รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010002จิรวัฒน์ ทองดีเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010003ชัยพร บุญประสิทธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010004ฐาปณรรย์ ทองทิพย์เครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010005ธีรศักดิ์ บุญญานันต์เครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010006นพรัตน์ เสือโฮกเครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221010007นฤพล เฉลิมฤกษ์เครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010008นัฐพงษ์ ชัยคิรินทร์เครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010009นัฐพล บำเพิงเครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010010ปฏิวัติ เปรมสุขเครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010011ปรินทร ถิ่นปะเหลียนเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010012รัตน์พล ทองอนันท์เครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010014วรรณ์เฉลิม ลานทองเครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010015วสันต์ โตสวัสดิ์เครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010016วินัย สุขน่วมเครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010018ศรายุทธ กลิ่นพิกุลเครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010019สมพร นัทธีเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010020สมศักดิ์ กรอบทองเครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010021สุทธิชัย สตาสิทธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010022อำนาจ ลือโลกเครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010024ไพบูลย์ พลหาญเครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010025กวิน สมรัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010026ขจรศักดิ์ ขุนจำนงค์เครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010028ทรงสิทธิ์ เครือวงษาเครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010029ทวีศักดิ์ สุขขะเครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010030ธีรสิทธิ์ สายแดงเครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221010033พงศกร อินทรักษาเครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221010034ภานุพงษ์ ทองแผ่เครื่องกล ยานยนต? 
28. ปวช.5221010037วโรรส อาทิตย์เที่ยงเครื่องกล ยานยนต? 
29. ปวช.5221010038ศตวรรษ สังข์ทองเครื่องกล ยานยนต? 
30. ปวช.5221010039ศราวุฒิ มานพเครื่องกล ยานยนต? 
31. ปวช.5221010040ศิวรัตน์ คูณคำเครื่องกล ยานยนต? 
32. ปวช.5221010041สมชนะ สะอาดพุ่มเครื่องกล ยานยนต? 
33. ปวช.5221010042สมบัติ สีโทเครื่องกล ยานยนต? 
34. ปวช.5221010043สุพจน์ เมืองศิริเครื่องกล ยานยนต? 
35. ปวช.5221010046อรรถพล ศรีดีเครื่องกล ยานยนต? 
36. ปวช.5221010047เกษมสุข จำปาขาวเครื่องกล ยานยนต? 
37. ปวช.5221010049กรรณ์ คุณฑีเครื่องกล ยานยนต? 
38. ปวช.5221010053ชาติชาย ปัจฉิมเครื่องกล ยานยนต? 
39. ปวช.5221010054ชิษณุพงศ์ วิชนะโภฃน์เครื่องกล ยานยนต? 
40. ปวช.5221010055ทวี คำภูมีเครื่องกล ยานยนต? 
41. ปวช.5221010056ธาวิต ระยะทองเครื่องกล ยานยนต? 
42. ปวช.5221010057ธีรวัฒน์ อ่างทองเครื่องกล ยานยนต? 
43. ปวช.5221010058บุญฤทธิ์ รัตน์ทองเครื่องกล ยานยนต? 
44. ปวช.5221010060พงษ์สิทธิ์ มีทาเครื่องกล ยานยนต? 
45. ปวช.5221010064วรรณชัย ปิ่นทองเครื่องกล ยานยนต? 
46. ปวช.5221010065วัชรพล สุดอ้นเครื่องกล ยานยนต? 
47. ปวช.5221010066วิโรจน์ศักดิ์ จำปาทองเครื่องกล ยานยนต? 
48. ปวช.5221010067วีรภัทร์ เพิ่มพูลเครื่องกล ยานยนต? 
49. ปวช.5221010069อนุกูล โตพิทักษ์เครื่องกล ยานยนต? 
50. ปวช.5221010070อภิชาต พัฒยเขตร์เครื่องกล ยานยนต? 
51. ปวช.5221010071อมรเทพ โอภาสเครื่องกล ยานยนต? 
52. ปวช.5221010072ไชยา วงษ์หงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
53. ปวช.5221010075ชัยวัฒน์ แจ้งจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
54. ปวช.5221010076ณัชพล ชุรีเครื่องกล ยานยนต? 
55. ปวช.5221010077ทรงกรด ดวงแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
56. ปวช.5221010078ธีรภัทร แก้วแสงเครื่องกล ยานยนต? 
57. ปวช.5221010079นฤเบศร์ ครองตนเครื่องกล ยานยนต? 
58. ปวช.5221010081พรหมเทพ ผาไขย์เครื่องกล ยานยนต? 
59. ปวช.5221010082พิชิต ภักดิ์สมุดเครื่องกล ยานยนต? 
60. ปวช.5221010084วัฒนา บุญเนตรเครื่องกล ยานยนต? 
61. ปวช.5221010087ศักดิ์สิทธิ์ หอมเกตุเครื่องกล ยานยนต? 
62. ปวช.5221010088สิรภพ มั่นเจริญเครื่องกล ยานยนต? 
63. ปวช.5221010089สุรชัย ดวงจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
64. ปวช.5221010090สุรศักดิ์ บุญอ่อนเครื่องกล ยานยนต? 
65. ปวช.5221010091สุเทพ จันทร์ป้อมเครื่องกล ยานยนต? 
66. ปวช.5221010092อนุชา มาหิรัญเครื่องกล ยานยนต? 
67. ปวช.5221010093สิรภพ โกบแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
68. ปวช.5221010095แสงเพชร พันธ์เกษมเครื่องกล ยานยนต? 
69. ปวช.5221010096ไกรสร มุขโตเครื่องกล ยานยนต? 
70. ปวช.5221010097ไพโรจน์ นวนจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
71. ปวช.5221010099จิรวัฒน์ ส้มม่วงเครื่องกล ยานยนต? 
72. ปวช.5221010100ญาณวิทย์ พลายฤทธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
73. ปวช.5221010101ธวัชชัย กวางทองเครื่องกล ยานยนต? 
74. ปวช.5221010103นัฐพล งามล้วนเครื่องกล ยานยนต? 
75. ปวช.5221010105พนมกร อู่แก้วเครื่องกล ยานยนต? 
76. ปวช.5221010106พรรธะนะ เมืองเจริญเครื่องกล ยานยนต? 
77. ปวช.5221010108ภูมินิทัศน์ ใบกว้างเครื่องกล ยานยนต? 
78. ปวช.5221010109วรรัตน์ วันญวนเครื่องกล ยานยนต? 
79. ปวช.5221010110วัชรพงษ์ วาดเขียนเครื่องกล ยานยนต? 
80. ปวช.5221010112สาธิต ดวงเกตุเครื่องกล ยานยนต? 
81. ปวช.5221010113สิทธิพล ทรัพย์สายทองเครื่องกล ยานยนต? 
82. ปวช.5221010114อนุชา มาศิริเครื่องกล ยานยนต? 
83. ปวช.5221010115อนุพงศ์ พุดซ้อนเครื่องกล ยานยนต? 
84. ปวช.5221010116อนุสรณ์ แจ้งยุบลเครื่องกล ยานยนต? 
85. ปวช.5221010118อรรถพล ขันทองคำเครื่องกล ยานยนต? 
86. ปวช.5221010119เวชรัตน์ จันทร์กลิ่นเครื่องกล ยานยนต? 
87. ปวช.5221010121กิตติพงศ์ สวนสุขเครื่องกล ยานยนต? 
88. ปวช.5221010122คำรณ ศรจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
89. ปวช.5221010123จิณณวัตร ประจันทร์คีรีเครื่องกล ยานยนต? 
90. ปวช.5221010124ชนาธิป ศิริรักษ์เครื่องกล ยานยนต? 
91. ปวช.5221010125ทวีศักดิ์ กลั่นอยู่เครื่องกล ยานยนต? 
92. ปวช.5221010127ธเนศ สายสุ่มเครื่องกล ยานยนต? 
93. ปวช.5221010128นรชน ทองศรีสุขเครื่องกล ยานยนต? 
94. ปวช.5221010129ภาณุมาศ หินทองเครื่องกล ยานยนต? 
95. ปวช.5221010130มงคลชัย โพธิ์วันเครื่องกล ยานยนต? 
96. ปวช.5221010131มนตรี สนธิเครื่องกล ยานยนต? 
97. ปวช.5221010134วิทวัส จูปรางค์เครื่องกล ยานยนต? 
98. ปวช.5221010135วิเชษฐา เศษสุขเครื่องกล ยานยนต? 
99. ปวช.5221010136วิโรจน์ จำปาทิพย์เครื่องกล ยานยนต? 
100. ปวช.5221010138ศาสตรา จำปาฮวดเครื่องกล ยานยนต? 
101. ปวช.5221010139สุรัตน์ ทับจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
102. ปวช.5221010155ปิยะ ศิริวัฒน์เครื่องกล ยานยนต? 
103. ปวช.5221010157ภัทรพงษ์ แสงสกุลเครื่องกล ยานยนต? 
104. ปวช.5221010161สันติชัย ศรีสุขเครื่องกล ยานยนต? 
105. ปวช.5221010163สุชิน ดนตรีเสนาะเครื่องกล ยานยนต? 
106. ปวช.5221010166อลงกรณ์ ชื่นบานเย็นเครื่องกล ยานยนต? 
107. ปวช.5221010168เอกพล แก้วดีเครื่องกล ยานยนต? 
108. ปวช.5221010171จักรพงศ์ ศุขเขษมเครื่องกล ยานยนต? 
109. ปวช.5221010173ชัยยัณห์ ชวนชมเครื่องกล ยานยนต? 
110. ปวช.5221010176ณัฐพล บวรโชคชัยเครื่องกล ยานยนต? 
111. ปวช.5221010177ทศพร พันธ์วงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
112. ปวช.5221010178ทศพร วรรณวิจิตรเครื่องกล ยานยนต? 
113. ปวช.5221010182วิจักษณ์ ศรีสิงห์เครื่องกล ยานยนต? 
114. ปวช.5221010183ศุภกร สุพราชเครื่องกล ยานยนต? 
115. ปวช.5221010184ศุภชัย เวฬุวนาธรเครื่องกล ยานยนต? 
116. ปวช.5221010185สมภพ แผ้วตันเครื่องกล ยานยนต? 
117. ปวช.5221010187สุรชัย พันธุมิตรเครื่องกล ยานยนต? 
118. ปวช.5221010188อนุพงศ์ แสงเงางามเครื่องกล ยานยนต? 
119. ปวช.5221010194ศุภยนต์ รัตน์ทองเครื่องกล ยานยนต? 
120. ปวช.5221020001กฤษดา คะทาพรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
121. ปวช.5221020002จีรพัฒน์ จันทร์แปงเงินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
122. ปวช.5221020005ณัฐพงศ์ ประเพชราเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
123. ปวช.5221020007ณัฐวุฒิ เผยกลิ่นเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
124. ปวช.5221020008ดนุวรรต ละม้ายแขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
125. ปวช.5221020009ติวานนท์ จันทร์หอมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
126. ปวช.5221020010ทศพล บุญธรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
127. ปวช.5221020011ธงชัย สุขอร่ามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
128. ปวช.5221020012ธนบูรณ์ ทวีสุขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
129. ปวช.5221020013ธนาสิน นะวะเศียรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
130. ปวช.5221020015ธีรวัตร วงษ์เจริญสุขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
131. ปวช.5221020016นพดล ไตรรัตน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
132. ปวช.5221020017ประวิทย์ สุขสมบัติเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
133. ปวช.5221020018ปริญญา บุญกัลยาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
134. ปวช.5221020019ปิยทัศน์ เต๊ะวงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
135. ปวช.5221020022พงศธร ทองสุภาพเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
136. ปวช.5221020023พัฒนา ฝึกวาจาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
137. ปวช.5221020024เฉลิมพร พันธุพูลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
138. ปวช.5221020027พงศธร อยู่เนียมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
139. ปวช.5221020029ภาณุ เที่ยงกุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
140. ปวช.5221020030ภานุพงศ์ บัวขยายเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
141. ปวช.5221020031รชต ประดับมุขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
142. ปวช.5221020032รสสุคนธ์ ชูจันทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
143. ปวช.5221020033รุ่งรัตน์ จำเนียรกิจเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
144. ปวช.5221020034วัชรินทร์ อาทิตย์เที่ยงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
145. ปวช.5221020035วาทพล หม้อนนทาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
146. ปวช.5221020037วุฒิไกร หงษ์ทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
147. ปวช.5221020038ศราวุธ รุ่งเรืองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
148. ปวช.5221020039ศักดิ์สิทธิ์ นาคสกุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
149. ปวช.5221020041สมประสงค์ จันทน์เทศเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
150. ปวช.5221020043สันติ สีใสเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
151. ปวช.5221020044สิงหา ลือพงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
152. ปวช.5221020045อนุวัฒน์ ขันธนิยมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
153. ปวช.5221020048อรรถพล ลาไปเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
154. ปวช.5221020051อุดมศักดิ์ เทียนศิริเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
155. ปวช.5221020059ณัฐพงศ์ วงศ์แก้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
156. ปวช.5221020060ณัฐวุฒิ เจียมสอาดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
157. ปวช.5221020061ทรงพล บุญโถมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
158. ปวช.5221020065ธันยบูรณ์ พวงทับทิมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
159. ปวช.5221020066ธันวา สายสงฆ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
160. ปวช.5221020067ธเนศพล ใจดีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
161. ปวช.5221020069บำรุง เรืองรองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
162. ปวช.5221020073ปิยพัฒน์ เพียรเจริญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
163. ปวช.5221020077พิทักษ์ บุตรพรหมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
164. ปวช.5221020079ภาณุกร พุ่มโพธิ์งามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
165. ปวช.5221020081วงศกร ฉุนหอมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
166. ปวช.5221020082วันณรงค์ วงษ์นาคเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
167. ปวช.5221020084วีระวุฒิ น่วมนุ่มเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
168. ปวช.5221020085วุฒิพงศ์ นาคบำรุงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
169. ปวช.5221020087ศิวนัต ภู่จันทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
170. ปวช.5221020088สนฑญา แสงอาทิตย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
171. ปวช.5221020092สุพรรณ แสงวันชัยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
172. ปวช.5221020093สุรีรัตน์ ไพศาลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
173. ปวช.5221020095อนุรักษ์ อยู่ประยงค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
174. ปวช.5221020100อรรถพร จูน้อยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
175. ปวช.5221020101อุดมศักดิ์ วัฒนกูลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
176. ปวช.5221020103จาตุรณ ระวังการณ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
177. ปวช.5221020104ชาคริต์ บุญยืนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
178. ปวช.5221020105ชาญณรงค์ บัวไขย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
179. ปวช.5221020106ชานนท์ คำมูลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
180. ปวช.5221020110ณัฐพล จุลกัณฑ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
181. ปวช.5221020116ธีรพล สีดารักษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
182. ปวช.5221020117นรินทร์ รอดงามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
183. ปวช.5221020118นรินทร์ธร ดีจ่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
184. ปวช.5221020121ปิยวัฒน์ สสิกุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
185. ปวช.5221020124เกียรติศักดิ์ วงษ์ขำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
186. ปวช.5221020129พงษ์เพชร บัวสุวรรณ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
187. ปวช.5221020135วาทิต ทองทรัพย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
188. ปวช.5221020137วีรวัฒน์ มีสวัสดิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
189. ปวช.5221020138ศิริชัย ผุดผ่องเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
190. ปวช.5221020145อนุรักษ์ หลงทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
191. ปวช.5221020146อภิลักษณ์ พัดยนต์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
192. ปวช.5221020147อมรเทพ พันธรณีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
193. ปวช.5221020148อวิรุทธ์ เมฆฉายเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
194. ปวช.5221020152ณัฐวุฒิ อยู่พันธ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
195. ปวช.5221030002จิรวัฒน์ มีศิริโลหะการ เชื่อมโลหะ 
196. ปวช.5221030003ชานน ปานจีนโลหะการ เชื่อมโลหะ 
197. ปวช.5221030004ณัฐกิตติ์ ทั่งทองโลหะการ เชื่อมโลหะ 
198. ปวช.5221030008ยุทธนา ไชยดาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
199. ปวช.5221030009วัชระ พันธุ์เพ็ชรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
200. ปวช.5221030010วันเฉลิม ศิริโพคานนท์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
201. ปวช.5221030011วิริยะ สวนฟักโลหะการ เชื่อมโลหะ 
202. ปวช.5221030012ศิวพันธ์ สว่างใจโลหะการ เชื่อมโลหะ 
203. ปวช.5221030015สิทธิรักษ์ สีธิโลหะการ เชื่อมโลหะ 
204. ปวช.5221030016อังกฤษ คงแสงทองโลหะการ เชื่อมโลหะ 
205. ปวช.5221030017เกริกไกร ใจสันทัดโลหะการ เชื่อมโลหะ 
206. ปวช.5221030021กฤษณะ ภู่เพ็ชรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
207. ปวช.5221030022กฤษดา ปัสนาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
208. ปวช.5221030023กิตติทัต ปั้นคุ้มโลหะการ เชื่อมโลหะ 
209. ปวช.5221030025ชินวัตร์ สุขได้พึ่งโลหะการ เชื่อมโลหะ 
210. ปวช.5221030028ธีรพันธ์ ฤทธิ์เรืองเดชโลหะการ เชื่อมโลหะ 
211. ปวช.5221030032มนทิรา พานนนโลหะการ เชื่อมโลหะ 
212. ปวช.5221030033มานพ อาหมัดโลหะการ เชื่อมโลหะ 
213. ปวช.5221030035ศิริศักดิ์ สอนจรูญโลหะการ เชื่อมโลหะ 
214. ปวช.5221030036สมศักดิ์ พลจันทึกโลหะการ เชื่อมโลหะ 
215. ปวช.5221030037สิทธิพงศ์ วงษ์เขียวโลหะการ เชื่อมโลหะ 
216. ปวช.5221030038สุจินดา เขียวหวานโลหะการ เชื่อมโลหะ 
217. ปวช.5221030040อดิศร สราวรรณ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
218. ปวช.5221030041คมสัน ใจเกษิมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
219. ปวช.5221030043ชัยฤทธิ์ เผื่อนฟักโลหะการ เชื่อมโลหะ 
220. ปวช.5221030046ธนวัฒน์ พุ่มพวงโลหะการ เชื่อมโลหะ 
221. ปวช.5221030052ปิติพร ชื่นใจโลหะการ เชื่อมโลหะ 
222. ปวช.5221030053พิทยา ศรีจันชัยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
223. ปวช.5221030055วุฒิชัย ใบชาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
224. ปวช.5221030056ศุภกร ดนตรีเสนาะโลหะการ เชื่อมโลหะ 
225. ปวช.5221030063ฐาปพงษ์ วงษ์ประยูรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
226. ปวช.5221030065ณัฐวุฒิ นาคสังข์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
227. ปวช.5221030066ธราพงษ์ วงษ์ประเสริฐโลหะการ เชื่อมโลหะ 
228. ปวช.5221030068บุญพิทักษ์ รัศมีเพ็ญโลหะการ เชื่อมโลหะ 
229. ปวช.5221030071มิชา พวงจำปีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
230. ปวช.5221030072วิชาญ เฮงฮวดโลหะการ เชื่อมโลหะ 
231. ปวช.5221030073ศุภนัฐ จันทร์อ่อนโลหะการ เชื่อมโลหะ 
232. ปวช.5221030080เมธี แก้วน้ำเชื้อโลหะการ เชื่อมโลหะ 
233. ปวช.5221030082ชาตรี เป้าขันธ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
234. ปวช.5221030088นฤพนธ์ กองรักษาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
235. ปวช.5221030102ธนาวุธ แพงอ่อนโลหะการ เชื่อมโลหะ 
236. ปวช.5221030107พรเทพ เจียกสอาดโลหะการ เชื่อมโลหะ 
237. ปวช.5221030109ภุชงค์ พันธ์พรหมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
238. ปวช.5221030110มารุต เอี่ยมประเสริฐโลหะการ เชื่อมโลหะ 
239. ปวช.5221030115ศักดิ์ชัย รัตน์ทองโลหะการ เชื่อมโลหะ 
240. ปวช.5221040001กิตติพันธ์ อิศรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
241. ปวช.5221040003จุฑามาศ ดิษกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
242. ปวช.5221040007ฐาปกรณ์ บุญประดิษฐ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
243. ปวช.5221040009ธนพันธ์ ตระสินธุ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
244. ปวช.5221040010ธีรพงศ์ เรืองวิลัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
245. ปวช.5221040012ประยุทธ พูลเพิ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
246. ปวช.5221040013มณนิภา อ่อนน่วมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
247. ปวช.5221040014พิฆเนศร์ ลิ่มทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
248. ปวช.5221040016ศักดิ์พล เทียนศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
249. ปวช.5221040017สถาพร นรมั่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
250. ปวช.5221040018สิทธิพล บุปผาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
251. ปวช.5221040019สุริยา คงคาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
252. ปวช.5221040021อดิศร เชื้อพิพัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
253. ปวช.5221040025เมธาชิน รักงามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
254. ปวช.5221040026เยาวภา สาแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
255. ปวช.5221040027กรวิชญ์ แสงสว่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
256. ปวช.5221040028กล้าณรงค์ แย้มโอษฐ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
257. ปวช.5221040029กิจติศักดิ์ เสตานุชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
258. ปวช.5221040030ชัยวัฒน์ จำรัสพจน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
259. ปวช.5221040031ชาตรี พร้อมเพรียงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
260. ปวช.5221040033ณัฐดุลย์ เลิศเกษมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
261. ปวช.5221040034ณัฐพงษ์ หมีทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
262. ปวช.5221040036ทรงกลด ระนาดแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
263. ปวช.5221040037ธงชัย อารีราษฎร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
264. ปวช.5221040038นวพล ภูตันวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
265. ปวช.5221040041ภานุพงษ์ แตงหอมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
266. ปวช.5221040042วันชัย เกตุนิลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
267. ปวช.5221040043วิรุฬห์ แสงแก้วพะเนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
268. ปวช.5221040044สราวุฒิ ฝอยทองตะคุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
269. ปวช.5221040046สุภาพร จันทร์หอมหวลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
270. ปวช.5221040047สุริยันต์ ทับมงคลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
271. ปวช.5221040048อนุรักษ์ มาอินทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
272. ปวช.5221040049อมรเทพ แก้วสาริกาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
273. ปวช.5221040050อิทธิพล วงษ์ชื่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
274. ปวช.5221040051เสกสรร สุภาพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
275. ปวช.5221040053กัมพล โพธิ์หอมศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
276. ปวช.5221040056ณัฐกิตติ์ เมฆอินทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
277. ปวช.5221040057ณัฐวุฒิ เกิดศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
278. ปวช.5221040061ธวัชชัย เกตุคงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
279. ปวช.5221040062นพเดช สมสกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
280. ปวช.5221040063นริศร์ เอมพงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
281. ปวช.5221040064มงคล พานิชย์เลิศอำไพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
282. ปวช.5221040065มงคล อ่ำเจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
283. ปวช.5221040068วีระพงษ์ หอมพรมมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
284. ปวช.5221040069ศักดิ์สิทธิ์ จีนเนียมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
285. ปวช.5221040070ศิริพร ชัยดาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
286. ปวช.5221040075อมรวัฒน์ พรหมสำเภาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
287. ปวช.5221040078ชัยณรงค์ กินรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
288. ปวช.5221040080ธนะกิจ เหมือนโพธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
289. ปวช.5221040081ธนากร มณีโชติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
290. ปวช.5221040084ภานุเดช ปั้นหุ่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
291. ปวช.5221040085ภูมิ กล่อมขาวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
292. ปวช.5221040086มนัส จอมคำสิงห์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
293. ปวช.5221040090ศรายุทธ บุญประดิษฐ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
294. ปวช.5221040091ศาศวัต วงษ์เคี่ยมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
295. ปวช.5221040093สรานันท์ ศรีประพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
296. ปวช.5221040096อภิวัฒน์ วิรัชมงคลชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
297. ปวช.5221040097อลงกรณ์ รวบรวมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
298. ปวช.5221040098เกียรติศักดิ์ วิหารธรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
299. ปวช.5221040099เทพประทาน แสนสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
300. ปวช.5221040101ไพลิน เพชรสุภาพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
301. ปวช.5221040102ชยันธร ตาอ้ายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
302. ปวช.5221040103ณัฐดนัย ฤทธิ์จรูญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
303. ปวช.5221040104ณัฐพล ถิ่นเกิดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
304. ปวช.5221040105ทนงศักดิ์ บุญส่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
305. ปวช.5221040106ธุทธ ผลพรตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
306. ปวช.5221040108นพเดช แย้มชมพูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
307. ปวช.5221040109นวพล โฉมงามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
308. ปวช.5221040110นิตยา เลี้ยงชีพชอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
309. ปวช.5221040111ปฏิภาณ เกิดน้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
310. ปวช.5221040112ปิรันธา ทองภูมิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
311. ปวช.5221040115รัฐพล บุญปลูกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
312. ปวช.5221040116รัตน์พล เอิบอิ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
313. ปวช.5221040117วิศรุต ปานขาวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
314. ปวช.5221040119สันติ คำมีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
315. ปวช.5221040120สิทธิโชค สายัณห์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
316. ปวช.5221040121สุนิสา พูลศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
317. ปวช.5221040123อมรเทพ นิลกลั่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
318. ปวช.5221040124อานันท์ บุราณรมณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
319. ปวช.5221040125อิสระ มารศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
320. ปวช.5221040132ดารุณี ขจรจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
321. ปวช.5221040133ธนากร อิ่มหนำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
322. ปวช.5221040134ธีรพงษ์ ดวงสว่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
323. ปวช.5221040135ธีรภัทร์ ด้วงกล่ำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
324. ปวช.5221040138นัทนรินทร์ สงวนทรัพย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
325. ปวช.5221040139ปฏิภาณ โพธิ์หิรัญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
326. ปวช.5221040141ปรันต์ป ปิ่นวันนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
327. ปวช.5221040143พัชระ เลิศวิริยะปิติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
328. ปวช.5221040145ยศกร วงษาสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
329. ปวช.5221040146รัชตพงษ์ สังเขปไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
330. ปวช.5221040147รัตนพล ระมั่งทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
331. ปวช.5221040148วรกร ศิริสุขสันติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
332. ปวช.5221040149วสันต์ เทียมทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
333. ปวช.5221040150โชคชัย โรจน์ดวงศศิธรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
334. ปวช.5221040153กฤษฏา บุญเต็มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
335. ปวช.5221040154กิตติพล ปั้นย้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
336. ปวช.5221040155คฑาวุธ สุขียุติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
337. ปวช.5221040158จิตรทิวัส สาลิกาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
338. ปวช.5221040160ณัฐกิต งามสอาดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
339. ปวช.5221040163ธีรพงศ์ อยู่เฉยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
340. ปวช.5221040164นนธวัช ศรีสุพรรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
341. ปวช.5221040165พจนินท์ วัดกุฎไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
342. ปวช.5221040170วีรภัทร์ อ่อนน้อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
343. ปวช.5221040171สุรชัย หินผาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
344. ปวช.5221040173อภิวัฒน์ ศรีรักษาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
345. ปวช.5221040174เอกชัย จันทร์พวงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
346. ปวช.5221040176จักรกฤษณ์ ซี่อทำลานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
347. ปวช.5221040177ชัยสิทธิ์ เศรษฐวิวรรธน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
348. ปวช.5221040178ณัฐพงษ์ ธรรมเพียรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
349. ปวช.5221040180ธนกร นิ่มโชคชัยเจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
350. ปวช.5221040181ธนบูลย์ แสนคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
351. ปวช.5221040183นครินทร์ เจริญบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
352. ปวช.5221040185พีรวัส กิตติรัตนสุนทรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
353. ปวช.5221040186ระพี บุญลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
354. ปวช.5221040187ราชิต ฤทธิกฤติศักดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
355. ปวช.5221040189วุฒิชัย ตุ้มคล้ายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
356. ปวช.5221040191สดายุ ดีพิจารณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
357. ปวช.5221040192สรศักดิ์ ม่วงกรุงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
358. ปวช.5221040195สุรีรัตน์ สุพพะพงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
359. ปวช.5221040196สโรชา โพธิ์ทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
360. ปวช.5221040198อมรศักดิ์ อ่อนแต้มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
361. ปวช.5221040199อิสราพร ผดุงโภชน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
362. ปวช.5221040201กมลวรรณ ขำสกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
363. ปวช.5221040202กิตติพงษ์ ขนทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
364. ปวช.5221040203จักรพันธ์ แสงดาวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
365. ปวช.5221040205ชลธิชา เอี่ยมสุดใจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
366. ปวช.5221040209ณัฐวุฒิ ดำดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
367. ปวช.5221040210ธนวิชญ์ ใจอารีย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
368. ปวช.5221040211ธุต นิ่มทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
369. ปวช.5221040212ธรรมนูญ หลีกทุกข์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
370. ปวช.5221040213ภูษิต สุอังวะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
371. ปวช.5221040214ภูษิต โตโสภณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
372. ปวช.5221040216มนัสชนก โคนันทะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
373. ปวช.5221040218วัชรพงษ์ ทองบุญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
374. ปวช.5221040219วันชัย สุริวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
375. ปวช.5221040220วิมล สังข์กลมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
376. ปวช.5221040222ศักดิ์ดา วุฒิโสภณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
377. ปวช.5221040223ศิริลักษณ์ สาริกาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
378. ปวช.5221040224สิรินาถ จำปาย้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
379. ปวช.5221040226โสภณ พรรผักกาดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
380. ปวช.5221040227โอปอ วงษ์วิลัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
381. ปวช.5221040229กฤตธี ศรีดำรงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
382. ปวช.5221040230กฤตภาส นวลศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
383. ปวช.5221040231กฤษฎา เนาสาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
384. ปวช.5221040233คาวี คำควรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
385. ปวช.5221040234ณรงค์รัตน์ สุขปลื้มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
386. ปวช.5221040238พงศธร ผ่องจิตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
387. ปวช.5221040240ภัทรวดี เกิดแก่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
388. ปวช.5221040241ภาณุ วงศ์ชวลิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
389. ปวช.5221040242ภาณุเดช ผึ่งผายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
390. ปวช.5221040244รัฐฐิณีย์ เพ็ชรรุ่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
391. ปวช.5221040245วรรณภา เครือนาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
392. ปวช.5221040246วัชรีภรณ์ แสงใสรัตน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
393. ปวช.5221040247วิภารัตน์ มณีใสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
394. ปวช.5221040250สุทธิชาติ วรรณสุทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
395. ปวช.5221040253เพชรไพลิน ดาวลอยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
396. ปวช.5221040254กนกวรรณ พันตรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
397. ปวช.5221040255กัณตภณ นิ่มหัตถาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
398. ปวช.5221040257จิราภรณ์ พรหมมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
399. ปวช.5221040258ชบาพร ถาวรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
400. ปวช.5221040260ธนะพล ภูษณะพงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
401. ปวช.5221040262รังสรรค์ ปัญญาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
402. ปวช.5221040264ศาศวัต ขำสะอาดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
403. ปวช.5221040266สัมพันธ์ ณ เชียงใหม่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
404. ปวช.5221040267สัมพันธ์ พันธุ์ดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
405. ปวช.5221040268สุชาวดี ขวัญอยู่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
406. ปวช.5221040269สุรศักดิ์ เปรมสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
407. ปวช.5221040271อดิศร อ่อนกลั่นดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
408. ปวช.5221040273อรณี สังข์ทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
409. ปวช.5221040274อรรถพล ทวีมูลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
410. ปวช.5221040275อานนท์ แดงงามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
411. ปวช.5221040276เมธี มีพิมพ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
412. ปวช.5221040277กนก วงษ์ยอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
413. ปวช.5221040278จารุวรรณ จันทร์รอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
414. ปวช.5221040283ทิวา ทองจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
415. ปวช.5221040285ธนบรรณ นาคบุรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
416. ปวช.5221040286ธนวัฒน์ ซาร้อยเอ็ดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
417. ปวช.5221040287บรรหาญ เกตุยาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
418. ปวช.5221040288พงศ์พล มโนเย็นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
419. ปวช.5221040289พชร คนซื่อไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
420. ปวช.5221040292มารุต เรืองลครไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
421. ปวช.5221040296ศุภรัตน์ แก้ววันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
422. ปวช.5221040298เอกกวี โต๊ะทานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
423. ปวช.5221040299โกเมน บุญโตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
424. ปวช.5221040300กิตติพงศ์ บัวสนธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
425. ปวช.5221040302คณิติน ละม้ายแขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
426. ปวช.5221040303คมสัน จันทร์ชื่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
427. ปวช.5221040304จุฬา เสือคนองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
428. ปวช.5221040305ณัฐวุฒิ พานิชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
429. ปวช.5221040308นนทนันท์ จันทรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
430. ปวช.5221040309ประพัฒน์พงษ์ สุขดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
431. ปวช.5221040311รสสุคนธ์ กลิ่นไทยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
432. ปวช.5221040313วราภรณ์ อยู่โตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
433. ปวช.5221040315ศราวุธ ชูพินิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
434. ปวช.5221040317ศิวพันธ์ หริรักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
435. ปวช.5221040318สันติสุข โพธิ์ศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
436. ปวช.5221040319อนุชิต เป้าบ้านเซ่าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
437. ปวช.5221040320อนุสรณ์ รัมมะทรงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
438. ปวช.5221040321อภิชาติ ผลฤทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
439. ปวช.5221040323อาทิตย์ มณีนพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
440. ปวช.5221040324กิ่งกาญจน์ แก้วไทยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
441. ปวช.5221040325จักรพันธ์ กาวิละไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
442. ปวช.5221040326จิรวัฒน์ ไชโยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
443. ปวช.5221040327นันท์นภัส สวัสดิ์สุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
444. ปวช.5221040331ธีรพงศ์ ธูปหอมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
445. ปวช.5221040332พงศ์เทพ เพ็ชรสุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
446. ปวช.5221040333พรรณแสน ไหมพรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
447. ปวช.5221040334พิชิต พฤกษาขจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
448. ปวช.5221040335ยศวรรธน์ จิววัฒนารักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
449. ปวช.5221040336ยูอิคะ ซาโตะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
450. ปวช.5221040340วีรภัทร อู่ทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
451. ปวช.5221040341กฤติเดช ลือพงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
452. ปวช.5221040342ศรัณญ์ เต็มเปี่ยมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
453. ปวช.5221040343ศุภรัตน์ เนียมรักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
454. ปวช.5221040344อนุพร แก้วมณีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
455. ปวช.5221040346อมรเทพ เชื้อท้าวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
456. ปวช.5221040348เจษราภรณ์ สุวรรณสิงห์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
457. ปวช.5221040349เพ็ญนิภา เพ็ชรักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
458. ปวช.5221060001กฤษฏา ศรีภูมินทร์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
459. ปวช.5221060003คุณาพจน์ วงษ์คำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
460. ปวช.5221060005ชาตรี สุขยินดีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
461. ปวช.5221060006ณรงค์ฤทธิ์ นพกุลโรดมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
462. ปวช.5221060007นัฐพงษ์ บุญทวงษ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
463. ปวช.5221060008ณัฐพงษ์ ภูมิสุขการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
464. ปวช.5221060009ณัฐพล เหมือนเพ็ชรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
465. ปวช.5221060011ธนาธัญญ์ ทับวงษ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
466. ปวช.5221060012นพดล ธรรมมาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
467. ปวช.5221060014ปภัสรา เศรษฐีพ่อค้าการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
468. ปวช.5221060015ภัทร์พิชชา ก้อนคำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
469. ปวช.5221060016ภานุวัฒน์ นุ่มฝ้ายการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
470. ปวช.5221060019วรวิช ปิ่นทองน้อยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
471. ปวช.5221060020วีรพันธ์ สร้อยมณีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
472. ปวช.5221060021วุฒิชัย ปันแดนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
473. ปวช.5221060022ศิวะ ศรีบ้านใหม่การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
474. ปวช.5221060023สุชาดา บุญสร้อยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
475. ปวช.5221060024อนิรุตติ์ กระแสลาภการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
476. ปวช.5221060025อนุชิต เกษมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
477. ปวช.5221060027อมรรัตน์ ศรีคำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
478. ปวช.5221060028กรินทร์ คำปาแผงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
479. ปวช.5221060031ก่อเกียรติ แป้นสุขการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
480. ปวช.5221060032ชัยรัตน์ ทองอยู่การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
481. ปวช.5221060033ณัฐพล ฟักนาดีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
482. ปวช.5221060035ดนุพล ชูใจการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
483. ปวช.5221060036ทวีศิลป์ ไกลสมเด็จการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
484. ปวช.5221060038นราศักดิ์ พรรษาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
485. ปวช.5221060039นฤเบศณ์ ดอกพุฒการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
486. ปวช.5221060040บุญมาก บัวตูมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
487. ปวช.5221060043ภูมินันท์ กระสังข์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
488. ปวช.5221060051อภิชาติ อ่อนนิ่มนิตย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
489. ปวช.5221060053เทอดเกียรติ แก้วพรมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
490. ปวช.5221060055กนก เฑียรสิงห์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
491. ปวช.5221060056กนกพร เทียนทองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
492. ปวช.5221060060ฐาปณี ขวัญมาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
493. ปวช.5221060063ปรเมศวร์ เทพด้วงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
494. ปวช.5221060064พงศธร มีชัยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
495. ปวช.5221060066ภาณุพงศ์ แสงอรุณการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
496. ปวช.5221060068มาโนชญ์ พรมน้ำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
497. ปวช.5221060069รัฐพร เลี่ยงอิ้วการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
498. ปวช.5221060071วัฒนา รักษาจิตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
499. ปวช.5221060072สิทธิชัย เคหนาคการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
500. ปวช.5221060074สุวินัย ปิ่นมณีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
501. ปวช.5221060077เทพฤทธิ์ บุญอ้อยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
502. ปวช.5221060078กชกร จินจาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
503. ปวช.5221060080กัมพล พงษ์ประเสริฐการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
504. ปวช.5221060083ชัยรัตน์ พงค์ต้นการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
505. ปวช.5221060085ธีรพล เดชชัยภูมิการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
506. ปวช.5221060087นิทัศน์ เสนาวงษ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
507. ปวช.5221060092พีระพจน์ พ่วงประเสริฐการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
508. ปวช.5221060094ยิ่งยง เหล็กเพชรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
509. ปวช.5221060097สาโรจน์ กลีบใบการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
510. ปวช.5221060100เฉลิมชัย ปู่มะณีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
511. ปวช.5221060103ชนะชัย ทัศศิริการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
512. ปวช.5221060104ชวนินทร์ สุขธรรมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
513. ปวช.5221060106ณัฐพงษ์ อรุณรุ่งการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
514. ปวช.5221060107บัณทิต สำเนียงเพราะการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
515. ปวช.5221060112มานพ จอกทิพย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
516. ปวช.5221060113วณารมย์ แก้วโสตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
517. ปวช.5221060117สุทัศน์ บุญปลั่งการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
518. ปวช.5221060121เชิดพงษ์ อ่อนศรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
519. ปวช.5221060126นพดล กระตุดเงินการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
520. ปวช.5221060132สิทธิชัย แย้มเมืองไชยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
521. ปวช.5221060135อนิรุทธ์ ทองสว่างการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
522. ปวช.5221060136อภินันท์ พรมดีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
523. ปวช.5221060140เกียรติศักดิ์ แป๊ะและฉ่ำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
524. ปวช.5221060143จรีรัตน์ พุ่มบานเย็นการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
525. ปวช.5221060147ฐิติพงษ์ ถึงสุขการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
526. ปวช.5221060152พงศธร บุญดาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
527. ปวช.5221060155มงคลชัย จาดเกิดการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
528. ปวช.5221060162สุภัชชา ใจสุขการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
529. ปวช.5221060163หทัยทิพย์ พรหมโชติการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
530. ปวช.5221060167เกียรติศักดิ์ เอี่ยมพูลการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
531. ปวช.5221060170จักรินทร์ พรหมบุตรการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
532. ปวช.5221060175ชุติมา อินทร์จั่นการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
533. ปวช.5221060178ณัฐวุฒิ มีรอดการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
534. ปวช.5221060183พรพิมล ยศมงคลการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
535. ปวช.5221060192อรณี เทพฝั้นการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
536. ปวช.5221060193อรรถกร พุฒเพ็งการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
537. ปวช.5221060196อภิญญา รอดเกษาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
538. ปวช.5221060197สาวิตรี เสือสืบพันธ์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
539. ปวช.5222010001กรรณิการ์ จันทร์สาพณิชยการ การบัญชี 
540. ปวช.5222010003กาญจนา ทิศหล้าพณิชยการ การบัญชี 
541. ปวช.5222010004จัณชญา สุดโธพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
542. ปวช.5222010005จันทนา ใจมาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
543. ปวช.5222010006จันทร์จิรา คุ้มแสพณิชยการ การบัญชี 
544. ปวช.5222010007จันทิรา ประคองศรีพณิชยการ การบัญชี 
545. ปวช.5222010009จุฑาทิพย์ แก้วพรมพณิชยการ การบัญชี 
546. ปวช.5222010011ชนิดา แสงสำอางค์พณิชยการ การขาย 
547. ปวช.5222010013ฐิติภรณ์ สัมมาขันธ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
548. ปวช.5222010014ณัฐชนกพร รุ่งแสงพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
549. ปวช.5222010015ณัฐฐาภร ทองเสือพณิชยการ การบัญชี 
550. ปวช.5222010016ณัฐพล เจริญศิลป์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
551. ปวช.5222010017ดาเรศ ผลจันทร์พณิชยการ การบัญชี 
552. ปวช.5222010018ทิพวรรณ คงเดชพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
553. ปวช.5222010019ธนาภรณ์ ภูริชยานนท์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
554. ปวช.5222010021นิติมา บุญเถื่อนพณิชยการ การบัญชี 
555. ปวช.5222010022น้ำทิพย์ โพธิ์นวลพณิชยการ การบัญชี 
556. ปวช.5222010023ประภัสสร บุญครอบพณิชยการ การบัญชี 
557. ปวช.5222010024ประวีณา สีดาพณิชยการ การขาย 
558. ปวช.5222010025ปวิตรา วงฉิมพณิชยการ การขาย 
559. ปวช.5222010026ปิยาภรณ์ กองธรรมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
560. ปวช.5222010028รัชดาพร คงประเทศพณิชยการ การบัญชี 
561. ปวช.5222010029รุ่งทิพย์ คงมีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
562. ปวช.5222010030ลลิตตา วิงวอนพณิชยการ การบัญชี 
563. ปวช.5222010032วิชุดา เกษรพณิชยการ การบัญชี 
564. ปวช.5222010033วิภารัตน์ มั่งคั่งพณิชยการ การบัญชี 
565. ปวช.5222010036สิริธิวา เต๊ะขันหมากพณิชยการ การขาย 
566. ปวช.5222010037สุจิตรา บุญมีพณิชยการ การบัญชี 
567. ปวช.5222010039สุปราณี หลอดยาพณิชยการ การบัญชี 
568. ปวช.5222010040สุภัทรา อินทพันธ์พณิชยการ การบัญชี 
569. ปวช.5222010041สุวิชา แสงทองดีพณิชยการ การบัญชี 
570. ปวช.5222010042อุมาพร ชนะภัยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
571. ปวช.5222010043อุมาพร หงษ์ทองพณิชยการ การบัญชี 
572. ปวช.5222010045เจตนินทร์ จอมวรวงศ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
573. ปวช.5222010049กิตติยา ชูฝาอบพณิชยการ การบัญชี 
574. ปวช.5222010050ขนิษฐา ศรีสรรค์พณิชยการ การบัญชี 
575. ปวช.5222010051จรูญรัตน์ ด้วงทวีพณิชยการ การบัญชี 
576. ปวช.5222010052จิตธาดา คำมาพลพณิชยการ การบัญชี 
577. ปวช.5222010055จุฑามาศ ปุยศรัทธาพณิชยการ การบัญชี 
578. ปวช.5222010056ชญานี ปาลวัฒน์พณิชยการ การบัญชี 
579. ปวช.5222010057ณุฐธิดา ทันแจ้งพณิชยการ การบัญชี 
580. ปวช.5222010058ทนันยา อู่นาคพณิชยการ การบัญชี 
581. ปวช.5222010059ธนากร ทรัพย์สกุลพณิชยการ การบัญชี 
582. ปวช.5222010060นันทภัทร สาระศรีพณิชยการ การบัญชี 
583. ปวช.5222010062น้ำผึ้ง ขันแก้วพณิชยการ การขาย 
584. ปวช.5222010064ประภาพรรณ นุชเจริญพณิชยการ การบัญชี 
585. ปวช.5222010067ปิยนันท์ สุดตาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
586. ปวช.5222010070พรพรรณ เสนาเงินพณิชยการ การบัญชี 
587. ปวช.5222010071พรทิพย์ ตั้งมั่นดีพณิชยการ การบัญชี 
588. ปวช.5222010072พรพิมล ทิพมนต์พณิชยการ การขาย 
589. ปวช.5222010073พัชราพร จินดาพณิชยการ การบัญชี 
590. ปวช.5222010074พิรุณรัตน์ ศรีสง่าพณิชยการ การขาย 
591. ปวช.5222010075ภัทชา วงษ์แหยมพณิชยการ การขาย 
592. ปวช.5222010076ภัทรวดี ศรีวิชัยพณิชยการ การบัญชี 
593. ปวช.5222010077มนธิรา สีม่วงพันธุ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
594. ปวช.5222010078มารุต สุกใสพณิชยการ การบัญชี 
595. ปวช.5222010079มาลินี เผือกขันหมากพณิชยการ การขาย 
596. ปวช.5222010080ยุพา ช้างพลายพณิชยการ การบัญชี 
597. ปวช.5222010081ยุพเยาว์ ผาสุขพณิชยการ การบัญชี 
598. ปวช.5222010083รัตนาพร คำสุนทรพณิชยการ การบัญชี 
599. ปวช.5222010085ศิวรักษ์ ทรัพย์พรพณิชยการ การขาย 
600. ปวช.5222010086ศุจินธร แย้มใยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
601. ปวช.5222010087สายสุดา ธิตามาตาพณิชยการ การบัญชี 
602. ปวช.5222010089สุชาดา ใยคงพณิชยการ การขาย 
603. ปวช.5222010092อนงค์นาฎ โกไสยาภรณ์พณิชยการ การขาย 
604. ปวช.5222010093อังคณา พรหมญาติพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
605. ปวช.5222010094อัญวีณ์ ธินิอนันต์ชัยพณิชยการ การขาย 
606. ปวช.5222010095อำภาภรณ์ บุญอินทร์พณิชยการ การบัญชี 
607. ปวช.5222010098กรรณิการ์ ดวงสุวรรณ์พณิชยการ การบัญชี 
608. ปวช.5222010100ขนิษฐา ปู่เพี้ยนพณิชยการ การบัญชี 
609. ปวช.5222010101จันทิมา วัดดีลังพณิชยการ การบัญชี 
610. ปวช.5222010102จิดาภา วาระสุขพณิชยการ การบัญชี 
611. ปวช.5222010103จิรวรรณ ม่วงกล่ำพณิชยการ การบัญชี 
612. ปวช.5222010104จิระนันท์ ฉายงามพณิชยการ การบัญชี 
613. ปวช.5222010106ชญานี บัวแย้มพณิชยการ การบัญชี 
614. ปวช.5222010108ชาริกา ประเสริฐสินพณิชยการ การบัญชี 
615. ปวช.5222010109ชื่นชม เผือกเจริญพณิชยการ การบัญชี 
616. ปวช.5222010110ชุติมา ชูบุญพณิชยการ การขาย 
617. ปวช.5222010112ฐิติมา ปั่นสีพณิชยการ การบัญชี 
618. ปวช.5222010113ธนิศา คำหอมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
619. ปวช.5222010114นพพร อุบลทัศน์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
620. ปวช.5222010116นัฐพร บุญเพ็งพณิชยการ การบัญชี 
621. ปวช.5222010117นุจรี ชอบประดิษฐพณิชยการ การบัญชี 
622. ปวช.5222010118นุสบา ศรีเงินพณิชยการ การขาย 
623. ปวช.5222010121ปัทมา เกิดชนะพณิชยการ การบัญชี 
624. ปวช.5222010122ปาริชาติ แสงทองพณิชยการ การบัญชี 
625. ปวช.5222010123พรทิพย์ เกิดศักดิ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
626. ปวช.5222010124ภัทรภรณ์ ปานอุทัยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
627. ปวช.5222010125ภาวิณี ชื่นอุระพณิชยการ การขาย 
628. ปวช.5222010127มนทิวา อ่อนศรีพณิชยการ การขาย 
629. ปวช.5222010129รัชดาภรณ์ จำนงค์สารพณิชยการ การบัญชี 
630. ปวช.5222010130รุ่งนภา ประยงค์หอมพณิชยการ การบัญชี 
631. ปวช.5222010132สมฤทัย แม่นมั่นพณิชยการ การขาย 
632. ปวช.5222010133สายสุรี สายใหมพณิชยการ การบัญชี 
633. ปวช.5222010134สุณิสา เต็มแป้นพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
634. ปวช.5222010135สุภาภรณ์ ชัยสิงห์พณิชยการ การบัญชี 
635. ปวช.5222010136สุภาภรณ์ ยอดเสมอพณิชยการ การบัญชี 
636. ปวส.5331010001กฤษดา นาคงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
637. ปวส.5331010002จตุรงค์ คุ้มสมบัติเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
638. ปวส.5331010003จตุรงค์ จำปาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
639. ปวส.5331010004จักรพันธุ์ เทียนชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
640. ปวส.5331010005ฉัตรชัย บุญแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
641. ปวส.5331010006ชัยมงคล มายาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
642. ปวส.5331010008ธวัช พูลสุวรรณ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
643. ปวส.5331010009นคร พิมพ์สอนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
644. ปวส.5331010010นวพล สื่อกลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
645. ปวส.5331010011ประพัฒนศักดิ์ ถนอมพงษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
646. ปวส.5331010012ปิยะ อิศรากูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
647. ปวส.5331010013รณรงค์ ทองคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
648. ปวส.5331010014วิทวัส ลิ้มวิลัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
649. ปวส.5331010015วุฒิชัย กันดีลังเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
650. ปวส.5331010016วุฒิพงษ์ ใบสนธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
651. ปวส.5331010017ศิริชัย ยินยอมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
652. ปวส.5331010018ศิวกร สังข์ศิลป์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
653. ปวส.5331010020สุขพัฒน์ ผลจันทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
654. ปวส.5331010021สุจินดา เดชบำรุงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
655. ปวส.5331010022สุรรัตน์ ประทุมชาติเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
656. ปวส.5331010023สุรเชษฎ์ จันทร์เจริญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
657. ปวส.5331010024เขมรัฐ ทรัพย์สมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
658. ปวส.5331010025เดวิทย์ แสงแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
659. ปวส.5331010026ไชยมงคล โตไตย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
660. ปวส.5331010027กฤษดา พระศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
661. ปวส.5331010028คงศักดิ์ ปั้นเทียนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
662. ปวส.5331010029จิตรกรณ์ ยานะพันธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
663. ปวส.5331010030ณัฐวุฒิ ทองจันทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
664. ปวส.5331010031ทนง โพธิ์ทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
665. ปวส.5331010032ธนานุวัติ สงวนวงษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
666. ปวส.5331010033ธนาวุฒิ สกุลงามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
667. ปวส.5331010035นัทธี ยิ้มแย้มเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
668. ปวส.5331010037ประดิษฐ์ ปานขาวเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
669. ปวส.5331010038ปัญญา สีเอี่ยมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
670. ปวส.5331010040พจนินท์ มูลธิโตเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
671. ปวส.5331010041พิพัฒน์ ปัญญาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
672. ปวส.5331010042รัฐพล สายสุ่มเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
673. ปวส.5331010043วรท ผาพิมพ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
674. ปวส.5331010044วรพงศ์ ปิยะโชติเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
675. ปวส.5331010045ศุภฤกษ์ อรุณรุ่งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
676. ปวส.5331010046อดิศักดิ์ พวงชาติเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
677. ปวส.5331010047อนุวัฒน์ ผาจีนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
678. ปวส.5331010048อัญชนะ เหล่าคะเนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
679. ปวส.5331010049อุทัย พันธุ์พูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
680. ปวส.5331010050เจตนรินทร์ สีใสเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
681. ปวส.5331010051เอกพรรณ ชาลีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
682. ปวส.5331010053ณัฐพงศ์ พันวิเศษเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
683. ปวส.5331010054ณัฐพล วงศ์แก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
684. ปวส.5331010055ทรงพล สุดเสือเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
685. ปวส.5331010056ธีรชัย ตองอ่อนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
686. ปวส.5331010057นฤเบศ ลพมองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
687. ปวส.5331010058นัฐพล พู่บุญมาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
688. ปวส.5331010059ปนิธาน สงหลำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
689. ปวส.5331010060พงษ์สิทธิ์ เหมือนกูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
690. ปวส.5331010061พฤติพงษ์ เชษฐพันธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
691. ปวส.5331010062พิชัย เต็มเปี่ยมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
692. ปวส.5331010064ยุทธนา บัวงามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
693. ปวส.5331010065วรุตม์ คำเคนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
694. ปวส.5331010066วิษณุชัย บัวบางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
695. ปวส.5331010067วีรยุทธ ชื่นอารมย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
696. ปวส.5331010068สุรจิต บวรโชคชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
697. ปวส.5331010069สุรศักดิ์ กลิ่นหอมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
698. ปวส.5331010070อภิเชษฐ์ พรมอ่อนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
699. ปวส.5331010071อรรถชัย ฉัตรอารีวงศ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
700. ปวส.5331010072อรรถพล สำเนียงเพราะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
701. ปวส.5331010074ขจรศักดิ์ ศิริมงคลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
702. ปวส.5331010075คชาวุฒิ จันทิมาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
703. ปวส.5331010076ชาญณรงค์ หมีงามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
704. ปวส.5331010077ธนาวัฒน์ สุขไพบูลย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
705. ปวส.5331010079ปิยะณัฐ วรรณสุทธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
706. ปวส.5331010081ยุทธนา ภูรัตนพลทีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
707. ปวส.5331010082วรกาญจน์ โสดเที่ยงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
708. ปวส.5331010084ศิรวิทย์ ใจกระสันต์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
709. ปวส.5331010085สินชัย สิทธิพงศ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
710. ปวส.5331010087สุภัทร อภิเดชเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
711. ปวส.5331010088สุรัก วาจาสลุงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
712. ปวส.5331010089อนุธิน สุทธิฤกษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
713. ปวส.5331010090อนุวัฒน์ เจริญสลุงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
714. ปวส.5331010092อำนาจ สลุงใหญ่เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
715. ปวส.5331010093อำพล เหมือนเมืองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
716. ปวส.5331010095จักรพันธ์ สายคงดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
717. ปวส.5331010096ชัยณรงค์ พหลยุทธเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
718. ปวส.5331010097ณัฐนนท์ มณีปกรณ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
719. ปวส.5331010098ดำรงค์ศักดิ์ หวังกุศลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
720. ปวส.5331010099ทศพล หนูแดงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
721. ปวส.5331010100ทิวากร พรประดิษฐ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
722. ปวส.5331010101ธนพัทธ์ พลายวาสเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
723. ปวส.5331010102ธนะรัชต์ เวชสมบูรณ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
724. ปวส.5331010103ธศิณาวุฒิ สุราคงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
725. ปวส.5331010104มณฑล ชาวไทยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
726. ปวส.5331010105มนัส เสถียรขันธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
727. ปวส.5331010107สรศักดิ์ แสงวิมานเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
728. ปวส.5331010108สัตยา เอี่ยมสำอางค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
729. ปวส.5331010109สิปปนนท์ ถิ่นเหนือเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
730. ปวส.5331010110สิริวัฒน์ มิขันหมากเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
731. ปวส.5331010111อภิสิทธิ์ ชัยชนะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
732. ปวส.5331010113คมสันต์ ศรีเชียงสาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
733. ปวส.5331010116ชัยพันธ์ ผลแสงสีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
734. ปวส.5331010118ณัฐวุฒิ วิภาพเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
735. ปวส.5331010119ธวัชชัย ถ่ายกลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
736. ปวส.5331010120พิษณุ แก้วตาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
737. ปวส.5331010121ภาณุวัฒน์ สุขเมืองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
738. ปวส.5331010124ศักดิ์ณรินทร์ โพธิตาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
739. ปวส.5331010126สราวุธ คล้อยสมัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
740. ปวส.5331010127สุวรรณ สังเขปเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
741. ปวส.5331010129อานนท์ อ่วมน้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
742. ปวส.5331010134ธนิต อิ่มสว่างเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
743. ปวส.5331010137นฤพล มูลณีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
744. ปวส.5331010138นิภัทร์ น้อยอยู่เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
745. ปวส.5331010139พรพินิต จันทร์สุขเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
746. ปวส.5331010140พิพัฒน์ ออกเเมนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
747. ปวส.5331010141ภาณุมาศ งามขำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
748. ปวส.5331010143ไกรสร นนสืบเผ่าเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
749. ปวส.5331010144นพดล ตั้งรุ่งอรุณเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
750. ปวส.5331010146วรวุฒิ อุปครุฑเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
751. ปวส.5331010147วรายุทธ เทียนดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
752. ปวส.5331010150สุริยันต์ คุ้นประเสริฐเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
753. ปวส.5331010152อรรถพล พรหมสะโรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
754. ปวส.5331010153อานนท์ อันวงศ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
755. ปวส.5331010155โยธิน พานิลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
756. ปวส.5331010156โสภณ เกิดสมบัติเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
757. ปวส.5331020001คมสัน ดวงเกิดเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
758. ปวส.5331020003ชนัตพล ศรีเหนี่ยงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
759. ปวส.5331020004ณัฐพล ศรีสงครามเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
760. ปวส.5331020008นันทชัย กองสนธิเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
761. ปวส.5331020010พรรณา ประสิทธิ์ศักดิ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
762. ปวส.5331020011ภูวเนศวร์ เพชรคงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
763. ปวส.5331020012ยุทธนา นาคงามเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
764. ปวส.5331020013รวิภาส ต่างศรีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
765. ปวส.5331020015ลักษมี บุญศรีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
766. ปวส.5331020016สิทธินนท์ ขะสุดใจเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
767. ปวส.5331020017สุรศักดิ์ เพลงยิ้มเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
768. ปวส.5331020018อาทร วงษ์เนตรเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
769. ปวส.5331020019เจษฎา ปู่แก้วเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
770. ปวส.5331020020เมธวิน จอมแปงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
771. ปวส.5331020021เรืองศักดิ์ จำกิจเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
772. ปวส.5331020022เอกพันธ์ บุญเอี่ยมเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
773. ปวส.5331020023โยธิน ลาวงษ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
774. ปวส.5331020024จักรพันธ์ วงษ์ดีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
775. ปวส.5331020025จัตุรงค์ ปัญญวิจิตรเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
776. ปวส.5331020027ธนดล อ่างอินทร์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
777. ปวส.5331020029ปราโมทย์ อ่อนสลุงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
778. ปวส.5331020031วชิระพงษ์ ทองสัมฤทธิ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
779. ปวส.5331020032วิชัย สาระจิตต์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
780. ปวส.5331020034วุฒิชัย พัฒนะจันทร์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
781. ปวส.5331020035สิทธินนท์ สังข์งามเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
782. ปวส.5331020037อนันต์ เพาะผักแว่นเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
783. ปวส.5331020040อิทธิกร เผ้าหอมเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
784. ปวส.5331020041เด่นชัย ลุยทองเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
785. ปวส.5331020042กมลชัย สีหาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
786. ปวส.5331020043กฤษฎา อาษาสุขเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
787. ปวส.5331020044กานตนะ เจริญดีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
788. ปวส.5331020046ชัชชัย อุดมสงวนวงศ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
789. ปวส.5331020052ณัฐพงษ์ วันทาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
790. ปวส.5331020054ทวีชัย บุญจันทร์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
791. ปวส.5331020055ธนะชัย สิงห์ปานเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
792. ปวส.5331020058นพพล โพธิ์ยุทธนาสถิตย์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
793. ปวส.5331020060พิชัย หอมฉุนเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
794. ปวส.5331020061เจษฎา จันทร์เกษมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
795. ปวส.5331020063ภานุมาส นวนเทศเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
796. ปวส.5331020067วันเฉลิม บุญศักดิ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
797. ปวส.5331020071สิทธิพงษ์ เทียมเพ็งเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
798. ปวส.5331020073อติศักดิ์ จอกทิพย์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
799. ปวส.5331020075อนุกูล มีชัยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
800. ปวส.5331020076อภิวัฒน์ สิงไพรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
801. ปวส.5331020081ไพรฑูรย์ แสนหาญเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
802. ปวส.5331020082ฐาปกรณ์ ฉลาดธรรมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
803. ปวส.5331020084วิชนุพันธุ์ วาดเขียนเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
804. ปวส.5331020085ศิริโชค ลำมูลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
805. ปวส.5331020086สุรสิทธิ์ คำน้อยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
806. ปวส.5331020087อธิชัย พงษ์สอาดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
807. ปวส.5331020088เจตริน สีเหนี่ยงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
808. ปวส.5331020089อดิศร แก้วสิงห์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
809. ปวส.5331030001จิรวัฒน์ หรุ่นเกิดเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
810. ปวส.5331030003ชัชวาล วงษ์เตี้ยเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
811. ปวส.5331030004ณัฐพงษ์ สุขประเสริฐเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
812. ปวส.5331030005ธนรัตน์ อินทรีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
813. ปวส.5331030006ประพัฒน์ แสนศักดาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
814. ปวส.5331030007ปรัศว์ ย่องไทยสงเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
815. ปวส.5331030008ฤทธิพร กันทุกข์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
816. ปวส.5331030009วศิน โคยามาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
817. ปวส.5331030010ศักดิ์สิทธิ์ ใสสุขเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
818. ปวส.5331030011ศุภชัย คุ้มกองสุวรรณเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
819. ปวส.5331030012สมเจตน์ พันธุ์พวกเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
820. ปวส.5331030014สุรศักดิ์ จันทร์อ่อนเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
821. ปวส.5331030015อรรถพล กระจ่างฤกษ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
822. ปวส.5331030016ไพบูลย์ สิทธิสารเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
823. ปวส.5331030020ฐิติวัสส์ มั่นกูลเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
824. ปวส.5331030021ทวีพร คำรักษ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
825. ปวส.5331030022ธีรวัฒน์ เนียมศรีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
826. ปวส.5331030023วัชระพงษ์ แก่นสารเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
827. ปวส.5331030025ศราวุธ อยู่เจริญเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
828. ปวส.5331030026ศิริชัย สมพงษ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
829. ปวส.5331030028อธิเบศร์ กลิ่นศรีสุขเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
830. ปวส.5331030030อลงกต แท่นงามเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
831. ปวส.5331030031อาทิตย์ ชินวัฒน์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
832. ปวส.5331040001จักรพงศ์ ศรีสมบัติไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
833. ปวส.5331040002ชนาธิป ทิวงษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
834. ปวส.5331040003ชัยพร หมั่นเพียรไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
835. ปวส.5331040004ชาญวุฒิ เกษาคมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
836. ปวส.5331040005ชุมพล ทิจันดาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
837. ปวส.5331040006นครินทร์ กองวัสกุลณีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
838. ปวส.5331040007นพดล ญาณกลิ่นไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
839. ปวส.5331040008ปรมินทร์ มีทรัพย์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
840. ปวส.5331040009พงษ์ศิริ โพธิ์เกตุไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
841. ปวส.5331040011ศิวนัส เที่ยงธรรมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
842. ปวส.5331040012ศิวัช เทศโลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
843. ปวส.5331040013สิริพงษ์ เอกเอี่ยมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
844. ปวส.5331040015สุจินต์ ยิ้มแฉล้มไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
845. ปวส.5331040016สุทัศน์ ขวัญยืนไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
846. ปวส.5331040017สุภาภรณ์ มาลาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
847. ปวส.5331040018สุมิตร บุตรจิตร์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
848. ปวส.5331040019สุรศักดิ์ ศรคำรณไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
849. ปวส.5331040020อนุรักษ์ ลีลาศไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
850. ปวส.5331040021อิทธิศักดิ์ ถนอมวงษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
851. ปวส.5331040022เพชราภรณ์ ใจจำนงค์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
852. ปวส.5331040023เอกพันธ์ ต่างสีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
853. ปวส.5331040024กาญจน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
854. ปวส.5331040025กิตติกาญจน์ ยังรักษาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
855. ปวส.5331040026ชาญ อินดีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
856. ปวส.5331040027ธวัชชัย ไชยเลิศไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
857. ปวส.5331040028ธีระวัฒน์ จำปาพุดไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
858. ปวส.5331040030บัญชา กลิ่นหอมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
859. ปวส.5331040031บุญชอบ จันทร์ชื่นไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
860. ปวส.5331040032ประพล พิลาตันไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
861. ปวส.5331040033พรวิทย์ บุญศรไชยไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
862. ปวส.5331040034ภานุพล โสภณไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
863. ปวส.5331040035ภานุวัฒน์ ทองวรรณไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
864. ปวส.5331040036ภาสุ ศรีชัยไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
865. ปวส.5331040037ภูเบศ หวังสาและไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
866. ปวส.5331040038วรุฒพงษ์ พนมสวยไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
867. ปวส.5331040039วิชา ธารวิสุทธิ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
868. ปวส.5331040040สมพงษ์ พันทับไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
869. ปวส.5331040041สาธิต ฉายโฉมศรีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
870. ปวส.5331040042สุจินดา ทองชื่นไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
871. ปวส.5331040043อนุวัฒน์ เนาวรัตน์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
872. ปวส.5331040044อานนท์ คลฑลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
873. ปวส.5331040045อานนท์ ร่างใหญ่ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
874. ปวส.5331040048กันยสิทธิ์ บุญล้อมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
875. ปวส.5331040049คงศักดิ์ แฝงวัดไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
876. ปวส.5331040050จรัญ กล่อมเงินไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
877. ปวส.5331040051ชวลิต วิเชียรไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
878. ปวส.5331040054พัฒนศักดิ์ ทรงอยู่ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
879. ปวส.5331040056ราเชนทร์ ผุดผ่องไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
880. ปวส.5331040057ราเมศร์ ด้วงฟักไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
881. ปวส.5331040058วัฒนา ก้านนาคไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
882. ปวส.5331040059วีรพล บุญเอี่ยมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
883. ปวส.5331040060วุฒิพงศ์ ทองมาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
884. ปวส.5331040061ศุภณัฐ ประคองทรัพย์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
885. ปวส.5331040062สุรวัฒน์ ฉิมพาลีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
886. ปวส.5331040063อนุกูล แสงพงษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
887. ปวส.5331040064อนุสรณ์ สวนทิพย์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
888. ปวส.5331040065อมรชัย เครือแปงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
889. ปวส.5331040066อาญาสิทธิ์ ศรีพรหมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
890. ปวส.5331040067อานนท์ ศรีสลุงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
891. ปวส.5331040068อิทธิพล นุตบุญไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
892. ปวส.5331040069เอกกวี บุญกล่ำไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
893. ปวส.5331040070ขวัญชัย ภูสูงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
894. ปวส.5331040071ชัยวัฒน์ คำตาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
895. ปวส.5331040072ณัฐกิตติ์ ศรีพานิชไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
896. ปวส.5331040073ดนัยกาน ศิลามาศไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
897. ปวส.5331040074ธีรวัฒน์ รุกขชาติไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
898. ปวส.5331040076พิสิษฐ์ กระต่ายเทศไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
899. ปวส.5331040077รชานนท์ คล้ายผจญไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
900. ปวส.5331040078วทัญญู จันทร์ขาวไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
901. ปวส.5331040079วัชโรบล เฉลียวฉลาดไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
902. ปวส.5331040080วิชิต พรหมมาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
903. ปวส.5331040081ศิริชัย ธรรมนิธาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
904. ปวส.5331040082สันติ คำพลึกไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
905. ปวส.5331040083สุพจน์ รุ่งสายไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
906. ปวส.5331040084สุรศักดิ์ สุขสำราญไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
907. ปวส.5331040085อดิศักดิ์ ประเสริฐกุลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
908. ปวส.5331040086อนุพันธ์ คุ้มเมืองไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
909. ปวส.5331040087อภิรัตน์ มูลละไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
910. ปวส.5331040088อิทธิพงศ์ เงินพุ่มไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
911. ปวส.5331040091ไชยวัฒน์ อินหงษาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
912. ปวส.5331040093ณัฐพงษ์ พุ่มลำเจียกไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
913. ปวส.5331040094ณัฐภัทร เขาหนองบัวไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
914. ปวส.5331040098บัลลังถ์ อินทองมาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
915. ปวส.5331040099ปรัชญา ปั้นเอี่ยมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
916. ปวส.5331040100พรายุห์ สืบแต่จุ้ยไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
917. ปวส.5331040101พิทยา ศิริม่วงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
918. ปวส.5331040102ภานุวัตร์ จันทรอดไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
919. ปวส.5331040103ภูษิต พริ้งมงคลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
920. ปวส.5331040104รัตนะ ถาวรกัลปชัยไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
921. ปวส.5331040105วราภรณ์ เผ่าน้อยไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
922. ปวส.5331040106วศิน แสงโพธิ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
923. ปวส.5331040107วิวัฒน์ กลิ่นขจรไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
924. ปวส.5331040108ศักดิ์นรินทร์ บุญมาทันไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
925. ปวส.5331040109ศักรินทร์ ศรีตรัยรัตน์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
926. ปวส.5331040110ศิรินทรา ดวงสุวรรณไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
927. ปวส.5331040111ศิริพัฒน์ เอกเอี่ยมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
928. ปวส.5331040112สุนิสา มั่นพุฒไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
929. ปวส.5331040113อุกกฤษฏ์ ตากรวดไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
930. ปวส.5331040115กิตติพงษ์ ขวาทอนไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
931. ปวส.5331040117ชัยทัต อาจเอื้อไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
932. ปวส.5331040118ณัฐพงษ์ รื่นนิมิตรไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
933. ปวส.5331040119ธนพล รุ่งสว่างไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
934. ปวส.5331040120ธนพัฒน์ มาตรงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
935. ปวส.5331040121ธวัชชัย ทองหวยไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
936. ปวส.5331040122ธวัชชัย วงษ์วาศไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
937. ปวส.5331040123นธี อุปติไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
938. ปวส.5331040124บัญชา รักสนิทไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
939. ปวส.5331040125ประเสริฐ ไทรเมืองไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
940. ปวส.5331040126พงศธร สิมาพันธ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
941. ปวส.5331040127พงษ์พัฒน์ เอี่ยมสะอาดไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
942. ปวส.5331040128พิพัฒน์ ยืนยงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
943. ปวส.5331040129วรวุฒิ สู่สุขไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
944. ปวส.5331040131วุฒิพงศ์ คำผงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
945. ปวส.5331040132ศตวรรษ พะนานไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
946. ปวส.5331040133อดิศักดิ์ ชินบุตรไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
947. ปวส.5331040134อภิรัตน์ ใยคงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
948. ปวส.5331040135อภิเทพ สิงห์สูงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
949. ปวส.5331040136เกษม เปลื้องผลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
950. ปวส.5331040138ณัฐพล มั่นสกุลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
951. ปวส.5331040139ทนงศักดิ์ กระต่ายโพธิ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
952. ปวส.5331040140ธวัชชัย ลัทธศักดิ์ศิริไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
953. ปวส.5331040141บุญเกียรติ จูจวงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
954. ปวส.5331040142ปถภณ ปัญญาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
955. ปวส.5331040145ภาณุพงศ์ สามสีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
956. ปวส.5331040146รัชกานต์ สุนทโรไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
957. ปวส.5331040149ศิริชัย ใจสุวรรณ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
958. ปวส.5331040150ศิวณัฐ บุญเย็นไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
959. ปวส.5331040151สุนิสา อุบานนท์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
960. ปวส.5331040152สุภาวรรณ การะพงษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
961. ปวส.5331040153เดโช อาคมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
962. ปวส.5331040156จักรินท์ ดวงศิริไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
963. ปวส.5331040157ดาววรรณ์ พันธ์เขตรกิจไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
964. ปวส.5331040158ธนพัทธ์ จิตกรียานไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
965. ปวส.5331040159ปฐมพงษ์ แก้วแหยมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
966. ปวส.5331040160พิทักษ์ จำปางามไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
967. ปวส.5331040161พิษณุ สิทธิแสงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
968. ปวส.5331040162มณฑล เหลืองวิไลย์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
969. ปวส.5331040164ยอดรัก โสภาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
970. ปวส.5331040165ศุภณัฐ เขียวทองไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
971. ปวส.5331040166ศุภโชค บังใบไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
972. ปวส.5331040167สมชาย ปานเครือไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
973. ปวส.5331040168สิขรินทร์ สุขสำราญไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
974. ปวส.5331040169สิทธิพงษ์ พันพรมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
975. ปวส.5331050001กิตติชัย เรืองจิตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
976. ปวส.5331050002คุณากร สีมิงามอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
977. ปวส.5331050003จักรินทร์ เชื้อรื่นอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
978. ปวส.5331050004จิรวัฒน์ สุขแสงทองอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
979. ปวส.5331050005ฐาปกร ละม้ายแขอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
980. ปวส.5331050006ดุรงค์ฤทธิ์ ทองอ่อนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
981. ปวส.5331050007ธนชาติ ทีงามอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
982. ปวส.5331050008ธนพล พรมคงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
983. ปวส.5331050009ธีระนันท์ ปราบพาลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
984. ปวส.5331050010ปฏิภาณ สวัสดิเสนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
985. ปวส.5331050011พิจิตรตรา พงษ์เขียวอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
986. ปวส.5331050012รัตนาภรณ์ สาสุขอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
987. ปวส.5331050013วายุ แก่นเฟืองอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
988. ปวส.5331050015สมภพ เอี่ยมสำอางค์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
989. ปวส.5331050016สาโรช กระตุดนาคอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
990. ปวส.5331050018สุวรรณี แสงแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
991. ปวส.5331050019สุเมธา จันทร์ส่องอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
992. ปวส.5331050020อรรถชัย บุตรดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
993. ปวส.5331050021อัจฉราภรณ์ น้อยอ่างอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
994. ปวส.5331050022เพชรรินทร์ พิลาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
995. ปวส.5331050024คมสัน จิตรรักษ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
996. ปวส.5331050026ณัฐพล ผ่องแผ้วอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
997. ปวส.5331050028ณัฐวุฒิ แย้มเจริญอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
998. ปวส.5331050029ทรงวุฒิ ธิปัดดีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
999. ปวส.5331050030ทวีศักดิ์ ตระกูลคล้อยดีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1000. ปวส.5331050031ธวัช ควันทองอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1001. ปวส.5331050032นลิน ทองประยูรอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1002. ปวส.5331050033นิธิวัฒน์ มั่นสติอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1003. ปวส.5331050034พิธาน ป้อมงามอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1004. ปวส.5331050035ภูริภัส เต็มหัตถ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1005. ปวส.5331050036รตรีกริช สุริรมย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1006. ปวส.5331050037วรานนท์ สุทธิประภาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1007. ปวส.5331050039ศิรินภา นาประสิทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1008. ปวส.5331050040สุพจน์ ถุงเงินอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1009. ปวส.5331050041อนุพล สายสุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1010. ปวส.5331050042อรรควุฒิ ทองวัฒนะอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1011. ปวส.5331050043อรรถพล เหลืองธรรมชาติอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1012. ปวส.5331050044โยธิน ดวงนิลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1013. ปวส.5331050045กิตติพศ เสียมสกุลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1014. ปวส.5331050046จามจุรี ทองดีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1015. ปวส.5331050047ชนะชล แก้วถาวรวัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1016. ปวส.5331050048ชนินทร์ ดีโทอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1017. ปวส.5331050049นิพัฒน์ รัสจันทร์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1018. ปวส.5331050051ภาณุวงษ์ เอี่ยมเจริญอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1019. ปวส.5331050052วชิรพล คำแก้วอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1020. ปวส.5331050053วรวุธ แดงเดชอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1021. ปวส.5331050054วสันต์ แซ่ฟุ้งอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1022. ปวส.5331050055วัชรินทร์ บัวทองอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1023. ปวส.5331050057ศรัญญู ปังเกตุอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1024. ปวส.5331050058สมคะเณ ตะกุดบุญอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1025. ปวส.5331050059สมเกียรติ แตงเขียวอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1026. ปวส.5331050060สุจินดา ภูมิพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1027. ปวส.5331050061สุรีย์นิภา สระกรวดอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1028. ปวส.5331050062สุรเดช เต่าทองอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1029. ปวส.5331050063เอกรินทร์ เถื่อนดีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1030. ปวส.5331050064เอกลักษณ์ อินทราอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1031. ปวส.5331050065กมลรัตน์ อ้นพวงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1032. ปวส.5331050066คมกริช ป้อมบุปผาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1033. ปวส.5331050067คุณาวุฒิ วุฒิเลิศอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1034. ปวส.5331050068จิรภา สุขประเสริฐอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1035. ปวส.5331050069จิราพร ไตรรงค์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1036. ปวส.5331050072ชนิดา อนุชนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1037. ปวส.5331050073ฐิติมา ศรีดีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1038. ปวส.5331050074ณัฐสิมา กิจสมนึกอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1039. ปวส.5331050075บัณฑิต ปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1040. ปวส.5331050076ปัทมา หนูเตี๊ยะอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1041. ปวส.5331050078มธุรส บุญรัตน์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1042. ปวส.5331050079มนัส แสงจันทร์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1043. ปวส.5331050082อนันฐิตา ปักกาเวสาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1044. ปวส.5331050083อนุรักษ์ แตงทองอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1045. ปวส.5331050084อรอนงค์ เพ็งจันทร์แสงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1046. ปวส.5331050085อโนชา เขียวสิงห์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1047. ปวส.5331050086เจนจิรา ข้อสังข์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1048. ปวส.5331050088กรแก้ว สุขโกกีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1049. ปวส.5331050091ดวงพร เกิดสลุงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1050. ปวส.5331050092ดาราทิพย์ จินตนาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1051. ปวส.5331050094กิจศวิน ชุติสิริวงศ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1052. ปวส.5331050096ปรียานุช เหลืองอร่ามอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1053. ปวส.5331050097ปิยธิดา เขียวอ่อนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1054. ปวส.5331050098พรรนพ นาคศิริอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1055. ปวส.5331050099ภัคฐิชา สโมสรอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1056. ปวส.5331050102รัตนาภรณ์ บุญรอดอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1057. ปวส.5331050103ลาวัณย์ เมฆอำพลสุทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1058. ปวส.5331050104วันวิสา ธรรมนิยาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1059. ปวส.5331050105สมพิศ อนามัยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1060. ปวส.5331050107อัมพวรรณ หล่อเงินอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1061. ปวส.5331050109โกมลชนก โพธิ์เฉยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1062. ปวส.5331050110ไชยวัฒน์ สุระเสียงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1063. ปวส.5331050111คฑาวุฒิ แสงพูพาดอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1064. ปวส.5331060004ทอแสง ตาทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1065. ปวส.5331060005ทัศนีย์ หอมเกษรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1066. ปวส.5331060007ธัญญลักษณ์ คชสารสุวรรณ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1067. ปวส.5331060009นิตยา แย้มกลิ่นการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1068. ปวส.5331060013ผุสรา ป้อมแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1069. ปวส.5331060015พิเชษฐ์ บุญมีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1070. ปวส.5331060016พีรพัฒน์ บุญคงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1071. ปวส.5331060017วรรณา ใจเที่ยงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1072. ปวส.5331060019วุฒิชัย รัตนะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1073. ปวส.5331060022สุรวุฒิ เพ็งสุวรรณ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1074. ปวส.5331060023อติวิชญ์ ชัยบุตรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1075. ปวส.5331060024อนุรักษ์ ทะไกรราชการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1076. ปวส.5331060026กัญญารัตน์ ชีพัฒน์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1077. ปวส.5331060028ณัฐพล เพชรทองคำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1078. ปวส.5331060030ธีระเดช เจือทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1079. ปวส.5331060032พวงผกา พานิชการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1080. ปวส.5331060034ภัทรเกียรติ นุชนารถการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1081. ปวส.5331060035ภาณุมาศ บุญมานำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1082. ปวส.5331060036ภูมิพิสิษฐ์ คู่ภิรมย์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1083. ปวส.5331060038วรวุฒิ ตลับนาคการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1084. ปวส.5331060039วสันต์ พันธุ์เสี้ยมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1085. ปวส.5331060040วิทธวัช พรมสิงห์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1086. ปวส.5331060042สมพงษ์ ยังดีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1087. ปวส.5331060044สุธรรม คำนวนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1088. ปวส.5331060048เจษฏากร พงษ์เกล้าการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1089. ปวส.5331060049เดชาธร เทพกฤษการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1090. ปวส.5331060053ชิราวุฒิ จิรวงศ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1091. ปวส.5331060055ทศพล สงหลำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1092. ปวส.5331060056ธนะรัชต์ ดนตรีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1093. ปวส.5331060057พีรพล ยุวาวงค์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1094. ปวส.5331060060รณชัย นิลอ่างทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1095. ปวส.5331060061วงศกร แจ่มหม้อการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1096. ปวส.5331060065อนุรักษ์ จั่นงามการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1097. ปวส.5331060068เสกสิทธิ์ บุญดาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1098. ปวส.5331110001กฤษดา เหลืองทองเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1099. ปวส.5331110002ขวัญชัย บุญซ้อนเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1100. ปวส.5331110003จิราวุฒิ เปรมปรีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1101. ปวส.5331110004ชวลิต โพธิ์พืชเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1102. ปวส.5331110005ชาญศิลป์ ชาญน้อยเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1103. ปวส.5331110007ณัฐวุฒิ เลิศล้ำเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1104. ปวส.5331110008ธนพัฒน์ อินทรมณีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1105. ปวส.5331110009ธีรศักดิ์ ชมชื่นเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1106. ปวส.5331110010พิมาน นวลขำเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1107. ปวส.5331110011มนตรี วงศ์ตุ่นเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1108. ปวส.5331110013วัชระ ชัยปัญญาเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1109. ปวส.5331110014วัชรา สีแตงสุกเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1110. ปวส.5331110015วีระวัตร คำนวณฤทธิ์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1111. ปวส.5331110016สมพร บัวทองเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1112. ปวส.5331110017สมเกียรติ มลิหนเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1113. ปวส.5331110018สุธี ทองอ้วนเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1114. ปวส.5331110019อนุพงศ์ ขวัญทองเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1115. ปวส.5331110020อภิชาติ รุ่งเต่าเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1116. ปวส.5331110021กล้ายุทธ เออ้วนเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1117. ปวส.5331110022จีรวัฒน์ สมศรีโยเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1118. ปวส.5331110023ชัยวัฒน์ กล่อมสุวรรณเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1119. ปวส.5331110025ทัศชัย ยมนัสเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1120. ปวส.5331110028นิพล ภู่ระยับเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1121. ปวส.5331110031ปรีชา สงจวงเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1122. ปวส.5331110033ภานุพงศ์ อุทัยเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1123. ปวส.5331110034ภูริวัจน์ ธินิอนันต์ชัยเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1124. ปวส.5331110035วสันต์ เชื้อเมฆเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1125. ปวส.5331110036วีรพงษ์ บุญคำเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1126. ปวส.5331110037ศักรินทร์ วิเชียรทองเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1127. ปวส.5331110039สุธี ศรีสงครามเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1128. ปวส.5331110041กฤษดา ฟูบุญมาเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1129. ปวส.5331110042คงศักดิ์ ติ่งน้อยเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1130. ปวส.5331110044ชัยณรงค์ สุริยะพลเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1131. ปวส.5331110045ณรงค์ฤทธิ์ เขียววิลัยเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1132. ปวส.5331110047ประจักรชัย ทั่งพรมเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1133. ปวส.5331110049พรสันติ์ ยาบ้านแป้งเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1134. ปวส.5331110051ภานุวัฒน์ ดีอินทร์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1135. ปวส.5331110052ราเชนทร์ วงกะโซ่เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1136. ปวส.5331110053ศตวรรษ กิจขุนทดเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1137. ปวส.5331110054สรสิช เจ๊กใจเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1138. ปวส.5331110055สันติ จาดเงินเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1139. ปวส.5331110059 เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1140. ปวส.5331110061ทศพล ขันทองเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1141. ปวส.5331110063ธีรวัต กองวัสกุลนีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1142. ปวส.5331110064ปริญญา ทองพูลเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1143. ปวส.5331110065พรชัย บุตรดีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1144. ปวส.5331110066พัลลภ กระต่ายโพธิ์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1145. ปวส.5331110067พิตรพิบูล หมื่นเดชเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1146. ปวส.5331110068รณกร ภูบุญศรีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1147. ปวส.5331110069วรนันท์ โต๊ะเอี่ยมเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1148. ปวส.5331110070สถาพร เมืองงามเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1149. ปวส.5331110072อดิศร พรหมศรเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1150. ปวส.5331110073อดิศักดิ์ เสนากรเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1151. ปวส.5331110074อภิชัย ผดาวันเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1152. ปวส.5331110075อภินันท์ ทองทายเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1153. ปวส.5331110076อิทธิ ศิริจันทร์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1154. ปวส.5331110077ไพศาล สีนิลเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1155. ปวส.5331110079จิตกร บุญเกตุเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1156. ปวส.5331110080ชนินทร์ เข้มประเสริฐเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1157. ปวส.5331110081นัฐพล บุญทดเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1158. ปวส.5331110082นเรศ ชัยเดชเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1159. ปวส.5331110083ยงยุทธ คะระวะดีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1160. ปวส.5331110084รุ่งเจริญ แย้มพจนาเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1161. ปวส.5331110085ฤกษ์ชัย มีสันทัดเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1162. ปวส.5331110087วิษณุ เภาจันทึกเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1163. ปวส.5331110088วีรพงษ์ บุญมีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1164. ปวส.5331110089ศรายุทธ คำสร้อยเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1165. ปวส.5331110090ศิริโยธิน องค์แก้วเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1166. ปวส.5331110091สถาพร กลิ่นสกุลเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1167. ปวส.5331110092สันติสุข สุขสวัสดิ์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1168. ปวส.5331110094อนันต์ โพธิระหงษ์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1169. ปวส.5331110095อภินัทธ์ ผลฤทธิ์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1170. ปวส.5331280002ชัชฏาภรณ์ สนามทองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1171. ปวส.5331280003ฐิติมา จุลโพธิเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1172. ปวส.5331280004ถิรคุณ คุ้มประคองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1173. ปวส.5331280005ธนฉัตร วิเศษศักดิ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1174. ปวส.5331280006นัยนา เกษรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1175. ปวส.5331280007ประพาภรณ์ วิงวอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1176. ปวส.5331280008ภุชงค์ ชนะภัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1177. ปวส.5331280009มนฤดี เม่ามีศรีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1178. ปวส.5331280011วันโชติ วิชิตนาคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1179. ปวส.5331280012วารินทร์ บุญแจ้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1180. ปวส.5331280013วิษณุพงศ์ พุ่มพิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1181. ปวส.5331280014ศิลปชัย ไข่รัสมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1182. ปวส.5331280016หทัยชนก เอื้อทานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1183. ปวส.5331280017อนันต์ ทองคำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1184. ปวส.5331280018อภิลักษณ์ ทัพกฤษณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1185. ปวส.5331280019อริสา สุดจิตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1186. ปวส.5331280020อัฒกร อินทร์ปรางค์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1187. ปวส.5331280021อำพล แก้วประเสริฐเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1188. ปวส.5331280023ไพลิน คำถนอมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1189. ปวส.5331280024กรรณิการ์ ไพรวรรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1190. ปวส.5331280025ขจร แสงเทียนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1191. ปวส.5331280026จีรพันธุ์ มั่นเจริญเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1192. ปวส.5331280027จุฑามาศ ชมบุญเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1193. ปวส.5331280029ณัฐพล มานะกุลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1194. ปวส.5331280030ธนภูมิ จิตต์กุศลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1195. ปวส.5331280031นฤมล โคกเพ็ชรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1196. ปวส.5331280032นิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1197. ปวส.5331280033ปิยธิดา ปั้นเพ็งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1198. ปวส.5331280034ผดุงเกียรติ ประกอบชัยชนะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1199. ปวส.5331280035พัชราภรณ์ วังเหมือยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1200. ปวส.5331280036พัฒนพงษ์ สาระคำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1201. ปวส.5331280037รพีภรณ์ อ่วมเชื้อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1202. ปวส.5331280039วรรณภา ทองมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1203. ปวส.5331280040ศสิรินทร์ จันทร์ฉวีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1204. ปวส.5331280041ศิวาภรณ์ ศรีทองสุขเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1205. ปวส.5331280042ศุภเสกข์ ชำมะรีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1206. ปวส.5331280043สุฑารัตน์ เฉลยบุญเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1207. ปวส.5331280044อดิเรก ศรีเจิมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1208. ปวส.5331280045อัญชลี เล็กเลิศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1209. ปวส.5331280046โศรดา คำมาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
1210. ปวส.5332010002จตุพร เสือก้อนการบัญชี การบัญชี 
1211. ปวส.5332010003จิราภรณ์ ชุ่มอารมณ์การบัญชี การบัญชี 
1212. ปวส.5332010004จิราภรณ์ รสฉ่ำการบัญชี การบัญชี 
1213. ปวส.5332010005ฉัตรแก้ว อยู่ลักษณะการบัญชี การบัญชี 
1214. ปวส.5332010006ชนากานต์ แสงจันทร์การบัญชี การบัญชี 
1215. ปวส.5332010007ชมภูนุช รอดสอาดการบัญชี การบัญชี 
1216. ปวส.5332010009ธันย์ชนก แย้มสว่างการบัญชี การบัญชี 
1217. ปวส.5332010010ธิดารัตน์ พูลทวีการบัญชี การบัญชี 
1218. ปวส.5332010011นพมาศ รักษาทรัพย์การบัญชี การบัญชี 
1219. ปวส.5332010012นัยนา อนันสลุงการบัญชี การบัญชี 
1220. ปวส.5332010013นิตยา อ่อนอุราการบัญชี การบัญชี 
1221. ปวส.5332010014นิศารัตน์ อ่อนละมัยการบัญชี การบัญชี 
1222. ปวส.5332010015ประภัสสร ตุลาการการบัญชี การบัญชี 
1223. ปวส.5332010016ปริญดา พึ่งธรรมการบัญชี การบัญชี 
1224. ปวส.5332010017ปวีณา ชูศรีการบัญชี การบัญชี 
1225. ปวส.5332010018ปัทมา ประทุมชาติภักดีการบัญชี การบัญชี 
1226. ปวส.5332010019ปาริชาติ เฉลิมวัฒน์การบัญชี การบัญชี 
1227. ปวส.5332010020ผณิทร ศรประสิทธิ์การบัญชี การบัญชี 
1228. ปวส.5332010021พรทิพย์ ผดุงโภชน์การบัญชี การบัญชี 
1229. ปวส.5332010022พรทิพย์ สอนธรรมการบัญชี การบัญชี 
1230. ปวส.5332010023พรนิภา สายเนียมการบัญชี การบัญชี 
1231. ปวส.5332010024พัชราภรณ์ โพธิ์แสงการบัญชี การบัญชี 
1232. ปวส.5332010025พิมพ์ชนก อ่อนแต้มการบัญชี การบัญชี 
1233. ปวส.5332010026มาริษา อินทร์สวนการบัญชี การบัญชี 
1234. ปวส.5332010027รัชฎาภรณ์ คงดีการบัญชี การบัญชี 
1235. ปวส.5332010028ลัดดาวัลย์ แก้วประดิษฐ์การบัญชี การบัญชี 
1236. ปวส.5332010029วรรณเขต เที่ยงทัศน์การบัญชี การบัญชี 
1237. ปวส.5332010031วราภรณ์ ชัยรัตน์การบัญชี การบัญชี 
1238. ปวส.5332010032วิภาวรรณ โอชะการบัญชี การบัญชี 
1239. ปวส.5332010033ศศิวิมล ฉิมสุนทรการบัญชี การบัญชี 
1240. ปวส.5332010034ศักดิ์สิทธิ์ เรืองศรีการบัญชี การบัญชี 
1241. ปวส.5332010035สรัญญา ปิ่นทองการบัญชี การบัญชี 
1242. ปวส.5332010036สุกัญญา เข้มแข็งการบัญชี การบัญชี 
1243. ปวส.5332010037สุรีมาศ บอกบุญการบัญชี การบัญชี 
1244. ปวส.5332010038หนึ่งฤทัย จูเปียการบัญชี การบัญชี 
1245. ปวส.5332010039อรวรรณ ทองขาวการบัญชี การบัญชี 
1246. ปวส.5332010040อริสรา รุ่งดีการบัญชี การบัญชี 
1247. ปวส.5332010041ปรียากรณ์ ทวีสุขการบัญชี การบัญชี 
1248. ปวส.5332010042อุษา พึ่งธรรมการบัญชี การบัญชี 
1249. ปวส.5332010043เกษรา นุ่มสกุลการบัญชี การบัญชี 
1250. ปวส.5332010044เจนจิรา ยังเจริญการบัญชี การบัญชี 
1251. ปวส.5332010045เนตรนภา อ่อนตาการบัญชี การบัญชี 
1252. ปวส.5332010046แสงระวี เรืองรัตน์การบัญชี การบัญชี 
1253. ปวส.5332010047ไพลิน นภาการการบัญชี การบัญชี 
1254. ปวส.5332010048กนกวรรณ เชื้อลีการบัญชี การบัญชี 
1255. ปวส.5332010049กมลชนก รักเดชการบัญชี การบัญชี 
1256. ปวส.5332010050จันจิรา บุญครอบการบัญชี การบัญชี 
1257. ปวส.5332010051จันทรา ทองเสนาการบัญชี การบัญชี 
1258. ปวส.5332010052จิตติมา เสริมทรัพย์การบัญชี การบัญชี 
1259. ปวส.5332010053จีรนันท์ เมรุวัยการบัญชี การบัญชี 
1260. ปวส.5332010054จุฬาลักษณ์ กันตาการบัญชี การบัญชี 
1261. ปวส.5332010055ชนาภา กราบทองการบัญชี การบัญชี 
1262. ปวส.5332010056ฑิตฐิตา แก่นทรัพย์การบัญชี การบัญชี 
1263. ปวส.5332010057ทัชชา อินทรการบัญชี การบัญชี 
1264. ปวส.5332010058นงเยาว์ คงเจริญการบัญชี การบัญชี 
1265. ปวส.5332010059นพมาศ แสงมณีการบัญชี การบัญชี 
1266. ปวส.5332010060นภาพร ประชุมสารการบัญชี การบัญชี 
1267. ปวส.5332010061นิภาพร ขจรนามการบัญชี การบัญชี 
1268. ปวส.5332010062นิสารัตน์ กล่ำทรัพย์การบัญชี การบัญชี 
1269. ปวส.5332010063บุตรตา ทองเรียมการบัญชี การบัญชี 
1270. ปวส.5332010064ปนัดตา ขมิ้นทองการบัญชี การบัญชี 
1271. ปวส.5332010065พรทิพย์ ฤทธิ์ประเสริฐการบัญชี การบัญชี 
1272. ปวส.5332010067พัชรา วงษ์ลอยการบัญชี การบัญชี 
1273. ปวส.5332010068ภาคนึง คุ้มพวกการบัญชี การบัญชี 
1274. ปวส.5332010069มลฤดี เข็มงามการบัญชี การบัญชี 
1275. ปวส.5332010070มะลิวัลย์ กุยลอยทามการบัญชี การบัญชี 
1276. ปวส.5332010071ระพีพรรณ พินผ่องการบัญชี การบัญชี 
1277. ปวส.5332010072รัชฎาภรณ์ โตสวัสดิ์การบัญชี การบัญชี 
1278. ปวส.5332010074ลักษมี ดนตรีเจริญการบัญชี การบัญชี 
1279. ปวส.5332010075วรรณิศา สะเหมาะการบัญชี การบัญชี 
1280. ปวส.5332010077วันทนา เสมาทองการบัญชี การบัญชี 
1281. ปวส.5332010078ศราวุฒิ แปงจ้องการบัญชี การบัญชี 
1282. ปวส.5332010079ศิริรัตน์ รักจังหวัดการบัญชี การบัญชี 
1283. ปวส.5332010080ศิริลักษณ์ พานย้อยการบัญชี การบัญชี 
1284. ปวส.5332010081สมิตา เพ็ชรยิ้มการบัญชี การบัญชี 
1285. ปวส.5332010082สุกัญญา โหรสกุลการบัญชี การบัญชี 
1286. ปวส.5332010083สุณิสา ทุยหล่อนการบัญชี การบัญชี 
1287. ปวส.5332010084สุนิสา ริ้วทองการบัญชี การบัญชี 
1288. ปวส.5332010085สุริยาพร พิทักษ์บุรีการบัญชี การบัญชี 
1289. ปวส.5332010086หทัยชนก ฉัตรบุบผาการบัญชี การบัญชี 
1290. ปวส.5332010087อมรรัตน์ ประเสริฐการบัญชี การบัญชี 
1291. ปวส.5332010088อรอนงค์ รุ่งแจ้งการบัญชี การบัญชี 
1292. ปวส.5332010089อลิษา จันทร์นิสินการบัญชี การบัญชี 
1293. ปวส.5332010090เพ็ญรวี เจริญสลุงการบัญชี การบัญชี 
1294. ปวส.5332010091โค๊ก จุรีการบัญชี การบัญชี 
1295. ปวส.5332010092โสรดา ออกแมนการบัญชี การบัญชี 
1296. ปวส.5332010093กรกนก อินทรทัตการบัญชี การบัญชี 
1297. ปวส.5332010094ขจีวรรณ ปัญญาหลักการบัญชี การบัญชี 
1298. ปวส.5332010095จิระนันท์ ทองภูการบัญชี การบัญชี 
1299. ปวส.5332010096จุฑามาศ บุญจริงการบัญชี การบัญชี 
1300. ปวส.5332010097ชนกนารถ ทองพิกุลการบัญชี การบัญชี 
1301. ปวส.5332010098ชนกสุดา หมดมลทินการบัญชี การบัญชี 
1302. ปวส.5332010099ชนากานต์ พันธุ์ประสิทธิ์การบัญชี การบัญชี 
1303. ปวส.5332010100ชมัยพร อินทวงษ์การบัญชี การบัญชี 
1304. ปวส.5332010101ชุลีกร พิมพ์ประสานต์การบัญชี การบัญชี 
1305. ปวส.5332010102ฑิรญาพร กี่สง่าการบัญชี การบัญชี 
1306. ปวส.5332010103ดวงแก้ว พะเยาว์การบัญชี การบัญชี 
1307. ปวส.5332010104นภาพร เชื้อเกตุการบัญชี การบัญชี 
1308. ปวส.5332010105นันท์หทัย ชัยเครือการบัญชี การบัญชี 
1309. ปวส.5332010106นารีรัตน์ เมืองสุขการบัญชี การบัญชี 
1310. ปวส.5332010107นิโลบล นาเจริญการบัญชี การบัญชี 
1311. ปวส.5332010108นุชจรีย์ เสือคนองการบัญชี การบัญชี 
1312. ปวส.5332010109ประภาพร รุ่งทิมการบัญชี การบัญชี 
1313. ปวส.5332010110ปรางวรินทร์ สุรหมืนการบัญชี การบัญชี 
1314. ปวส.5332010111ปวีณา ตุ้มเจริญการบัญชี การบัญชี 
1315. ปวส.5332010112ปัทมา ลีพุดการบัญชี การบัญชี 
1316. ปวส.5332010113ปิยะภรณ์ นินทะการบัญชี การบัญชี 
1317. ปวส.5332010114พรพรรณ สายบุญการบัญชี การบัญชี 
1318. ปวส.5332010116พรรณรายณ์ มะณีการบัญชี การบัญชี 
1319. ปวส.5332010117พิสมัย เขียววิลัยการบัญชี การบัญชี 
1320. ปวส.5332010118ภัสรารัตน์ พรรณวัลย์การบัญชี การบัญชี 
1321. ปวส.5332010119มลเทียน เฉลิมวัฒน์การบัญชี การบัญชี 
1322. ปวส.5332010120ลลิตา สีสมุทรการบัญชี การบัญชี 
1323. ปวส.5332010121ลักษณา บุบผาศรีการบัญชี การบัญชี 
1324. ปวส.5332010122วริศรา พฤษดีการบัญชี การบัญชี 
1325. ปวส.5332010123วัชรีพร เรืองศรีการบัญชี การบัญชี 
1326. ปวส.5332010124วิไลพร สุขใจการบัญชี การบัญชี 
1327. ปวส.5332010125ศิริวัลย์ สุขรอดการบัญชี การบัญชี 
1328. ปวส.5332010126สุดารัตน์ มาสำราญการบัญชี การบัญชี 
1329. ปวส.5332010127ศุภิสรา สนิทภักดีการบัญชี การบัญชี 
1330. ปวส.5332010128สุนิษา ยงยืนการบัญชี การบัญชี 
1331. ปวส.5332010129สุพัตรา คำแผนการบัญชี การบัญชี 
1332. ปวส.5332010130สุพัตรา ภู่สวรรค์การบัญชี การบัญชี 
1333. ปวส.5332010131สุพัตรา วรนุชการบัญชี การบัญชี 
1334. ปวส.5332010132สุพัตรา เสามันการบัญชี การบัญชี 
1335. ปวส.5332010133สุมินตรา แก้วสวัสดิ์การบัญชี การบัญชี 
1336. ปวส.5332010134อรอุมา มาลอยการบัญชี การบัญชี 
1337. ปวส.5332010135อังคณา ศรศิลป์การบัญชี การบัญชี 
1338. ปวส.5332010136อาทิตยา อยู่ประยงค์การบัญชี การบัญชี 
1339. ปวส.5332010137เดือนเพ็ญ บุตรศรีการบัญชี การบัญชี 
1340. ปวส.5332010138เสาวลักษณ์ พันธุ์ชูการบัญชี การบัญชี 
1341. ปวส.5332020001กนกพร กล่อมเกลาการตลาด การตลาด 
1342. ปวส.5332020002กนกวรรณ จันทร์ทองการตลาด การตลาด 
1343. ปวส.5332020003กรรณิการ์ ทองพลายการตลาด การตลาด 
1344. ปวส.5332020004กรปภา ไพศาลธนากุลการตลาด การตลาด 
1345. ปวส.5332020005กัลยา ใจคงการตลาด การตลาด 
1346. ปวส.5332020006จิตตานันท์ การุณกิจการตลาด การตลาด 
1347. ปวส.5332020007ชุติมา ต้อยติ่งการตลาด การตลาด 
1348. ปวส.5332020008ธาดารัตน์ บุญรุ่งการตลาด การตลาด 
1349. ปวส.5332020009น้ำทิพย์ เอี่ยมอ่อนการตลาด การตลาด 
1350. ปวส.5332020010ประวิทย์ เพิ่มพูลพานิชการตลาด การตลาด 
1351. ปวส.5332020011พรประกาย โดดเครือการตลาด การตลาด 
1352. ปวส.5332020012พรพิมล พิมพาการตลาด การตลาด 
1353. ปวส.5332020013พัชรี เจกะโพธิ์การตลาด การตลาด 
1354. ปวส.5332020014รติกร ทองเลิศการตลาด การตลาด 
1355. ปวส.5332020015รัชดาภรณ์ จันทริการตลาด การตลาด 
1356. ปวส.5332020016ลลิตา ดวงจิตร์การตลาด การตลาด 
1357. ปวส.5332020017ลัดดา บุญวิฟักการตลาด การตลาด 
1358. ปวส.5332020018วรรวิศา สุ่มทรัพย์การตลาด การตลาด 
1359. ปวส.5332020019วราพร สีใสการตลาด การตลาด 
1360. ปวส.5332020020วาสนา วิเวกวันการตลาด การตลาด 
1361. ปวส.5332020021ศิริวรรณ โพธิ์ทองการตลาด การตลาด 
1362. ปวส.5332020022ศิวพร ดีเจริญการตลาด การตลาด 
1363. ปวส.5332020023สายฝน อ่วมภู่การตลาด การตลาด 
1364. ปวส.5332020024สาลินี โมรารายการตลาด การตลาด 
1365. ปวส.5332020025สุนิสา กุฎมหาราชการตลาด การตลาด 
1366. ปวส.5332020026สุภัสนันท์ สินมั่นการตลาด การตลาด 
1367. ปวส.5332020027หทัยรัตน์ แจ่มจรัสการตลาด การตลาด 
1368. ปวส.5332020028อรจิรา แนบบุญการตลาด การตลาด 
1369. ปวส.5332020029เกศรินทร์ มีนิรันต์การตลาด การตลาด 
1370. ปวส.5332040001กนกเรขา บัวหิ่งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1371. ปวส.5332040002กมลชนก พลเยี่ยมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1372. ปวส.5332040003จิรภัทร์ ยังรักษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1373. ปวส.5332040004จุรินทิพย์ ดาวัลย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1374. ปวส.5332040005ณัฎฐณิชา ตะมาโรยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1375. ปวส.5332040006ณัฐพล เมืองวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1376. ปวส.5332040007ณิชารีย์ เสาว์ยงค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1377. ปวส.5332040008ดวงพร นิกรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1378. ปวส.5332040009ธนพร ยุติธรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1379. ปวส.5332040010ธนากร แสงเปี่ยมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1380. ปวส.5332040011ธีรเจษฐ์ โพธิ์ประพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1381. ปวส.5332040012นารีรัตน์ ศรีวิเชียรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1382. ปวส.5332040013ปติญญา พลวิเวกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1383. ปวส.5332040014ประภา สีปานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1384. ปวส.5332040015ปริฉัตร กาญจนาวานิชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1385. ปวส.5332040016ปริศนา นาคสุทธิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1386. ปวส.5332040017ปรียานุช ศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1387. ปวส.5332040018ภัทรวดี บุตรทาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1388. ปวส.5332040019มัตธิดา มั่นคงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1389. ปวส.5332040020มุกดา กลัดอยู่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1390. ปวส.5332040021ยลรวี ปัดเป่าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1391. ปวส.5332040022ยุพารัตน์ คำขาวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1392. ปวส.5332040023รัตนวลี นวลรักษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1393. ปวส.5332040024วรรณิภา อนันต์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1394. ปวส.5332040026วิไลลักษณ์ พูลสุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1395. ปวส.5332040027ศิริพร ทับพุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1396. ปวส.5332040028ศิริรัตน์ ดาราคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1397. ปวส.5332040029ศิริรัตน์ อุ่มครบุรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1398. ปวส.5332040030ศุภาวรรณ ปะโกสันตังคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1399. ปวส.5332040031สาริณี คงเสือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1400. ปวส.5332040032สาวิตรี ทาวะรมย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1401. ปวส.5332040033สุธารัตน์ หอมเชยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1402. ปวส.5332040034สุภารัตน์ ปานคีรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1403. ปวส.5332040035สุมิตรา ยศวันทาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1404. ปวส.5332040036อรชร พลไกรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1405. ปวส.5332040038อังศดา พรมด้าวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1406. ปวส.5332040039เพ็ญพิชชา รอดทองดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1407. ปวส.5332040040เหมจุฑา จูฑะสุวรรณ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1408. ปวส.5332040041แววเนตร ปัญญาผลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1409. ปวส.5332040042กนกวรรณ ศรีวิชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1410. ปวส.5332040043กมลทิพย์ ศรีสูงเนินคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1411. ปวส.5332040044กาญจนา ทองหลอดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1412. ปวส.5332040045กิตติยา บุญถนอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1413. ปวส.5332040046คณิตา สุมานิกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1414. ปวส.5332040047คนึงนิจ โล่สำราญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1415. ปวส.5332040048จรัสศรี ทองคำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1416. ปวส.5332040049ฉัตรมงคล ขันนาคคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1417. ปวส.5332040050ชนิภรณ์ ศรีมาพันธุ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1418. ปวส.5332040051ชลธิชา พรมรัศมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1419. ปวส.5332040052ชลลดา ศรีคำตำบลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1420. ปวส.5332040053ณัฐพล สุขงามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1421. ปวส.5332040054ณิชาภัทร์ ใจเกื้อคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1422. ปวส.5332040055ดำรงฤทธิ์ มาเส็งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1423. ปวส.5332040056ธันยพรรณ ไชยเกียรติกุลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1424. ปวส.5332040057นคร เหมังค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1425. ปวส.5332040059นฤมล สังขวรอ่อนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1426. ปวส.5332040062ปภาสิณี เจริญทรัพย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1427. ปวส.5332040063ปวีณา ทนหมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1428. ปวส.5332040064พรทรัพย์ ดำสง่าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1429. ปวส.5332040065ภัสสร ทัสสะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1430. ปวส.5332040066มัณฑนา กลิ่นพยอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1431. ปวส.5332040067รุ่งนภา สุขมูลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1432. ปวส.5332040068ฤดีมาส นิ่มชมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1433. ปวส.5332040069วรยุทธ น้อยตั้งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1434. ปวส.5332040070วราพร แสงสุวรรณ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1435. ปวส.5332040071สถาปนา ดาวใสคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1436. ปวส.5332040072สุณิสา ธูปทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1437. ปวส.5332040074สุริยา ฉายแก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1438. ปวส.5332040075อรวรรณ ศรีจันทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1439. ปวส.5332040076อริสา บุญศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1440. ปวส.5332040078อารีรัตน์ ดีเจริญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1441. ปวส.5332040079เสาวลักษณ์ คำหวานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1442. ปวส.5332040080กมลพรรณ สิงห์เสคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1443. ปวส.5332040081กรรณิการ์ ใจชื้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1444. ปวส.5332040082กัญภิรมย์ ภูสุวรรณ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1445. ปวส.5332040083กาญจนา ธรรมวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1446. ปวส.5332040084กิตติมา บุษบงค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1447. ปวส.5332040085จันจิรา เกิดกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1448. ปวส.5332040086จิระประภา สีน้อยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1449. ปวส.5332040087ชนิดา เที่ยงตรงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1450. ปวส.5332040088ดวงธิดา อ่อนละมัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1451. ปวส.5332040089ดารณี สีขาวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1452. ปวส.5332040090ทิวา เกตุพงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1453. ปวส.5332040091ธารา บุญเลิศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1454. ปวส.5332040092ธิดารัตน์ เชิดชิดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1455. ปวส.5332040093นฤนาท คล้ายลักษณ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1456. ปวส.5332040094นฤมล เนตรสีทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1457. ปวส.5332040095นิพล แจ่มกระจ่างคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1458. ปวส.5332040096พัชรินทร์ จันทีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1459. ปวส.5332040097พัชรินทร์ พันธุ์ผ่านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1460. ปวส.5332040098พีรญา บุญกรณ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1461. ปวส.5332040099รัชชนก มีใจเจือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1462. ปวส.5332040100รัตนกร คนมั่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1463. ปวส.5332040102วันเพ็ญ อานุภาพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1464. ปวส.5332040103ศจีรัตน์ สัสดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1465. ปวส.5332040104ศวรรณยา เทียมสวรรค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1466. ปวส.5332040105ศิริพร สุดตาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1467. ปวส.5332040106ศิวา คำคุณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1468. ปวส.5332040107สมฤทัย พระวิจิตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1469. ปวส.5332040108สริษษา เดชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1470. ปวส.5332040109สุชาดา กล้าหาญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1471. ปวส.5332040110สุนิศา นิลคชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1472. ปวส.5332040111สุมิตร ภิรมย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1473. ปวส.5332040112สุรีพร เหมือนเสมอใจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1474. ปวส.5332040114สุรีรัตน์ งอกงามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1475. ปวส.5332040115อนิรุทธ์ มีคงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1476. ปวส.5332040116อมรรัตน์ นาคประเสริฐคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1477. ปวส.5332040117อัญชลี ใจดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1478. ปวส.5332040118อารีย์ แสวงเจริญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1479. ปวส.5332040119เบญจมาพร นิลละออคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1480. ปวส.5332040121เบญจวรรณ ทับทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1481. ปวส.5332140001กนกพร อาสาขันธ์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1482. ปวส.5332140002จริญญา วงษ์ฟองการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1483. ปวส.5332140003จักรกฤษ อินพานิชการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1484. ปวส.5332140004จารุณี สุทธาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1485. ปวส.5332140005จิตราพร พงษ์สิงห์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1486. ปวส.5332140007จิราพร คงสบุตรการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1487. ปวส.5332140009ฑิฆัมพร สีจีนการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1488. ปวส.5332140010ดาวิณีย์ อ่อนศรีการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1489. ปวส.5332140012นพวรรณ ส่งสีการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1490. ปวส.5332140013นิภาภร ม่วงพิจิตร์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1491. ปวส.5332140014น้ำผึ้ง วันนาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1492. ปวส.5332140015บุศยา อนุสนธิ์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1493. ปวส.5332140016ปฐมพร น้อมนารีการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1494. ปวส.5332140017ประภัสสร สาครการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1495. ปวส.5332140018ปราณี บุญโสมการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1496. ปวส.5332140019ปวีณา โตประสิทธิ์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1497. ปวส.5332140020พรนภา ชัยยาพงษ์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1498. ปวส.5332140021พัชรินทร์ มีสุขสินเจริญชัยการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1499. ปวส.5332140022ภาภิรมย์ ไกรจักร์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1500. ปวส.5332140023ยลดา ฤทธิ์บำรุงการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1501. ปวส.5332140024รุ่งทิวา ปัญญาบุญการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1502. ปวส.5332140026วรารัตน์ มั่งมีการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1503. ปวส.5332140027วาสนา แก้วบุตรดีการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1504. ปวส.5332140028สิทธา เงินดีการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1505. ปวส.5332140029สุกัญญา แจ่มฤทัยการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1506. ปวส.5332140030สุธิชัย บุญยืนการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1507. ปวส.5332140031หัทยา คำชาติการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1508. ปวส.5332140032อรยา เสนาไทยการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1509. ปวส.5332140033อรอุมา ชำนาญการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
1510. ปวส.5334040001กมลพร ฉายอรุณอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1511. ปวส.5334040002จิตตราพร ผิวอ่อนอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1512. ปวส.5334040003จุฑารัตน์ ยุรยาตร์อาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1513. ปวส.5334040004ชญาดา ปานใยอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1514. ปวส.5334040005ชื่นกมล น้อยสนธิอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1515. ปวส.5334040006ณัฏฐา สมบูรณ์อาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1516. ปวส.5334040008ทิพย์กมลรัก บรรดาสุขอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1517. ปวส.5334040009ธนกร แสงสุริยาโรจน์อาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1518. ปวส.5334040011ปนัดดา จันทร์แก้วอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1519. ปวส.5334040012ประภาเนตร ธาราดลอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1520. ปวส.5334040013พีรศรี เขียวชะอ่ำอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1521. ปวส.5334040014รักษ์เกล้า เสาศิริอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1522. ปวส.5334040015ลักษณา พรมดีอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1523. ปวส.5334040016ศุภรัตน์ แสงสีอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1524. ปวส.5334040017สมยศ เพ็ชรสุขอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1525. ปวส.5334040018สาวิตรี ถาวรอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1526. ปวส.5334040020สุนิสา หนูหล้าอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1527. ปวส.5334040021อลิสา ละออเงินอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1528. ปวส.5334040022อุไรวรรณ ดีมีอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1529. ปวส.5334040023ไตรพจน์ ต่ายโตอาหารและโภชนาการ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
1530. ปวส.5339010001กนกวรรณ ศรีชัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1531. ปวส.5339010003กรรณิการ์ เขียวโพธิ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1532. ปวส.5339010004จันทิมา คำดีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1533. ปวส.5339010007ณัฐชยา มีศรีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1534. ปวส.5339010008ณัฐณิชา หนูบุญเจ๊กเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1535. ปวส.5339010009ดาราณี นวลเพ็ชร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1536. ปวส.5339010010ธนพร สุพรรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1537. ปวส.5339010011นภาพร ภู่พวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1538. ปวส.5339010012นันทินี เถื่อนม่วงเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1539. ปวส.5339010014นิภาพร เตมียงค์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1540. ปวส.5339010015พนิดา โทนุบลเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1541. ปวส.5339010017พรทิพย์ แก้วลงกาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1542. ปวส.5339010018พรนรินทร์ ผิวขาวเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1543. ปวส.5339010020มะลิวัลย์ ฉุนหอมเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1544. ปวส.5339010023รัตติการ หนูเย็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1545. ปวส.5339010024รัศมี เผือกดีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1546. ปวส.5339010025ราตรี สมัยมากเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1547. ปวส.5339010026วชิราภรณ์ เปาะสง่าเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1548. ปวส.5339010031ศุภรัตน์ สัมฤทธิ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1549. ปวส.5339010033สุดารัตน์ มุทุจิตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1550. ปวส.5339010034สุธาทิพย์ สาระนิตย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1551. ปวส.5339010036สุภาภรณ์ ฤทธิสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1552. ปวส.5339010038สุรารักษ์ จุมพลหล้าเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1553. ปวส.5339010040อมรรัตน์ บุญยังเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1554. ปวส.5339010041อัมพวัน จบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1555. ปวส.5339010042เจษฎาภรณ์ ฟักทองหอมเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1556. ปวส.5339010043เบญจลักษณ์ แก้วกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1557. ปวส.5339010044เยาวลักษณ์ กนกเงินเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ