รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวส.5332010001กรรณิการ์ อินทรแก้วการบัญชี การบัญชี 
2. ปวส.5332010002กันจนา พูลผลการบัญชี การบัญชี 
3. ปวส.5332010003กัลยา อินทรักษาการบัญชี การบัญชี 
4. ปวส.5332010004ขนิษฐา วรรธนะภัฏร์การบัญชี การบัญชี 
5. ปวส.5332010005คณิตา ปรีเจริญการบัญชี การบัญชี 
6. ปวส.5332010006จารุณี อภิปรัชญาชลการบัญชี การบัญชี 
7. ปวส.5332010007จินตนา ซื่อตรงการบัญชี การบัญชี 
8. ปวส.5332010008จุฑามณี แลเฉอะการบัญชี การบัญชี 
9. ปวส.5332010009จุฑารัตน์ ปรีเจริญการบัญชี การบัญชี 
10. ปวส.5332010010เจนจิรา จาดแจ่มการบัญชี การบัญชี 
11. ปวส.5332010011เจริญศรี บุญมาการบัญชี การบัญชี 
12. ปวส.5332010012ชนิตา เสกแปลกการบัญชี การบัญชี 
13. ปวส.5332010013ชุติมา ปานบัวการบัญชี การบัญชี 
14. ปวส.5332010014ฐิตาภา บุญญสิทธิ์การบัญชี การบัญชี 
15. ปวส.5332010015ทิพย์ติยา จันเทียมการบัญชี การบัญชี 
16. ปวส.5332010017ทิพวรรณ มิ่งอั๋นการบัญชี การบัญชี 
17. ปวส.5332010018ทิพวรรณ ทองพันชั่งการบัญชี การบัญชี 
18. ปวส.5332010019นัฐนัน ศรีสุขโขการบัญชี การบัญชี 
19. ปวส.5332010020ประทุมทิพย์ อินทร์นอกการบัญชี การบัญชี 
20. ปวส.5332010021พนิดา อุไรการบัญชี การบัญชี 
21. ปวส.5332010022พิจิตรา นิรารมย์การบัญชี การบัญชี 
22. ปวส.5332010023รัตนาภรณ์ ทองคำดีการบัญชี การบัญชี 
23. ปวส.5332010024ราตรี อรุณพูลทรัพย์การบัญชี การบัญชี 
24. ปวส.5332010025ลลิตา นักประเสริฐการบัญชี การบัญชี 
25. ปวส.5332010026วัสวรรณ ไชยชนันท์การบัญชี การบัญชี 
26. ปวส.5332010027วิไลพร เกตุสุวรรณ์การบัญชี การบัญชี 
27. ปวส.5332010028ศิรินทิพย์ นามวิจิตรการบัญชี การบัญชี 
28. ปวส.5332010029ศิรินภา นาสมนึกการบัญชี การบัญชี 
29. ปวส.5332010031ภัทรภร อยู่สุขการบัญชี การบัญชี 
30. ปวส.5332010032สุนิสา มะลิซ้อนการบัญชี การบัญชี 
31. ปวส.5332010033สุรีย์พร หวันหวาการบัญชี การบัญชี 
32. ปวส.5332010034โสภณ พูลถาวรการบัญชี การบัญชี 
33. ปวส.5332010035หทัยชนก ทองสุขการบัญชี การบัญชี 
34. ปวส.5332010036อรทัย สุนทรวิทย์การบัญชี การบัญชี 
35. ปวส.5332010037อินทิรา แก้วมะณีการบัญชี การบัญชี 
36. ปวส.5332010038อุรัสยา อรชรการบัญชี การบัญชี 
37. ปวส.5332010040อุทุมพร ขันทองการบัญชี การบัญชี 
38. ปวส.5332010041กมลชนก วนิชยากรชัยการบัญชี การบัญชี 
39. ปวส.5332010042กนกวรรณ ยิ่งรุ่งเรืองการบัญชี การบัญชี 
40. ปวส.5332010043กาญจนา ตงลิ้มการบัญชี การบัญชี 
41. ปวส.5332010044เกษรา อรุณศรีการบัญชี การบัญชี 
42. ปวส.5332010045จันทร์จิรา ทรัพย์รักษาการบัญชี การบัญชี 
43. ปวส.5332010046จุฑารัตน์ ฤทธิรงค์การบัญชี การบัญชี 
44. ปวส.5332010047จุรีพันธ์ ดิสพันธ์การบัญชี การบัญชี 
45. ปวส.5332010048ชรินทรา แซ่เอี้ยการบัญชี การบัญชี 
46. ปวส.5332010049ชุติมา นีซังการบัญชี การบัญชี 
47. ปวส.5332010050ณัฏฐา ขมสวัสดิ์การบัญชี การบัญชี 
48. ปวส.5332010051ดลยา คำต่ายการบัญชี การบัญชี 
49. ปวส.5332010052ดวงกมล ศรีเจริญวงศ์วานการบัญชี การบัญชี 
50. ปวส.5332010053ดาวิกา วัสศิริการบัญชี การบัญชี 
51. ปวส.5332010054ธนาพร น้ำดอกไม้การบัญชี การบัญชี 
52. ปวส.5332010055ธุมาวลี ลิมปิสวสดิ์การบัญชี การบัญชี 
53. ปวส.5332010056นพรัตน์ บุญแก้วการบัญชี การบัญชี 
54. ปวส.5332010057นวลวรรณ สุวรรณวงศ์การบัญชี การบัญชี 
55. ปวส.5332010058นันตชา อยู่ยืนยงการบัญชี การบัญชี 
56. ปวส.5332010059ปนัดดา มิตร์ดีการบัญชี การบัญชี 
57. ปวส.5332010060พัชรา ด้วงคชการบัญชี การบัญชี 
58. ปวส.5332010061พัชรีพร พลายวันการบัญชี การบัญชี 
59. ปวส.5332010062ภัทรพร สินคำการบัญชี การบัญชี 
60. ปวส.5332010063ยุพิน ไพรเถื่อนการบัญชี การบัญชี 
61. ปวส.5332010064ยุวรี ผลสอาดการบัญชี การบัญชี 
62. ปวส.5332010065ระพีพันธุ์ เจริญสุขการบัญชี การบัญชี 
63. ปวส.5332010066ลักษณา เหมือนเพชรการบัญชี การบัญชี 
64. ปวส.5332010067กรชนก บุญเรืองการบัญชี การบัญชี 
65. ปวส.5332010068วรรณภา พุ่มพวงการบัญชี การบัญชี 
66. ปวส.5332010069วันดี สรวมศิริการบัญชี การบัญชี 
67. ปวส.5332010070ศศิธร ถูนาแก้วการบัญชี การบัญชี 
68. ปวส.5332010071ศิริพร มาศิริการบัญชี การบัญชี 
69. ปวส.5332010072สิริลักษณ์ ตงเฮงการบัญชี การบัญชี 
70. ปวส.5332010074สุนิสา สุขสมบูรณ์การบัญชี การบัญชี 
71. ปวส.5332010075สุภาภรณ์ ฤทธิเรืองการบัญชี การบัญชี 
72. ปวส.5332010076เสาวนีย์ ศรีประเสริฐการบัญชี การบัญชี 
73. ปวส.5332010077อมราวดี มังวอการบัญชี การบัญชี 
74. ปวส.5332010078อลิสา ยอมินการบัญชี การบัญชี 
75. ปวส.5332010079อินทิรา โตสงค์การบัญชี การบัญชี 
76. ปวส.5332010080สุรพงศ์ อ่องศิริการบัญชี การบัญชี 
77. ปวส.5332010081นันท์นภัส คงสาครการบัญชี การบัญชี 
78. ปวส.5332010083จิรวรรณ แก้วมณีวงษ์การบัญชี การบัญชี 
79. ปวส.5332010084จีรวรรณ สุวรรณมณีการบัญชี การบัญชี 
80. ปวส.5332010085ชลันดา พวงพุกการบัญชี การบัญชี 
81. ปวส.5332010087นงลักษณ์ ทวีพงษ์การบัญชี การบัญชี 
82. ปวส.5332010088นภัส ธรรมไพศาลการบัญชี การบัญชี 
83. ปวส.5332010089นรินทร์ ราศรีการบัญชี การบัญชี 
84. ปวส.5332010090นริศรา ทรัพย์ปราชญ์การบัญชี การบัญชี 
85. ปวส.5332010091เบญจมาศ โพธิ์สวัสดิ์การบัญชี การบัญชี 
86. ปวส.5332010092ประกายทิพย์ แก้วเขียวการบัญชี การบัญชี 
87. ปวส.5332010093ปิยนุช ป้องชูการบัญชี การบัญชี 
88. ปวส.5332010094พรมณี พรอินทร์การบัญชี การบัญชี 
89. ปวส.5332010095พฤษภา พิพิธจันทร์การบัญชี การบัญชี 
90. ปวส.5332010097ภัชรพร ทองจีนการบัญชี การบัญชี 
91. ปวส.5332010098มีนา จีนสง่าการบัญชี การบัญชี 
92. ปวส.5332010100เยาวภา ชื่อสินการบัญชี การบัญชี 
93. ปวส.5332010101วรกมล ผ่านกลางการบัญชี การบัญชี 
94. ปวส.5332010102วัชรินทร์ พิมพ์เจริญการบัญชี การบัญชี 
95. ปวส.5332010103วิลันดา สิทธิวงศ์การบัญชี การบัญชี 
96. ปวส.5332010104วิละดา เอ็นดูการบัญชี การบัญชี 
97. ปวส.5332010105ศิริลักษณ์ เกสสมบูรณ์การบัญชี การบัญชี 
98. ปวส.5332010106สาริณี หะติงการบัญชี การบัญชี 
99. ปวส.5332010107สาวิตรี วรรณสวสดิ์การบัญชี การบัญชี 
100. ปวส.5332010108สุกัญญา คำขะการบัญชี การบัญชี 
101. ปวส.5332010109สุกานดา รอดเม่นการบัญชี การบัญชี 
102. ปวส.5332010110สุธามาศ นิ่มเจริญการบัญชี การบัญชี 
103. ปวส.5332010111สุพัตรา ฝั่งกุฎการบัญชี การบัญชี 
104. ปวส.5332010113สุรีฉาย เอี่ยมวิจิตร์การบัญชี การบัญชี 
105. ปวส.5332010114สุวิมล เชื้อชาการบัญชี การบัญชี 
106. ปวส.5332010115อมรรัตน์ เกิดสวสดิ์การบัญชี การบัญชี 
107. ปวส.5332010116อรทัย ใหม่ผึ้งการบัญชี การบัญชี 
108. ปวส.5332010117อรวรรณ ทิรานุกุลการบัญชี การบัญชี 
109. ปวส.5332010118อรัญญา อ่อนเป้าการบัญชี การบัญชี 
110. ปวส.5332010119อลิสา อินทพิทักษ์การบัญชี การบัญชี 
111. ปวส.5332010120อัญชลีพร นาวาการบัญชี การบัญชี 
112. ปวส.5332010121เอื้อมเดือน แซ่กัวการบัญชี การบัญชี 
113. ปวส.5332010122นฤมล สอนเขียวการบัญชี การบัญชี 
114. ปวส.5332010123นงนภัส สาอาจการบัญชี การบัญชี 
115. ปวส.5332010124นริสรา นิจรัญการบัญชี การบัญชี 
116. ปวส.5332010125ณัฐชานันท์ พุดขุนทดการบัญชี การบัญชี 
117. ปวส.5332010126ปาริฉัตร นพเสริฐการบัญชี การบัญชี 
118. ปวส.5332010127มาริกา นิ่มสุวรรณการบัญชี การบัญชี 
119. ปวส.5332010129พรชัย ซื่อตรงการบัญชี การบัญชี 
120. ปวส.5332010130มณีรัตน์ รูปโลกการบัญชี การบัญชี 
121. ปวส.5332010131สุรีมาศ ศรีอุรามการบัญชี การบัญชี 
122. ปวส.5332010132จิราภา กล้าอาษาการบัญชี การบัญชี 
123. ปวส.5332010133ปวีณา วิชัยต๊ะการบัญชี การบัญชี 
124. ปวส.5332010134ปาริฉัตร เรืองมณีชัชวาลการบัญชี การบัญชี 
125. ปวส.5332020003กรกนก เขียววงษ์การตลาด การตลาด 
126. ปวส.5332020004กานดา หวังสาสุขการตลาด การตลาด 
127. ปวส.5332020005กุลณัฐ นังเกร็งการตลาด การตลาด 
128. ปวส.5332020006ขวัญตา บริสุทธิ์การตลาด การตลาด 
129. ปวส.5332020007จินตนาภรณ์ ล้อซ้งการตลาด การตลาด 
130. ปวส.5332020008ชลลดา สุขเจริญการตลาด การตลาด 
131. ปวส.5332020010ณัฐชรีย์ กรรณคชรัตน์การตลาด การตลาด 
132. ปวส.5332020012นพรัตน์ นิยมสุขการตลาด การตลาด 
133. ปวส.5332020013นุชวรา เสาว์ทองการตลาด การตลาด 
134. ปวส.5332020014บุษยมาศ ภูมิสวัสดิ์การตลาด การตลาด 
135. ปวส.5332020015ปัทมา พูนสวัสดิ์การตลาด การตลาด 
136. ปวส.5332020016ปิยธิดา เพชรนวลการตลาด การตลาด 
137. ปวส.5332020017พรทิพย์ ตลับเพชรการตลาด การตลาด 
138. ปวส.5332020018พิมพร พุ่มพวงการตลาด การตลาด 
139. ปวส.5332020019ภาณุมาศ เภาด้วงการตลาด การตลาด 
140. ปวส.5332020020มัตติกา ศรีสมการตลาด การตลาด 
141. ปวส.5332020021ยุพดี ปั้นบรรจงการตลาด การตลาด 
142. ปวส.5332020022รสสุคนธ์ มีมงคลการตลาด การตลาด 
143. ปวส.5332020023วาสนา มะพลับการตลาด การตลาด 
144. ปวส.5332020024วิชชุดา บุญธรรมการตลาด การตลาด 
145. ปวส.5332020025สายศิริ มณเฑียรรัตน์การตลาด การตลาด 
146. ปวส.5332020026สุขมาลี ทองน้อยการตลาด การตลาด 
147. ปวส.5332020027สุพรรณี ผ่องสอาดการตลาด การตลาด 
148. ปวส.5332020028อมรรัตน์ เฮียงหลีการตลาด การตลาด 
149. ปวส.5332020029อรนุช ล้อซ้งการตลาด การตลาด 
150. ปวส.5332020030อรุณศรี จันทร์ลีการตลาด การตลาด 
151. ปวส.5332020031กาญจนา เอี่ยมสำอางการตลาด การตลาด 
152. ปวส.5332020032กานดา จิตตะวิกุลการตลาด การตลาด 
153. ปวส.5332020033ขนิษฐา นิราชการตลาด การตลาด 
154. ปวส.5332020034ชลธิชา วจนวารีรัตน์การตลาด การตลาด 
155. ปวส.5332020035ชลธิชา แสงอภัยการตลาด การตลาด 
156. ปวส.5332020037ณัฏยา ยิวาพัฒการตลาด การตลาด 
157. ปวส.5332020038ณัฐกุล นพศิริการตลาด การตลาด 
158. ปวส.5332020039นฤมล ไทยเจริญการตลาด การตลาด 
159. ปวส.5332020041ประภาพร แช่มสาการตลาด การตลาด 
160. ปวส.5332020042ปรียาวรรณ แย้มสรวนการตลาด การตลาด 
161. ปวส.5332020043พรทิพย์ ครุฑสาการตลาด การตลาด 
162. ปวส.5332020044พรทิพย์ ซิ้มเจริญการตลาด การตลาด 
163. ปวส.5332020045มณีรัตน์ ตันเจริญการตลาด การตลาด 
164. ปวส.5332020047วรญา กัดดามันการตลาด การตลาด 
165. ปวส.5332020048วรันธรณ์ อำสันเทียะการตลาด การตลาด 
166. ปวส.5332020049วราภรณ์ วงษ์ศิริการตลาด การตลาด 
167. ปวส.5332020050วารุณี มิ่งศิริการตลาด การตลาด 
168. ปวส.5332020051วิจิตรา แสงสุทธิวาสการตลาด การตลาด 
169. ปวส.5332020053ศศิวิมล รอดเงินการตลาด การตลาด 
170. ปวส.5332020055สุวรรณา สุภากริตร์การตลาด การตลาด 
171. ปวส.5332020056อนุสรา พูลสวัสดิ์การตลาด การตลาด 
172. ปวส.5332020057อลิษา อดิษะการตลาด การตลาด 
173. ปวส.5332020058อังคนา ศิริเพ็ญการตลาด การตลาด 
174. ปวส.5332020059คนัสนัน พ่วงศรีการตลาด การตลาด 
175. ปวส.5332020060นันฐณัฐ หวังเชยการตลาด การตลาด 
176. ปวส.5332020062นุชนาถ กัญจน์นกุลการตลาด การตลาด 
177. ปวส.5332020063นัดดา รอดรัตนาการตลาด การตลาด 
178. ปวส.5332020064อรรคพล ศิริบุบผาการตลาด การตลาด 
179. ปวส.5332020065จินตนา ศรียาโยชน์การตลาด การตลาด 
180. ปวส.5332020066รังสินี พันธรักษ์การตลาด การตลาด 
181. ปวส.5332020067ศิริพร อินทะหอมการตลาด การตลาด 
182. ปวส.5332030001กัณฐมณี รุ่งจ๋าการเลขานุการ การเลขานุการ 
183. ปวส.5332030002จินดา เอี่ยมจำรูญการเลขานุการ การเลขานุการ 
184. ปวส.5332030003จิรภัทร ถึกสถิตย์การเลขานุการ การเลขานุการ 
185. ปวส.5332030004จิราภรณ์ ริ้วทองการเลขานุการ การเลขานุการ 
186. ปวส.5332030006ชนากานต์ อุทัยศรีการเลขานุการ การเลขานุการ 
187. ปวส.5332030007ธันย์ชนก ผาวันดีการเลขานุการ การเลขานุการ 
188. ปวส.5332030008ธารทิพย์ บุบผาการเลขานุการ การเลขานุการ 
189. ปวส.5332030009นิภาวรรณ มีแสงการเลขานุการ การเลขานุการ 
190. ปวส.5332030010บุปผชาติ ไทยจำเริญรันต์การเลขานุการ การเลขานุการ 
191. ปวส.5332030011ประภัสสร ศรอากาศการเลขานุการ การเลขานุการ 
192. ปวส.5332030012ปภัสสร ขันทองการเลขานุการ การเลขานุการ 
193. ปวส.5332030013ปวีณา คงงามการเลขานุการ การเลขานุการ 
194. ปวส.5332030014ปวีณา วงษ์ไกรการเลขานุการ การเลขานุการ 
195. ปวส.5332030015ปิยธิดา ความจำการเลขานุการ การเลขานุการ 
196. ปวส.5332030016พรทิพย์ พึ่งอารมณ์การเลขานุการ การเลขานุการ 
197. ปวส.5332030017พรวิภา ทัศนาการเลขานุการ การเลขานุการ 
198. ปวส.5332030018รัตนา ปรือปรังการเลขานุการ การเลขานุการ 
199. ปวส.5332030020ลัดดาวัลย์ รุ่งศิริการเลขานุการ การเลขานุการ 
200. ปวส.5332030021วรรณนิภา ประดิษฐพงษ์การเลขานุการ การเลขานุการ 
201. ปวส.5332030022วราภรณ์ ไข่เพชรการเลขานุการ การเลขานุการ 
202. ปวส.5332030023วรารัตน์ แก้วอ่วมการเลขานุการ การเลขานุการ 
203. ปวส.5332030024วาสนา สอาดวงษ์การเลขานุการ การเลขานุการ 
204. ปวส.5332030025วาสนา โสภาการเลขานุการ การเลขานุการ 
205. ปวส.5332030026วิภาดา วรรณประเวศการเลขานุการ การเลขานุการ 
206. ปวส.5332030027ศันสนีย์ สินภักดีการเลขานุการ การเลขานุการ 
207. ปวส.5332030028ศุราภรณ์ หงษาการเลขานุการ การเลขานุการ 
208. ปวส.5332030029สรัญญา ไพรเถื่อนการเลขานุการ การเลขานุการ 
209. ปวส.5332030030อริษา ทวีทรัพย์การเลขานุการ การเลขานุการ 
210. ปวส.5332030031อรุณี คำพ่วงการเลขานุการ การเลขานุการ 
211. ปวส.5332030032อัญชลี มีสรรพวงศ์การเลขานุการ การเลขานุการ 
212. ปวส.5332030033อัญชลี สร้อยเรืองศรีการเลขานุการ การเลขานุการ 
213. ปวส.5332030034อาภาภรณ์ ฝ่ายสอนการเลขานุการ การเลขานุการ 
214. ปวส.5332030035อาทิตย์ อังคะคำมูลการเลขานุการ การเลขานุการ 
215. ปวส.5332030036เกศรินทร์ ชื่นบานการเลขานุการ การเลขานุการ 
216. ปวส.5332040001กนกอร สุนทรชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
217. ปวส.5332040002กมลทิพย์ อินเทพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
218. ปวส.5332040003กิ่งกาญจน์ สีพายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
219. ปวส.5332040004จิรัชญา สุขโขใจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
220. ปวส.5332040005ชลธิชา ยีแมเฟืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
221. ปวส.5332040006ฐิตาภรณ์ ช่วงพิทักษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
222. ปวส.5332040007ฐิติมา จูเจริญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
223. ปวส.5332040008ธนพร อูฐเจริญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
224. ปวส.5332040009นงลักษณ์ นันทสูรย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
225. ปวส.5332040010นริศรา ยอระมินคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
226. ปวส.5332040011นันทนา กอนีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
227. ปวส.5332040012น้ำหวาน แก้วศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
228. ปวส.5332040013น้ำอ้อย สามารถคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
229. ปวส.5332040014ปทุมพร วงษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
230. ปวส.5332040015ประภา ศรีสวัสดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
231. ปวส.5332040016ปรารถนา ผลศิริคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
232. ปวส.5332040017ปัทมา ขวัญยังคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
233. ปวส.5332040018ผกามาศ พูลสวัสดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
234. ปวส.5332040020มณฑา โพธิ์แก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
235. ปวส.5332040021รัชฎาพร คู้จ้อยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
236. ปวส.5332040022รัตนา นิลคชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
237. ปวส.5332040023วันดี หอมสุคนธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
238. ปวส.5332040024วันธนา พุฒตาลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
239. ปวส.5332040025วิชิดา สร้อยปานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
240. ปวส.5332040026วิไลลักษณ์ ตันเฉี่ยงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
241. ปวส.5332040027ศิริลักษณ์ สุขเจริญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
242. ปวส.5332040028สรารัตน์ อ่วมเถื่อนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
243. ปวส.5332040029สาวิตรี โต๊ะอาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
244. ปวส.5332040030สุธาสินี อ่วมพันธุ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
245. ปวส.5332040031สุนิษา คงถาวรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
246. ปวส.5332040032สุนิษา ประสาทงามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
247. ปวส.5332040033สุมาลี บัวลพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
248. ปวส.5332040035อภิชญา วรรณมรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
249. ปวส.5332040037อ้อมบุญ สุขสมบัติคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
250. ปวส.5332040038อ้อมฤทัย วัลลานนท์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
251. ปวส.5332040039อำพร ฟักทองพันธุ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
252. ปวส.5332040041กนกพร สีระเบิดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
253. ปวส.5332040042กมลวรรณ อยู่นาคคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
254. ปวส.5332040044เกศรา โพธิ์งามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
255. ปวส.5332040045คณิตา แก่นจันทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
256. ปวส.5332040046คนึงนิตย์ นวลจันทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
257. ปวส.5332040047จรัสพร เรืองแดงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
258. ปวส.5332040048จิตรลดา กลิ่นประเสริฐคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
259. ปวส.5332040049จิระประภา เพ็ชรวงษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
260. ปวส.5332040051จิราพรรณ พลอยเนียมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
261. ปวส.5332040052จุฑามาส นาคศรีสุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
262. ปวส.5332040053เจนจิรา หมื่นเดชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
263. ปวส.5332040054ชนินันท์ กัญจนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
264. ปวส.5332040055ฐิฏาพร ศรีวิเศษคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
265. ปวส.5332040056ณัฐทวี กรรณคชรัตน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
266. ปวส.5332040057ดาวดี จันทร์อ่ำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
267. ปวส.5332040058ถิราภรณ์ ภูเจริญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
268. ปวส.5332040059ทิพาพร ฤทธิ์เจริญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
269. ปวส.5332040060ธิดาชนก คำหงษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
270. ปวส.5332040061ธิดารัตน์ วันทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
271. ปวส.5332040062นาฏฤดี คงภักดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
272. ปวส.5332040063นาตยา วันทยาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
273. ปวส.5332040064นารี พิศวาทคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
274. ปวส.5332040065ปนัดดา พิเศษคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
275. ปวส.5332040066ปนัดดา พุกรัตน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
276. ปวส.5332040067ปวีณา พุมชะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
277. ปวส.5332040068ปวีณา มาใจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
278. ปวส.5332040069มัททนี เกิดหริ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
279. ปวส.5332040070รัชนก คณะฤกษ์น้อยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
280. ปวส.5332040071ลลิตา สังข์นครคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
281. ปวส.5332040072วนิดา จิตร์มานะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
282. ปวส.5332040073วรรณภา สีกวางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
283. ปวส.5332040074ศศิธร บุทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
284. ปวส.5332040075ศิริญญา กรรณิกาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
285. ปวส.5332040076ศิริพร นุ่มเจริญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
286. ปวส.5332040077แสงรวี โคตรสีวงศ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
287. ปวส.5332040079อรพรรณ พิมพ์แก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
288. ปวส.5332040081พฤทธิ์ธีรา สมาธารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
289. ปวส.5332040082เกษราภรณ์ จีนเจือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
290. ปวส.5332040083ทิพย์วารี ใจศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
291. ปวส.5332040084นภา มรกตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
292. ปวส.5332040085พิมพ์ใจ เฉลิมช่วงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
293. ปวส.5332040086รุ่งรัตน์ ตันโป้ยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
294. ปวส.5332040087วาสนา กันภัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
295. ปวส.5332040088ศศิวิมล คงนิ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
296. ปวส.5332040090สุภาพร ลิ้มรั้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
297. ปวส.5332040092อรอุมา แก้วอุ่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
298. ปวส.5332040093เอื้องฟ้า สีม่วงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
299. ปวส.5332040094จริน บุญสร้างคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
300. ปวส.5332040096โยธิน จันทะเวชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
301. ปวส.5332040099เวณุกา สุระถาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
302. ปวส.5332040100วนิดา เจริญวัฒนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
303. ปวส.5332040103สุดาพร ใหม่โสภาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
304. ปวส.5332040104ศุทธินี รัตนะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
305. ปวส.5332040105ครรชิตพล สุทธิประภาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
306. ปวส.5332040106ฐานะมาศ โอสถานนท์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
307. ปวส.5332040107เพ็ญนภา ไชยศิลป์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
308. ปวส.5332040122เพียงตา วิสริดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
309. ปวส.5332040128ขนิษฐมาศ์ บุคนาคคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
310. ปวส.5332040129อารยา โหงเจริญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
311. ปวส.5332040131ปานทิพย์ บูรณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
312. ปวส.5332040133วัชรีภรณ์ พร้อมชนะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
313. ปวส.5332040141เกศรินทร์ พิมพิสารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
314. ปวส.5332040142จุฑารัตน์ กิจรักษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
315. ปวส.5332040143นารีรัตน์ เอกพันยะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
316. ปวส.5332040144ศศิวิมล วงศ์ศักดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
317. ปวส.5332040145พรรณไพจิตร ปลอบโยนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
318. ปวส.5332040146ชลลดา ชีนาวุธคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
319. ปวส.5332040147ภาวิณี ชัยมงคลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
320. ปวส.5332040148ศุภรัติยา พานิชมาดาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
321. ปวส.5332040149วันใหม่ อวยพรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
322. ปวส.5332040150พิพัฒน์ หอมลาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
323. ปวส.5332040151ทองสุข พลเมืองดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
324. ปวส.5332040152ธิติยา เฉีงใต้คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
325. ปวส.5332040153แอนเจลา โรเบิร์ตสันคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
326. ปวส.5332040154ศานตมน อินทรกันยาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
327. ปวส.5332040155ทัศนีย์ อ่อนพลับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
328. ปวส.5332040156ภุมรินทร์ แก่นท้าวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
329. ปวส.5332040157กำสิทธิ์ เกื้อสกุลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
330. ปวส.5332040158อภิญญา จันทร์เชื้อคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
331. ปวส.5332040159วราภรณ์ คำศิริคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
332. ปวส.5332040160สาริกา กระแสโสมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
333. ปวส.5332040161สุภามาศ พาไธสงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
334. ปวส.5332110001สุวพันธ์ เปี่ยมเจริญการจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 
335. ปวส.5332110003กรรณิการ์ วงษ์พันเสือการจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 
336. ปวส.5332110004อรุณรัตน์ มีรัตน์การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 
337. ปวส.5332110005ละอองดาว มิ่งเชียงการจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 
338. ปวส.5332110006สุนิชา นพกาลการจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 
339. ปวส.5332110007ศิริภา ดวงทองการจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 
340. ปวส.5332150003ศศิพิมพ์ อรุณศรีสุขสันต์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
341. ปวส.5332150008ไอยดา วิยะวรรณการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
342. ปวส.5332150009วิภาวรรณ ฉุนตูการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
343. ปวส.5332150010สุกัญญา ฤทธิ์บำรุงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
344. ปวส.5332150011อรทัย ศิริแตงการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
345. ปวส.5332150015มณฑา ภูมีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
346. ปวส.5332150020ปิยะพร ทวีวรรณการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
347. ปวส.5332150021สุธาธินี ยอดเพชรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
348. ปวส.5332150027นาตยา มงคลเมธีการจัดการทั่วไป  
349. ปวส.5332150031วิไลลักษณ์ มณีพงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
350. ปวส.5332150034ปัทวรรณ เจริญธรรมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
351. ปวส.5332150035วิไลวรรณ กล้าเกิดผลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
352. ปวส.5332150036ศุภาลักษณ์ พิมพ์มีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
353. ปวส.5332150037เนตรนภา บัวสิงห์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
354. ปวส.5332150038สุมาลี มาสอาดการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
355. ปวส.5332150039สุชาติ เทียมสว่างการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
356. ปวส.5332150040สุวิมล พรรณพิพัฒน์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
357. ปวส.5332150041บุษราพร เมฆสุวรรณ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
358. ปวส.5332150042เจนจิรา จุลหุ่นการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
359. ปวส.5332150043นาฎยา มาน้อยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
360. ปวส.5332150044คันธมณี ชาภักดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
361. ปวส.5332150045ณญาดา แฝงศาสตราการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
362. ปวส.5332150046จิรเมศร์ สถิตย์เสถียรการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
363. ปวส.5332150047สุจิตรา แสงธูปการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
364. ปวส.5333020002จริยา วงศ์ปานออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 
365. ปวส.5333020003ดวงเดือน เศียรกระโทกออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 
366. ปวส.5333020004รุ่งทิพย์ สินภักดีออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 
367. ปวส.5333020005วนิดา แมนมณฑาออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 
368. ปวส.5333020006สมศักดิ์ สิริวรรณออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 
369. ปวส.5333020007ดำรงค์เกียรติ สุนทรวิจารณ์ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 
370. ปวส.5333020008พจน์ศิรินทร์ ดีมงคลออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 
371. ปวส.5333020009ปัญญ์ชลี ดีมงคลออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 
372. ปวส.5333080001กนกวรรณ เสนาวงษ์คอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
373. ปวส.5333080002กมลวรรณ บุญฉิมคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
374. ปวส.5333080003จันทนา โพธิ์สุวรรณคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
375. ปวส.5333080004จันทิมา โมกขศักดิ์คอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
376. ปวส.5333080005จิตรตราพร ถาวรรุ่งเรืองคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
377. ปวส.5333080006จิราภรณ์ รวมญาติคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
378. ปวส.5333080007ชนิดา กลัดเจริญคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
379. ปวส.5333080008ช่อผกา โอขะจรคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
380. ปวส.5333080009ชุติภรณ์ สมประสงค์คอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
381. ปวส.5333080010ณัจฐะภัทร ศิริวันคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
382. ปวส.5333080011ธิดารัตน์ ยันประเวชคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
383. ปวส.5333080012นริศรา มะนูรีมคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
384. ปวส.5333080013นฤมล ทองแพงคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
385. ปวส.5333080014นาเดีย มูฮำมัดคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
386. ปวส.5333080015บัญฑิตา แก้วเหมือนคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
387. ปวส.5333080016บูรณา ชาววังคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
388. ปวส.5333080017เบญจมาพร พจน์สระน้อยคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
389. ปวส.5333080018พรรณี เขตเขื่อนคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
390. ปวส.5333080019พรรษพร แพ่งสุภาคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
391. ปวส.5333080020เพชรรัตน์ กัณหาคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
392. ปวส.5333080021ภิญญดา พนาวันคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
393. ปวส.5333080023โยสิตา มุหะหมัดอารีคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
394. ปวส.5333080024รัตมณี ดีวรวัฒนากูลคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
395. ปวส.5333080025รุ่งนภา จันทองคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
396. ปวส.5333080026รุจิรา ดรุณเนตรคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
397. ปวส.5333080027วันทนา สุเข็มมาคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
398. ปวส.5333080028วันเพ็ญ แสงสุวรรณคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
399. ปวส.5333080029วิภาดา ธานีคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
400. ปวส.5333080030สุพัตรา พุฒตาลคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
401. ปวส.5333080031สุภาพร อรัณยกานนท์คอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
402. ปวส.5333080032เสาวณีย์ ยิ่งสมคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
403. ปวส.5333080033อัยลดา มาลัยแดงคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
404. ปวส.5333080034ชญานนท์ ยอดแก้วคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
405. ปวส.5333080035บวรนาถ จุนเจริญวงศาคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
406. ปวส.5333080036ภูมิพัฒน์ คำมีคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
407. ปวส.5333080037วิทวัส กังใจคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
408. ปวส.5333080038สนิท วรรณเวชคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
409. ปวส.5333080040อาทิตย์ ศรีวงษ์คอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
410. ปวส.5333080043พงศ์ธร วิไลวรรณคอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
411. ปวส.5334040001นันทนา คงอิ่มอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
412. ปวส.5334040002นิตยา บัวพาอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
413. ปวส.5334040003อมรรัตน์ ศรีสุขโขอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
414. ปวส.5334040005ชลธิชา ดอกไม้ไหวอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
415. ปวส.5334040006ราตรี ประสาททองอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
416. ปวส.5334040007ชุดาภา กันเกิดผลอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
417. ปวส.5334040008เจนจิรา หนูแย้มอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
418. ปวส.5334040009ศิริภัทร ทองประดิษฐอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
419. ปวส.5334040011วัฒนา ศิริอุดมสินอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
420. ปวส.5334040012อรวรรณ บุญส่งอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
421. ปวส.5334040014จันทิมา สายทองคำอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
422. ปวส.5334060001ขวัญเรือน จันทมาลาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจงานคหกรรม 
423. ปวส.5334060002มัณฑนา แย้มสรวลการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจงานคหกรรม 
424. ปวส.5334060003ชมพูนุช นาคเจริญการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจงานคหกรรม 
425. ปวส.5334060004ยุพา นาคะการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจงานคหกรรม 
426. ปวส.5334060005รุ่งเพชร วิไลผลการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจงานคหกรรม 
427. ปวส.5334060007ณัฐพล วรประสพการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจงานคหกรรม 
428. ปวส.5334060008นรินทร์ ศูนย์ขุนทดการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจงานคหกรรม 
429. ปวส.5334060009กัณทิมา เงินดีการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ธุรกิจงานคหกรรม