รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010001กฤษณ จอกพุดซาเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010002กำธร ฉิมนอกเครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010003จีรวัฒน์ พรโสภิณเครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010004ชุมพล ชิดสระน้อยเครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010005ธีรพันธุ์ บรรจงปรุเครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221010006นที วัฒนานุชิตเครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010008ประจักษ์ รักชาติเครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010009พงศธร เนตรสว่างเครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010010พีรพงษ์ ยิ้มหมื่นไวย์เครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010011ยุทธนา เคียงพุดซาเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010012รอน เกตุโคกกรวดเครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010013รัฐพล เนื้อนาเครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010014วรุฒ รางกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010015วินัย ภู่มะลังเครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010018สิทธิเดช ไขกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010019สุวัฒน์ ช่วงสันเทียะเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010020สุวินัย งามขุนทดเครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010021อนุพงศ์ ทองดีนอกเครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010022อภิชัย หาญจังหรีดเครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010023อภิสิทธิ์ เถาว์กลางเครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010025อานันท์ งาเกาะเครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010026เอกลักษณ์ โอมฤกเครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010027ชาญณรงค์ บทไธสงเครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010030เด่นชัย ศรณรงค์เครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010034ธวัชชัย แดงใหม่เครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221010043วุฒิชัย พุ่มนิรภัยเครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221010044ศราวุธ สงนอกเครื่องกล ยานยนต? 
28. ปวช.5221010049เหิรฟ้า รัตนารักษ์เครื่องกล ยานยนต? 
29. ปวช.5221010050อนันท์ ไอสันเทียะเครื่องกล ยานยนต? 
30. ปวช.5221010057จิรานุวัฒน์ พยัคมะเริงเครื่องกล ยานยนต? 
31. ปวช.5221010058เฉลิมชัย ด่วนรับรัมย์เครื่องกล ยานยนต? 
32. ปวช.5221010059ณรงค์ฤทธิ์ นนสันเทียะเครื่องกล ยานยนต? 
33. ปวช.5221010060ณัฐพงษ์ ถาดครบุรีเครื่องกล ยานยนต? 
34. ปวช.5221010062ทัตพงศ์ สอสูงเนินเครื่องกล ยานยนต? 
35. ปวช.5221010063ธงชัย แขมโคกกรวดเครื่องกล ยานยนต? 
36. ปวช.5221010064ธีรพงษ์ โปรยกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
37. ปวช.5221010065นพดล นาคมณีเครื่องกล ยานยนต? 
38. ปวช.5221010068พงศธร ฮันสูงเนินเครื่องกล ยานยนต? 
39. ปวช.5221010069พัทธดนย์ แก้วสิทธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
40. ปวช.5221010070ภานุพงศ์ ชุณห์กุลเครื่องกล ยานยนต? 
41. ปวช.5221010071รชานนท์ สินปรุเครื่องกล ยานยนต? 
42. ปวช.5221010073วันเฉลิม สอดโคกสูงเครื่องกล ยานยนต? 
43. ปวช.5221010078อนุชา ช่วยงานเครื่องกล ยานยนต? 
44. ปวช.5221010080อิสรา อินทร์ปานเครื่องกล ยานยนต? 
45. ปวช.5221010087ชัชพิสิฐ คชช้างเครื่องกล ยานยนต? 
46. ปวช.5221010089ฐิติพันธ์ จันทะนามเครื่องกล ยานยนต? 
47. ปวช.5221010090ฐิเทพ จันทร์หอมเครื่องกล ยานยนต? 
48. ปวช.5221010093ทักษ์ดนัย แก้วชูเครื่องกล ยานยนต? 
49. ปวช.5221010094ธำรงศักดิ์ ฮวบกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
50. ปวช.5221010095นิรัตศัย มีชื่นเครื่องกล ยานยนต? 
51. ปวช.5221010096บุญฤทธิ์ เสมรบุณย์เครื่องกล ยานยนต? 
52. ปวช.5221010097ประดิษฐ์ ประยูรเมฆเครื่องกล ยานยนต? 
53. ปวช.5221010099พงษ์เทพ ด่านกลางเครื่องกล ยานยนต? 
54. ปวช.5221010100วงศกร หนูชื่นเครื่องกล ยานยนต? 
55. ปวช.5221010110กิตติภูมิ เกษะศิริเครื่องกล ยานยนต? 
56. ปวช.5221010111เกียรติวัฒน์ นอกขุนทดเครื่องกล ยานยนต? 
57. ปวช.5221010112คนึง บำรุงนาเครื่องกล ยานยนต? 
58. ปวช.5221010113จักรกริช แก่นท้าวเครื่องกล ยานยนต? 
59. ปวช.5221010116ณัฐพล พรมหารเครื่องกล ยานยนต? 
60. ปวช.5221010117ณัฐวุฒิ จรมั่งนอกเครื่องกล ยานยนต? 
61. ปวช.5221010119ธนากร ศิริมาเครื่องกล ยานยนต? 
62. ปวช.5221010120นครินทร์ ศิลปสูงเนินเครื่องกล ยานยนต? 
63. ปวช.5221010121ปรีชา ชงกลางเครื่องกล ยานยนต? 
64. ปวช.5221010122ปัญญา อนุเดชเครื่องกล ยานยนต? 
65. ปวช.5221010124พงษ์พัฒน์ ศิริวิโรจน์เครื่องกล ยานยนต? 
66. ปวช.5221010126ภูเบศร์ จันทร์คณาเครื่องกล ยานยนต? 
67. ปวช.5221010127วิทวัส รานอกเครื่องกล ยานยนต? 
68. ปวช.5221010129ศรัณยู พิเศษเครื่องกล ยานยนต? 
69. ปวช.5221010130สาวิตร ชำนิกลางเครื่องกล ยานยนต? 
70. ปวช.5221010131สุพจน์ ไทยกลางเครื่องกล ยานยนต? 
71. ปวช.5221010132สุริยา คงตระกูลเครื่องกล ยานยนต? 
72. ปวช.5221010138ฉัตรพล ถนอมพุดซาเครื่องกล ยานยนต? 
73. ปวช.5221010139ชนาธิป บำรุงนาเครื่องกล ยานยนต? 
74. ปวช.5221010140ชานนท์ ชัยรัตนพิพัฒน์เครื่องกล ยานยนต? 
75. ปวช.5221010143ณัฐวุฒิ วารีวนิชเครื่องกล ยานยนต? 
76. ปวช.5221010144ถาวร สูงรุ่งเครื่องกล ยานยนต? 
77. ปวช.5221010146ทศพล เบกขุนทดเครื่องกล ยานยนต? 
78. ปวช.5221010150พิเชษฐ์ บุญนิธิเครื่องกล ยานยนต? 
79. ปวช.5221010155วัฒนชัย สุนทรินทร์เครื่องกล ยานยนต? 
80. ปวช.5221010156ศรราม กองทองเครื่องกล ยานยนต? 
81. ปวช.5221010159สุภกิจ จรจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
82. ปวช.5221010160อิทธิพล ประทิมทิศเครื่องกล ยานยนต? 
83. ปวช.5221010162จิรายุทธิ์ สุขสนิทเครื่องกล ยานยนต? 
84. ปวช.5221010164ฐาปนา น้อยคำภาเครื่องกล ยานยนต? 
85. ปวช.5221010168ทวิรัตน์ แววกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
86. ปวช.5221010169ทศพล วชิรมโนวาทย์เครื่องกล ยานยนต? 
87. ปวช.5221010170ธนกร พรมเสนาเครื่องกล ยานยนต? 
88. ปวช.5221010172ธนากุล ศรีบุญชัยเครื่องกล ยานยนต? 
89. ปวช.5221010173ธินันท์พงศ์ วิชัยกุลเครื่องกล ยานยนต? 
90. ปวช.5221010176พงศ์ชาติ ยี่สันเทียะเครื่องกล ยานยนต? 
91. ปวช.5221010177ภาณุพงศ์ ใบโพธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
92. ปวช.5221010178ศิริโชค พูลเพิ่มเครื่องกล ยานยนต? 
93. ปวช.5221010179สิทธิพงษ์ ชุมกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
94. ปวช.5221010180สุวิชชา บุญเลิศเครื่องกล ยานยนต? 
95. ปวช.5221010182อนุศักดิ์ ไทยโคกสูงเครื่องกล ยานยนต? 
96. ปวช.5221010187กฤษณรงค์ เทียนงามเครื่องกล ยานยนต? 
97. ปวช.5221010188กฤษณะ คนบุญเครื่องกล ยานยนต? 
98. ปวช.5221010189การวิก เกิดจันทึกเครื่องกล ยานยนต? 
99. ปวช.5221010190กิตติศักดิ์ นาดีด่านกลางเครื่องกล ยานยนต? 
100. ปวช.5221010199ธีรศักดิ์ สาฆ้องเครื่องกล ยานยนต? 
101. ปวช.5221010200บุญญฤทธิ์ กิจกลางเครื่องกล ยานยนต? 
102. ปวช.5221010201ปิยะบุตร จงสวัสดิ์เครื่องกล ยานยนต? 
103. ปวช.5221010205ภูวนาท จิตรกลางเครื่องกล ยานยนต? 
104. ปวช.5221010208วีระยุทธ์ สีโสภาเครื่องกล ยานยนต? 
105. ปวช.5221010211เสรี อาบสุวรรณ์เครื่องกล ยานยนต? 
106. ปวช.5221010213กฤตนัย กาจกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
107. ปวช.5221010215เกียรติศักดิ์ เขียวสลุงเครื่องกล ยานยนต? 
108. ปวช.5221010216ไกรภพ โพธิ์มีศิริเครื่องกล ยานยนต? 
109. ปวช.5221010217ชานนท์ ทองกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
110. ปวช.5221010218ถาวร มนปานเครื่องกล ยานยนต? 
111. ปวช.5221010222ธีร์ธวัช พันเหนือเครื่องกล ยานยนต? 
112. ปวช.5221010223ภาณุพงษ์ ศรีศักดิ์มะเริงเครื่องกล ยานยนต? 
113. ปวช.5221010224ศุภวิชญ์ สนธิศรีเครื่องกล ยานยนต? 
114. ปวช.5221010225ศุภสัณห์ ทัตพงษ์ศรีธรเครื่องกล ยานยนต? 
115. ปวช.5221010227สาธิต สร้างนอกเครื่องกล ยานยนต? 
116. ปวช.5221010228สายชล กุดกลางเครื่องกล ยานยนต? 
117. ปวช.5221010229สุรเดช คุ้มกลางเครื่องกล ยานยนต? 
118. ปวช.5221010232อนุกูล วงศ์สุพรรณเครื่องกล ยานยนต? 
119. ปวช.5221010238อิสระ บุษบาเครื่องกล ยานยนต? 
120. ปวช.5221010239กรกต แสนทวีสุขเครื่องกล ยานยนต? 
121. ปวช.5221010240เก่งกาจ มาตโคกสูงเครื่องกล ยานยนต? 
122. ปวช.5221010242จักรธร เมโฆเครื่องกล ยานยนต? 
123. ปวช.5221010243ฉัตรชัย มณีพงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
124. ปวช.5221010245ดุสิต ชื่นเมืองปักเครื่องกล ยานยนต? 
125. ปวช.5221010246ทินกร เรืองจันแสนเครื่องกล ยานยนต? 
126. ปวช.5221010247ทิวา เกตุพุดซาเครื่องกล ยานยนต? 
127. ปวช.5221010249ะนากร เศษจันทึกเครื่องกล ยานยนต? 
128. ปวช.5221010250ธีรภัทร บุญบวรพงศ์เครื่องกล ยานยนต? 
129. ปวช.5221010251ธีรวัฒน์ อันไชยบุญเครื่องกล ยานยนต? 
130. ปวช.5221010252ธีรศักดิ์ บุญผ่องเครื่องกล ยานยนต? 
131. ปวช.5221010260สุรัตน์ แบกกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
132. ปวช.5221010261เสกสรร แสนใหม่เครื่องกล ยานยนต? 
133. ปวช.5221010262อนันตพล ถอนโคกสูงเครื่องกล ยานยนต? 
134. ปวช.5221010269ชัชวาล กรอบพุดซาเครื่องกล ยานยนต? 
135. ปวช.5221010270ณัฐพงศ์ จุลตะขบเครื่องกล ยานยนต? 
136. ปวช.5221010272ทรงพล รัศมีเครื่องกล ยานยนต? 
137. ปวช.5221010274บรรพต หวังกุลกลางเครื่องกล ยานยนต? 
138. ปวช.5221010275บัณฑิต วัฒนากูรเครื่องกล ยานยนต? 
139. ปวช.5221010276ประภากรณ์ อาจวิชัยเครื่องกล ยานยนต? 
140. ปวช.5221010279ภาคภูมิ อินทรไกรเครื่องกล ยานยนต? 
141. ปวช.5221010281วิวัฒน์ รนกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
142. ปวช.5221010284ศุภลักษณ์ แสดกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
143. ปวช.5221010286สุเมธ แก้ววิเศษเครื่องกล ยานยนต? 
144. ปวช.5221010288อภิสิทธิ์ ชีกลางเครื่องกล ยานยนต? 
145. ปวช.5221010289วัฒนา ทิศกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
146. ปวช.5221010290กรกช สวยกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
147. ปวช.5221010291กฤษณะ ขึงโพธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
148. ปวช.5221010292ไกรวิทย์ การนอกเครื่องกล ยานยนต? 
149. ปวช.5221010295ณัฐพงศ์ ดุมกลางเครื่องกล ยานยนต? 
150. ปวช.5221010297ทนงศักดิ์ ปราณีตพลกรังเครื่องกล ยานยนต? 
151. ปวช.5221010300นพพล ไขขุนทดเครื่องกล ยานยนต? 
152. ปวช.5221010301ภัทรวุฒิ คำพิทักษ์เครื่องกล ยานยนต? 
153. ปวช.5221010306วิทวัส จอมคำสิงห์เครื่องกล ยานยนต? 
154. ปวช.5221010308ศิริพงษ์ รานอกเครื่องกล ยานยนต? 
155. ปวช.5221010312อาทิตย์ กลับสันเทียะเครื่องกล ยานยนต? 
156. ปวช.5221010313อาทิตย์ กุสูงเนินเครื่องกล ยานยนต? 
157. ปวช.5221010317จิรายุท คูณค่ำเครื่องกล ยานยนต? 
158. ปวช.5221010320ณัฐกิตติ์ บัวคำเครื่องกล ยานยนต? 
159. ปวช.5221010327พงศกร ไตรทองเครื่องกล ยานยนต? 
160. ปวช.5221010330วรินทร เหม่งสูงเนินเครื่องกล ยานยนต? 
161. ปวช.5221010332วัชรพงษ์ รักธัญการเครื่องกล ยานยนต? 
162. ปวช.5221010333วิศรุต ศิริเมฆาเครื่องกล ยานยนต? 
163. ปวช.5221010334ศรัณยู ลาวทองเครื่องกล ยานยนต? 
164. ปวช.5221010337สิทธิกร พรหมวงศ์เครื่องกล ยานยนต? 
165. ปวช.5221010343เกรียงศักดิ์ เชิดชูเครื่องกล ยานยนต? 
166. ปวช.5221010344เกียรติศักดิ์ ศรีชมภูเครื่องกล ยานยนต? 
167. ปวช.5221010345จตุพร โชตินิกรเครื่องกล ยานยนต? 
168. ปวช.5221010349ชวกร เมืองอินทร์เครื่องกล ยานยนต? 
169. ปวช.5221010350ณัฐวุฒิ ช.เจริญยิ่งเครื่องกล ยานยนต? 
170. ปวช.5221010351ถานันดร พุ่มเกาะเครื่องกล ยานยนต? 
171. ปวช.5221010352นพชัย พัฒนเจริญรัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
172. ปวช.5221010353นพรัตน์ โพธิสาขาเครื่องกล ยานยนต? 
173. ปวช.5221010354นาถพล บีกขุนทดเครื่องกล ยานยนต? 
174. ปวช.5221010355พงษ์สนิท มูลสันเทียะเครื่องกล ยานยนต? 
175. ปวช.5221010358มนูญ รอดวินิจเครื่องกล ยานยนต? 
176. ปวช.5221010365เสกสรร ไกรอ่ำเครื่องกล ยานยนต? 
177. ปวช.5221010368จตุรวิทย์ กิสันเทียะเครื่องกล ยานยนต? 
178. ปวช.5221010369จักรพล แฝกกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
179. ปวช.5221010382พัศกร วงษ์สนิทเครื่องกล ยานยนต? 
180. ปวช.5221010383ยุทธกรณ์ เปพันดุงเครื่องกล ยานยนต? 
181. ปวช.5221010384วัชระ โจ้พิมายเครื่องกล ยานยนต? 
182. ปวช.5221010386สนั่น เปลี่ยนกลางเครื่องกล ยานยนต? 
183. ปวช.5221010390อมรเทพ กลางจอหอเครื่องกล ยานยนต? 
184. ปวช.5221010392กฤษฎา หาญพนมเครื่องกล ยานยนต? 
185. ปวช.5221010393เกียรติศักดิ์ จุติตรีเครื่องกล ยานยนต? 
186. ปวช.5221010395จรัสเพชร เพ็ชรดีเครื่องกล ยานยนต? 
187. ปวช.5221010406รัชภูมิ โฮมกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
188. ปวช.5221010407วสันต์ เปลี่ยนกลางเครื่องกล ยานยนต? 
189. ปวช.5221010410สมปอง สกุลเพชรเครื่องกล ยานยนต? 
190. ปวช.5221010411สิทธิชัย มาบขุนทดเครื่องกล ยานยนต? 
191. ปวช.5221010413สุรศักดิ์ ป้องทองหลางเครื่องกล ยานยนต? 
192. ปวช.5221010419ฉัตรชัย งามเหลือเครื่องกล ยานยนต? 
193. ปวช.5221010421อภิเชษฐ์ สุวรรณภิญญาเครื่องกล ยานยนต? 
194. ปวช.5221020001กรกฎ กาสีสูงเนินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
195. ปวช.5221020003ณัฐพล คงเสือเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
196. ปวช.5221020004ณัฐพล นนทภาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
197. ปวช.5221020007ธนวัฒน์ รุกกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
198. ปวช.5221020008ธัชพล เดสันเทียะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
199. ปวช.5221020009ธีรพล โต๊ะมากเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
200. ปวช.5221020010นฤดล ด่านกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
201. ปวช.5221020012ประพจน์ เชียรโคกกรวดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
202. ปวช.5221020013ภานุวัฒน์ โขนพลกรังเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
203. ปวช.5221020014มงคล ไทยแท้เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
204. ปวช.5221020015วิศรุต อยู่อุ่นพะเนาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
205. ปวช.5221020017วีรากร มันกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
206. ปวช.5221020018วุฒิชัย เดชขุนทดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
207. ปวช.5221020019วุฒิพงษ์ สันกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
208. ปวช.5221020020ศิริพงษ์ แสนสันเทียะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
209. ปวช.5221020021สมภพ บุตรสวรรค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
210. ปวช.5221020022สันติ ซุกกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
211. ปวช.5221020023อดิศักดิ์ เพ็ชรกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
212. ปวช.5221020024อดิศักดิ์ ศรีอภัยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
213. ปวช.5221020025อนุชิต อินทรโชติเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
214. ปวช.5221020026อัฐพล ไชยรัตน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
215. ปวช.5221020027กัลยา จะสันเทียะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
216. ปวช.5221020028ฉัตรชัย ธนารักษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
217. ปวช.5221020029ชนกันต์ สายสาลีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
218. ปวช.5221020030ฐานนิศร ปิ่นเจริญทรัพย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
219. ปวช.5221020031ฐิติพงศ์ ประยูรเมฆเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
220. ปวช.5221020032ณัฐพล บัวมาตย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
221. ปวช.5221020035ธนวัฒน์ สิงข์แขกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
222. ปวช.5221020036ธีระพงศ์ กมลภพเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
223. ปวช.5221020037ปัญญาวุฒิ คำสุมาลีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
224. ปวช.5221020038พลดนัย ไชยพูนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
225. ปวช.5221020039จิยวัฒน์ วานิชย์เมธากุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
226. ปวช.5221020041มนูญ มูลจังหรีดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
227. ปวช.5221020042ลิขิต ธรณีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
228. ปวช.5221020044วิสุทธิ์ ทำเจริญตระกูลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
229. ปวช.5221020046ศิริพงษ์ ปลั่งกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
230. ปวช.5221020048อนุกูล ชุ่มกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
231. ปวช.5221020049อภิสิทธิ์ คร่ำกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
232. ปวช.5221020050อรรถวุฒิ มัคลาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
233. ปวช.5221020051อานุภาพ รัตนรักษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
234. ปวช.5221020052อานุภาพ สุวรรณเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
235. ปวช.5221020053ขจรศักดิ์ ภักดิ์เกษมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
236. ปวช.5221020059ณัฐพงษ์ คุ้มกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
237. ปวช.5221020060ณัฐพล เขาโคกกรวดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
238. ปวช.5221020063ณัฐวุฒิ อุกฤษเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
239. ปวช.5221020066นิสิต วิปสูงเนินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
240. ปวช.5221020069พิเศษ เทียนทะเลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
241. ปวช.5221020071ยุทธนา กิสูงเนินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
242. ปวช.5221020072ศตวรรษ แทนพลกรังเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
243. ปวช.5221020073ศรราม เร่งสูงเนินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
244. ปวช.5221020078อาทิตย์ สุวรรณดวงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
245. ปวช.5221020079กนกพงศ์ รักษาไพรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
246. ปวช.5221020081กิตติพงษ์ แดงสูงเนินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
247. ปวช.5221020083ไกรภพ น้อยบัวทิพย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
248. ปวช.5221020084จิรวุธ กล่ำพิมายเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
249. ปวช.5221020085ชัชวาล ไชยเทพาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
250. ปวช.5221020086ณัฐวุฒิ บุตรศรีภูมิเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
251. ปวช.5221020088บุญฤทธิ์ ชดพรมราชเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
252. ปวช.5221020089พงษ์พันธ์ จ่าโนนสูงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
253. ปวช.5221020090ภัทธพงศ์ กิ่งโคกกรวดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
254. ปวช.5221020091ภานุวัฒน์ พิมพิศาลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
255. ปวช.5221020092ภาสกร สุขโนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
256. ปวช.5221020093มนตรี สมวงค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
257. ปวช.5221020095วิฑูรย์ พลสว่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
258. ปวช.5221020096วิทิต แพทย์เสลาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
259. ปวช.5221020097วีรวัฒน์ แต้มศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
260. ปวช.5221020101อธิวัฒน์ ประพฤติธรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
261. ปวช.5221020102อภิวันท์ ชัยภักดีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
262. ปวช.5221020105จักรพันธ์ อินสว่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
263. ปวช.5221020106เจษฎา กันขุนทดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
264. ปวช.5221020108ชัยวัฒน์ เปิ้นเมืองปักเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
265. ปวช.5221020109ชานนท์ แดนขุนทดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
266. ปวช.5221020110ณัฐสิทธิ์ ชูชะนะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
267. ปวช.5221020111ดณุพงศ์ เกิดเรียนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
268. ปวช.5221020112ทศนาถ กลั่นกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
269. ปวช.5221020113ธันวา พจน์จะโปะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
270. ปวช.5221020114ธีรพงศ์ เพียกขุนทดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
271. ปวช.5221020117นรินทร์ ถังกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
272. ปวช.5221020120ภาณุเดช ดีกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
273. ปวช.5221020121ภูมินทร์ โพธิ์ปานพะเนาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
274. ปวช.5221020122วัฒนพงษ์ น้อยหมื่นไวยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
275. ปวช.5221020124ศราวุธ ญาติสระน้อยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
276. ปวช.5221020126สุวินัย ใยงูเหลือมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
277. ปวช.5221020128อนุรักษ์ ก๋าคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
278. ปวช.5221020129อโนชา หมั่นอุตส่าห์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
279. ปวช.5221020132เกรียงไกร กระจายกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
280. ปวช.5221020133ขวัญชัย สิมสาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
281. ปวช.5221020134จีรรัตน์ พูนขุนทดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
282. ปวช.5221020135ชนะชัย สีเถื่อนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
283. ปวช.5221020137ฐิติชน ชีวะนานนท์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
284. ปวช.5221020138ณัฐพงษ์ แสงอรุณเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
285. ปวช.5221020141ประสิทธิ์ชัย กลกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
286. ปวช.5221020143ภานุเดช พงษ์วันเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
287. ปวช.5221020144มานะ ศิริทัพเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
288. ปวช.5221020149วสันต์ โคตะมาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
289. ปวช.5221020151วันชัย ดวงจะโปะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
290. ปวช.5221020153ศรณรงค์ นามกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
291. ปวช.5221020154ศุรศักดิ์ ชาสำโรงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
292. ปวช.5221020158คณิต แวนสีลาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
293. ปวช.5221020159จักรกฤษ เขียนโคกกรวดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
294. ปวช.5221020160จุมพฎ แก้วอินทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
295. ปวช.5221020165ธีรพล รักทรงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
296. ปวช.5221020167พงศ์พันธุ์ ยอดมงคลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
297. ปวช.5221020168พัลลภ พรสันเทียะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
298. ปวช.5221020169พีรธัช กล้าแข็งเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
299. ปวช.5221020170ภัทรากร พิมเสนครบุรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
300. ปวช.5221020171ภูวดล โพนทันเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
301. ปวช.5221020172รตน อรุณส่งเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
302. ปวช.5221020173วรายุทธ ตรวจนอกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
303. ปวช.5221020174ศราวุธ แจ้งไธสงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
304. ปวช.5221020176สาวิทย์ ดวงกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
305. ปวช.5221020177สุปกิจ วรรณทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
306. ปวช.5221020178สุริยา น้อยเกิดพะเนาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
307. ปวช.5221020179หัสนัย ธูปกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
308. ปวช.5221020180อภิชิต เฉยชาวนาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
309. ปวช.5221020182เอกอนันต์ รุ่งศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
310. ปวช.5221020183จักรพันธ์ สุขหมื่ยไวยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
311. ปวช.5221020184จุติพล ทวรรณกุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
312. ปวช.5221020185ณรงค์ศักดิ์ ฆ้องนอกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
313. ปวช.5221020186ณัฐพร ถินสูงเนินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
314. ปวช.5221020187ณัฐวุฒิ ดมสูงเนินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
315. ปวช.5221020191ธนสาร สมณะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
316. ปวช.5221020192ประเสริฐ ชำนาญไพรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
317. ปวช.5221020194ปริญญา แก้วมะเริงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
318. ปวช.5221020195ปิยสวัสดิ์ โรจนบัณฑิตเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
319. ปวช.5221020196พงษ์ดนัย บุญชูเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
320. ปวช.5221020198วรากร เหล่านอกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
321. ปวช.5221020201ศิริวงค์ พบพิมายเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
322. ปวช.5221020202สยมพร โกมาศเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
323. ปวช.5221020203สุทธิพงศ์ กิ่งสักกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
324. ปวช.5221020204สุภชัย ใจงูเหลือมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
325. ปวช.5221020207อนุวัฒน์ ชื่นกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
326. ปวช.5221020208อำนาจ ป้ายงูเหลือมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
327. ปวช.5221020209จุฬา คงชุมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
328. ปวช.5221020210กนกขวัญ พันธ์นินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
329. ปวช.5221020211ชัยยันต์ ยอดครบุรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
330. ปวช.5221020212ทวีศักดิ์ พลาดสำโรงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
331. ปวช.5221020213ธนวัฒน์ ยุบกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
332. ปวช.5221020218ภักดี โพธิ์ไพรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
333. ปวช.5221020220มนัส กล่อมสำโรงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
334. ปวช.5221020222วันชัย บุตรสวาทเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
335. ปวช.5221020223วิริยา ชื่นกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
336. ปวช.5221020226สหรัฐ นิจจะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
337. ปวช.5221020229อนุรักษ์ ทราบกิ่งเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
338. ปวช.5221020230อภิลักษณ์ คบทองหลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
339. ปวช.5221020231อรรถพร เกตุโคกกรวดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
340. ปวช.5221020232อานนท์ เจิมขุนทดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
341. ปวช.5221020233อำนาจ เพียซ้ายเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
342. ปวช.5221020234อุดม อุดทะปาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
343. ปวช.5221020235กิตติศักดิ์ ชมบุญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
344. ปวช.5221020237จีรยุทธ ไม้พิมายเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
345. ปวช.5221020239ชนะศักดิ์ เกิดสูงเนินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
346. ปวช.5221020240ชาญวุฒิไกร ประกอบธรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
347. ปวช.5221020241ธวัชชัย สุขเอี่ยมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
348. ปวช.5221020242ธวัชชัย อยู่ยืนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
349. ปวช.5221020245พงศ์ไท ษรจันทร์ศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
350. ปวช.5221020246พงษ์พิสิษฐ์ รัตนศฤงค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
351. ปวช.5221020249มณฑล แก่นงูเหลือมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
352. ปวช.5221020250รัตน์ทวี มาจังหรีดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
353. ปวช.5221020253วีรวัฒน์ แท้กระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
354. ปวช.5221020254ศรราม ขลังวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
355. ปวช.5221020259อานุภาพ ใจหาญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
356. ปวช.5221020260อุเทน โคตะมาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
357. ปวช.5221020261คมกริช จีนมะเริงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
358. ปวช.5221020272ผดุงศักดิ์ ชัยเจริญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
359. ปวช.5221020274รัตนะ ปราณีตพลกรังเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
360. ปวช.5221020275วรเทพ ห่อไธสงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
361. ปวช.5221020276วัฒนา แววสูงเนินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
362. ปวช.5221020280สมบัติ ประสงค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
363. ปวช.5221020281สุรสิทธิ์ ชะโลมกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
364. ปวช.5221020282เสกสรรค์ โสภากุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
365. ปวช.5221020283อรรถชัย คำลาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
366. ปวช.5221020285อานนท์ หมวดกรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
367. ปวช.5221020286อุเทน อินพู่เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
368. ปวช.5221020290กิตติศักดิ์ แก้วพะลักเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
369. ปวช.5221020292ไกรสร โคกสระน้อยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
370. ปวช.5221020293จิรวัฒน์ งามพรมราชเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
371. ปวช.5221020294ฉัตรชัย ศรีสุภะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
372. ปวช.5221020296ธง ลุนจักรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
373. ปวช.5221020299บัญชา หงุ่ยกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
374. ปวช.5221020304ศตวรรษ พูนเพชรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
375. ปวช.5221020306ศรายุทธ มโนรสเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
376. ปวช.5221020307ศิวะ เทียงดีฤทธิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
377. ปวช.5221020310สิทธิโชค สว่างจิตต์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
378. ปวช.5221020311สิทธิศักดิ์ อินสระเกตุเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
379. ปวช.5221020312อธิวัฒน์ ไซร้คงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
380. ปวช.5221020313อภินนท์ คำลือชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
381. ปวช.5221020314เอกรัตน์ ธงกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
382. ปวช.5221020315พรหมโชติ จำปาโพธิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
383. ปวช.5221020501กฤษณา กองพรหมราชเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
384. ปวช.5221020502เกษมสุวรรณ สุขสมบัติเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
385. ปวช.5221020503จักรกฤษณ์ ยศกระโทกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
386. ปวช.5221020506ณัฐวุฒิ นามสีฐานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
387. ปวช.5221020508ธนวัฒน์ วีระธรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
388. ปวช.5221020509ธมน ชวนโพธิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
389. ปวช.5221020512ยงยุทธ เชิงกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
390. ปวช.5221020513รุจีนันท์ สืบจะบกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
391. ปวช.5221020514วรวุฒิ น่วมเมืองปักเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
392. ปวช.5221020516ศุภกานต์ ฉนำกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
393. ปวช.5221020520อนุภาพ เขียวโพธิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
394. ปวช.5221020521อรรถพล ไชยคำนวนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
395. ปวช.5221020526ธาวี ชอบทดกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
396. ปวช.5221020527ธิดารัตน์ สวัสดิ์มั่นคงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
397. ปวช.5221020532เพิ่มพูน ปราณีตพลกรังเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
398. ปวช.5221020534มหกพันธ์ แก้วระหันเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
399. ปวช.5221020535วีระชัย ตาลกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
400. ปวช.5221020539สพล แมงกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
401. ปวช.5221020540สันติ วงศ์มะเริงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
402. ปวช.5221020541สิริชัย เกี้ยวกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
403. ปวช.5221020543กฤษณะ พรมเพลงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
404. ปวช.5221020545ธนกร กมขุนทดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
405. ปวช.5221020546ธรณินทร์ บุญรินทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
406. ปวช.5221020547ธัชชัย วุฒิธรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
407. ปวช.5221020548ธีระพงษ์ ปลั่งกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
408. ปวช.5221020550บุญฤทธิ์ ตันสันเทียะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
409. ปวช.5221020551ภัทรพงษ์ หาญพนมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
410. ปวช.5221020555ศุภกิจ มุ่งเขื่องกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
411. ปวช.5221020556ศรัณย์ สุศิริเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
412. ปวช.5221020559อนันตชัย ศักดิ์กุลพิทักษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
413. ปวช.5221020563อรรถพล กรโคกกรวดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
414. ปวช.5221020564อนุสรณ์ จงอยู่กลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
415. ปวช.5221020566กมล อยู่สวัสดิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
416. ปวช.5221020572เทพประทาน รักพุดซาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
417. ปวช.5221020575พงศ์อนันต์ ศิริมนตรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
418. ปวช.5221020580ศุภฤกษ์ พรหมมาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
419. ปวช.5221020585สุรยุทธ นามมะเริงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
420. ปวช.5221020587นราวิชญ์ สอาดม่วงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เขียนแบบเครื่องกล 
421. ปวช.5221030003โกวิท เขียนสันเทียะโลหะการ เชื่อมโลหะ 
422. ปวช.5221030005ขจรศักดิ์ คะเรรัมย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
423. ปวช.5221030008จิรพัฒน์ ดวงแก้วโลหะการ เชื่อมโลหะ 
424. ปวช.5221030010จักรกฤช พรหมภูวัลย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
425. ปวช.5221030011เฉลิมพันธุ์ กุลน้อยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
426. ปวช.5221030014ณรงค์ศักดิ์ ขอสูงเนินโลหะการ เชื่อมโลหะ 
427. ปวช.5221030020ทนุธรรม กุยแก้วโลหะการ เชื่อมโลหะ 
428. ปวช.5221030021ทศพล ศิลาโคกกรวดโลหะการ เชื่อมโลหะ 
429. ปวช.5221030022ธนพล ปานงูเหลือมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
430. ปวช.5221030024อานันท์ บุญมาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
431. ปวช.5221030025ณัฐพิชัย ดีเยี่ยมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
432. ปวช.5221030027ธนพล อิ่มทะเลโลหะการ เชื่อมโลหะ 
433. ปวช.5221030030ธีรพงษ์ พงษ์นัยรัตน์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
434. ปวช.5221030032ธเนศ โตจะโปะโลหะการ เชื่อมโลหะ 
435. ปวช.5221030033ธันวา พวงขุนทดโลหะการ เชื่อมโลหะ 
436. ปวช.5221030034ธำมรงค์ จึงเจริญโลหะการ เชื่อมโลหะ 
437. ปวช.5221030037นิรุต โบงูเหลือมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
438. ปวช.5221030039พีระฉัตร ไชยวาปีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
439. ปวช.5221030041ภุมริน ยนต์จอหอโลหะการ เชื่อมโลหะ 
440. ปวช.5221030043ภานุพงษ์ ยอดนางรองโลหะการ เชื่อมโลหะ 
441. ปวช.5221030045วรุฒ ประมูลโลหะการ เชื่อมโลหะ 
442. ปวช.5221030046วสันต์ กรวยสวัสดิ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
443. ปวช.5221030047วันชัย บุญโทโลหะการ เชื่อมโลหะ 
444. ปวช.5221030054ศราวุธ คำไทยกลางโลหะการ เชื่อมโลหะ 
445. ปวช.5221030056ศักรินทร์ มุกพะเนาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
446. ปวช.5221030060สรศักดิ์ จันพริ้งพะเนาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
447. ปวช.5221030061สังวริ ศรีบุษย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
448. ปวช.5221030062สันติสุข ไชยอุปโลหะการ เชื่อมโลหะ 
449. ปวช.5221030064สิทธิพร ขาววิศิษฐ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
450. ปวช.5221030070อภิสิทธิ์ ขันเมืองปักโลหะการ เชื่อมโลหะ 
451. ปวช.5221030071อรรถชัย สมจิตรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
452. ปวช.5221030074กิตติศักดิ์ ทองโพธิ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
453. ปวช.5221030076จิรวัฒน์ ภิญโญโลหะการ เชื่อมโลหะ 
454. ปวช.5221030077ชัชวาล รวยสันเทียะโลหะการ เชื่อมโลหะ 
455. ปวช.5221030081นรินทร์ สิงหนิลโลหะการ เชื่อมโลหะ 
456. ปวช.5221030086สฤษดิชัย จูงกลางโลหะการ เชื่อมโลหะ 
457. ปวช.5221030087สามารถ สกุลไทยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
458. ปวช.5221030089สุวรรณ ปลั่งกลางโลหะการ เชื่อมโลหะ 
459. ปวช.5221030090สุวัฒน์ แซ่จึงโลหะการ เชื่อมโลหะ 
460. ปวช.5221030093อานนท์ ขำนอกโลหะการ เชื่อมโลหะ 
461. ปวช.5221030095เอนก เอื้อเฟื้อกลางโลหะการ เชื่อมโลหะ 
462. ปวช.5221030096กิตติศักดิ์ วงศ์อนุโลหะการ เชื่อมโลหะ 
463. ปวช.5221030097เกียรติศักดิ์ แป้นจันทึกโลหะการ เชื่อมโลหะ 
464. ปวช.5221030102ธัญญากร จันทร์หมื่นไวย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
465. ปวช.5221030111วรพงษ์ เฮียงจันทึกโลหะการ เชื่อมโลหะ 
466. ปวช.5221030113วุฒิชัย ใจตรงโลหะการ เชื่อมโลหะ 
467. ปวช.5221030116สุภิญญา หวังฟังกลางโลหะการ เชื่อมโลหะ 
468. ปวช.5221030117เสรี มีสูงเนินโลหะการ เชื่อมโลหะ 
469. ปวช.5221030118ไอยรัตน์ ภาระพรมราชโลหะการ เชื่อมโลหะ 
470. ปวช.5221030120ประทีป กรวยสวัสดิ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
471. ปวช.5221030121สหภาพ มหะภักดีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
472. ปวช.5221030122พชร โพธิ์ภักดีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
473. ปวช.5221040003จักรกฤษณ์ อ่ำสันเทียะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
474. ปวช.5221040006ณัฐพล ศรีปิยะพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
475. ปวช.5221040007ธวัชชัย นาศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
476. ปวช.5221040008ปฏิบัติ พลดอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
477. ปวช.5221040010ไพฑูรย์ เพ็ญนาดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
478. ปวช.5221040012ภาณุวัฒน์ เกี้ยวกระโทกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
479. ปวช.5221040014วัชระ โจทย์จรรย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
480. ปวช.5221040015วิทยา ฮะสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
481. ปวช.5221040016ศราวุฒิ เพียรโนนลาวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
482. ปวช.5221040017ศักดิ์เมธา ด้านกระโทกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
483. ปวช.5221040018ศุภชัย กลิ้งทะเลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
484. ปวช.5221040019สถาพร สุขแสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
485. ปวช.5221040020สมจินต์ ชุนปิยภักดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
486. ปวช.5221040021สราวุธ โกเสยะโยธินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
487. ปวช.5221040022สุพรรษา นรากรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
488. ปวช.5221040024เสกสรร อุปสมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
489. ปวช.5221040025อภิวัฒน์ ลอยนอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
490. ปวช.5221040026อำพล วันมงคลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
491. ปวช.5221040027กล้าณรงค์ บอกบุญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
492. ปวช.5221040028กิตติพงษ์ เฝ้าไธสงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
493. ปวช.5221040029เจนณรงค์ กาสำโรงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
494. ปวช.5221040030เฉลิมวิทย์ โฮมสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
495. ปวช.5221040031ชนะชัย บำรุงนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
496. ปวช.5221040032เถลิงศักดิ์ รามกนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
497. ปวช.5221040033ธีรพงษ์ ชู้กระโทกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
498. ปวช.5221040034นัตถพนธ์ ท้าวสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
499. ปวช.5221040036ปกรณ์ เกิดเชื้อไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
500. ปวช.5221040040พิพัฒน์ นิ่มนวนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
501. ปวช.5221040041ไพบูลย์ นกแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
502. ปวช.5221040042ไพรวัลย์ เขพันดุงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
503. ปวช.5221040043ศรีวิรัตน์ ชอนครบุรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
504. ปวช.5221040044ศักดิ์ชัย มะสันเทียะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
505. ปวช.5221040045ศักรินทร์ หวังรักกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
506. ปวช.5221040046สาธิต แบ๊ะหลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
507. ปวช.5221040048สุทธิศักดิ์ กาญจนะเกตุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
508. ปวช.5221040049สุทัศน์ สายคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
509. ปวช.5221040050สุธิวัส ชูจันทึกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
510. ปวช.5221040051อนุชา โชพุดซาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
511. ปวช.5221040052อมรเทพ เจิมขุนทดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
512. ปวช.5221040053อรรถโกวิท ถนอมธรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
513. ปวช.5221040054กรกช ชัยชนะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
514. ปวช.5221040055กิตติพงษ์ ดีเมืองปักไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
515. ปวช.5221040056เกียรติศักดิ์ วงค์เสนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
516. ปวช.5221040057จิราวุฒิ จุลหิรัญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
517. ปวช.5221040058ณัฐวุฒิ คำพีทูลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
518. ปวช.5221040059นราธิป เหล็กหมื่นไวยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
519. ปวช.5221040061ธำมรงค์ สวยกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
520. ปวช.5221040063นิพนธ์ ถินสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
521. ปวช.5221040065พงศ์พิชิต ชูวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
522. ปวช.5221040066พานิชย์ เทพจิตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
523. ปวช.5221040067ภานรินทร์ ทองสำเริงฤทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
524. ปวช.5221040068มนูญ ปลั่งกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
525. ปวช.5221040069วงศกร ดอกอุบลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
526. ปวช.5221040071วศกร ทองโสภาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
527. ปวช.5221040072ปิยะวัฒน์ เตชานนท์พิทักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
528. ปวช.5221040074สมเกียรติ วิเศษพันธุ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
529. ปวช.5221040075อดิศักดิ์ เหลืองกระโทกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
530. ปวช.5221040076อนุชา กระโจมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
531. ปวช.5221040077อานนท์ สอาดศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
532. ปวช.5221040079อุดมทรัพย์ คำเคนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
533. ปวช.5221040080กิตติศักดิ์ แซ่เอี้ยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
534. ปวช.5221040081คชาชาติ ชัยชนะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
535. ปวช.5221040082ฉัตรชัย เผินสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
536. ปวช.5221040084ฐาปกรณ์ ภูมิพิทยานนท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
537. ปวช.5221040085ทัชชา บัวสนิทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
538. ปวช.5221040087ธนากร ยอนจอหอไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
539. ปวช.5221040088ธีรวุฒิ จันทร์เพ็งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
540. ปวช.5221040089ธีระศักดิ์ อ้นกระโทกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
541. ปวช.5221040090ธัชพนธ์ วรทิพย์ธนากูลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
542. ปวช.5221040091นุกิติ อินทร์โตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
543. ปวช.5221040093เพิ่มพูน วันดาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
544. ปวช.5221040094ภูดิท เคนพรหมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
545. ปวช.5221040097วิศรุต วรจักรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
546. ปวช.5221040098วีรยุทธ จันทร์สูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
547. ปวช.5221040099วีระยุทธ เดชสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
548. ปวช.5221040101สิทธิชัย เวียงดินดำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
549. ปวช.5221040103สุทิวัส ดาวจันทึกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
550. ปวช.5221040104อภินันท์ อัดสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
551. ปวช.5221040106เอกลักษณ์ พุ่มกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
552. ปวช.5221040108กฤษฎา พิรมรักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
553. ปวช.5221040109กฤษดา สุขกำเนิดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
554. ปวช.5221040110จิรวุฒิ สุวรรณประภักดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
555. ปวช.5221040115นฤเพชร พิมายกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
556. ปวช.5221040116บัญชา สวะรัมย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
557. ปวช.5221040118ปฏิภาณ ปราบมะเริงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
558. ปวช.5221040120ประดิษฐ์ ปะวะโกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
559. ปวช.5221040123พีระพล ด้วงสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
560. ปวช.5221040124ภูษิต มุ่งรวยกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
561. ปวช.5221040125ยุรนันท์ โต๊ะมากไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
562. ปวช.5221040126รัฐพงษ์ แก้วกระโทกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
563. ปวช.5221040127วันชนะ จุฑาณรงค์กุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
564. ปวช.5221040128วีระพงศ์ บัตรจัตุรัสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
565. ปวช.5221040132อรุษ พลรักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
566. ปวช.5221040135กฤตย์ตฤณ สาดสีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
567. ปวช.5221040138จิรวัฒน์ คำกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
568. ปวช.5221040141ทัยธร แสงสุริยงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
569. ปวช.5221040142ธนกร วรกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
570. ปวช.5221040144ธีรุตม์ ศุภเสถียรไชยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
571. ปวช.5221040150วัฒนา คนตรงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
572. ปวช.5221040152วิษณุ ปอยสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
573. ปวช.5221040154สุภศักดิ์ ด้วงสโมสรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
574. ปวช.5221040158อภิสิทธิ์ ถมพุดซาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
575. ปวช.5221040160กันตภณ กาญจนกาศไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
576. ปวช.5221040162กิติยศ จันทรศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
577. ปวช.5221040163ไกรสร พิมเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
578. ปวช.5221040164ฉลองชัย สร้อยจูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
579. ปวช.5221040167ชาตรี หวานสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
580. ปวช.5221040173ธีรพล ถองกระโทกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
581. ปวช.5221040175บัณฑิต แก่นกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
582. ปวช.5221040179ยุทธศิลป์ เชื่อมจอหอไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
583. ปวช.5221040182ศิวะชัย สุจิตตังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
584. ปวช.5221040183อนันตชัย เยื่องกระโทกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
585. ปวช.5221040186กฤษฎี ขุนสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
586. ปวช.5221040189จักรกริช สาลาดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
587. ปวช.5221040192ณรงเดช นามโยธาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
588. ปวช.5221040194ธนบูรณ์ ธนวรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
589. ปวช.5221040198ธีระยุทธ เวชกามาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
590. ปวช.5221040199นาวี กรอกงูเหลือมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
591. ปวช.5221040200พินิจ คล้ายใจตรงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
592. ปวช.5221040207ศุภชัย พรสระน้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
593. ปวช.5221040212ศรราม ศรีอภัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
594. ปวช.5221040214สุรศักดิ์ รอสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
595. ปวช.5221040301กุลวิชญ์ ดึกกระโทกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
596. ปวช.5221040302จิราธิวัฒน์ พุทธานุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
597. ปวช.5221040303เจนณรงค์ เชิงเร็วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
598. ปวช.5221040304เจษฎา แสงธิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
599. ปวช.5221040305ชัยชนะ ชื่นจอหอไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
600. ปวช.5221040307ชลิตา เจิมขุนทดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
601. ปวช.5221040309นพรัตน์ แก้วมณีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
602. ปวช.5221040310นพรัตน์ สิงห์ทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
603. ปวช.5221040312พงศธร โพธิ์ศิลานนท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
604. ปวช.5221040313พงศ์นิมิต คัมภีรบัญญัติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
605. ปวช.5221040315พยุงศักดิ์ ขนุนสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
606. ปวช.5221040316พรพจน์ ฉิมพลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
607. ปวช.5221040317พีรวัฒน์ นิมิตหมื่นไวยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
608. ปวช.5221040318มงคล อิ่มสงวนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
609. ปวช.5221040319มณีรัตน์ ศิลาโคกกรวดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
610. ปวช.5221040320วัชรพงษ์ บุญผางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
611. ปวช.5221040322ศักรินทร์ ขินสันเทียะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
612. ปวช.5221040323อภิวัฒน์ สอดโคกสูงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
613. ปวช.5221040324อรรถพล จันทร์อ่ำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
614. ปวช.5221040325อุเทน เอิบผักแว่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
615. ปวช.5221040326อุไรรัตน์ จอมกิ่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
616. ปวช.5221040327เอนก หอกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
617. ปวช.5221040328กอบชัย ประเสริฐทรัพย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
618. ปวช.5221040329เกียรติศักดิ์ เรืองไพศาลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
619. ปวช.5221040330ขันติ สินปรุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
620. ปวช.5221040332จิรนันท์ เชียรโคกกรวดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
621. ปวช.5221040333ชวณัฐ นะมะหิตาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
622. ปวช.5221040334ชาญวิทย์ ตูมนอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
623. ปวช.5221040335ชานนท์ สวัสดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
624. ปวช.5221040336เทพรัตน์ โชกโคกกรวดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
625. ปวช.5221040338บุญชอบ ยศราวาสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
626. ปวช.5221040340พสุดามพ์ วรรณปักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
627. ปวช.5221040341ภานุเดช เผยกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
628. ปวช.5221040343ยศพล โตคีรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
629. ปวช.5221040344ยุทธนา วิลัยกลวดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
630. ปวช.5221040345ราชศักดิ์ หมื่นมะเริงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
631. ปวช.5221040346ลิขิต อาศัยป่าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
632. ปวช.5221040347วสุพล จันทคานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
633. ปวช.5221040348วุฒิเกรียงไกร พลแย้มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
634. ปวช.5221040351สุทธิพงษ์ สุขคงพะเนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
635. ปวช.5221040352สุภาพร อยู่ดีพะเนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
636. ปวช.5221040353อดิศักดิ์ หนูโคกสูงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
637. ปวช.5221040355จักรายุทธ มากทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
638. ปวช.5221040356จิรชัย ต่อสัมพันธ์ดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
639. ปวช.5221040359ชัยยันต์ มะกรูดอินทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
640. ปวช.5221040361ณัฐวัฒน์ ปากหวานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
641. ปวช.5221040363ทศภูมิ แทนรินทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
642. ปวช.5221040365ธเนศ ปานสันเทียะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
643. ปวช.5221040370ภูพิพัฒน์ เที่ยงจันทึกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
644. ปวช.5221040371มงคล รู้งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
645. ปวช.5221040372วชิรวิทย์ ตรีอาภรณ์วงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
646. ปวช.5221040374ศุภกฤต ปะตังทะสาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
647. ปวช.5221040380อัครวินทร์ อาจปรุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
648. ปวช.5221040384ฆนัท วิญญูวิสิทธิ์รักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
649. ปวช.5221040385ชนะชัย ตั้งฉัตรชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
650. ปวช.5221040386ณัฐนันท์ ยาวโนภาสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
651. ปวช.5221040387ณัฐวัฒน์ จุติสีมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
652. ปวช.5221040388ธนพัฒน์ กลั่นเกลี้ยงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
653. ปวช.5221040389ธนวัฒน์ เธียรถาวรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
654. ปวช.5221040390ธเนศ ยศจังหรีดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
655. ปวช.5221040391นรวิชญ์ เริงเกษกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
656. ปวช.5221040392นุกูล ระไวกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
657. ปวช.5221040393ประดิษฐ์ ผลาดกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
658. ปวช.5221040394พลวัฒน์ ต้นหนองสรวงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
659. ปวช.5221040396ยุทธศักดิ์ มะโนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
660. ปวช.5221040397รังสรรค์ ฐนยศไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
661. ปวช.5221040398รัฐพงษ์ ศิลาโคกกรวดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
662. ปวช.5221040399วิทวัส ชุมจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
663. ปวช.5221040401ศาสตร์ศิลป์ ประสพบัวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
664. ปวช.5221040402สิทธิโชค ลิขิตวรสิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
665. ปวช.5221040403สุทัศน์ ศิลาโคกกรวดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
666. ปวช.5221040406อธิบดี เกิดมงคลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
667. ปวช.5221040407อัครพล ศิริผลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
668. ปวช.5221040408อุกฤษฎ์ ยอดโยธีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
669. ปวช.5221040409เกียรติพงษ์ พุ่มพวงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
670. ปวช.5221040410เกียรติศักดิ์ คนึงรัมย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
671. ปวช.5221040411จตุพล บัวล้อมใบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
672. ปวช.5221040413ณรงค์ชัย ทีเกาะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
673. ปวช.5221040417ธนภพ จันทราภาพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
674. ปวช.5221040418ธนันพัชญ์ ภัคพลชานุวัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
675. ปวช.5221040419ธนาวัฒน์ วิวัชสิทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
676. ปวช.5221040420พงศกร คุรุกิจกำจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
677. ปวช.5221040421พงศธร พิณศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
678. ปวช.5221040423พิพัฒน์ เจริญยิ่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
679. ปวช.5221040425พีรณัฐ ศรีสนิทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
680. ปวช.5221040426พีระ พรมงูเหลือมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
681. ปวช.5221040427ศรายุธ คำก๋องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
682. ปวช.5221040428สหภาพ จันทร์งามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
683. ปวช.5221040429สิทธิเดช จิตนุพงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
684. ปวช.5221040431อนุรักษ์ เอื้อนกระโทกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
685. ปวช.5221040433อภินันท์ บุญรอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
686. ปวช.5221040434อานนท์ ขิงจัตุรัสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
687. ปวช.5221040436กฤษดา อัดสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
688. ปวช.5221040438กิตติศักดิ์ สิริสร้อยสกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
689. ปวช.5221040439จิรโชติ โพธิ์อยู่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
690. ปวช.5221040440ไตรภพ บุตรเมืองปักไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
691. ปวช.5221040441ธนกิจ ณีสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
692. ปวช.5221040442ธนพล ใจรักไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
693. ปวช.5221040443ธนพล จักรวรรดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
694. ปวช.5221040444ปฐม เสนาะล้ำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
695. ปวช.5221040445ภมรพันธ์ นพพลกรังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
696. ปวช.5221040449รณชัย จวงตะขบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
697. ปวช.5221040450วรวิทย์ แซ่ตังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
698. ปวช.5221040451วรวุฒิ พริมไทยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
699. ปวช.5221040452วัฒนพงษ์ ถาวระไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
700. ปวช.5221040457สมเกียรติ เทพทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
701. ปวช.5221040460อนันตชัย นาบำรุงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
702. ปวช.5221040461อภิชาต นาวายนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
703. ปวช.5221040466ณัชชา ตั้งตุลยวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
704. ปวช.5221040468ถาวร ช่วยตะคุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
705. ปวช.5221040470นันทพจน์ เทพกมลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
706. ปวช.5221040471พงศกร ชาญนอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
707. ปวช.5221040473พรอนันต์ ขำพรมราชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
708. ปวช.5221040474พัฒนพงษ์ ศรีประสิทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
709. ปวช.5221040476รณชัย ทองคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
710. ปวช.5221040477วทัญญู กิติราชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
711. ปวช.5221040478วัชรพล ธุระธรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
712. ปวช.5221040481สหรัตน์ ศรีสถลมารคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
713. ปวช.5221040483สิทธิพล ตั้งอุทัยกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
714. ปวช.5221040484สิทธิพันธ์ จ่าสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
715. ปวช.5221040486อนุวัฒน์ สุภาโสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
716. ปวช.5221040490กำธร เพียรทำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
717. ปวช.5221040491ขจรศักดิ์ พิมพ์กระโทกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
718. ปวช.5221040495ณัฐพล จงราชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
719. ปวช.5221040502วัชระ อ่อนก้านเหลืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
720. ปวช.5221040503วันชัย แกล้งกลางดอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
721. ปวช.5221040506ศิริชัย ชเยศไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
722. ปวช.5221040507ศิริพงศ์ ศิริจันทร์เพ็ญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
723. ปวช.5221040509สุชิน โชตินอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
724. ปวช.5221040513อนุสรณ์ พึ่งทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
725. ปวช.5221040514อภิสิทธิ์ พูนไธสงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
726. ปวช.5221040520ณัฐพล เปลื้องกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
727. ปวช.5221040521ถนอมศักดิ์ เหมยะกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
728. ปวช.5221040522ทศพล เสาแก่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
729. ปวช.5221040524ธนวัฒน์ แก้วกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
730. ปวช.5221040525ธนากร สุทินทนะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
731. ปวช.5221040526ธนากร ใยใหมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
732. ปวช.5221040527ธารทิพย์ ชำนอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
733. ปวช.5221040528ปรเมศวร์ มุ่งเมืองกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
734. ปวช.5221040529ปาริญญ์ แขฉิมพาลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
735. ปวช.5221040530พัชรี จันเขียดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
736. ปวช.5221040531วรดิษฐ์ พินิจไชยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
737. ปวช.5221040532วริทธิ์นันท์ ไทยพลกรังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
738. ปวช.5221040533วลิต ปิดงูเหลือมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
739. ปวช.5221040534วิโรจน์ บุญสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
740. ปวช.5221040535ศิริพร มอญกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
741. ปวช.5221040536ศุภกฤษณ์ ไชยนอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
742. ปวช.5221040537สุรินทร ดอนประดู่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
743. ปวช.5221040538หัสชัย เขียนโคกกรวดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
744. ปวช.5221040539อนันทชัย พึ่งบุญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
745. ปวช.5221040543อังกูร ปุณขันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
746. ปวช.5221040545คธายุทธ สุวรรณธาราไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
747. ปวช.5221040547จิโรจ พืชทองหลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
748. ปวช.5221040548จีรายุส พูนสวัสดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
749. ปวช.5221040549ฉัตริน สุไชยชิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
750. ปวช.5221040550ชวน ขุนโหรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
751. ปวช.5221040552ชำนาญ มาเมืองปักไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
752. ปวช.5221040553ณัฐพล สังเสวีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
753. ปวช.5221040556ธีระพัฒน์ ยินดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
754. ปวช.5221040558นิยดา เพลากระโทกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
755. ปวช.5221040563สถาพร ผ่องใสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
756. ปวช.5221040565สราวุธ ชาญประไพรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
757. ปวช.5221040576ธีระชัย สิงโหไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
758. ปวช.5221040587สิริชัย จันทร์งามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
759. ปวช.5221040601กิตติพงษ์ พูลสวัสดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
760. ปวช.5221040602กิตติทัศน์ กมลวัทน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
761. ปวช.5221040603กรวิทย์ ภัทรามรุตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
762. ปวช.5221040605คมสัน เพียรโนนลาวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
763. ปวช.5221040606จักรพงษ์ เนตรวิลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
764. ปวช.5221040607ณัฐวุฒิ แนวกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
765. ปวช.5221040608ณัฐดนัย นาถมทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
766. ปวช.5221040609เทวัญ ตาลพลกรังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
767. ปวช.5221040612ประสพชัย ถนอมพลกรังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
768. ปวช.5221040613พีระยุทธ พรมเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
769. ปวช.5221040617รณชัย วิริยมานะธรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
770. ปวช.5221040618วรพันธุ์ อินทรประพงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
771. ปวช.5221040619วิชิต แสวงวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
772. ปวช.5221040620ศุภดิษฐ ดอกสันเทียะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
773. ปวช.5221040622สาธิดา จวงจันทึกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
774. ปวช.5221040630กิตติพัฒน์ พูลสวัสดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
775. ปวช.5221040631กิตติศักดิ์ กมลวัทน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
776. ปวช.5221040632กิติยา กุยหมื่นไวยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
777. ปวช.5221040634เกียรติขจร ถอนโพธิ์โคกสูงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
778. ปวช.5221040635เจษฎา ฤทธิสนธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
779. ปวช.5221040636จิรายุ อริยานุวัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
780. ปวช.5221040641นพพล ลวิตรโอฬารกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
781. ปวช.5221040646ฤทธิรงค์ ประพินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
782. ปวช.5221040648วิทวัส ลีหะวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
783. ปวช.5221040649วุฒิพงษ์ สมโสภาพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
784. ปวช.5221040650สุริยา พลสงครามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
785. ปวช.5221040651เสาวลักษณ์ กลมกล่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
786. ปวช.5221040652สันติสุข พลอยหมื่นไวยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
787. ปวช.5221040654อลงกรณ์ ปลั่งกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
788. ปวช.5221040655อภิศักดิ์ มุ่งแฝงกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
789. ปวช.5221040658ธุส พงษ์ภูริพัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
790. ปวช.5221060003ณัฐพงศ์ บรรจบในเมืองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
791. ปวช.5221060005ทิศากร วนสันเทียะการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
792. ปวช.5221060006ธวัชชัย มูลมณีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
793. ปวช.5221060008ปุณณรัตน์ ไพฑูรย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
794. ปวช.5221060012ภาณุพร ภูมิวิษณุการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
795. ปวช.5221060016ฤดี โคกขุนทดการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
796. ปวช.5221060019เศรษฐศักดิ์ ทองเพ็ชรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
797. ปวช.5221060020สมฤทธิ์ นวลขาวการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
798. ปวช.5221060021สาโรจน์ สุขีณีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
799. ปวช.5221060022สุชาติ นาคนาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
800. ปวช.5221060023อนันต์ นากุดนอกการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
801. ปวช.5221060025อภิสิทธิ์ พรมจุ้ยพะเนาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
802. ปวช.5221060026อานันท์ เวียงนนท์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
803. ปวช.5221060027อุดมศักดิ์ กระจ่างโพธิ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
804. ปวช.5221060028กฤษฎา ฤทธิ์จอหอการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
805. ปวช.5221060029กินุกร กลิ่นวิชัยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
806. ปวช.5221060030คมสันต์ นาฤชาติการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
807. ปวช.5221060031ทวีสิทธิ์ วิเศษนันท์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
808. ปวช.5221060032ธนาคม ตรีมงคลกุลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
809. ปวช.5221060035ปิยพงษ์ แก้วสมบัติการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
810. ปวช.5221060036พงศธร วรทรัพย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
811. ปวช.5221060037พิสิษฐ์ คำพิมานการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
812. ปวช.5221060039ภาณุพงศ์ เดชหาญการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
813. ปวช.5221060040ภาณุพงศ์ ทิพย์เกาะการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
814. ปวช.5221060044วีรพงษ์ แก้วสุขการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
815. ปวช.5221060045วีรยุทธ นาคาธรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
816. ปวช.5221060046เศรษฐวิชย์ สุขสมบัติสกุลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
817. ปวช.5221060049สุธีรวัฒน์ ปราบสูงเนินการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
818. ปวช.5221060050สุรัตน์ อินวิมานการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
819. ปวช.5221060053อิทธิพงษ์ บุญโถการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
820. ปวช.5221060055กฤษณะ พ้องงูเหลือมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
821. ปวช.5221060057เกรียงไกร ไขขุนทดการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
822. ปวช.5221060058คฑาวุธ แสวขุนทดการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
823. ปวช.5221060062ชัชวาล โชติกิ่งการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
824. ปวช.5221060064ณรงค์ศักดิ์ บัวแพการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
825. ปวช.5221060069ทรงวุฒิ ทองคำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
826. ปวช.5221060070ธีรศักดิ์ แสงกระโทกการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
827. ปวช.5221060074ศัตยา ทาบุราญการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
828. ปวช.5221060078อดิศักดิ์ มีหมื่นไวย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
829. ปวช.5221060082กษิดิศ ทุมสิงห์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
830. ปวช.5221060083กิตติทัต กุลนรากรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
831. ปวช.5221060084ขุนไกร อิ่มสมบูรณ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
832. ปวช.5221060086จารุวัฒน์ กวินกสิกรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
833. ปวช.5221060090ถาวร พรวนกระโทกการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
834. ปวช.5221060100ศุภเดช เชยสำโรงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
835. ปวช.5221060103สุทธิพงษ์ บุญเลิศการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
836. ปวช.5221060105สุรศักดิ์ ถินนอกการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
837. ปวช.5221060106อดิศร ไม้สูงเนินการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
838. ปวช.5221060114ณรงค์ฤทธิ์ ชื่นหล่อสังข์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
839. ปวช.5221060119ภัทรวิทย์ จัดนอกการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
840. ปวช.5221060122โยธิน อุทธิยาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
841. ปวช.5221060123วรวิทย์ ด้วงนิลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
842. ปวช.5221060128วิษณุ เชิดชูโชคสุขการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
843. ปวช.5221060204เกรียงพล พันเนตรการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
844. ปวช.5221060205ขวัญกมล จานทองการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
845. ปวช.5221060206จริญญา ประดับวงษ์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
846. ปวช.5221060207ณัฐดนัย สุขสูงเนินการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
847. ปวช.5221060208ณัฐพงษ์ ศรีบำรุงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
848. ปวช.5221060209ณัฐพล โพธิเงินการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
849. ปวช.5221060211ธัญวิชญ์ ช่วยโคกสูงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
850. ปวช.5221060213ธีรวุฒิ ทรัพย์ไพศาลสินการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
851. ปวช.5221060214ปิยวัฒน์ เยี่ยงยงค์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
852. ปวช.5221060215ภัทรพงศ์ ไม้พลวงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
853. ปวช.5221060216ภาณุพงศ์ วรพรธนาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
854. ปวช.5221060217ภูษณะ จิตเบญจธรรมการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
855. ปวช.5221060218ฤทธิพร โพนเกาะการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
856. ปวช.5221060220ศักดิ์ชัย ยศกลางการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
857. ปวช.5221060224อภิลักษณ์ ไชยทักษิณการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
858. ปวช.5221060225อลงกรณ์ ทองสุขการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
859. ปวช.5221060226อานนท์ หงษ์ทองการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
860. ปวช.5221060227อาภัสรา ทิศกระโทกการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
861. ปวช.5221060228กนกพร เกิบสันเทียะการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
862. ปวช.5221060231ชลนิดา หนุนพลกรังการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
863. ปวช.5221060234ฐาปกรณ์ ทุมฉิมพลีการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
864. ปวช.5221060237พชร พสุรุ่งสถาพรการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
865. ปวช.5221060250ศุภาวดี ภิรมย์กิจการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
866. ปวช.5221060257ธนศักดิ์ เคว้งกลางการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
867. ปวช.5222010001กรรณิกา ศรีคำขลิบพณิชยการ การบัญชี 
868. ปวช.5222010002กันต์กนิษฐ์ แคล้วทัยพณิชยการ การบัญชี 
869. ปวช.5222010003กาญจนาภรณ์ จอดนอกพณิชยการ การบัญชี 
870. ปวช.5222010004กีรติกานต์ เดชะโคบุตรพณิชยการ การบัญชี 
871. ปวช.5222010005จิรภัทร์ งามพรมพณิชยการ การบัญชี 
872. ปวช.5222010006ฐิตาพร ระวังสำโรงพณิชยการ การบัญชี 
873. ปวช.5222010007ดวงฤทัยพร ภู่มะดันพณิชยการ การบัญชี 
874. ปวช.5222010008นณฐนฤษ ชื่นหล่อสังข์พณิชยการ การบัญชี 
875. ปวช.5222010009ประภัสสร อุปราชพณิชยการ การบัญชี 
876. ปวช.5222010011ปัทมา รุ่งเรืองพณิชยการ การบัญชี 
877. ปวช.5222010012ศิริวรรณ ดอกบัวตูมพณิชยการ การบัญชี 
878. ปวช.5222010013สุภัสสร ดวงลูกแก้วพณิชยการ การบัญชี 
879. ปวช.5222010014สุภาวดี เชิดสูงเนินพณิชยการ การบัญชี 
880. ปวช.5222010016อภิญญา หวังหมู่กลางพณิชยการ การบัญชี 
881. ปวช.5222010017อรพิม พวงทองพณิชยการ การบัญชี 
882. ปวช.5222010018อารักษ์ ภาวจันทึกพณิชยการ การบัญชี 
883. ปวช.5222010019กนกพร โมหมื่นไวยพณิชยการ การบัญชี 
884. ปวช.5222010020ชมพูนุช หอมสูงเนินพณิชยการ การบัญชี 
885. ปวช.5222010021ณัฐชา สารจันทร์พณิชยการ การบัญชี 
886. ปวช.5222010024ธิติมา กาญจนะกาศพณิชยการ การบัญชี 
887. ปวช.5222010025นวพล ทิพย์อาภรณ์พณิชยการ การบัญชี 
888. ปวช.5222010026ปวีณา เลิศนาพณิชยการ การบัญชี 
889. ปวช.5222010028พัชรีพร มนปานพณิชยการ การบัญชี 
890. ปวช.5222010029ภควดี ทานคำพณิชยการ การบัญชี 
891. ปวช.5222010030ภานุวัฒน์ โวดิฐพณิชยการ การบัญชี 
892. ปวช.5222010031ลัดดาวัลย์ หงษ์จันอัดพณิชยการ การบัญชี 
893. ปวช.5222010032วนิดา ซอนดอกพณิชยการ การบัญชี 
894. ปวช.5222010034วิลาวัลย์ สิงห์กระโทกพณิชยการ การบัญชี 
895. ปวช.5222010038เกศริน วรพัฒน์พณิชยการ การบัญชี 
896. ปวช.5222010041ดาลัด รักสันเทียะพณิชยการ การบัญชี 
897. ปวช.5222010042บัลลังค์ มนต์กลางพณิชยการ การบัญชี 
898. ปวช.5222010046วรรณวิษา น้อยจันอัดพณิชยการ การบัญชี 
899. ปวช.5222010048ศศิมาภรณ์ โคตะนาถพณิชยการ การบัญชี 
900. ปวช.5222010051สรารัตน์ สร้อยสูงเนินพณิชยการ การบัญชี 
901. ปวช.5222010052สำรวย โพธิ์สูงเนินพณิชยการ การบัญชี 
902. ปวช.5222010053สุธาสินี ฉายมะเริงพณิชยการ การบัญชี 
903. ปวช.5222010056กนกวรรณ ทรัพย์จิตรพณิชยการ การบัญชี 
904. ปวช.5222010057กัญญา เจียกโคกกรวดพณิชยการ การบัญชี 
905. ปวช.5222010059ฐิติพร ฮอศิริพณิชยการ การบัญชี 
906. ปวช.5222010061ธารารัตน์ สวัสดิ์ผลพณิชยการ การบัญชี 
907. ปวช.5222010062ธิดาทิตย์ ฉัตรแก้วสำโรงพณิชยการ การบัญชี 
908. ปวช.5222010063นันทิยา รอดวินิจพณิชยการ การบัญชี 
909. ปวช.5222010064ปัทมาพร เปรี่ยมกระโทกพณิชยการ การบัญชี 
910. ปวช.5222010065พรพิมล เกวียนสูงเนินพณิชยการ การบัญชี 
911. ปวช.5222010067มนัสชนก เจียมมะเริงพณิชยการ การบัญชี 
912. ปวช.5222010068รังสิยา หลอดกระโทกพณิชยการ การบัญชี 
913. ปวช.5222010071สุรีฉาย ตรวจงูเหลือมพณิชยการ การบัญชี 
914. ปวช.5222010072เสาวลักษณ์ มนตะเสวีพณิชยการ การบัญชี 
915. ปวช.5222010073อนันทพร บุญนอกพณิชยการ การบัญชี 
916. ปวช.5222010075จิราพร พิมพ์บูลย์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
917. ปวช.5222010076เจนจุฬา วงศ์ด้วงพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
918. ปวช.5222010077เจริญชัย ปิ่นสันเทียะพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
919. ปวช.5222010082พรสุดา หงอกภิลัยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
920. ปวช.5222010083แพรวพรรณ เหมจันทึกพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
921. ปวช.5222010084มงคล อยู่วิเชียรพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
922. ปวช.5222010086ศศิธร กระแสพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
923. ปวช.5222010087ศิริพร บำรุงเกาะพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
924. ปวช.5222010088สมฤทัย ไปปอพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
925. ปวช.5222010092อนุสรา รักจันทึกพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
926. ปวช.5222010094ไอลดา คำสะอาดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
927. ปวช.5222010095กมลทิพย์ จีนมะเริงพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
928. ปวช.5222010096จารุกิตติ์ เจิมขุนทดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
929. ปวช.5222010097ชยนันท์ วาจาดีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
930. ปวช.5222010099ทิวา แห่งภักดีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
931. ปวช.5222010100เทพพิทักษ์ บรรจงศิลป์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
932. ปวช.5222010101ธนากร ดอนกลางพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
933. ปวช.5222010104นพปฎล นุชน้อมบุญพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
934. ปวช.5222010106นิศาชล นันท์ขุนทดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
935. ปวช.5222010108ราชศักดิ์ แซ่เอี๊ยวพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
936. ปวช.5222010109วิลัย คงตะเคียนพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
937. ปวช.5222010110ศุภกฤต แท่นพุดซาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
938. ปวช.5222010112สุจิตรา รื่นมิตร์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
939. ปวช.5222010113สุดใจ วงษาราชพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
940. ปวช.5222010116กมลลักษณ์ ยางไธสงพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
941. ปวช.5222010117กุสุมา สาดกระโทกพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
942. ปวช.5222010120ชัยวัฒน์ แซ่เตอนพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
943. ปวช.5222010123ธรรมรัตน์ เที่ยงกระโทกพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
944. ปวช.5222010126เนธีลักษณ์ อินนาคพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
945. ปวช.5222010127พิทยา พรมเกาะพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
946. ปวช.5222010128พิมพ์ใจ สุวรรณจันทร์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
947. ปวช.5222010130สิริมา มันกลางพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
948. ปวช.5222010131สุกัญญา หวายสันเทียะพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
949. ปวช.5222010132สุภาพร งามสอาดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
950. ปวช.5222010134อรวรรณ นอขุนทดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
951. ปวช.5222010136กันยารัตน์ วงศ์อาจพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
952. ปวส.5331010001จีราวัจน์ โยสูงเนินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
953. ปวส.5331010002เจนณรงค์ จวงจันทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
954. ปวส.5331010003เดชา ราคายิ่งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
955. ปวส.5331010004ทิวา มงคลมณีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
956. ปวส.5331010005นพพร พึ่งชัยภูมิเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
957. ปวส.5331010006บุญนำ งิมสันเทียะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
958. ปวส.5331010007ประกฤติ ครอบตะคุเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
959. ปวส.5331010008ประเสริฐศักดิ์ มาสูงเนินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
960. ปวส.5331010009ภาณุพงศ์ บุญมาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
961. ปวส.5331010010วันจักรี โตบุญเรืองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
962. ปวส.5331010011วิษณุ เจิมขุนทดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
963. ปวส.5331010012วีระรักษ์ บรรดาศักดิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
964. ปวส.5331010013ศตวรรษ แสงกระโทกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
965. ปวส.5331010014พรศิริ เจ้าสันเทียะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
966. ปวส.5331010015สมคิด พาภักดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
967. ปวส.5331010016อติชาต ศรีสุภาพเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
968. ปวส.5331010017อานนท์ ตนโคกสูงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
969. ปวส.5331010018เอกลักษณ์ ขอชูกลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
970. ปวส.5331010019กษมะ สุบงกชเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
971. ปวส.5331010020จักรพันธ์ วรรณารักษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
972. ปวส.5331010021จิราวุธ คำชะนามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
973. ปวส.5331010022โดม จันทองหลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
974. ปวส.5331010023ทนงศักดิ์ ผลกลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
975. ปวส.5331010024ประดิษฐ์ มีศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
976. ปวส.5331010025ประเสริฐ บัวมาตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
977. ปวส.5331010026ภาณุวัฒน์ บวรสิริโกศลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
978. ปวส.5331010028มงคล ระกานอกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
979. ปวส.5331010029ศราวุธ น้อมมนัสเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
980. ปวส.5331010030ศิริมงคล เจริญผลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
981. ปวส.5331010031สนิท มูลขุนทดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
982. ปวส.5331010032สมเกียรติ เหลืองมะลังเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
983. ปวส.5331010034สุทธิรักษ์ สมสุวรรณเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
984. ปวส.5331010035สุวิทย์ รอดบ้านเกาะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
985. ปวส.5331010036อรรถพล กลัดงิ้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
986. ปวส.5331010037อัครินทร์ พงษ์พยัฆเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
987. ปวส.5331010038กิติศักดิ์ ชำนาญกลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
988. ปวส.5331010039เกรียงไกร กิจจาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
989. ปวส.5331010040ณัฐิวุฒิ ขมโคกกรวดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
990. ปวส.5331010041ธาดา เสน่ห์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
991. ปวส.5331010043นำโชค สุขเกษมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
992. ปวส.5331010044นิติพงศ์ ดีบ้านโสกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
993. ปวส.5331010045บัณฑิต น้อยวิมลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
994. ปวส.5331010046ภาณุวัฒน์ ปรุงกระโทกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
995. ปวส.5331010047มงคล ทองวิเศษสุขเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
996. ปวส.5331010048มหัทธนะ หะขุนทดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
997. ปวส.5331010049วัชรินทร์ เหลืองจันทึกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
998. ปวส.5331010050วิชิตชัย ขวัญสูงเนินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
999. ปวส.5331010051ศราวุฒิ ชอบสระน้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1000. ปวส.5331010052สันติ เต้ตะคุเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1001. ปวส.5331010053สุทธิพงษ์ เวียงจันทึกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1002. ปวส.5331010054อดิชัย พิเนตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1003. ปวส.5331010055อานันท์ ผลาทิพย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1004. ปวส.5331010056อำนาจ ดวงจิตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1005. ปวส.5331010057กุลเดช บนสูงเนินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1006. ปวส.5331010058ณัฐวุฒิ นะธีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1007. ปวส.5331010059ดนัย ปราณีตพลกรังเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1008. ปวส.5331010060ทนงศักดิ์ ศิริรักษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1009. ปวส.5331010061ธงชัย กีขุนทดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1010. ปวส.5331010062ปณต ลำไธสงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1011. ปวส.5331010063ปัญจพล เตียสกุลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1012. ปวส.5331010064พิเชษฐ์ ชัยบุรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1013. ปวส.5331010065เพชรรัตน์ ปราบมะเริงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1014. ปวส.5331010066มนตรี นรสารเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1015. ปวส.5331010068ศักดิ์ดา ป้อมสนามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1016. ปวส.5331010069ศักดิ์พร รอดหมื่นไวยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1017. ปวส.5331010070สุธินันท์ วัฒนจิตร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1018. ปวส.5331010071สุนทร ใจงูเหลือมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1019. ปวส.5331010072อดินันท์ ปลอดสูงเนินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1020. ปวส.5331010073อนุกูล บัวบานเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1021. ปวส.5331010074จตุวัฒน์ สันกลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1022. ปวส.5331010075จิตรภณ บุญช่วยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1023. ปวส.5331010076เจตณรงค์ การถางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1024. ปวส.5331010077ธนชล เนียมตะคุเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1025. ปวส.5331010078ประภาส พยัฆมะเริงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1026. ปวส.5331010079พงษ์ธร แฉขุนทดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1027. ปวส.5331010080พิษณุ โคจำปาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1028. ปวส.5331010081พีระพงศ์ นิจเทียมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1029. ปวส.5331010082เลิศลักษณ์ คมขุนทดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1030. ปวส.5331010083วราพล ปะโพเทติเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1031. ปวส.5331010084สานสรร ก้อนกระสังข์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1032. ปวส.5331010085สิทธิโชค ยศไกรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1033. ปวส.5331010086สิทธิศักดิ์ จีมกลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1034. ปวส.5331010087สุรพงษ์ เพ็งทีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1035. ปวส.5331010089อมร นกกลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1036. ปวส.5331010090จักรกฤษณ์ สุขประเสริฐเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1037. ปวส.5331010091จิตตภู อุทัยกลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1038. ปวส.5331010092ฉัตรชัย ธัญญเจริญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1039. ปวส.5331010093ชวัลกร พลอยขาวเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1040. ปวส.5331010094ชวิศ ศรีสวัสดิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1041. ปวส.5331010095ณัฐวุฒิ สามพลกรังเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1042. ปวส.5331010098นฤพงษ์ คะเนนิลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1043. ปวส.5331010099นฤเมศร์ ขุนแก้วพะเนาว์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1044. ปวส.5331010100พิสิษฐ์ ยศพังเทียมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1045. ปวส.5331010101มานะ ทำมะเริงศรีเครื่องกล  
1046. ปวส.5331010102มานะชัย บุญอยู่เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1047. ปวส.5331010103ศิริพงษ์ ใยบุรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1048. ปวส.5331010104สมชาย บัวกลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1049. ปวส.5331010106สุนทร พระขุนทดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1050. ปวส.5331010108เกรียงไกร ถิ่นทองหลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1051. ปวส.5331010109จิรศักดิ์ อยู่ดีพะเนาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1052. ปวส.5331010110จิราวัฒน์ โสบกระโทกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1053. ปวส.5331010111ชินวัตร เดิมสูงเนินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1054. ปวส.5331010112ฐาปกรณ์ เขียนโคกกรวดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1055. ปวส.5331010114ณัฐพงษ์ ขอของกลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1056. ปวส.5331010115ณัฐวุฒิ ผันสระน้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1057. ปวส.5331010116ธงไชย นากระโทกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1058. ปวส.5331010118ไพศาล บุญโตเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1059. ปวส.5331010119วันชัย ภิญโญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1060. ปวส.5331010120วีระพันธ์ รวยสันเทียะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1061. ปวส.5331010121ศักรินทร์ จารย์หลงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1062. ปวส.5331010122ศิรสิทธิ์ สุวรรณาโคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1063. ปวส.5331010123ศุภชัย ขาวฉลาดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1064. ปวส.5331010124สุภัทรชัย กิ่งนอกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1065. ปวส.5331010125อดิศักดิ์ จุ้ยดอนกลอยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1066. ปวส.5331010126นิรุตติ์ ปราณีตพลกรังเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1067. ปวส.5331010127สังวร จ้อยสูงเนินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
1068. ปวส.5331020001เฉลิมวุฒิ ด่านนอกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1069. ปวส.5331020002ชัยณงรค์ ปัญญาปรุเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1070. ปวส.5331020003ณัฐวุฒิ เรืองตนนอกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1071. ปวส.5331020004ดิษย์สกุล หาญชัยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1072. ปวส.5331020005ธวัชชัย ดุงสูงเนินเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1073. ปวส.5331020006นิกร ฉุนจังหรีดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1074. ปวส.5331020007ประทีป ปิดจันทึกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1075. ปวส.5331020008ประสพโชค อั้นกระโทกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1076. ปวส.5331020009พิเชษฐ์ กลอนจันอัดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1077. ปวส.5331020010ภูษิต หวังฟังกลางเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1078. ปวส.5331020011มารุต กรวยสวัสดิ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1079. ปวส.5331020012เมธิชัย ไตรผักแว่นเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1080. ปวส.5331020013เรวัฒน์ คล้ายกระโทกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1081. ปวส.5331020014วงศกร เกลียบกลางเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1082. ปวส.5331020015วรรณกิจ อินจอหอเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1083. ปวส.5331020016วานิชย์ สุขกระโทกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1084. ปวส.5331020017วีรยุทธ มุ่งบุญเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1085. ปวส.5331020018ศรัญญู โต้งกระโทกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1086. ปวส.5331020019อนนท์ อภิญญากุลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1087. ปวส.5331020020อุกฤษฎ์ เกียรติสูงเนินเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1088. ปวส.5331020021กฤษณะ ทุมมะลีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1089. ปวส.5331020022จักรพันธุ์ บุญสร้างเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1090. ปวส.5331020023เฉลิม คนกระโทกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1091. ปวส.5331020024เทพรัตน์ สุวรรณ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1092. ปวส.5331020025ธนากร จิตรสบายเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1093. ปวส.5331020028นิวัฒน์ชัย ซึมกระโทกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1094. ปวส.5331020029ปิยะณัติ อวตาลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1095. ปวส.5331020030พงษ์พัฒน์ ตะสันเทียะเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1096. ปวส.5331020031ฤทธิพงษ์ วงษ์แก้วเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1097. ปวส.5331020032ลิขิต สร้อยสูงเนินเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1098. ปวส.5331020033วัฒนา รามพุดซาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1099. ปวส.5331020034วิรัช เวรไธสงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1100. ปวส.5331020035วุฒิชัย เทพสุระเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1101. ปวส.5331020037ศิริวัฒน์ สุทนต์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1102. ปวส.5331020038สราวุธ กล้ากลางเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1103. ปวส.5331020039อำนาจ ยินมะเริงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1104. ปวส.5331020040กฤษดา พรจันทึกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1105. ปวส.5331020041ขวัญชัย สุขพลับพลาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1106. ปวส.5331020043ทวี พานกระโทกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1107. ปวส.5331020044ทัศไนย แพทย์เกาะเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1108. ปวส.5331020045ธีรพงศ์ พลอยใหม่เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1109. ปวส.5331020049รังสรรค์ ชดพรมราชเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1110. ปวส.5331020051วรุฒ วรยันต์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1111. ปวส.5331020052ศักดิ์ชัย ซึมครบุรีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1112. ปวส.5331020053สมโชค แก้วงามเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1113. ปวส.5331020055สุวัฒน์ ลายนอกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1114. ปวส.5331020056อรรถพล ปุยสูงเนินเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1115. ปวส.5331020057เอกชัย พิทยาวิวัฒน์กุลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1116. ปวส.5331020058โอภาส อ๊วตจันทึกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1117. ปวส.5331020062ไชยวัฒน์ บัวสนิทเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1118. ปวส.5331020063ณัฐพงษ์ เมี้ยนมิตรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1119. ปวส.5331020064ธนพล ทองพลูเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1120. ปวส.5331020065ธนพล บัวสนิทเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1121. ปวส.5331020066ธวัชชัย จ่ายจันทร์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1122. ปวส.5331020067นพพร ถีสูงเนินเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1123. ปวส.5331020069วิวัฒน์ โพธิ์นอกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1124. ปวส.5331020071ศราวุธ งามสันเทียะเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1125. ปวส.5331020072สหรัฐ สมพงษ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1126. ปวส.5331020073เอกพล ยี่พันดุงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1127. ปวส.5331020075จักรกฤษณ์ สิงห์สุพรรณเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1128. ปวส.5331020076จารุวัฒน์ ชูนามเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1129. ปวส.5331020077จิรวัฒน์ ล้อมงูเหลือมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1130. ปวส.5331020078ณรงค์ฤทธิ์ นวดกลางเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1131. ปวส.5331020083โยธิน แก้วเพชรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1132. ปวส.5331020084โยธิน พิงขุนทดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1133. ปวส.5331020085เรวัฒน์ สายหลอดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1134. ปวส.5331020086วสันต์ โฉสูงเนินเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1135. ปวส.5331020087สุรชัย ทองทิพย์มากเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1136. ปวส.5331020089จรัญ น้อยไพลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1137. ปวส.5331020090จักรกฤษ แสวขุนทดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1138. ปวส.5331020091ชนะชล เทียมคำเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1139. ปวส.5331020092ชัยยศ พานอิ่มมะเริงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1140. ปวส.5331020093ฐิติพร ดาศรีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1141. ปวส.5331020095ณัฐวัฒน์ วางกลางเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1142. ปวส.5331020096ทรงกลด ตะดอนเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1143. ปวส.5331020097เทอดเกียรติ จอเกาะเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1144. ปวส.5331020098ธัชภัช ภูติกิจเจริญเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1145. ปวส.5331020099มานิตย์ ชาญกระโทกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1146. ปวส.5331020100ยุทธการ โฉมศรีสิริกุลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1147. ปวส.5331020101วิทวัส แร่กาฬสินธุ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1148. ปวส.5331020103สัมพันธ์ ชนะมารเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1149. ปวส.5331020104สาธิต อ่อนทองหลางเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1150. ปวส.5331020105สุพจน์ ประเสริฐกุลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1151. ปวส.5331020106สุริยา นาคร้ายเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1152. ปวส.5331020107อภิศักดิ์ บุราครเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1153. ปวส.5331020108อาทิตย์ ร่มเย็นรัมย์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1154. ปวส.5331020110เอกชัย ศรีสนิทเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1155. ปวส.5331020111คมสันติ เกศคำขวาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1156. ปวส.5331020112จักรรินทร์ หยิมกระโทกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1157. ปวส.5331020113จุลดิฐ เสาะไธสงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1158. ปวส.5331020114เฉลิมเกียรติ แฟงมูลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1159. ปวส.5331020115ชนะชล บุตรศรีภูมิเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1160. ปวส.5331020116ชัยชนะ แซ่จิ๋วเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1161. ปวส.5331020117ณรงค์ศักดิ์ คูณผักแว่นเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1162. ปวส.5331020118ณัฐวุฒิ ปลิงกระโทกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1163. ปวส.5331020119ธรีภาพ แทนจะโปะเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1164. ปวส.5331020120นิวัต ปลื้มไธสงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1165. ปวส.5331020121นายประจักษ์ สงมะเริงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1166. ปวส.5331020122ภมร อำกระโทกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1167. ปวส.5331020123ภักดี ข้อสูงเนินเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1168. ปวส.5331020124มงคล ไกรสูงเนินเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1169. ปวส.5331020125วัชรวิทย์ วอนกระโทกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1170. ปวส.5331020126วัชระ กูบกระโทกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1171. ปวส.5331020128วีระศักดิ์ เข็มทองหลางเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1172. ปวส.5331020129สิทธิพงษ์ ศรีโฮงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1173. ปวส.5331020130อดิศักดิ์ รุมดอนเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1174. ปวส.5331020131เอกพงษ์ โชติพรมราชเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
1175. ปวส.5331020132กิตติพงษ์ กิ่งโพธิ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1176. ปวส.5331020133ขวัญชัย ดอดกระโทกเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1177. ปวส.5331020134จักรพันธ์ เคนจันทึกเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1178. ปวส.5331020137เฉลิมพงศ์ จงมอบกลางเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1179. ปวส.5331020138ณัฐพล บำรุงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1180. ปวส.5331020139ณัฐวุฒิ สุดใจเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1181. ปวส.5331020140บัณฑิต กลับโพธิ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1182. ปวส.5331020141ประกอบ แขค้างพูลเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1183. ปวส.5331020142ปรีชา ชอบสอาดเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1184. ปวส.5331020143ปรีชา ปลั่งกลางเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1185. ปวส.5331020144ระพีพัฒน์ พืชทองหลางเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1186. ปวส.5331020146วันชัย ปานหมื่นไวยเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1187. ปวส.5331020147วิทยา ขิงจัตุรัสเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1188. ปวส.5331020148สมพงษ์ อริกุลเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1189. ปวส.5331020149สรศักดิ์ แปวสูงเนินเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1190. ปวส.5331020150อนุชา อรุณในเมืองเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1191. ปวส.5331020151อภิรักษ์ กระจ่างโพธิ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1192. ปวส.5331020152อรรถพล พื้นทะเลเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
1193. ปวส.5331020153กิติพงษ์ จำปาศักดิ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1194. ปวส.5331020154กีรติ คล้ายกิ่งเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1195. ปวส.5331020156เจนณรงค์ ชอบใหญ่เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1196. ปวส.5331020157เฉลิมพล สนุ่นไพบูลย์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1197. ปวส.5331020158ชาตรี โชสูงเนินเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1198. ปวส.5331020159ธวัชชัย คุมขุนทดเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1199. ปวส.5331020160ธวัชชัย ด่านกระโทกเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1200. ปวส.5331020161นิวัฒน์ชัย จันทร์ลิ้มเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1201. ปวส.5331020163ภาสกร ประเสริฐตะคุเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1202. ปวส.5331020165รติพร มหาสมุทรเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1203. ปวส.5331020166รังสรรค์ เชยฉิมพลีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1204. ปวส.5331020167วิสัย เป็นซอเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1205. ปวส.5331020169ศิริวัฒน์ สิมหล่าเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1206. ปวส.5331020170อดิศักดิ์ มอนขุนทดเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1207. ปวส.5331020171อนุชา ชูทองเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1208. ปวส.5331020172อนุชา รู้พูดเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1209. ปวส.5331020173อภิชาติ งัดสันเทียะเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1210. ปวส.5331020174อภิสิทธิ์ พูลสวัสดิ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1211. ปวส.5331020175อุดม เนียมไธสงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
1212. ปวส.5331030002เกรียงศักดิ์ รัชไทยศักดิ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1213. ปวส.5331030003จักพรรดิ์ อินทร์พิทักษ์เทคนิคโลหะ  
1214. ปวส.5331030006จิระ สิงห์พะเนาเทคนิคโลหะ  
1215. ปวส.5331030010ทรงพล ชนะชัยเทคนิคโลหะ  
1216. ปวส.5331030011ธนาศิลป์ ไวยลาภเทคนิคโลหะ  
1217. ปวส.5331030013มนต์ชัย ดิษตะคุเทคนิคโลหะ  
1218. ปวส.5331030014วรายุ พูลเพิ่มเทคนิคโลหะ  
1219. ปวส.5331030016วุฒิชัย อันจันทึกเทคนิคโลหะ  
1220. ปวส.5331030017อธิวัฒน์ โยตาเทคนิคโลหะ  
1221. ปวส.5331030019อานนท์ โลกายุทธเทคนิคโลหะ  
1222. ปวส.5331030022ชูชัย เมืองอินทร์เทคนิคโลหะ  
1223. ปวส.5331030023ณปกรณ์ แก้ววันทาเทคนิคโลหะ  
1224. ปวส.5331030024ทรงพล อันทะสาเทคนิคโลหะ  
1225. ปวส.5331030026ธีรศักดิ์ กุลกลางเทคนิคโลหะ  
1226. ปวส.5331030027ธีระพงษ์ ผ่องแผ้วเทคนิคโลหะ  
1227. ปวส.5331030028ประสิทธิ์ ปลิ้นกระโทกเทคนิคโลหะ  
1228. ปวส.5331030029ปิยะนัฐ นนท์ขุนทดเทคนิคโลหะ  
1229. ปวส.5331030030ยุทธนา แขกรัมย์เทคนิคโลหะ  
1230. ปวส.5331030031วรวิช มนไธสงเทคนิคโลหะ  
1231. ปวส.5331030032วุฒิชัย จงสง่ากลางเทคนิคโลหะ  
1232. ปวส.5331030033ศรายุทธ ป้ำกระโทกเทคนิคโลหะ  
1233. ปวส.5331030035อรรถพล แจ้สูงเนินเทคนิคโลหะ  
1234. ปวส.5331030036อานนท์ จิตร์จะโปะเทคนิคโลหะ  
1235. ปวส.5331030037อานันท์ พึ่งสันเทียะเทคนิคโลหะ  
1236. ปวส.5331030038อิทธิศักดิ์ เที่ยงกระโทกเทคนิคโลหะ  
1237. ปวส.5331030039กิตติยะ นานอกเทคนิคโลหะ  
1238. ปวส.5331030040จักรพันธ์ เกรดสันเทียะเทคนิคโลหะ  
1239. ปวส.5331030041ชวลิต หินกำปังเทคนิคโลหะ  
1240. ปวส.5331030042ณัฐพงษ์ เขียนโคกกรวดเทคนิคโลหะ  
1241. ปวส.5331030044พิเชฐ ปิ่นรัมย์เทคนิคโลหะ  
1242. ปวส.5331030045ภัทรดร เพ็งพันธ์เทคนิคโลหะ  
1243. ปวส.5331030046ภาณุวัฒน์ ทะยอมใหม่เทคนิคโลหะ  
1244. ปวส.5331030047วษกรณ์ ถิ่นหนองแวงเทคนิคโลหะ  
1245. ปวส.5331030048วินัย ศรีสว่างเทคนิคโลหะ  
1246. ปวส.5331030049วิษณุ ดู่สันเทียะเทคนิคโลหะ  
1247. ปวส.5331030050วีระพนธ์ เพชรสูงเนินเทคนิคโลหะ  
1248. ปวส.5331030051ศรายุทธ จิบสันเทียะเทคนิคโลหะ  
1249. ปวส.5331030052ศุภโชค ดีใหม่เทคนิคโลหะ  
1250. ปวส.5331030054สุริยา กระจายกลางเทคนิคโลหะ  
1251. ปวส.5331030055สุวัฒน์ ภูพานเพชรเทคนิคโลหะ  
1252. ปวส.5331030056อำนวย เพ่งพิศเทคนิคโลหะ  
1253. ปวส.5331030057จารุวิทย์ แจ่มนิลพิพัฒน์เทคนิคโลหะ  
1254. ปวส.5331030059ฉมานันท์ นันท์หทัยภัคเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1255. ปวส.5331030060เฉลิมพล สะเดิงดอนเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1256. ปวส.5331030061ชัยพฤกษ์ แขพรมราชเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1257. ปวส.5331030062ณัฐพงษ์ เสงี่ยมโคกกรวดเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1258. ปวส.5331030063เทิดศักดิ์ แยกโคกสูงเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1259. ปวส.5331030064ปริญญา รัตนารักษ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1260. ปวส.5331030065พิชัย บรรจงปรุเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1261. ปวส.5331030067มานะชัย ซุ่มทองหลางเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1262. ปวส.5331030069วิทวัส ชอบใจเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1263. ปวส.5331030070ศุภวุฒิ โชคกลางเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1264. ปวส.5331030071สันติภาพ แคลงสันเทียะเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1265. ปวส.5331030072สุรชัย กุ๊กสันเทียะเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1266. ปวส.5331030074สุระ คำกุลเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1267. ปวส.5331030075อดิศักดิ์ แก้วศรีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
1268. ปวส.5331040001กนก ชาญสูงเนินไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1269. ปวส.5331040002จัตุรงค์ สีหะวงษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1270. ปวส.5331040003เจนณรงค์ จวบกระโทกไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1271. ปวส.5331040004ชัยณรงค์ เฝือสูงเนินไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1272. ปวส.5331040005ณัฐวุฒิ คล้ายกล่ำไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1273. ปวส.5331040007นคร แก้วจินดาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1274. ปวส.5331040008นวพล มุ้ยจีนไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1275. ปวส.5331040009ปฏิภาณ ปีจัตุรัสไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1276. ปวส.5331040010ปรัชญา เปี่ยมศิลป์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1277. ปวส.5331040011พงศ์พัฒน์ มานุไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1278. ปวส.5331040013พงษ์ศิริ มอสันเทียะไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1279. ปวส.5331040014พีระพงศ์ ขอนกระโทกไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1280. ปวส.5331040015วันชัย สัตย์ซ้ำไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1281. ปวส.5331040016สมเกียรติ แสนชนะไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1282. ปวส.5331040017สมศักดิ์ สอนจันดาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1283. ปวส.5331040019สุทธิพงศ์ วังคะวิงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1284. ปวส.5331040020สุวพงศ์ ชุ่มกลางไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1285. ปวส.5331040021สุราษฎร์ โวหารไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1286. ปวส.5331040022อาคเนย์ เทากระโทกไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1287. ปวส.5331040023จรณินท์ โกะสูงเนินไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1288. ปวส.5331040024เฉลิมพล ชำนิกล้าไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1289. ปวส.5331040025เชาวลิต รามมะเริงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1290. ปวส.5331040026ไชยวัฒนะ เผื่อนกระโทกไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1291. ปวส.5331040027ณัฐพงษ์ อ่อนคำไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1292. ปวส.5331040028ณัฐวุฒิ วรรณทมาศไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1293. ปวส.5331040029ณัฐวุฒิ วิระรังษิยากรณ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1294. ปวส.5331040030ต่อศักดิ์ ศรีผ่องไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1295. ปวส.5331040031นรินทร์ ชินณรงค์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1296. ปวส.5331040032บรรจง เทียมทองไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1297. ปวส.5331040033ปรีชา ธนูการไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1298. ปวส.5331040034พงศธร สิงเนินไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1299. ปวส.5331040035พิทยา ยางกลางไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1300. ปวส.5331040036ลิขิต กระจงกลางไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1301. ปวส.5331040037วสันต์ เทพพิทักษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1302. ปวส.5331040038วิชัย มิโนทานังไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1303. ปวส.5331040039วิษณุ ปัจจัยเกไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1304. ปวส.5331040040ศราวุฒิ เรือนใหม่ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1305. ปวส.5331040041สมชาย ทุมกลางไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1306. ปวส.5331040042สุรภัทร ยศสูงเนินไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1307. ปวส.5331040043อดิศักดิ์ เพชรสุขไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1308. ปวส.5331040044อาณัติ ยกครุฑไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1309. ปวส.5331040045ชัชวาล ลดภูเขียวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1310. ปวส.5331040046ณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1311. ปวส.5331040047ทรงสิทธิ์ แถวไธสงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1312. ปวส.5331040048ทินกร หมอกระโทกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1313. ปวส.5331040049ธุมากร หวินสูงเนินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1314. ปวส.5331040050บัญญัติ เพ็ชรหมื่นไวย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1315. ปวส.5331040051บัณฑิต ช่องผักแว่นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1316. ปวส.5331040052ประกาย กลมกระโทกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1317. ปวส.5331040053ผดุงศักดิ์ จงคอยกลางไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1318. ปวส.5331040054ยศสลี เงียบโคกกรวดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1319. ปวส.5331040055วชิรวิชญ์ หาสูงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1320. ปวส.5331040056วุฒิพล ปราณีตพลกรังไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1321. ปวส.5331040057ศรัณยู แมะครบุรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1322. ปวส.5331040058สถาพร ทอนกระโทกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1323. ปวส.5331040059สิทธิชัย ชงจังหรีดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1324. ปวส.5331040060สุรพงษ์ ทองนาคหุ่นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1325. ปวส.5331040061อนันท์ กล่องสูงเนินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1326. ปวส.5331040062อภิเชษฐ์ ขอยึดกลางไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1327. ปวส.5331040063อัศวเชษฐ์ เจริญใหญ่ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1328. ปวส.5331040064อาคิรา สุธาณินต์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1329. ปวส.5331040065เอกราช ชอบโนนลาวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1330. ปวส.5331040066กฤษณะ อินทร์น้อยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1331. ปวส.5331040067เกียรติชัย พยัฆคณิงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1332. ปวส.5331040068จักรี นิยาทองหลางไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1333. ปวส.5331040069จารุวัฒน์ ดอนระไทยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1334. ปวส.5331040070ธวัชชัย ธรรมพลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1335. ปวส.5331040071ปรีชา กลมสันเทียะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1336. ปวส.5331040072พีรพล พนมศิลป์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1337. ปวส.5331040073มานะ เวินขุนทดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1338. ปวส.5331040074วรวัฒน์ การบุญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1339. ปวส.5331040075วัชระ สุขดาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1340. ปวส.5331040076วัชรา ชาสันเทียะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1341. ปวส.5331040077วิกร มีศิริไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1342. ปวส.5331040078วิษณุ รัตนพิมายไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1343. ปวส.5331040079ศรีสิทธิ์ มีศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1344. ปวส.5331040080ศิวสัน แยกงูเหลือมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1345. ปวส.5331040081สายชนะ เมืองกระโทกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1346. ปวส.5331040082สิทธิโชค ผ่องกลางไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1347. ปวส.5331040083อนุรักษ์ พลวิเศษไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1348. ปวส.5331040084อนุวัฒน์ ปั้นโพธิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1349. ปวส.5331040085อานนท์ สมัครณรงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1350. ปวส.5331040086เอกพันธ์ ภูมิชัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1351. ปวส.5331040087กัมปนาท ชูเชิดมงคลกุลไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1352. ปวส.5331040089คมกฤษณ์ แนวโสภีไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1353. ปวส.5331040090จตุรงค์ หงษ์สำโรงไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1354. ปวส.5331040091จักรสราวุฒิ ทำสันเทียะไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1355. ปวส.5331040093ณัฐพล ฉิมวารีไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1356. ปวส.5331040095เทวิน เผือกจันทึกไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1357. ปวส.5331040097ธวัชชัย ด่านกระโทกไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1358. ปวส.5331040098พีรพัทธ์ หงษ์ษาไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1359. ปวส.5331040099วิษณุ ชนขุนทดไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1360. ปวส.5331040100สำรวม อมกระโทกไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1361. ปวส.5331040101อนันต์ ขีดกลางไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1362. ปวส.5331040105ธาราดล ประจำเมืองไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1363. ปวส.5331040108นิวัฒน์ สีป่าหญ้าไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1364. ปวส.5331040109รณชัย ปานชาติไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1365. ปวส.5331040110เริงโรจน์ เกียะขุนทดไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1366. ปวส.5331040112สมเกียรติ วรศรีไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1367. ปวส.5331040115อนุสรณ์ ปลัดครบุรีไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1368. ปวส.5331040116กิตติศักดิ์ ข้อสูงเนินไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1369. ปวส.5331040117ชัยวัฒน์ มานะธุระไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1370. ปวส.5331040118ณัฐวุฒิ จันทะสอนไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1371. ปวส.5331040119ตุลาพุธ ธนะศรีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1372. ปวส.5331040120ถนอมศักดิ์ ชิดสันเทียะไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1373. ปวส.5331040121นรินทร์ ฝานสูงเนินไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1374. ปวส.5331040122บุญส่ง กอกกกลางไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1375. ปวส.5331040123ปรวัฒน์ โลหากาศไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1376. ปวส.5331040124ปรีดา เหียนสันเทียะไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1377. ปวส.5331040125ผดุงเกียรติ ผ่องฤกษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1378. ปวส.5331040126พิทักษ์ ฉิวเฉิดไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1379. ปวส.5331040127ภานุ สมัครสมานไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1380. ปวส.5331040128ยุรนันท์ สาสูงเนินไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1381. ปวส.5331040130วีระศักดิ์ แกล้วกล้าไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1382. ปวส.5331040132สมศักดิ์ เทพจิตรไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1383. ปวส.5331040133อภิสิทธิ์ หาสินไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1384. ปวส.5331040134คณิต คำหอมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1385. ปวส.5331040135จักรกฤษณ์ ถกลอดิสัยไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1386. ปวส.5331040136จิตติกร อินกลางไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1387. ปวส.5331040137ชนวุฒิ บำเพ็ญพงษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1388. ปวส.5331040138ณัฐชัย ศรีไชโยไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1389. ปวส.5331040139ณัฐดนัย จอนสูงเนินไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1390. ปวส.5331040140ณัฐพล ใจปัญญาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1391. ปวส.5331040142ทศพร อินทะกนกไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1392. ปวส.5331040143ธนพล ผาดกลางไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1393. ปวส.5331040145ธีรวุฒิ นวลโคกสูงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1394. ปวส.5331040146วีรศักดิ์ พงศ์สุวรรณไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1395. ปวส.5331040149สรรเสริญ วงศ์กาฬสินธุ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1396. ปวส.5331040150อาณัติ น้ำคำไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1397. ปวส.5331040151กฤษกานต์ ข้างโตไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1398. ปวส.5331040152กัญญาณัฐ สุขศรีสูงเนินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1399. ปวส.5331040153ชณกร หรุ่นสูงเนินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1400. ปวส.5331040154ทศพล สาลีผลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1401. ปวส.5331040155ทศพล หาญสงครามไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1402. ปวส.5331040156ธนินท์ หุ่นยนต์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1403. ปวส.5331040157ธัชพงศ์ พุทธจันทึกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1404. ปวส.5331040158นนท์ อุ่นพิกุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1405. ปวส.5331040159นรงค์ฤทธิ์ โฉสูงเนินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1406. ปวส.5331040160มนตรี มาชัยภูมิไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1407. ปวส.5331040161รุ่งโรจน์ มหาบุญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1408. ปวส.5331040162วิรัญชัย กันดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1409. ปวส.5331040163ศราวุธ สุขตะคุไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1410. ปวส.5331040164สุชาติ ป้ำกระโทกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1411. ปวส.5331040165อัษฎาวุธ ชดขุนทดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1412. ปวส.5331040166อิศราวงศ์ กองม่วงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1413. ปวส.5331040169จักรกฤช สุขตระกูลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1414. ปวส.5331040170จิตติกุล จงแจ้งกลางไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1415. ปวส.5331040171ทรงศักดิ์ ปลัดครบุรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1416. ปวส.5331040172ธีรยุทธ พิงกระโทกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1417. ปวส.5331040174บรรพต พลโดดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1418. ปวส.5331040175พลวัฒน์ คลองผักแว่นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1419. ปวส.5331040178วิศรุต หรั่งนรินทร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1420. ปวส.5331040179ศิริวัฒน์ การไร่นอกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1421. ปวส.5331040180สามารถ เคลื่อนกระโทกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1422. ปวส.5331040181อนุวัฒน์ ศิริวิหารไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1423. ปวส.5331040182อภิวัฒน์ ปะตังถาโตไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1424. ปวส.5331040183จักรกฤษณ์ พุทธานุไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1425. ปวส.5331040184จักรินทร์ พุ่มเกาะไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1426. ปวส.5331040185ฉัตรชัย แสนวงค์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1427. ปวส.5331040186ณัฐวุฒิ โพธิ์นอกไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1428. ปวส.5331040187ทรงพล ชาวสวนไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1429. ปวส.5331040188ธุรกิจ ศรีดำรงค์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1430. ปวส.5331040190พีรมนต์ ใหม่เกตุไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1431. ปวส.5331040192พุฒิพงษ์ รวยกระบือไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1432. ปวส.5331040193ภูเบศ เสาพะเนาไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1433. ปวส.5331040194มาวิน แชจอหอไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1434. ปวส.5331040196รุทธิรงค์ บนสันเทียะไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1435. ปวส.5331040197วรรถกร ทอนกระโทกไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1436. ปวส.5331040198วรวัฒน์ สงค์แก้วไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1437. ปวส.5331040199วัชระ กอซาดกลางไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1438. ปวส.5331040200สันติ ช้างน้อยไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1439. ปวส.5331040201สุกฤษฎิ์ เพราะกระโทกไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1440. ปวส.5331050003จรัส ยอดจักร์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1441. ปวส.5331050004ธนาวุฒิ ปุราโตอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1442. ปวส.5331050005ธีรพล ดำเนินงามอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1443. ปวส.5331050006นครินทร์ ทัศนขจรกุลอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1444. ปวส.5331050007นฤเบศ อาบสุวรรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1445. ปวส.5331050008บดินทร์ ธารณะกลางอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1446. ปวส.5331050009ปรีชา พลจอหออิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1447. ปวส.5331050010ยุทธนา เดชศิริอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1448. ปวส.5331050011โยธิน เคนานันอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1449. ปวส.5331050012ศักดา รักตะขบอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1450. ปวส.5331050013ศราวุฒิ จอมงูเหลือมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1451. ปวส.5331050015สุนิสา สมุทรสาครอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1452. ปวส.5331050017อรรถชัย ศรีนวลโคตรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1453. ปวส.5331050019เอกชัย พันธุ์โสภาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1454. ปวส.5331050021กิตติ มะเริงสิทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1455. ปวส.5331050022โกเมศ ศรีโพธิ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1456. ปวส.5331050023จักรกฤษณ์ เงินจังหรีดอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1457. ปวส.5331050025ชนะชัย มิตรกระโทกอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1458. ปวส.5331050026ชัยรัตน์ เบียดขุนทดอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1459. ปวส.5331050027ธนบูลย์ สืบสวนเสรีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1460. ปวส.5331050028นภา บัวมาตรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1461. ปวส.5331050029นิสิทธิ์ พลาดสำโรงอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1462. ปวส.5331050030ไพรัช เจียวค้างพลูอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1463. ปวส.5331050032มงคล ทองมากอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1464. ปวส.5331050033ยรรยง มีเกาะอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1465. ปวส.5331050034วรเชษฐ จันทะวงค์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1466. ปวส.5331050038โสภณ แบบขุนทดอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1467. ปวส.5331050039อัศวยุทธ สครรัมย์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1468. ปวส.5331050040กัมปนาท จูมตะคุอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1469. ปวส.5331050041จาตุรงค์ ฉาไธสงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1470. ปวส.5331050042จิรทีปต์ สิทธิถนอมวงศ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1471. ปวส.5331050043ฉัตรชัย ชดขุนทดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1472. ปวส.5331050045นิตยา พะยอมใหม่อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1473. ปวส.5331050046นิพนธ์ อุดสูงเนินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1474. ปวส.5331050047ภู่ภมร ภูมิโคกรักษ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1475. ปวส.5331050049รักศักดิ์ ฝ่ายภักดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1476. ปวส.5331050050ลัดดา รัตนประพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1477. ปวส.5331050051วรรณิกา เทศพิทักษ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1478. ปวส.5331050052วาริน เหลี่ยมไธสงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1479. ปวส.5331050053วิชัย คำใสอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1480. ปวส.5331050054วิทวัส ฤทธิ์กระโทกอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1481. ปวส.5331050055วีระพงษ์ บัลลังก์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1482. ปวส.5331050056สุจิตรา ขืนเขียวอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1483. ปวส.5331050057อนุชา พูนหมื่นไวยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1484. ปวส.5331050058กัมปนาท บาลโพธิ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1485. ปวส.5331050059ชนาวุฒิ สบกลางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1486. ปวส.5331050064ปรีชา งิมขุนทดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1487. ปวส.5331050066ภคพล ฉัตริยากุลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1488. ปวส.5331050067มงคลชัย ช่อสูงเนินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1489. ปวส.5331050068รัชนพล จุลโพธิ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1490. ปวส.5331050069วิชาญ มิ่มกระโทกอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1491. ปวส.5331050070วิชุดา น้อยศรีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1492. ปวส.5331050072สุรศักดิ์ วิศรียาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1493. ปวส.5331050073สุริยาภรณ์ ชัยพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1494. ปวส.5331050074อรรณพ ผินโพธิ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1495. ปวส.5331050075อรรถวุฒิ แบ่งส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1496. ปวส.5331050077เกรียงชัย พิงสระน้อยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1497. ปวส.5331050078ฉัตรชัย วงศ์ทาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1498. ปวส.5331050079ฉัตรพล สิงหาทิพย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1499. ปวส.5331050080ชานนท์ นาคนิลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1500. ปวส.5331050081ฐานะมาศ ฝอยทองอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1501. ปวส.5331050082ณรงค์ ดวดกระโทกอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1502. ปวส.5331050084ธีรวัฒน์ มูลมะณีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1503. ปวส.5331050085นลัทพร โนนหมออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1504. ปวส.5331050086นันทปรีชา เนียมสูงเนินอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1505. ปวส.5331050087บุญเติม เกมกลางอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1506. ปวส.5331050089วรรณทวี วิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1507. ปวส.5331050090วีระชัย แช่มสันเทียะอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1508. ปวส.5331050091ศรัทธา ชาลีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1509. ปวส.5331050092ศราวุธ ศรีมะเริงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1510. ปวส.5331050093ศักดิ์ชัย เกตกลางดอนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1511. ปวส.5331050094สิทธิกร โบขุนทดอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1512. ปวส.5331050095สุกิจ สมัครณรงค์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1513. ปวส.5331050096อภิวัฒน์ กิตติณรงค์เดชอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1514. ปวส.5331050097กฤษณ์ ช่วงชิงแก้วอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1515. ปวส.5331050098กิตติพงษ์ กล้าจอหออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1516. ปวส.5331050099เกรียงไกร น้อยอาษาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1517. ปวส.5331050100โกมินทร์ โพธิ์งามอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1518. ปวส.5331050101คมสัน แต่งแดนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1519. ปวส.5331050102เจริญ ภู่ประสงค์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1520. ปวส.5331050103ณฐพล ปรมัตถ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1521. ปวส.5331050104ณัฐดนัย ชัยชนะอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1522. ปวส.5331050105ดนตร์ ดีสูงเนินอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1523. ปวส.5331050110ภัทรพล ปลิวจันทึกอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1524. ปวส.5331050111ภูวนาท มาตบัณดิษฐอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1525. ปวส.5331050112มณฑล เฉียมดอนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1526. ปวส.5331050113รัตนชัย กอบสันเทียะอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1527. ปวส.5331050115วิษณุ ทองดีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1528. ปวส.5331050116อนุชิต จุลมณฑลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1529. ปวส.5331050117อภิเชษฐ์ โพธิ์ทิพย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1530. ปวส.5331050118เอกพจน์ ของโพธิ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1531. ปวส.5331050119กิตติพงษ์ ฉิ่งสระน้อยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1532. ปวส.5331050120เกียรติพิทักษ์ คำจันทาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1533. ปวส.5331050121ณรงค์ เกิดกระโทกอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1534. ปวส.5331050122ณัฐพล เขียนจัตุรัสอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1535. ปวส.5331050123ธวัชชัย ล้ำประเสริฐอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1536. ปวส.5331050124ปรัชญา ทรงจอหออิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1537. ปวส.5331050125ปิยะศักดิ์ สาระพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1538. ปวส.5331050126พชรพล เข็มสันเทียะอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1539. ปวส.5331050127พรชัย ยศจังหรีดอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1540. ปวส.5331050128พิรัช เพียรการอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1541. ปวส.5331050129พีระพงษ์ แจ้งน้อยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1542. ปวส.5331050130วิชัย พรดอนอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1543. ปวส.5331050131สันติ จีนกลางอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1544. ปวส.5331050132อติชาต ตระกูลพินิจเมืองอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1545. ปวส.5331050133อานนท์ ลับสันเทียะอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1546. ปวส.5331050134อำนาจ นนกระโทกอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1547. ปวส.5331050135เอนก บุญพลีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1548. ปวส.5331050136ไกรทอง ปานเขมาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1549. ปวส.5331050137เจษฎา จันทร์กระจ่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1550. ปวส.5331050138ชัยวัฒน์ วรรณทองอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1551. ปวส.5331050139ณัฐพล วิลาวรรณอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1552. ปวส.5331050140ณัฐวุฒิ ผลนาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1553. ปวส.5331050141ธีรวัฒน์ บุญสู่อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1554. ปวส.5331050143ธีระพล ทองชุมแสงอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1555. ปวส.5331050144พัฒณพร ไค่นุ่นน้อยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1556. ปวส.5331050145ภูวดล พิมพาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1557. ปวส.5331050146รุ่งฤทธิ์ กุลวงษ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1558. ปวส.5331050147ศักดิ์ชัย พรชัยตะคุอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1559. ปวส.5331050148สุนทร ละสามาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1560. ปวส.5331050149สุรศักดิ์ ภิญโญอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1561. ปวส.5331050150อดิศักดิ์ คงษาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1562. ปวส.5331050151อานนท์ ช่องฉิมพลีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1563. ปวส.5331050152จิรายุทธ สุพัตร์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1564. ปวส.5331050153เจนจิรา ศรีจำนงค์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1565. ปวส.5331050154ชนะชล หินเหล็กอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1566. ปวส.5331050155ชัยชนะ บุญสุขอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1567. ปวส.5331050156ณัฐพัชร์ ถนอมในเมืองอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1568. ปวส.5331050157ณัฐวุฒิ นาคชลธีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1569. ปวส.5331050158ธนวันต์ ทิศกระโทกอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1570. ปวส.5331050159ธนาวุฒิ ปีกบินกลางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1571. ปวส.5331050160นพมาศ เฉลิมแสนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1572. ปวส.5331050161ประวิทย์ ถมตะคุอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1573. ปวส.5331050162พัชรี ฤทธิ์มนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1574. ปวส.5331050163ไพฑูรย์ กลิ่นทับอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1575. ปวส.5331050165ศิริศักดิ์ หมายรอกลางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1576. ปวส.5331050167อมรเทพ จันทิมาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1577. ปวส.5331050168อำนาจ ชวนขุนทดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1578. ปวส.5331050169อุเทน ผ่องพุฒิอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1579. ปวส.5331050170กรกฎ อินศาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1580. ปวส.5331050172จิรวรรณ ชะละตะคุอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1581. ปวส.5331050174เจริญทรัพย์ หมั่นงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1582. ปวส.5331050175เชาว์วิทย์ จุลพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1583. ปวส.5331050176ธวัชพงษ์ ศรีอุดรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1584. ปวส.5331050177ปิยะณัฐ กลอนดอนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1585. ปวส.5331050178ภาณุวัฒน์ เหล็กกล้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1586. ปวส.5331050179มนัสชัย แคว้นพุดซาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1587. ปวส.5331050180ระวีวรรณ ฮอกระโทกอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1588. ปวส.5331050181สัตยา ร่วมกระโทกอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1589. ปวส.5331050182สิรวุฒิ กาญจนเกตุอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1590. ปวส.5331050184อดิพงษ์ เต็งเมืองปักอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1591. ปวส.5331050185อรพินท์ รวมใหม่อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1592. ปวส.5331050186อัครพล สมพีรพันธุ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1593. ปวส.5331050187อุกฤษฎ์ หวังหมู่กลางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1594. ปวส.5331050188จักรพันธ์ แสนกลางอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1595. ปวส.5331050189ฉัตรมงคล อักษรวุฒิอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1596. ปวส.5331050190ชาญชัย จงใจเทศอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1597. ปวส.5331050191ณัฐวิทย์ คูณขุนทดอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1598. ปวส.5331050192ธนวัฒน์ พงษ์ฤทธิ์ศักดาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1599. ปวส.5331050194นนทนันท์ เจิมขุนทดอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1600. ปวส.5331050196ประพันธ์ หาญชนะอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1601. ปวส.5331050198พร้อมพงษ์ เชียนจันทึกอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1602. ปวส.5331050199พลากร ชาญสูงเนินอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1603. ปวส.5331050200ภานุวัฒน์ พวงสันเทียะอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1604. ปวส.5331050203สุวรรณ โพธิ์ทองอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1605. ปวส.5331050205กิตติ หวังเย็นกลางอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1606. ปวส.5331050206กิตติภพ เสมพิมายอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1607. ปวส.5331050207กิตติรัชต์ ฤกษ์บุรีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1608. ปวส.5331050208จักรพงษ์ อินสว่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1609. ปวส.5331050213ธนารัตน์ แรกสูงเนินอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1610. ปวส.5331050214พงศ์นรินทร์ บทสูงเนินอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1611. ปวส.5331050215พยุงศักดิ์ กุลอ่อนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1612. ปวส.5331050216วรวิทย์ สาสูงเนินอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1613. ปวส.5331050217วุฒิชัย เข็มศรีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1614. ปวส.5331050218วุฒินันท์ อินธิราชอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1615. ปวส.5331050220อดิศักดิ์ จอกพุดซาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1616. ปวส.5331050221อนุวัตร กระจ่างแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1617. ปวส.5331060001เจนณรงค์ จอมเกาะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1618. ปวส.5331060003ดุสิต คอกกลางการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1619. ปวส.5331060004ทยากร วงศ์ประยูรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1620. ปวส.5331060005ทัชชัย ผลนาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1621. ปวส.5331060007ธีรพงษ์ สวัสดีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1622. ปวส.5331060008บรรพชน สุพรรณกลางการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1623. ปวส.5331060009บุญจันทร์ วันสาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1624. ปวส.5331060010ภานุวัฒน์ ใจกลางการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1625. ปวส.5331060011รัฐศาสตร์ วงศ์ไตรรัตน์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1626. ปวส.5331060012วัฒนพงษ์ เพื่อนเกาะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1627. ปวส.5331060013วิทวัส ธนูสาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1628. ปวส.5331060014วุฒิชัย จิบสันเทียะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1629. ปวส.5331060015ศตวรรษ รักวาดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1630. ปวส.5331060016ศราวุฒิ รังกระโทกการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1631. ปวส.5331060017สถิตย์ รุ่งแสงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1632. ปวส.5331060018อโนชา เกรียบกลางการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1633. ปวส.5331060020อานนท์ น้อยเกษมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1634. ปวส.5331060021การุณ สามเมืองปักการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1635. ปวส.5331060029ธีวิชญ์ กาญจนวัฒนาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1636. ปวส.5331060030ป้อมเพชร สั้นศรีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1637. ปวส.5331060031ปิยะ สว่างโคกกรวดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1638. ปวส.5331060032พยนต์ แดงสกุลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1639. ปวส.5331060033รุ่งโรจน์ คลี่หมื่นไวยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1640. ปวส.5331060037วิศรุต ล้ำเลิศการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1641. ปวส.5331060038ศิวรุจน์ ศรีสำโรงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1642. ปวส.5331060039เสริมศักดิ์ สุขเกษมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1643. ปวส.5331060040หฤษฎ์ รวงผึ้งการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1644. ปวส.5331060041อภินันท์ เทพสิทธิ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1645. ปวส.5331100001กอบกิจ พนัสป่าเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1646. ปวส.5331100002จิรวัฒน์ แทนกลางเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1647. ปวส.5331100003จันจิรา โสหนองบัวเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1648. ปวส.5331100004ถนอมวงค์ ดิษฐสูงเนินเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1649. ปวส.5331100005ธราธิป ขอเยือกกลางเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1650. ปวส.5331100006ธีระ โก้จันทึกเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1651. ปวส.5331100007นรากรณ์ บรรณสีเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1652. ปวส.5331100008นัทธพงศ์ ปราบนอกเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1653. ปวส.5331100010พิทักษ์ สร้อยสูงเนินเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1654. ปวส.5331100011รชานนท์ สุนาเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1655. ปวส.5331100013วิทวัส คำโพนงามเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1656. ปวส.5331100014วินัย กาศสันเทียะเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1657. ปวส.5331100015วิศิษฐ์ ขานสันเทียะเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1658. ปวส.5331100017สิทธิโชค โพธิ์ศรีทองเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1659. ปวส.5331100018อดิศักดิ์ รูปงามเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1660. ปวส.5331100019อภิเชษฐ์ ชลอกลางเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1661. ปวส.5331100020กีรติกรณ์ พิมพ์ชาติเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1662. ปวส.5331100021เกียรติศักดิ์ เพ็ชรเกษมเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1663. ปวส.5331100022ณัฐพล จอมเกาะเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1664. ปวส.5331100023ทวีชัย ทั่งพรมเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1665. ปวส.5331100024ธนพัฒน์ กวนขุนทดเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1666. ปวส.5331100025ธนาวุฒิ ศิลป์ประสิทธิ์เขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1667. ปวส.5331100026นฤพันธ์ สำราญกลางเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1668. ปวส.5331100029ปรัชญ์ ศรีสมบัติเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1669. ปวส.5331100030พรรณิดา ซุ่มทองหลางเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1670. ปวส.5331100031เมธณี นันกระโทกเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1671. ปวส.5331100033เมธาสิทธิ์ โมบขุนทดเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1672. ปวส.5331100034วิสิฐ แต้วกลางเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1673. ปวส.5331100035สุธัชชัย ตามครบุรีเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1674. ปวส.5331100036สุรวุฒิ ขยันงานเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1675. ปวส.5331100037สุริโย หวังอ้อมกลางเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1676. ปวส.5331100038อภิวัฒน์ ศิริโชติเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1677. ปวส.5331100039อภิสิทธิ์ ดอนกระโทกเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1678. ปวส.5331100040กฤษณะ เจนปรุเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1679. ปวส.5331100042กลยุทธ อมฤทธิ์เขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1680. ปวส.5331100043จิรประภา ปลั่งกลางเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1681. ปวส.5331100044ฉัตรชัย สมขุนทดเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1682. ปวส.5331100045ดำรงฤทธิ์ คุ้นกระโทกเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1683. ปวส.5331100046เดช ขุนแก้วพะเนาเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1684. ปวส.5331100047ธานินทร์ บัวจะโป๊ะเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1685. ปวส.5331100048บัณฑิต สุขดาเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1686. ปวส.5331100049บุญญสูติ เจริญพัฒนวณิชเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1687. ปวส.5331100050พงศธร เกวียนสูงเนินเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1688. ปวส.5331100051พรชัย หาญสุวรรณเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1689. ปวส.5331100052ภาวิณี จั่วสันเทียะเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1690. ปวส.5331100053ภิสิทธิ์ ฤทธาพรมเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1691. ปวส.5331100054มนตรี แซ่จึงเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1692. ปวส.5331100055วินัย วิมลรักษาเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1693. ปวส.5331100056ศักดิ์ชัย เหม็งสูงเนินเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1694. ปวส.5331100057ศุภกร เดชมะเริงเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1695. ปวส.5331100058ศุภากร จันทร์หลวงเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1696. ปวส.5331100059สุรพงษ์ ทองดีแท้เขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1697. ปวส.5331100060อนุวัฒน์ รั้งกลางเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1698. ปวส.5331100061อนุวัตต์ ผุดผ่องเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1699. ปวส.5331100062อลิษา บุญสูงเนินเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1700. ปวส.5331100063อุดมศักดิ์ บรรจบพุดซาเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1701. ปวส.5331100065กฤษฎา ช่างโคกสูงเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1702. ปวส.5331100066กิตติพงษ์ แนมพลกรังเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1703. ปวส.5331100067คณพล เพ็ชรเปี่ยมเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1704. ปวส.5331100068ชนิดา เงินสูงเนินเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1705. ปวส.5331100069ณัฐพล มะสูงเนินเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1706. ปวส.5331100070ณัฐวุฒิ พุฒซ้อนเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1707. ปวส.5331100071เทพรัตน์ เตียนพลกรังเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1708. ปวส.5331100072พรชัย บีกขุนทดเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1709. ปวส.5331100073วัลภา เสาใสศรีเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1710. ปวส.5331100074วทัญญู ฝ่ายบุญเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1711. ปวส.5331100075ศรัณย์ ดุมใหม่เขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1712. ปวส.5331100076สมชาย หมั่นเพียรเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1713. ปวส.5331100077สมพร อ่างรัมย์เขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1714. ปวส.5331100078สิทธิชัย กมลเพชรเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1715. ปวส.5331100080สิริชัย เฮียพุดซาเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1716. ปวส.5331100081สุรดิษฐ์ ชุมกระโทกเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1717. ปวส.5331100084อดุลย์ สมบูรณ์เขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1718. ปวส.5331100085อนุชา นันท์ขุนทดเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1719. ปวส.5331100086อภิเชษฐ์ เกือนสันเทียะเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1720. ปวส.5331100087อภิศักดิ์ ชมลังเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1721. ปวส.5331100088อมรเทพ จอมเกาะเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1722. ปวส.5331100089อลงกต บรรจงเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1723. ปวส.5331100090อิทธิพล ดอกหว่านกลางเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1724. ปวส.5331100092กฤษฎางค์ พิมพ์ชาติเขียนแบบเครื่องกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต 
1725. ปวส.5331110001กฤษดา เสริฐจันทึกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1726. ปวส.5331110002ขจร บัวอินทร์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1727. ปวส.5331110003จักรพันธ์ สุดรัมย์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1728. ปวส.5331110004ชิตณรงค์ เอี่ยมสอาดเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1729. ปวส.5331110005ณัฐวุฒิ ศักดิ์วัฒนาพงษ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1730. ปวส.5331110006ทวีศักดิ์ อุเทนสุตเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1731. ปวส.5331110007ทศพร แปะกระโทกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1732. ปวส.5331110008ธงชัย เปรี่ยมงูเหลือมเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1733. ปวส.5331110009พยุงเกียรติ หวายสันเทียะเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1734. ปวส.5331110010พรประเสริฐ แกมรัมย์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1735. ปวส.5331110011ภูวนาถร์ กลึงสูงเนินเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1736. ปวส.5331110012วิรัตน์ มนมาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1737. ปวส.5331110013วิรุฬ จุลพลเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1738. ปวส.5331110014วีรพงษ์ รายสันเทียะเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1739. ปวส.5331110015สุพจน์ ศรีเกาะเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1740. ปวส.5331110016โสภณ บุญเอกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1741. ปวส.5331110017อมรพล ทาอ้อเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1742. ปวส.5331110019อัครพล อ่อนท่าลาดเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1743. ปวส.5331110020อาณัติ สาแก้วเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1744. ปวส.5331110021เกรียงไกร ฉิมนอกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1745. ปวส.5331110022คมสัน บุญสงค์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1746. ปวส.5331110023โฆษิต โคตรสัมพันธ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1747. ปวส.5331110024จีราวัฒน์ ญาติตะคุเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1748. ปวส.5331110025ฉัตรชัย ตัวอย่างเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1749. ปวส.5331110026เด่นศิริ เลี่ยมปรีชาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1750. ปวส.5331110027ธีรพงศ์ ประจิตรเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1751. ปวส.5331110028ธีระวัฒน์ สรรเสริญเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1752. ปวส.5331110029นัฐพงษ์ โชตินอกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1753. ปวส.5331110030ประพันธ์ แท่นกระโทกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1754. ปวส.5331110031ปราโมทย์ สังกรณีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1755. ปวส.5331110032ปรีชา วิกสูงเนินเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1756. ปวส.5331110033ศราวุธ จันไทยเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1757. ปวส.5331110036เสกสรร มุ่งฝากกลางเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1758. ปวส.5331110037อดิศักดิ์ อู๋สูงเนินเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1759. ปวส.5331110038เอกชัย พลับจะโปะเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1760. ปวส.5331110039เอกพันธ์ คณะศรีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1761. ปวส.5331110040จักรพันธ์ เชิดชูถิ่นเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1762. ปวส.5331110041จารุพัฒน์ คำมาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1763. ปวส.5331110042เจษฎา จันทาบุตรเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1764. ปวส.5331110043เจษฎา ต่างสันเทียะเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1765. ปวส.5331110044ชนะชล พาขุนทดเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1766. ปวส.5331110045ณัฐพงศ์ นันสีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1767. ปวส.5331110046ณัฐพงษ์ โพธิศรีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1768. ปวส.5331110048นนทพน อมรประภากรณ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1769. ปวส.5331110049นพวงศ์ อิ่มกลางเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1770. ปวส.5331110050พลวัฒน์ ตากิ่มนอกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1771. ปวส.5331110051ภูมินทร์ แพทย์สันเทียะเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1772. ปวส.5331110052มรุต นัดทะยายเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1773. ปวส.5331110053มานิตย์ ใสจันทึกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1774. ปวส.5331110054วสันต์ แสงเนตรเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1775. ปวส.5331110055วันเฉลิม ปาริสุทธิ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1776. ปวส.5331110056ศุภวัทน์ งามกระโทกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1777. ปวส.5331110057สหรัฐ รามโยธินเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1778. ปวส.5331110058สักนรินทร์ ถนอมพลกรังเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1779. ปวส.5331110059สำราญ จันทร์วันเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1780. ปวส.5331110060สุทธิพงษ์ เกี้ยวสันเทียะเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1781. ปวส.5331110061สุเทพ โคนาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1782. ปวส.5331110062สุวัฒน์ ศรีจันทร์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1783. ปวส.5331110063อนุพงศ์ นิ่มพะยาเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1784. ปวส.5331110065อากร นามมูลตรีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1785. ปวส.5331110066อาทิตย์ เชิญกระโทกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1786. ปวส.5331110067กฤษฎา สำกลางเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1787. ปวส.5331110069คมสัน ชูโคกกรวดเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1788. ปวส.5331110070ณัฐกร กาฬสินธุ์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1789. ปวส.5331110071ธนาคาร เพื่อนประชาราษฎรเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1790. ปวส.5331110072นุกูล เปลี่ยนกระโทกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1791. ปวส.5331110074บุญโรม นพขุนทดเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1792. ปวส.5331110075ปลายมนัส อุ่นอบเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1793. ปวส.5331110076พงศ์ธนะศักดิ์ ทองดีนอกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1794. ปวส.5331110077พลวัฒน์ แน่พิมายเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1795. ปวส.5331110078พลวัตร บุญจันทร์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1796. ปวส.5331110079พิพัฒน์ ศรีบัวแก้วเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1797. ปวส.5331110081ภาณุเดช จำปาศรีเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1798. ปวส.5331110082ภาณุพงษ์ ยอดปรางค์เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1799. ปวส.5331110083ภาณุวัฒน์ กิ่งพุธเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1800. ปวส.5331110084ภูสิทธิ์ สันกลางเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1801. ปวส.5331110086ศตวรรษ ขอรสกลางเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1802. ปวส.5331110087ศิริพงษ์ ขอสินกลางเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1803. ปวส.5331110088สถาปัตย์ แพทย์กระโทกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1804. ปวส.5331110090อดิศักดิ์ ปักกาเวสูงเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1805. ปวส.5331110091อโนชา มะสูงเนินเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1806. ปวส.5331110092อัศวิน ปรุใหม่เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1807. ปวส.5331110093อานนท์ ทิศกลางเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1808. ปวส.5331110094ราชัน เคยศึกเทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
1809. ปวส.5331210001เกียรติศักดิ์ ถึงลาภโยธา โยธา 
1810. ปวส.5331210002จิตรทิวา ทองหนักโยธา โยธา 
1811. ปวส.5331210003ฉัตรดนัย ย่านกลางโยธา โยธา 
1812. ปวส.5331210004ชลกานต์ สวัสดีโยธา โยธา 
1813. ปวส.5331210005ชัชวาล พงษ์โพนเพ็กโยธา โยธา 
1814. ปวส.5331210006ธนชัย อุ่นสำโรงโยธา โยธา 
1815. ปวส.5331210007ธวัชชัย มุ่งอ้อมกลางโยธา โยธา 
1816. ปวส.5331210008ธีรพัฒน์ เพียรวิทยาภรณ์โยธา โยธา 
1817. ปวส.5331210009ภาวดี ปุราสะกังโยธา โยธา 
1818. ปวส.5331210010วันสถิตย์ เพราะกระโทกโยธา โยธา 
1819. ปวส.5331210011วิศิษฏ์ ทิพย์โกสุมโยธา โยธา 
1820. ปวส.5331210012ศุภชัย มุ่งพูนกลางโยธา โยธา 
1821. ปวส.5331210013ศุภมงคล สมนิยมโยธา โยธา 
1822. ปวส.5331210014สมชาย หนุนกระโทกโยธา โยธา 
1823. ปวส.5331210015สุระศักดิ์ เต็มวงษ์โยธา โยธา 
1824. ปวส.5331210016อนันต์ สีมันตะโยธา โยธา 
1825. ปวส.5331210017อนุสรณ์ ป้องแก้วโยธา โยธา 
1826. ปวส.5331210018อานนท์ ฉิมวาสโยธา โยธา 
1827. ปวส.5331210019กอบกุล บุตรศรีภูมิโยธา โยธา 
1828. ปวส.5331210020เจตริน ยิ้มสบายโยธา โยธา 
1829. ปวส.5331210022ณัฐวุฒิ ยันตะพันธ์โยธา โยธา 
1830. ปวส.5331210023เด่นชัย บำรุงไทยโยธา โยธา 
1831. ปวส.5331210024ทวีวัฒน์ รักษาชาติโยธา โยธา 
1832. ปวส.5331210025ประจักษ์ หวังแซงกลางโยธา โยธา 
1833. ปวส.5331210028ยศพล จันทาโยธา โยธา 
1834. ปวส.5331210029วรากร แก้วนอกโยธา โยธา 
1835. ปวส.5331210030วัชระ คำบุญเลิศโยธา โยธา 
1836. ปวส.5331210031วิวัฒน์ รัตนชัยโยธา โยธา 
1837. ปวส.5331210032ศุภโชค ทองเพชรมะดันโยธา โยธา 
1838. ปวส.5331210033สุวิทย์ เพชรสังหารโยธา โยธา 
1839. ปวส.5331210034อดิศักดิ์ นาบกระโทกโยธา โยธา 
1840. ปวส.5331210035อนุกูล จวงไธสงโยธา โยธา 
1841. ปวส.5331210036อาทิตย์ กิจการโยธา โยธา 
1842. ปวส.5331210037กฤษณะ กลั้งกลางโยธา โยธา 
1843. ปวส.5331210038คุณนิธี ทองหล่อโยธา โยธา 
1844. ปวส.5331210040ชลทิตย์ เตคำหันต์โยธา โยธา 
1845. ปวส.5331210041ชัชวาล พืชทองหลางโยธา โยธา 
1846. ปวส.5331210043ฐาปกร ลาภกระโทกโยธา โยธา 
1847. ปวส.5331210044ดิลก โพธิ์จันทร์โยธา โยธา 
1848. ปวส.5331210046มโนชญ์ โกยทรัพย์โยธา โยธา 
1849. ปวส.5331210047รัฎฐากูร สุวรรณเรืองโยธา โยธา 
1850. ปวส.5331210048วารุณี คชภูติโยธา โยธา 
1851. ปวส.5331210049วัฒวี วิเลิศรัมย์โยธา โยธา 
1852. ปวส.5331210050ศุภชัย วัฒนากลางโยธา โยธา 
1853. ปวส.5331210053สุทัสพันธุ์ ลมัยพันธุ์โยธา โยธา 
1854. ปวส.5331210054สุพัชชา สารบุญเรืองโยธา โยธา 
1855. ปวส.5331210058อาณัติ สงฆะรินทร์โยธา โยธา 
1856. ปวส.5331210060กรกฎ จันทร์หอมโยธา โยธา 
1857. ปวส.5331210063จักรพงษ์ แสงพรตโยธา โยธา 
1858. ปวส.5331210065ธีรภัทร์ แสงกล้าโยธา โยธา 
1859. ปวส.5331210066นัฐพล นินกลางโยธา โยธา 
1860. ปวส.5331210069พงพัฒน์ พัดใหม่โยธา โยธา 
1861. ปวส.5331210070พิชัย บุญมาโยธา โยธา 
1862. ปวส.5331210072มงคล ไม้หวั่นโยธา โยธา 
1863. ปวส.5331210076สุนิสา ผันกลางโยธา โยธา 
1864. ปวส.5331210077สายสุนีย์ อุทธรสโยธา โยธา 
1865. ปวส.5331210078สุรศักดิ์ หมอบริสุทธิ์โยธา โยธา 
1866. ปวส.5331210079อภิวัชญ์ มุ่งทุ่งกลางโยธา โยธา 
1867. ปวส.5331210080อัฐ โรจนกุลโยธา โยธา 
1868. ปวส.5331270001ฐานุช ม่วงปานเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
1869. ปวส.5331270004นพพล ไขกระโทกเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
1870. ปวส.5331270005บุตรบุญชัย เรือนคงเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
1871. ปวส.5331270006ปริญญา สังสีเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
1872. ปวส.5331270009มงคล ชัยสันเทียะเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
1873. ปวส.5331270011วสันต์ ฉิมจารย์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
1874. ปวส.5331270012วัชรากร อ่วมไธสงเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
1875. ปวส.5331270013วานิชย์ พาละแพนเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
1876. ปวส.5331270014วุฒิชัย คำกองแก้วเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
1877. ปวส.5331270015ศุภลักษณ์ บุญสมเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
1878. ปวส.5331270017สมชาย ลาดหมื่นไวย์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
1879. ปวส.5331270019อนุสรณ์ กลิ่นกระโทกเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
1880. ปวส.5332010001กัญญารัตน์ ดางขุนทดการบัญชี การบัญชี 
1881. ปวส.5332010002จิราภรณ์ จินดาพลการบัญชี การบัญชี 
1882. ปวส.5332010003จีรภา ถนอมพลกรังการบัญชี การบัญชี 
1883. ปวส.5332010004จุฑามาศ กลัดงิ้วการบัญชี การบัญชี 
1884. ปวส.5332010005จุรีพร หม่อมกระโทกการบัญชี การบัญชี 
1885. ปวส.5332010006ฐานนท์ คงสุขการบัญชี การบัญชี 
1886. ปวส.5332010007ณัฐชาพร เพชรประกอบการบัญชี การบัญชี 
1887. ปวส.5332010008ณัฐณิชา จ่าภพการบัญชี การบัญชี 
1888. ปวส.5332010009ทัศนีย์ มวยกระโทกการบัญชี การบัญชี 
1889. ปวส.5332010010ประดิษฐ์พร ทานอกการบัญชี การบัญชี 
1890. ปวส.5332010011ลัดดาวัลย์ โกทาการบัญชี การบัญชี 
1891. ปวส.5332010012ลัดดาวัลย์ ของดีการบัญชี การบัญชี 
1892. ปวส.5332010013วิภารัตน์ ตอมพุดซาการบัญชี การบัญชี 
1893. ปวส.5332010014เวณิกา ผันดอนการบัญชี การบัญชี 
1894. ปวส.5332010015ศิริพร พึ่งเกตุการบัญชี การบัญชี 
1895. ปวส.5332010016สุชาวดี บอขุนทดการบัญชี การบัญชี 
1896. ปวส.5332010017สุวลี คงเพ็ชรพะเนาการบัญชี การบัญชี 
1897. ปวส.5332010018กรรณิกา ปลั่งกลางการบัญชี การบัญชี 
1898. ปวส.5332010019จริยาภรณ์ ทรวงโพธิ์การบัญชี การบัญชี 
1899. ปวส.5332010021นฤมล นาคสมบูรณ์การบัญชี การบัญชี 
1900. ปวส.5332010023พรทิพย์ เรือนวรรณ์การบัญชี การบัญชี 
1901. ปวส.5332010024พรทิพย์ สวงกระโทกการบัญชี การบัญชี 
1902. ปวส.5332010025พาฝน ดอนดู่การบัญชี การบัญชี 
1903. ปวส.5332010026ลินดา ขำนับพะเนาการบัญชี การบัญชี 
1904. ปวส.5332010027สิริวิมล ขวัญมาการบัญชี การบัญชี 
1905. ปวส.5332010029สุนทรี ก้อนกระโทกการบัญชี การบัญชี 
1906. ปวส.5332010030สุนารี ไซมะเริงการบัญชี การบัญชี 
1907. ปวส.5332010033อัมพร แดนสันเทียะการบัญชี การบัญชี 
1908. ปวส.5332010034อภินันท์ สังสูงเนินการบัญชี การบัญชี 
1909. ปวส.5332010035ขนิษฐา เอื้อศิลามงคลการบัญชี การบัญชี 
1910. ปวส.5332010036จินดา ทานอกการบัญชี การบัญชี 
1911. ปวส.5332010037จีรนุช ภูเขียวการบัญชี การบัญชี 
1912. ปวส.5332010039ดุจดาว ชินไธสงการบัญชี การบัญชี 
1913. ปวส.5332010040ธิดารัตน์ แขนสันเทียะการบัญชี การบัญชี 
1914. ปวส.5332010041นารินทร์ เนตรทองหลางการบัญชี การบัญชี 
1915. ปวส.5332010042เบญจมาภรณ์ เกียรติโพธิ์การบัญชี การบัญชี 
1916. ปวส.5332010043ปานฤทัย เทพจันทร์ดาการบัญชี การบัญชี 
1917. ปวส.5332010044ปณิดา แผงฤทธิ์การบัญชี การบัญชี 
1918. ปวส.5332010045พรรณภา ชอนขุนทดการบัญชี การบัญชี 
1919. ปวส.5332010046พัชราภรณ์ ดอกรักกลางการบัญชี การบัญชี 
1920. ปวส.5332010048ภาวิณี ก้อนกระโทกการบัญชี การบัญชี 
1921. ปวส.5332010049มาลัย ปะถานังการบัญชี การบัญชี 
1922. ปวส.5332010050ลลิตา ทานอกการบัญชี การบัญชี 
1923. ปวส.5332010051วาสนา แขวงมีชัยการบัญชี การบัญชี 
1924. ปวส.5332010053สุณีย์ นาคแท้การบัญชี การบัญชี 
1925. ปวส.5332010054สุนิสา หาญชนะการบัญชี การบัญชี 
1926. ปวส.5332010055สุพัตรา พรมพาการบัญชี การบัญชี 
1927. ปวส.5332010056สุรศักดิ์ ตีวารีการบัญชี การบัญชี 
1928. ปวส.5332010057สุรสิทธิ์ สิทธิเชียงพิณการบัญชี การบัญชี 
1929. ปวส.5332010058สุรีภรณ์ ศรีโยการบัญชี การบัญชี 
1930. ปวส.5332010059อัมรา หัวใจเพชรการบัญชี การบัญชี 
1931. ปวส.5332040001ชลธิชา งดกระโทกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1932. ปวส.5332040002เบญจมาภรณ์ กระชับกลางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1933. ปวส.5332040003พงษ์นเรศ สอนเพ็งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1934. ปวส.5332040004ธนา สะมะทีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1935. ปวส.5332040005พรพรรณ ข้องนอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1936. ปวส.5332040006พิพัฒน์พงษ์ มะลิวรรณ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1937. ปวส.5332040007ยุภาพร งามกลางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1938. ปวส.5332040008วราภรณ์ เชื้อฮ้อคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1939. ปวส.5332040011อนงค์ ละสูงเนินคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1940. ปวส.5332040012อรพรรณ ชูโคกกรวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1941. ปวส.5332040013อิสราภรณ์ คงดอนตะนามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1942. ปวส.5332040014กรรณิการ์ นิจไธสงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1943. ปวส.5332040015กิติยา หมื่นหาวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1944. ปวส.5332040017เกศรา ชาบำเหน็จคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1945. ปวส.5332040018จริยา ศรีทองจันทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1946. ปวส.5332040019จามจุรี เชิดพุดซาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1947. ปวส.5332040020ณรงค์ฤทธิ์ กนกพินิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1948. ปวส.5332040022ธนพล ปืนกระโทกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1949. ปวส.5332040023ธนา บุญหนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1950. ปวส.5332040024นันทิกานต์ หงษ์ลอยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1951. ปวส.5332040025นุชนันท์ ถ่อนสันเทียะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1952. ปวส.5332040026บดินทร์ศักดิ์ ไกรอ่ำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1953. ปวส.5332040027เบญจมาศ ขอสูงเนินคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1954. ปวส.5332040028ปริญญา วรรณสิงห์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1955. ปวส.5332040029ปาลิตา เฉื่อยกลางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1956. ปวส.5332040030ปิยนันท์ ชายขุนทดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1957. ปวส.5332040031เปรมฤทัย ธารณะกลางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1958. ปวส.5332040032เพ็ญนภา ช่วยงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1959. ปวส.5332040033ฤทธิกล พลจันทึกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1960. ปวส.5332040034วราภรณ์ จอมสันเทียะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1961. ปวส.5332040035วัฒนชัย พิมพ์จุฬาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1962. ปวส.5332040037สุนิสา เชิดสูงเนินคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1963. ปวส.5332040039อนงนุช ขามสันเทียะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1964. ปวส.5332040040อรพรรณ รุ่งสันเทียะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1965. ปวส.5332040041พรเทพ บัวจันทึกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1966. ปวส.5332040042ณิชกานต์ ชาบำเหน็จคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน