รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221011001พิทวัส เวชกามาเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221011002หัศดี ไชยงามเครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221011003ณัฐพล บรรมณีเครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221011004ณรงค์ สมหวังเครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221011005กรกช เรืองฤทธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221011006ธีระศักดิ์ อรพรเครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221011007พิชิต วรรณฟักเครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221011008วโรดม นิยมญาติเครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221011009บรรพต ศรีเนตรเครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221011010พรพรหม นาสิงทองเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221011012ธวัชชัย กลมเกลียวเครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221011013ยอดรัก ขยันทำเครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221011014ศุภชัย มะลิวงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221011016กฤษฏา จงมีสัตย์เครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221011017วัชรพงษ์ โพธิ์ศิริเครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221011018อุดร ศรีดาราเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221011019ธีรพงษ์ จันทะขันตีเครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221011022ทิวากร โสมาบุตรเครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221011023วิทวัส ธิมาชัยเครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221011024ภาติยะ แสนกัญญาเครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221011025อภิสิทธิ์ จรเอ้กาเครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221011026สุทิน สาสิงห์เครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221011028สุทิน อินทนามเครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221011029เวที นาเมืองรักษ์เครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221011030นิพนธ์ จันทร์เพ็งเครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221011032วีรชัย ศรีแสงจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221011034ชาญณรงค์ เพ็งทองเครื่องกล ยานยนต? 
28. ปวช.5221011035ณัฐพร อินอ่อนเครื่องกล ยานยนต? 
29. ปวช.5221011036ประจักษ์ ศรชัยเครื่องกล ยานยนต? 
30. ปวช.5221011038ศุภวัฒน์ วงษ์สุวรรณเครื่องกล ยานยนต? 
31. ปวช.5221011039จักรี ไศละบาทเครื่องกล ยานยนต? 
32. ปวช.5221011040วรุฒ วรรณชาติเครื่องกล ยานยนต? 
33. ปวช.5221011042พัดยศ หลอดทองเครื่องกล ยานยนต? 
34. ปวช.5221011043สุรเชษฐ์ โยธาแข็งเครื่องกล ยานยนต? 
35. ปวช.5221011044อนุชา อินทนามเครื่องกล ยานยนต? 
36. ปวช.5221011046กิตติศักดิ์ ชูรัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
37. ปวช.5221011047ไกรลาศ มูลสารเครื่องกล ยานยนต? 
38. ปวช.5221011048ปริญญา สมหวังเครื่องกล ยานยนต? 
39. ปวช.5221011049ณัฐพงษ์ มาอ่อนตาเครื่องกล ยานยนต? 
40. ปวช.5221011052ธนากร ป้องศรีเครื่องกล ยานยนต? 
41. ปวช.5221011054สุรเชษฐ โสมะตะนัยเครื่องกล ยานยนต? 
42. ปวช.5221011057สหรรษ พรมมินทร์เครื่องกล ยานยนต? 
43. ปวช.5221011058ทานตะวัน ทองใบเครื่องกล ยานยนต? 
44. ปวช.5221011061ศุภชัย ทองมณีเครื่องกล ยานยนต? 
45. ปวช.5221011062พงษ์เทพ ธรรมดาจิตรเครื่องกล ยานยนต? 
46. ปวช.5221011063จิรายุทธ มูลมานัสเครื่องกล ยานยนต? 
47. ปวช.5221011064วุฒิชัย ไชยมีเครื่องกล ยานยนต? 
48. ปวช.5221011065พรอนันต์ บุตรพันคาเครื่องกล ยานยนต? 
49. ปวช.5221011067วัชพงษ์ ทองนอกเครื่องกล ยานยนต? 
50. ปวช.5221011069บัญชา เพชรหมู่เครื่องกล ยานยนต? 
51. ปวช.5221011070พงศ์ธร มณีกัญย์เครื่องกล ยานยนต? 
52. ปวช.5221011071อนันต์ จิตรบรรจงเครื่องกล ยานยนต? 
53. ปวช.5221011073รังสันต์ มาตรขาวเครื่องกล ยานยนต? 
54. ปวช.5221011076กันตชาติ บุญทศเครื่องกล ยานยนต? 
55. ปวช.5221011081วีรภัทร พลอยเสนาเครื่องกล ยานยนต? 
56. ปวช.5221011083ศุภชัย หนาดเสนเครื่องกล ยานยนต? 
57. ปวช.5221011084ณัฐพงษ์ ทองนอกเครื่องกล ยานยนต? 
58. ปวช.5221011085ชลธวัช ชูรัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
59. ปวช.5221011086สันทัด ทองแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
60. ปวช.5221011087ธวัชชัย หูตาชัยเครื่องกล ยานยนต? 
61. ปวช.5221011089สาธิต นามฮงเครื่องกล ยานยนต? 
62. ปวช.5221011091ดิเรก โพธิ์คำเครื่องกล ยานยนต? 
63. ปวช.5221011092กิติพัฒน์ วงศ์ศิลป์เครื่องกล ยานยนต? 
64. ปวช.5221011095ศรายุทธ สีใสคำเครื่องกล ยานยนต? 
65. ปวช.5221011096อดิศักดิ์ เขียวศรีเครื่องกล ยานยนต? 
66. ปวช.5221011097รัฐพล เวชกามาเครื่องกล ยานยนต? 
67. ปวช.5221011098สุทิศ ทั่วทิศเครื่องกล ยานยนต? 
68. ปวช.5221011100พิชิตชัย เผ่าเพ็งเครื่องกล ยานยนต? 
69. ปวช.5221011103อัษฎาวุธ เครื่องไธสงเครื่องกล ยานยนต? 
70. ปวช.5221011104ศักดา ไชยมาตย์เครื่องกล ยานยนต? 
71. ปวช.5221011105วรายุทธ วรรณวงศ์เครื่องกล ยานยนต? 
72. ปวช.5221011106มนัสชัย บุญทวีเครื่องกล ยานยนต? 
73. ปวช.5221011108ณัฐพล สรรพทรัพย์เครื่องกล ยานยนต? 
74. ปวช.5221011109สัตยา กนกงามเครื่องกล ยานยนต? 
75. ปวช.5221011111วรพล สุวรรณเพ็ชรเครื่องกล ยานยนต? 
76. ปวช.5221011112มนัต พิมพ์อินทร์เครื่องกล ยานยนต? 
77. ปวช.5221011114ศุภชัย สุริยวงศ์เครื่องกล ยานยนต? 
78. ปวช.5221011115ธนากร สร้างพลเครื่องกล ยานยนต? 
79. ปวช.5221011116ธราดล บุญศรีเครื่องกล ยานยนต? 
80. ปวช.5221011117นำขบวน สุริยงค์เครื่องกล ยานยนต? 
81. ปวช.5221011118อนันต์ สัมพันธะเครื่องกล ยานยนต? 
82. ปวช.5221011120เอกภพ คงอยู่เครื่องกล ยานยนต? 
83. ปวช.5221011121ไสว ยาวะโนภาสเครื่องกล ยานยนต? 
84. ปวช.5221011123จิราวุธ ศรีใหมเครื่องกล ยานยนต? 
85. ปวช.5221011124ณัฐวุฒิ ไชยมีเครื่องกล ยานยนต? 
86. ปวช.5221011128เจษฎา แสงศรีเครื่องกล ยานยนต? 
87. ปวช.5221011130มนตรี วิเชียรรักษ์เครื่องกล ยานยนต? 
88. ปวช.5221011131จักรพงษ์ ภาคแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
89. ปวช.5221011133อภิสิทธิ์ ต้นพรหมเครื่องกล ยานยนต? 
90. ปวช.5221011134อภิสิทธิ์ จำปาแดงเครื่องกล ยานยนต? 
91. ปวช.5221011136กิติศักดิ์ เรียงสันเทียะเครื่องกล ยานยนต? 
92. ปวช.5221011138อนันทวัฒน์ โยธาจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
93. ปวช.5221011139ศุภชัย จันชาราเครื่องกล ยานยนต? 
94. ปวช.5221011140สุทธิชัย ชอบงามเครื่องกล ยานยนต? 
95. ปวช.5221011142มงคล จุ้ยกระโทกเครื่องกล ยานยนต? 
96. ปวช.5221011144อดิศร จรรยาเครื่องกล ยานยนต? 
97. ปวช.5221011145ธวัชชัย คำงอกเครื่องกล ยานยนต? 
98. ปวช.5221011146ไปร่ฟ้า พันโบเครื่องกล ยานยนต? 
99. ปวช.5221011147อรรถพล ดีล้วนเครื่องกล ยานยนต? 
100. ปวช.5221011148มงคล สว่างวงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
101. ปวช.5221011149สุทธิรักษ์ เศิกศิริเครื่องกล ยานยนต? 
102. ปวช.5221011150อโนทัย โพธิ์ศรีเครื่องกล ยานยนต? 
103. ปวช.5221011151สุระศิลป์ ไชยงามเครื่องกล ยานยนต? 
104. ปวช.5221011153ณัฐวุฒิ ยาวะโนภาสเครื่องกล ยานยนต? 
105. ปวช.5221012001สุรพล ทองโสมเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
106. ปวช.5221012002ธีรศักดิ์ ไชยบรรจงศักดิ์เครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
107. ปวช.5221012003ชาญณรงค์ สิงหาเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
108. ปวช.5221012006อนุสรณ์ ประทุมวันเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
109. ปวช.5221012008กัมพล ประชุมพันธ์เครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
110. ปวช.5221012009เสกศักดิ์ เศิกศิริเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
111. ปวช.5221012011เจนภพ เวฬุวนารักษ์เครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
112. ปวช.5221012013ปฏิโชติ โคตรสมบัติเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
113. ปวช.5221012014จักรกฤษณ์ วรรณชาติเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
114. ปวช.5221012015วัลลภ ชูรัตน์เครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
115. ปวช.5221012016เสกสิทธิ์ เศิกศิริเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
116. ปวช.5221012018ณัฐพล ชูรัตน์เครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
117. ปวช.5221012019ภูวดล จันดีเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
118. ปวช.5221012020เอกวิทย์ กุดเป่งเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
119. ปวช.5221012022นรินทร์ ศรีมันตะเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
120. ปวช.5221012023สิทธิโชค เวฬุวนารักษ์เครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
121. ปวช.5221012026ประยงค์ ขันเงินเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
122. ปวช.5221012027ประวิทย์ พาดำเนินเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
123. ปวช.5221012032ตะวัน แสงใสเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
124. ปวช.5221012033ชัยวัฒน์ โพธิ์ทองเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
125. ปวช.5221012036ขวัญมงคล สิงสั่งถ้ำเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
126. ปวช.5221012039อดิศักดิ์ คำสุดเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 
127. ปวช.5221021001ชัชชัย ภูดาษเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
128. ปวช.5221021002ทศพล พันมณีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
129. ปวช.5221021003สายชล บุญสำเร็จเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
130. ปวช.5221021004สุรพล สุขแสงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
131. ปวช.5221021005พีระพล วีระษรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
132. ปวช.5221021006พงษ์สิทธิ์ หาญกล้าเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
133. ปวช.5221021008บดินทร์ คำแสนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
134. ปวช.5221021009วิริยะ วรรณแก้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
135. ปวช.5221021010ธวัชชัย สมหวังเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
136. ปวช.5221021011อนุวัฒน์ กาศักดิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
137. ปวช.5221021012ทินกร ธุระพันธ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
138. ปวช.5221021013ณัฐวุฒิ มีรัตน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
139. ปวช.5221021015มนตรี สุดช่วยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
140. ปวช.5221021017สิทธิชัย สุขกุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
141. ปวช.5221021018พงศธร เพิ่มคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
142. ปวช.5221021019ธนวัตร์ ประเสริฐเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
143. ปวช.5221021020อภิเชษฐ์ สีสวรรค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
144. ปวช.5221021021บรรพต ต้นพรหมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
145. ปวช.5221021022ปริญญา ทาระตาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
146. ปวช.5221021023กฤษณะ วิชาพูลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
147. ปวช.5221021024วิชยุตม์ ไชยปัญญาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
148. ปวช.5221021026จักรพงษ์ ชื่นชมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
149. ปวช.5221021030เกียรติศักดิ์ นาสงวนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
150. ปวช.5221021031อดิศักดิ์ สาระอาสิงห์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
151. ปวช.5221021032พงษ์ดนัย หนูจิตรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
152. ปวช.5221021033ธนากร จำสูญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
153. ปวช.5221021034ขรรธ์เพชร ประจงจิตรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
154. ปวช.5221021035อภิสิทธิ์ ราญมีชัยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
155. ปวช.5221021036ภาสกร ชุนขวัญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
156. ปวช.5221021037อรรถวุฒิ เรืองไธสงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
157. ปวช.5221021040ธนพงษ์ ทองคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
158. ปวช.5221021041อาทิตย์ แสวงดีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
159. ปวช.5221021042โอกาส เกิดศิริเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
160. ปวช.5221021043สุชาติ ผาริโนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
161. ปวช.5221021044ชัย เงาศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
162. ปวช.5221021045ยุรนันท์ อรรคบุตรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
163. ปวช.5221021046นรินทร์ จารุจิตรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
164. ปวช.5221021049วีรวัฒน์ แสนสิมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
165. ปวช.5221021051ปรัชญา สามารถเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
166. ปวช.5221021053นครินทร์ สืบสุโทเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
167. ปวช.5221021054ณัฐพล หลักคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
168. ปวช.5221021055สมพงษ์ โสมณวัฒน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
169. ปวช.5221021056สมยศ อินมณีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
170. ปวช.5221021058อนุวัฒน์ นิรินทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
171. ปวช.5221021059สิทธิวัฒน์ จันเนาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
172. ปวช.5221021061พิเชษฐ์ กอแก้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
173. ปวช.5221021065ปัญญา โพธิ์เบ็ญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
174. ปวช.5221021066จักรพงษ์ เพชรแสงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
175. ปวช.5221021068ธนพล สารเสวกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
176. ปวช.5221021069สุจริต ทองคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
177. ปวช.5221021072คมเพ็ชร ฉิมพลีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
178. ปวช.5221021073เหมันต์ ปัสสาวะเทเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
179. ปวช.5221021074ปริญญา บุญแผ้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
180. ปวช.5221021076ธีระพงษ์ ตรางาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
181. ปวช.5221021079อรรถพล ศรีวิเศษเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
182. ปวช.5221021082วิชัยยุทธ สนิทเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
183. ปวช.5221021084เจริญศักดิ์ โพธิษาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
184. ปวช.5221021086อภินันท์ นนทะชาติเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
185. ปวช.5221021087อำพล แก่นพุฒเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
186. ปวช.5221021092ธีรพงศ์ วงศ์ศรีแก้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
187. ปวช.5221021093อภิสิทธิ์ พลพฤกษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
188. ปวช.5221021095สุทิน ชูรัตน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
189. ปวช.5221021097พงศกร ศรีวิเศษเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
190. ปวช.5221021100ณัฐพล คำมุงคุณเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
191. ปวช.5221021107ณัฐวุฒิ เกทะโลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
192. ปวช.5221021108ภูวดล บุญเติมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
193. ปวช.5221021109สง่า อินอ่อนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
194. ปวช.5221021113เอกชัย พิจารณ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
195. ปวช.5221021116อภิวัฒน์ พนิรัมย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
196. ปวช.5221021117เกียรติศักดิ์ หางสลัดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
197. ปวช.5221021118นัฐวุฒิ เรืองสุวรรณ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
198. ปวช.5221021119วีระพล บุญปกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
199. ปวช.5221021126ธนากร คุณสว่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
200. ปวช.5221021127นิชากรณ์ ดงพงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
201. ปวช.5221021132ธวัช ยอดยังเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
202. ปวช.5221021133ศรายุทธ คำวังค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
203. ปวช.5221031001รุ่งเรือง วงษ์ละครเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เชื่อมโลหะ 
204. ปวช.5221031002พงศธร ชวาลาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
205. ปวช.5221031003ชวน เฉียบแหลมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
206. ปวช.5221031005ฉัตรชัย นักร้องโลหะการ เชื่อมโลหะ 
207. ปวช.5221031006วิระศักดิ์ วิเวกวินย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
208. ปวช.5221031007เอกพล ทรงหอมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
209. ปวช.5221031011ปันจา คำโสดาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
210. ปวช.5221031014ธีระยุทธ์ แสนวงษ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
211. ปวช.5221031015เกียรติคุณ ค้าข้าวโลหะการ เชื่อมโลหะ 
212. ปวช.5221031017พลวัฒน์ ขวานทองโลหะการ เชื่อมโลหะ 
213. ปวช.5221031021ศุภชัย เวฬุวนารักษ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
214. ปวช.5221031024จิตกร แก่นทองโลหะการ เชื่อมโลหะ 
215. ปวช.5221031033วิทวัส เวฬุวนารักษ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
216. ปวช.5221041001สุขสวัสดิ์ สิงห์ครุธไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
217. ปวช.5221041003ประสาร เอื้อสามาลย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
218. ปวช.5221041004วีรพันธ์ สำเภาน้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
219. ปวช.5221041005ถิรายุ แก้วบุดดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
220. ปวช.5221041006อดิศักดิ์ สุญธงศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
221. ปวช.5221041007นิรุฒน์ ไชยนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
222. ปวช.5221041009เกษม โซ่เงินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
223. ปวช.5221041011กรีฑา สาระคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
224. ปวช.5221041012พันนา ชนะพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
225. ปวช.5221041013ธีระพันธ์ แสนใจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
226. ปวช.5221041014ธรรมนูญ ค้าเกวียนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
227. ปวช.5221041015ประสิทธ์ พวงเกตุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
228. ปวช.5221041016กวี บูชาบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
229. ปวช.5221041017อภินันท์ พลไชยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
230. ปวช.5221041018อำพล พลไชยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
231. ปวช.5221041019มังกร สืบศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
232. ปวช.5221041020นครินทร์ สถาวรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
233. ปวช.5221041021พีระพงษ์ ชูรัตน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
234. ปวช.5221041022อนันต์ เกตุบุญสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
235. ปวช.5221041023สราวุฒิ คุณแพงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
236. ปวช.5221041024พรพิชิต สุภาพสุนทรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
237. ปวช.5221041027กิตติพันธ์ ช่างฟ้อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
238. ปวช.5221041029ธีรยุทธ จันใดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
239. ปวช.5221041030พีรณัฐ คำสอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
240. ปวช.5221041032ธนิฏฐ์ กลางบุรัมย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
241. ปวช.5221041034วิทยา รินทร์ชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
242. ปวช.5221041035นิยม บัวศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
243. ปวช.5221041036ฐาปกรณ์ กองษรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
244. ปวช.5221041039ปรีชา ศรีมันตะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
245. ปวช.5221041040สำราญ กลองชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
246. ปวช.5221041042อุทัย ละครไชยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
247. ปวช.5221041044เสถียร แก้วศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
248. ปวช.5221041045โอภาส ผุดผ่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
249. ปวช.5221041046เริงชัย แก้วภูมิแห่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
250. ปวช.5221041048ธนศักดิ์ ขันเงินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
251. ปวช.5221041049ฐิติกร กฤษณะกาฬไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
252. ปวช.5221041051พัชร เวฬุวนารักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
253. ปวช.5221041054อัครพล โพธิ์เคนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
254. ปวช.5221041056ภานุวัฒน์ ศิริโสมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
255. ปวช.5221041058อนุรักษ์ พรรคพลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
256. ปวช.5221041060อนุชล งามแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
257. ปวช.5221041062ปรีเปรม บุปผาสังข์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
258. ปวช.5221041064วรสิทธิ์ ขันแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
259. ปวช.5221041065วาธิกร อ่างแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
260. ปวช.5221041068อาทิตย์ แสงรุ่งสว่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
261. ปวช.5221041069สถาพร พรรคพลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
262. ปวช.5221041071ธีระพันธ์ ขันทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
263. ปวช.5221041072วีระพงศ์ ศรีสง่าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
264. ปวช.5221041073จักรพงษ์ เพ็ชรไกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
265. ปวช.5221041074จักรพันธ์ กองแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
266. ปวช.5221041075สุนทร เชื้อสระคูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
267. ปวช.5221041076ณัฐภัทร บุญกลอยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
268. ปวช.5221041077วัชรพงษ์ ชาภูธรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
269. ปวช.5221041078วิชาญ แสงงามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
270. ปวช.5221041079ตันติกร ชุมสนามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
271. ปวช.5221041080พีระศักดิ์ ศรีประสารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
272. ปวช.5221041081วิชาติ ทองขาวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
273. ปวช.5221041082ปฏิภาณ ชูเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
274. ปวช.5221041083เจตริน ชอบศิลป์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
275. ปวช.5221041084ต่อตระกูล เรืองบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
276. ปวช.5221041085จุลทัศน์ สรรพสารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
277. ปวช.5221041088จักรกฤษณ์ ภูสมศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
278. ปวช.5221041089ธีรพงค์ อ่างคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
279. ปวช.5221041090นิธิทัศน์ บุญบรรลุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
280. ปวช.5221041093ธนูศักดิ์ สู้สงครามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
281. ปวช.5221041094อนุวัฒน์ เที่ยงธรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
282. ปวช.5221041101จักรพงษ์ มะณีคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
283. ปวช.5221041106จักรกริช สมวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
284. ปวช.5221041111ลิขิต บุญเดชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
285. ปวช.5221041113อาทิตพัฒน์ ดำรงค์กุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
286. ปวช.5221041116เกษมศร จันใดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
287. ปวช.5221041121นพดล แก้วคุ้มครองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
288. ปวช.5221041125เทิดไท โคตรสมบัติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
289. ปวช.5221041126ธนากร ศิริโสมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
290. ปวช.5221041127อภิสิทธิ์ ศรีดามาตย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
291. ปวช.5221041128อลงกต ราษฎรดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
292. ปวช.5221042003เจนภพ สารบรรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
293. ปวช.5221042004ฐาปนนท์ แก้วไวยุทธไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
294. ปวช.5221042005ณรงค์ พิมพ์สิงห์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
295. ปวช.5221042008นิเวศน์ จันทร์สามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
296. ปวช.5221042009ธีระยุทธ ตาลทรัพย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
297. ปวช.5221042010วรวุฒิ ชาญชูวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
298. ปวช.5221042011อภิสิทธิ์ เข็มจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
299. ปวช.5221042012ศิริศักดิ์ จันทาเลิศกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
300. ปวช.5221042013เปี่ยมศักดิ์ จันทร์ศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
301. ปวช.5221042014นิคม เวฬุวนารักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
302. ปวช.5221042015ถวิล โคตรสมบัติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
303. ปวช.5221042016สัญชยา เต้าทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
304. ปวช.5221042017กรวิทย์ หลอดแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
305. ปวช.5221042018ลิขิต แสนวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
306. ปวช.5221042019เฉลิมพร จูมพิลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
307. ปวช.5221042020คมกริช ผูกจิตต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
308. ปวช.5221042022ชัยณรงค์ สว่างวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
309. ปวช.5221042023พิริยะ ศรีคัฒนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
310. ปวช.5221042024ทศพล แสงสุวรรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
311. ปวช.5221042025อภิสิทธิ์ คำรัตน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
312. ปวช.5221042026อภิชัย แก่นกุหลาบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
313. ปวช.5221042027มานะชัย หวังผลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
314. ปวช.5221042028จันทร์จิรา หูตาชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
315. ปวช.5221042031วรรณภา สืบศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
316. ปวช.5221042033ทวี โพธิ์จักร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
317. ปวช.5221042034นัตพงษ์ บุญรอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
318. ปวช.5221042039นัทตพล นันทเสนีย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
319. ปวช.5221042041ภูมิเดช พงค์พันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
320. ปวช.5221042042คเชนทร์ สิงห์คงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
321. ปวช.5221042043สถาพร หนองคูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
322. ปวช.5221042044อภินันท์ อดกลั้นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
323. ปวช.5221042045ศุภโชค มะลิวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
324. ปวช.5221042046สุทธิพงษ์ ประทุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
325. ปวช.5221042047พัชรินทร์ สุขสุลาภไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
326. ปวช.5221042048ชัยวัฒน์ สุขเกษมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
327. ปวช.5221042049อนุพงค์ ชาวสีทวนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
328. ปวช.5221042050สาวิทย์ โสตะภาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
329. ปวช.5221042052ณัฐนนท์ ธำรงทรัพย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
330. ปวช.5221042053นพเกล้า ลครวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
331. ปวช.5221042054วชิระ บุญพลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
332. ปวช.5221042055วิชิต เอกพิมพ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
333. ปวช.5221042056อธิวัฒน์ มีพรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
334. ปวช.5221042057พงศธร ภักดีวิเศษไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
335. ปวช.5221042058เอกชัย โคกศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
336. ปวช.5221042059ณัฐกร ลูกเงาะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
337. ปวช.5221042060วีรชน น้อยผางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
338. ปวช.5221042061สรรชัย เกตกันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
339. ปวช.5221042062อนุชา มุละสิวะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
340. ปวช.5221042063นิติกร เหมพนมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
341. ปวช.5221042064อนุชา ศรีสว่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
342. ปวช.5221042066รังสรรค์ แผนวิชิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
343. ปวช.5221042068ยศวริศ จันทรกนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
344. ปวช.5221042069สิทธิชัย สุวรรณมุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
345. ปวช.5221042075นครินทร์ วีระณรงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
346. ปวช.5221042077สมพงษ์ ศรีวิเศษไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
347. ปวช.5221042078พิชิตพงศ์ อุ่นแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
348. ปวช.5221042079อรรถชัย เหวชัยภูมิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
349. ปวช.5221042080วสันต์ ศรีสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
350. ปวช.5221042081กิตติพงษ์ จันทร์สว่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
351. ปวช.5221042083ณรงค์วิทย์ แก้วสารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
352. ปวช.5221042085ธนพงษ์ จันทร์สมัครไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
353. ปวช.5221042086อุไรวรรณ สีละโคตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
354. ปวช.5221042087วรวุฒิ พลเยี่ยมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
355. ปวช.5221042088อาชา อ่อนหนองหว้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
356. ปวช.5221042090ชัยวัฒน์ ถิรกุลพิพัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
357. ปวช.5221042091ฐาปกรณ์ โพธิ์คำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
358. ปวช.5221042093ศุภวัฒน์ ไชยวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
359. ปวช.5221042095นพพร ดอกบัวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
360. ปวช.5221042097สกล คงวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
361. ปวช.5221042099สาวิตรี โพธิ์ศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
362. ปวช.5221042102สุมณฑา แซ่อุ่ยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
363. ปวช.5221042104สุทิน สว่างแสงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
364. ปวช.5221042107ธวัชชัย หมากดกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
365. ปวช.5221042108ทวีชัย นามบุญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
366. ปวช.5221042111เฉลิมเกียรต์ เวฬุวนารักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
367. ปวช.5221042112ธีรวัฒน์ ศรีมันตะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
368. ปวช.5221042114พรพรม เสาวกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
369. ปวช.5221042116คณิต เชื้อบัณฑิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
370. ปวช.5221042117กฤษฏา โสมณวัตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
371. ปวช.5221042120อัครเดช ด้วงคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
372. ปวช.5221042122อภิวัฒน์ คำไฮไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
373. ปวช.5221042123บัญชา หินทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
374. ปวช.5221042124นิเทศน์ องอาจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
375. ปวช.5221042126เอกชัย เทศไทยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
376. ปวช.5221042127นภัสกรณ์ แก่นนาคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
377. ปวช.5221042128พิสุทธา สีหาไชยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
378. ปวช.5221042130สมพงษ์ นรสารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
379. ปวช.5221042132พิทูรย์ บุราณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
380. ปวช.5221042137เชาวลิต สุรินทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
381. ปวช.5221042142โกสินทร์ บุญบรรลุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
382. ปวช.5221042143บัณฑิต วิชวรีย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
383. ปวช.5221042144วุฒิพงษ์ เปล่งหมื่นไวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
384. ปวช.5221042145ธีรศักดิ์ คำน้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
385. ปวช.5221042146สมคิด จันทร์สมัครไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
386. ปวช.5221042147ธวัชชัย ศรีสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
387. ปวช.5221042151กิตติพงค์ บัววัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
388. ปวช.5221042152อาทิตย์ หอมเฮ้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
389. ปวช.5221042154ยุทธพิชัย อยู่สุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
390. ปวช.5221042155อาทิตย์ สินพันธุ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
391. ปวช.5221042159ธนพล ปาเชนทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
392. ปวช.5221042161ถิรยุทธ จันละบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
393. ปวช.5221042162ธีรวัช แสงศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
394. ปวช.5221042163วัชระ ตรีธัญญาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
395. ปวช.5221042164ทินกร แสงใสแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
396. ปวช.5221042165อนุชิต สืบสิงห์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
397. ปวช.5221042166สรายุทธ เชาวลิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
398. ปวช.5221042169ภาณุวัฒน์ ณ อุบลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
399. ปวช.5221042171อาทิตย์ ทาทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
400. ปวช.5221042172วิชา อินบุดดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
401. ปวช.5221042173อนุสรณ์ ขันอาษาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
402. ปวช.5221061001วัชรินทร์ นาเมืองรักษ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
403. ปวช.5221061002ศรีรัตน์ ดลสุขการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
404. ปวช.5221061004เฉลิมชัย วงศ์ชาลีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
405. ปวช.5221061005เบญจวรรณ ศรีดาราการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
406. ปวช.5221061006วรวรรธน์ นิธิธรรมาโรจน์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
407. ปวช.5221061007สันติภาพ อินทับการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
408. ปวช.5221061008วรวุธ แรงโสมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
409. ปวช.5221061010ณรงค์ โพธิ์คำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
410. ปวช.5221061012นิชากร ประสารสืบการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
411. ปวช.5221061014เอกรินทร์ รากจันทร์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
412. ปวช.5221061015ศุภศุทร์ เอมโอชการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
413. ปวช.5221061016อานนท์ พากเพียรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
414. ปวช.5221061017วุฒิพงษ์ ทาโคตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
415. ปวช.5221061018ฉัตรชัย เผื่อแก้วการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
416. ปวช.5221061021ทิชากร ดาบางการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
417. ปวช.5221061022วิศรุตน์ จันทองแท้การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
418. ปวช.5221061024ชูศักดิ์ เครือสิงห์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
419. ปวช.5221061025ประกายวิทย์ ปกาสิทธิ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
420. ปวช.5221061031ภูวนาถ เสี้ยนดรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
421. ปวช.5221061032วทัญญู จันกนกการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
422. ปวช.5221061040ทวีศักดิ์ ขันทองคำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
423. ปวช.5221061042ราเมศ เทพมณีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
424. ปวช.5221061044วีระวัฒน์ วงษ์แสนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
425. ปวช.5221061046สุทธิลักษณ์ กุหลาบขาวการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
426. ปวช.5221061048วรุฒ เม้าคำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
427. ปวช.5221062001วีระศักดิ์ อำพลพงษ์การก่อสร้าง โยธา 
428. ปวช.5221062002สิรวิทญ์ บุญเฉลียวการก่อสร้าง โยธา 
429. ปวช.5221062003ประกาศิต บุญทศการก่อสร้าง โยธา 
430. ปวช.5221062004อุเทน เสือขำการก่อสร้าง โยธา 
431. ปวช.5221062005วัชระ กาเมืองการก่อสร้าง โยธา 
432. ปวช.5221062006หิรัญญ์ คันธจันทร์การก่อสร้าง โยธา 
433. ปวช.5221062007สุมิตรา รัฐเมินการก่อสร้าง โยธา 
434. ปวช.5221062008อานนท์ ทวนทองการก่อสร้าง โยธา 
435. ปวช.5221062009จตุรงค์ โสริบุตรการก่อสร้าง โยธา 
436. ปวช.5221062010ชลดา ทนลานการก่อสร้าง โยธา 
437. ปวช.5221062012อภินันท์ วันจันทร์การก่อสร้าง โยธา 
438. ปวช.5221062013จรูญศักดิ์ วันจันทร์การก่อสร้าง โยธา 
439. ปวช.5221062014จีระศักดิ์ บุญขจรการก่อสร้าง โยธา 
440. ปวช.5221062017ชลธี ผังคีการก่อสร้าง โยธา 
441. ปวช.5221062018ขจรศักดิ์ พงไพรการก่อสร้าง โยธา 
442. ปวช.5221062019จีระพงษ์ กอคุณการก่อสร้าง โยธา 
443. ปวช.5221062021พิชัย ไชยมาตย์การก่อสร้าง โยธา 
444. ปวช.5221062024ธีรวัฒน์ ขินหนองจอกการก่อสร้าง โยธา 
445. ปวช.5221062027จักรกฤษณ์ เทพมณีการก่อสร้าง โยธา 
446. ปวช.5221062031ไพบูลย์ หนูจิตต์การก่อสร้าง โยธา 
447. ปวช.5221062037ศุภกฤษณ์ แจ่มจันทร์การก่อสร้าง โยธา 
448. ปวช.5221062039ปัญญา สุระขันต์การก่อสร้าง โยธา 
449. ปวช.5221062042อิทธิพล ป่าจิกการก่อสร้าง โยธา 
450. ปวช.5221062043มฐกร อุปสารการก่อสร้าง โยธา 
451. ปวช.5221062044อโนชา ม่วงงามการก่อสร้าง โยธา 
452. ปวช.5221062045อภิรักษ์ ลวงงามการก่อสร้าง โยธา 
453. ปวช.5221063001มงคล ศรีวิเศษการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
454. ปวช.5221063002อุดมสิน สมศิลาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
455. ปวช.5221063003สุภาพร เพ็งพาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
456. ปวช.5221063004ชลธิชา หมวกคำการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
457. ปวช.5221063005กำพลศักดิ์ หาไชยการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
458. ปวช.5221063006ชฎาพร ขันเงินการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
459. ปวช.5221063008สถาพร องอาจการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
460. ปวช.5221063013นครินทร์ อารีรมย์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
461. ปวช.5221063014สหพล สุขสบายการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
462. ปวช.5221063016สุนันทา สุรขันธ์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
463. ปวช.5221063017อมรรัตน์ พันสายการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
464. ปวช.5221063019พาทิศ อุปสารการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
465. ปวช.5221063020พิชิตชัย ศรีวะอุไรการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
466. ปวช.5221063021พงษ์ดนัย โพธิ์คำการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
467. ปวช.5221063022ชาญวิทย์ เกาะน้ำใสการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
468. ปวช.5221063023กิตติศักดิ์ อารินทร์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
469. ปวช.5221063024อดิศักดิ์ สุดตาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
470. ปวช.5221063025ธนา บุตรโคตรการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
471. ปวช.5221063028ปภาวี กวีนนท์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
472. ปวช.5221063029ธนวัฒน์ จักษุแก้วการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
473. ปวช.5221063030รัตนาภรณ์ สังสนาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
474. ปวช.5221063033มานิตย์ วงษ์ไกรการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
475. ปวช.5221063034พรทิพา ศรีลาจันทร์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
476. ปวช.5221063035นเรศ ทองดีนอกการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
477. ปวช.5221063036วุฒิชัย สุโพธิ์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
478. ปวช.5221063038ฉัตรมงคล ทะคงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
479. ปวช.5221063039ธรรมนูญ แทบท้าวการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
480. ปวช.5221063040ศิริลักษณ์ หาญอาจการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
481. ปวช.5221063041เปรมฤดี เนาว์สุขการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
482. ปวส.5331011001ปัญญา ศรีมันตะเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
483. ปวส.5331011003อรรถชัย กองศรีมาเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
484. ปวส.5331011004ชำนาญ อัคฮาดเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
485. ปวส.5331011005อภิชาติ สิงห์ครุธเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
486. ปวส.5331011007สันติ สีอ่อนเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
487. ปวส.5331011009ชิษณุชา ละครวงษ์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
488. ปวส.5331011011ณัฐพงค์ มูลสารเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
489. ปวส.5331011012มนัสนันท์ แก้วคำจันทร์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
490. ปวส.5331011013ณัฐพล อุปวงศ์ษาเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
491. ปวส.5331011014พงษ์ศักดิ์ คำลือเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
492. ปวส.5331011015ธนาวุธ ค้ำชูเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
493. ปวส.5331011016กฤษดา หาระพันธ์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
494. ปวส.5331011017อนุพงษ์ กุดเป่งเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
495. ปวส.5331011018อภิชาติ ชอรีเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
496. ปวส.5331011019กฤษดา ผิวแดงเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
497. ปวส.5331011021อาทิตย์ รูตังติเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
498. ปวส.5331011022ปวริศ ศิริวิโรจน์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
499. ปวส.5331011024อัศณี ศรีวงษ์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
500. ปวส.5331011025ทักษิณ ซ้อนศรีเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
501. ปวส.5331011026สิทธิชัย ชูรัตน์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
502. ปวส.5331011027พีรพล ทุมคำเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
503. ปวส.5331011029นิรุต เวชกามาเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
504. ปวส.5331011030พรพจน์ ศรีเนตรเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
505. ปวส.5331011031ภัทรศักดิ์ มาตรคำจันทร์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
506. ปวส.5331011032ธีรภัทร เนตรหาญเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
507. ปวส.5331011033ธวัชชัย ทองปานเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
508. ปวส.5331011034อนุชา นาเวียงเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
509. ปวส.5331011035วิชิต ศิริโสมเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
510. ปวส.5331011036จักรจิตร หีบแก้วเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
511. ปวส.5331011037จักรพล เลิศทรัพย์พูลทวีเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
512. ปวส.5331011038คมสันต์ ธาตุทองเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
513. ปวส.5331011039วิสันต์ ศรีมันตะเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
514. ปวส.5331011042สไกรวุฒิ โสมาศรีเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
515. ปวส.5331011043ทศพร ผิวอ่อนเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
516. ปวส.5331011044สุรศักดิ์ จูมพิลาเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
517. ปวส.5331011045ภรณ์ไพจิต บุญศรีเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
518. ปวส.5331011046ณัฐพงศ์ ภารุสุขเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
519. ปวส.5331011047คณิน ถานัดดีเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
520. ปวส.5331011048อัฐพล ศรีดีเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
521. ปวส.5331011051พลวัฒน์ ขาลวงค์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
522. ปวส.5331011052สหัสชัย ทองขาวเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
523. ปวส.5331011053วงศธร มังคละคีรีเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
524. ปวส.5331011054กิตติชัย เอกรักษาเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
525. ปวส.5331011056ธนากร ตะนุเรืองเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
526. ปวส.5331011057สุรชัย ภูศรีเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
527. ปวส.5331011058พร้อมพงษ์ ศรีจันทร์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
528. ปวส.5331011060วรพล จันทร์ดอกรักเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
529. ปวส.5331011061มาโนชญ์ ชื่นตาเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
530. ปวส.5331011062จักพรรดิ์ จันผือโป้ดเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
531. ปวส.5331011063พงษ์ศิริ ดารุนิกรเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
532. ปวส.5331011064สาคร โสภาทีเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
533. ปวส.5331011065เสกสรร คำหอมเทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 
534. ปวส.5331012001สุริยา ชื่นตาเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
535. ปวส.5331012002สุชิน หอมหวลเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
536. ปวส.5331012003สุรพล กองศรีเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
537. ปวส.5331012004ปัญญา โคตรสมบัติเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
538. ปวส.5331012005วาทิน ถวนนอกเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
539. ปวส.5331012006ธีระเดช อาชญาทาเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
540. ปวส.5331012007อาทิตย์ ไกรยรัตน์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
541. ปวส.5331012008สันติ มีสุขเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
542. ปวส.5331012009อนุวัฒน์ บุญคำเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
543. ปวส.5331012010ณัฐพงษ์ ศรีธรรมเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
544. ปวส.5331012011นนทวัฒน์ วงษ์ศิลป์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
545. ปวส.5331012012จุมพฎ งิ้วลายเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
546. ปวส.5331012013เกียรติศักดิ์ ศรีมันตะเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
547. ปวส.5331012014ธีรพงษ์ เวฬุวนารักษ์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
548. ปวส.5331012015ประดิษฐ์ ประสมศรีเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
549. ปวส.5331012016ธวัชชัย บุญมาเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
550. ปวส.5331012017อาทิตย์ หลาบช่วยเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
551. ปวส.5331012020วัชรพงศ์ บุญทวีเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
552. ปวส.5331012021พิชญะ ชูรัตน์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
553. ปวส.5331012022วีระพล สมนึกเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
554. ปวส.5331012023รณธิชัย กัณหาเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
555. ปวส.5331012025เสฎฐวุฒิ ระวังในเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
556. ปวส.5331012026สุทัศน์ เวฬุวนารักษ์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
557. ปวส.5331012027ชาตรี สำโรงแสงเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
558. ปวส.5331012029นิยม กลางถิ่นเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
559. ปวส.5331012031มงคล ขยันทำเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
560. ปวส.5331012032ธนนต์ บุญแก้วเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
561. ปวส.5331012034ศุภชัย ใจก่ำเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
562. ปวส.5331012035นัฐธิชัย ภูมีสวยเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
563. ปวส.5331012036รณฤทธิ์ ชูรัตน์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
564. ปวส.5331012039อดุลย์ ศรีสอนเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
565. ปวส.5331012040อภิชาติ ชัยสิงห์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
566. ปวส.5331012041อภิสิทธิ์ คชวงค์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
567. ปวส.5331012043วีระพงษ์ ทองแม้นเทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
568. ปวส.5331012044ทินกร ศิลพันธ์เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
569. ปวส.5331021001สุรศักดิ์ อาทิตย์ตั้งเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
570. ปวส.5331021002วรา รำมะนาเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
571. ปวส.5331021003เทพพนม ทองไชยเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
572. ปวส.5331021004สถาพร ระนาดเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
573. ปวส.5331021005กรกช แว่นใหญ่เครื่องมือกล เครื่องมือกล 
574. ปวส.5331021006จิระเดช ชูรัตน์เครื่องมือกล เครื่องมือกล 
575. ปวส.5331021007สากล จันทร์ดอกเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
576. ปวส.5331021008ประสิทธิ์ ไกยรัตน์เครื่องมือกล เครื่องมือกล 
577. ปวส.5331021009พงษ์พันธ์ จันทาอ่อนเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
578. ปวส.5331021010เอกพงษ์ สายศรีเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
579. ปวส.5331021011สุริยันต์ ประจันทร์ทะสีเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
580. ปวส.5331021012สุรศักดิ์ วงแหวนเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
581. ปวส.5331021014วิฑูรย์ จันทร์เรืองเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
582. ปวส.5331021041วิศรุต ทองเภาเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
583. ปวส.5331021042พสุพล มูลสารเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
584. ปวส.5331021043ณัฐพงษ์ โพธิพรมเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
585. ปวส.5331021044ณัฐวุฒิ โพธิพรมเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
586. ปวส.5331021045อาทิตย์ หวายเคเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
587. ปวส.5331021046เสถียรพงษ์ พิมพาชาติเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
588. ปวส.5331021048นัฐชัย นันทรัตน์เครื่องมือกล เครื่องมือกล 
589. ปวส.5331021050ธีรวัฒน์ ยิ่งยงเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
590. ปวส.5331021051ชัยรัตน์ จันทร์แก้วเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
591. ปวส.5331021052สิทธิชัย ศรีวลมย์เครื่องมือกล เครื่องมือกล 
592. ปวส.5331021053อนุชา สีหงอกเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
593. ปวส.5331021055อำพล ดอนเหลือมเครื่องมือกล เครื่องมือกล 
594. ปวส.5331023001เสกสรร ศิริบูรณ์เครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
595. ปวส.5331023002มีชัย เพิ่มคำเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
596. ปวส.5331023003วีรยุทธ บรรลือหาญเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
597. ปวส.5331023004คมสัน บ่อใหญ่เครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
598. ปวส.5331023005วุฒิวัฒน์ ผฤผลเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
599. ปวส.5331023006ศราวุฒิ โมดศิริเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
600. ปวส.5331023007ปัญญา ลานตวนเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
601. ปวส.5331023008กฤษดา มิ่งขวัญเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
602. ปวส.5331023009ภัทรโฆษิต ไพรลินทร์เครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
603. ปวส.5331023011ทนงศักดิ์ ยอดดีเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
604. ปวส.5331023012จิตติชัย ผิวแดงเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
605. ปวส.5331023013ศราวุฒิ ศรียุทธเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
606. ปวส.5331023014เจตริน วงษ์อุ่นเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
607. ปวส.5331023015ณรงศักดิ์ มิ่งขวัญเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
608. ปวส.5331023016อภิรัตน์ พันแก้วเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
609. ปวส.5331023017ประเสริฐ ศรีสุขเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
610. ปวส.5331023018วรชาติ ไชยวิเศษเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
611. ปวส.5331023019อนุสรณ์ ถึงแสงเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
612. ปวส.5331023020ณัฐดนัย สุทธิเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
613. ปวส.5331023021ธวัชชัย ขันเงินเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
614. ปวส.5331023022ชาญชัย คล้ายแก้วเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
615. ปวส.5331023023วัฒนา อุตอามาตย์เครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
616. ปวส.5331023024ไสว โคตรสมบัติเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
617. ปวส.5331023026กิติศักดิ์ มหาโพธิ์เครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
618. ปวส.5331023027ชัยรัตน์ ดีจิตรเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
619. ปวส.5331023028นฤชัย วงค์ษาเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
620. ปวส.5331023029ณัฐพล พันดวงเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
621. ปวส.5331023030ธีรพล วงค์ปัญญาเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
622. ปวส.5331023031นรินทร์ บุญยืนเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
623. ปวส.5331023032ชัยวัฒน์ ราชอาษาเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
624. ปวส.5331023033กานต์ อาชญาทาเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
625. ปวส.5331023034นพคุณ ติ่งทองเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
626. ปวส.5331023035ใหญ่ ชุมวงศ์เครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ 
627. ปวส.5331031001สุริยันต์ มณีกรรณเทคนิคการเชื่อมโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
628. ปวส.5331031002บุญเกิด ขยันทำเทคนิคการเชื่อมโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
629. ปวส.5331031003จักรพันธ์ คันธะมาลย์เทคนิคการเชื่อมโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
630. ปวส.5331031004อัมพร สำรวมใจเทคนิคการเชื่อมโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
631. ปวส.5331031006อนันต์ ประวาระณะเทคนิคการเชื่อมโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
632. ปวส.5331042001เพชร โสมะวงศ์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
633. ปวส.5331042002จักรกริช วงษ์ลครติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
634. ปวส.5331042003กริชเพชร ทองโสมติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
635. ปวส.5331042004อภิศักดิ์ โสมณาวัฒน์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
636. ปวส.5331042005ลือชัย ศรีมันตะติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
637. ปวส.5331042006จักรพงค์ ศรีมันตะติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
638. ปวส.5331042007สุริยา ไชยมาตย์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
639. ปวส.5331042008สุวิทย์ เสียงใสติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
640. ปวส.5331042009วันชัย โนนตูมติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
641. ปวส.5331042010สุพจน์ ประเสริฐติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
642. ปวส.5331042011จิระวัฒน์ ศรีบุญจันทร์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
643. ปวส.5331042012พงศ์ศิริ วิลาฬติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
644. ปวส.5331042013ราวิน บัวดงติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
645. ปวส.5331042014ธนาวุฒิ ยาคำติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
646. ปวส.5331042015อนุชิต มะโนติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
647. ปวส.5331042016ปิยะพงษ์ อนุพันธ์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
648. ปวส.5331042017ผดุงพล ศรีธรติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
649. ปวส.5331042018อรรถพล พยุงวงษ์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
650. ปวส.5331042019พงษ์ศักดิ์ หลักหาญติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
651. ปวส.5331042020วสันต์ ยาวะโนภาสติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
652. ปวส.5331042021ณรงค์วิทย์ จันทะวัตรติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
653. ปวส.5331042022นาวิน ทองศรีติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
654. ปวส.5331042023พินิจ โคตรสมบัติติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
655. ปวส.5331042025สุพจน์ ริตเสนติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
656. ปวส.5331042026ปิยวัฒน์ แก้วไสยติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
657. ปวส.5331042027นพพล นาเมืองติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
658. ปวส.5331042028ณฐกร บำรุงสวัสดิ์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
659. ปวส.5331042029ชวน ธรรมดาจิตร์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
660. ปวส.5331042030อัตนัย ดวงณรงค์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
661. ปวส.5331042031คมกริช เสนาฤทธิ์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
662. ปวส.5331042032เฉลิมศักดิ์ อุปชัยติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
663. ปวส.5331042033พีรพงษ์ ชื่นตาติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
664. ปวส.5331042034ธีระพงษ์ เที่ยงธรรมติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
665. ปวส.5331042035วชิระ ชูรัตน์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
666. ปวส.5331042037ปิยะณัฐ เบื้องบนติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
667. ปวส.5331042038ศราวุธ ตะเคียนติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
668. ปวส.5331042039ขจรศักดิ์ บุตรคุณติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
669. ปวส.5331042041สรศักดิ์ พลไชยติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
670. ปวส.5331042042กังวาล ถึงแสงติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
671. ปวส.5331042043วสิน เสนาวิเศษติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
672. ปวส.5331042044คมสันต์ บุตรภักดีติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
673. ปวส.5331042045ยุทธนา ผาน้ำคำติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
674. ปวส.5331042046พิชิต สุวรรณเพ็ชรติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
675. ปวส.5331042047โกวิท ศรีมันตะติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
676. ปวส.5331042048ค่ำคูณ วินทะไชยติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
677. ปวส.5331042049อิสระพงษ์ แก้วก่องติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
678. ปวส.5331042050จิรศักดิ์ ไค่นุ่นนาติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
679. ปวส.5331042051ศักดา ทองสุขติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
680. ปวส.5331042054ธนากร คำใสติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
681. ปวส.5331042055ศุภกร แสงน้อยติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
682. ปวส.5331042056นวพล สายเชื้อติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
683. ปวส.5331042058คฑาวุธ ธิมาชัยติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
684. ปวส.5331042059วีระนันต์ มะโนติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
685. ปวส.5331042062ภิญโญ พรมจันทร์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
686. ปวส.5331042063อานุพงษ์ สิมะลีติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
687. ปวส.5331042064กริช เบ็ญจะขันธ์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
688. ปวส.5331042065แมนรัตน์ นักร้องติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
689. ปวส.5331042066อาทิตย์ วินทะไชยติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
690. ปวส.5331042067อาณัติ กตะศิลาติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
691. ปวส.5331042068สุริยา ศรีบัวลาติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
692. ปวส.5331042070รัชพงษ์ ชานุชิตติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
693. ปวส.5331042073ฉัตรชัย โคตสุวรรณ์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
694. ปวส.5331042074วิจักษ์ วงษ์ศรีแก้วติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
695. ปวส.5331042075ณัฐวุธ นักลำติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
696. ปวส.5331042076พัฒพงค์ โยธาศิริติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
697. ปวส.5331042077พรชัย ศิริโชติติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
698. ปวส.5331042078อาทิตย์ เศษสุวรรณ์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
699. ปวส.5331042079วิทวัส จันทาทุมติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
700. ปวส.5331042080วีรยุทธ ไชยรักษ์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
701. ปวส.5331042083วรวุฒิ ทองมณีติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
702. ปวส.5331042084วีระพงษ์ พุทธรักษาติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
703. ปวส.5331042085สุริยา ทองปานติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
704. ปวส.5331042086ปฏิวัติ โคตรสมบัติติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
705. ปวส.5331042087อภิสิทธิ์ รักพวกติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
706. ปวส.5331042088นันทพล ต้องจิตรติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
707. ปวส.5331042089ทิวากร บัวมาตย์ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
708. ปวส.5331042090ปฐพี แก้วดวงใหญ่ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
709. ปวส.5331042091วีรชน ทองบ่อติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า 
710. ปวส.5331051001ศราวุฒิ สอนนอกอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
711. ปวส.5331051002อาทิตย์ บุญก่ำอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
712. ปวส.5331051003วรวุฒิ มหาวีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
713. ปวส.5331051004นนทนันท์ จันทร์สามอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
714. ปวส.5331051005สุริยา สูงห้างหว้าอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
715. ปวส.5331051006อนันต์ วิปัตทุมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
716. ปวส.5331051007อาทิตย์ สมหวังอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
717. ปวส.5331051008กฤษฏา โสมาบุตรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
718. ปวส.5331051009พนมพร ติงมะทาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
719. ปวส.5331051011อนุวัฒน์ สายศรีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
720. ปวส.5331051012อภิวัฒน์ สมนามอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
721. ปวส.5331051013วสิน ไชยดำอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
722. ปวส.5331051014กิตติคุณ สระสุศรีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
723. ปวส.5331051015วุฒิไกร พฤกษชาติอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
724. ปวส.5331051016จักรพันธ์ อุดตึงอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
725. ปวส.5331051017อิสระภพ สมจิตรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
726. ปวส.5331051018สถาพร เบ้านอกอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
727. ปวส.5331051019สราวุธ ดีภูงาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
728. ปวส.5331051021พนาสาส์น แสนสนิทอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
729. ปวส.5331051022อนุวัฒน์ เค็มบิงอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
730. ปวส.5331051023เกร็ดดาว พุทธเสนอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
731. ปวส.5331051024อภิสิทธิ์ โพธิ์ไพรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
732. ปวส.5331051026วรวรรณ ทองมณีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
733. ปวส.5331051027จุติธรณ์ นิลไชยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
734. ปวส.5331051028วริยา โสมณวัตร์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
735. ปวส.5331051029สถาพร มีแววอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
736. ปวส.5331051030ธีรพงษ์ สงสอาดอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
737. ปวส.5331051031กฤษดา หนูจิตรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
738. ปวส.5331051032จิตรลดา พิลาวุฒิอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
739. ปวส.5331051033ศรายุทธ มีศิริอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
740. ปวส.5331051035วีระยุทธ จันทุมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
741. ปวส.5331051037สมประสงค์ พลชัยยาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
742. ปวส.5331051038แสวงชัย ทรงหอมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
743. ปวส.5331051039สันติ ผลอ้ออิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
744. ปวส.5331051040มาริษา ภูดินทรายอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
745. ปวส.5331051041นิรุทธิ์ สร้างพลอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
746. ปวส.5331051042สิงหา สุนทรพินิจอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
747. ปวส.5331051043เอกพันธ์ สุภาพอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
748. ปวส.5331051044ปราโมทย์ สุภาพอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
749. ปวส.5331051045ประทิน วาจาดีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
750. ปวส.5331051046ศุภชัย จันทราไชยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
751. ปวส.5331051047เอกพันธ์ อินทนนท์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
752. ปวส.5331051048ไกรฤกษ์ ศรีสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
753. ปวส.5331051049พงศพัศ สุขเทศอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
754. ปวส.5331051051ไกรวุฒิ นามแก้วอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
755. ปวส.5331051052อรรถชัย ชาเดชอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
756. ปวส.5331051053อานนท์ เพิ่มพูลอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
757. ปวส.5331051054วุฒิชัย เส้นเศษอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
758. ปวส.5331051055เทียนชัย ห้วยจันทร์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
759. ปวส.5331051056วิสุทธิ์ ศรีหาคุณอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
760. ปวส.5331051057กรรณิการ์ มูลสารอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
761. ปวส.5331051058ประสพสุข สุขประเสริฐอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
762. ปวส.5331051059เอกชัย พรมลีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
763. ปวส.5331051061ฤทธิไกร เกิดครบอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
764. ปวส.5331051062มินตรา พูลสวัสดิ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
765. ปวส.5331051063ธนายุทธ ชื่นตาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
766. ปวส.5331051064ชลทร เสนาพรมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
767. ปวส.5331051067บำรุง เวฬุวนาธรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
768. ปวส.5331051077ขจรศักดิ์ นิสาภัยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
769. ปวส.5331051078คมสรรค์ ศรีเนตรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
770. ปวส.5331051079เฉลิมพล เที่ยงแท้อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
771. ปวส.5331051080ณัฐวุฒิ ชื่นตาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
772. ปวส.5331051081มนูญ นาคศรีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
773. ปวส.5331051082ณัฐพล คำชัยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
774. ปวส.5331051084อำนวย จวงพลงามอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
775. ปวส.5331081001ไชยสิทธิ์ หารสระคูเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
776. ปวส.5331081002ศิริมา พรมโสภาเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
777. ปวส.5331081003อัจฉรา ศรีชมภูเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
778. ปวส.5331081005พิธาน อยู่เย็นเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
779. ปวส.5331081006ประจักษ์ หลักแก้วเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
780. ปวส.5331081007มนัสชัย เสาแก้วเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
781. ปวส.5331081021ธนากร ปัสสาสิงห์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
782. ปวส.5331081022พลาพร พลนำเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
783. ปวส.5331081023ณัฐพงษ์ วิรุณพันธ์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
784. ปวส.5331081024พิชา วงษ์ใหญ่เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
785. ปวส.5331081025เพ็ญประภา ผลไม้เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
786. ปวส.5331211001สุนันทินี ทองประทุมโยธา โยธา 
787. ปวส.5331211002ไพฑูรย์ เกื้อกูลโยธา โยธา 
788. ปวส.5331211003อติชาติ วงศ์ไกรโยธา โยธา 
789. ปวส.5331211004ปิยะพันธ์ ไชยพลงามโยธา โยธา 
790. ปวส.5331211005รักไชย เนาวราชโยธา โยธา 
791. ปวส.5331211006ณัฐพล ศรีชมภูโยธา โยธา 
792. ปวส.5331211007กฤษกร สร้อยมุขโยธา โยธา 
793. ปวส.5331211008ภานุพงศ์ พันพิพัฒน์โยธา โยธา 
794. ปวส.5331211009ภูวชัย เจริญยุทธโยธา โยธา 
795. ปวส.5331211010วรณัฐ สุภาพันธ์โยธา โยธา 
796. ปวส.5331211011วิเชียรชัย เหนือภูมิโยธา โยธา 
797. ปวส.5331211012ปวิช พชรสินทราโยธา โยธา 
798. ปวส.5331211013เกรียงไกร พรหมชาติโยธา โยธา 
799. ปวส.5331211014สมยศ มั่นจิตรโยธา โยธา 
800. ปวส.5331211015ปณิธาน นามแก้วโยธา โยธา 
801. ปวส.5331211016อานนท์ เวชกามาโยธา โยธา 
802. ปวส.5331211017ธีรพงษ์ บุตทศโยธา โยธา 
803. ปวส.5331211018สมประสงค์ ใจแก้วโยธา โยธา 
804. ปวส.5331211019กฤษฎา เชื้อทองโยธา โยธา 
805. ปวส.5331211020ธีรศักดิ์ สมจิตต์โยธา โยธา 
806. ปวส.5331211021ชาญณรงค์ เวชกามาโยธา โยธา 
807. ปวส.5331211022ณัฐวุฒิ พันธุ์พิพัฒน์โยธา โยธา 
808. ปวส.5331211023พินิจ เต่าทองโยธา โยธา 
809. ปวส.5331211024อัญชลี อดกลั้นโยธา โยธา 
810. ปวส.5331211025สราวุธ จำปารัตน์โยธา โยธา 
811. ปวส.5331211026ภูมินทร์ อินทนนท์โยธา โยธา 
812. ปวส.5331211027ไตรภพ ศรีใสคำโยธา โยธา 
813. ปวส.5331211028รังสรรค์ ทั่งทองโยธา โยธา 
814. ปวส.5331211029ศรายุทธ เลยกลางโยธา โยธา 
815. ปวส.5331211031ศราวุฒิ พูลภูงาโยธา โยธา 
816. ปวส.5331211032แสงสุรี ศรีชนะโยธา โยธา 
817. ปวส.5331211033ศราวุธ แก้วใสโยธา โยธา 
818. ปวส.5331211034วัชนันท์ สมกองโยธา โยธา 
819. ปวส.5331211035เฉลิมศักดิ์ ปฏิโยเกโยธา โยธา 
820. ปวส.5331211036ภานุวัฒน์ ไผ่โสภาโยธา โยธา 
821. ปวส.5331211037ณัฐพงษ์ แก่นนาคำโยธา โยธา 
822. ปวส.5331211038บวร วงพรมโยธา โยธา 
823. ปวส.5331211039สุภาวรรณ เพิ่มพูลโยธา โยธา 
824. ปวส.5331211040สุรชัย กานกหงษ์โยธา โยธา 
825. ปวส.5331211041เชาวลิตร นนตะพันธ์โยธา โยธา 
826. ปวส.5331211042ศิริทรัพย์ สุราทิพย์โยธา โยธา 
827. ปวส.5331211043พนมกร แผนภิรมย์โยธา โยธา 
828. ปวส.5331211044ศตวรรษ สุวรรณชาโยธา โยธา 
829. ปวส.5331211045พิพัฒน์พันธ์ บุญคืนโยธา โยธา 
830. ปวส.5331281001วัชรินทร์ ฤทธิ์ภักดีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
831. ปวส.5331281002สิงขร เทพมณีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
832. ปวส.5331281003ไชยวิชิต ธรรมรักษ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
833. ปวส.5331281005สุพร ขาวผิวคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
834. ปวส.5331281006นฤเบศ ศรีดำคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
835. ปวส.5331281007ชำนาญ หลักคำคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
836. ปวส.5331281008ทิติศักดิ์ พุททธาสมศรีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
837. ปวส.5331281009ศุภกร มุละสิวะคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
838. ปวส.5331281010สุพจน์ แสงโชติคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
839. ปวส.5331281011นพรัตน์ เหวสูงเนินคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
840. ปวส.5331281012วัชรกิติ สว่างวงศ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
841. ปวส.5331281013ศุภโชค ทองแก้วคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
842. ปวส.5331281014วิทวัส กาแก้วคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
843. ปวส.5331281015พงษ์พัฒน์ ธรรมรักษ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
844. ปวส.5331281016พิสิษฐ์ จันทร์ซ้ายคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
845. ปวส.5331281017วิษณุ โพนเฉลียวคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
846. ปวส.5331281018นฤพล สังสะนาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
847. ปวส.5331281019คมกริช สินสมุทรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
848. ปวส.5331281020ทัศนัย สังเกตุคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
849. ปวส.5331281021ประพันธ์พล นุ่มเทศคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
850. ปวส.5331281022กิตติพงษ์ ขุมทองคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
851. ปวส.5331281023วิศวะ มานะดีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
852. ปวส.5331281024ศุภชัย ทองงามคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
853. ปวส.5331281025ธนชัย มุ่งเคนคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
854. ปวส.5331281026อรรถวุฒิ ธิมาชัยคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
855. ปวส.5331281028ธนัชพร แสนศรีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
856. ปวส.5331281029อนันธศักดิ์ ไกรศรีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
857. ปวส.5331281030ณัฐดนัย สมสอางค์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
858. ปวส.5331281031ชาตินักรบ ชลาชัยคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
859. ปวส.5331281032ขวัญชัย สายสอนคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
860. ปวส.5331281033ศราวุฒิ เทพชมภูคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
861. ปวส.5331281034วีระพงษ์ แขกรัมย์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
862. ปวส.5331281035ภานุพงษ์ นิจพานิชคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
863. ปวส.5331281036วีระวัฒน์ นารีรัตน์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
864. ปวส.5331281037มงคลรัตน์ อัตตะชีวะคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
865. ปวส.5331281038ประทีป โคตรสมบัติคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
866. ปวส.5331281039พัชรพล เคนเหลาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
867. ปวส.5331281040มนตรี สำโรงคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
868. ปวส.5331281043ชูชาติ ตะนูรักษ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
869. ปวส.5331281044อาคม แสงทิตย์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
870. ปวส.5331281045นพดล คำหินกองคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
871. ปวส.5331281046ดวง สุคนธมาลย์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
872. ปวส.5331281047เจษฎากร ศรีคำคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
873. ปวส.5331281048ฉลองศักดิ์ โพนทันคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
874. ปวส.5331281049ภูมิสิทธิ์ โพนทันคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
875. ปวส.5331281050ศักดิ์สกล หมายมีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
876. ปวส.5331281052สุพจน์ เหล็กศรีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
877. ปวส.5331281053รักเกียรติ เวฬุวนารักษ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
878. ปวส.5331281054ลพบุรีรัตน์ โพนแดงคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
879. ปวส.5331281057คำเทียน พันธุมีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
880. ปวส.5331281059เกียรติศักดิ์ นาถาบำรุงคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
881. ปวส.5331281060ธีรศักดิ์ ทับทันคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
882. ปวส.5331281061ปริเยศ วิกลคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
883. ปวส.5331281062ศุภกาญจน์ แสนศรีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
884. ปวส.5331281063ทนงศักดิ์ ไชยเมืองคูณคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
885. ปวส.5331281064ยศพล ศรีชนะคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
886. ปวส.5331281066วิทวัส ไชยแสงคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
887. ปวส.5331281067เอกชัย เวชกามาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
888. ปวส.5331281068ฉัตรชัย ผลจันทร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
889. ปวส.5332010001ลำพูน รุ่งเรืองการบัญชี การบัญชี 
890. ปวส.5332010002กนกอร เศิกศิริการบัญชี การบัญชี 
891. ปวส.5332010003กฤษณา มาลากรรณการบัญชี การบัญชี 
892. ปวส.5332010006อุบลวรรณ บุญทันใจการบัญชี การบัญชี 
893. ปวส.5332010007โสภาวรรณ บุญทันใจการบัญชี การบัญชี 
894. ปวส.5332010008สะใบทอง พันโนฤทธิ์การบัญชี การบัญชี 
895. ปวส.5332010009วิจิตรา เทียนทองการบัญชี การบัญชี 
896. ปวส.5332010010จิรประภา ไชยรักษ์การบัญชี การบัญชี 
897. ปวส.5332010011ประภาภรณ์ หารคำอุ้ยการบัญชี การบัญชี 
898. ปวส.5332010012วิยะดา มีแสงการบัญชี การบัญชี 
899. ปวส.5332010013พิชญาภา ชูรัตน์การบัญชี การบัญชี 
900. ปวส.5332010014ธิดาลักษณ์ ขันเงินการบัญชี การบัญชี 
901. ปวส.5332010015พรพรรณ แซ่จิ๋วการบัญชี การบัญชี 
902. ปวส.5332010016กนกวรรณ พลไชยการบัญชี การบัญชี 
903. ปวส.5332010017ศิริรัตน์ กองทองการบัญชี การบัญชี 
904. ปวส.5332010018จิราภร สิมมาการบัญชี การบัญชี 
905. ปวส.5332010019ศศิธร ศรีสดการบัญชี การบัญชี 
906. ปวส.5332010020สุปราณี คำพมัยการบัญชี การบัญชี 
907. ปวส.5332010022อุไรพร ส่งศรีการบัญชี การบัญชี 
908. ปวส.5332010023ธัญลักษณ์ ชาตบุษป์การบัญชี การบัญชี 
909. ปวส.5332010024อัจฉรา ชูวงษ์การบัญชี การบัญชี 
910. ปวส.5332010025จีรวัฒน์ สืบศรีการบัญชี การบัญชี 
911. ปวส.5332010026กาญจนา เศิกศิริการบัญชี การบัญชี 
912. ปวส.5332010027บรรจง ผิวทนการบัญชี การบัญชี 
913. ปวส.5332010028นฤมล แสงศรีการบัญชี การบัญชี 
914. ปวส.5332010029ศริญญา คุณสุนนท์การบัญชี การบัญชี 
915. ปวส.5332010030ประภาศรี ศรีวอุไรการบัญชี การบัญชี 
916. ปวส.5332010031กัลยา วงษ์ตาการบัญชี การบัญชี 
917. ปวส.5332010032อลิสา ศรีมันตะการบัญชี การบัญชี 
918. ปวส.5332010033อภิญญา โคมร้ายการบัญชี การบัญชี 
919. ปวส.5332010034สิริพรรณ จันทร์เรืองการบัญชี การบัญชี 
920. ปวส.5332010035ทรงสมร แสงใสแก้วการบัญชี การบัญชี 
921. ปวส.5332010036สุปราณี แสนจันทร์การบัญชี การบัญชี 
922. ปวส.5332010037กิตติยา ภาพันธ์การบัญชี การบัญชี 
923. ปวส.5332010038ญาดา ปานพิมพ์การบัญชี การบัญชี 
924. ปวส.5332010040ทัศนีย์ คำสุขการบัญชี การบัญชี 
925. ปวส.5332010042วรรษมณฑนนท์ เวชกามาการบัญชี การบัญชี 
926. ปวส.5332010043จันทร์เพ็ญ ยอดกุลการบัญชี การบัญชี 
927. ปวส.5332010044อุมาพร เพชรรัตน์การบัญชี การบัญชี 
928. ปวส.5332010045เพ็ญนภา วิลัยหล้าการบัญชี การบัญชี 
929. ปวส.5332010046ปภาวรินท์ ลาดสาวแหการบัญชี การบัญชี 
930. ปวส.5332010047เจษราภรณ์ เต็มใจการบัญชี การบัญชี 
931. ปวส.5332010048เบญญทิพย์ นามโบราณการบัญชี การบัญชี 
932. ปวส.5332010051ศิริวรรณ สังสะนาการบัญชี การบัญชี 
933. ปวส.5332010052อินแปลง หมายศรีการบัญชี การบัญชี 
934. ปวส.5332010053อัจฉรา พรมชาติการบัญชี การบัญชี 
935. ปวส.5332010054รัศมี เสน่หาการบัญชี การบัญชี 
936. ปวส.5332010055กาบแก้ว แซ่อื้อการบัญชี การบัญชี 
937. ปวส.5332010056ศิริรัตน์ แถลงสัตย์การบัญชี การบัญชี 
938. ปวส.5332010057พรทิพย์ วิเศษรัตน์การบัญชี การบัญชี 
939. ปวส.5332010058กุสุมา แสนจันทร์การบัญชี การบัญชี 
940. ปวส.5332010059สุจิตรา อรรควงษาการบัญชี การบัญชี 
941. ปวส.5332010060นริศรา เขียวศรีการบัญชี การบัญชี 
942. ปวส.5332010061นฤทัย ศรีแสงจันทร์การบัญชี การบัญชี 
943. ปวส.5332010062ไอลดา ศรีวันคำการบัญชี การบัญชี 
944. ปวส.5332010063วิศวรรษ บุญจำเนียรการบัญชี การบัญชี 
945. ปวส.5332010064ทิพวรรณ กองทองการบัญชี การบัญชี 
946. ปวส.5332010065จิราภรณ์ วรรณสิงห์การบัญชี การบัญชี 
947. ปวส.5332010066จิราภรณ์ วรภาพการบัญชี การบัญชี 
948. ปวส.5332010067สุภาภรณ์ แสนวงษ์การบัญชี การบัญชี 
949. ปวส.5332010068พัชรา แสนสุขการบัญชี การบัญชี 
950. ปวส.5332010069ธัญญาพร พิมรินทร์การบัญชี การบัญชี 
951. ปวส.5332010070ขนิษฐา เสมียนกุลการบัญชี การบัญชี 
952. ปวส.5332010072เปรมมิกา ศรีวิเศษการบัญชี การบัญชี 
953. ปวส.5332010073นิภาพร ผิวอ่อนการบัญชี การบัญชี 
954. ปวส.5332010076กัลยา กล้าหาญการบัญชี การบัญชี 
955. ปวส.5332010077นฤมล คูสำโรงการบัญชี การบัญชี 
956. ปวส.5332010078ฐาณามาศ โพธิ์จักร์การบัญชี การบัญชี 
957. ปวส.5332010079วิชุดา บุญล้นการบัญชี การบัญชี 
958. ปวส.5332010080พรสวรรค์ ขันเงินการบัญชี การบัญชี 
959. ปวส.5332010082ศิวพร โคตรสมบัติการบัญชี การบัญชี 
960. ปวส.5332010083เนตรชนก เพิ่มพูลการบัญชี การบัญชี 
961. ปวส.5332010084สุพัตรา พระธานีการบัญชี การบัญชี 
962. ปวส.5332010085สุพัตรา ทิณบุตรการบัญชี การบัญชี 
963. ปวส.5332010086เสาวลักษณ์ ชูรัตน์การบัญชี การบัญชี 
964. ปวส.5332010087อิศรา สุวรรณเพชรการบัญชี การบัญชี 
965. ปวส.5332010088ละออง ชอบศิลป์การบัญชี การบัญชี 
966. ปวส.5332010089ปิยะจิตร สุดบอนิดการบัญชี การบัญชี 
967. ปวส.5332010090ปิยวรรณ สักเทวิลการบัญชี การบัญชี 
968. ปวส.5332010091ชลธิดา กองเพียรการบัญชี การบัญชี 
969. ปวส.5332010092นัฐญา เต็มใจการบัญชี การบัญชี 
970. ปวส.5332010093สุภาวดี มะณีวงค์การบัญชี การบัญชี 
971. ปวส.5332010094วิจิตรา กาญจนสุวรรณการบัญชี การบัญชี 
972. ปวส.5332010096วนิดา ก้อนมณีการบัญชี การบัญชี 
973. ปวส.5332010097รัฐภรณ์ จำปาชัยการบัญชี การบัญชี 
974. ปวส.5332010098ศศิธร ศรีเจริญการบัญชี การบัญชี 
975. ปวส.5332010100ศศิธร พลชัยการบัญชี การบัญชี 
976. ปวส.5332010101เพ็ญพร โพธิ์ไพรการบัญชี การบัญชี 
977. ปวส.5332010102อลิสา หมื่นสายการบัญชี การบัญชี 
978. ปวส.5332010104วนิดา สอดศรีการบัญชี การบัญชี 
979. ปวส.5332010105สายสุนี สายหยุดการบัญชี การบัญชี 
980. ปวส.5332010106ฉัตรดาว ชิงชัยการบัญชี การบัญชี 
981. ปวส.5332010107กัลยา เทพช่วยการบัญชี การบัญชี 
982. ปวส.5332010108อรัญญา สุตวงค์การบัญชี การบัญชี 
983. ปวส.5332010109จุติธร หินซุยการบัญชี การบัญชี 
984. ปวส.5332010111จีระนันท์ ป้องแก้วการบัญชี การบัญชี 
985. ปวส.5332010112จารุณี ใจใสการบัญชี การบัญชี 
986. ปวส.5332010113ณิชา บุญช่วยการบัญชี การบัญชี 
987. ปวส.5332010114สุภาภรณ์ อ่างคำการบัญชี การบัญชี 
988. ปวส.5332010115จิราภรณ์ สีทาการบัญชี การบัญชี 
989. ปวส.5332010116จินตนา พวงศรีการบัญชี การบัญชี 
990. ปวส.5332010117เมตตา ผ่องใสการบัญชี การบัญชี 
991. ปวส.5332010118ศิรินาถ พรมลาดการบัญชี การบัญชี 
992. ปวส.5332010119นริศรา เผ่าเพ็งการบัญชี การบัญชี 
993. ปวส.5332010120ณัฐกาญจน์ ประเสริฐการบัญชี การบัญชี 
994. ปวส.5332010123กชวรรณ สุยะดาการบัญชี การบัญชี 
995. ปวส.5332010124ไพรวรรณ ผลาสินการบัญชี การบัญชี 
996. ปวส.5332010125อังคณา ธงศรีการบัญชี การบัญชี 
997. ปวส.5332010126ศิริพร พันธุวรรณการบัญชี การบัญชี 
998. ปวส.5332010127โสภา รวมจิตรการบัญชี การบัญชี 
999. ปวส.5332010128สุกัญญา เสนาพรมการบัญชี การบัญชี 
1000. ปวส.5332010129วรรณา โพธิ์ไขการบัญชี การบัญชี 
1001. ปวส.5332010130จาตุรันต์ แสงกล้าการบัญชี การบัญชี 
1002. ปวส.5332010131เกตุวดี ชื่นชมการบัญชี การบัญชี 
1003. ปวส.5332010132กฤษดา วอทองการบัญชี การบัญชี 
1004. ปวส.5332010133ระพีพรรณ สีนวลการบัญชี การบัญชี 
1005. ปวส.5332010135ไพรินทร์ อุตอามาตย์การบัญชี การบัญชี 
1006. ปวส.5332010136กาญจนา สีมาการบัญชี การบัญชี 
1007. ปวส.5332010137จุฬารัตน์ ศรีวะรมย์การบัญชี การบัญชี 
1008. ปวส.5332010138สุภัสสร มีศิริการบัญชี การบัญชี 
1009. ปวส.5332010139สายฝน พรมจันทร์การบัญชี การบัญชี 
1010. ปวส.5332010140พัชรี ศรีธาตุการบัญชี การบัญชี 
1011. ปวส.5332010141สุชาดา พันธ์เลิศการบัญชี การบัญชี 
1012. ปวส.5332010143ไอละดา ถวิลไพรการบัญชี การบัญชี 
1013. ปวส.5332010145ณหทัย วิวรรณพงษ์การบัญชี การบัญชี 
1014. ปวส.5332010147วิรัญญา ซาฮาตการบัญชี การบัญชี 
1015. ปวส.5332010148สุนารี น้อยมาลาการบัญชี การบัญชี 
1016. ปวส.5332010149ภัทราภรณ์ สำโรงการบัญชี การบัญชี 
1017. ปวส.5332010151บังอร ต้นสวรรค์การบัญชี การบัญชี 
1018. ปวส.5332010152ชนาภา โรจน์นิรไพพงษ์การบัญชี การบัญชี 
1019. ปวส.5332010153อรวรรณ วงค์สุวรรณการบัญชี การบัญชี 
1020. ปวส.5332010161เพ็ญนภา เทพพินิจการบัญชี การบัญชี 
1021. ปวส.5332010162นิตยา โพธิ์ศรีการบัญชี การบัญชี 
1022. ปวส.5332010163จุฑาวดี ชอบศิลป์การบัญชี การบัญชี 
1023. ปวส.5332010164ศิริพร หลักหาญการบัญชี การบัญชี 
1024. ปวส.5332010165กนกรัตน์ เวชกามาการบัญชี การบัญชี 
1025. ปวส.5332010166อนัดตา ศิริดลการบัญชี การบัญชี 
1026. ปวส.5332010167สุรีรัตน์ สุระขันธ์การบัญชี การบัญชี 
1027. ปวส.5332010168ศุภานันท์ ทริชาติการบัญชี การบัญชี 
1028. ปวส.5332010169ศศิธร ศักดิ์ศรีการบัญชี การบัญชี 
1029. ปวส.5332010170สุริยะ สมหวังการบัญชี การบัญชี 
1030. ปวส.5332010171ศศิวิมล อรรคบุตรการบัญชี การบัญชี 
1031. ปวส.5332010172จิราภรณ์ ศิริรัศมีวงศาการบัญชี การบัญชี 
1032. ปวส.5332010173พัฒนาพร จันทร์เทียนการบัญชี การบัญชี 
1033. ปวส.5332010174อรพรรณ อินอ่อนการบัญชี การบัญชี 
1034. ปวส.5332010175ยุวดี สังข์ขาวการบัญชี การบัญชี 
1035. ปวส.5332010176ศศิวิภา วาศรีการบัญชี การบัญชี 
1036. ปวส.5332010177สุทธิกานต์ บรรลือหาญการบัญชี การบัญชี 
1037. ปวส.5332010178ณัฐพล เนียมนาคการบัญชี การบัญชี 
1038. ปวส.5332010179หนึ่งฤทัย ณุวงษ์ศรีการบัญชี การบัญชี 
1039. ปวส.5332010182นรีรัตน์ อินอ่อนการบัญชี การบัญชี 
1040. ปวส.5332010183อังสุมาลิน หงษ์คำมีการบัญชี การบัญชี 
1041. ปวส.5332010184ชมพูนุช พรมประชุมการบัญชี การบัญชี 
1042. ปวส.5332020001ลัดดาวัลย์ ศิริการตลาด การตลาด 
1043. ปวส.5332020002พาฝัน ศรีนวลการตลาด การตลาด 
1044. ปวส.5332020003รุจิรา เสาวัตรการตลาด การตลาด 
1045. ปวส.5332020004รักษ์สุดา แสนจันทร์การตลาด การตลาด 
1046. ปวส.5332020005ศิริพร เทพวาทีการตลาด การตลาด 
1047. ปวส.5332020006รัตนา โพธิ์พลการตลาด การตลาด 
1048. ปวส.5332020007เกตุวดี จงโวหารการตลาด การตลาด 
1049. ปวส.5332020008บุษยมาส สุดบอนิดการตลาด การตลาด 
1050. ปวส.5332020009วาณิชย์ อินอ่อนการตลาด การตลาด 
1051. ปวส.5332020010สุภาภรณ์ แก่นสุวรรณการตลาด การตลาด 
1052. ปวส.5332020011พัชรา อัยรัตน์การตลาด การตลาด 
1053. ปวส.5332020012อังคณา ทาระพันธ์การตลาด การตลาด 
1054. ปวส.5332020013ภาวิณี วงทวีการตลาด การตลาด 
1055. ปวส.5332020014จงรัก ส่วนเสน่ห์การตลาด การตลาด 
1056. ปวส.5332020015นรีนุช ชาญชิตรการตลาด การตลาด 
1057. ปวส.5332020016กาญจนา ไชยเดชการตลาด การตลาด 
1058. ปวส.5332020017วิไล โพธิ์แพทย์การตลาด การตลาด 
1059. ปวส.5332020018วิลาวัลย์ ทำหินกองการตลาด การตลาด 
1060. ปวส.5332020019นริศรา ทองบ่อการตลาด การตลาด 
1061. ปวส.5332020020กัลยา สาขาเลศการตลาด การตลาด 
1062. ปวส.5332020021สุนิสา เศรษฐะการตลาด การตลาด 
1063. ปวส.5332020022สาริณี วงค์หงษ์การตลาด การตลาด 
1064. ปวส.5332020023สุภาพร เศษสุวรรณการตลาด การตลาด 
1065. ปวส.5332020024วรชัย ต่อโชติการตลาด การตลาด 
1066. ปวส.5332020025อังคณา บุญโยธาการตลาด การตลาด 
1067. ปวส.5332020026นพรัตน์ คำไฮการตลาด การตลาด 
1068. ปวส.5332020028ศิริธร วิเศษแก้วการตลาด การตลาด 
1069. ปวส.5332020041ลูกศร หงษ์ทองการตลาด การตลาด 
1070. ปวส.5332020042พรทิพย์ พลไชยการตลาด การตลาด 
1071. ปวส.5332020043สมปอง อินทนนท์การตลาด การตลาด 
1072. ปวส.5332020045 การตลาด การตลาด 
1073. ปวส.5332020046นราภรณ์ แสนขาวการตลาด การตลาด 
1074. ปวส.5332020047ศุภัทสรา คำหอมการตลาด การตลาด 
1075. ปวส.5332020048จริญา ด้วงเหมการตลาด การตลาด 
1076. ปวส.5332020049ชาติชาย สมวงษ์การตลาด การตลาด 
1077. ปวส.5332020050สุนิสา อินทรทำนุการตลาด การตลาด 
1078. ปวส.5332020052กิตติยา มิ่งขวัญการตลาด การตลาด 
1079. ปวส.5332020053วลิต จันทร์แก้วการตลาด การตลาด 
1080. ปวส.5332020054สุพัตรา มีไชยการตลาด การตลาด 
1081. ปวส.5332030002กัญญาวีร์ แทบท้าวการเลขานุการ การเลขานุการ 
1082. ปวส.5332030003สุพัฒตรา สะกีพันธ์การเลขานุการ การเลขานุการ 
1083. ปวส.5332030004พัชรากร ศรีเสริมการเลขานุการ การเลขานุการ 
1084. ปวส.5332030005วิลาสินี มูลสารการเลขานุการ การเลขานุการ 
1085. ปวส.5332030009วิลาวรรณ วงษ์พานิชย์การเลขานุการ การเลขานุการ 
1086. ปวส.5332030010วิลาพร วงษ์พานิชย์การเลขานุการ การเลขานุการ 
1087. ปวส.5332030011ภักดิ์กิฬา ศรีวิเศษการเลขานุการ การเลขานุการ 
1088. ปวส.5332030012จริญา จำปารัตน์การเลขานุการ การเลขานุการ 
1089. ปวส.5332030014อำพร โพธิ์ทองการเลขานุการ การเลขานุการ 
1090. ปวส.5332030015วรรษกร อุปสารการเลขานุการ การเลขานุการ 
1091. ปวส.5332040001รวิวรรณ สลับศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1092. ปวส.5332040004เกศสุดา มุ่งธรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1093. ปวส.5332040005รัตติยา บรรลือหาญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1094. ปวส.5332040006อรทัย จอดนอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1095. ปวส.5332040007วัลภา ไชยมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1096. ปวส.5332040008สุภัคศรี กาลจักร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1097. ปวส.5332040009จิตติมา อุทัยศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1098. ปวส.5332040010วราภรณ์ รื่นเริงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1099. ปวส.5332040011กนกวรรณ หงศาลาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1100. ปวส.5332040012ชลาลัย ภูมิแสนโคตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1101. ปวส.5332040013ละอองดาว สังเกตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1102. ปวส.5332040014วรรณภา มาลัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1103. ปวส.5332040015จันทิมา วงษ์กัณหาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1104. ปวส.5332040016จริยา สังฆะสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1105. ปวส.5332040017จารุวรรณ บุญโยธาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1106. ปวส.5332040018ณัฐพร ขันทองคำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1107. ปวส.5332040019ทิพวรรณ ตุ้มปีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1108. ปวส.5332040020จุฑาพร พิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1109. ปวส.5332040022ศิริขวัญ ลครไชยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1110. ปวส.5332040024นิภาพร เนาวบุตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1111. ปวส.5332040026ติยาภรณ์ บุญนาดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1112. ปวส.5332040027ลลิตา สีหาอาจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1113. ปวส.5332040028หนึ่งฤทัย แก่นจำปาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1114. ปวส.5332040029อรทัย เลาะหะนะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1115. ปวส.5332040030บังอร ภู่ทองคำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1116. ปวส.5332040031จตุพร สายคำวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1117. ปวส.5332040032สุนิตย์ ไตรยสุทธิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1118. ปวส.5332040033ศิริรักษ์ ถนอมยศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1119. ปวส.5332040034วชิราภรณ์ แก้วเกาะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1120. ปวส.5332040035วรารัตน์ คะลีล้วนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1121. ปวส.5332040036พงษ์ธร โพธิ์ไพรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1122. ปวส.5332040037ปิยะนุช งามสังข์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1123. ปวส.5332040038ทัชทร ศรีใสคำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1124. ปวส.5332040041กรองแก้ว อุสิงห์คำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1125. ปวส.5332040042ใหม่ มนตรีวันคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1126. ปวส.5332040043วิภาวดี แววคุ้มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1127. ปวส.5332040044อิศรา ทองสุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1128. ปวส.5332040045วนิดา ทองสุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1129. ปวส.5332040046ลดารัตน์ วรพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1130. ปวส.5332040048นฤมล สีใสคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1131. ปวส.5332040049มณีรัตน์ ขุมคำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1132. ปวส.5332040051กัญญาวีร์ แสงกุดเรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1133. ปวส.5332040052หัสฤทัย ดีล้วนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1134. ปวส.5332040053เกวรี กฤษณะกาฬคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1135. ปวส.5332040054ทัศนีย์ เนาวะบุตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1136. ปวส.5332040055น้ำหวาน สังข์บัวดงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1137. ปวส.5332040056สุภรัตน์ วงษ์วรรณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1138. ปวส.5332040057สิริพร คำไหลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1139. ปวส.5332040058รำไพ สิงห์ครุธคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1140. ปวส.5332040059ธีราภรณ์ โสมาบุตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1141. ปวส.5332040061วนาลี นามศรีเมืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1142. ปวส.5332040062มงคล แสนสุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1143. ปวส.5332040063ชาลิณี ดวงสุวรรณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1144. ปวส.5332040081จิราพร เวฬุวณารักษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1145. ปวส.5332040082กนกอร คิละลายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1146. ปวส.5332040083สุกัญญา บุญทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1147. ปวส.5332040084วาสนา จันเหลืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1148. ปวส.5332040085ยุภาพร คำมะลุนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1149. ปวส.5332040086เพ็ญประภา เลาะหะนะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1150. ปวส.5332040087ลัดดาวรรณ ปานพิมพ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1151. ปวส.5332040090สุจิตรา เวชกามาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1152. ปวส.5332040092แพรวนภา ขุนทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1153. ปวส.5332040093วิไลรักษ์ จันดารักษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1154. ปวส.5332040094อรอนงค์ ปุ้ยชัยสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1155. ปวส.5332040096วรวิทย์ ดิลกภราดรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1156. ปวส.5332040097กมลทิพย์ วิรุณพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1157. ปวส.5332040098ดวงใจ พรมลาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1158. ปวส.5332040099ชญานันท์ คำตาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1159. ปวส.5332040100ดารุณี ยอดยังคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1160. ปวส.5332040102พรศักดิ์ดา บุญปกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1161. ปวส.5332040103อารีรัตน์ คำสุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1162. ปวส.5332040104ศิริพร สีเทาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1163. ปวส.5332040105สารภี องอาจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1164. ปวส.5332040106ศิริมล ศรีทานันท์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1165. ปวส.5332040107จันทิมา ขยันทำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1166. ปวส.5332040108เพ็ญนภา สายคำวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1167. ปวส.5332040110มาธวี อาหาสิเมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1168. ปวส.5332040111อัญชลี ผุดผ่องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1169. ปวส.5332040112ธนัช อาจนาฝายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1170. ปวส.5332040113จันทร์จิรา อุปชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1171. ปวส.5332040114ละอองดาว ศรีธรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1172. ปวส.5332040115บุษกร ทองหีนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1173. ปวส.5332040116รจนา กองแก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1174. ปวส.5332040117อุบล สุกกันยาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1175. ปวส.5332040118ปิยะนุช เวชกามาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1176. ปวส.5332040119ชาญชัย ทองคำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1177. ปวส.5332040120วาสนา มีศิริคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1178. ปวส.5332040121รุ่งทิวา บุญอุ้มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1179. ปวส.5332040122ศิรินภา บุญศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1180. ปวส.5332040123ศิริพร ศรีมันตะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1181. ปวส.5332040124ศิริวรรณ นักบุญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1182. ปวส.5332040125อารินทร์ ไหมเซ็นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1183. ปวส.5337013001เพชรจิตรา อัยรัตน์การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1184. ปวส.5337013002จุฑามาศ มนต์ขลังการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1185. ปวส.5337013003อัญชลี อดกลั้นการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1186. ปวส.5337013004อัมพร มีศิริการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1187. ปวส.5337013005ธนิษฐา ศรีวิเศษการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1188. ปวส.5337013006จิราภรณ์ ชำนิป่าการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1189. ปวส.5337013007อิทธิชัย พรมนิกรการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1190. ปวส.5337013008ณัฎฐานนท์ ทรัพยานนท์การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1191. ปวส.5337013009ธันย์ชนก เพชรเหมือนการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1192. ปวส.5337013010ภัควิภา ฝ่ายดีการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1193. ปวส.5337013011ณัฐณิชา ช้อยชดการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1194. ปวส.5337013012ศุธามาศ ภูกองไชยการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1195. ปวส.5337013021อัจฉรา กอศรีการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1196. ปวส.5337013022สุจิตรา อยู่เย็นการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1197. ปวส.5337013023ทิพวัลย์ วงษ์ศรีแก้วการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1198. ปวส.5337013024สาวิภา สร้อยแก้วการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1199. ปวส.5337013025รัชชานันท์ มะณีไพรการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
1200. ปวส.5339010001ธิดาทิพย์ ชิตชมเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1201. ปวส.5339010002สมจิตร ล่ำสันเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1202. ปวส.5339010003โชติกะ ธงศรีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1203. ปวส.5339010005จักรกฤษณ์ สาธุวรรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1204. ปวส.5339010006ธนากร สมวาทสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1205. ปวส.5339010007ทรงยศ พาลพลเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1206. ปวส.5339010008ทิวาพร ก้อนผาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1207. ปวส.5339010009นิภารัตน์ ไชยช่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1208. ปวส.5339010010สุชาดา ขยันทำเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1209. ปวส.5339010011กนกพรรณ ขันทะลีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1210. ปวส.5339010012ภวิทย์พร หลงทอนเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1211. ปวส.5339010013อภิวัฒน์ ณ อุบลเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1212. ปวส.5339010014ยุทธนา พันธมาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1213. ปวส.5339010015จุฬาลักษณ์ เชยสุวรรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1214. ปวส.5339010016สุบิน หมายศรีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1215. ปวส.5339010017รุจน์ พันธ์เลิศเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1216. ปวส.5339010019สุกัญญา ทองสมุทรเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1217. ปวส.5339010021พิทักษ์ ขันเงินเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1218. ปวส.5339010022สุกัญญา ธนาคุณเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1219. ปวส.5339010023ชนาภา เล็กงามเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1220. ปวส.5339010025สุวิชชา อภัยสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ