รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010003ณรงค์ ระวังภัยเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010005ธเนศ กลิ่นเทียนเครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010007พงศ์พัฒน์ ขอพึ่งเครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010017ชาคริต ทองงามเครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010019ดุษรินทร์ เทียมมลเครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221010020ธนพันธ์ คุ้มเรืองเครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010023พงศ์พันธ์ ขอพึ่งเครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010025สมชาย เดชผลิตเครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010027สุรัตน์ หล่ำศรีเครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010028อนันต์ นาคมณีเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010029อาณัฐ นุชเจริญเครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010030อุเทน ระวังไพรเครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010049สมชาย แต่งตั้งเครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010062ภาณุพงศ์ ชูแสงทองเครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010065วีระชัย สีใสเครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010068ศักรินทร์ คงมั่นเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010070กฤษฎา เข็มทองเครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010079อรรถพล แจ่มใสเครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010082วรวุธ เหมือนแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010093นันทวัฒน์ คำโพธิเครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010108ธวัช หนูคำเครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010111ภุมรินทร์ ศรประสิทธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010113นรพงษ์ ทับเอี่ยมเครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010118มนตรี เสนสุกรีเครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010131วศิน ขันทองเครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221010133ธีรธันย์ สิทธิเครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221020014นพรัตน์ วงศ์ทะนะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
28. ปวช.5221020017สุรัดกฤษฎิ์ กุลปภาดาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
29. ปวช.5221020021พิเชษฐ บุญอารักษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
30. ปวช.5221020027อัคริศ เกษจันทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
31. ปวช.5221020029วีรวัฒน์ ชำสุวงค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
32. ปวช.5221030005พิเชษฐ์ บำรุงเขตโลหะการ เชื่อมโลหะ 
33. ปวช.5221030006สมชาติ อาทิตย์ตั้งโลหะการ เชื่อมโลหะ 
34. ปวช.5221030007อาทิตย์ กลิ่นแก้วโลหะการ เชื่อมโลหะ 
35. ปวช.5221030013เพชรรัตน์ สว่างศรีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
36. ปวช.5221030020ประสิทธิ์ สุขวังไทรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
37. ปวช.5221040003อรอุมา ปรีชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
38. ปวช.5221040004คัสนิ ติโลกวิชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
39. ปวช.5221040007ทิวา อิ่มมีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
40. ปวช.5221040008ประเวศน์ แย้มประดิษฐ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
41. ปวช.5221040013สุนทร โตงามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
42. ปวช.5221040015อัครพล ใจบุญลือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
43. ปวช.5221040017จรัญ ศรีบัวลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
44. ปวช.5221040020ณัฐวุฒิ เฟื่องฟูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
45. ปวช.5221040024ภาณุวัฒน์ เนียมเย็นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
46. ปวช.5221040025วิรัตน์ สนธิรอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
47. ปวช.5221040028สุนทร บุญมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
48. ปวช.5221040029สมโภช โพธิ์เตี้ยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
49. ปวช.5221040031พิศาล อิ่มบุญสุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
50. ปวช.5221040033ภานุพงษ์ น่วมพิทักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
51. ปวช.5221040040ดุสิต ยะมาดเมืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
52. ปวช.5221040043ประโยชน์ ญาติเจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
53. ปวช.5221040046สุภาพร ใหมทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
54. ปวช.5221040047สุมนทา เกิดจั่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
55. ปวช.5221040048พรนิภา บุตรหาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
56. ปวช.5221040049วารุพงษ์ พรมศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
57. ปวช.5221040054นัยสิทธิ พิมพาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
58. ปวช.5221040060รังสรรค์ แก้วทุมลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
59. ปวช.5221040065อโนชา เอี่ยมสำอางค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
60. ปวช.5221040066มงคล ประทุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
61. ปวช.5221040067รณชัย มะลิวัลย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
62. ปวช.5221040069ศักดิเดช พลรัชต์พลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
63. ปวช.5221040070วชิระ วงค์สาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
64. ปวช.5221040075รัตนชัย โชคงามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
65. ปวช.5221040077รุจิเรข อ่อนตาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
66. ปวช.5221040078ศุภริน ชมทะเลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
67. ปวช.5221040079สุนทร ฤทธิรักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
68. ปวช.5221040082เอนก ไวว่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
69. ปวช.5221040083ขวัญใจ ไทยเจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
70. ปวช.5221060001แดง บางใหญ่การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
71. ปวช.5221060002สุรัตน์ งามผ่องการก่อสร้าง โยธา 
72. ปวช.5221060003รันต์ ชุ่มประมลการก่อสร้าง โยธา 
73. ปวช.5221060005กิตติศักดิ์ เทพวงศ์การก่อสร้าง โยธา 
74. ปวช.5221060006ศิริพงศ์ สุวรรณพฤกษ์การก่อสร้าง โยธา 
75. ปวช.5221060020ไพบูลย์ เรืองฤทธิ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
76. ปวช.5221060021สุรชัย อยู่คงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
77. ปวช.5221060025พลภัทร วง่าวงษ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
78. ปวช.5221060026พงษ์ศักดิ์ สีดีการก่อสร้าง โยธา 
79. ปวช.5221060027วิฑูรย์ อรุณรัตน์การก่อสร้าง โยธา 
80. ปวช.5221060028จตุพล เกตุใหม่การก่อสร้าง โยธา 
81. ปวช.5221060029จตุพร กันจุไรการก่อสร้าง โยธา 
82. ปวช.5221060031ประภาส จันทภูบาลการก่อสร้าง โยธา 
83. ปวช.5221060032ประวิตย์ เอี่ยมเย็นการก่อสร้าง โยธา 
84. ปวช.5221060034พินิจ คนดีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
85. ปวช.5221060035หัตถา ศรีนามบุรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
86. ปวช.5221060036เดชา บุญเลิศการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
87. ปวช.5221060037สวาท สิทธิคำฟูการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
88. ปวช.5221060051เริงชัย อุตมาการก่อสร้าง โยธา 
89. ปวช.5221060054พัลลภ เขียวชอุ่มการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
90. ปวช.5221060055บุญเลื่อน หมื่นโท่นการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
91. ปวช.5221060063ภักดี แผ่นคำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
92. ปวช.5221060078สมิง จอมใจบี้การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
93. ปวช.5221060093กิตติ ทองสีเหลืองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
94. ปวช.5222010002จิรารัตน์ จิตสามารถพณิชยการ การบัญชี 
95. ปวช.5222010004ชูศรี ฝักบัวพณิชยการ การบัญชี 
96. ปวช.5222010007ดลพร เกษมทรงพณิชยการ การบัญชี 
97. ปวช.5222010008ทิพย์วรรณ ละม้ายพันธ์พณิชยการ การบัญชี 
98. ปวช.5222010009ธนาวดี คุ้มภัยพณิชยการ การบัญชี 
99. ปวช.5222010011น้ำฝน พึ่งบำรุงพณิชยการ การบัญชี 
100. ปวช.5222010013ไพลิน พุ่มรัตน์พณิชยการ การบัญชี 
101. ปวช.5222010014รติมา บุญชัยพณิชยการ การบัญชี 
102. ปวช.5222010016วราภรณ์ มั่นคงพณิชยการ การบัญชี 
103. ปวช.5222010018สุฑารัตน์ คล้ายระย้าพณิชยการ การบัญชี 
104. ปวช.5222010019สุนทรี เชื้อบัณฑิตย์พณิชยการ การบัญชี 
105. ปวช.5222010020สุนิศา โฉมเรืองพณิชยการ การบัญชี 
106. ปวช.5222010022อมรรัตน์ คำชื่นพณิชยการ การบัญชี 
107. ปวช.5222010023อริศรา แจ้งกระมลพณิชยการ การบัญชี 
108. ปวช.5222010025ชาญณรงค์ เฟื่องฟูพณิชยการ การบัญชี 
109. ปวช.5222010026คมสัน มุ่งมาตพณิชยการ การบัญชี 
110. ปวช.5222010029เอื้อมเดือน รักษาพณิชยการ การบัญชี 
111. ปวช.5222010031จิราวรรณ ราตรีพณิชยการ การบัญชี 
112. ปวช.5222010033ณัฐธิพัชรชญา เอี่ยมสะอาดพณิชยการ การบัญชี 
113. ปวช.5222010039ธนิตตา สุขคลุมพณิชยการ การบัญชี 
114. ปวช.5222010040ปณัฐฎา บัวสวัสดิ์พณิชยการ การบัญชี 
115. ปวช.5222010046ศรัญญา ทองใยพณิชยการ การขาย 
116. ปวช.5222010047ภานิศา พลเสนพณิชยการ การขาย 
117. ปวช.5222010050บุญยภัทร อ่อนแช่มพณิชยการ การขาย 
118. ปวช.5222010051กาญจนา คำศิริพณิชยการ การขาย 
119. ปวช.5222010063นุชจรี นิยมยิ่งพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
120. ปวช.5222010064ทิภาภรณ์ สายบัวงามพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
121. ปวช.5222010066ภารณี สิงห์อาจพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
122. ปวช.5222010067ศศิธร แก้วเจริญสีทองพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
123. ปวช.5222010068รัตติกาล จายน้อยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
124. ปวช.5222010069ปิยะนุช โตเสวกพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
125. ปวช.5222010070วิภานันท์ ศรีโตนดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
126. ปวช.5222010078บุญส่ง จันทร์อ่อนพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
127. ปวช.5222010083รัฐญา วงษ์สวนน้อยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
128. ปวช.5222010092วรรณิศา เมืองแก้วพณิชยการ การขาย 
129. ปวช.5222010096สุกัญญา แม่นใจพณิชยการ การบัญชี 
130. ปวช.5222010099ไพรินทร์ พื้นชมภูพณิชยการ การบัญชี 
131. ปวช.5222010102มะลิวัลย์ คำทาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
132. ปวช.5222010108ธีรชัย จอมศรีพณิชยการ การบัญชี 
133. ปวช.5222010114ทองทา สุขศิริพัฒนพงศ์พณิชยการ การขาย 
134. ปวช.5222010115สุภัสสร ศรีสุวรรณ์พณิชยการ การขาย 
135. ปวช.5222010116สมนึก อำพันธ์พณิชยการ การขาย 
136. ปวช.5222010119นันทพร สุกคูณพณิชยการ การเลขานุการ 
137. ปวช.5222010121สมศักดิ์ ช่วยยาพณิชยการ การเลขานุการ 
138. ปวช.5222010122พิทักษ์ ศรีนุชพณิชยการ การเลขานุการ 
139. ปวช.5222010124ราตรี เนตรแสงสีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
140. ปวช.5222010126พรรณี เพ็ชรอำไพพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
141. ปวส.5331010001ธนวันต์ ภาคนาทีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
142. ปวส.5331010003 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
143. ปวส.5331010005ลูกปลา จันทร์เจริญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
144. ปวส.5331010006ชัชชัย ปั้นขอมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
145. ปวส.5331010007พงษ์พัฒน์ พงษ์จันทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
146. ปวส.5331010008ชัยณรงค์ บุญวัฒน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
147. ปวส.5331010009ธเนศ บำเพ็ญทานเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
148. ปวส.5331010010จักรพันธ์ บุญเกิดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
149. ปวส.5331010012เจริญพงษ์ พิทักษ์เถื่อนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
150. ปวส.5331010014ยุทธชัย ทองพึ่งสุขเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
151. ปวส.5331010015อัจฉริยะพันธุ์ ภู่ระหงษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
152. ปวส.5331010016ศุภชัย เอมอานนท์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
153. ปวส.5331010017เอกลักษณ์ ชื่นขจรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
154. ปวส.5331010019ดิลก ขวัญนาคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
155. ปวส.5331010020กิตติชัย ยอดมณีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
156. ปวส.5331010021จำลอง บำเพ็ญทานเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
157. ปวส.5331010022ธีรเมธ ชุมดำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
158. ปวส.5331010023อัครพนธ์ พิตตินนท์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
159. ปวส.5331010024นิธิกร หม่องปิงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
160. ปวส.5331010025ณัฐพงษ์ เชยสกุลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
161. ปวส.5331010026ณัฐวุฒิ อบเชยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
162. ปวส.5331010027สุโทม ยืนยาวเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
163. ปวส.5331010028พงษ์พิพัฒน์ สันหรักษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
164. ปวส.5331010029สมชาติ เปรมสุขเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
165. ปวส.5331010030ชัยรัตน์ เรืองขจรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
166. ปวส.5331010031ธนิก จาดใจดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
167. ปวส.5331010032ชลิต จ้อยลีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
168. ปวส.5331010033พงษ์พันธุ์ สิงห์มหาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
169. ปวส.5331010034วสันต์ รอดเทศเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
170. ปวส.5331010035สกล ร่วมญาติเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
171. ปวส.5331010036ชัยยัณ เบิกบานเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
172. ปวส.5331010037ทวีศักดิ์ ดีสะท้านเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
173. ปวส.5331010038ถิรวัฒน์ ดวงดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
174. ปวส.5331010039ประยูร สิงห์กวางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
175. ปวส.5331010040สายันต์ นุชศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
176. ปวส.5331010041วันชัย หนูจิ๋วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
177. ปวส.5331010042วีรศักดิ์ ยอดประชาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
178. ปวส.5331010043ปฏิพัฒน์ นาคะเกศเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
179. ปวส.5331010044สวาท สามงามแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
180. ปวส.5331010045สมพร ด้วงสงกาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
181. ปวส.5331010046วัชระ นวลทิมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
182. ปวส.5331010047พนม พรามนาคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
183. ปวส.5331010048ภควรรษ กุลมิตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
184. ปวส.5331010049กอบชัย วันดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
185. ปวส.5331010050อำนวย อินทร์ชื่นเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
186. ปวส.5331010051สืบศักดิ์ พรหมพาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
187. ปวส.5331010052สำราญ อาภัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
188. ปวส.5331010054ธนกฤต ถือพัฒน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
189. ปวส.5331010055ปฐมพงษ์ แผ่นทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
190. ปวส.5331010056โชคชัย เบญจาธิกุลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
191. ปวส.5331010057สันติชัย ตาคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
192. ปวส.5331010058ชัยพร เกิดกล้าเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
193. ปวส.5331010059จำลอง ยอดหงษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
194. ปวส.5331010061ลักษณ์ ธงหิมะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
195. ปวส.5331010062นพดล โนราชเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
196. ปวส.5331010063วัชรินทร์ ทะภูมินทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
197. ปวส.5331010064พิภพ ปิยศทิพย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
198. ปวส.5331010065ภานุวัฒ จันทราเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
199. ปวส.5331010066สิทธิ เจริญคลังเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
200. ปวส.5331010068ธีระวัฒณ์ ก้อชนะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
201. ปวส.5331010069ปุญญพัฒน์ กาญจนาภาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
202. ปวส.5331010070จงรักษ์ ปัญญาภูเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
203. ปวส.5331010071เอี้ยง จันทิมาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
204. ปวส.5331010072มานพ จิตตรงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
205. ปวส.5331010073จรัส จันทร์สุขเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
206. ปวส.5331010074ทวีป อินยศเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
207. ปวส.5331010075ศิริชล ไชยอักษรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
208. ปวส.5331010076ยิ่งพันธุ์ อำนวยรัตนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
209. ปวส.5331010077อาทิตย์ พิพิธกุลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
210. ปวส.5331010078วาสนา มาศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
211. ปวส.5331010079นพพร ไชยสถานเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
212. ปวส.5331010080พนม อันธารเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
213. ปวส.5331010081ชัยวัฒน์ เขื่อนคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
214. ปวส.5331010082ศราวุธ พุทธวงศ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
215. ปวส.5331010083วันเฉลิม สุพิงค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
216. ปวส.5331010084ธวัชชัย วิวัฒนไพบูลย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
217. ปวส.5331010085วีระศักดิ์ พุทธลกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
218. ปวส.5331010086สุบิน อ้ายมาเครือเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
219. ปวส.5331010087ปกรณ์ โชคนพรัตน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
220. ปวส.5331010088วีรศักดิ์ ต๊ะสูงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
221. ปวส.5331010089สมชาย เสนาธรรมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
222. ปวส.5331010090ธรรมนูญ ใจยะเสนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
223. ปวส.5331010091ธงไชย วงษ์สง่าเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
224. ปวส.5331010092นพพร สิงคำโนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
225. ปวส.5331010093จงรัก บุญโชติเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
226. ปวส.5331010094ชัยวัฒน์ กัณทะวงศ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
227. ปวส.5331010095กิตติวัฒน์ ขัดบุญเรืองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
228. ปวส.5331010096วัชระพงษ์ ศรีวะลาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
229. ปวส.5331010097ชัย บัวย้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
230. ปวส.5331010098ทัชชกร กองมงคลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
231. ปวส.5331010099ชาตรี ปันทะสืบเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
232. ปวส.5331010100สมชาย การะเกตุเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
233. ปวส.5331010101ประดิษฐ์ ภู่ภัทรทิรากูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
234. ปวส.5331010102อังคาร เงินมูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
235. ปวส.5331010103นิวัช พรมสุขเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
236. ปวส.5331010104ภูเชนท์ จันทริยาภรณ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
237. ปวส.5331010105สุรชาติ คำราพิชเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
238. ปวส.5331010106คะเชนท์ รัตนมลิกุลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
239. ปวส.5331010107บรรจบ ใจปินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
240. ปวส.5331010108อรรถพล อุดเทพเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
241. ปวส.5331010109สมชาย ปองรักษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
242. ปวส.5331010110สมนึก ปัญญาผ่องใสเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
243. ปวส.5331010111จตุพล เตชะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
244. ปวส.5331010112วีระพงษ์ ฮ่องลึกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
245. ปวส.5331010113ณัฐวุฒิ ฟองมันเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
246. ปวส.5331010114สงกรานต์ เกตุทับทิมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
247. ปวส.5331010115นำเนิน คล้ายคลึงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
248. ปวส.5331010116ธวัช ใจซื่อเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
249. ปวส.5331010117ประสิทธิ์ พูนมะณีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
250. ปวส.5331010118ปัณณธร แก้วบางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
251. ปวส.5331010119ธงชัย เหลืองอ่อนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
252. ปวส.5331010120อดิศักดิ์ ปัญญาส่านเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
253. ปวส.5331010121เอกชัย ทองบ่อเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
254. ปวส.5331010123สุพัฒน์ สีดาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
255. ปวส.5331010124สมชาติ ปิ่นเงินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
256. ปวส.5331010125นัทที พันธ์น้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
257. ปวส.5331010126อธิภัทร ช่วยเมืองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
258. ปวส.5331010127ประเสริฐ ประเสริฐสินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
259. ปวส.5331010128สรายุทธ์ พรหมประเสริฐเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
260. ปวส.5331010129สมนึก ปลัดท้วมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
261. ปวส.5331010130ประมูล เถื่อนแมนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
262. ปวส.5331010131ธันณัช ชัยรัฐฐาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
263. ปวส.5331010132สุทธิชัย ใจแปงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
264. ปวส.5331010133ปารินทร์ วิลัยรัตน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
265. ปวส.5331010134ศักดิ์ชัย ศรีทองแท้เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
266. ปวส.5331010135วสุธา มีศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
267. ปวส.5331010137กฤชณัท ผ่อนร้อนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
268. ปวส.5331010138ธานี ท้วมทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
269. ปวส.5331010139คุณวิทย์ ท้วมทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
270. ปวส.5331010140ธเนศ ท้วมทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
271. ปวส.5331010142สันติ ทิพย์โอสถเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
272. ปวส.5331010143ศิริวัฒน์ ส้มทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
273. ปวส.5331010144ณัฐพล ต้นตลับทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
274. ปวส.5331010145จารึก โตประเสริฐเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
275. ปวส.5331010146สัญญา นิลสนธิเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
276. ปวส.5331010147ปัญญา ช้างมากเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
277. ปวส.5331010148มานะ เกิดโภคาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
278. ปวส.5331010149กลยุทธ บุญเนตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
279. ปวส.5331010150กำพลศักดิ์ รื่นรวยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
280. ปวส.5331010151เอกพจน์ เพ็ญศรีสวรรค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
281. ปวส.5331010152ชัยพร มาลัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
282. ปวส.5331010153ประทีป มณีธรรมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
283. ปวส.5331010154สมชาย แพ่งนครเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
284. ปวส.5331010155บรรจบ กันเพชรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
285. ปวส.5331010156สมบัติ สายแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
286. ปวส.5331010157เอกมล ฤทธิ์นิ่มเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
287. ปวส.5331010158วีรยุทธ์ ภูมิชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
288. ปวส.5331010159มานพ สลางสิงห์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
289. ปวส.5331010160จักร์กฤช ริยาพันธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
290. ปวส.5331010161จีระศักดิ์ จันทนันท์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
291. ปวส.5331010162อนุชิต ยืนยงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
292. ปวส.5331010163ศิริวัฒน์ มวนปากเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
293. ปวส.5331010164บรรจงรัตน์ ชัยกิมานนท์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
294. ปวส.5331010165กาญจนาฐิติกร ชัยกิมานนท์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
295. ปวส.5331010166ธนภร มณีนิลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
296. ปวส.5331010167สุประชา แก้วน้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
297. ปวส.5331010168นิวัฒน์ ดีสมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
298. ปวส.5331010169เกรียงไกร มณีนิลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
299. ปวส.5331010170กฤษดา ทองภูมิเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
300. ปวส.5331010171วิษณุ ทองภูมิเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
301. ปวส.5331010172พรชัย ลี้ตระกูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
302. ปวส.5331010173วรวุฒิ คุ้มแจ้งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
303. ปวส.5331010174คำรณ อ่อนละม้ายเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
304. ปวส.5331010175รณรงค์ สัมฤทธิเดชเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
305. ปวส.5331010176นฤพล ทองอร่ามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
306. ปวส.5331010177ณรงค์เดช วีระพงษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
307. ปวส.5331010178อภิเชษฐ์ มั่งนิมิตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
308. ปวส.5331010179อาทิตย์ คูหาเรืองรองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
309. ปวส.5331010180อดุลย์ แก้วทิพย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
310. ปวส.5331010181อภิศักดิ์ เชื้อสายเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
311. ปวส.5331010182ดำรงค์ กัตติกมาสเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
312. ปวส.5331010183สุวิระ ปันชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
313. ปวส.5331010184กัมพล คำภาษิตเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
314. ปวส.5331010185ชัยวัฒน์ ชมนาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
315. ปวส.5331010186สมชาย สุดลอยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
316. ปวส.5331010187วีรวัฒน์ เครือรัตน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
317. ปวส.5331010188รุ่งโรจน์ ทัศมาลีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
318. ปวส.5331010189พุฒ วงษ์ประเสริฐเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
319. ปวส.5331010190สิทธิชัย มณีพิมพ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
320. ปวส.5331010191ไพโรจน์ แกล้วกล้าเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
321. ปวส.5331010192จำรูญ ศรีสุขใสเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
322. ปวส.5331010193สมชาย จานสิบสีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
323. ปวส.5331010194แสนพล กำธรชัยพิสิฐเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
324. ปวส.5331010195อาทิตย์ สิงห์ทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
325. ปวส.5331010196ชรัช สุทธิพุ่มเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
326. ปวส.5331010197มนตรี แสนเทพเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
327. ปวส.5331010198อุดร ไชยชนะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
328. ปวส.5331010199เสนาะ เอี่ยมสำอางค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
329. ปวส.5331010200นัก หนูเงินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
330. ปวส.5331010201อาคม วรรณคามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
331. ปวส.5331010202ธนพล พันธ์ไม้เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
332. ปวส.5331010203อนุสรน์ สุริฉายเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
333. ปวส.5331010204เจษฎา จันทร์มาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
334. ปวส.5331010205วิเชียร ไชยอยู่เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
335. ปวส.5331010206ชรินทร์ การสมนุชเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
336. ปวส.5331010207องอาจ ปักกังเวสังเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
337. ปวส.5331010208ภูมิฐาน เทพประสิทธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
338. ปวส.5331010209วิเชียร โพธิ์แดนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
339. ปวส.5331010210มงคล บัวคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
340. ปวส.5331010211สามารถ สกุณีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
341. ปวส.5331010212อนุ ภู่เจริญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
342. ปวส.5331010213รัฐไทย แสงสุวรรณ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
343. ปวส.5331010214ชาติชาย หาญแท้เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
344. ปวส.5331010215ฉกาจ ดาวยกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
345. ปวส.5331010216สายัณท์ มีจันทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
346. ปวส.5331010217กิติศักดิ์ นรวิทย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
347. ปวส.5331010218อนุวัฒน์ สุวรรณประทีปเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
348. ปวส.5331010219ภูผา วงษ์พานิชย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
349. ปวส.5331010220กิติพงษ์ ทองขาวเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
350. ปวส.5331020001สุวิทย์ เทพจันตาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
351. ปวส.5331020002ธนภูมิ โชคศรีนิลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
352. ปวส.5331020004สมศักดิ์ ใจคำลือเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
353. ปวส.5331020005สุทธิพงษ์ จรจรัญเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
354. ปวส.5331020006สุวิทย์ สมบุญเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
355. ปวส.5331020007สาโรจน์ สุขมะนัสเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
356. ปวส.5331020008ชัยสิทธิ์ จันทรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
357. ปวส.5331020009เทพกรัญย์ พรมชาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
358. ปวส.5331020010เด่น งามขำเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
359. ปวส.5331030001สุรชัย ประแจ้เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
360. ปวส.5331030002ชัยวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์กิตติเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
361. ปวส.5331030003พงษ์สวัสดิ์ มูลสุวรรณเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
362. ปวส.5331030004นรินทร์ ลาภใหญ่เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
363. ปวส.5331030005จรัญ สันบุญตันเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
364. ปวส.5331030006สรศักดิ์ จ๊ะถาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
365. ปวส.5331030007ยุทธนา อยู่จงดีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
366. ปวส.5331030008ภูมินทร์ อิ่มสะอาดเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
367. ปวส.5331030009ปัฐพี เกษโกมลเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
368. ปวส.5331030010อรณพ รื่นสุขเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
369. ปวส.5331030011สุทิน เทพนิมิตรเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
370. ปวส.5331030012วีรพันธ์ เชื้อสวัสดิ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
371. ปวส.5331030013วิโรจน์ รินจ้อยเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
372. ปวส.5331030014พีระพล พิมพิสารเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
373. ปวส.5331040001กานดา ช่างประดิษฐ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
374. ปวส.5331040002โชติอนันท์ สุขโขไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
375. ปวส.5331040003นที ทองสัมฤทธิ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
376. ปวส.5331040004วีระยุทธ์ หิรัญไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
377. ปวส.5331040005สยาม เกตุพงษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
378. ปวส.5331040007ณัฐวัฒน์ โตมะนิตย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
379. ปวส.5331040008กิตติพงษ์ ชมชื่นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
380. ปวส.5331040009สมบัติ แก้วใหญ่ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
381. ปวส.5331040010พจน์ริน เอี่ยมจันทร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
382. ปวส.5331040011บรรเจิด นาคสำราญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
383. ปวส.5331040012ประทีป สายพินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
384. ปวส.5331040013ศุภฤกษ์ พรรัมย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
385. ปวส.5331040014สุวพงษ์ คงตันไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
386. ปวส.5331040015เฉลิมโชค พงษ์หิรัญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
387. ปวส.5331040016วีระศักดิ์ พานทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
388. ปวส.5331040017สมภพ รอดสำเภาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
389. ปวส.5331040018สัญญา คงฤทธิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
390. ปวส.5331040019สนั่น คัจฉะภาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
391. ปวส.5331040020ภูวดล จริงพูดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
392. ปวส.5331040021ณรงค์ ยงกำลังไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
393. ปวส.5331040022ฟุต เหลาสิงห์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
394. ปวส.5331040023บรรจบ สุริโยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
395. ปวส.5331040024สุพรม ทองแสงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
396. ปวส.5331040025สถาพร อัศวพรหมธาดาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
397. ปวส.5331040026มนุญศักดิ์ ชื่นชมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
398. ปวส.5331040027สมชาย อยู่สบายไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
399. ปวส.5331040028วชิระ วุฒิไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
400. ปวส.5331040029สงัด จันวิสัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
401. ปวส.5331040030มนัสวิน อำไพไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
402. ปวส.5331040031มานิตย์ พันธ์นามไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
403. ปวส.5331040032ณัฐพล หมีขยันไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
404. ปวส.5331040033ทวีศักดิ์ อยู่ประสิทธิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
405. ปวส.5331040034สุขสนอง พิมสิมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
406. ปวส.5331040035สุพจ แสงสว่างไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
407. ปวส.5331040036เรวัต ภู่ฤทธิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
408. ปวส.5331040037สมพงษ์ อำไพแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
409. ปวส.5331040038นัฐภาส ใจอาสาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
410. ปวส.5331040039พิเชษฐ์ ทรัพย์แสงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
411. ปวส.5331040040สันติ กลางโฉมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
412. ปวส.5331040041ผดุง กอใหญ่ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
413. ปวส.5331040042รุ่ง ไชยสลีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
414. ปวส.5331040043เกียรติศักดิ์ สุริยศไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
415. ปวส.5331040044ศรีทัย ปันน้อยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
416. ปวส.5331040045ธวัชชัย แก้วธรรมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
417. ปวส.5331040046ประมวล ตาดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
418. ปวส.5331040047ธีระพงษ์ ทินอยู่วงษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
419. ปวส.5331040048ไพโรจน์ เนตรวีระไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
420. ปวส.5331040049เสรี ภูคาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
421. ปวส.5331040050นพรัตน์ ไชยก๋าอินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
422. ปวส.5331040051พิสิษฐ์ พจนาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
423. ปวส.5331040052ณัฐพงศ์ จันทร์ต๊ะไชยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
424. ปวส.5331040053ประเสริฐ โนใจไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
425. ปวส.5331040054ทนงค์ บุญสิงมาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
426. ปวส.5331040055สนธยา อัครรังสิกุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
427. ปวส.5331040056วีรเชษฐ์ วงค์เขียวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
428. ปวส.5331040057ธวัชชัย แก้วคำแดงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
429. ปวส.5331040058นิพล ไข่แก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
430. ปวส.5331040059สุกิจ ใจชุ่มไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
431. ปวส.5331040060สมศักดิ์ โพชนาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
432. ปวส.5331040061ณัฐพงษ์ ทาจีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
433. ปวส.5331040062นิรัตติสัย ไชยเมืองมูลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
434. ปวส.5331040063พิชัย เครือวังไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
435. ปวส.5331040064อนุชา บุญสาระวังไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
436. ปวส.5331040065นคร คำเต๋ยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
437. ปวส.5331040066สุรศักดิ์ สังข์ประสิทธิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
438. ปวส.5331040067ณกรณ์ นิคมขำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
439. ปวส.5331040068สงกรานต์ กาวีวนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
440. ปวส.5331040069ชีวภัทร จันทรัตน์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
441. ปวส.5331040070องศา ฤกษ์เกษมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
442. ปวส.5331040071มงคล ตะเพียนทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
443. ปวส.5331040072วุฒิชัย หามาลีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
444. ปวส.5331040073อดิเรก เงินดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
445. ปวส.5331040074วิชิตพล รุ่งสว่างไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
446. ปวส.5331040075ณัฐวุฒิ แสงแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
447. ปวส.5331040076สัญฌา พันธ์ภูวงศ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
448. ปวส.5331040077สุรเชษฐ์ แก้วนิลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
449. ปวส.5331040078นรงค์ ดอกแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
450. ปวส.5331040079กฤษณะ พินิจลึกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
451. ปวส.5331040080พรชัย พานิชไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
452. ปวส.5331040081จรัญ จำนงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
453. ปวส.5331040082วรายุทธ์ จีนเมืองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
454. ปวส.5331040083กัมพล จันทร์สมบัติไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
455. ปวส.5331040084ฉัตรชัย ล้อมไล้ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
456. ปวส.5331040085ศุภชัย วุฒิรัตน์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
457. ปวส.5331040086วรวิทย์ ชาติชำนิไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
458. ปวส.5331040087จักรพันธ์ นาขวัญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
459. ปวส.5331040088รังศรี เทพเวทีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
460. ปวส.5331040089จีรศักดิ์ เข็มคงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
461. ปวส.5331040090สุริยัน กลิ่นคงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
462. ปวส.5331040091นิรพล ห้อยยี่ภู่ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
463. ปวส.5331040092อิศรา มานิ่มไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
464. ปวส.5331040093ปกรณ์ อุ่นละม้ายไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
465. ปวส.5331040094นพดล บุตรนิลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
466. ปวส.5331040095ปรเมษฐ์ อัมพรพงศ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
467. ปวส.5331040096สมชาย ปิ่นทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
468. ปวส.5331040097สามารถ หงษ์พงษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
469. ปวส.5331040098อาทิตย์ อินทร์โสมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
470. ปวส.5331040099พีระ จันทร์อินทร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
471. ปวส.5331040100วันชัย หม้อนนทาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
472. ปวส.5331040101สุวัฒน์ เจริญลาภไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
473. ปวส.5331040102กิตติพงศ์ สุขขุมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
474. ปวส.5331040103บัณฑิต ศรีเจริญธรรมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
475. ปวส.5331040104พสิษฐ์ เลิศถิรานนท์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
476. ปวส.5331040105ขนิษฐา ประเทืองแสนยากรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
477. ปวส.5331040106 ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
478. ปวส.5331040107กฤษณะ แสงพุ่มพงษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
479. ปวส.5331040108นพรัตน์ เทียนลำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
480. ปวส.5331040109สมคิด กาใจไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
481. ปวส.5331040110นิธิ กิ่งจำปาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
482. ปวส.5331060001ประชา หวังเคียงกลางการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
483. ปวส.5331060002สิทธิชัย หงษ์ทองการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
484. ปวส.5331060003ชาญณรงค์ ใบศิริการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
485. ปวส.5331060004อิสสระ หิรัญคำการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
486. ปวส.5331060005นที ภูธรการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
487. ปวส.5331060006ประสาร ยิ้มสุขการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
488. ปวส.5331060007ธิติกร กองพรมการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
489. ปวส.5331060008สวาท ยาพรมการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
490. ปวส.5331060009โกสินทร์ วรรณใจการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
491. ปวส.5331060010ณรงค์ กองคำการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
492. ปวส.5331060011ดำรงศักดิ์ เงินสัจจาการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
493. ปวส.5331060012มนูศักดิ์ อุทธิยาการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
494. ปวส.5331060013เฉลี่ยว อุทธิยาการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
495. ปวส.5331060014บูรณศักดิ์ ณ ไชยการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
496. ปวส.5331060015วีรวุฒิ สิงห์ธนะการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
497. ปวส.5331060016ธีรศักดิ์ ฐานะการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
498. ปวส.5331060017สุจีนต์ ฐานะการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
499. ปวส.5331060018พชรพล คำวางการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
500. ปวส.5331060019ศักดิ์ชัย ศักดิ์ศิริการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
501. ปวส.5331060020วรกร เรือนแก้วการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
502. ปวส.5331060021สุนทรี นาคสมพงษ์การก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
503. ปวส.5331060022สมเดช ก๋องวงศ์การก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
504. ปวส.5331060023พรชัย สมบัติการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
505. ปวส.5331060024นิรุตติ์ สุสมการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
506. ปวส.5331060025บัณฑิต สุตาคำการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
507. ปวส.5331060026ธวัช อินยาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
508. ปวส.5331060027ผเชิญ แก้วศรีงามการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
509. ปวส.5331060028วิสูตร รักษาดีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
510. ปวส.5331060029วันชัย ใจแสนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
511. ปวส.5331060030ศราวุธ ลิ่วเวหาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
512. ปวส.5331060031วิสิทธิ์ ศรีปิ่นเป้าการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
513. ปวส.5331060032สุรศักดิ์ น้ำจันทร์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
514. ปวส.5331060033สมคิด อิดดาฤทธิ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
515. ปวส.5331060034เชิดพงศ์ จันโอการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
516. ปวส.5331060035เสียง ใจแสนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
517. ปวส.5331060036สันติ มะปรางหวานการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
518. ปวส.5331060037วรวุฒิ พิบูรณ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
519. ปวส.5331060038ธรรนกรณ์ โตอาดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
520. ปวส.5331060039ชรินทร์ ทองน้อยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
521. ปวส.5331060041ฉลาด เปี่ยมปรีชาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
522. ปวส.5331060042วิศรุต ทรงลำพึงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
523. ปวส.5331060043บุญส่ง ไชยศรีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
524. ปวส.5331060044คำจันทร์ กาวานการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
525. ปวส.5331060045รชพล นารอดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
526. ปวส.5331060046ธรรมนูญ ราหุลปานการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
527. ปวส.5331060047สุเชต มานพการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
528. ปวส.5331060048กฤษธิศักดิ์ สุ่มพ่วงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
529. ปวส.5331060049สมพร รอดถาวรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
530. ปวส.5331060050วินัย เถาลอยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
531. ปวส.5331060051วีระวัชร์ ทองขาวการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
532. ปวส.5331060052อาทิตย์ สาดแล่นการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
533. ปวส.5331060053เสมียน รักซ้อนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
534. ปวส.5331060054สมพร คำเขียวการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
535. ปวส.5331060055สุพรรณ ชันสงค์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
536. ปวส.5331060056ธนศักดิ์ ม่วงสอนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
537. ปวส.5331060057ภานุ โพธิวัตรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
538. ปวส.5331060058มนต์เทียน จำปาทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
539. ปวส.5331060059ประมวล สนทนาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
540. ปวส.5331060060ฉเนตร งามละมัยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
541. ปวส.5331060062วีระโชติ ทองวันการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
542. ปวส.5331060063เสถียน พริ้งชัยภูมิการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
543. ปวส.5331060064สดใส ชาติดีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
544. ปวส.5331060065สุทธิ จันทะโกการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
545. ปวส.5331060066เกียรติศักดิ์ เพชรสำนักการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
546. ปวส.5331060067อำนาจ อุ่นเรือนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
547. ปวส.5331060068จรัญ สิทธิการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
548. ปวส.5331060069อุทัย พังยะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
549. ปวส.5331060070สมเร็จ พันชนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
550. ปวส.5331060071วนศาสตร์ คำยันต์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
551. ปวส.5331060072ปรีชา ซอเสียงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
552. ปวส.5331060073ชนะริทธิ์ ดวงงาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
553. ปวส.5331060074เทพรักษ์ มหาราชการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
554. ปวส.5331060075สมคิด คำแคว่นการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
555. ปวส.5331060076สุทัศน์ สุทธหลวงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
556. ปวส.5331060077อนันต์ โนนิลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
557. ปวส.5331060078อุ่นแก้ว กองคำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
558. ปวส.5331060079เดชฤทธิ์ วงศ์ชัยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
559. ปวส.5331060080ธวัช ชอบธรรมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
560. ปวส.5331060081อดิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
561. ปวส.5331060082สนอง ดวงแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
562. ปวส.5331060083จักรพงษ์ สารถ้อยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
563. ปวส.5331060084ธวัช วงค์นันการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
564. ปวส.5331060085สหณัฐ อินธิยาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
565. ปวส.5331060086ชัยยา คำแปนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
566. ปวส.5331060087วีรศักดิ์ ปัญญานะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
567. ปวส.5331060088อนัฐตพงษ์ ธรรมรังกาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
568. ปวส.5331060089นิกร ยศอาจการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
569. ปวส.5331060090นพดล ชมภูการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
570. ปวส.5331060091เชิดชู มะโนเจริญการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
571. ปวส.5331060092นิวัช เกิดผลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
572. ปวส.5331060093พิสุทธิ์ ซาวจำปาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
573. ปวส.5331060094ธวัช กะรัตน์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
574. ปวส.5331060095สุเมฆ พังยะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
575. ปวส.5331060096กิตติชัย มะโนชัยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
576. ปวส.5331060097ชัยวัช ไชยโนฤทธิ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
577. ปวส.5331060098กฤษดา จันทะวังการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
578. ปวส.5331060099ทวี ตาปวงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
579. ปวส.5331060100ชูชาติ กาญจะแสนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
580. ปวส.5331060101จันทร์ กาญจะแสนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
581. ปวส.5331060102โฆษิต แก้วหลวงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
582. ปวส.5331060103เผชิญ โวทานการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
583. ปวส.5331060104วินัย หาญยุทธการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
584. ปวส.5331060105วินัย เชียงทาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
585. ปวส.5331060106สะอาด อิสละการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
586. ปวส.5331060107มานพ นวพงษ์ศิรินทร์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
587. ปวส.5331060108สมบัติ หนักแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
588. ปวส.5331060109จำลอง เขื่อนเพชรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
589. ปวส.5331060110นิกร ดานเรืองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
590. ปวส.5331060111สุเกตุ บุญศรีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
591. ปวส.5331060112มานพ เขื่อนแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
592. ปวส.5331060113คมสันต์ พุฒิมาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
593. ปวส.5331060114วินัย อ้อยใจการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
594. ปวส.5331060115ชุมพล วชิรเชษฐพงศ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
595. ปวส.5331060116เรวัฒน์ มูลนะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
596. ปวส.5331060117สมคิด จิณะไชยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
597. ปวส.5331060118มานพ บำรุงศรีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
598. ปวส.5331060119กฤษกร วนาวรสุขรักษ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
599. ปวส.5331060120แสงเวียน ครองบุญการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
600. ปวส.5331060121ภาณุวัฒน์ ดวงนภาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
601. ปวส.5331060122ปฐมพงษ์ โลราชการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
602. ปวส.5331060123พนมศิลป์ ตนะทิพย์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
603. ปวส.5331060124วิโรจน์ คำวรรณ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
604. ปวส.5331060125นิตย์ อุปนันท์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
605. ปวส.5331060126พัลลพ คำยวงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
606. ปวส.5331060127ทะเวช ฝีปากเพราะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
607. ปวส.5331060128เกรียงศักดิ์ ก่อเกิดธนวัชร์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
608. ปวส.5331060129พิเชษฐ์ ประเดชบุญการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
609. ปวส.5331060130ทรงเดช ศิริวาทการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
610. ปวส.5331060131บุญหน่อง แก้วแล่นเมืองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
611. ปวส.5331060132มงคล วงค์เกตุการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
612. ปวส.5331060133ดำรงเกียรติ์ ไชยนันท์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
613. ปวส.5331060134จำนงค์ แสนอินทร์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
614. ปวส.5331060135วิศรุต โปร่งใจการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
615. ปวส.5331060136สุจิต วค์ทาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
616. ปวส.5331060137สมาน เขียวแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
617. ปวส.5331060138สุรินทร์ กองโกยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
618. ปวส.5331060139นิรันดร์ เด็ดขาดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
619. ปวส.5331060140อิสรภาพ มั่นเหมาะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
620. ปวส.5331060141ธีระ ธีระวงศนันท์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
621. ปวส.5331060142สมบูรณ์ จันเสนาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
622. ปวส.5331060143นัฐพงศ์ กองแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
623. ปวส.5331060144ปัญญา บัญนักการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
624. ปวส.5331060145อดุลย์ สายตุ่นแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
625. ปวส.5331060146กลยุทธ เลิศพัฒนาทรัพย์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
626. ปวส.5331060147ประเสริฐ วงศ์นันตาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
627. ปวส.5331060148วินัย ใจคำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
628. ปวส.5331060149สมพงษ์ ธิจันทร์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
629. ปวส.5331060150จำลอง เมืองอินทร์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
630. ปวส.5331060151สุพงษ์ จันท์ตะพานการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
631. ปวส.5331060152นพดล สุริยะวงศ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
632. ปวส.5331060153สายัญ ซิวตาวงศ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
633. ปวส.5331060154สุภาพ คำเหล็กการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
634. ปวส.5331060155สมบูรณ์ เครือพรมมินทร์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
635. ปวส.5331060156สมบูรณ์ โกเมฆการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
636. ปวส.5331060157คำสุข ลำปนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
637. ปวส.5331060158ปรีชา อวดผลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
638. ปวส.5331060159ประพันธ์ กิตติพงศ์เดชการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
639. ปวส.5331060160บุญเลิศ ทองนาคการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
640. ปวส.5331060161ธนวัฒน์ ช่างพูดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
641. ปวส.5331060162เสน่ห์ กาวิลแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
642. ปวส.5331060163ประดิษฐ์ ฟังอารมณ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
643. ปวส.5331060164พันธมิตร วารีย์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
644. ปวส.5331060165อำนาจ ขะพินิจการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
645. ปวส.5331060166อัครเดช ศรนรินทร์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
646. ปวส.5331060168ไพบูลย์ พานทองคำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
647. ปวส.5331060169ประเสริฐ เทียนทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
648. ปวส.5331060170เอกชัย หมวกแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
649. ปวส.5331060171เกียรติศักดิ์ ช่างสลักการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
650. ปวส.5331060172วิมาน เสือเฒ่าการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
651. ปวส.5331060173หรูหรา เสวะโกการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
652. ปวส.5331060174เกรียงศักดิ์ ทองสาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
653. ปวส.5331060175กฤษกร จินดาวัฒนะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
654. ปวส.5331060176สุพัฒน์ กมลมาลย์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
655. ปวส.5331060177สุภกิจ ผลแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
656. ปวส.5331060178เนตร์ สิงห์สาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
657. ปวส.5331060179สมทรง เกาะกลางการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
658. ปวส.5331060180คนึง ขำนาทการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
659. ปวส.5331060181วิทยา เพชรหาญการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
660. ปวส.5331060182เดชณรงค์ ศรีชมชื่นการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
661. ปวส.5331060183ภาณุวัฒน์ นินทรีย์การก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
662. ปวส.5331060184ศุภชัย ม่วงทองการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
663. ปวส.5331060185พงษ์ศักดิ์ สายบุญตั้งการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
664. ปวส.5331060186จารึก เสวกวิหารีการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
665. ปวส.5331060187กิตติศักดิ์ ชวดนุชการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
666. ปวส.5331060188สนั่น หลวงภูมิการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
667. ปวส.5331060189สมนึก อุบลประเสริฐการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
668. ปวส.5331060190พงษ์พันธุ์ โพธิ์ศรีการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
669. ปวส.5331060191ชิศณุพงศ์ ตวงธนเศรษฐีการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
670. ปวส.5331060192สราวุธ สินธุนาวาการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
671. ปวส.5331060193สุรศักดิ์ เชียงดีการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
672. ปวส.5331060194บุญลือ พานิชการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
673. ปวส.5331060195ประสิทธิ์ จันทร์ทองอยู่การก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
674. ปวส.5331060196วุฒิชัย ทรัพย์พาลีการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
675. ปวส.5331060197ทศพล สุขโตการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
676. ปวส.5331060198ณธวัฒน์ สุดสุภาพการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
677. ปวส.5331060199ประสงค์ ศรีนาคการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
678. ปวส.5331060200กิตติพงษ์ รุ่งพิมายการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
679. ปวส.5331060201อำพล พรมจันทร์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
680. ปวส.5331060202กษมา ท้าวเมืองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
681. ปวส.5331060203ยงยุทธ บัวหลวงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
682. ปวส.5331060204อาณัติ อ้นอ๊อดการก่อสร้าง เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
683. ปวส.5331110001นันทกานต์ จันเมืองเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
684. ปวส.5331110002อินทิรา ยมพาลไพ่เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
685. ปวส.5331110003เฉลิมพร ศิลสุทธิ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
686. ปวส.5331110004สาวิตรี กลีบสมุทรเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
687. ปวส.5331110005มัยรินทร์ กิติคุณเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
688. ปวส.5331110006สายสุดา ทิพม่อมเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
689. ปวส.5331110007เพ็ญรุ่ง โกรกิจราษฎร์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
690. ปวส.5331110008เกรียงไกร ประเสริฐศรีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
691. ปวส.5331110010ไพศาล ภู่มั่งเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
692. ปวส.5331110011วัชราวุฒิ ถานันต๊ะเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
693. ปวส.5331110012พิสิทธิ์ ทิพย์รักษ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
694. ปวส.5331110013รติกร คุ้มเขว้าเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
695. ปวส.5331110014อำนาจ ธรรมาสรณ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
696. ปวส.5331110015สกนธ์ เยื้องย่องเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
697. ปวส.5331110016มานะ ชีพสาสะเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
698. ปวส.5331110017พิพัฒน์ ศิลวรรณ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
699. ปวส.5331110018อภิวัฒน์ คำสวัสดิ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
700. ปวส.5331110019สวัสดิ์ สังข์โสมเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
701. ปวส.5331110020ทศพล ชุมภูอินทร์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
702. ปวส.5331110021สมศักดิ์ อินทะบุญศรีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
703. ปวส.5331110022นิคม เพ็ชรงามเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
704. ปวส.5331110023เจตธวัฒ นครังสุเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
705. ปวส.5331110024สราวุธ ปานรักษาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
706. ปวส.5331110025นภาพร ใจตรงเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
707. ปวส.5331110026พรวิภา สวงชัยภูมิเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
708. ปวส.5331110027เอื้องฟ้า อุตราศรีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
709. ปวส.5331110028มารศรี ไชยการเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
710. ปวส.5331110029วิภาวรรณ์ อินต๊ะนนท์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
711. ปวส.5331110030อัมพรพรรณ เกตุอ่ำเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
712. ปวส.5331110031อภิรดา รัฐกิจเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
713. ปวส.5331110032เปรมจิตร ภูจำนงค์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
714. ปวส.5331110033ดัชนี มีถมเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
715. ปวส.5331110034เฉลิมรัตน์ หมีพุฒเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
716. ปวส.5331110035เสาวลักษณ์ สงเคสเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
717. ปวส.5331110036อัศวิน ชินอาจเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
718. ปวส.5331110037พงษ์พัฒน์ ภูมีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
719. ปวส.5331110038วีรพล วงค์พิทักษ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
720. ปวส.5331110039ประดิษฐ มาพลเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
721. ปวส.5331110040สิทธิพงษ์ เจริญดีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
722. ปวส.5331110041วีระพงค์ พันศรีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
723. ปวส.5331110042ธวัช แสนแก้วเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
724. ปวส.5331110043นิตยา อยู่เย็นเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
725. ปวส.5331110044ปณกร ไพธิ์ศรีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
726. ปวส.5331110045วีระศักดิ์ ผาสุขเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
727. ปวส.5331110046ภูริต บุษบาศรีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
728. ปวส.5331110047เดชา สิงห์โตเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
729. ปวส.5331110048สุวิทย์ ทุมดีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
730. ปวส.5331110049ทองใบ สีสมเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
731. ปวส.5331110050สัญชัย กิ่งตาลเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
732. ปวส.5331110051อุทัย จามิกรณ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
733. ปวส.5331110052สุเทน พวนทองเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
734. ปวส.5331110053ทองคำ สิทธิ์สิวาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
735. ปวส.5331110054ไพศาล วงศ์นครเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
736. ปวส.5331110055อุดม เกลี้ยงไธสงเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
737. ปวส.5331110056สกุลพร ชาวประสาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
738. ปวส.5331110057เกรียงไกร ไชยเมืองมูลเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
739. ปวส.5331110058ไพสิฐ พัดชาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
740. ปวส.5331110059ชยพล มีกุศลเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
741. ปวส.5331110060ภาณุพงศ์ ดีรบรัมย์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
742. ปวส.5331110061สมนึก หาป้องเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
743. ปวส.5331110062ประจวบ เหมือยรินทร์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
744. ปวส.5331110063สิริทินยา ธิวงค์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
745. ปวส.5331110064อรุณ เสน่หาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
746. ปวส.5331110065เกรียงศักดิ์ อันชื่นเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
747. ปวส.5331110066มลฤดี พูลสวัสดิ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
748. ปวส.5331110067กรรณิกา กิ่งนอกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
749. ปวส.5331110068ยุพา พิมพ์จันทร์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
750. ปวส.5331110069บุญรุ่ง หุ่นเสือเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
751. ปวส.5331110070นวพร แสงประไพเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
752. ปวส.5331110072สุวิทย์ ธรรมกิจจาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
753. ปวส.5331110073ประมาณ เสนาวงษ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
754. ปวส.5331110074อนุชา ใจศิลป์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
755. ปวส.5331110075ณัฐพร ไชยวงค์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
756. ปวส.5331110076จรูญศักดิ์ เนาว์ถึงเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
757. ปวส.5331110077ทองมัย จรหอมเฮ้าเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
758. ปวส.5331110078ศรชัย หาญยุทธเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
759. ปวส.5331110079นิคม แสงศรีศิลป์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
760. ปวส.5331110080ดิเรก ศรีแก้วอินทร์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
761. ปวส.5331110081ลาวัลย์ นวลศรีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
762. ปวส.5331110082ศักดิ์ชัย พันธ์ศรีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
763. ปวส.5331110083เสกศิลป์ ศรีคำเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
764. ปวส.5331110084ภากร ปานสอาดเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
765. ปวส.5331110085ใหญ่ พรรนิกรเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
766. ปวส.5331110086ธวัช พรมไชยเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
767. ปวส.5331110087อดิศร พรหมเสนเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
768. ปวส.5331110088ปยุต คมคายเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
769. ปวส.5331110089ศรีรัตน์ ใบยาเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
770. ปวส.5331110090ชูเกียรติ ปาละกวงค์ ณ อยุธยาเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
771. ปวส.5331110092พิษณุ ทัพซ้ายเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
772. ปวส.5331110093อภิสิทธิ์ ปลื้มจิตรเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
773. ปวส.5331110094ณรงค์ ยมธรรมเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
774. ปวส.5331110095ไพศาล สุขศรีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
775. ปวส.5331110096สุกิจ ศรีกรดเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
776. ปวส.5331110097สมเกียรติ ถาตุ่นเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
777. ปวส.5331110098สามิตร อินเตชะเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
778. ปวส.5331110099นิด ทรงฉลาดเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
779. ปวส.5332010002กุสุมา สังวาลวงษ์การบัญชี การบัญชี 
780. ปวส.5332010003ทิพวรรณ เพชรประสมการบัญชี การบัญชี 
781. ปวส.5332010004ธีมาพร นวลละอองการบัญชี การบัญชี 
782. ปวส.5332010005นุสรา จันทร์ไพโรจน์การบัญชี การบัญชี 
783. ปวส.5332010006เบ็ญจมาศ จันสีเผือกการบัญชี การบัญชี 
784. ปวส.5332010007ปริศนา แตงหวานการบัญชี การบัญชี 
785. ปวส.5332010008ราตรี เบ็ญจวรณ์การบัญชี การบัญชี 
786. ปวส.5332010009สาธิยา เจริญบำรุงการบัญชี การบัญชี 
787. ปวส.5332010011รุจิรัฏฐ์ บัวโรยการบัญชี การบัญชี 
788. ปวส.5332010012ปัทมา ชิตังเมการบัญชี การบัญชี 
789. ปวส.5332010013ปัทมาวดี ปิ่นทองการบัญชี การบัญชี 
790. ปวส.5332010014สุมาลี ชัยชนะการบัญชี การบัญชี 
791. ปวส.5332010015ศุภนัส ฟักช้างการบัญชี การบัญชี 
792. ปวส.5332010016สินี โพธิ์สพการบัญชี การบัญชี 
793. ปวส.5332010018ชญาน์นันท์ มหิงสุพรรณ์การบัญชี การบัญชี 
794. ปวส.5332010019ปาริชาติ สงสารการบัญชี การบัญชี 
795. ปวส.5332010020ณัฐธยาน์ จันทร์อ่ำการบัญชี การบัญชี 
796. ปวส.5332010021แสงระวี สีห์สำเริงการบัญชี การบัญชี 
797. ปวส.5332010022ศศิธร อ่างสุวรรณการบัญชี การบัญชี 
798. ปวส.5332010023เนตรนิพา รอดนาคการบัญชี การบัญชี 
799. ปวส.5332010025สุจิตราภรณ์ ทองงามการบัญชี การบัญชี 
800. ปวส.5332010026วลัญช์รัช วงษ์ประเสริฐการบัญชี การบัญชี 
801. ปวส.5332010027สุมาลี เทพอินทร์การบัญชี การบัญชี 
802. ปวส.5332010028กฤษณ์ธิณี แสงทองคำการบัญชี การบัญชี 
803. ปวส.5332010029อาทิตยา ประกวดการบัญชี การบัญชี 
804. ปวส.5332010030พัชราภา คล้ายชมการบัญชี การบัญชี 
805. ปวส.5332010031บุณยนันท์ บุญปันการบัญชี การบัญชี 
806. ปวส.5332010032เกื้อกูล เจริฐสุขการบัญชี การบัญชี 
807. ปวส.5332010033อัจฉรา บุญนักการบัญชี การบัญชี 
808. ปวส.5332010034อโณทัย ไชยวงค์การบัญชี การบัญชี 
809. ปวส.5332010035รัชนีวรรณ ไชยอักษรการบัญชี การบัญชี 
810. ปวส.5332010036ดวงกมล ตาลตาการบัญชี การบัญชี 
811. ปวส.5332010037ปฏิญญา เสนากูลการบัญชี การบัญชี 
812. ปวส.5332010038จิตราภรณ์ พุฒตรงการบัญชี การบัญชี 
813. ปวส.5332010039วันเพ็ญ อาภัยการบัญชี การบัญชี 
814. ปวส.5332010040ธิตินันท์ ขันไชยการบัญชี การบัญชี 
815. ปวส.5332010041บุษบา พัฒนะพรหมการบัญชี การบัญชี 
816. ปวส.5332010042ธนิดา ดู่มณีการบัญชี การบัญชี 
817. ปวส.5332010043ณัฐนพิน เสฏฐวุฒิพงศ์การบัญชี การบัญชี 
818. ปวส.5332010044ราตรี คมแหลมการบัญชี การบัญชี 
819. ปวส.5332010045สิริพร ฆ้อนทองการบัญชี การบัญชี 
820. ปวส.5332010046ณัฐวรางค์ หลวงขันทะการบัญชี การบัญชี 
821. ปวส.5332010047นุจรินทร์ ดวงยาการบัญชี การบัญชี 
822. ปวส.5332010048สุรินทร์ญา สุรินทร์การบัญชี การบัญชี 
823. ปวส.5332010049ลฎาภา วงศ์ใหญ่การบัญชี การบัญชี 
824. ปวส.5332010050วาสนา ชุมภูบางการบัญชี การบัญชี 
825. ปวส.5332010051ธกลรัตน์ วิยานันท์การบัญชี การบัญชี 
826. ปวส.5332010052ณารียา อาจมาการบัญชี การบัญชี 
827. ปวส.5332010053สุธิดา นุ่มขึงการบัญชี การบัญชี 
828. ปวส.5332010054อัญชลี เสือดีการบัญชี การบัญชี 
829. ปวส.5332010055รำเพย เอี่ยมสอาดการบัญชี การบัญชี 
830. ปวส.5332010056อนงค์ ประเสริฐสุขการบัญชี การบัญชี 
831. ปวส.5332010057พรเพ็ญ ขุนโสภาการบัญชี การบัญชี 
832. ปวส.5332010058จุฑารัตน์ จิ๋วมาการบัญชี การบัญชี 
833. ปวส.5332010059อัจฉรา เพ็ชรวารีการบัญชี การบัญชี 
834. ปวส.5332010060สุภารัตน์ พลขันธ์การบัญชี การบัญชี 
835. ปวส.5332010061นฤภร แซ่ลี้การบัญชี การบัญชี 
836. ปวส.5332010062ชาริตา ศรีประเสริฐการบัญชี การบัญชี 
837. ปวส.5332010063ปุณยนุช บุญรักษาการบัญชี การบัญชี 
838. ปวส.5332010064นพวรรณ นิลสนธิการบัญชี การบัญชี 
839. ปวส.5332010065ทิพวรรณ ผู้กำจัดการบัญชี การบัญชี 
840. ปวส.5332010066นิตยา ประสมทรัพย์การบัญชี การบัญชี 
841. ปวส.5332010067อัจจิมา บุญมีการบัญชี การบัญชี 
842. ปวส.5332010068กมลทิพย์ ข้องม่วงการบัญชี การบัญชี 
843. ปวส.5332010069สุรีย์ แดงโยการบัญชี การบัญชี 
844. ปวส.5332010070ละเมียด คงแก้วการบัญชี การบัญชี 
845. ปวส.5332010071จักรพงษ์ นาคประดิษฐ์การบัญชี การบัญชี 
846. ปวส.5332010074พิกุล พันธ์จันทร์การบัญชี การบัญชี 
847. ปวส.5332010075พิกุล จันทร์นาลาวการบัญชี การบัญชี 
848. ปวส.5332010076วัลยา สุภาวิมลการบัญชี การบัญชี 
849. ปวส.5332020001ภัคจิรา พรหมสะโรการตลาด การตลาด 
850. ปวส.5332020002จินดา บุญส่งการตลาด การตลาด 
851. ปวส.5332020003ปิยาภรณ์ พรมเปียงการตลาด การตลาด 
852. ปวส.5332020004ศิริเกศ ขวัญถึงการตลาด การตลาด 
853. ปวส.5332020005สุชาดา ห้อยดีการตลาด การตลาด 
854. ปวส.5332020006ราตรี แซ่จูการตลาด การตลาด 
855. ปวส.5332020007อัญชุลี ปันสมการตลาด การตลาด 
856. ปวส.5332020008ธารทิพย์ จั่นทองการตลาด การตลาด 
857. ปวส.5332020009วัชราภรณ์ พรหมมินทร์การตลาด การตลาด 
858. ปวส.5332020010เบญจมาศ บินยาระโมการตลาด การตลาด 
859. ปวส.5332020011ธนพงศ์ แนบเนียนการตลาด การตลาด 
860. ปวส.5332020012พิรมล ประเสริฐสุดการตลาด การตลาด 
861. ปวส.5332020013ปุณยภา หอมอุดมการตลาด การตลาด 
862. ปวส.5332020014วาสนา วุฒิยาการตลาด การตลาด 
863. ปวส.5332020015กัมพล แก้ววิลัยการตลาด การตลาด 
864. ปวส.5332020016เสนาะ ภัทรานุกิจการตลาด การตลาด 
865. ปวส.5332020017กิตติกร คนเที่ยงการตลาด การตลาด 
866. ปวส.5332020018ขวัญฤทัย ไชยศรีธิการตลาด การตลาด 
867. ปวส.5332020019สุนิตา คำมูลการตลาด การตลาด 
868. ปวส.5332020020จันทร์จิรา ศรีสุขการตลาด การตลาด 
869. ปวส.5332020021หยาดพิรุณ สายหลานการตลาด การตลาด 
870. ปวส.5332020022สายพิน สมงามการตลาด การตลาด 
871. ปวส.5332020023สมพงษ์ บัวบุญนาคการตลาด การตลาด 
872. ปวส.5332020024วัฒนา ชัยวรรณการตลาด การตลาด 
873. ปวส.5332020025ฉันทวัฒน์ บางทับการตลาด การตลาด 
874. ปวส.5332020026ศุภฤกษ์ วงศ์เรืองการตลาด การตลาด 
875. ปวส.5332020027พฤกษา รัตนคชการตลาด การตลาด 
876. ปวส.5332020028จันทร์จิรา ด้วงธรรมการตลาด การตลาด 
877. ปวส.5332020029สุพรรณี มากุลชรการตลาด การตลาด 
878. ปวส.5332020030เจมจิรา พรมภักดีการตลาด การตลาด 
879. ปวส.5332020031ระพีพัชร ศรีประเสริฐการตลาด การตลาด 
880. ปวส.5332020032พสิษฐ์ จันทร์ทาการตลาด การตลาด 
881. ปวส.5332020033พีรพงศ์ ดวงนภาการตลาด การตลาด 
882. ปวส.5332020034กชพรรณ เอี่ยมสุภาพงษ์การตลาด การตลาด 
883. ปวส.5332020035สุกัญญา โกศัลวิตร์การตลาด การตลาด 
884. ปวส.5332020036ชวลิต ธิน้อมธรรมการตลาด การตลาด 
885. ปวส.5332020037มรกต โพธิ์ศรีทองการตลาด การตลาด 
886. ปวส.5332020038รัชดาวรรณ สุขรักษาการตลาด การตลาด 
887. ปวส.5332020039สุภา หอมสุดการตลาด การตลาด 
888. ปวส.5332020040ชลิตา อินอ่วมการตลาด การตลาด 
889. ปวส.5332020041ปราณี เสริมผ่องการตลาด การตลาด 
890. ปวส.5332020042บุญสม ทาสีศรการตลาด การตลาด 
891. ปวส.5332020043สุพรรณ ทองสุขการตลาด การตลาด 
892. ปวส.5332020044นภัสญาณ์ กัญจน์กุลวัสการตลาด การตลาด 
893. ปวส.5332020045สมบัติ ผาหลักการตลาด การตลาด 
894. ปวส.5332020046สันติ ศรีทองคำการตลาด การตลาด 
895. ปวส.5332020047กรองแก้ว สุขแจ่มการตลาด การตลาด 
896. ปวส.5332020048อรวรรณ กรีสินธ์การตลาด การตลาด 
897. ปวส.5332020049ชาลินี กระจ่างโรจน์การตลาด การตลาด 
898. ปวส.5332040001จิราพร สุรภาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
899. ปวส.5332040002ศักดิ์นารายณ์ ทิมศิลป์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
900. ปวส.5332040003สุภาวดี เสือวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
901. ปวส.5332040004จีรพา ตามครบุรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
902. ปวส.5332040005ธีร์จุฑา พัฒนโกเมษฐ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
903. ปวส.5332040006ทัศนีย์ ดอกลำเจียกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
904. ปวส.5332040007พิมพร แก้วศรีงามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
905. ปวส.5332040008ดวงสมร หมุดทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
906. ปวส.5332040009กฤษณา เพราะบรรเลงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
907. ปวส.5332040010อำนาจ ใจซื่อคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
908. ปวส.5332040011ณัชชา ยอดสูงเนินคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
909. ปวส.5332040012สุภาเพ็ญ คำมุงคุณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
910. ปวส.5332040013อมรรัตน์ พรหมกรุงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
911. ปวส.5332040014ลัดดา นนทอุตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
912. ปวส.5332040015หัทยา ถุงทรัพย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
913. ปวส.5332040016ประพันธ์ ลักษณะไทยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
914. ปวส.5332040017สาธิต หัตถาภรณ์สกุลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
915. ปวส.5332040018บุษยมาศ ตั้งกิจลดาวัลย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
916. ปวส.5332040019นิศาชล เอี่ยมพงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
917. ปวส.5332040020สุภาวดี หอมรื่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
918. ปวส.5332040021ละมัย บาลีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
919. ปวส.5332040022ปิยวรรณ ล้วนดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
920. ปวส.5332040023ขนิษฐา แสงชมภูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
921. ปวส.5332040024ไพลิน แซ่อึ้งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
922. ปวส.5332040025เกศราภรณ์ ปัญญางามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
923. ปวส.5332040026สายสุนี ศรีจันทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
924. ปวส.5332040027สิริยากรณ์ สดุสระคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
925. ปวส.5332040028วรกมล อินทรประสิทธิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
926. ปวส.5332040029พลอยประภัสร์ อ้วยคำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
927. ปวส.5332040030ประพาฬรัตน์ พันธ์สำโรงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
928. ปวส.5332040031นภาภรณ์ บัวเกาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
929. ปวส.5332040032ดารณี ไกรราชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
930. ปวส.5332040033พัชรินทร์ ลอยเมืองกลางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
931. ปวส.5332040034วรลักษณ์ บุญยังทองอินทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
932. ปวส.5332040035มานะพันธ์ เสนครามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
933. ปวส.5332040036ลดาวัลย์ เชียงขวางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
934. ปวส.5332040037ศศิธร จำปาศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
935. ปวส.5332040038กฤตยา เพียแก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
936. ปวส.5332040039วิภาดา เกตุสุวรรณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
937. ปวส.5332040040ฤดี ร้อยพรมมาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
938. ปวส.5332040041วิชุดา อิ่มทัศน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
939. ปวส.5332040042วิลาวรรณ ลาดขามป้อมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
940. ปวส.5332040043พินทอง เทียบมากคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
941. ปวส.5332040044อุทัยวรรณ ภูศรีเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
942. ปวส.5332040045สุมาลี อยู่สุวรรณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
943. ปวส.5332040046สุพัตรา โถชาลีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
944. ปวส.5332040047นิติญา รุ่งโชติคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
945. ปวส.5332040048กมลรัตน์ แย้มสิงห์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
946. ปวส.5332040049เสาวณี น้อยไพรเมืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
947. ปวส.5332040050สุภาวดี งอนกลางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
948. ปวส.5332040051อัญชลีพร งอนกลางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
949. ปวส.5332040052พัชรีย์ ยิ้มเจริญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
950. ปวส.5332040053เพ็ญนภา บุตรสาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
951. ปวส.5332040054วรรณา ชัยนะราคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
952. ปวส.5332040055นพพีพร ไพสารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
953. ปวส.5332040056เพ็ญจวรรณ์ ผันมาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
954. ปวส.5332040057กัญญาภัค แก่นพิทักษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
955. ปวส.5332040058เกสิณี สิกขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
956. ปวส.5332040059มาลัย บัวทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
957. ปวส.5332040060พิศเพลิน ไชยขันธุ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
958. ปวส.5332040061สุดารัตน์ จันบัวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
959. ปวส.5332040062วารินี อัศนธรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
960. ปวส.5332040063กิตติพงษ์ บุญกุลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
961. ปวส.5332040064สุจินต์ สุขวิจิตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
962. ปวส.5332040065ศิริศักดิ์ เสนทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
963. ปวส.5332040066โสภา รัตนสากลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
964. ปวส.5332040067ปิยะณันฬ์ เหมือนมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
965. ปวส.5332040068จีราพร ขำโอดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
966. ปวส.5332040069สมชาย เพนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
967. ปวส.5332040070ประกาย ภิบาลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
968. ปวส.5332040071จำเนียร สรรพช่างคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
969. ปวส.5332040072ผ่องศรี แสงสุวรรณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
970. ปวส.5332040073อำนวย กรวยทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
971. ปวส.5332040074วัชราภรณ์ นันตาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
972. ปวส.5332040075มณทริกา ประดิษฐคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
973. ปวส.5332040076เอกชน อินแสงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
974. ปวส.5332040077รัศมี มาณกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
975. ปวส.5332040078กฤษฎา มะโนเจริญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
976. ปวส.5332040079เกษม กุณาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
977. ปวส.5332040080พิพัฒน์ หมื่นเป็งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
978. ปวส.5332040081จำเริญ อินปาต๊ะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
979. ปวส.5332040082นพรัตน์ ณ น่านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
980. ปวส.5332040083วันเพ็ญ คำชั่งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
981. ปวส.5332040084ดาราพร ผาลีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
982. ปวส.5332040085ณัตฐิยา แสนสุรินทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
983. ปวส.5332040086สุนันท์ กิ่งก้ำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
984. ปวส.5332040087วรัชยา พุฒชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
985. ปวส.5332040088นาตนภา อุดกันทาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
986. ปวส.5332040089นงคราญ กันทาเสนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
987. ปวส.5332040090รัตนา การบูรณ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
988. ปวส.5332040091มุธิตา ขบวนดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
989. ปวส.5332040092มาลินี คำมูลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
990. ปวส.5332040093อนุสสรา แดงสายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
991. ปวส.5332040094รัฐพร เทพปินตาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
992. ปวส.5332040095อภิรักษ์ รังสฤษฎากรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
993. ปวส.5332040096อดุล แสงพิงค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
994. ปวส.5332040097ภักดี กาไรภูมิคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
995. ปวส.5332040098สุรินทร์ คิดตาโยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
996. ปวส.5332040099นิตยา นกเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
997. ปวส.5332040100สุมิตรา มาแก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
998. ปวส.5332040101กรรณิการ์ สุทธะตั้งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
999. ปวส.5332040102สุเทพ อิฐคลองครุคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1000. ปวส.5332040103วรัชญา ปิยกวินโรจน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1001. ปวส.5332040105ปกร รองคำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1002. ปวส.5332040106รณชัย มณีแสงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1003. ปวส.5332040107ศิราณี พรรณวิมานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1004. ปวส.5332040108วรรณา บุญเพ็งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1005. ปวส.5332040109จิรายุทธ์ ขุนตาลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1006. ปวส.5332040110จุรีพร บุษบาศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1007. ปวส.5332040111จรรยา สุขวิพัฒน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1008. ปวส.5332040112สุวนิตย์ ปานทุมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1009. ปวส.5332040113วาสนา บาลลาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1010. ปวส.5332040114สมพร ใจบุญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1011. ปวส.5332040115วนาลี สีเทาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1012. ปวส.5332040116ดวงใจ ขามพิทักษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1013. ปวส.5332040117พัชรีย์ นิลแก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1014. ปวส.5332040118รสิตา เนตรกลางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1015. ปวส.5332040119ปารมาภรณ์ ผาสุขนิตย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1016. ปวส.5332040120ลลิตา ตุ้ยเต็มวงค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1017. ปวส.5332040121สายหยุด จันทร์สวัสดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1018. ปวส.5332040122มารศรี บุญราศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1019. ปวส.5332040123จันทร์ฉาย พงษ์ลังกาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1020. ปวส.5332040124ณฐกมน ดีอาษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1021. ปวส.5332040125ชยังธร ปันตาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1022. ปวส.5332090001นงนุช ประสิทธิ์เกษกันธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1023. ปวส.5332090002วุฒิชัย กันแก้วธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1024. ปวส.5332090003ศูภณัฐ งามบุณยรักษ์ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1025. ปวส.5332090004ศศิมาภรณ์ โนฤทธิ์ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1026. ปวส.5332090005ศุภลักษณ์ เพ็ชรชัยธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1027. ปวส.5332090006ปรีญาพร เพิ่มพูนธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1028. ปวส.5332090007กนกพันธุ์ ณ ราชธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1029. ปวส.5332090008แสงดาว ปัญญากูลธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1030. ปวส.5332090010สายหยด โลกคำลือธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1031. ปวส.5332090011อรสา นาระกันทาธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1032. ปวส.5332090012นิตยา อุดทาธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1033. ปวส.5332090013รุ่งทิพย์ จันทร์ดอกธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1034. ปวส.5332090014เฉลิมขวัญ รัตนชมภูธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1035. ปวส.5332090015ปรานอม วงค์กาไชยธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1036. ปวส.5332090016จินตนา ศรีเจริญธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1037. ปวส.5332090017ศรีออน หล้าตันธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1038. ปวส.5332090018จริยา จาวพิทยาธระธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1039. ปวส.5332090019ส้ม เครือคำธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1040. ปวส.5332090020ณัฏฐณิชา บุญเกิดธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1041. ปวส.5332090021ปราณี เอมเอี่ยมธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1042. ปวส.5332090022บังอร หนูสลุงธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1043. ปวส.5332090023พัชรี วรรณทองธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1044. ปวส.5332090024เสวียน จินดาวนิชย์ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1045. ปวส.5332090025ดวงมาลย์ เมืองแมนธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1046. ปวส.5332090026จิตรตา กรุณาธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1047. ปวส.5332090027ประพันธ์พิศ เสือน้อยธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1048. ปวส.5332090028ฐิติพร อรรคนันท์ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1049. ปวส.5332090029ระเบียบ จันทร์วิบูลย์ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1050. ปวส.5332090030จิราพร แผงดีธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1051. ปวส.5332090031กองเงิน ทองขาวธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1052. ปวส.5332090032จีรพร สีหะเดชธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1053. ปวส.5332090033กมลลักษณ์ เพ็งพันธ์ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1054. ปวส.5332090034ศศิภา บุญชูเชิดธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1055. ปวส.5332090035อุบล จันทร์อินทร์ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1056. ปวส.5332090036สุทัศน์ หนูสลุ่งธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1057. ปวส.5332090037อธิพัฒน์ หนูสลุงธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1058. ปวส.5332090038เจมจิรา คำเย็นธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1059. ปวส.5332090039สาคร คำพงษ์ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล 
1060. ปวส.5332150001สีคราม อินแจ้การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1061. ปวส.5332150002อลิศ โถแก้วเขียวการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1062. ปวส.5332150003มณีรัตน์ หานามการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1063. ปวส.5332150004ดวงใจ ภูมินทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1064. ปวส.5332150005ณัฐริชา คำสุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1065. ปวส.5332150006บุญฐิน นามบุญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1066. ปวส.5332150007ปวริศา ศาสตร์เณรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1067. ปวส.5332150008เขมิกา บุญทวีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1068. ปวส.5332150009ภณิตา คล้ายใจตรงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1069. ปวส.5332150010อารีย์วรรณ มีมุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1070. ปวส.5332150011สุจินดา บุญเกลี้ยงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1071. ปวส.5332150012รัตนา ภารสงัดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1072. ปวส.5332150013ภคมน ประเสริฐดำรงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1073. ปวส.5332150015จันทิมา ฤทธิโสมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1074. ปวส.5332150016จินตหรา พาลพลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1075. ปวส.5332150017ราตรี สงวนทรัพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1076. ปวส.5332150018ดวงเพชร ดีระเดชการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1077. ปวส.5332150019พรรณา เมิลล์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1078. ปวส.5332150020อรนุช ตุ้มเทียนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1079. ปวส.5332150021นุชจรินทร์ กันพูลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1080. ปวส.5332150022พิมพ์ประไพ ดิษเหมาะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1081. ปวส.5332150023วรกมล ติตะปันการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1082. ปวส.5332150024จินดารัตน์ ปรางจันทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1083. ปวส.5332150025สุพรรณี ปานนิลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1084. ปวส.5332150026ไพลิน นาคเด่นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1085. ปวส.5332150027สารวีวรรณ ไรวาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1086. ปวส.5332150028เปรมฤดี รุณธาตุการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1087. ปวส.5332150029น้ำฝน สิมมาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1088. ปวส.5332150030ณิชยา บัวแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1089. ปวส.5332150031สุรีย์ บินมะหะมุดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1090. ปวส.5332150032จันทรรัตน์ รุ่งฤกษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1091. ปวส.5332150033สงกรานต์ สีจันดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1092. ปวส.5332150034ปาริชาติ กุลาสาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1093. ปวส.5332150035จินตนา ตาดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1094. ปวส.5332150036จารุวรรณ วังนาคการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1095. ปวส.5332150038อภิสรา ยะหัวดงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1096. ปวส.5332150039ชนาภา ปารมีศิลป์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1097. ปวส.5332150040วิภาพร แซ่ผ่องการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1098. ปวส.5332150041พิชญ์สินี สุวรรณปรีดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1099. ปวส.5332150042ดวงพร เทียมทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1100. ปวส.5332150043สุกัญญา ร่วมพลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1101. ปวส.5332150044ธนิตา เกตุมณีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1102. ปวส.5332150045อัจฉรา บุตรวงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1103. ปวส.5332150046ดุษนีย์ วันแอเลาะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1104. ปวส.5332150047อ้อยใจ แถบทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1105. ปวส.5332150048สะใบแพร จุมพรมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1106. ปวส.5332150049ณัฐชา จงแยกกลางการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1107. ปวส.5332150050พรนิภา จันทร์ประชาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1108. ปวส.5332150051วาสนา มงคลงำการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1109. ปวส.5332150052วัลภา สายวงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1110. ปวส.5332150053สุทธิสา บัวเสนาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1111. ปวส.5332150054นงลักษณ์ ลาทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1112. ปวส.5332150055ศิริพร รุ่งกลิ่นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1113. ปวส.5332150056สายเทน เชื้อเมืองพานการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1114. ปวส.5332150057จันทิมา นิลแสงรัตน์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1115. ปวส.5332150058วรณัน สีเทาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1116. ปวส.5332150059พรรณี พูลทรัพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1117. ปวส.5332150060อมรรัตน์ ทวีรักษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1118. ปวส.5332150062นัยนา เพชรล้ำการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1119. ปวส.5332150064นัยนา วิลาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1120. ปวส.5332150065สาวิตรี การะเกษการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1121. ปวส.5332150066ศิริพร ซ่อนกลิ่นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1122. ปวส.5332150067อุไรวัลย์ ดินจันทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1123. ปวส.5332150068ขวัญใจ ฟองดาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1124. ปวส.5332150069ณิชชาอร เถื่อนบำรุงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1125. ปวส.5332150070ศิวพร วัฒนพิสิษฐ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1126. ปวส.5332150071จันทราภรณ์ พลอยเสงี่ยมพงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1127. ปวส.5332150072ทองพูล ยุบลพันธุ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1128. ปวส.5332150073ดวงกร วงศ์รัฐธนาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1129. ปวส.5332150074อรุณา พิณขุนทดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1130. ปวส.5332150075วาสนา แสนสุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1131. ปวส.5332150076เรณู อยู่เจริญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1132. ปวส.5332150077สายชล ธานีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1133. ปวส.5332150078กนกพร เปิ้นสูงเนินการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1134. ปวส.5332150079อรชพร วรลักษณ์สกุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1135. ปวส.5332150080ลัดา ศรีสร้อยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1136. ปวส.5332150081สุรีรัตน์ อ่ำปั้นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1137. ปวส.5332150082บุญยืน เหมือนเพ็ชรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1138. ปวส.5332150083อุสาห์ ค้าทันเจริญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1139. ปวส.5332150084ทินกร จันทร์แต้มการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1140. ปวส.5332150085ศศิวรรณ จันทร์แก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1141. ปวส.5332150086วลัยพร วัฒนพิสิษฐ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1142. ปวส.5332150087สุมลณา เทวะผลินการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1143. ปวส.5332150088ศิริพร ภูมิเขตการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1144. ปวส.5332150089ศิริภรณ์ มาลีเวชการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1145. ปวส.5332150090นาฏยา ศรีวิลาศการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1146. ปวส.5332150091พรสุดา พลศิลาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1147. ปวส.5332150092จารุวรรณ โพธิ์แก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1148. ปวส.5332150093สายยัณห์ ห่านทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1149. ปวส.5332150094อรรถกร วังนาคการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1150. ปวส.5332150095อภิสิทธิ์ ถาวรเดชการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1151. ปวส.5332150096เฉลิชัย ถนอมทรัพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1152. ปวส.5332150097สุรเดช ทองดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1153. ปวส.5332150098วิธน สุขสมนาคการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1154. ปวส.5332150099ดำรงค์ อ่อนทรัพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1155. ปวส.5332150100เฉลิมพล พรมมาโฮมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1156. ปวส.5332150101ศราวุธ โสลาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1157. ปวส.5332150102มาริส เลาะลาเมาะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1158. ปวส.5332150103ชาญชัย สันทัดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1159. ปวส.5332150104ประสงค์ สีสุกใสการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1160. ปวส.5332150105พีริยะ ฉิมพลีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1161. ปวส.5332150106ประสาน พันธ์ขนุนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1162. ปวส.5332150107ประกอบ นาคนิกรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1163. ปวส.5332150108ธวัชชัย ศาสตร์ส่องวิทย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1164. ปวส.5332150109นิรันดร์ พรมเอี่ยมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1165. ปวส.5332150110สากล แย้มยินดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1166. ปวส.5332150111บุญเรือง สุทรงชัยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1167. ปวส.5332150112คำภา วารีศรลาภการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1168. ปวส.5332150113สุพร ยมภูมีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1169. ปวส.5332150114เช้า พรายแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1170. ปวส.5332150115วงศธร ศรีเพ็งการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1171. ปวส.5332150116วรเมศร์ สุวิทยาอนนท์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1172. ปวส.5332150117สัมฤทธิ์ ชาวสวนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1173. ปวส.5332150118รุ่งเรือง เคนทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1174. ปวส.5332150119ธีระ ช่วงจั่นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1175. ปวส.5332150120เฉลิมชนม์ จันทะโกการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1176. ปวส.5332150121พิรุณ สมเพาะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1177. ปวส.5332150123วิวัฒน์ชัย มูลวิรัตน์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1178. ปวส.5332150124สมภพ ฝอยฝนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1179. ปวส.5332150125จำนงค์ แก้วผกาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1180. ปวส.5332150126พัสตพล กรสินกุลทิพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1181. ปวส.5332150127จันทนา หนูจิ๋วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1182. ปวส.5332150128เบญจมาพร เทพสอนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1183. ปวส.5332150129ฉัตรธิดา ปิ่นสกุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1184. ปวส.5332150130กิตติมาภรณ์ ซ้อมจันทาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1185. ปวส.5332150131พัณณ์ชิตา สุขเกษมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1186. ปวส.5332150132ลัดดา ต่ายเมืองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1187. ปวส.5332150133ลลดา เจริญวฤทธิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1188. ปวส.5332150134สุชาดา วงษ์วัฒน์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1189. ปวส.5332150135นกน้อย ปัญญาวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1190. ปวส.5332150136ธมลวรรณ ดีก่อผลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1191. ปวส.5332150137ขนิษฐา วันดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1192. ปวส.5332150138บุษกร พิมสิมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1193. ปวส.5332150139สมควร ทิพยโอสถการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1194. ปวส.5332150140มาลี สุขเกษมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1195. ปวส.5332150141สิริกานต์ เข็มคงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1196. ปวส.5332150142ดวงนภา วังสุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1197. ปวส.5332150143ศุภรัตน์ เพชรตุ่นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1198. ปวส.5332150144วิสิทธิ์ มลิดลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1199. ปวส.5332150145สำอางค์ เรืองฤทธิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1200. ปวส.5332150146พันธยุทธ ใจนวนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1201. ปวส.5332150147สมพร พุ่มเผยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1202. ปวส.5332150148ยงยุทธ ใชยวุฒิการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1203. ปวส.5332150149สมพงค์ หาญยุทธการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1204. ปวส.5332150150กฤษฎากรณ์ วิชายะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1205. ปวส.5332150151สุรพล อินธรรมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1206. ปวส.5332150152ฐาปนพงษ์ สุวรรณเจดีย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1207. ปวส.5332150153เชษฐ หนองภิวงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1208. ปวส.5332150154วิชัย หาดสารการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1209. ปวส.5332150155ปลั่ง ภูยางการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1210. ปวส.5332150156ชลธวัฒน์ จันอ้นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1211. ปวส.5332150157ชัชพงศ์ ฟ้าสารการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1212. ปวส.5332150158อำนวย ยอดวงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1213. ปวส.5332150159ปรัชญา ดีคำวงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1214. ปวส.5332150160ทูน นันทะเสนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1215. ปวส.5332150161ผจญ ปาธิยะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1216. ปวส.5332150162กมล ธิเขียวการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1217. ปวส.5332150163ครองศักดิ์ ปานต๊ะระษีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1218. ปวส.5332150164ภานุวัฒน์ ธิเขียวการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1219. ปวส.5332150165นพดล นันตรีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1220. ปวส.5332150166วีระพันธ์ มะลิซ้อนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1221. ปวส.5332150167ธวัช เดชวิไชยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1222. ปวส.5332150168พสุพัทธ์ เทพกอมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1223. ปวส.5332150169สมเพ็ชร์ อุปนันท์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1224. ปวส.5332150170สัมฤทธิ์ เขื่อนธะนะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1225. ปวส.5332150171ทอน วิชาเป็งการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1226. ปวส.5332150172ไสว ชมกลิ่นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1227. ปวส.5332150173ผ่องศรี ฝั้นปะละการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1228. ปวส.5332150174สมพร เสารีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1229. ปวส.5332150175อัญชลี คำวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1230. ปวส.5332150176ชลิตา ตนะทิพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1231. ปวส.5332150177วราภรณ์ ปงศรีชัยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1232. ปวส.5332150178วัลลภา ใจแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1233. ปวส.5332150179จีรวรรณ กาตินการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1234. ปวส.5332150180เครือวัลย์ ตนะทิพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1235. ปวส.5332150181มณีวรรณ เสาหันการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1236. ปวส.5332150182วิลัยวรรณ์ แย้มเยื้อนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1237. ปวส.5332150183เปมิกา อินทรประดิษฐการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1238. ปวส.5332150184นงเครีย บุญศรีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1239. ปวส.5332150185รัดดา มาโนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1240. ปวส.5332150186พิมพ์สิริ ผัดผลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1241. ปวส.5332150187เพ็ญ อุ่นเจริญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1242. ปวส.5332150188วิไลรัตน์ อภัยรุณการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1243. ปวส.5332150189เกศินี แก้วกุลมีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1244. ปวส.5332150190จันเพ็ญ อุ่มมีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1245. ปวส.5332150191เครือมาส กันทาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1246. ปวส.5332150192กนกจันทร์ โลนันท์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1247. ปวส.5332150193นงเยาว์ เจดีย์ยะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1248. ปวส.5332150194กาญจ์ชลิญา พุทธรักษ์มงคลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1249. ปวส.5332150195อมรรัตน์ จิตอารีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1250. ปวส.5332150196นฤดี จักรน้อยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1251. ปวส.5332150197กนกรัตน์ รัตนพันธุ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1252. ปวส.5332150198เยาวรี ผัดวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1253. ปวส.5332150199โสภา ลาภใหญ่การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1254. ปวส.5332150200ฉวีวรรณ มงคลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1255. ปวส.5332150201นงนาฏ ทะขัติการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1256. ปวส.5332150202รอยพิมพ์ สิทธิพงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1257. ปวส.5332150203พิกุล นันทพิฏฐ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1258. ปวส.5332150204ปรียา ประเสริฐการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1259. ปวส.5332150205พัชรี กองพรมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1260. ปวส.5332150206เยาวลักษณ์ ขันไชยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1261. ปวส.5332150207จิดาภา กาคำการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1262. ปวส.5332150208รัชนก โนใจการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1263. ปวส.5332150209นริศรา อุตรชนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1264. ปวส.5332150210เกษณีย์ พุฒิมาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1265. ปวส.5332150211ชุติกาญจน์ น้อยสคราญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1266. ปวส.5332150212นิภาพร สายยะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1267. ปวส.5332150213พรพิมล แซ่พ่านการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1268. ปวส.5332150214คำมี ตนะทิพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1269. ปวส.5332150215เนียม ธีรสุนทรานันท์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1270. ปวส.5332150216แสงดาว ปันอินการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1271. ปวส.5332150217พิสมัย อุ่นมีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1272. ปวส.5332150218จินดา ใจบุญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1273. ปวส.5332150219ลินดา ขัดแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1274. ปวส.5332150220รัชดาพร วงศ์คูณการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1275. ปวส.5332150221ฝน เครือพรมมินทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1276. ปวส.5332150222นงลักษณ์ ทิน้อยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1277. ปวส.5332150223สายใจ ดวงตาน้อยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1278. ปวส.5332150224นงลักษณ์ จันทร์คำการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1279. ปวส.5332150225ศุภกานต์ ดอยลอมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1280. ปวส.5332150226เจนทิกา เอ็บมูลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1281. ปวส.5332150227ศรีเทียน ทอมป์สันการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1282. ปวส.5332150228จิตฤทัย กาวีจันทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1283. ปวส.5332150229ละอองดาว มหาวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1284. ปวส.5332150230ปัทมา ท้องฟ้าการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1285. ปวส.5332150231จีรภา หม่องอินต๊ะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1286. ปวส.5332150232จินตนา บรรเทาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1287. ปวส.5332150233ดาวประกาย ชัยภัทรกิจการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1288. ปวส.5332150234ภัทรธิดา นันทาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1289. ปวส.5332150235ธนาวุฒิ บุญรักษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1290. ปวส.5332150236เอนก วิใจยาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1291. ปวส.5332150237สมฤกษ์ วันมูลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1292. ปวส.5332150238สิทธิพร อินต๊ะยศการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1293. ปวส.5332150239จำลอง เพื่อนฝูงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1294. ปวส.5332150240นเรนทร ดวงตาน้อยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1295. ปวส.5332150241ณัฏฐชัย ปลาสุวรรณการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1296. ปวส.5332150242ม้อญ นะติ๊บการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1297. ปวส.5332150244ศุภมาส ปงหาญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1298. ปวส.5332150245พัชรินทร์ กุณโนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1299. ปวส.5332150246เสาร์วาลี อินทรรุจิกุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1300. ปวส.5332150247อภิญญา สิบต๊ะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1301. ปวส.5332150248วัชลี เสวิกาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1302. ปวส.5332150249จารุวรรณ ศรีตองอ่อนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1303. ปวส.5332150250ทองเพียร ใจชุ่มการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1304. ปวส.5332150251ศิริพร รุ่งสว่างการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1305. ปวส.5332150252ธนาภัททร์ สุพิณวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1306. ปวส.5332150253ชไมพร นวนจรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1307. ปวส.5332150254กาบจันทร์ สงเคราะห์ธรรมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1308. ปวส.5332150255จันทร์ฉาย วงศ์จิโนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1309. ปวส.5332150256นิภาภรณ์ เป็นกลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1310. ปวส.5332150257ทองเพียร มีเพียรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1311. ปวส.5332150258ภัทรานิษ จรูญฐานุพันธุ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1312. ปวส.5332150259รพาอร ศรีวิชัยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1313. ปวส.5332150260ดรรชนี อนุญาหงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1314. ปวส.5332150261มวลลักษ์ ลังกาวงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1315. ปวส.5332150262จิตรา วงศ์เขื่อนแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1316. ปวส.5332150263แสงเดือน ไชยเมืองมูลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1317. ปวส.5332150264ยุพา ไชยวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1318. ปวส.5332150266สุทิตย์ พิมพิรัตน์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1319. ปวส.5332150267วสันต์ นามสุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1320. ปวส.5332150268นิภาพรรณ กาใจการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1321. ปวส.5332150269ดวงรัตน์ ฉิมพลีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1322. ปวส.5332150270อรทัย สุกใสการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1323. ปวส.5332150271ิตรี พงษ์จักรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1324. ปวส.5332150272พจนีย์ นามวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1325. ปวส.5332150273วิโรจน์ สุขคำปาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1326. ปวส.5332150274สมยศ ประละยศการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1327. ปวส.5332150275มนัส วรรณทัศน์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1328. ปวส.5332150276วัฒนาพล พิไชยอ้นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1329. ปวส.5332150277ชัชวาล แก้วมารการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1330. ปวส.5332150278มานิตย์ ตาเขียววงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1331. ปวส.5332150279สุภัค ใจติ๊บการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1332. ปวส.5332150280สุรพล ยะสิทธิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1333. ปวส.5332150281อำพล ชุมภูสืบการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1334. ปวส.5332150282ผดุง ปัทม์แก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1335. ปวส.5332150283สันติ ก้างออนตาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1336. ปวส.5332150284ประเวชน์ พิทักษ์ธรรมกุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1337. ปวส.5332150285ปริญญา จำปาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1338. ปวส.5332150286ธนาวุธ สุวรรณนังการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1339. ปวส.5332150287ธนาธิป นิวันเปี้ยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1340. ปวส.5332150288วรรณวุฒิ สุรกาญจนวัฒน์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1341. ปวส.5332150289บุญแทน ฟังเพราะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1342. ปวส.5332150290พิภพย์ กิตตะศาสตร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1343. ปวส.5332150291สถิตย์ ทองดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1344. ปวส.5332150292ณัฐวุฒิ ไขลำเมาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1345. ปวส.5332150293พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1346. ปวส.5332150294แก่นจันทร์ ศรีบัวรินทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1347. ปวส.5332150295กำแพง โฉมผาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1348. ปวส.5332150296ฐานิตย์ ทนหนองแวงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1349. ปวส.5332150297ปรานอม พลชาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1350. ปวส.5332150298วาสนา แก้วอารีลักษณ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1351. ปวส.5332150299หญิงอัมพร โสมาศรีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1352. ปวส.5332150300ประดับเพชร ศิริวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1353. ปวส.5332150301นิภาพร แขวงแข่งขันการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1354. ปวส.5332150302ฐิติญา ปาระบุญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1355. ปวส.5332150303มณีรัตน์ บุญสุขมากการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1356. ปวส.5332150304จินดารัตน์ กาเรียนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1357. ปวส.5332150305รวีวรรณ พวงจำปาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1358. ปวส.5332150306สุภาพ ยอดนิลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1359. ปวส.5332150307สุดใจ สุวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1360. ปวส.5332150308สมาภรณ์ หาทรัพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1361. ปวส.5332150309ธิดา เพชรคงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1362. ปวส.5332150311บุผา ม่วงคุ้มการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1363. ปวส.5332150312สาวิตรี สงมาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1364. ปวส.5332150313สุนันทา ขุนสันเทียะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1365. ปวส.5332150314แสงจันทร์ ศรีวิเศษไทยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1366. ปวส.5332150315ลภัสรดา สาริบุตรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1367. ปวส.5332150316จีลาวรรณ ปิ่นเมืองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1368. ปวส.5332150317สายรุ้ง พรหมลัทธิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1369. ปวส.5332150318ลึกซึ้ง เมืองนาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1370. ปวส.5332150319นริศรา ชะนะมารการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1371. ปวส.5332150320นฤมิต เทียมทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1372. ปวส.5332150321ประนอม ซ้ายหนองขามการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1373. ปวส.5332150322สุมาลี สุดสายเนตรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1374. ปวส.5332150323วาสนา วงศ์มีนาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1375. ปวส.5332150324ชาวินี สังสหชาติการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1376. ปวส.5332150325สุพัตรา น้อยมาไกลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1377. ปวส.5332150326พัฒนา ศรีสุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1378. ปวส.5332150327บุญทิพย์ รักผูกพันธ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1379. ปวส.5332150328แสงอาทิตย์ สุวรรณวงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1380. ปวส.5332150329สมพงษ์ สอนสิทธิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1381. ปวส.5332150330พงศ์รภัส พรหมประเสริฐการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1382. ปวส.5332150331วรวิทย์ วรเตชะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1383. ปวส.5332150332ปรัชญาภณ ดีแจ้งการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1384. ปวส.5332150333กิตติชัย เจริญมั่นคงวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1385. ปวส.5332150334วิษณุ ศรีสอาดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1386. ปวส.5332150335สนธยา อาสมะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1387. ปวส.5332150336นิลพงษ์ พลชาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1388. ปวส.5332150337เทิดศักดิ์ หิรัญพฤกษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1389. ปวส.5332150338อัศวิน สุขรัตนวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1390. ปวส.5332150339เฉลิมชัย ภูขมรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1391. ปวส.5332150340วิโรจน์ สูงเนินการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1392. ปวส.5332150341นภาลัย สารสินธุ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1393. ปวส.5332150342จรุงรัตน์ เชื้อคมตาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1394. ปวส.5332150343นิภาภรณ์ หลวงอุดมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1395. ปวส.5332150344ภรทิพย์ รุณธาตุการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1396. ปวส.5332150345อรพรรณ สังข์ประสิทธิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1397. ปวส.5332150346สุทธิลักษณ์ ตากิ่มนอกการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1398. ปวส.5332150347จวง ประสงค์สุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1399. ปวส.5332150348รุ่งทิพย์ แนมผักแว่นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1400. ปวส.5332150349อัญชลี คงสุขกายการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1401. ปวส.5332150350ณัฏฐณิชา ยอดตาคำการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1402. ปวส.5332150351ศริวรรณ เครือเนียมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1403. ปวส.5332150352พัชรีพร เวกสันเทียะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1404. ปวส.5332150353อัญมณี สำรีอ่อนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1405. ปวส.5332150354ศิริลักษณ์ แสนศิริการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1406. ปวส.5332150355ณภาภัช จันทะภาษีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1407. ปวส.5332150356อภัสนันท์ อ่ำอินทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1408. ปวส.5332150357ธัญชนก ไชยทุมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1409. ปวส.5332150358ลัดดา แสวงศรีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1410. ปวส.5332150359กัณทิมา กุลพงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1411. ปวส.5332150360ปิยะกาญจน์ เครือมาศการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1412. ปวส.5332150361ณัฐภัสสร พงษ์จักรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1413. ปวส.5332150362ธัญชนก สงพูลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1414. ปวส.5332150363เกษฎาภรณ์ แสงทัพการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1415. ปวส.5332150364ธัญญลักษณ์ ธนันชัยจงวัฒนาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1416. ปวส.5332150365ชฎาภา รื่นริดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1417. ปวส.5332150366ชุติญา ธนวุฒิโชติการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1418. ปวส.5332150367ปาริฉัตร อยู่เอียการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1419. ปวส.5332150368มณีรัตน์ พุทธวงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1420. ปวส.5332150369เอนก สุวรรณสูตรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1421. ปวส.5332150370มินตรา กล่ำชมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1422. ปวส.5332150371พรรัตน์ วรรณวงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1423. ปวส.5332150372วรัญญา เหลืองมั่นคงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1424. ปวส.5332150373เยาวภา สงพูลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1425. ปวส.5332150374สุภาวดี เจริญสุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1426. ปวส.5332150375สุวรณี เมฆเรืองแสงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1427. ปวส.5332150376กัญญรัตน์ ทัพบำรุงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1428. ปวส.5332150377ศิริรัตน์ บันดิษฐการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1429. ปวส.5332150378สุดใจ พุทธวงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1430. ปวส.5332150379น้ำอ้อย เพ็ญศรีสวรรค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1431. ปวส.5332150380นิศารัตน์ สุโพธิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1432. ปวส.5332150381พรพิมล ทีฆะภรณ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1433. ปวส.5332150382ภานุมาศ นารอดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1434. ปวส.5332150383นงลักษ์ ชมสนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1435. ปวส.5332150384วริษฐา อุดมศักดิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1436. ปวส.5332150385วัชราภรณ์ มะโมบาลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1437. ปวส.5332150386วารุณี ไทยแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1438. ปวส.5332150387ณัฐนันท์ จันทร์สุมาวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1439. ปวส.5332150388จรรยาพร บุญค้ำชูการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1440. ปวส.5332150389ศลิษา อุ่นขาวการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1441. ปวส.5332150390สายจิตต์ จันทร์ศักดิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1442. ปวส.5332150391ภคพร คงฤทธิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1443. ปวส.5332150392สุนทรี หล่อทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1444. ปวส.5332150393ปิยธิดา วงศ์ประสิทธิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1445. ปวส.5332150394จารุณี เทียมตาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1446. ปวส.5332150395กันยา ศรีอุดรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1447. ปวส.5332150396พัชรินทร์ หันสันเทียะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1448. ปวส.5332150397ปาจารีย์ กล่ำดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1449. ปวส.5332150398ธิดารัตน์ สีเขียวการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1450. ปวส.5332150399พนมวรรณ ใยอินทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1451. ปวส.5332150400วาสนา กำจายการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1452. ปวส.5332150401ชลธิชา เสือสมิงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1453. ปวส.5332150402พฤกษา ศรชีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1454. ปวส.5332150403จำนงค์ บำรุงรักษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1455. ปวส.5332150404อภิรดี ทัพณรงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1456. ปวส.5332150405อังสุมารินทร์ รอดแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1457. ปวส.5332150406วาสนา จันทรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1458. ปวส.5332150407สารี เทียนชัยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1459. ปวส.5332150408พลอยไพลิน นาคขาวการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1460. ปวส.5332150409ณฐวรรณ พงษ์สวรรค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1461. ปวส.5332150410สมชาย ภู่เกิดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1462. ปวส.5332150411บุญชอบ ประสาทกสิกรณ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1463. ปวส.5332150412วิราวัต บุญประโลมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1464. ปวส.5332150413วชิรวิชญ์ บางมณีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1465. ปวส.5332150414วชิระ นันทกูลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1466. ปวส.5332150415จิระชัย พุทธวงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1467. ปวส.5332150416ปรีชา น้ำปานการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1468. ปวส.5332150417อารยะ นาคกระจ่างการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1469. ปวส.5332150418มณฑล ตั้งทวีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1470. ปวส.5332150419ทวิช เอี่ยมสอาดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1471. ปวส.5332150420สมยศ คำสุนทรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1472. ปวส.5332150421พนา จิตราชการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1473. ปวส.5332150422สุจิตตา สาระศิริการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1474. ปวส.5332150423นวรัตน์ วิยาสิงห์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1475. ปวส.5332150424กฤษณี กุลบ่างการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1476. ปวส.5332150425อนุสรณ์ สวัสดิ์ล้นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1477. ปวส.5332150426สมพร ศรีหาคลังการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1478. ปวส.5332150427ชวลิต นาประสิทธิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1479. ปวส.5332150428อุทัย กางหาบุตรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1480. ปวส.5332150429ประหยัด ไชยโยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1481. ปวส.5332150430ศุภชัย ภักดิ์ขันธ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1482. ปวส.5332150431โฆษิต ทองดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1483. ปวส.5332150432อมร ลือพักตร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1484. ปวส.5332150433ชูเกียรติ กลิ่นจันทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1485. ปวส.5332150434พวงพยอม ตนะทิพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1486. ปวส.5332150435นิภาภรณ์ อิสมาแอลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1487. ปวส.5332150436นิติพงษ์ บรรลุศักดิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1488. ปวส.5332150437ไพศาล เผ่าพลทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1489. ปวส.5332150438ณัฐพงศ์ ขยันยิ่งการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1490. ปวส.5332150439สุวัจชัย แก้วนิลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1491. ปวส.5332150440ชาลี เฝือเฟื่องการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1492. ปวส.5332150441ฉัตรชัย สุขใยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1493. ปวส.5332150442วัฒนา ธรรมคันธีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1494. ปวส.5332150443วิไลวรรณ แก้วขัติย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1495. ปวส.5332150444อรญา สุเมธะราการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1496. ปวส.5332150445อรุณี ตรรกพิบูลย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1497. ปวส.5332150446นาตยา เรืองกสิกรณ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1498. ปวส.5332150447รจนา เฝือเฟื่องการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1499. ปวส.5332150448มะปาง นาละครการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1500. ปวส.5332150449มลิวรรณ ชินจิตร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1501. ปวส.5332150450รัชนีภรณ์ กลิ่นเปี่ยมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1502. ปวส.5332150451นงเยาว์ สุทนต์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1503. ปวส.5332150452ศศิฌา บัวพาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1504. ปวส.5332150453สุดารัตน์ การสุวรรรณ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1505. ปวส.5332150454สมพร บัวปลื้มการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1506. ปวส.5332150455พิมพัชฌา จิตรักญาติการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1507. ปวส.5332150456จรัญ พงษ์ภัทรศานติ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1508. ปวส.5332150457สุพิชญา กล้าศึกการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1509. ปวส.5332150458พิชาติ บุตรจ้อมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1510. ปวส.5332150459วนิดา เสนชัยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1511. ปวส.5332150460ภิรมย์ แก้วจีนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1512. ปวส.5332150461บุญธิ อุมรินทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1513. ปวส.5332150462มาโนช รื่นผกาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1514. ปวส.5332150463สมเกียรติ เพ็ชร์สุขุมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1515. ปวส.5332150464อดิพล แจ่มแจ้งการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1516. ปวส.5332150465ชัญญาพรรณ มาลำโกนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1517. ปวส.5332150466นรินทร์ ไม้ตาลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1518. ปวส.5332150467สมหมาย ลามอการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1519. ปวส.5332150468ยุวดี สุ่มทิพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1520. ปวส.5332150469รมิดา รสหวานการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1521. ปวส.5332150470ปกณ์เณศว์ แก้วสมเด็จการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1522. ปวส.5332150471อรสา ประชากุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1523. ปวส.5332150472พรลภัส จันเทศการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1524. ปวส.5332150473อัชรีวรรณ บัวดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1525. ปวส.5332150474จิราภรณ์ จำปาทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1526. ปวส.5332150475ปรียาพร รักสำโรงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1527. ปวส.5332150476แสงดาว บริบูรณ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1528. ปวส.5332150477พัชรี จำนงค์จิตรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1529. ปวส.5332150478บุษราภรณ์ โอสถาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1530. ปวส.5332150479ทรงพล พูลเจริญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1531. ปวส.5332150480รุ่งฤดี ปู่อยู่การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1532. ปวส.5332150481ละมัย ผลฟักการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1533. ปวส.5332150482เยาวลักษณ์ คุ้มศรีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1534. ปวส.5332150483ปภาภัสสร์ จีนแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1535. ปวส.5332150484นฤมล ศรีวังราชการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1536. ปวส.5332150485อรทัย แสงเดือนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1537. ปวส.5332150486เพ็ญศรี จาคสกุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1538. ปวส.5332150487มันทนา วงศ์เฉลียวการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1539. ปวส.5332150488จิตสุภา แดงโยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1540. ปวส.5332150489จารุมาศ ดวงอุปะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1541. ปวส.5332150490ปัญญา จิตตะสิริการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1542. ปวส.5332150491สาริณี พุ่มพวงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1543. ปวส.5332150492ศศิธร สาทสินธุ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1544. ปวส.5332150493สุชานันท์ บุญสันต์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1545. ปวส.5332150494จิราวรรณ ประสานวงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1546. ปวส.5332150495ขนิษฐา วาณิชย์ปฎิยุทธ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1547. ปวส.5332150496อุษา รัตนะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1548. ปวส.5332150497ณิฐฐินันท์ มีดีภาคการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1549. ปวส.5332150498วรรณา เทียนสวัสดิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1550. ปวส.5332150499ประไพพิมพ์ กลั่นสกุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1551. ปวส.5332150500นิภาพร ชูเรณูการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1552. ปวส.5332150501บังอร เพ็ชรพงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1553. ปวส.5332150502ณิชาพัฒน์ วันทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1554. ปวส.5332150503รุ่งทิวา เข็มทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1555. ปวส.5332150504สุนิสา งามภักดิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1556. ปวส.5332150505มัณฑนา สีสว่างการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1557. ปวส.5332150506จันทนา โรจนวิภาคการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1558. ปวส.5332150507ลักษณาพร ฤทธาภัยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1559. ปวส.5332150508จินตนา ทั่งทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1560. ปวส.5332150509นันทวรรณ ฟูมฟักการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1561. ปวส.5332150511รุ่งทิพวัน เหมือนกล่อมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1562. ปวส.5332150512ชลิฎา ส้มแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1563. ปวส.5332150513กัญยาณี ส้มแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1564. ปวส.5332150514ทองเหนียม ภาคีผลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1565. ปวส.5332150515สุชญา สรรพศรีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1566. ปวส.5332150516พัชรี ใจแคล้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1567. ปวส.5332150517อารีย์ ใจแคล้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1568. ปวส.5332150518สมศักดิ์ ใจแคล้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1569. ปวส.5332150519ชนานนท์ ญาณโกมุทการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1570. ปวส.5332150520ปัญญา ยอดแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1571. ปวส.5332150521สายยนต์ น้ำแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1572. ปวส.5332150522เอกสิทธิ์ อ่วมฉิมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1573. ปวส.5332150523นพดล วีระพงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1574. ปวส.5332150524มารุต เดชธนูการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1575. ปวส.5332150525ธนานนท์ แสงศรีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1576. ปวส.5332150526ชาญณรงค์ นาคนิ่มการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1577. ปวส.5332150527วีระ เจริญสายการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1578. ปวส.5332150528คำรณ ดวงเกตุการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1579. ปวส.5332150529สุเทพ ทองเสริมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1580. ปวส.5332150530สุรศักดิ์ เข้มแข็งการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1581. ปวส.5332150531ดอกรัก เที่ยงแท้การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1582. ปวส.5332150532สถิตย์ กลั่นสกุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1583. ปวส.5332150533บุญเยี่ยม จันไทยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1584. ปวส.5332150534ประยูร ปลอดโปร่งการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1585. ปวส.5332150535สมศักดิ์ แก้วกระจายการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1586. ปวส.5332150536ยงยุทธ์ เก่งมากการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1587. ปวส.5332150537เจริญพงษ์ แดงโยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1588. ปวส.5332150538วรพล อินทร์หมีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1589. ปวส.5332150539สมบัติ ข้องน้อยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1590. ปวส.5332150540เจตร ใจแสนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1591. ปวส.5332150541ภาวดี สมตัวการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1592. ปวส.5332150542นิติ รัตนสมุทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1593. ปวส.5332150543อภิชาต ธนะคุณการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1594. ปวส.5332150544ประเสริฐ ฮงสุดาวรรณ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1595. ปวส.5332150545หนูกาน พันธ์คลองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1596. ปวส.5332150546เจนจิรา มูลวงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1597. ปวส.5332150547สุพนัน สอนสาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1598. ปวส.5332150548กุหลาบ ภูพวกการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1599. ปวส.5332150549สมปอง ศรีวิชัยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1600. ปวส.5332150550ยุภาวรรณ เครือสีดาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1601. ปวส.5332150551วนิดา คำกาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1602. ปวส.5332150552สุดารัตน์ มูลมณีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1603. ปวส.5332150553อรพรรณ นกดำการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1604. ปวส.5332150554อมรรัตน์ มั่งคั่งการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1605. ปวส.5332150555วิภาวดี เสียมสกุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1606. ปวส.5332150556กรรณิกา วัฒนมณีกุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1607. ปวส.5332150557วริศรา อำนวยผลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1608. ปวส.5332150558ภาณี ส้มหวานการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1609. ปวส.5332150559ชลธิชา จิตรพรตการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1610. ปวส.5332150560มาลัย ภักดีวันการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1611. ปวส.5332150561อรอนงค์ พงษ์ประเสริฐการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1612. ปวส.5332150562แสงดาว อินทรายการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1613. ปวส.5332150563ชนม์นิภา สาสุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1614. ปวส.5332150564ณฤดี เขียวอ่อนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1615. ปวส.5332150565เจษฎา กระดุมพลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1616. ปวส.5332150566สาวิตรี นาคแจ้งการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1617. ปวส.5332150567รัฐยา บุญไสวการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1618. ปวส.5332150568พวงเพชร ผมงามการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1619. ปวส.5332150569พิชญา อุดมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1620. ปวส.5332150570นภาพร สายกสิกรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1621. ปวส.5332150571วาสนา ชินสอนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1622. ปวส.5332150572ฟาริดา ละมุดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1623. ปวส.5332150573ลัดดา ถานันดรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1624. ปวส.5332150574นครินทร์ ตรีประโคนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1625. ปวส.5332150575วิเชียร นกสว่างการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1626. ปวส.5332150576มนตรี หอมชะลูดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1627. ปวส.5332150577วีรภัทร นุ่มมีศรีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1628. ปวส.5332150578สมเจตนา ทับทิมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1629. ปวส.5332150579อรพิน สุภมานพการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1630. ปวส.5332150580ศิริยากรณ์ ณะมอญรัมย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1631. ปวส.5332150581อมรรัศมี ดาด้วงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1632. ปวส.5332150582ดวงเดือน รักอยู่การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1633. ปวส.5332150583สังวาล งูนิ่มการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1634. ปวส.5332150584ชนิมณฑ์ สืบอ้ายการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1635. ปวส.5332150585วิลาสินี เหลือถนอมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1636. ปวส.5332150586กัญญาวีร์ เปรมไทยสงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1637. ปวส.5332150587ละมัย นาดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1638. ปวส.5332150588พิมพ์วดี สอาดเอี่ยมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1639. ปวส.5332150589อานนท์ น้ำอาบการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1640. ปวส.5332150590มาราตรี แก้วเกตุสีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1641. ปวส.5332150591นันทิดา อุทุมพรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1642. ปวส.5332150592วีระ นาควิจิตรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1643. ปวส.5332150593สุนันทา บุญราศรีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1644. ปวส.5332150594บุญเพ็ชร์ ทองพรมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1645. ปวส.5332150595ภาวิณี คงดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1646. ปวส.5332150596บุญช่วย จิตประมาณการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1647. ปวส.5332150597อ้อยใจ ภูสง่าการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1648. ปวส.5332150598สมจิต ดวงตะวันการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1649. ปวส.5332150599ฐิติชญา คงสมบูรณ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1650. ปวส.5332150600มณีมณฑ์ เอี้ยงหลีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
1651. ปวส.5332150601หทัยรัตน์ พวงกุหลาบการจัดการทั่วไป  
1652. ปวส.5332150602ภักดีพร วงศ์ปราชญ์การจัดการทั่วไป  
1653. ปวส.5332150603สราลักษณ์ ห้าวหาญการจัดการทั่วไป  
1654. ปวส.5332150604กัลยาณี วัฒนวิเศษการจัดการทั่วไป  
1655. ปวส.5332150605รัญจวน ดาแก้วการจัดการทั่วไป  
1656. ปวส.5332150606ดวงเดือน บุญครอบการจัดการทั่วไป  
1657. ปวส.5332150607ดารารัตน์ ชัยพฤกษ์การจัดการทั่วไป  
1658. ปวส.5332150608หาญ แก้วเกตุสีการจัดการทั่วไป  
1659. ปวส.5332150609กนกกาญจน์ จั่นบำรุงการจัดการทั่วไป  
1660. ปวส.5332150610ไพรินทร์ แสนสีการจัดการทั่วไป  
1661. ปวส.5332150611ธัญญ์กมน ช้างงามการจัดการทั่วไป  
1662. ปวส.5332150612ภัครินทร์ พานทองการจัดการทั่วไป  
1663. ปวส.5332150613กัลยา ไวว่องการจัดการทั่วไป  
1664. ปวส.5332150614ธันยพัฒน์ แก้วละเอียดการจัดการทั่วไป  
1665. ปวส.5332150615สุนันทา อยู่อินทร์พรหมการจัดการทั่วไป  
1666. ปวส.5332150616ศุภวรรณ น้อยแก้วการจัดการทั่วไป  
1667. ปวส.5332150617ทิพยาภรณ์ รองจรการจัดการทั่วไป  
1668. ปวส.5332150618ธวัฒชัย เจ็งสวัสดิ์การจัดการทั่วไป  
1669. ปวส.5332150619สุทธิศักดิ์ แสนสีการจัดการทั่วไป  
1670. ปวส.5332150620อำนาจ ตุ่นภักดีการจัดการทั่วไป  
1671. ปวส.5332150621มารุจน์ อัมพวันการจัดการทั่วไป  
1672. ปวส.5332150622ภัททิรา รักรีการจัดการทั่วไป  
1673. ปวส.5332150623ศิริกมล นิลวรรณ์การจัดการทั่วไป  
1674. ปวส.5332150624สุทธิดาภรณ์ ทาสีศรการจัดการทั่วไป  
1675. ปวส.5332150625รมณ วงษ์พันธ์การจัดการทั่วไป  
1676. ปวส.5332150626นภาภรณ์ อยู่เลห์การจัดการทั่วไป  
1677. ปวส.5332150627ดำรงศักดิ์ นาคกระจ่างการจัดการทั่วไป  
1678. ปวส.5332150628อดิศร สาครเขตการจัดการทั่วไป  
1679. ปวส.5332150629กัลยาณี มณีวรรณ์การจัดการทั่วไป  
1680. ปวส.5332150630ขนิษฐา พยัฆคินการจัดการทั่วไป  
1681. ปวส.5332150631พิลาวัลย์ วรรณวิจิตรการจัดการทั่วไป  
1682. ปวส.5332150632ดวงแข กันเอ้ยการจัดการทั่วไป  
1683. ปวส.5332150633มาลี กิจธิกุลการจัดการทั่วไป  
1684. ปวส.5332150634อำนวย เสมวงษ์การจัดการทั่วไป  
1685. ปวส.5332150635มงคล ชลาศิรศัยการจัดการทั่วไป  
1686. ปวส.5332150636สุพัฒน์ ไชยทัดการจัดการทั่วไป  
1687. ปวส.5332150637ไกรสิทธิ์ ดีอาษาการจัดการทั่วไป  
1688. ปวส.5332150638สมปอง ท้วมเอี่ยมการจัดการทั่วไป  
1689. ปวส.5332150639สมหมาย วงศ์อ้ายตาลการจัดการทั่วไป  
1690. ปวส.5332150640นารี ใบม่วงการจัดการทั่วไป  
1691. ปวส.5332150641อาคม แก้วหารอดการจัดการทั่วไป  
1692. ปวส.5332150642สุพจน์ หวังข้อกลางการจัดการทั่วไป  
1693. ปวส.5332150643สุนันทา จงพันนิมิตการจัดการทั่วไป  
1694. ปวส.5332150644ปราถนา ยวงลำใยการจัดการทั่วไป  
1695. ปวส.5332150645เบญจมาศ บุญเมฆการจัดการทั่วไป  
1696. ปวส.5332150646ไข่มุกข์ ปัญญาแฝงการจัดการทั่วไป  
1697. ปวส.5332150647ธนญ โสภณการจัดการทั่วไป