ์ ยิ้มแฉ่งการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
990. ปวส.5332150028ปัทมวรรณ เปรมประสิทธิผลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
991. ปวส.5334020001ปาจรีย์ กาขาวเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ิอาหารและโภชนาการ 
992. ปวส.5334020002วธิดา เพียรเก็บเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ิอาหารและโภชนาการ 
993. ปวส.5334020003วรัญญา เพียรเก็บเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ิอาหารและโภชนาการ 
994. ปวส.5334020004สุดารัตน์ นาคสัมฤทธิ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ิอาหารและโภชนาการ 
995. ปวส.5334020005สิริกร แทนสูงเนินเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ิอาหารและโภชนาการ 
996. ปวส.5337010001ชลิตา เชื้อเกตุการโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
997. ปวส.5337010002พรทิพย์ เอมสรรค์การโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
998. ปวส.5337010003พรสุดา น้อยราษฎร์การโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
999. ปวส.5337010004เพียงระวี พรมภิภักดิ์การโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1000. ปวส.5337010005มนสิชา เต้าปั้นการโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1001. ปวส.5337010006สายชล พาอยู่สุขการโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1002. ปวส.5337010009เสาวรส ทองสายบัวการโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1003. ปวส.5337010010กนกวรรณ สุดสายการโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1004. ปวส.5337010011กิตกรณ์ วงศ์วันศรีการโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1005. ปวส.5337010012อรัชพร อ่อนดีการโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1006. ปวส.5337010013นันทรัตน์ พันธ์ไม้ศรีการโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม