รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010001ณัฐพล ชำนาญเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010005ธงชัย ไฝชัยภูมิเครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010006ธีรพงษ์ สมอเนื้อเครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010007นนทวัช สุพันนอกเครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010009ประยุทธ ธงอาสาเครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221010010พุฒิพงษ์ เพ็ชรหมื่นไวยเครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010011ภาคภูมิ สุภาวิชัยเครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010012วรพล ใจเด็ดเครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010013วัฒนา ดังยางหวายเครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010014วัฒนา หอมสันเทียะเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010016ศราวุฒิ ดีน้อยเครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010018ศุภชัย พิลาวันเครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010020อนุภาพ มั่นคงเครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010021อรรถพร สิทธิมงคลเครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010024ฉัตรชัย ไตรทิพย์เครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010026เดชาธร มาตกลางเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010028นันทวัฒน์ แช่มฉิ่งเครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010039สมหวัง บุญเปรี่ยมเครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010042อลงกรณ์ งานยางหวายเครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010044จักรกฤษ มีเพียรเครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010045จักราวุธ คุ้มโนนชัยเครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010046จามร ศรีพินิจเครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010048ฉัตรกวี ยาจิ้มเครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010049ชัชวัสส์ ขลังธรรมเนียมเครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010054ปฏิภาณ เฟื่องฟุ้งเครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221010059สนธยา อินาวังเครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221010061อนันต์ หนันจันทาเครื่องกล ยานยนต? 
28. ปวช.5221010062อนุชาติ แสวงผลเครื่องกล ยานยนต? 
29. ปวช.5221010064ฉัตรชัย เที่ยงเกตุเครื่องกล ยานยนต? 
30. ปวช.5221010070ณัฐพล มูลดีเครื่องกล ยานยนต? 
31. ปวช.5221010071พงศ์เพชร ใยแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
32. ปวช.5221010078สายชล ทัพฤาชัยเครื่องกล ยานยนต? 
33. ปวช.5221010079อนุชัย ปัตไตรเครื่องกล ยานยนต? 
34. ปวช.5221010081อนุศาสน์ นิยมเครื่องกล ยานยนต? 
35. ปวช.5221010086ณัชพล ชัยแสงเครื่องกล ยานยนต? 
36. ปวช.5221010089พัฒนา พลอันเครื่องกล ยานยนต? 
37. ปวช.5221010092พิพัฒน์พงษ์ ก้ำแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
38. ปวช.5221010093ภักดี ปะชัยภูมิเครื่องกล ยานยนต? 
39. ปวช.5221010094ฤทธิเดช ดนตรีเครื่องกล ยานยนต? 
40. ปวช.5221010095วุฒิชัย วงษ์ชัยเครื่องกล ยานยนต? 
41. ปวช.5221010099ประกิต บุญโยธาเครื่องกล ยานยนต? 
42. ปวช.5221010103ธณากร มาภักดีเครื่องกล ยานยนต? 
43. ปวช.5221010108ฐิติพล สมบัติคำเครื่องกล ยานยนต? 
44. ปวช.5221010112สุรศักดิ์ กองแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
45. ปวช.5221010118ศักดิ์ณรงค์ อินทร์ธิราชเครื่องกล ยานยนต? 
46. ปวช.5221010120เศรษฐลักษณ์ ต่อศรีเครื่องกล ยานยนต? 
47. ปวช.5221010121อรรถพล จงเจริญเครื่องกล ยานยนต? 
48. ปวช.5221010122อาทิตย์ ชนะชัยเครื่องกล ยานยนต? 
49. ปวช.5221010125คำภีร์ ใสสาเครื่องกล ยานยนต? 
50. ปวช.5221010130ธีรวุฒิ บุญลาเครื่องกล ยานยนต? 
51. ปวช.5221010132บุญช่วย ระวิวรรณ์เครื่องกล ยานยนต? 
52. ปวช.5221010133ภานุวัฒน์ เพชรวิสิทธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
53. ปวช.5221010134ภานุพงษ์ เทียมรัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
54. ปวช.5221010139สังเวียน ปานชัยภูมิเครื่องกล ยานยนต? 
55. ปวช.5221010147ณัฐวุฒิ แปรชนเครื่องกล ยานยนต? 
56. ปวช.5221010150ธุต หล่าซิวเครื่องกล ยานยนต? 
57. ปวช.5221010153ลิขิต สงวนศักดิ์เครื่องกล ยานยนต? 
58. ปวช.5221010154วัชระ พื้นชัยภูมิเครื่องกล ยานยนต? 
59. ปวช.5221010158สิทธิโชค คุ้มวงศ์เครื่องกล ยานยนต? 
60. ปวช.5221010160อนุสรณ์ สงวนทรัพยากรเครื่องกล ยานยนต? 
61. ปวช.5221010163ธรรมนูญ แสงศิริเครื่องกล ยานยนต? 
62. ปวช.5221020003ณัฐพงษ์ เสนามาตย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
63. ปวช.5221020004ณัฐพล จุลท่าหว้าเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
64. ปวช.5221020006เดชา แย้มชัยภูมิเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
65. ปวช.5221020007เดชา หาญเสนาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
66. ปวช.5221020008นัฐวัช พิณรัตน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
67. ปวช.5221020010ประพันธ์ มั่นคงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
68. ปวช.5221020013วิชิต ชูประยูรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
69. ปวช.5221020014สงวน พุทธขันธ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
70. ปวช.5221020015สถิตย์ สมบัติมีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
71. ปวช.5221020017สุเทพ บุญพูนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
72. ปวช.5221020018สุรชัย ด้วงทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
73. ปวช.5221020019อนันต์ บุตรศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
74. ปวช.5221020020อนุพงษ์ พรมมากเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
75. ปวช.5221020021อภิเดช เนาว์นนท์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
76. ปวช.5221020022เอกมงคล มีเค้าเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
77. ปวช.5221020023กิตติศักดิ์ ยิ้มเสงี่ยมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
78. ปวช.5221020026ชนะ พินเกาะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
79. ปวช.5221020027ชาตรี ตันแดงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
80. ปวช.5221020028ชุมพล ประสานศักดิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
81. ปวช.5221020029ฐานพงศ์ งอกกำไรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
82. ปวช.5221020036ธีระพงษ์ ม้วยแก้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
83. ปวช.5221020037ธีระวัฒน์ นารีรักษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
84. ปวช.5221020042ศุภฤทธิ์ ฉิมวงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
85. ปวช.5221020043สุรชัย โวลาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
86. ปวช.5221020045เกียรติศักดิ์ เล้าชัยภูมิเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
87. ปวช.5221020046ขวัญฤดี พรประไพเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
88. ปวช.5221020048จตุรงค์ ไวยาวัจกรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
89. ปวช.5221020056พงษ์พิพัฒน์ อยู่ยงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
90. ปวช.5221020057มุ่งมาด แสนราชเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
91. ปวช.5221020061สุธี ไกรสีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
92. ปวช.5221020062สุนทร เรืองบำรุงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
93. ปวช.5221020067จตุพร ไวยาวัจกรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
94. ปวช.5221020071ณัฐพล วิสุทธิพงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
95. ปวช.5221020073นิวัฒน์ แคนชัยภูมิเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
96. ปวช.5221020076ปิยะพงษ์ สุทธโสเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
97. ปวช.5221020078รุ่งโรจน์ เพชรประไพเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
98. ปวช.5221020079วรินทร์ สุดไตรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
99. ปวช.5221020080วัชรพล พร้อมขุนทดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
100. ปวช.5221020082วุฒิพงษ์ ยวงทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
101. ปวช.5221020083ศรายุทธ คำภูแสนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
102. ปวช.5221020084อภิโชค พรหมจันทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
103. ปวช.5221020085อภิวัฒน์ เจนชัยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
104. ปวช.5221020089ณัฐชัย เปือยท่าเมืองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
105. ปวช.5221020090ณัฐพล ศรีจอหอเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
106. ปวช.5221020091ณัฐพล อิทธิกุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
107. ปวช.5221020094ปฏิภาณ บุตรโตเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
108. ปวช.5221020096รนฤกต ศรีสกุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
109. ปวช.5221020097วัฒนา บุญปราการเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
110. ปวช.5221020098วิภาพร เปรมโคกสูงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
111. ปวช.5221020100วุฒิชัย ทะเริงรัมย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
112. ปวช.5221020103อนันตชัย มณีรัตน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
113. ปวช.5221020104อนุพงศ์ จ่าชัยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
114. ปวช.5221020106อรณี บังสันเทียะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
115. ปวช.5221020107อรวรรณ เผ่าชัยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
116. ปวช.5221020113นพพล ทองประเสริฐเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
117. ปวช.5221020115นฤพนธิ์ ศรีอินจันทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
118. ปวช.5221020116นิพล มาสุขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
119. ปวช.5221020121ศุภกิตติ์ บัวขาวเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
120. ปวช.5221020125อนุชา ปลื้มโชคเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
121. ปวช.5221020127อภิวัฒน์ อาภรณ์แก้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
122. ปวช.5221020133ทศพล ศรีไตรภพเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
123. ปวช.5221020135บรรหาร วิญญายงค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
124. ปวช.5221020138ประสบลาภ สวงโทเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
125. ปวช.5221020140ภูษิต คำภีระเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
126. ปวช.5221020142วชิระ กุลรัตน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
127. ปวช.5221020149เอกพันธ์ ชวาเขตเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
128. ปวช.5221020155นันทวุฒิ จอดนอกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
129. ปวช.5221020156พรสวรรค์ เปคอนสารเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
130. ปวช.5221020158ภูวนนท์ ภูศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
131. ปวช.5221020161วีระพจน์ ดัดสันเทียะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
132. ปวช.5221020164สิทธิกร พันโนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
133. ปวช.5221020167อนันต์ หมั่นพงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
134. ปวช.5221020170โอภาส ชาวด่านเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
135. ปวช.5221020171ไอรัตน์ดา รู้คุณเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
136. ปวช.5221020176นราธร โคชารีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
137. ปวช.5221030003ชำนิ ระวิพันธ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
138. ปวช.5221030009ปรีชา เฟสูงเนินโลหะการ เชื่อมโลหะ 
139. ปวช.5221030010พงษ์พันธ์ อันสนโลหะการ เชื่อมโลหะ 
140. ปวช.5221030011ศักดิ์มนตรี สุริยะโลหะการ เชื่อมโลหะ 
141. ปวช.5221030012ศิริชัย คลองห้วยบงโลหะการ เชื่อมโลหะ 
142. ปวช.5221030015สุขสันต์ อ่อนสุ่ยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
143. ปวช.5221030018อนนท์ ไขบุดดีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
144. ปวช.5221030019อนวัช โชคสวัสดิ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
145. ปวช.5221030020อนิรุท พิลาวรรณ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
146. ปวช.5221030021อภิลักษณ์ นาอุดมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
147. ปวช.5221030025เดชา ปะเขทานังโลหะการ เชื่อมโลหะ 
148. ปวช.5221030026ธนศักดิ์ ศรีจันทร์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
149. ปวช.5221030027นพเก้า องศากิจบริบูรณ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
150. ปวช.5221030037สาคร สีเสนโลหะการ เชื่อมโลหะ 
151. ปวช.5221030044เดชฤทธิ์ ระเวงวรรณโลหะการ เชื่อมโลหะ 
152. ปวช.5221030048ธวัชชัย รานอกโลหะการ เชื่อมโลหะ 
153. ปวช.5221030049นนท์ธนันต์ มอสูงเนินโลหะการ เชื่อมโลหะ 
154. ปวช.5221030054ปิยะพล พลเสนาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
155. ปวช.5221030058วีรศักดิ์ สุกเอี่ยมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
156. ปวช.5221030062อิทธิพล คณฑาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
157. ปวช.5221030066พิชัย สมโสกโลหะการ เชื่อมโลหะ 
158. ปวช.5221030069ชลิต มะณีศรีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
159. ปวช.5221030071สุรศักดิ์ พงษ์พรหมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
160. ปวช.5221030074อนุชา ชาญชราโลหะการ เชื่อมโลหะ 
161. ปวช.5221030075พรชัย สินสวัสดิ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
162. ปวช.5221030084วิษณุ มูลเคนโลหะการ เชื่อมโลหะ 
163. ปวช.5221030085อดิวัฒน์ ฝาชัยภูมิโลหะการ เชื่อมโลหะ 
164. ปวช.5221030088ปรัชญา เลาะไธสงค์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
165. ปวช.5221030089นพวรรณ ดีวิเศษโลหะการ เชื่อมโลหะ 
166. ปวช.5221030090ณัฐพงษ์ ดานชัยภูมิโลหะการ เชื่อมโลหะ 
167. ปวช.5221030091กสิวัฒน์ ดีทับไทยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
168. ปวช.5221040001ก้องไกร ศรีหาบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
169. ปวช.5221040002กิตติ ศรีครไทยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
170. ปวช.5221040003กิติพันธ์ คงจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
171. ปวช.5221040005เจตพล แก้วแสงทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
172. ปวช.5221040011ปริญญา แสไพศาลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
173. ปวช.5221040013ปิยราช บัวแย้มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
174. ปวช.5221040014ปิยะวัฒน์ เรืองฤทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
175. ปวช.5221040015วิฑูรย์ เรียงจอหอไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
176. ปวช.5221040018สุรชาติ เกษนอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
177. ปวช.5221040019สุรศักดิ์ ขันอาสาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
178. ปวช.5221040020สุรศักดิ์ วิสุทธิสายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
179. ปวช.5221040021อนนท์ บุญมีเขว้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
180. ปวช.5221040022เอกสันต์ ดงทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
181. ปวช.5221040024จงรัก พิมพ์ภักดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
182. ปวช.5221040025ฉัตรชัย เมืองวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
183. ปวช.5221040026เฉลิมพล เมืองวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
184. ปวช.5221040027ชัยมงคล ธงฤทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
185. ปวช.5221040028ชัยรัตน์ กะสันเทียะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
186. ปวช.5221040029เดชา สีโยธาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
187. ปวช.5221040030ปรัชญา ตั้งใจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
188. ปวช.5221040031ภูมิธร ทีบัวบานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
189. ปวช.5221040032วรวุฒิ ช่วยนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
190. ปวช.5221040035สงคราม พุ่มพรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
191. ปวช.5221040038อดิศร ปิดฝ้ายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
192. ปวช.5221040039ธนาพล ผ่ามศิวานัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
193. ปวช.5221040042อภินันท์ จันพักไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
194. ปวช.5221040045กิตติศักดิ์ วงษ์พัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
195. ปวช.5221040046ณรงค์เกียรติ บุตรเรืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
196. ปวช.5221040048ทรงกลด พงษ์สุพรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
197. ปวช.5221040049ธนวัฒน์ พัฒนะธีระกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
198. ปวช.5221040050ธรรนพ ปทุมถิ่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
199. ปวช.5221040051นคร ยืนนานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
200. ปวช.5221040060ศิวกร เชื้อชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
201. ปวช.5221040061สิทธิชาติ ยศไธสงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
202. ปวช.5221040064อนุชา ลาโสพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
203. ปวช.5221040065อภิชากร ธุระทำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
204. ปวช.5221040066เอกชัย ศรีสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
205. ปวช.5221040067กิตติภูมิ พลมณีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
206. ปวช.5221040071จีระศักดิ์ คณะสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
207. ปวช.5221040073ธีรวัฒน์ เกิดทวีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
208. ปวช.5221040074นัฐพล ขวัญศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
209. ปวช.5221040077พัชรพล หนูเส็งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
210. ปวช.5221040078พิทักษ์ วิสุทธิวัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
211. ปวช.5221040080ระพี ชำนาญกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
212. ปวช.5221040081วรพล เพิ่มผลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
213. ปวช.5221040083วีระพันธ์ พึ่งกุศลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
214. ปวช.5221040085สุขุม มีครไทยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
215. ปวช.5221040091กิตติทัศน์ จันเขียดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
216. ปวช.5221040094เจษฎา ระวิวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
217. ปวช.5221040096ธวัชชัย นันตาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
218. ปวช.5221040102เพชรคงคา พันธุ์ยางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
219. ปวช.5221040104รุ่งโรจน์ ครองพวกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
220. ปวช.5221040106สมทรง งาคมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
221. ปวช.5221040112ชินวัฒน์ เอกกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
222. ปวช.5221040115ทนงศักดิ์ งาคมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
223. ปวช.5221040118ธนาวุธ กุลประจวบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
224. ปวช.5221040120พรหมนรินทร์ เคนเหลื่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
225. ปวช.5221040121พีรวิชญ์ กมลรัตนพลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
226. ปวช.5221040124ศุภกิตติ์ โพธิ์สันเทียะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
227. ปวช.5221040132กฤตเมธ การุณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
228. ปวช.5221040133เกรียงศักดิ์ ไตรเวทย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
229. ปวช.5221040134ณัฐธิดา โชคมงคลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
230. ปวช.5221040135ไตรวิรัตน์ นารีรักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
231. ปวช.5221040137ธวัชชัย นิลแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
232. ปวช.5221040138ธีรพงษ์ หมู่หาญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
233. ปวช.5221040139ธีรพัฒน์ เพิ่มชีลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
234. ปวช.5221040140นครชัย โค้งสำโรงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
235. ปวช.5221040143ประเสริฐ ศิริสาการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
236. ปวช.5221040144มานะ ตุนชัยภูมิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
237. ปวช.5221040145รจนา ศักดิ์สุทิพย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
238. ปวช.5221040146รัฐพล เบ้าคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
239. ปวช.5221040147ศรราม หมั่นชาติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
240. ปวช.5221040148ศุภลักษณ์ นามโคตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
241. ปวช.5221040149สามารถ ผิวจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
242. ปวช.5221040152อรรถพล รักชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
243. ปวช.5221040153กฤษฎา อารีย์เจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
244. ปวช.5221040155คมกฤษณ์ คุ้มกุดขมิ้นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
245. ปวช.5221040156ฐิติพันธ์ สมบัติคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
246. ปวช.5221040157ณัฐวุฒิ ใสแสงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
247. ปวช.5221040162พงศธร วงโนนงิ้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
248. ปวช.5221040163พรธิดา เกื้อหนุนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
249. ปวช.5221040165มนตรี โง่นทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
250. ปวช.5221040167วชิรพันธุ์ หาญชาติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
251. ปวช.5221040169วัชรศักดิ์ ทองมีสิริพงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
252. ปวช.5221040170ศุภสิทธิ์ สัตยาคุณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
253. ปวช.5221040176ณัฐธัญ แสนเมืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
254. ปวช.5221040177นพพล โคนชัยภูมิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
255. ปวช.5221040178ประเสริฐ เงาชัยภูมิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
256. ปวช.5221040180พงศกร สมัยกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
257. ปวช.5221040182วัชรินทร์ เลาลาดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
258. ปวช.5221040184ศุภชัย พรพิพัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
259. ปวช.5221040187สุภรัตน์ หิรัญคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
260. ปวช.5221040188หัฐชัย ชวดชัยภูมิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
261. ปวช.5221040189อนันต์ พิริยะกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
262. ปวช.5221040192อาทิตย์ รอนราญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
263. ปวช.5221040195จักรกริช ชาญตะคุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
264. ปวช.5221040196จักรกฤษณ์ ปั่นกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
265. ปวช.5221040197ณัฐพงษ์ แสนสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
266. ปวช.5221040202พิรชัช หวานชิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
267. ปวช.5221040203พิษณุ เสาสมภพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
268. ปวช.5221040208อภิวัฒน์ สร้างคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
269. ปวช.5221040213คงธวัช เตี้ยไธสงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
270. ปวช.5221040214จักรกริช กล้ารอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
271. ปวช.5221040216ตรียุทธ ขิงจัตุรัสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
272. ปวช.5221040217ธนพล ราชานอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
273. ปวช.5221040219นันทภูมิ ปุสันเทียะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
274. ปวช.5221040223มณีรัตน์ เจริญภูมิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
275. ปวช.5221040224วสันต์ เกตุนอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
276. ปวช.5221040225วุฒธิชัย จันดาหารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
277. ปวช.5221040226ศักดา สารีอรรถไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
278. ปวช.5221040233กฤติยพงษ์ ขวัญวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
279. ปวช.5221040235คงเกษม ปักนอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
280. ปวช.5221040238ธีระศักดิ์ อินสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
281. ปวช.5221040242วรวัฒน์ ชัยฉลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
282. ปวช.5221040244วิริยะ แก้ววิเศษไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
283. ปวช.5221040245วีระพล ศรีประทุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
284. ปวช.5221040246ศรัณย์ หมั่นเหมาะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
285. ปวช.5221040250สิทธิชัย สุพรรณพงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
286. ปวช.5221040253เจษฎา ดวงเงินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
287. ปวช.5221040254อดิศักดิ์ รังแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
288. ปวช.5221040255พรเทพ จำปาราชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
289. ปวช.5221040256ธีระศักดิ์ หวะสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
290. ปวช.5221040258พรเทพ ดวงวิญญาณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
291. ปวช.5221040261ศุภณัฐ เจือหนองแวงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
292. ปวช.5221060001ณัฐพงษ์ เป้าสร้อยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
293. ปวช.5221060006พรชัย ใสหนองเป็ดการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
294. ปวช.5221060008วัชระ อยู่เจริญการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
295. ปวช.5221060009วีระพงษ์ ตั้งใจการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
296. ปวช.5221060012ศุภฤกษ์ อินบำรุงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
297. ปวช.5221060020เตวิช กองทองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
298. ปวช.5221060026มนต์ชัย แนวโนนทันการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
299. ปวช.5221060034ขนิษฐา ลาภขุนทดการก่อสร้าง โยธา 
300. ปวช.5221060036ณัฐกุล สอนกุดตุ้มการก่อสร้าง โยธา 
301. ปวช.5221060038พงษ์เทพ บรรลือการก่อสร้าง โยธา 
302. ปวช.5221060039เพ็ญผกา ทำนุการก่อสร้าง โยธา 
303. ปวช.5221060040ยุทธนา กาละสีรัมย์การก่อสร้าง โยธา 
304. ปวช.5221060041วารินทิพย์ พลชิตการก่อสร้าง โยธา 
305. ปวช.5221060042ศักดิ์ดา บุญทันการก่อสร้าง โยธา 
306. ปวช.5221060044สถาพร หาญจันทร์การก่อสร้าง โยธา 
307. ปวช.5221060047อิทธิกร สุทธิเมฆการก่อสร้าง โยธา 
308. ปวช.5221060052ณัฐพล โมคศิริการก่อสร้าง โยธา 
309. ปวช.5221060053พงศกร ศรีจันทร์การก่อสร้าง โยธา 
310. ปวช.5221060056ศิรินทร์ทิพย์ สิมาชัยการก่อสร้าง โยธา 
311. ปวช.5221060057ศิวนัฐ กางชาติการก่อสร้าง โยธา 
312. ปวช.5221060058ศิวพันธ์ กางชาติการก่อสร้าง โยธา 
313. ปวช.5221060059อดิเทพ โพธิ์ศรีการก่อสร้าง โยธา 
314. ปวช.5221060060อนุกูล มหาโยธีการก่อสร้าง โยธา 
315. ปวช.5221060063กฤษณา ชอบมากการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
316. ปวช.5221060066ชิดกมล โฉมสะอาดการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
317. ปวช.5221060069นิภาวัลย์ คลังจัตุรัสการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
318. ปวช.5221060071ภนาวุฒิ สีไชยการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
319. ปวช.5221060072รัชฎากรณ์ รักษ์มณีการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
320. ปวช.5221060073รัชนู ชูประยูรการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
321. ปวช.5221060077หนึ่งฤทัย ลาไปการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
322. ปวช.5221060078อนุรักษ์ ไชยบาลการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
323. ปวช.5221060079อรณี นิยมโภคการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
324. ปวช.5221060080อรอนงค์ จำนงค์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
325. ปวช.5221060081อริษา จ่าทันการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
326. ปวช.5221060083อานนท์ ก่อศิลป์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
327. ปวช.5221060092ประภารัตน์ อาจอาษาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
328. ปวช.5221060094เมธี พรประมินทร์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
329. ปวช.5221060095รัตนภนาพร ถนอมเชื้อการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
330. ปวช.5221060097วารุณี ศรีสง่าการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
331. ปวช.5221060102สุชน จะชาลีการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
332. ปวช.5221060104สุวิทย์ จำนงค์บุญการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
333. ปวช.5221060105อัญชลีพร ประสมศักดิ์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
334. ปวช.5221060106ขวัญ โพธิ์นอกการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
335. ปวช.5221060107ชญาณี คงสูงเนินการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
336. ปวช.5221060110ต่อศักดิ์ ศรชัยการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
337. ปวช.5221060113ประภาส วรวิบูลย์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
338. ปวช.5221060117รัชฎาพร ปัดลาดการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
339. ปวช.5221060118วีระยุทธ พรมสูงเนินการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
340. ปวช.5221060119ศศิวิมล เมียกขุนทดการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
341. ปวช.5221060129ศิริชัย ศิริกุลการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
342. ปวช.5221060131กิตติศักดิ์ สีหาบุตรการก่อสร้าง โยธา 
343. ปวช.5221060140ลินิน สมอชลนาวินการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
344. ปวช.5221060146ณัฐฐาอร จันทร์วงค์ษาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
345. ปวช.5221060149วัชรพงษ์ หนูคงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
346. ปวช.5222010001กนกวรรณ บุญเจิดพณิชยการ การบัญชี 
347. ปวช.5222010002กรณิกา ลาหนองแคนพณิชยการ การบัญชี 
348. ปวช.5222010004ชฎาพร นิยมโภคพณิชยการ การบัญชี 
349. ปวช.5222010005กชกร กั้วอาจนาพณิชยการ การบัญชี 
350. ปวช.5222010006ช่อทิพย์ แย้มทองพณิชยการ การบัญชี 
351. ปวช.5222010008เด่นนภา หนูสีพณิชยการ การบัญชี 
352. ปวช.5222010009ตรีรักษ์ นะสุวรรณ์พณิชยการ การบัญชี 
353. ปวช.5222010011ธัญวรัตน์ สำราญรมย์พณิชยการ การบัญชี 
354. ปวช.5222010012ธิดาพรรณ หาญประเสริฐพณิชยการ การบัญชี 
355. ปวช.5222010013นิตยา นิยมโภคพณิชยการ การบัญชี 
356. ปวช.5222010014นิศารัตน์ รอดเวียงพณิชยการ การบัญชี 
357. ปวช.5222010015บุษณีย์ ศรีสวัสดิ์พณิชยการ การบัญชี 
358. ปวช.5222010016ประกิต บูชาทิพย์พณิชยการ การบัญชี 
359. ปวช.5222010017ปริชาติ ปุเรทะตังพณิชยการ การบัญชี 
360. ปวช.5222010018พนิดา จำบัวขาวพณิชยการ การบัญชี 
361. ปวช.5222010019พรอุษา คงสุขโขพณิชยการ การบัญชี 
362. ปวช.5222010020เพชรสมัย อำนาจพณิชยการ การบัญชี 
363. ปวช.5222010021ไพริน ดวงเงินพณิชยการ การบัญชี 
364. ปวช.5222010022รัชนี พลจัตุรัสพณิชยการ การบัญชี 
365. ปวช.5222010023วัชระ แก้วอุดรพณิชยการ การบัญชี 
366. ปวช.5222010024วาสนา ผิวรักษาพณิชยการ การบัญชี 
367. ปวช.5222010025วิภาดา สูงขุนทดพณิชยการ การบัญชี 
368. ปวช.5222010026วิไลพร ทองนอกพณิชยการ การบัญชี 
369. ปวช.5222010028สรุตา หาญพิชัยพณิชยการ การบัญชี 
370. ปวช.5222010029สำเรียง ทวีวัยพณิชยการ การบัญชี 
371. ปวช.5222010030สุกัญญา เจนชัยภูมิพณิชยการ การบัญชี 
372. ปวช.5222010031สุดารัตน์ แก้วมาพณิชยการ การบัญชี 
373. ปวช.5222010032สุดารัตน์ บึดชัยภูมิพณิชยการ การบัญชี 
374. ปวช.5222010033สุพรรษา มั่นคงพณิชยการ การบัญชี 
375. ปวช.5222010034สุวรรณา สวัสดิ์ศรีพณิชยการ การบัญชี 
376. ปวช.5222010035หฤทัย พินิจกุลพณิชยการ การบัญชี 
377. ปวช.5222010037อรชุดา หมวดชัยภูมิพณิชยการ การบัญชี 
378. ปวช.5222010038อัษฎาวุธ แดงสกุลพณิชยการ การบัญชี 
379. ปวช.5222010039อุไรวรรณ กลิ่นสุคนธ์พณิชยการ การบัญชี 
380. ปวช.5222010041ขวัญฤดี ลันทดพณิชยการ การบัญชี 
381. ปวช.5222010042จริญา โกสุมภ์พณิชยการ การบัญชี 
382. ปวช.5222010044ชลธิชา บัวสันเทียะพณิชยการ การบัญชี 
383. ปวช.5222010045ณัฐธิดา หลงสุวรรณพณิชยการ การบัญชี 
384. ปวช.5222010046ทัศนียา แดงสกุลพณิชยการ การบัญชี 
385. ปวช.5222010047ธนาภรณ์ เพชรราชาพณิชยการ การบัญชี 
386. ปวช.5222010049นัฐวรรณ โชคเหมาะพณิชยการ การบัญชี 
387. ปวช.5222010050นันทยา จันทร์สว่างพณิชยการ การบัญชี 
388. ปวช.5222010051นันทวรรณ โยธาพณิชยการ การบัญชี 
389. ปวช.5222010055พรทิพย์ ปานาสาพณิชยการ การบัญชี 
390. ปวช.5222010058พรรณิภา เหล็กด่านพณิชยการ การบัญชี 
391. ปวช.5222010060ภัสสร ครูชัยภูมิพณิชยการ การบัญชี 
392. ปวช.5222010062เมธาวี เกษดาพณิชยการ การบัญชี 
393. ปวช.5222010063ราตรี ศรีเรืองชัยพณิชยการ การบัญชี 
394. ปวช.5222010064รุ่งทิวา ยอดครบุรีพณิชยการ การบัญชี 
395. ปวช.5222010065ลัดดาพร กมลพณิชยการ การบัญชี 
396. ปวช.5222010066ลัดดาวัลย์ ฝ่ายกลางพณิชยการ การบัญชี 
397. ปวช.5222010069วันวิสาข์ วงศ์พรหมพณิชยการ การบัญชี 
398. ปวช.5222010074สุจิตรา เลขนอกพณิชยการ การบัญชี 
399. ปวช.5222010076สุภาวดี ศรีบุญพณิชยการ การบัญชี 
400. ปวช.5222010077หนึ่งฤทัย ฐานหมั่นพณิชยการ การบัญชี 
401. ปวช.5222010078อภิญญา นพคุณพณิชยการ การบัญชี 
402. ปวช.5222010079อรนุช เกษนอกพณิชยการ การบัญชี 
403. ปวช.5222010080อัจฉริยา ประสานวงค์พณิชยการ การบัญชี 
404. ปวช.5222010083คณิดา ขุริลังพณิชยการ การบัญชี 
405. ปวช.5222010084จริยา คันทาพณิชยการ การบัญชี 
406. ปวช.5222010088จินดาพร เสนามาตย์พณิชยการ การบัญชี 
407. ปวช.5222010090จิรภา ถนอมศรีพณิชยการ การบัญชี 
408. ปวช.5222010091จิราภรณ์ พานาพณิชยการ การบัญชี 
409. ปวช.5222010094ชลิดา ไสยาสน์พณิชยการ การบัญชี 
410. ปวช.5222010095ชุลีพร ฦาชาพณิชยการ การบัญชี 
411. ปวช.5222010098ปริศนา ไหวพริบพณิชยการ การบัญชี 
412. ปวช.5222010099ปิยะพร โพธิ์เมืองเพียพณิชยการ การบัญชี 
413. ปวช.5222010100พจนา วงษ์ชูพณิชยการ การบัญชี 
414. ปวช.5222010102ภัทจิรา สุขประเสริฐพณิชยการ การบัญชี 
415. ปวช.5222010103ภัทรธิดา โพธิงามพณิชยการ การบัญชี 
416. ปวช.5222010105ลาวรรณ หิรัญรัตน์พณิชยการ การบัญชี 
417. ปวช.5222010107วาสนา จันสายออพณิชยการ การบัญชี 
418. ปวช.5222010112สมศิริ เขตชัยภูมิพณิชยการ การบัญชี 
419. ปวช.5222010114สุภาวดี ศรีษะใบพณิชยการ การบัญชี 
420. ปวช.5222010117อัจฉราวรรณ ทันท่าหว้าพณิชยการ การบัญชี 
421. ปวช.5222010119อารยา วงศ์บัณฑิตย์พณิชยการ การบัญชี 
422. ปวช.5222010124กุสุมา เครือแวงมนต์พณิชยการ การบัญชี 
423. ปวช.5222010126จักรพงษ์ ตรวจนอกพณิชยการ การบัญชี 
424. ปวช.5222010128จิราลักษณ์ ชมนาวังพณิชยการ การบัญชี 
425. ปวช.5222010130ณัฐนรี ดาวขุนทดพณิชยการ การบัญชี 
426. ปวช.5222010131ธนกฤต ใสรังกาพณิชยการ การบัญชี 
427. ปวช.5222010132ธนัยพร ชะโรธรพณิชยการ การบัญชี 
428. ปวช.5222010133นุชจิรา บุตรมาพณิชยการ การบัญชี 
429. ปวช.5222010134ปริฉัตร พลเสนาพณิชยการ การบัญชี 
430. ปวส.5331010001ไกรภูมิ คำนาคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
431. ปวส.5331010002ไกรสิทธิ์ ศรีรักษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
432. ปวส.5331010003ขวัญชัย นิยมบลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
433. ปวส.5331010004จักรพันธ์ อาจสามารถเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
434. ปวส.5331010005เจตพล วังสระเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
435. ปวส.5331010006ฉัตรชัย ตรงเมธีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
436. ปวส.5331010007เชิญโชค ราษีสวยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
437. ปวส.5331010008ณัฐพล ทองมีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
438. ปวส.5331010009ณัฐพล บุญทนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
439. ปวส.5331010011ไตรมิตร สากลางเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
440. ปวส.5331010013เทพพรชัย ชาจอหอเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
441. ปวส.5331010014ธรรมนูญ เรียงสันเทียะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
442. ปวส.5331010015ธวัชชัย จิตหาญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
443. ปวส.5331010016นพรัตน์ ฐานวิเศษเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
444. ปวส.5331010017นภาพล อิงไธสงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
445. ปวส.5331010018ปฐมพงษ์ กล้าแท้เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
446. ปวส.5331010019ประวิทย์ นิลทะการเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
447. ปวส.5331010020ปัญญา มณีวรรณเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
448. ปวส.5331010021พรพิทักษ์ ร่วมสุขเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
449. ปวส.5331010022พิพัฒน์พงศ์ พึ่งกุลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
450. ปวส.5331010023พิสิฐ ทรงจอหอเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
451. ปวส.5331010025โยธิน ใยสิงห์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
452. ปวส.5331010026โยธิน รุ่งโชติเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
453. ปวส.5331010027วัชระ ราชานอกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
454. ปวส.5331010028วีระยุทธ แก้วทรัพย์เจริญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
455. ปวส.5331010029วุฒินันท์ อุดโวเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
456. ปวส.5331010031ศิลา พรมเกษรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
457. ปวส.5331010033สุจินดา ขวิตชัยภูมิเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
458. ปวส.5331010035เสกสรรค์ งอกนาวังเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
459. ปวส.5331010036อดิศักดิ์ ชาญตะคุเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
460. ปวส.5331010037อนุธรณ์ สัจจะสังข์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
461. ปวส.5331010038อนุรักษ์ หกขุนทดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
462. ปวส.5331010039อัครเดช หาญชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
463. ปวส.5331010040อาทร แพงหอมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
464. ปวส.5331010041อาทิตย์ ประทุมศิลาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
465. ปวส.5331010042อารัญ ภูทองบ่อเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
466. ปวส.5331010043เอกพล หอมดวงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
467. ปวส.5331010044ธีระวัฒน์ โคตรนาวังเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
468. ปวส.5331010045ภูมินทร์ ดีน้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
469. ปวส.5331010046รชตะ ฐานวิเศษเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
470. ปวส.5331010047สัมพันธ์ หาญนอกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
471. ปวส.5331010048สุภาพ แก้วอุดรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
472. ปวส.5331010051นันทวิทย์ เหมือนพิมพ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
473. ปวส.5331010052ประชาฤทธิ์ ฝากาทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
474. ปวส.5331010053สามารถ นาคาวงษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
475. ปวส.5331010055วิพัทธพล พลขุนทดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
476. ปวส.5331010057ภานุพงศ์ ไชยเสนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
477. ปวส.5331010072คีรีรัตน์ หงษ์รัตน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
478. ปวส.5331010073จตุรงค์ ชัยภักดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
479. ปวส.5331010074จักรพันธ์ หมู่โสภณเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
480. ปวส.5331010075จิรศักดิ์ ชานนท์เมืองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
481. ปวส.5331010076ฉัตรชัย หาญรบเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
482. ปวส.5331010078เฉลิมพล สัจจชลพันธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
483. ปวส.5331010079ชนะชัย งามพลกรังเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
484. ปวส.5331010080ชัชชัย หนชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
485. ปวส.5331010082ณัฐกรณ์ กาศสันเทียะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
486. ปวส.5331010083ณัฐวุฒิ ชนะชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
487. ปวส.5331010084เดชณรงค์ หลงสีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
488. ปวส.5331010085ทรงเดช เริงฤทธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
489. ปวส.5331010086ทิพากร จันทร์สว่างเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
490. ปวส.5331010087ธีรพงศ์ อุดมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
491. ปวส.5331010088ธีรพันธุ์ สวงโทเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
492. ปวส.5331010090ปริญญา เอื้อปัดชาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
493. ปวส.5331010092พงษ์สวัสดิ์ แก้วขวาน้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
494. ปวส.5331010093พลพิทัศน์ ประกอบผลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
495. ปวส.5331010094ไพรัตน์ ปัถพีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
496. ปวส.5331010095มนัส นอขุนทดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
497. ปวส.5331010097รุ่งศักดิ์ ประสงค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
498. ปวส.5331010098วรนาถ คำจุมพลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
499. ปวส.5331010100วิชิต ขมประเสริฐเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
500. ปวส.5331010102วีระยุทธ ทองทิพย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
501. ปวส.5331010103ศรัณย์ ชวดชัยภูมิเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
502. ปวส.5331010104ศักดา ปิ่นเกตุเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
503. ปวส.5331010105สายัณห์ ธงภักดิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
504. ปวส.5331010106สุจินดา โชคบำรุงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
505. ปวส.5331010107สุทัศน์ ก้อนเพชรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
506. ปวส.5331010108สุรชัย ดวงวิญญาณเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
507. ปวส.5331010110อลงกต ศรีธัญรัตน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
508. ปวส.5331010111อาณัฐ ศรีวิพัฒน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
509. ปวส.5331010114ธีรชัย ชูประเสริฐเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
510. ปวส.5331010115นฤเบศร์ สามารถไทยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
511. ปวส.5331010116วรพงศ์ บัวคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
512. ปวส.5331010117วสันต์ นนตรีรัตน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
513. ปวส.5331010118วิทยา จันทร์ช่วยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
514. ปวส.5331010119สิทธิชัย ลีดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
515. ปวส.5331010120อดิศักดิ์ จันทร์เวียงชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
516. ปวส.5331010121ชาคริต คณะเจริญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
517. ปวส.5331010123นิพนธ์ ฤทธิ์รักษาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
518. ปวส.5331020001กฤษณพล ธรรมรักษ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
519. ปวส.5331020003ขวัญรอง วิพันธ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
520. ปวส.5331020004จักรกริช จันทะสอเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
521. ปวส.5331020005จักรพันธ์ ทางชัยภูมิเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
522. ปวส.5331020006จิรพงศ์ โบราณมูลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
523. ปวส.5331020007จิระเดช แช่มช้อยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
524. ปวส.5331020008จิริณี ถาเบ้าเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
525. ปวส.5331020011ชัยณรงค์ อุราเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
526. ปวส.5331020012ชาญรบ คุ้มโนนชัยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
527. ปวส.5331020013ณรงค์ชัย หมวดชัยภูมิเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
528. ปวส.5331020014ดนัย พรมเมืองเก่าเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
529. ปวส.5331020015เดโช เจียมชัยภูมิเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
530. ปวส.5331020017ทัศนีย์ สมบัติเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
531. ปวส.5331020018ธวัชชัย นิตย์ชัยภูมิเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
532. ปวส.5331020019ธีระพงศ์ จันคำเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
533. ปวส.5331020021ประทีป มีเค้าเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
534. ปวส.5331020022ปิยรัฐ หมู่โสภิณเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
535. ปวส.5331020023พิษณุ อุทธาเรียนเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
536. ปวส.5331020024มงคล คงปัญญาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
537. ปวส.5331020027วัฒนา สิงห์ขุนทดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
538. ปวส.5331020028วิทวัส สวัสดิ์รักษ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
539. ปวส.5331020029วีรชน พลรัตน์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
540. ปวส.5331020030วีระศักดิ์ รุจาคมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
541. ปวส.5331020031วุฒิชัย ลีลาศเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
542. ปวส.5331020032ศุภฤกษ์ พรพิศเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
543. ปวส.5331020034สันติภาพ ทานทอดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
544. ปวส.5331020035เสกสรร คุ้มบุ่งคล้าเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
545. ปวส.5331020036อนุวัฒน์ ชัยชมภูเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
546. ปวส.5331020038อำพล รูปต่ำเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
547. ปวส.5331020044จิระยุทธ สีทานอกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
548. ปวส.5331020045เจตริน จันอาจเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
549. ปวส.5331020047ณัฐชัย อุ่นรัมย์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
550. ปวส.5331020048ทศพร จำบัวขาวเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
551. ปวส.5331020049ทศพล พรประสิทธิ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
552. ปวส.5331020051ธรรมรงค์ รอนยุทธเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
553. ปวส.5331020053ธีรวัฒน์ พุฒมะรังเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
554. ปวส.5331020054ธีรศักดิ์ ภักดีรัตน์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
555. ปวส.5331020055นพดล บุญจิตเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
556. ปวส.5331020056นันทนา หาญเสนาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
557. ปวส.5331020057บรรจง สวยสูงเนินเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
558. ปวส.5331020058ปรมัตถ์ แสงบำรุงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
559. ปวส.5331020059ปรีชา ปรางค์ชัยภูมิเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
560. ปวส.5331020060ภิสิทธิ์ ยงชัยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
561. ปวส.5331020061รัฐพล คะสกุลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
562. ปวส.5331020062ลัดดาพร มาตนอกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
563. ปวส.5331020063วรวรรณ เติมพันธุ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
564. ปวส.5331020064วรวุฒิ มาตรปัญญาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
565. ปวส.5331020065วัชรินทร์ ชัยเพชรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
566. ปวส.5331020066วันชัย รักษาพวกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
567. ปวส.5331020067วาทวรรธน์ จรแก้วเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
568. ปวส.5331020068วิวัฒน์ ไปบนเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
569. ปวส.5331020069ศราวุฒิ ประสานศักดิ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
570. ปวส.5331020070ศิริพงศ์ ปราบนอกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
571. ปวส.5331020071ศิริพร ภักดิ์ชัยภูมิเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
572. ปวส.5331020072สงกรานต์ รอดเวียงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
573. ปวส.5331020073สราวุธ ไชยเสนาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
574. ปวส.5331020074สิทธิพงษ์ วงษ์ลาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
575. ปวส.5331020075สุขสันต์ แสงคำเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
576. ปวส.5331020076สุจินดา เพิ่มชีลองเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
577. ปวส.5331020077สุรศักดิ์ มูลศรีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
578. ปวส.5331020079อดิศักดิ์ สุริวงค์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
579. ปวส.5331020080อนุรักษ์ ขวัญมงคลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
580. ปวส.5331020082อาทร อินทร์จันทร์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
581. ปวส.5331020083อาทิตย์ สมดีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
582. ปวส.5331020084อุทัย สินโพธิ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
583. ปวส.5331020085เอกชัย แสนสระเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
584. ปวส.5331020086เอนก ป้อพันธุ์ดุงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
585. ปวส.5331020087อรรถกร ดังชัยภูมิเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
586. ปวส.5331020091กมล สิงห์จันทร์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
587. ปวส.5331020092กิตติพงษ์ รามขามเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
588. ปวส.5331020093กานต์ เที่ยงสันเทียะเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
589. ปวส.5331020094จิราภรณ์ ประกำแหงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
590. ปวส.5331020096ชนวีร์ เคนศรีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
591. ปวส.5331020098ณัฐศักดิ์ มีมั่งคั่งเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
592. ปวส.5331020099ทรงกรด หาจัตุรัสเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
593. ปวส.5331020100ธนากร ทานทอดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
594. ปวส.5331020101ธวัฒน์วงค์ แวงดงบังเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
595. ปวส.5331020103ธีระวัฒน์ นิรัมย์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
596. ปวส.5331020104ธีระศักดิ์ หวังหยิบกลางเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
597. ปวส.5331020105น้ำฝน แอ้ชัยภูมิเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
598. ปวส.5331020106นิติรักษ์ ใจเร็วเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
599. ปวส.5331020107นิภา พลเดชเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
600. ปวส.5331020110ปฐมพงษ์ อินยิ้มเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
601. ปวส.5331020111ประพล ศรีชัยภูมิเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
602. ปวส.5331020112ประภาส พรสวัสดิ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
603. ปวส.5331020113ประภาส พิมพลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
604. ปวส.5331020115ประสงค์ โพธิ์ศรีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
605. ปวส.5331020117ปิยะพงษ์ มุ่งสมัครเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
606. ปวส.5331020118พงษ์ศักดิ์ คำบัวเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
607. ปวส.5331020119พัฒนพงษ์ เชื้อประทุมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
608. ปวส.5331020121ภูษิต จังหวะเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
609. ปวส.5331020123รัชนี เผ่าชัยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
610. ปวส.5331020124วันชัย สนธิเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
611. ปวส.5331020126วิชวน มีขวัญแก้วเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
612. ปวส.5331020127วิทวัช กองขุนทดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
613. ปวส.5331020128วินัย ปานจำรูญเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
614. ปวส.5331020129วุฒิชัย สังวิจิตรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
615. ปวส.5331020130วุฒิชัย สิงหาพรมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
616. ปวส.5331020131ศิริพงษ์ ทองคำเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
617. ปวส.5331020133สันติสุข สังมาตเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
618. ปวส.5331020134สิทธิศักดิ์ นูพลกรังเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
619. ปวส.5331020135วีรยุทธ ดวงจันนีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
620. ปวส.5331020137สมบูรณ์ นามโคตรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
621. ปวส.5331020139สุวิชา ศรีกุดเลาะเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
622. ปวส.5331020140สุพรรณ เจนบ้านผือเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
623. ปวส.5331020142สุรศักดิ์ มีมรรยาทเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
624. ปวส.5331020143สุธน สมัยกลางเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
625. ปวส.5331020144สุเมธี แน่นสนิทเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
626. ปวส.5331020145เสกสรรค์ จันทาสีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
627. ปวส.5331020146อภิศาล สมวงค์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
628. ปวส.5331020147อานนท์ พรมเมตตาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
629. ปวส.5331020149อานนท์ เคนสันเทียะเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
630. ปวส.5331020150อัฐพงษ์ ดวงจินดาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
631. ปวส.5331020151ครรชิต ยวงทองเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
632. ปวส.5331020152ชาญกมล มหาหิงษ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
633. ปวส.5331020155ประพัฒน์ จักษุทิพย์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
634. ปวส.5331020156พงศ์กฤต โยสีคุณเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
635. ปวส.5331020157มนตรี การบรรจงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
636. ปวส.5331020158ยุทธพงษ์ คุณอุตส่าห์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
637. ปวส.5331020159ลิขิต มุเขวาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
638. ปวส.5331020160วิทยา รมย์ไธสงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
639. ปวส.5331020161วิศรุต งาคมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
640. ปวส.5331020164เทอดพงษ์ ลาดนอกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
641. ปวส.5331020165วุฒิพงษ์ หัดโนนตุ่นเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
642. ปวส.5331020166สุทิน โม่งปราณีตเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
643. ปวส.5331020167พิชิต ลอยวงษ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
644. ปวส.5331020170กิตติณัฏฐ์ ปล้องมะณีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
645. ปวส.5331020172ณัฐพร ชัยเชิดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
646. ปวส.5331020173ณัทชศัก ชวภัธโชคชัยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
647. ปวส.5331020174ธันวา เจือบัวขาวเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
648. ปวส.5331020175ประภาภรณ์ เผ่าชัยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
649. ปวส.5331020177วัชรพงษ์ งอกชัยภูมิเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
650. ปวส.5331020179แสนภูมิ คิดสุขุมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
651. ปวส.5331020180อัครพันธ์ บัวจัตุรัสเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
652. ปวส.5331020181อำนาจ พงค์สุวรรณเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
653. ปวส.5331020183มานิตย์ งามดีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
654. ปวส.5331020184อารยา รุ่งทิมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
655. ปวส.5331020185พิสิฐ เมตตาจิตรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
656. ปวส.5331030001กฤษดา อภัยนอกเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
657. ปวส.5331030002กิตติ กล้าประจันเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
658. ปวส.5331030003ไกรวุฒิ แต่งชัยภูมิเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
659. ปวส.5331030004จักรพันธ์ จินทองหลาบเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
660. ปวส.5331030005ฉัตรชัย ญาติสมบูรณ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
661. ปวส.5331030006ณัฐพล ศรีมากเปรี่ยมเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
662. ปวส.5331030008ธวัชชัย ม่วงเพชรเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
663. ปวส.5331030009ธีรชัย แก้วใสเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
664. ปวส.5331030010ธีระพงษ์ บุญสุขเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
665. ปวส.5331030011พิชิต เนตไธสงเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
666. ปวส.5331030013วัฒนา วิเศษแสงเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
667. ปวส.5331030015วุฒิศักดิ์ งอกทองเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
668. ปวส.5331030017สมเกียรติ คงม่วงหมู่เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
669. ปวส.5331030018อิธิวัฒน์ ทัศน์สูงเนินเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
670. ปวส.5331030019พิชิต โอวาทวงษ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
671. ปวส.5331030020ศุภเดช หิรัญคำเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
672. ปวส.5331030021คนองศักดิ์ ปาดเปอร์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
673. ปวส.5331030033นนทพล บุญปราการเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
674. ปวส.5331030034พรมรินทร์ อินนอกเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
675. ปวส.5331030035ยุทธสันต์ เนตรแสงศรีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
676. ปวส.5331030036วรพงษ์ หาญจันทร์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
677. ปวส.5331030037ศิริมงคล เฮี่ยงหล้าเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
678. ปวส.5331030038สมภพ ชื่นสบายเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
679. ปวส.5331030039สาตะวัน แสงจันทร์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
680. ปวส.5331030040อนุชา ปลื้มชัยเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
681. ปวส.5331030042อมร คงกำแพงเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
682. ปวส.5331030043เอกพงษ์ วัฒนพันธ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
683. ปวส.5331030048มรกต หมื่นไธสงเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
684. ปวส.5331040002กาลัญญู หมั่นถิ่นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
685. ปวส.5331040003กิตติวัฒน์ นิยมพงษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
686. ปวส.5331040004ฉัตรชัย จำบัวขาวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
687. ปวส.5331040006ชำนาญ สีเมืองเพียไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
688. ปวส.5331040007เชิดชู เพียโคตรแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
689. ปวส.5331040008ณรงค์ฤทธิ์ เปล่งวรรณไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
690. ปวส.5331040010ทินวัฒน์ สมคิดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
691. ปวส.5331040011ปรีชา ประเสริฐจุมพลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
692. ปวส.5331040012พงศกร แก้วสารภูมิไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
693. ปวส.5331040013พงศกร อุปแดงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
694. ปวส.5331040014พงษ์พันธุ์ สำอางเนตรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
695. ปวส.5331040015พลวัตร โพธิ์สันเทียะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
696. ปวส.5331040016พาโชค หล่อดงบังไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
697. ปวส.5331040017พิพัฒพงษ์ ทันรังกาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
698. ปวส.5331040019ภาสกร ตอฤทธิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
699. ปวส.5331040020เมธี ทองเลี่ยมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
700. ปวส.5331040021วรวิทย์ หาญสมบัติไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
701. ปวส.5331040022วรวุฒิ ศิริกัลยาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
702. ปวส.5331040023วรุต หิมลีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
703. ปวส.5331040024วรุตม์ แตงพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
704. ปวส.5331040025วิวัฒน์ เพียนอกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
705. ปวส.5331040026ศิริศักดิ์ แฟงชัยภูมิไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
706. ปวส.5331040027ศิวา เถื่อนสันเทียะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
707. ปวส.5331040028สมเกียรติ กิจโสภาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
708. ปวส.5331040029สานิตย์ แก้วปัญญาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
709. ปวส.5331040030สุชาติ ประเสริฐชัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
710. ปวส.5331040031สุเมธ ปัญโยวะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
711. ปวส.5331040032สุรเดช แท่นนอกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
712. ปวส.5331040033สุระชาติ จันทร์มณีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
713. ปวส.5331040034อนุชิต ถิ่นสมบูรณ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
714. ปวส.5331040035เอกลักษณ์ กังวัตรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
715. ปวส.5331040036กิตติพันธ์ พงษ์ขวาน้อยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
716. ปวส.5331040037กุศล บุญหลายไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
717. ปวส.5331040038ณัฐกร มาชัยภูมิไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
718. ปวส.5331040039ธีระวัฒน์ สุขบัวใหญ่ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
719. ปวส.5331040040ปณิธาน รัตนนนท์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
720. ปวส.5331040043ขันติ ทองเดชไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
721. ปวส.5331040044เจตพล ตั้งใจไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
722. ปวส.5331040045ฉัตรชัย พงศ์สุวรรณไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
723. ปวส.5331040046เฉลิมเกียรติ รักษาชนม์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
724. ปวส.5331040047ชาคริต แผลงรักษาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
725. ปวส.5331040050ณัฏฐากร ชมภูวิเศษไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
726. ปวส.5331040051ณัฐกร ศรีวัฒนพงศ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
727. ปวส.5331040053ณัฐพงษ์ งอกภูเขียวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
728. ปวส.5331040054ณัฐพล เพียรชัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
729. ปวส.5331040055ดนัย บรรเทากุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
730. ปวส.5331040056ทนงศักดิ์ อุทัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
731. ปวส.5331040057ทศพล ชนะชัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
732. ปวส.5331040058จิรนันท์ สะอาดถิ่นไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
733. ปวส.5331040060ธีรวัฒน์ แพ้ภูเขียวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
734. ปวส.5331040061ธีรวัฒน์ สุขปานไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
735. ปวส.5331040063นฤมล บุรวงศ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
736. ปวส.5331040064ประกาย ปลื้มโชคไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
737. ปวส.5331040065ประณต การเขว้าไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
738. ปวส.5331040066ประดิษฐ์ ศุภมาตย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
739. ปวส.5331040067ปิยะฉัตร ชินเขว้าไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
740. ปวส.5331040068พงษ์ศักดิ์ พินิจพลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
741. ปวส.5331040069พยนต์ จ่าชัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
742. ปวส.5331040071ไพศาล กันหาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
743. ปวส.5331040072ธนัท เพชรพูนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
744. ปวส.5331040073มนัส หนูฉลุงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
745. ปวส.5331040074วรพล บัวบานไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
746. ปวส.5331040075วรุต แน่นอุดรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
747. ปวส.5331040076วสันต์ เหล่าขยันไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
748. ปวส.5331040077วันเฉลิม บำรุงหมู่ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
749. ปวส.5331040079วิชากร กุมภาว์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
750. ปวส.5331040081ยุทธศาสตร์ พลจัตุรัสไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
751. ปวส.5331040083วีระพงษ์ จวนชัยภูมิไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
752. ปวส.5331040084วีระศักดิ์ เคนวิเศษไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
753. ปวส.5331040085วุฒิชัย อินดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
754. ปวส.5331040086ศรัณย์ กันชัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
755. ปวส.5331040087ศักดนัย รังษีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
756. ปวส.5331040088ศักดิ์ดา แนวโนนทันไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
757. ปวส.5331040089ศักดิ์อนันต์ เอกาชัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
758. ปวส.5331040090ศิริศักดิ์ มาตรเริงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
759. ปวส.5331040091ศุภชัย ประสิทธิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
760. ปวส.5331040093สุชาดา ศิลาขันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
761. ปวส.5331040095สุรชัย สารกุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
762. ปวส.5331040096โสพินญา ทุมพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
763. ปวส.5331040097อดิศร ศรีทุมมาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
764. ปวส.5331040098อธิวัฒน์ วิชัยกุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
765. ปวส.5331040099โยธิน ฟืมชัยภูมิไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
766. ปวส.5331040100วิหค คำลายไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
767. ปวส.5331040101ณัฐพงษ์ แหขุนทดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
768. ปวส.5331040102อภิชาติ โตนชัยภูมิไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
769. ปวส.5331040103อมรเทพ แสงจันทร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
770. ปวส.5331040106อลงกรณ์ วงค์เฟืองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
771. ปวส.5331040108ศักดิ์ธยา คชสูงเนินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
772. ปวส.5331040109อนิรุธ เจริญชีพไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
773. ปวส.5331040110อนุรักษ์ นามวิจิตรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
774. ปวส.5331040111อรรถพล ระวิพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
775. ปวส.5331040112เอกมนต์ วงษ์ษาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
776. ปวส.5331040113อาภาภรณ์ คล้ายสูงเนินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
777. ปวส.5331040115ทิชากร ไหมมาลาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
778. ปวส.5331040119ภาธร อินทรคุปต์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
779. ปวส.5331040121สุวรรณ ศรีษะใบไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
780. ปวส.5331040122ศรายุทธ ประจญหาญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
781. ปวส.5331040123กฤษฎา สีหามาตย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
782. ปวส.5331040127ประเทือง บุตรเขียวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
783. ปวส.5331040128ศิริศักดิ์ โภคาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
784. ปวส.5331040130ปรีชา แพโสภณไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
785. ปวส.5331040131ธวัชชัย ชำนาญพลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
786. ปวส.5331040133ปิยพงษ์ ตาปราบไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
787. ปวส.5331040135พิทูร ศรีน้ำคำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
788. ปวส.5331050001กฤษฎา จินดามณีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
789. ปวส.5331050002กฤษดา ประจวบมอญอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
790. ปวส.5331050003กิตติ พันธ์บุญอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
791. ปวส.5331050004เกียรติศักดิ์ หงษ์ไทยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
792. ปวส.5331050005โกวิท มองฤทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
793. ปวส.5331050006จักรพันธ์ ชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
794. ปวส.5331050007จิตกร กอสันเทียะอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
795. ปวส.5331050008เจษฎา มาโพนทองอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
796. ปวส.5331050009ชลธิชา เชื้อโนนแดงอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
797. ปวส.5331050010ชาตรี ไฝชัยภูมิอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
798. ปวส.5331050012ณรงค์วิทย์ พงศ์จันทร์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
799. ปวส.5331050013ณัฐวดี สุทธาระชีวะศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
800. ปวส.5331050014กฤษฎา ดวงมณีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
801. ปวส.5331050015ทนงศักดิ์ แซ่เตียวอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
802. ปวส.5331050016ทรงวุฒิ คำภูอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
803. ปวส.5331050017ทศพล คงสูงเนินอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
804. ปวส.5331050018ทศพล โพธิ์ราชอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
805. ปวส.5331050019ทัศพล ทิชัยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
806. ปวส.5331050020ธณัฐ บำรุงชัยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
807. ปวส.5331050021ธวัชชัย คำสันอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
808. ปวส.5331050022ธีรวัฒน์ ฐานวิศัยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
809. ปวส.5331050023ประวิทย์ เจริญอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
810. ปวส.5331050024ปราโมทย์ ขำชัยภูมิอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
811. ปวส.5331050025ปริญญา ลีลาเมืองอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
812. ปวส.5331050026พายุ ร่างเจริญอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
813. ปวส.5331050027ภัชรชัย แก้วน่านอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
814. ปวส.5331050028ณัฐวุฒิ วันนาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
815. ปวส.5331050029เมธี พันธุ์เสืออิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
816. ปวส.5331050030ยุทธนา พูนด้วงอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
817. ปวส.5331050031เรืองศักดิ์ ช่วยนาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
818. ปวส.5331050033วัชราวุธ สอนชัยภูมิอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
819. ปวส.5331050034วีรชน เลขนอกอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
820. ปวส.5331050035วีรยุทธ ยิ่งประเสริฐอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
821. ปวส.5331050036วุฒิชัย เติมศักดิ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
822. ปวส.5331050037วุฒิชัย สนิทไทยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
823. ปวส.5331050038ศรัญญู หนาจัตุรัสอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
824. ปวส.5331050039ธนศาสตร์ ชาติชัยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
825. ปวส.5331050040สิทธิชัย ลีใสอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
826. ปวส.5331050041สุพรรษา พึ่งไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
827. ปวส.5331050042ภาคภูมิ กองนอกอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
828. ปวส.5331050043สันทัด สารธรรมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
829. ปวส.5331050044อานนท์ ชนะทะเลอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
830. ปวส.5331050045อนุชา ชิณวงศ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
831. ปวส.5331050046อำนาจ พุทธาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
832. ปวส.5331050047เอกชัย นิยมพันธุ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
833. ปวส.5331050048อรรถพล จันทวงษ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
834. ปวส.5331050049อานนท์ บุญตอบอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
835. ปวส.5331050050เอกนรินทร์ สุกใสอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
836. ปวส.5331050061เกรียงเดช โคตรละครอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
837. ปวส.5331050062ชานนท์ เลี่ยมปรีชาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
838. ปวส.5331050064เทียนชัย สิมมาวงค์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
839. ปวส.5331050065ธนากร กล้ารมรานอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
840. ปวส.5331050066ธรรมนูญ ผลกระเบาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
841. ปวส.5331050067ธีรฉัตร กุลธรรมโมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
842. ปวส.5331050070มงคล ดิเรกผลอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
843. ปวส.5331050071จิรายุทธ์ ศรีโพธิ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
844. ปวส.5331050072วันเพ็ญ ใจฮวบอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
845. ปวส.5331050073ศรราม อินนอกอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
846. ปวส.5331050074ศิริชัย พรประไพอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
847. ปวส.5331050075สราวุฒิ โอดพัฒอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
848. ปวส.5331050076สุธี ทวีทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
849. ปวส.5331050077เฉลียว บัวศิลาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
850. ปวส.5331050079อภิวัฒน์ พันธุสุขอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
851. ปวส.5331050081อานนท์ พงษ์ไพรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
852. ปวส.5331050082อำไพภรณ์ โพธิสมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
853. ปวส.5331050083รุ่งโรจน์ อัครจันทร์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
854. ปวส.5331050085ศราวุธ ซาไชยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
855. ปวส.5331050086อนนท์ แป๊ะซานอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
856. ปวส.5331050087ทวีศักดิ์ ประทุมทองอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
857. ปวส.5331050088นิกร สวัสดิ์เดชอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
858. ปวส.5331050094ณัฐพล ปักการเตอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
859. ปวส.5331050095วรพงษ์ เจียมภักดีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
860. ปวส.5331060001ณัฐดนัย ปราณีชาติการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
861. ปวส.5331060002ทรงวุฒิ พันธุ์รัมย์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
862. ปวส.5331060003บัญชา ชูหนองทอนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
863. ปวส.5331060004ผดุงเกียรติ ภูวญาณการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
864. ปวส.5331060005สมคิด กองแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
865. ปวส.5331060006สาธิต ขุนบาลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
866. ปวส.5331060007สุเมธ กลั่นกลางการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
867. ปวส.5331080001จันทิมา น้อยจัตุรัสเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
868. ปวส.5331080002ช่อทิพย์ โนมขุนทดเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
869. ปวส.5331080005รันจวน สีสาวแหเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
870. ปวส.5331080007สุจิตรา สิงห์โนนเชือกเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
871. ปวส.5331080008สุนิษา มีสุวรรณ์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
872. ปวส.5331080009ชลธิชา มยุโรวาสเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
873. ปวส.5331080010ธิดารัตน์ มีชัยสิทธิ์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
874. ปวส.5331080021ชลธิชา ธงภักดิ์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
875. ปวส.5331080022ธนายุ ทันท่าหว้าเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
876. ปวส.5331080024บัญชา ยอดนอกเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
877. ปวส.5331080025มัทนียา ดงทองเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
878. ปวส.5331080026เทวเทพ ประทุมทรายเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
879. ปวส.5331080027ยุวดี ลองจำนงค์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
880. ปวส.5331080028ศตวรรษ ทางชัยภูมิเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
881. ปวส.5331080029ธนพงษ์ แซ่เตียวเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
882. ปวส.5331080030กัลยา มีศักดิ์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
883. ปวส.5331080031วิภาวดี ประทุมธงเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
884. ปวส.5331080032อานนท์ เวงวิรัตน์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
885. ปวส.5331210001กิตติศักดิ์ เชื้ออาสาโยธา โยธา 
886. ปวส.5331210002ไกรสร คำแพงศรีโยธา โยธา 
887. ปวส.5331210004ชัยมงคล ลาปะโยธา โยธา 
888. ปวส.5331210005ดวงดาว แสงแก้วโยธา โยธา 
889. ปวส.5331210006เทวินทร์ ชินโคตรโยธา โยธา 
890. ปวส.5331210009พงษ์ศักดิ์ ฦาชาโยธา โยธา 
891. ปวส.5331210010ภูวดล ดลประสิทธิ์โยธา โยธา 
892. ปวส.5331210011มะลิวัลย์ มาตนอกโยธา โยธา 
893. ปวส.5331210012ลิขิต คัชเขียวโยธา โยธา 
894. ปวส.5331210013วิศิษฐ์ แสงไชยาโยธา โยธา 
895. ปวส.5331210014วีระศักดิ์ พลชาลีโยธา โยธา 
896. ปวส.5331210015ศักดิ์ชัย ไฝชัยภูมิโยธา โยธา 
897. ปวส.5331210017สุริยา อาจนาฝายโยธา โยธา 
898. ปวส.5331210018อนันต์ วงค์กัณหาโยธา โยธา 
899. ปวส.5331210019อนุกูล ม่วงจีนโยธา โยธา 
900. ปวส.5331210020อภิสิทธิ์ สุขสานต์โยธา โยธา 
901. ปวส.5331210022วิศรุต ทองเจริญโยธา โยธา 
902. ปวส.5331210023อรรถพล คงโนนกอกโยธา โยธา 
903. ปวส.5331210025วิยุดา อุดมโยธา โยธา 
904. ปวส.5331210026สุนิสา ถนอมพันธ์โยธา โยธา 
905. ปวส.5331210027รังสรรค์ ศรีชัยภูมิโยธา โยธา 
906. ปวส.5331210030นาวี อ้อมนอกโยธา โยธา 
907. ปวส.5331210033สุรศักดิ์ มะโนโยธา โยธา 
908. ปวส.5331210036พรทิพย์ ตั้งนารีโยธา โยธา 
909. ปวส.5331210037ณัฐนิช แซ่อึ้งโยธา โยธา 
910. ปวส.5331210039จิรายุทธ เค็งชัยภูมิโยธา โยธา 
911. ปวส.5331210043อาทิตย์ ไพรศรีโยธา โยธา 
912. ปวส.5331210044อานนท์ ภิรมจิตร์โยธา โยธา 
913. ปวส.5331210045กาญจนา เหิงขุนทดโยธา โยธา 
914. ปวส.5332010001กิตติ์สินี สุริวงค์การบัญชี การบัญชี 
915. ปวส.5332010002เกล็ดทราย จีบพิมายการบัญชี การบัญชี 
916. ปวส.5332010003เกศนภา ตระการพงศ์วัฒนะการบัญชี การบัญชี 
917. ปวส.5332010004ขวัญฤดี กาดกองการบัญชี การบัญชี 
918. ปวส.5332010005จริยา สุภากุลการบัญชี การบัญชี 
919. ปวส.5332010006จันทร์ธิมา ชำนาญกุลการบัญชี การบัญชี 
920. ปวส.5332010007จันทร์เพ็ญ ลิ้มประเสริฐการบัญชี การบัญชี 
921. ปวส.5332010008จินตนาพร สงสันเทียะการบัญชี การบัญชี 
922. ปวส.5332010010ณัฐชรินทร์ กำเนิดบุญการบัญชี การบัญชี 
923. ปวส.5332010011ณัฐพงษ์ แสนวงค์การบัญชี การบัญชี 
924. ปวส.5332010012ดอกอ้อ ฐานหมั่นการบัญชี การบัญชี 
925. ปวส.5332010013ธนพร รินสันเทียะการบัญชี การบัญชี 
926. ปวส.5332010014นลัทพร พวงธรรมการบัญชี การบัญชี 
927. ปวส.5332010015นัจรีย์ ยังมีการบัญชี การบัญชี 
928. ปวส.5332010016นาตยา ผาเบ้าการบัญชี การบัญชี 
929. ปวส.5332010017น้ำอ้อย พงศ์สมบูรณ์การบัญชี การบัญชี 
930. ปวส.5332010019เบญจวรรณ อินแสงการบัญชี การบัญชี 
931. ปวส.5332010020ปนัชดา ชาวิชัยการบัญชี การบัญชี 
932. ปวส.5332010021ปนัดดา มาโนนทองการบัญชี การบัญชี 
933. ปวส.5332010023ประภัสสร งอกบุ่งคล้าการบัญชี การบัญชี 
934. ปวส.5332010024ปวีณ์ธิดา สุริวงษ์การบัญชี การบัญชี 
935. ปวส.5332010025ปวีณา แววประทีปการบัญชี การบัญชี 
936. ปวส.5332010026ปัทมา สร้อยโนนไทยการบัญชี การบัญชี 
937. ปวส.5332010027ปาริฉัตร ผดุงสันต์การบัญชี การบัญชี 
938. ปวส.5332010028ปิยดา คุ้มไข่น้ำการบัญชี การบัญชี 
939. ปวส.5332010029ปิยะฉัตร บางปาการบัญชี การบัญชี 
940. ปวส.5332010030พรพรรณ ปานาสาการบัญชี การบัญชี 
941. ปวส.5332010031พรพิมล ประสานเชื้อการบัญชี การบัญชี 
942. ปวส.5332010032พิชญา แต่งเมืองการบัญชี การบัญชี 
943. ปวส.5332010033พิมพ์อัปสร ลครพลการบัญชี การบัญชี 
944. ปวส.5332010034เพ็ญนภา ทองรัศมีการบัญชี การบัญชี 
945. ปวส.5332010035ไพลิน ฉ่ำฉิมพลีการบัญชี การบัญชี 
946. ปวส.5332010036ภูศิษฎ์วรุจ เปลื้องกลางการบัญชี การบัญชี 
947. ปวส.5332010037มลฤดี ศรีไตรรัตน์การบัญชี การบัญชี 
948. ปวส.5332010038เมย์วดี ฐานวิเศษการบัญชี การบัญชี 
949. ปวส.5332010039ยุวันดา ธนะจันทร์ไพศาลการบัญชี การบัญชี 
950. ปวส.5332010041รัตนาวดี เบียนขุนทดการบัญชี การบัญชี 
951. ปวส.5332010042รุจิเรจ ครองบุ่งคล้าการบัญชี การบัญชี 
952. ปวส.5332010044รัชฎา ศรีธนูการบัญชี การบัญชี 
953. ปวส.5332010045วราภรณ์ หาญสมัครการบัญชี การบัญชี 
954. ปวส.5332010046วศิธร มาตรไตรการบัญชี การบัญชี 
955. ปวส.5332010047วีนัสรินทร์ ชนิลกุลการบัญชี การบัญชี 
956. ปวส.5332010048วิภาวรรณ กลั่นชัยการบัญชี การบัญชี 
957. ปวส.5332010049วิภาศิริ เคนเหลื่อมการบัญชี การบัญชี 
958. ปวส.5332010050วิไลพร เหวชัยภูมิการบัญชี การบัญชี 
959. ปวส.5332010051แววมะณี ทากุดเรือการบัญชี การบัญชี 
960. ปวส.5332010052ศิริพร การถางการบัญชี การบัญชี 
961. ปวส.5332010053สรารัตน์ ชนะภูการบัญชี การบัญชี 
962. ปวส.5332010054สุกัญญา พุ่มพรการบัญชี การบัญชี 
963. ปวส.5332010055สุกัญญา เสนามาตย์การบัญชี การบัญชี 
964. ปวส.5332010056สุจิตรา ยาทาการบัญชี การบัญชี 
965. ปวส.5332010057สุชาวดี เบียดนอกการบัญชี การบัญชี 
966. ปวส.5332010058สุฑารัตน์ สะอาดโฉมการบัญชี การบัญชี 
967. ปวส.5332010060สุดารัตน์ วงษ์ชาลีการบัญชี การบัญชี 
968. ปวส.5332010062สุนิสา เพชรสำนักการบัญชี การบัญชี 
969. ปวส.5332010063สุพัตรา บำรุงเพชรการบัญชี การบัญชี 
970. ปวส.5332010064สุพัตรา พิมพันสังข์การบัญชี การบัญชี 
971. ปวส.5332010065สุภาพร ศักดิ์ภูเขียวการบัญชี การบัญชี 
972. ปวส.5332010066สุมาศ เจือกุดขมิ้นการบัญชี การบัญชี 
973. ปวส.5332010067สุรีฉาย ฮุยน้อยการบัญชี การบัญชี 
974. ปวส.5332010068สุวิมล ทองคำการบัญชี การบัญชี 
975. ปวส.5332010069อนงค์นาต อาจศิริการบัญชี การบัญชี 
976. ปวส.5332010070อมรรัตน์ เพ็ชรกำเนิดการบัญชี การบัญชี 
977. ปวส.5332010071อรรถพล บุญญานุสนธิ์การบัญชี การบัญชี 
978. ปวส.5332010072อัมรา ทิพวรรณการบัญชี การบัญชี 
979. ปวส.5332010073อำพร ชัยนาการบัญชี การบัญชี 
980. ปวส.5332010074อุไรวรรณ เจนชัยการบัญชี การบัญชี 
981. ปวส.5332010075นุชรี วินอุ่นโชติการบัญชี การบัญชี 
982. ปวส.5332010076ภัทรพิมณ์ ครองปัญญาการบัญชี การบัญชี 
983. ปวส.5332010077เยาวลักษณ์ สงครามยศการบัญชี การบัญชี 
984. ปวส.5332010078อาทิตย์ หมู่วรรณ์การบัญชี การบัญชี 
985. ปวส.5332010079ยุวดี เลขนอกการบัญชี การบัญชี 
986. ปวส.5332010080วรทิพย์ ทานอกการบัญชี การบัญชี 
987. ปวส.5332010081กฤษดาภรณ์ คุ้มเขว้าการบัญชี การบัญชี 
988. ปวส.5332010082จันทกาล จันทะดวงการบัญชี การบัญชี 
989. ปวส.5332010084จารุวรรณ โคตรโนนกอกการบัญชี การบัญชี 
990. ปวส.5332010085จุฑาทิพย์ รักเที่ยงการบัญชี การบัญชี 
991. ปวส.5332010087เจวลี ธงภักดิ์การบัญชี การบัญชี 
992. ปวส.5332010089ดรุณี ศรีสูงเนินการบัญชี การบัญชี 
993. ปวส.5332010090ดวงพร ลาภคำนนท์การบัญชี การบัญชี 
994. ปวส.5332010091ดวงสุดา เกาะม่วงหมู่การบัญชี การบัญชี 
995. ปวส.5332010092ดุษณีย์ นพรัมย์การบัญชี การบัญชี 
996. ปวส.5332010093ทิฆัมพร ก้อนเงินการบัญชี การบัญชี 
997. ปวส.5332010094นุจรินทร์ ดาคำแสงการบัญชี การบัญชี 
998. ปวส.5332010095ปวีณา หกขุนทดการบัญชี การบัญชี 
999. ปวส.5332010097ยุทธนา อนุศรีการบัญชี การบัญชี 
1000. ปวส.5332010098ยุวดี พรมสิทธิ์การบัญชี การบัญชี 
1001. ปวส.5332010099รัชนีกร อรัญถิตย์การบัญชี การบัญชี 
1002. ปวส.5332010100รัชนุวรรณ สอนผาการบัญชี การบัญชี 
1003. ปวส.5332010101รัตติกาล ชินชัยภูมิการบัญชี การบัญชี 
1004. ปวส.5332010104ละอองดาว จันทร์ฤาชัยการบัญชี การบัญชี 
1005. ปวส.5332010105ศศิกานต์ มูลเปาการบัญชี การบัญชี 
1006. ปวส.5332010106ศุภลักษณ์ อิ่มกลางการบัญชี การบัญชี 
1007. ปวส.5332010107สารนาท คงบุ่งคล้าการบัญชี การบัญชี 
1008. ปวส.5332010109สุนิสา เอมโคกสูงการบัญชี การบัญชี 
1009. ปวส.5332010110สุวรรณี พงษ์สุวรรณ์การบัญชี การบัญชี 
1010. ปวส.5332010114ธนัญญา หมวดคำการบัญชี การบัญชี 
1011. ปวส.5332010116พิมพ์พร สิงห์กระโจมการบัญชี การบัญชี 
1012. ปวส.5332010119วิชชุดา สัตตะพันธ์การบัญชี การบัญชี 
1013. ปวส.5332010120พัชรินทร์ สมานเพียรการบัญชี การบัญชี 
1014. ปวส.5332010121กรรณิกา สุดตาการบัญชี การบัญชี 
1015. ปวส.5332010122จิตรลัดดา สัมพันธุ์การบัญชี การบัญชี 
1016. ปวส.5332010123ศตวรรษ แสนสุขการบัญชี การบัญชี 
1017. ปวส.5332010124สายฝน นามสินธ์การบัญชี การบัญชี 
1018. ปวส.5332010125สุสาคร หาญรักษ์การบัญชี การบัญชี 
1019. ปวส.5332010128รัชฎาภรณ์ คำจุมพลการบัญชี การบัญชี 
1020. ปวส.5332010129สุนิสา อุทัยชินการบัญชี การบัญชี 
1021. ปวส.5332010130นิลปัทม์ คะมาการบัญชี การบัญชี 
1022. ปวส.5332020001กัญญารัตน์ แสงอ้นการตลาด การตลาด 
1023. ปวส.5332020003ทิพพาพร แบขุนทดการตลาด การตลาด 
1024. ปวส.5332020004ปรียาพร หมั่นบุญการตลาด การตลาด 
1025. ปวส.5332020005วรรณนิษา ปิ่นมณีการตลาด การตลาด 
1026. ปวส.5332020006วิลาวัลย์ วีระวัฒน์การตลาด การตลาด 
1027. ปวส.5332020007สิริวิมล ชาญศิริการตลาด การตลาด 
1028. ปวส.5332020008สกุลกานต์ ตระกลทรัพย์ดีการตลาด การตลาด 
1029. ปวส.5332020016นิตย์นภา ประกายเพชรการตลาด การตลาด 
1030. ปวส.5332020017ลักษณ์สุดา รุ่งเพชรการตลาด การตลาด 
1031. ปวส.5332020018วิภาดา งอกสินการตลาด การตลาด 
1032. ปวส.5332020021สุธรรมมา คิดสุขุมการตลาด การตลาด 
1033. ปวส.5332020023สุภาพร อุปแก้วการตลาด การตลาด 
1034. ปวส.5332020024จิตสุดา กิ่งกนทาการตลาด การตลาด 
1035. ปวส.5332020025วิภาดา แสนละเอียดการตลาด การตลาด 
1036. ปวส.5332020026ลำพลอย แก้วเมืองการตลาด การตลาด 
1037. ปวส.5332020027สุนันทา สมปิตตะการตลาด การตลาด 
1038. ปวส.5332020028หนูเล็ก นะกุลการตลาด การตลาด 
1039. ปวส.5332020032ขวัญ กล้าพังเทียมการตลาด การตลาด 
1040. ปวส.5332020034อัญชนา นรมาตร์การตลาด การตลาด 
1041. ปวส.5332020036คมกริช พรมกุดตุ้มการตลาด การตลาด 
1042. ปวส.5332020038อาจารีย์ วอเพ็ชรการตลาด การตลาด 
1043. ปวส.5332040001กนกวรรณ แก้ววิเศษคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1044. ปวส.5332040002จันทร์จิรา สมบัติมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1045. ปวส.5332040004จุฑารัตน์ วงษ์ชูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1046. ปวส.5332040005จุฑารัตน์ สัตตะพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1047. ปวส.5332040006ชนนี บุตรศรีภูมิคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1048. ปวส.5332040007ชลธิชา แก้วพรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1049. ปวส.5332040008ทัศนีย์ ศิริกุลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1050. ปวส.5332040010ธัญญลักษณ์ ถือชัยภูมิคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1051. ปวส.5332040011ธีระวัฒน์ ชุ่มหมื่นไวย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1052. ปวส.5332040012นิภาพร นุชภิเรนทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1053. ปวส.5332040014พรวนัส ไพศาลฤทธิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1054. ปวส.5332040015พุทธชาติ มีงามดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1055. ปวส.5332040016เพ็ญณภา พิศนอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1056. ปวส.5332040017ภาวินี วิจิตตระกูลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1057. ปวส.5332040019รุ้งนภา ปลื้มชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1058. ปวส.5332040020รินนา ชัยเนตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1059. ปวส.5332040021ศิริขวัญ อารีย์รอบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1060. ปวส.5332040022สิทธิโชค สิงหทานนท์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1061. ปวส.5332040023สุนิศา ผ่อนผันคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1062. ปวส.5332040024สุมิตรา ชัยนิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1063. ปวส.5332040025โสธร สมพงษ์พิพัฒน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1064. ปวส.5332040027อังศุมา งามสวัสดื์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1065. ปวส.5332040029ณัฐธิกาล กองเมืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1066. ปวส.5332040030ปรียาภรณ์ ชาวนาฮีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1067. ปวส.5332040031พรหมลิขิต ชำนาญการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1068. ปวส.5332040032สมเกียรติ กิ่งสำโรงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1069. ปวส.5332040041จงจิต รักมณีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1070. ปวส.5332040042จันทร์จิรา แก้วกองนอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1071. ปวส.5332040043จิตทิพย์ แก้วยาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1072. ปวส.5332040044จิราวรรณ พงษ์สระพังคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1073. ปวส.5332040046ชัยณรงค์ กังวลงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1074. ปวส.5332040047ทิพวรรณ บุญเกินคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1075. ปวส.5332040048ณัฎฐา ประเวระไพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1076. ปวส.5332040049นิภาวรรณ วีระวัฒน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1077. ปวส.5332040051ปัทมาวรรณ บุญขันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1078. ปวส.5332040052ปาลิตา น้อยทรงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1079. ปวส.5332040053พัชรี ดวงมาลาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1080. ปวส.5332040054มะลิ แก่นม่วงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1081. ปวส.5332040055ยุภา โกสุมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1082. ปวส.5332040056รสสุคนธ์ ก้อนสันเทียะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1083. ปวส.5332040057วนิดา บุญภูมิคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1084. ปวส.5332040058วนิดา โกสุมภ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1085. ปวส.5332040059ศรัญญา พงศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1086. ปวส.5332040060สมฤทัย ต่อชาติคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1087. ปวส.5332040061สิริยากร ภักดีพงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1088. ปวส.5332040062สุธิดา ทวีฤทธิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1089. ปวส.5332040063สุรชัย สันทิพย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1090. ปวส.5332040064สุรีพร เพียรหาผลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1091. ปวส.5332040065อดินันท์ รักษาคำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1092. ปวส.5332040066อธิปัตย์ วงศ์คูณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1093. ปวส.5332040067อภิชญา ธรรมบุญเรืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1094. ปวส.5332040068อมรรัตน์ อาษานอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1095. ปวส.5332040069อัญญาณี จันคำวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1096. ปวส.5332040070พงศธร โกสุมภ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1097. ปวส.5332040071ศุภรัตน์ จิกลางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1098. ปวส.5332040072ปัญญา โลมะบุตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1099. ปวส.5332040081กฤษฎา คำจุมพลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1100. ปวส.5332040082กัลยาณี แสงภักดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1101. ปวส.5332040083จักรพงศ์ วงค์หาญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1102. ปวส.5332040085ดวงสิริ ชำนาญวงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1103. ปวส.5332040088ธีรวัฒน์ จันทร์เขียดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1104. ปวส.5332040089นพชัย กิมมะเริงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1105. ปวส.5332040090นรินทิพย์ ปลื้มชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1106. ปวส.5332040092ประจักษ์ หิรัญเขว้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1107. ปวส.5332040094ภัทราวดี แก้วศิริคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1108. ปวส.5332040096อาทิตย์ ฤทธิ์ชีลองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1109. ปวส.5332040099ศศิธร มีวุฒิคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1110. ปวส.5332040100อรอุมา หงษ์วิไลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1111. ปวส.5332040101ศิริวรรณ อุมะวรรณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1112. ปวส.5332040102เมธี หาญมีแก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1113. ปวส.5332040103จักรกริช พันธ์มะโนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1114. ปวส.5332040104ปิยนุช รักษาชนม์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1115. ปวส.5332040105ขวัญฤทัย คลังชำนาญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1116. ปวส.5332040106นิพาดา น้อยปัญญาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1117. ปวส.5332040108สนธยา ไข่ชัยภูมิคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1118. ปวส.5332040109ลิขิต ราษีงามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรม 
1119. ปวส.5332040112ช่อผกา หอมศักดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1120. ปวส.5332040113ทิพย์สุดา พิมพาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1121. ปวส.5332040114ธัญญารัตน์ ศิริรัตนาพลกุลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1122. ปวส.5332040115ธันย์ชนก จินสมบัติคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1123. ปวส.5332040116นาริน สอาดไธสงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1124. ปวส.5332040117พรนิภา กาลเขว้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1125. ปวส.5332040118พัฒนาพร กงชัยยาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1126. ปวส.5332040121ศรายุท แสงจันดาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1127. ปวส.5332040122ศุภรัตน์ คะสกุลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1128. ปวส.5332040124สุพัตรา วรรณจักร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1129. ปวส.5332040125เสาวลักษณ์ ปางลีลาศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1130. ปวส.5332040126อัจฉรา จอมสวรรค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1131. ปวส.5332040127อัญชลีพร จำปาราชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1132. ปวส.5332040128ดวงเดือน รักษ์มณีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1133. ปวส.5332040129ปัศนีย์ เชื้อบัวขาวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1134. ปวส.5332040130รสสุคนธ์ เป้าชัยภูมิคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1135. ปวส.5332040131วรุตย์ ภาษาฐิติคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1136. ปวส.5332040132วีรยุทธ นิยมชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1137. ปวส.5332040134ศุภัสสร หิรัญมูลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1138. ปวส.5332040135ศิริพร น้อยเจริญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1139. ปวส.5332040136สถาพร หาญกุดตุ้มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1140. ปวส.5332040137เดือน บัณฑิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
1141. ปวส.5339010002ขวัญหทัย ตอมพุทราเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1142. ปวส.5339010006ณรงค์ฤทธิ์ มิตรสมัครเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1143. ปวส.5339010010นันทพร สำราญพิศเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1144. ปวส.5339010011เบญจพร เหล่าโนนคร้อเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1145. ปวส.5339010012แมน ปากวิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1146. ปวส.5339010013รัตนา สัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1147. ปวส.5339010014รุ่งนภา ศรีหาบุตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1148. ปวส.5339010016ศศิธร เลิกนอกเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1149. ปวส.5339010017ศศิวิมล เตมายังเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1150. ปวส.5339010018อธินันต์ แซ่เล้าเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ