รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010003สถาพร วัดฮวดเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010004วีรชัย ออมสินเครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010005พชรพล ลูกแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010006วีรพงษ์ วงษ์ประเสริฐเครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010008นราเวท เหนียวแน่นเครื่องกล ยานยนต์ 
6. ปวช.5221010013กิตติ แก้วลิเครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010014อวิรุทธิ์ ไข่มุกข์เครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010018กิตติชัย บุญชาลีเครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010020มงคล ผงผันเครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010021สถาพร สีมาลาเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010023สันติชัย บุตรศิลาเครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010024พงศ์ธร หมื่นเมืองเครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010027วุฒิชัย คัมภิรานนท์เครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010028เกียรติศักดิ์ ชินบุตรเครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010029วชิรพงศ์ สังข์ศรเครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010034นันทชัย ประคำเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010035ศุภชัย สลุงอยู่เครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010037บุญนิธิ ชินวงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010038ภัททวุธ คิดควรเครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010039อภิสิทธิ์ โกลพัฒเครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010041บุญเติม สายมายาเครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010043มงคล พึ่งแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010070อัสมา พูนนายมเครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010107วุฒินันท์ ไชยโชติเครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010110พรเทพ โสมระจิตร์เครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221040001วรวุฒิ สุนนท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
27. ปวช.5221040002วิทยา ตักสุวรรณวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
28. ปวช.5221040006อาทร คำพุดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
29. ปวช.5221040007คมสัน กุลบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
30. ปวช.5221040008ณรงค์ฤทธิ์ แดงประเทืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
31. ปวช.5221040009พีรพงษ์ โมลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
32. ปวช.5221040012สิทธิชัย ยี่สุ่นเทศไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
33. ปวช.5221040015ปรียานุช ปักแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
34. ปวช.5221040018อธิวัฒน์ สุดวังยางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
35. ปวช.5221040019ศตวรรษ ประเสริฐไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
36. ปวช.5221040020อมรเทพ ปาวนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
37. ปวช.5221040021คมสัน นาคถนอมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
38. ปวช.5221040024ธีรพงศ์ บุญชัยศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
39. ปวช.5221040026วิทยากร พรมคะเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
40. ปวช.5221040027สันติ ศรีพันธ์ชาติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
41. ปวช.5221040028อภิสิทธิ์ เกวิรัตน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
42. ปวช.5222010001สุปราณี ศิริอินทร์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
43. ปวช.5222010008ชลธิชา ฉันทะพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
44. ปวช.5222010014นิธิ อิสริยังกุลพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
45. ปวช.5222010015จักรพันธ์ สนธิบ่ายพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
46. ปวช.5222010021นัสมล แพงสวัสดิ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
47. ปวช.5222010024อลิษา ทิพยเนตรพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
48. ปวช.5222010026จตุพร จันทร์สำอางค์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
49. ปวช.5222010079นันทนา โชติภูมิเจริญกาลพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
50. ปวส.5331010001ภิญโญ เวียงสมุทรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
51. ปวส.5331010002ฉัตรชัย ศรีละเบิดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
52. ปวส.5331010003สุทธิพงษ์ พยัฆสรรค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
53. ปวส.5331010004สำรวย บุรีรัมย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
54. ปวส.5331010005สมาน หงษ์สีทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
55. ปวส.5331010006วุฒิพงษ์ น้อยก่ำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
56. ปวส.5331010007วัชราวุฒิ หนองยางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
57. ปวส.5331010008เกริกฤทธิ์ ชำนาญสิงห์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
58. ปวส.5331010009นิรุด การสิทธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
59. ปวส.5331010010บัญชา สิริอนุศาสน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
60. ปวส.5331010011ปฎิวัติ ทองไทยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
61. ปวส.5331010012สุรศักดิ์ ประวิลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
62. ปวส.5331010013ทศพล สามารถเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
63. ปวส.5331010014สำเนียง ขวัญบุญจันทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
64. ปวส.5331010015สันติ เอกคณาปราชญ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
65. ปวส.5331010016ฉลอม แก้วชินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
66. ปวส.5331010017รัฐเขตร์ ไทยปรีชาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
67. ปวส.5331010018ทศพล หงษ์สาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
68. ปวส.5331010019อภิชาติ สือจากเทียมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
69. ปวส.5331010020พงศ์พันธ์ กุลลิบุญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
70. ปวส.5331010021กฤษณา หอมหวลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
71. ปวส.5331010022ภควัต ปานทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
72. ปวส.5331010023ฉัตรชัย เหลาเกิ้มหุ่งเครื่องกล  
73. ปวส.5331010024กมลรัตน์ วันทองเครื่องกล  
74. ปวส.5331010025มนัส ปรือปรักเครื่องกล  
75. ปวส.5331010026อรรถพล จงวิไลเครื่องกล  
76. ปวส.5331010027สิทธิชัย วิมานะเครื่องกล  
77. ปวส.5331010028กฤษกร หรพูลเครื่องกล  
78. ปวส.5331010029เฉลิมชัย วัธรพนาพงศ์เครื่องกล  
79. ปวส.5331010030พิจิตร พูลทรัพย์เครื่องกล  
80. ปวส.5331010031สิทธิพงษ์ ศรีบุญเรืองเครื่องกล  
81. ปวส.5331010032ศิริพงศ์ บำรุงเครื่องกล  
82. ปวส.5331010033สังคม เทพภักดีเครื่องกล  
83. ปวส.5331010034จักรเพชร ประพัทธ์ศรเครื่องกล  
84. ปวส.5331010035อนันต์ พรหมกำเนิดเครื่องกล  
85. ปวส.5331010036วัชระพงษ์ สุขเกษมเครื่องกล  
86. ปวส.5331010037นพรัตน์ ตะโนเครื่องกล  
87. ปวส.5331010038จักรินทร์ แข็งกสิกรณ์เครื่องกล  
88. ปวส.5331040001เชิดศักดิ์ เกษจันทร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
89. ปวส.5331040002เด่น บุตรเงินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
90. ปวส.5331040003อภิชาติ บุญรอดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
91. ปวส.5331040004บัณทิต ศรเวชไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
92. ปวส.5331040005จตุพร พรหมะวันไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
93. ปวส.5331040006เอกภพ แปงนาคไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
94. ปวส.5331040007สุพจน์ พิมลมาตุรงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
95. ปวส.5331040008สายยันต์ พันวิเศษไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
96. ปวส.5331040009ธีรยุทธ เทพกันไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
97. ปวส.5331040010ไพโรจน์ คัมภิรานนท์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
98. ปวส.5331040011ภาณุวัฒน์ วงษ์โสภาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
99. ปวส.5331040012สุขเกษม ฟองจามรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
100. ปวส.5331040013ชลิต ลิขิตปัญญาวัฒน์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
101. ปวส.5331040014เจษฎาภรณ์ เพิ่มขึ้นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
102. ปวส.5331040015ไสว เพิ่มขึ้นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
103. ปวส.5331040016สิทธิพงษ์ รู้แสวงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
104. ปวส.5331040017รัฐพล เฟื่องอาวรณ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
105. ปวส.5331040018วิเชียร เรืองเดชไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
106. ปวส.5331040019กิตติชัย ไพรวรรณ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
107. ปวส.5331040020สุทธิพงษ์ ภัทรากิจไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
108. ปวส.5331040021โนรี กองจุ๋ยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
109. ปวส.5331040022สุชาติ ศรีประดู่ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
110. ปวส.5331040023พงศกร ศรีระพงษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
111. ปวส.5331040024วรากร ธรรมมากาศไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
112. ปวส.5331040025สมชาย เจียมอ่อนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
113. ปวส.5331040026นุกุล ปัตมะพรหมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
114. ปวส.5331040027ดอกรัก พลแสนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
115. ปวส.5331040028ภานุ เบ้าเทศไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
116. ปวส.5331040029กฤษณะ เรืองศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
117. ปวส.5331040030อิทธิชัย บุญมาใสย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
118. ปวส.5331040031ธงชัย แหยมโพธิสิทธิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
119. ปวส.5331040032ชัยพร ขำปากพลีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
120. ปวส.5331040033สุชาติ ไชยเชษฐไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
121. ปวส.5331040034สัจจพล หมวกนาคไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
122. ปวส.5331040036อนันต์ วงษ์จินดาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
123. ปวส.5331040037ชัยวัฒน์ ขำแกรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
124. ปวส.5331040038ทศพล หลักพิมพ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
125. ปวส.5331040039มิตรชัย ดำจรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
126. ปวส.5331040040ธีระพล บัวขำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
127. ปวส.5331040041เจษฎาภรณ์ ปั้นความสุขไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
128. ปวส.5331040042ภาณุพบ แซ่ตันไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
129. ปวส.5331040043สมเกียรติ สุขน้อยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
130. ปวส.5331040044เจริญ กุลมาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
131. ปวส.5331040045ยุทธพงษ์ ยอดเมืองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
132. ปวส.5331040046ทวัช คุ้มสอาดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
133. ปวส.5331040047วิโรจน์ เอี่ยมพินิจไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
134. ปวส.5331040048ศุภชัย เกิดบุญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
135. ปวส.5331040050อรรถพล วัดทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
136. ปวส.5331040051ณรงค์ฤทธิ์ คงสมใจไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
137. ปวส.5331040052กัณฑ์ ศรีชะฏาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
138. ปวส.5331040053ปกบุญ เลิศอังกูรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
139. ปวส.5331040054เสถียร ดุรงค์เรืองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
140. ปวส.5331040055พิราดร สีหาราชไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
141. ปวส.5331040056สรพงษ์ สิงห์ทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
142. ปวส.5331040057อนุชา กุญชรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
143. ปวส.5331040058วิชัย วงษาชัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
144. ปวส.5331040059สมเกียรติ ดีน้ำพุไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
145. ปวส.5331040060สุพัฒน์ ขันธ์แก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
146. ปวส.5331040061สุรศักดิ์ พึ่งพราห์มไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
147. ปวส.5331040062อานนท์ หงษ์ยิ้มไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
148. ปวส.5331040063พรรณรัตน์ ทวีเกิดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
149. ปวส.5331040064อาทิตย์ ชาญกิจไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
150. ปวส.5331040065พงศกร เชิงคีรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
151. ปวส.5331040066พรศักดิ์ หมู่ทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
152. ปวส.5331040067พัชรภรณ์ ยางธิสารไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
153. ปวส.5331040069สมพงษ์ ฉัตรอัศวพิทักษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
154. ปวส.5331040070สาธิต ศรีอ่อนไฟฟ้ากำลัง  
155. ปวส.5331040071จักรพันธ์ เกษโสภาไฟฟ้ากำลัง  
156. ปวส.5331040072พินิจ สีวันไฟฟ้ากำลัง  
157. ปวส.5331040073นันทพล จันทบูรณ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
158. ปวส.5331040074พิศาล หลังทองไฟฟ้ากำลัง  
159. ปวส.5331040075นันทศร แสงสงครามไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
160. ปวส.5331040076ประทาน จันทร์ดาเสือไฟฟ้ากำลัง  
161. ปวส.5331040077สวัสดิ์ ศรีพรมมาตร์ไฟฟ้ากำลัง  
162. ปวส.5331040078สิทธิศักดิ์ ทองทับไฟฟ้ากำลัง  
163. ปวส.5331040079นที สืบชาติไฟฟ้ากำลัง  
164. ปวส.5331040081อลงกรณ์ ราชรักษาไฟฟ้ากำลัง  
165. ปวส.5331040082อมร ธรรมมะไฟฟ้ากำลัง  
166. ปวส.5331040083ธีรวัฒน์ ศิริเขตต์ไฟฟ้ากำลัง  
167. ปวส.5331040084พิษณุ เปิยสนเที๊ยะไฟฟ้ากำลัง  
168. ปวส.5331040085มหาโชค หนูดีไฟฟ้ากำลัง  
169. ปวส.5331040086ปริญญา ชฎาจิตรไฟฟ้ากำลัง  
170. ปวส.5331040087นพพล ชมไธสงไฟฟ้ากำลัง  
171. ปวส.5331040088วุฒิพงษ์ ขุนศิริไฟฟ้ากำลัง  
172. ปวส.5331040089อนุพล มีสวัสดิ่ไฟฟ้ากำลัง  
173. ปวส.5331040090ธีรวัฒน์ อินทะชัยไฟฟ้ากำลัง  
174. ปวส.5331040091วิวัฒน์ชัย โพธิใต้ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
175. ปวส.5331040092สถาพร รามันจิตรไฟฟ้ากำลัง  
176. ปวส.5331040093คมกริช มณีใหญ่ไฟฟ้ากำลัง  
177. ปวส.5331040094ภูวนาท กุลบุตรไฟฟ้ากำลัง  
178. ปวส.5331040095ชาลี นาควัชระไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
179. ปวส.5331040096ชัยวัฒน์ กัณหาวงษ์ไฟฟ้ากำลัง  
180. ปวส.5331040097เจษฎา ปัญญามณีไฟฟ้ากำลัง  
181. ปวส.5331040098พันธกานต์ ชินวัฒนาไฟฟ้ากำลัง  
182. ปวส.5331040099วัยวุฒิ ชัยบดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
183. ปวส.5331110002นพดล มะโนสาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
184. ปวส.5331110003สุรเชษฐ์ บันเทาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
185. ปวส.5331110004เมธี รัศมียูงทองเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
186. ปวส.5331110005ธงชัย ทานะมัยเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
187. ปวส.5331110006ทิชากร แสนคาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
188. ปวส.5331110007สราวุธ ผลสวัสดิ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
189. ปวส.5331110008ประภาศรี สาสินเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
190. ปวส.5331110009ธีรพงษ์ จำปาแก้วเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
191. ปวส.5331110010ชัยวัฒน์ มณีศิริเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
192. ปวส.5331110011เฉลิมยศ บุญศิลป์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
193. ปวส.5331110012มนตรี เชื่อบุญเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
194. ปวส.5331110013กิติชัย ทิตาพิสุทธิ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
195. ปวส.5331110014วิชาญ พวงธรรมเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
196. ปวส.5331110015นพรัตน์ มีไชโยเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
197. ปวส.5331110016อรพรรณ เภาตาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
198. ปวส.5331110017ปรีชา เหรียญวิจิตรเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
199. ปวส.5331110018สุริยน ปงกันคำเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
200. ปวส.5331110019พีระพล รุจิตวรรณเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
201. ปวส.5331110020อุดมศักดิ์ ทบศรีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
202. ปวส.5331110021พฤหัส ประสพงามเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
203. ปวส.5331110022นรินทร์ กิติพันธ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
204. ปวส.5331110023ณรงค์ กาญจนาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
205. ปวส.5331110024อนุชา กิ่งเกตุเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
206. ปวส.5331110025สุรเดช อึ้นพวงเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
207. ปวส.5331110026ไพรจิตร ไทยทองเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
208. ปวส.5331110027นิวัฒน์ ธรรมมาลาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
209. ปวส.5331110028อุทิศ คมขำเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
210. ปวส.5331110029ลำพูล วัดเวียงคำเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
211. ปวส.5331110030เรืองฤทธิ์ ป้องทาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
212. ปวส.5331110031วีรศักดิ์ ไชยเทพเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
213. ปวส.5331110032ปิยวิทย์ เตชะเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
214. ปวส.5331110033ทศพร บุบผาชาติเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
215. ปวส.5331110034อังคาร ศรแผลงเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
216. ปวส.5331110035นรินทร์ แสงสว่างเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
217. ปวส.5331110036อนุสรณ์ ประคำเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
218. ปวส.5331110037ณรงค์ พูลสวัสดิ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
219. ปวส.5331110038วินัย มั่นใจเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
220. ปวส.5331110039ปิยศักดิ์ รักษาพันธ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
221. ปวส.5331110040ค้ำคุณ ขุนวิเศษเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
222. ปวส.5331110041นิธิพล ทศพรเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
223. ปวส.5331110042วิทวัส ผสมทรัพย์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
224. ปวส.5331110043ชัยณรงค์ ขุนศรีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
225. ปวส.5331110044พิพัฒน์ สุขเขตเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
226. ปวส.5331110045จีระศักดิ์ เพชรสิงห์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
227. ปวส.5331110046สมหมาย ศิริคำเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
228. ปวส.5331110047บุญชนะ ศรีวิโนเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
229. ปวส.5331110048เจษฎา ประเสริฐสังข์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
230. ปวส.5331110049นพคุณ งามประเสริฐเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
231. ปวส.5331110050ภาณุวัฒน์ นวลอนันต์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
232. ปวส.5331110051อดิศักดิ์ วงษ์ภักดีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
233. ปวส.5331110052วัลลภ ชุยแฉะเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
234. ปวส.5331110053จามร ฉิมแม้นพันธ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
235. ปวส.5331110054ชาติชาย รุ่งธรรมเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
236. ปวส.5331110055พรพรรณ วัลลาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
237. ปวส.5332010001อรุณธิดา มั่นมากการบัญชี การบัญชี 
238. ปวส.5332010003พันทิยา ชื่นบุญการบัญชี การบัญชี 
239. ปวส.5332010004สำราญ สุขอินทร์การบัญชี การบัญชี 
240. ปวส.5332010005จินตะหรา กองไตรการบัญชี การบัญชี 
241. ปวส.5332010006อัญชลี ไกลสินธิ์การบัญชี การบัญชี 
242. ปวส.5332010007พิชชาภา ไชยเสนการบัญชี การบัญชี 
243. ปวส.5332010008อิสรา วะนุยารักษ์การบัญชี การบัญชี 
244. ปวส.5332010009กัลยรัตน์ อินแพงการบัญชี การบัญชี 
245. ปวส.5332010010พรพิมล จันทโสมการบัญชี การบัญชี 
246. ปวส.5332010011ศิริวิภา กะบะเงินการบัญชี การบัญชี 
247. ปวส.5332010012จิรเนตร วงษ์ดีการบัญชี การบัญชี 
248. ปวส.5332010013สุรีย์พร จียะพันธ์การบัญชี การบัญชี 
249. ปวส.5332010014อัจฉรา ประสานพันธ์การบัญชี การบัญชี 
250. ปวส.5332010015รัตนา ช้ารัมย์การบัญชี การบัญชี 
251. ปวส.5332010016พัชราภรณ์ ทนุกูลการบัญชี การบัญชี 
252. ปวส.5332010017วรรณชนก ศรีสว่างการบัญชี การบัญชี 
253. ปวส.5332010018วลีลักษณ์ พันธ์มาลีการบัญชี การบัญชี 
254. ปวส.5332010019สำราญ เอนสารการบัญชี การบัญชี 
255. ปวส.5332010020วรรณา สง่างามการบัญชี การบัญชี 
256. ปวส.5332010021เกษร พุทธรักษาการบัญชี การบัญชี 
257. ปวส.5332010022นงเยาว์ สุดใจการบัญชี การบัญชี 
258. ปวส.5332010023วรางคณา มาธุพันธ์การบัญชี การบัญชี 
259. ปวส.5332010024เกษร ศรีราชาการบัญชี การบัญชี 
260. ปวส.5332010025ปิยนุช อัมพันทองการบัญชี การบัญชี 
261. ปวส.5332010026เบญจวรรณ โชติพันธุ์การบัญชี การบัญชี 
262. ปวส.5332010027วรรณวิษา ในอรุณการบัญชี การบัญชี 
263. ปวส.5332010028เกศราภรณ์ สีจันเขียวการบัญชี การบัญชี 
264. ปวส.5332040001คมสันต์ สังมิคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
265. ปวส.5332040002สุรีย์ อัมภรัตน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
266. ปวส.5332040003ศิริวรรณ สมวรรณดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
267. ปวส.5332040004อำนาจ โชคสมัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
268. ปวส.5332040005อาทิตย์ ศรีรักษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
269. ปวส.5332040006เอกชัย ธนะวัฒน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
270. ปวส.5332040007รุจิรา ใบไม้คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
271. ปวส.5332040008กาญจนา จิตรอำไพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
272. ปวส.5332040009วริศรา มังษาอุดมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
273. ปวส.5332040010วรเทพ วงษ์มณีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
274. ปวส.5332040011กนิกาญจน์ ศิริกรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
275. ปวส.5332040012อุพรรัตน์ สุขีผลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
276. ปวส.5332040013สิริทอง สุวรรณศรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
277. ปวส.5332040014หทัยกาญจน์ จันวิชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
278. ปวส.5332040015นพดล พงษ์สวัสดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
279. ปวส.5332040016นรินทร์ สมสายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
280. ปวส.5332040017อนุสรา ขันอาษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
281. ปวส.5332040018วรินทร์ยุพา กลิ่นมะพรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
282. ปวส.5332040019พีรวัฒน์ บุญเพ็งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
283. ปวส.5332040020ยุพา แก้วภูผาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
284. ปวส.5332040021อภิเดช ทวีกุลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
285. ปวส.5332040022ขวัญฤทัย บุญมาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
286. ปวส.5332040023เจษฎา พูลคูณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
287. ปวส.5332040024โสภิตสุดา เทพแจ่มใจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
288. ปวส.5332040025นิรันดร์ เกษตรภิบาลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
289. ปวส.5332040026จนิษฐา เย็นกูลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
290. ปวส.5332040027ปวริศา โสรเวศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
291. ปวส.5332040028คนึงนิตย์ ไชยเดชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
292. ปวส.5332040029คณิศร ทวีโภคคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
293. ปวส.5332040030สุนิสา สุรียศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
294. ปวส.5332040031พลภัทร ศรีสุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
295. ปวส.5332040032ทรงยศ เผ่ากัญหาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
296. ปวส.5332040033สุพรรษา ใต้ใบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
297. ปวส.5332040034สุภาวลี ภักดีวงษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
298. ปวส.5332040035ณัฐฐิญา อุ่นแก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
299. ปวส.5332040036ปนัดดา เย็นทะชิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
300. ปวส.5332040037วาสนา ตาอ้ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
301. ปวส.5332040038ณัฐพงษ์ ลมบลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
302. ปวส.5332040039ศิริรัตน์ ไชยยงค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
303. ปวส.5332040040สาทิราภรณ์ คำพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
304. ปวส.5332040041นริศรา วงษ์อุ้ยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
305. ปวส.5332040042อณัญลักษณ์ ศรีพิทักษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
306. ปวส.5332040043พหลยุทธ รอดดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
307. ปวส.5332040044ศิริวรรณ วิลัยวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
308. ปวส.5332040045มณฑาทิพย์ บุญสืบวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
309. ปวส.5332040046ลาภิสรา ปาณศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
310. ปวส.5332040047ธาตรี ศรีสวัสดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
311. ปวส.5332040048เจียมรัตน์ หยินมีลาภคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
312. ปวส.5332040049นัยน์ปพร รักขาวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
313. ปวส.5332040050ประเสริฐ จันทโสมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
314. ปวส.5332040051สุธีรา เพ็ชรยิ้มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
315. ปวส.5332040052ธิดาวรรณ คำแพงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
316. ปวส.5332040053อุทัย มีชอบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
317. ปวส.5332040054อุไรพร แถมพยัคฆ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
318. ปวส.5332040055ภัทราพร ใคร่นุ่นนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
319. ปวส.5332040056สุรชัย บุตรดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
320. ปวส.5332040057ธนัชพร ไวยุทธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
321. ปวส.5332040058จุฬาสินี แพงก้อนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
322. ปวส.5332040059สุมาพร ลอยศักดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
323. ปวส.5332040060สุมิตรา พหลยุทธคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
324. ปวส.5332040061ปาริชาติ ทับทิมทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
325. ปวส.5332040062ศิริพิมล ชัยชิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
326. ปวส.5332040063ชนิดา เขพันดุงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
327. ปวส.5332040064จารุวรรณ คำภิลาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
328. ปวส.5332040065มานิดา ดอกรักคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
329. ปวส.5332040066พัชรีย์ วิทยะรัตน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
330. ปวส.5332040067เกียรติญากร หิรรัญพงพิสุทธิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
331. ปวส.5332040068ศิรินทรา สุทธาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
332. ปวส.5332040069ชตฤณ สิงห์พูลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
333. ปวส.5332040070หนึ่งฤทัย ศิริสมพงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
334. ปวส.5332040071ชิตชัย วารินทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
335. ปวส.5332040072ดารินทร์ จันทีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
336. ปวส.5332040073โสภาตา ถิ่นสำอางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
337. ปวส.5332040074สิทธิโชค เกษมสุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
338. ปวส.5332040075ดำรงรักษ์ เรืองเดชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
339. ปวส.5332040076จักรี สียางนอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
340. ปวส.5332040077พรนิภา โพธิ์รักษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
341. ปวส.5332040078รุ่งตะวัน อินอ่อนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
342. ปวส.5332040079ณัฐพงศ์ พงษ์ภมรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
343. ปวส.5332040080ภักดิ์ดี คชารัตน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
344. ปวส.5332040081อดุลย์ ขันตีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
345. ปวส.5332040082วิทยา สุภานนท์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
346. ปวส.5332040083ฐนพจน์ อินทร์ชมชื่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
347. ปวส.5332040084เฉลียว พิมพ์ตะคลองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
348. ปวส.5332040085ณัฐกาญจน์ ดีมากคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
349. ปวส.5332040086สุภาวดี อินทจันทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
350. ปวส.5332040087ชฎาทิพย์ มะโนสาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
351. ปวส.5332040088สุชาวดี ภานุมาตย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
352. ปวส.5332040089พัชรี ปิ่นน้อยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
353. ปวส.5332040090พิชยา ครูนะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
354. ปวส.5332040091พนิดา ยิ้มละมัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
355. ปวส.5332040092วัฒนพงษ์ ลือดาราคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
356. ปวส.5332040093รัตนาภรณ์ สมมาตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
357. ปวส.5332040094เขมิภา ขันอุระคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
358. ปวส.5332040095สุวิทย์ คำผาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
359. ปวส.5332040096พนิดา เรียนปัญญาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
360. ปวส.5332040097ศิริพร บุษธรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
361. ปวส.5332040098อารีรัตน์ พรหมพัชราคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
362. ปวส.5332040099ทิพวรรณ จันอรรคคะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
363. ปวส.5332040100พัณณ์ชิตา วรธนเดชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
364. ปวส.5332040101เนติยา วีระสวัสดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
365. ปวส.5332040102ปาณธีร์ จักษุอินทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
366. ปวส.5332040103นิตญา ยอดมณีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
367. ปวส.5332040104อัจฉรา ตันนารักษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
368. ปวส.5332040105ณัฐพล ผาปะทะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
369. ปวส.5332040106สุนิษา จันทร์ครึ่งซีกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
370. ปวส.5332040107อรรถพล คำหว่านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
371. ปวส.5332040108รัชชานนท์ กุลวัตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
372. ปวส.5332040109วิลัยพร มากบดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
373. ปวส.5332040110เจียมจิรา อยู่ดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
374. ปวส.5332040111นารีรัตน์ แพงท้าวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
375. ปวส.5332040112นุชจรินทร์ อินตาพวงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
376. ปวส.5332040113พลรักษ์ อุปมายันต์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
377. ปวส.5332040114อารมณ์ เสริมจบกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
378. ปวส.5332040115จรูญ วันโทคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
379. ปวส.5332040116อรทัย วงษ์ทนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
380. ปวส.5332040117กำชัย เชิงสมอคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
381. ปวส.5332040118ทนง โรจนะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
382. ปวส.5332040119อรรฐกร แก้วมณีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
383. ปวส.5332040120รัตน์ฒการณ์ ทองรัตนะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
384. ปวส.5332040121พุทธพร คำแสนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
385. ปวส.5332040122ยุทธนา ศรีมานพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
386. ปวส.5332040123พลากร พรสิงชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
387. ปวส.5332040124อนุภัทร มีภิปรายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
388. ปวส.5332040125รุ่งโรจน์ ยุตกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
389. ปวส.5332040126ชนะพร อ่างแก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
390. ปวส.5332040127น้องนุช โสไกรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
391. ปวส.5332040130จิรัชยา ใบศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
392. ปวส.5332040131ยลดา สิงหาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
393. ปวส.5332040132นงลักษณ์ สารเสนาะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
394. ปวส.5332040133วราภรณ์ ธัญญจิตต์โรจน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
395. ปวส.5332040134กาญจนา นำหน้าวงษ์สุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
396. ปวส.5332040135กมลสร เยาวรัตน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
397. ปวส.5332040136สุภาวดี ปั้นแก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
398. ปวส.5332040137ราตรี อยู่วังคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
399. ปวส.5332040138นันทพร พลพหลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
400. ปวส.5332040139จำเรียง การสมโชคคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
401. ปวส.5332040140อวยพร รัตนปินตาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
402. ปวส.5332040141สุดารัตน์ อินเขียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
403. ปวส.5332040142นภัสวรรณ พิชพืชพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
404. ปวส.5332040143ศุภสรณ์ รอดประเสริฐคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
405. ปวส.5332040144ดรีย์ กิจธุกานันทศักดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
406. ปวส.5332040145พิริยา สุขจิตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
407. ปวส.5332040146รมณพรรณ กาญจนางกูรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
408. ปวส.5332040147วาสนา น้อยนาดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
409. ปวส.5332040148รุ่งทิพย์ โพธิ์นิลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
410. ปวส.5332040149ศิรินภา จับพิมายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
411. ปวส.5332040150จารุวรรณ แก้วฝ่ายนอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
412. ปวส.5332040151ศิริชัย ฤทธินาคาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
413. ปวส.5332150001มนเทียน สายัณห์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
414. ปวส.5332150002ณัฐธิดา พันธ์คำภาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
415. ปวส.5332150003สุเมธินี สิทธิวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
416. ปวส.5332150004สังวร รักซ้อนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
417. ปวส.5332150006อชิราญา เล็กฉลาดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
418. ปวส.5332150009ยงเกียรติ ยุคันตพรพงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
419. ปวส.5332150010ชลีกร ไกลถิ่นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
420. ปวส.5332150011ศศิธร สุขไพบูลย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
421. ปวส.5332150012คุณาภรณ์ แจ่มกระจ่างการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
422. ปวส.5332150013สุชาวะดี สว่างสุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
423. ปวส.5332150014สุกัญญา เจริญผลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
424. ปวส.5332150015การตา มูลโทการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
425. ปวส.5332150016โสมมนัส คำแท้การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
426. ปวส.5332150017ธารากร วิริยะประสาทการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
427. ปวส.5332150018อรสา คชวงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
428. ปวส.5332150019กนกขวัญ มีจันทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
429. ปวส.5332150020วัลยา ภูวนารถการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
430. ปวส.5332150021ภัทรานิษฐ์ คล้ายสุวรรณ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
431. ปวส.5332150022กิตติศักดิ์ ตรีวิมลโอภาสการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
432. ปวส.5332150023ปกรณ์กิจ สุขธูปการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
433. ปวส.5332150024นาตยา ยามวันการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
434. ปวส.5332150025จักรกฤษณ์ สุขแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
435. ปวส.5332150026กาญจนา โภคะการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
436. ปวส.5332150027พิชิตชัย ทัศพรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
437. ปวส.5332150028ชัยชนะ มีสัตย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
438. ปวส.5332150029ผกาทิพย์ สินแสนสุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
439. ปวส.5332150030วรรณภา ประทุมจิตร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
440. ปวส.5332150031ชลิตา อินทโชติการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
441. ปวส.5332150032อมลรดา สุวรรณกิจการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
442. ปวส.5332150033ยุทนา อุเทศนันท์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
443. ปวส.5332150034สายธาร อุบลอ่อนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
444. ปวส.5332150035พันธวัช พาณิชย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
445. ปวส.5332150036กศิตะ เกษตรไพศาลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
446. ปวส.5332150037พงษ์พัฒน์ ภะคะมิตรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
447. ปวส.5332150038วันชัย แก้วสวัสดิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
448. ปวส.5332150039นฤมล เกตุน้อยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
449. ปวส.5332150040ลัดดาวัลย์ พิมพ์ศรีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
450. ปวส.5332150041งามรัตน์ จันทน์แดงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
451. ปวส.5332150042พิมพ์นารา เอี่ยมตระบุตรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
452. ปวส.5332150043นธิศร อินหนองอาจการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
453. ปวส.5332150044สท้าน สว่างสุขการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
454. ปวส.5332150045สมหมาย วิไลรัตนานนท์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
455. ปวส.5332150046มงคลชัย เรียบร้อยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
456. ปวส.5332150047อลงกรต ปันธุระการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
457. ปวส.5332150048ธีรพงศ์ เทพวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
458. ปวส.5332150049พงศธร เป็งยาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
459. ปวส.5332150050ไพรัตน์ บุญแจ้งการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
460. ปวส.5332150051พุทธิพงษ์ ทับสอาดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
461. ปวส.5332150052ณัฐธพงษ์ ระเบียบแหวนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
462. ปวส.5332150053วรเมฆ อัครชัยยันต์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
463. ปวส.5332150054เกื้อกูล แสงจันทร์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
464. ปวส.5332150055สมพร กำแพงดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
465. ปวส.5332150056วันชัย มีชำนาญการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
466. ปวส.5332150057น้ำอ้อย แก้วปัญญาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
467. ปวส.5332150058ชญานี อินทองการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
468. ปวส.5332150059สุรัตน์ สมดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
469. ปวส.5332150060วราภรณ์ สุวรรณกูฎการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
470. ปวส.5332150061อรปรียา เอี่ยมผลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
471. ปวส.5332150062มาริษา เฉลยวงศ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
472. ปวส.5332150063นวลพรรณ ทองเสริมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
473. ปวส.5332150064นวรัตน์ สุธาพันธุ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
474. ปวส.5332150065รัตนกร อยู่พูลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
475. ปวส.5332150066ริรินทร์ สิริเจริญทรัพย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
476. ปวส.5332150067โชติกา วินิจการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
477. ปวส.5332150068ฆรณี ภู่หรุ่นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
478. ปวส.5332150069นฤมล แสนพันธ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
479. ปวส.5332150070วาสนา บุญคุ้มการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
480. ปวส.5332150071ชิดชนก แก่นมั่นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
481. ปวส.5332150073จิราภรณ์ เอกอัศดรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
482. ปวส.5332150074ชนัษฎ์กานต์ พรหมรัตน์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
483. ปวส.5332150075ธิดารัตน์ สีมาเกิดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
484. ปวส.5332150076วิรัช เหลาเกิ้มหุ่งการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
485. ปวส.5332150077กนกวรรณ มีสุขดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
486. ปวส.5332150078เอกลักษณ์ สุกคำการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
487. ปวส.5332150079วิษณุ จันมีศรีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
488. ปวส.5332150080เสาวลักษณ์ แสงอาทิตย์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
489. ปวส.5332150081จารุณี วันดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป