รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010002กิตติศักดิ์ เงินโสมเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010003เกรียงไกร อร่ามเรืองเครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010004จักรกฤษ กกฟ้าเครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010005จักรดุลย์ แก้วกุลวงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010006ชวลิต เจียงรีเครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221010008ณรงค์ฤทธิ์ นาคสวัสดิ์เครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010009ณัฐวุฒิ โตขำเครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010012ทรัพย์สุนทร นึกหลีกเครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010013ธีรพงษ์ ฉิมพาลีเครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010015นัฐวุฒิ พาลึกเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010016นิรุช นาคพันธ์เครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010018พรพจน์ พันธุสงฆ์เครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010021วีระชัย สิงสมดีเครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010022อนันต์ มานะเพียรเครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010024เกรียงไกร ทารินีเครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010025เกรียงไกร ลันวงษาเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010029ณัฐวุฒิ ผุดผ่องเครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010030ธนดล ลือชาเครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010031ธนภัทร เปลื้องรัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010032บุญชู สร้อยสลับเครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010037วริทธิ์ธร เสนาะถ้อยเครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010039ศราพล คำบลเครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010041สุรัตน์ จันทร์แจ้งเครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010042อนุสรณ์ พันธุ์มาเครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010043อภิชาติ เพียโอเครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221010044อภิสิทธิ์ ทองละเอียดเครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221010045อาสา อำนวยเจริญเครื่องกล ยานยนต? 
28. ปวช.5221010048ไกรวัน นาคพันธ์เครื่องกล ยานยนต? 
29. ปวช.5221010052ธีระพงษ์ เจริญสุขรุ่งเรืองเครื่องกล ยานยนต? 
30. ปวช.5221010054นำโชค เคนด่านเครื่องกล ยานยนต? 
31. ปวช.5221010055พิทักสิน วิเชียรเครื่องกล ยานยนต? 
32. ปวช.5221010059ศิวพงษ์ ต่อแต้มเครื่องกล ยานยนต? 
33. ปวช.5221010063สุริยะ ขาดวังเครื่องกล ยานยนต? 
34. ปวช.5221010069เอกชัย จันทร์ดีเครื่องกล ยานยนต? 
35. ปวช.5221010070กัมพล สุขุมเงินเครื่องกล ยานยนต? 
36. ปวช.5221010071กิตติศักดิ์ บุญศรเครื่องกล ยานยนต? 
37. ปวช.5221010072จีรศักดิ์ หวังอีนเครื่องกล ยานยนต? 
38. ปวช.5221010073เจริญรัตน์ ฉูดสูงเนินเครื่องกล ยานยนต? 
39. ปวช.5221010074เชิดชัย โสดากุลเครื่องกล ยานยนต? 
40. ปวช.5221010076ธีระวัฒน์ อาษากิจเครื่องกล ยานยนต? 
41. ปวช.5221010079พลรัตน์ มะลิซ้อนเครื่องกล ยานยนต? 
42. ปวช.5221010080วสันต์ พันธุ์ดีเครื่องกล ยานยนต? 
43. ปวช.5221010082วินัย สมกระโจมเครื่องกล ยานยนต? 
44. ปวช.5221010084สาธร แสงสว่างเครื่องกล ยานยนต? 
45. ปวช.5221010085สุรชาติ กงไกรราชเครื่องกล ยานยนต? 
46. ปวช.5221010086อรรถพล สระทองมาเครื่องกล ยานยนต? 
47. ปวช.5221010090เอกพงษ์ ศาลาเครื่องกล ยานยนต? 
48. ปวช.5221010094ธีรวุธ เพ็ชระเครื่องกล ยานยนต? 
49. ปวช.5221010099อมรเทพ กมลเครื่องกล ยานยนต? 
50. ปวช.5221010100วัชระ ใบศรีเครื่องกล ยานยนต? 
51. ปวช.5221010101กฤตินันท์ เย็นเกษมเครื่องกล ยานยนต? 
52. ปวช.5221010102สุรเดช รักธรรมเครื่องกล ยานยนต? 
53. ปวช.5221020001กฤษดาพร ภักดีโสภาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
54. ปวช.5221020002โกศล ซุยทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
55. ปวช.5221020003จักรกฤษณ์ ปุตตะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
56. ปวช.5221020005ฉัตรชัย เจริญสุขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
57. ปวช.5221020006ชลาวัฒน์ ชัยจำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
58. ปวช.5221020007ฐานันดร เงินโสมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
59. ปวช.5221020008ณรงค์ ศรีมงคลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
60. ปวช.5221020010นพรัตน์ ทีอุทิศเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
61. ปวช.5221020011มานะ อุตสาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
62. ปวช.5221020012ยศพล ชื่นสาลีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
63. ปวช.5221020014วัชระ สานกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
64. ปวช.5221020015ศิริพัฒน์ โพธิ์เจริญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
65. ปวช.5221020017สิทธิชัย เฟื่องจรัสเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
66. ปวช.5221020018สิทธิ์ศักดิ์ แสงกล้าเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
67. ปวช.5221020020สุริยา โทสมทาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
68. ปวช.5221020021สุริเยนทร์ ศรีลาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
69. ปวช.5221020024ชัชวาลย์ ภาแก้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
70. ปวช.5221020026ตะวัน เวียนวงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
71. ปวช.5221020027ทองเปีย จูสมดีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
72. ปวช.5221020030บรรหาร ท้าวคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
73. ปวช.5221020032ภูธร แนวสุขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
74. ปวช.5221020033ศตวรรษ สายซอเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
75. ปวช.5221020035สันติภาพ นวลกมลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
76. ปวช.5221020037สุนิติ แดงมะณีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
77. ปวช.5221020040สุวายุทธ์ สระทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
78. ปวช.5221020043อานันท์ ติกขะปัญโญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
79. ปวช.5221020044อิสระ สบายใจเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
80. ปวช.5221020048เจริญศักดิ์ ทาสร้างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
81. ปวช.5221020049ชัยมงคล หงษ์มังเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
82. ปวช.5221020050โชคชวาล สามารถเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
83. ปวช.5221020051เทวา เจริญเวชเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
84. ปวช.5221020054มงคล คำจันทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
85. ปวช.5221020055เริงชัย พอมขุนทดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
86. ปวช.5221020056ศักดา ตรึกตรองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
87. ปวช.5221020058สันติ นาเจริญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
88. ปวช.5221020059อนันต์ พรมเทาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
89. ปวช.5221020060อนุรักษ์ สีดาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
90. ปวช.5221020061อนุวัฒน์ บุญพรมอ่อนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
91. ปวช.5221020062อาทิตย์ แก้วคำแพงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
92. ปวช.5221020064อิทธิพล พูลเกษมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
93. ปวช.5221020067เกียรติศักดิ์ กาศสูงเนินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
94. ปวช.5221020070จตุพล วรจิตเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
95. ปวช.5221020071ทินกร ประวัติวงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
96. ปวช.5221020072บัญชา บัวผันเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
97. ปวช.5221020080ศัสตรา แจ้งบ้านเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
98. ปวช.5221020083อาทิตย์ สักขะกิจเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
99. ปวช.5221040001กรภัทร์ แซ่ลิ้มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
100. ปวช.5221040002กิตติพงษ์ หม่อมคงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
101. ปวช.5221040003เกียรติศักดิ์ ด่านสร้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
102. ปวช.5221040006จักรกฤษ เงินมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
103. ปวช.5221040007จิราวุฒิ ผาวันดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
104. ปวช.5221040009เทพพิทักษ์ ชูเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
105. ปวช.5221040010ธนศักดิ์ สิทธิพลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
106. ปวช.5221040011ธวัชชัย หิรัญหลวงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
107. ปวช.5221040012นนท์นิพล ศรีบุตรดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
108. ปวช.5221040013นรากร สุวรรณ์ฉวีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
109. ปวช.5221040014พรศักดิ์ เข็มมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
110. ปวช.5221040015พิพิธพล แพทย์เพียรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
111. ปวช.5221040016ไพฑูรย์ กาญจนศรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
112. ปวช.5221040019สมชาย วงษ์แก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
113. ปวช.5221040022สุพจน์ เพ็งกำแหงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
114. ปวช.5221040023อดิศักดิ์ สวาทพงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
115. ปวช.5221040024อภิวัฒน์ เอมกลิ่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
116. ปวช.5221040025อนุรักษ์ ดาทาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
117. ปวช.5221040026อานนท์ วงษ์ภักดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
118. ปวช.5221040028กฤษฎา ภู่มาลัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
119. ปวช.5221040031ไกรฤกษ์ เจริญสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
120. ปวช.5221040033เจตชรินทร์ ศิลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
121. ปวช.5221040035ชาญณรงค์ บุญส่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
122. ปวช.5221040036ทนงศักดิ์ เสาศิลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
123. ปวช.5221040037เทเวศน์ ประสารวงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
124. ปวช.5221040038ธนภูมิ สุนทรอมรรัตน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
125. ปวช.5221040040พีระชัย บัวเผื่อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
126. ปวช.5221040041ภุชงค์ สิงห์ท่าเมืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
127. ปวช.5221040043วรทัต เปรมศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
128. ปวช.5221040044ศรราม ศรีรักษาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
129. ปวช.5221040045ศรัณย์ มุมสาลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
130. ปวช.5221040046สรนันท์ ซ้ำคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
131. ปวช.5221040048องอาจ จำนงค์มาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
132. ปวช.5221040049อริยธัช เพิ่มผลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
133. ปวช.5221040051อุดร ใหญ่สูบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
134. ปวช.5221040052เอนกพงศ์ ถาวรสาลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
135. ปวช.5221040057คมกฤช คำกำเนิดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
136. ปวช.5221040058ณัฐพล เหลี่ยมดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
137. ปวช.5221040061ทรงเกียรติ อินทร์รอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
138. ปวช.5221040063ธนาพล รัศมีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
139. ปวช.5221040064ธิติพงศ์ เพชรอาสาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
140. ปวช.5221040066ธีรศักดิ์ สีพนมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
141. ปวช.5221040067นที ลาทัพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
142. ปวช.5221040068นิติลักษณ์ เนติประเสริฐไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
143. ปวช.5221040071วิรัตน์ ด่านหรดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
144. ปวช.5221040074สมศักดิ์ พงษ์ไสวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
145. ปวช.5221040075สิทธิพล วงค์ยอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
146. ปวช.5221040076สุวัฒน์ สุภาวะหาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
147. ปวช.5221040077เอกชัย บุญรอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
148. ปวช.5221040080เฉลิมชาติ บริสุทธิ์สุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
149. ปวช.5221040081นฤชา ปิ่นงามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
150. ปวช.5221040082บัญชา แนวสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
151. ปวช.5221040083ปิโยรส แก้วตรีวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
152. ปวช.5221040084พงษ์ศธร เพชรใสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
153. ปวช.5221040088มิ่งเมือง เมืองนามาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
154. ปวช.5221040091วัชรินทร์ อินทนูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
155. ปวช.5221040092วิทยา โกศรีย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
156. ปวช.5221040093วีระศักดิ์ ประวาสีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
157. ปวช.5221040094ศรัณยู นามริตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
158. ปวช.5221040095ธีรพัฒน์ จันทร์เทศไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
159. ปวช.5221040096สราวุฒิ ทุมดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
160. ปวช.5221040097สุชาติ ป้อมตะขบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
161. ปวช.5221040101อนุชา จันทร์เซ็งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
162. ปวช.5221040102อภิชัย รุ่งรังสิมากุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
163. ปวช.5221040103อานนท์ สายวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
164. ปวช.5221040104อุเทน ศักดาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
165. ปวช.5221040106ดารารัตน์ น้อยบลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
166. ปวช.5221040107เดือนเพ็ญ ถาวรคงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
167. ปวช.5221040109วริศา จ้อยกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
168. ปวช.5221040110ไกรสร แก้วบุญตาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
169. ปวช.5221040111จักรกฤษ สุทธิพุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
170. ปวช.5221040112จักรพันธ์ อินทร์อ่อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
171. ปวช.5221040113ชัยวัฒน์ วงษ์ศรีแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
172. ปวช.5221040115ดอกรัก แว่นกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
173. ปวช.5221040116นคร สุขศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
174. ปวช.5221040117นัฐพล เวชเจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
175. ปวช.5221040118บรรจบ แนบสำโรงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
176. ปวช.5221040119ไพศาล ชูขันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
177. ปวช.5221040121ศรายุธ ยงยิ่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
178. ปวช.5221040122สมชาย บัวพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
179. ปวช.5221040123ศราวุฒิ มุ้ยเบี้ยวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
180. ปวช.5221040124สาธิต แสงสว่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
181. ปวช.5221040125สุทธิภรณ เจริญสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
182. ปวช.5221040126สุทัศน์ หินโทนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
183. ปวช.5221040127เอกชัย ไทรงามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
184. ปวช.5221040129โอ๋ สำราญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
185. ปวช.5221040130บุญเพิ่ม แดงม่วงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
186. ปวช.5221040132หัสดา น้อยกอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
187. ปวช.5221040133ธนพล คำไกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
188. ปวช.5221040134อรงกรด กงไกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
189. ปวช.5221040135มานะชัย การะเกตุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
190. ปวช.5221040137เกรียงไกร นนทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
191. ปวช.5221040141ณัฐนาท ทองเต็มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
192. ปวช.5221040142ชัยชนะ อ่อนสีน้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
193. ปวช.5221040146สุจินดา ลองเย็นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
194. ปวช.5221040147บุญฤทธิ์ โชศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
195. ปวช.5221040151เรืองยศ แข่งเดือนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
196. ปวช.5221040152ชาญวิทย์ หงษ์ทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
197. ปวช.5221040154นภัสรพี เบ้าพิมสาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
198. ปวช.5221040155นพรัตน์ คุ้มมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
199. ปวช.5222010001กัญญาณัฐ เพียสุดพณิชยการ การบัญชี 
200. ปวช.5222010002ขวัญไพร จันทรสิทธิ์พณิชยการ การบัญชี 
201. ปวช.5222010003ยุวดี เม้าขุนทดพณิชยการ การบัญชี 
202. ปวช.5222010004จันทร์จิรา กงไกรพณิชยการ การบัญชี 
203. ปวช.5222010005จิระพร พิมเสนพณิชยการ การบัญชี 
204. ปวช.5222010006จิราวรรณ์ แซ่เจี่ยพณิชยการ การบัญชี 
205. ปวช.5222010007ชนิดา ศรีมาศพณิชยการ การบัญชี 
206. ปวช.5222010008โชติรส ทาประเสริฐพณิชยการ การบัญชี 
207. ปวช.5222010009ณัฐพร ช่างแกะพณิชยการ การบัญชี 
208. ปวช.5222010010เดือนเพ็ญ แพทย์สายันต์พณิชยการ การบัญชี 
209. ปวช.5222010011ทวิปิยา โทสมทาพณิชยการ การบัญชี 
210. ปวช.5222010012ผไทมาส รักยศไทยพณิชยการ การบัญชี 
211. ปวช.5222010013ผ่องพรรณ แม่นปืนพณิชยการ การบัญชี 
212. ปวช.5222010014พรกนก ธรรมประโคนพณิชยการ การบัญชี 
213. ปวช.5222010015พัชราณี ทาสีพณิชยการ การบัญชี 
214. ปวช.5222010016ภัทรวรรณ อุ่นศรีทรัพย์พณิชยการ การบัญชี 
215. ปวช.5222010018รุ่งนภา กงเรือพณิชยการ การบัญชี 
216. ปวช.5222010019ละอองดาว เหล็กศรีพณิชยการ การบัญชี 
217. ปวช.5222010020วรรณภา ลีอุตพณิชยการ การบัญชี 
218. ปวช.5222010021วรรณภา บุตรศรีพณิชยการ การบัญชี 
219. ปวช.5222010022วราภรณ์ ขันธบำรุงพณิชยการ การบัญชี 
220. ปวช.5222010023วาสนา แววนำพณิชยการ การบัญชี 
221. ปวช.5222010024วาสินี เชียงต้นพณิชยการ การบัญชี 
222. ปวช.5222010025วิมล เหลื่อมแก้วพณิชยการ การบัญชี 
223. ปวช.5222010026วิมลรัตน์ หงษ์ทองพณิชยการ การบัญชี 
224. ปวช.5222010029ศิญาภรณ์ ยาจันทร์ทาพณิชยการ การบัญชี 
225. ปวช.5222010030ปาณิสรา ปลื้มจิตรพณิชยการ การบัญชี 
226. ปวช.5222010031สายใจ คุณยงค์พณิชยการ การบัญชี 
227. ปวช.5222010032สิดานันทร์ ภูมิโคกรักพณิชยการ การบัญชี 
228. ปวช.5222010033สุกันยา สาหลอดพณิชยการ การบัญชี 
229. ปวช.5222010035สุภาพร ช่อไม้พณิชยการ การบัญชี 
230. ปวช.5222010037อรอนงค์ มานะเพียรพณิชยการ การบัญชี 
231. ปวช.5222010038อริสสา แช่มพรมราชพณิชยการ การบัญชี 
232. ปวช.5222010039อารีรัตน์ คุณชินท์พณิชยการ การบัญชี 
233. ปวช.5222010040อุมา เกษรสินพณิชยการ การบัญชี 
234. ปวช.5222010041กมลพร จันทร์ดีพณิชยการ การบัญชี 
235. ปวช.5222010042ศศิกาญดา พูนสะสมทรัพย์พณิชยการ การบัญชี 
236. ปวช.5222010043เกตุแก้ว ศรีทองอยู่พณิชยการ การบัญชี 
237. ปวช.5222010044จิราภรณ์ สกลกูลพณิชยการ การบัญชี 
238. ปวช.5222010045ธิดารัตน์ พิลึกพณิชยการ การบัญชี 
239. ปวช.5222010046นภาพร โทสมทาพณิชยการ การบัญชี 
240. ปวช.5222010050บุปผา ขำเพ็ชรพณิชยการ การบัญชี 
241. ปวช.5222010051ปัทมา บุตรศรีพณิชยการ การบัญชี 
242. ปวช.5222010056รุ่งอรุณ ป้องสีราพณิชยการ การบัญชี 
243. ปวช.5222010057วรรณณี แจ้งใจพณิชยการ การบัญชี 
244. ปวช.5222010059วิจิตรา แสงเทพพณิชยการ การบัญชี 
245. ปวช.5222010060วิมลสิริ งามวงศ์พณิชยการ การบัญชี 
246. ปวช.5222010062ศรัญญา จิตรหาญพณิชยการ การบัญชี 
247. ปวช.5222010063ศศินุช เกิดทวีพณิชยการ การบัญชี 
248. ปวช.5222010064ศิริพร จิตรเย็นพณิชยการ การบัญชี 
249. ปวช.5222010065สายฝน โสดารามพณิชยการ การบัญชี 
250. ปวช.5222010067สุภาวิณี ลิ้มประเสริฐพณิชยการ การบัญชี 
251. ปวช.5222010068เสาวลักษณ์ พูลจวงพณิชยการ การบัญชี 
252. ปวช.5222010070อรนภา หัสสะครบุรีพณิชยการ การบัญชี 
253. ปวช.5222010071กรรณิกา โสภาโพธิ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
254. ปวช.5222010072กฤตยา ศรีภูมิพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
255. ปวช.5222010073กิตติยา อาสาแข็งพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
256. ปวช.5222010076ชฎาพร ปัญญาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
257. ปวช.5222010077ชฎาพร มุ่งสุดใจพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
258. ปวช.5222010078ชฎาพร ศรีเมืองพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
259. ปวช.5222010079ชนิดา กลิ่นดอกแก้วพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
260. ปวช.5222010082ดวงพร มานะเพียรพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
261. ปวช.5222010083นันทวรรณ พุฒติพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
262. ปวช.5222010084ปรางค์ทิพย์ ย้อยดาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
263. ปวช.5222010085ปรารถนา สิทธิสอนพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
264. ปวช.5222010086ปวีณา นามวงษาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
265. ปวช.5222010087ปาริชาต กับชัยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
266. ปวช.5222010091พัชรา รุ่งกล่อมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
267. ปวช.5222010092พัชรินทร์ รุ่งกล่อมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
268. ปวช.5222010093ภาวิณี ตรงสูญดีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
269. ปวช.5222010094เย็นศิริ คำเครื่องพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
270. ปวช.5222010095รัตติยา ฉิมสวัสดิ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
271. ปวช.5222010096รัตนา กกเปือยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
272. ปวช.5222010097รินทร์ลภัส ธนภัทร์ภานุพงษ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
273. ปวช.5222010098วรรณวิษา พรมศรีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
274. ปวช.5222010099วรรณา โนราพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
275. ปวช.5222010100วาสนา สิงห์โตพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
276. ปวช.5222010101วิภาวรรณ์ คชวงษ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
277. ปวช.5222010104สุดารัตน์ โพธิ์สาลีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
278. ปวช.5222010105สุภาภรณ์ ต่างพันธุ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
279. ปวช.5222010106กฤษฎา ชูศรีทองพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
280. ปวช.5222010109ศิวดล ทองดีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
281. ปวช.5222010110อภิวัฒน์ พิมพ์สอนพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
282. ปวช.5222010111กวินนา หมอดีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
283. ปวช.5222010113จารุวรรณ ภู่พยอมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
284. ปวช.5222010114จุไรรัตน์ เมืองนามาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
285. ปวช.5222010115เจนจิรา คุ้มมาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
286. ปวช.5222010116ชุติมา สินเพ็ชร์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
287. ปวช.5222010117ทิพย์วัลย์ นวลกระแสพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
288. ปวช.5222010118ธิดารัตน์ นาคจันทร์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
289. ปวช.5222010119นวพร มุ่งสุดใจพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
290. ปวช.5222010120นันทกานต์ งามชาลีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
291. ปวช.5222010124ปัทมาวรรณ์ บุญผายพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
292. ปวช.5222010125พัชรา ช่างต่อพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
293. ปวช.5222010127พิมพ์กานต์ บุญบำรุงพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
294. ปวช.5222010128ภาวิณี สยามลพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
295. ปวช.5222010129ราตรี ดุษฎีสระน้อยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
296. ปวช.5222010131วาสนา เพ็งดำพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
297. ปวช.5222010132วาสนา ลุงมะณีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
298. ปวช.5222010134วิภาพร ผามบุญพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
299. ปวช.5222010135ศิวิมล ลันวงษาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
300. ปวส.5331010001คงกฤช พุพงษ์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
301. ปวส.5331010002ธีระศักดิ์ เสาตรงเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
302. ปวส.5331010003นฤชา พันธุ์เจริญเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
303. ปวส.5331010004พิเชษฐ์ โอนอ่อนเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
304. ปวส.5331010005เมืองแมน สนิทรักเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
305. ปวส.5331010006วรงกรณ์ อารีรอบเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
306. ปวส.5331010007วิทพร เทียมแก้วเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
307. ปวส.5331010008เศรษฐา จงปัตนาเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
308. ปวส.5331010009สิริวัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
309. ปวส.5331010010อนุพงษ์ ผามั่นเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
310. ปวส.5331010011วีรยุทธ จันทะเสนเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
311. ปวส.5331010012อลงกต เหลืองวิลัยเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
312. ปวส.5331010013ชวลิต ชิ้นถาวรเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
313. ปวส.5331010014ไกรลาส ลีอุตเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
314. ปวส.5331010015วีรวุฒิ เบ้าอินจันเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
315. ปวส.5331010017ศิลปชัย จันทศรีเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
316. ปวส.5331040001เกียรติศักดิ์ รักษาถิ่นไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
317. ปวส.5331040002จักรกฤษ นพรัตน์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
318. ปวส.5331040003จักรพงษ์ จันทร์แก้วไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
319. ปวส.5331040004เฉลิมศักดิ์ ฉิมเล็กไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
320. ปวส.5331040005ณรงค์เดช แสงมลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
321. ปวส.5331040006ณัฐวัฒิ ชัยยาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
322. ปวส.5331040008ถนอม สมเพราะไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
323. ปวส.5331040009เทพรักษ์ ผางรัตไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
324. ปวส.5331040010ธวัชชัย ดวงจรัสไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
325. ปวส.5331040011ธวัชชัย ลีเส็งไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
326. ปวส.5331040012ปริวัฒน์ ผดุงญาณไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
327. ปวส.5331040013ปิยพงษ์ ศรีกองไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
328. ปวส.5331040014พงศ์ศิริ ทาภู่ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
329. ปวส.5331040015พงษ์เทพ จันทร์เพ็ญไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
330. ปวส.5331040016พรภิรมย์ กำเหนิดกุลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
331. ปวส.5331040017พรมการ กำเหนิดกุลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
332. ปวส.5331040018พิพัฒน์ สุดาปันไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
333. ปวส.5331040019วสันต์ ปินประดิษฐ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
334. ปวส.5331040020วสันต์ สิงสินไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
335. ปวส.5331040021สมหมาย มีพร้อมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
336. ปวส.5331040022สุรชัย ปิยากรสกุลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
337. ปวส.5331040023สุรศักดิ์ ช่อไม้ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
338. ปวส.5331040026อรรถชัย ใจอุ่นไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
339. ปวส.5331040027ไตรภูมิ แก้วโสนดไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
340. ปวส.5331040028วีรพล ช่างเก็บไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
341. ปวส.5331040029ธีรพล อุ่ยวงศ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
342. ปวส.5331040030สุริยะ โพธิ์เกิดไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
343. ปวส.5331040031ภูษิต ยี่โต๊ะไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
344. ปวส.5331110001ธารารัตน์ สัสดีอาจเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
345. ปวส.5331110002นงลักษณ์ จันทร์เพ็ญเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
346. ปวส.5331110003สาวิตรี จิตจุมพรเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
347. ปวส.5331110005จำเริญ บุตรศรีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
348. ปวส.5331110006ชัชวาลย์ ลันวงษาเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
349. ปวส.5331110007ชาตรี บุญเพิ่มเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
350. ปวส.5331110008ณฤพนธ์ เรือนเรืองเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
351. ปวส.5331110009ณัฐพล บุญเสนาะเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
352. ปวส.5331110010ธีรวัฒน์ ประเพณีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
353. ปวส.5331110011ธีรวัฒน์ วงษ์กรณ์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
354. ปวส.5331110015รณชัย ดีพรมเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
355. ปวส.5331110016รัชพงศ์ เศษสีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
356. ปวส.5331110018วัชระ สงเหลาเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
357. ปวส.5331110020ศักดิ์ดา ชมภูวิเศษเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
358. ปวส.5331110021สิทธิพงษ์ นึกได้เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
359. ปวส.5331110022อรรถสิทธิ พ่วงป้อมเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
360. ปวส.5331110023กิตติชัย ทามีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
361. ปวส.5331110024สามารถ วงษ์ไชยแย้มเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
362. ปวส.5331110025อนุกุล แกมรัมย์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
363. ปวส.5331110026สมพล สุเวชมงคลเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
364. ปวส.5331110027วิชัย สมสิทธิ์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
365. ปวส.5331110028สุจิตรา ทาสร้างเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
366. ปวส.5331110029สมพงษ์ พนมผาเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
367. ปวส.5331110030เยาวลักษณ์ แสนดงแคนเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
368. ปวส.5331110031วสันต์ หล่ำพู่เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
369. ปวส.5331110032อดิศักดิ์ เฉลิมศรีเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
370. ปวส.5332010001กนิษฐา กาบมาลีการบัญชี การบัญชี 
371. ปวส.5332010002กรรณิการ์ หุ้นส่วนการบัญชี การบัญชี 
372. ปวส.5332010003จันทร์จิรา เพ็ชรสำโรงการบัญชี การบัญชี 
373. ปวส.5332010004จุฑามาศ พรมมาการบัญชี การบัญชี 
374. ปวส.5332010005ชลธิชา เอี่ยมอารมณ์การบัญชี การบัญชี 
375. ปวส.5332010006ธิติพร บัวกระโทกการบัญชี การบัญชี 
376. ปวส.5332010007น้องใหม่ มณีพันธ์การบัญชี การบัญชี 
377. ปวส.5332010008เบญจวรรณ อะโนดาษการบัญชี การบัญชี 
378. ปวส.5332010009ปทุมทิพย์ หัสดรกิ่งการบัญชี การบัญชี 
379. ปวส.5332010011พลอยชมพู ปรีดาพิลาวรรณการบัญชี การบัญชี 
380. ปวส.5332010013พิมพา โมซาการบัญชี การบัญชี 
381. ปวส.5332010014มณีรัตน์ เศษสรีการบัญชี การบัญชี 
382. ปวส.5332010016รัตนาภรณ์ รัตนวิทย์การบัญชี การบัญชี 
383. ปวส.5332010017ลัดดาวัลย์ พูนทองการบัญชี การบัญชี 
384. ปวส.5332010018วิลาวัลย์ จันใดการบัญชี การบัญชี 
385. ปวส.5332010019วีณา ภาษีการบัญชี การบัญชี 
386. ปวส.5332010021สิริรัตน์ หอมผดุงการบัญชี การบัญชี 
387. ปวส.5332010022สุจิตรา แสงนวลจันทร์การบัญชี การบัญชี 
388. ปวส.5332010024อำพา โรนพิมายการบัญชี การบัญชี 
389. ปวส.5332010025บุญจันทร์ ฆ้องคำกลการบัญชี การบัญชี 
390. ปวส.5332010026ทิพวรรณ ผลาหาญการบัญชี การบัญชี 
391. ปวส.5332010027ศิริวงษ์ ดวงจันทร์คล้อยการบัญชี การบัญชี 
392. ปวส.5332010028สุพรรษา เฟื่อมสุบลการบัญชี การบัญชี 
393. ปวส.5332010029พิมชนก เศษศรีการบัญชี การบัญชี 
394. ปวส.5332010030ณีรนุช ขันตีการบัญชี การบัญชี 
395. ปวส.5332010031เณรัชญา คุณชินท์การบัญชี การบัญชี 
396. ปวส.5332010032สุนิสา เฟื่องจรัสการบัญชี การบัญชี 
397. ปวส.5332010033พักตร์ภิรมณ์ ราชอาษาการบัญชี การบัญชี 
398. ปวส.5332040001กนกจิตต์ ดีพรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
399. ปวส.5332040002เกศกนก สุดสีทาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
400. ปวส.5332040003เกศริน ดอนยางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
401. ปวส.5332040005จินตนา จันทร์เขียวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
402. ปวส.5332040006ณัฐพร ผลบุญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
403. ปวส.5332040007ทัศนีย์ ดอนไพรศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
404. ปวส.5332040008ธนพร นิรมลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
405. ปวส.5332040009อนุพร พืชสุวรรณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
406. ปวส.5332040010นฤทัย แรกชำนาญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
407. ปวส.5332040011นฤมล น้อยจ่ายสินคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
408. ปวส.5332040012นวลจันทร์ ทองอาบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
409. ปวส.5332040013นันทกานต์ แฝกหอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
410. ปวส.5332040014ปวีณา นนบุญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
411. ปวส.5332040015พงษ์ลดา มูลวันคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
412. ปวส.5332040017พรพรรณ นามมะเริงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
413. ปวส.5332040018พรรณี ไสวสิทธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
414. ปวส.5332040019พลอยไพรินทร์ เดชสันเทียะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
415. ปวส.5332040020มิ่งกมล อยู่สวัสดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
416. ปวส.5332040021มนัญญา จันทร์ศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
417. ปวส.5332040022เมศิยา เดชสุภาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
418. ปวส.5332040023วนาลี สอนบัวคามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
419. ปวส.5332040024วัชราภรณ์ มานะเพียรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
420. ปวส.5332040025วันนิสา แสนหัวช้างคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
421. ปวส.5332040026วันเพ็ญ โตแก่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
422. ปวส.5332040027ศรีสดา เพชรแก้วหนูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
423. ปวส.5332040028สุพิชญา พึ่งพระบุตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
424. ปวส.5332040029สร้อยทอง คำมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
425. ปวส.5332040030จักรกฤษ เสมบุตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
426. ปวส.5332040031ภัทธุพงษ์ ดุริยาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
427. ปวส.5332040032ภานุพงศ์ คำพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
428. ปวส.5332040033ศุภฤกษ์ งามศิริคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
429. ปวส.5332040034สันติสุข นวมนิ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
430. ปวส.5332040035อาทร พาลาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
431. ปวส.5332040036สายธาร เรืองโภชน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
432. ปวส.5332040037วิจิตรา ตามแบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
433. ปวส.5332040038สุวาลี สุขโสคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
434. ปวส.5332040039มลธิยา สร้อยทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
435. ปวส.5332040040จริยา จีรองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
436. ปวส.5332040041พยุงศักดิ์ เสือส่วยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
437. ปวส.5332040043ปิยวรรณ ฤาชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
438. ปวส.5332040044อุษา กล้าแข็งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
439. ปวส.5332040045จารุวรรณ วังพรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
440. ปวส.5332040046พัณธวิศ พิจารณ์สรรค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
441. ปวส.5332040047จุฑามาศ เต้นเพชรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน