รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010001อานนท์ บุญเต็มเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010002ธงชัย ศรีกงพานเครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010003จิระพงศ์ แสนนางชนเครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010007ธนบัตร คำหอมกุลเครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010008นัฐพล แหลมฉลาดเครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221010009ธีระพงษ์ พนามวงค์เครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010011ฉัตรชัย มหาเพชรเครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010014นิวัฒน์ คุโณเครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010015จักรกฤษณ์ เต็มไพรเครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010016อดุลย์ หัดสิมเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010017ณัฐเกียรติ โฆษิตเครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010018อรรถสิทธิ์ กาละพันธ์เครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010019วศุ วงศ์นารัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010020อภิรัฐ หาริกันย์เครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010021สรานนท์ ปัดถามังเครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010025ฤทธิพล ปะเตติเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010028จิรายุ มานะตาเครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010029นัทพงษ์ ทอนสูงเนินเครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010033วีรพจน์ อาจสิงห์เครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010034จารุพัฒน์ ยาผาเครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010035อภิสิทธิ์ พูลสุขเครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010037อนันต์ โพธิ์ศรีเครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010040พงศกร คำมูลมีเครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010042อนิรุต มะลัยจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010043ศิริชัย อินทร์จันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221010045คัมภีร์ ด้วงพิทักษ์เครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221010046ณัฐพงษ์ นนทะมาศเครื่องกล ยานยนต? 
28. ปวช.5221010047ชุมพล พิมพากุลเครื่องกล ยานยนต? 
29. ปวช.5221010048ภูวดล วงษ์ษาบุตรเครื่องกล ยานยนต? 
30. ปวช.5221010050วุฒิชัย ทวีทรัพย์เครื่องกล ยานยนต? 
31. ปวช.5221010051ยุทธพงศ์ แก้วแสนสินธุ์เครื่องกล ยานยนต? 
32. ปวช.5221010052อาทิตย์ พรหมนอกเครื่องกล ยานยนต? 
33. ปวช.5221010053พันธ์ณา แน่นอุดรเครื่องกล ยานยนต? 
34. ปวช.5221010055สุขสันต์ นาพยัพเครื่องกล ยานยนต? 
35. ปวช.5221010057พีระพันธ์ อินทร์นางเครื่องกล ยานยนต? 
36. ปวช.5221010058ธนพงษ์ คำมูลเครื่องกล ยานยนต? 
37. ปวช.5221010059ยุทธนา เหนือกองเครื่องกล ยานยนต? 
38. ปวช.5221010061มนตรี อนุมาตย์เครื่องกล ยานยนต? 
39. ปวช.5221010062เจริญ แซ้นสีดาเครื่องกล ยานยนต? 
40. ปวช.5221010064อภินันท์ ชัยสวรรค์เครื่องกล ยานยนต? 
41. ปวช.5221010068ทวีศักดิ์ ราชโยธีเครื่องกล ยานยนต? 
42. ปวช.5221010069จักรพันธ์ ชาวอุบลเครื่องกล ยานยนต? 
43. ปวช.5221010070สนธยา ผดุงผลเครื่องกล ยานยนต? 
44. ปวช.5221010071ธีระพงษ์ โพธิรุขาเครื่องกล ยานยนต? 
45. ปวช.5221010072วัชรินทร์ โบราณกุลเครื่องกล ยานยนต? 
46. ปวช.5221010073วุฒิพงษ์ อุดชาชนเครื่องกล ยานยนต? 
47. ปวช.5221010074ธีราวัฒน์ อาสนะเครื่องกล ยานยนต? 
48. ปวช.5221010078ภุชงค์ แก้วเกิดมีเครื่องกล ยานยนต? 
49. ปวช.5221010082ณัฐวุฒิ ชำนาญสารเครื่องกล ยานยนต? 
50. ปวช.5221010083สิทธิดล ประสันแพงศรีเครื่องกล ยานยนต? 
51. ปวช.5221010084ลิขิต ภูตาเพิดเครื่องกล ยานยนต? 
52. ปวช.5221010085ธีรนันท์ อัครบุตรเครื่องกล ยานยนต? 
53. ปวช.5221010087สุธีระ ชนะบุญเครื่องกล ยานยนต? 
54. ปวช.5221010088นิพล วันแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
55. ปวช.5221010091จักรกฤษณ์ แสวงผลเครื่องกล ยานยนต? 
56. ปวช.5221010092ศิริศักดิ์ สุทธิแพทย์เครื่องกล ยานยนต? 
57. ปวช.5221010093มงคล อัตนาเครื่องกล ยานยนต? 
58. ปวช.5221010094อธิราช นารีนนท์เครื่องกล ยานยนต? 
59. ปวช.5221010095วินัสพงษ์ คุโณเครื่องกล ยานยนต? 
60. ปวช.5221010096ศราวุธ บุตตะวงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
61. ปวช.5221010097ณัฐวุฒิ เหง้าพรหมมินทร์เครื่องกล ยานยนต? 
62. ปวช.5221010098อนุชา หินแสงใสเครื่องกล ยานยนต? 
63. ปวช.5221010099ปฐวี พรมวิจิตรเครื่องกล ยานยนต? 
64. ปวช.5221010100เอนก บำรุงภักดีเครื่องกล ยานยนต? 
65. ปวช.5221010102เอกพันธ์ ทิพย์ขุนทดเครื่องกล ยานยนต? 
66. ปวช.5221010103อาคเนย์ กล้าหาญเครื่องกล ยานยนต? 
67. ปวช.5221010105ศักดิ์นรินทร์ ทองโสมเครื่องกล ยานยนต? 
68. ปวช.5221010107ภาณุพงศ์ ทองทุ่งโปร่งเครื่องกล ยานยนต? 
69. ปวช.5221010108วัฒนา สุขะเครื่องกล ยานยนต? 
70. ปวช.5221010114วีระชาติ ศุภรัตนกูลเครื่องกล ยานยนต? 
71. ปวช.5221030001ปราโมทย์ เสระพลโลหะการ เชื่อมโลหะ 
72. ปวช.5221030002อภิชิต บุญอภัยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
73. ปวช.5221030005สุวิทย์ มาเรือนโลหะการ เชื่อมโลหะ 
74. ปวช.5221030006ชัชพงศ์ ทองสุขโลหะการ เชื่อมโลหะ 
75. ปวช.5221030007ภักดี นามแสงผาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
76. ปวช.5221030009สุทัศน์ กรรมหาวงษ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
77. ปวช.5221030012รุ่งเรือง อนันตะวันโลหะการ เชื่อมโลหะ 
78. ปวช.5221030014พัชรพล ตางจงราชโลหะการ เชื่อมโลหะ 
79. ปวช.5221030016คำพัน บุตรสาระโลหะการ เชื่อมโลหะ 
80. ปวช.5221030017ปกรณ์ เรืองเดชโลหะการ เชื่อมโลหะ 
81. ปวช.5221030018ถาวร ภูหัวตลาดโลหะการ เชื่อมโลหะ 
82. ปวช.5221030019ณัฐพล พืชผักหวานโลหะการ เชื่อมโลหะ 
83. ปวช.5221030023ภควันต์ ศักดิ์ศรีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
84. ปวช.5221040001ศุภโชค โตกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
85. ปวช.5221040002สิทธชัย สมศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
86. ปวช.5221040003พลวัฒน์ สุขใจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
87. ปวช.5221040004วรพจน์ วิบูลย์ศิลป์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
88. ปวช.5221040005จิรวัฒน์ โภคาพานิชย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
89. ปวช.5221040006อรรณพ บัณฑิตกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
90. ปวช.5221040007สมควร มะโนสินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
91. ปวช.5221040008ยุทธพิชัย มาลัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
92. ปวช.5221040009จุมพล อุดมสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
93. ปวช.5221040010ธีระพงศ์ ปราบสงบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
94. ปวช.5221040011เอนกพงศ์ วงษ์ศรีรักษาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
95. ปวช.5221040013ภานุวัฒน์ จันทร์ศิริสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
96. ปวช.5221040014อดิศักดิ์ เปลือยหนองแข้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
97. ปวช.5221040017ณัฐพงศ์ เลื่อนไทยสงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
98. ปวช.5221040019วีระยุทธ สายสิมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
99. ปวช.5221040021ตุลย์เชษฐ์ นิลศิลป์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
100. ปวช.5221040024พีรพล พิลาศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
101. ปวช.5221040026อนุรักษ์ เรืองศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
102. ปวช.5221040027อรุณวงค์ วังคำหาญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
103. ปวช.5221040028ศุภวัฒน์ นาสิงห์ขันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
104. ปวช.5221040029วัชรพล แพนอินทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
105. ปวช.5221040031ศราวุฒิ กองมีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
106. ปวช.5221040032ยุทธนากร เยี่ยงแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
107. ปวช.5221040035ปัญญา หาญรบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
108. ปวช.5221040036สังวาลย์ กางแมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
109. ปวช.5221040037สรศักดิ์ ชัยเคนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
110. ปวช.5221040038อภิสิทธิ์ ศรีอาษาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
111. ปวช.5221040039สัตยา ฤทธิ์มหาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
112. ปวช.5221040041คมพัฒน์ เผือกคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
113. ปวช.5221040042พิชิตชัย สิงสาธรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
114. ปวช.5221040043ศุภชัย สุขเกษมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
115. ปวช.5221040045กนก แถลงคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
116. ปวช.5221040046กรกช จำปาทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
117. ปวช.5221040050ณัฐพงศ์ นาสมภักดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
118. ปวช.5221040052ชัยวัฒน์ สุวรรณพิมพาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
119. ปวช.5221040053เบญจรงค์ คามจังหารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
120. ปวช.5221040054ชัชวาลย์ แก้วทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
121. ปวช.5221040055สุริยา สมิงพยัคฆ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
122. ปวช.5221040060อรชร จ่ากุญชรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
123. ปวช.5221040062เอกราช แก่นนาคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
124. ปวช.5221040064สมศักดิ์ จันทรเสนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
125. ปวช.5221040066พลวัฒน์ พิมพ์สาลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
126. ปวช.5221040071วัชพล ชะชิกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
127. ปวช.5221040072อิสระ ชมวงษ์ษาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
128. ปวช.5221040073ยุทธพร แสงโทโพธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
129. ปวช.5221040076เมืองนนท์ ภูบรรทัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
130. ปวช.5221040077ภควัฒน์ ทองภูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
131. ปวช.5221040080อภิสิทธิ์ สมสะอาดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
132. ปวช.5221040081พลวัฒน์ นามศรีฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
133. ปวช.5221040082อนันต์ สุวรรณหารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
134. ปวช.5221040085มีชัย ปราบมาลัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
135. ปวช.5221040087ทินิกร ไตรโยธีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
136. ปวช.5221040088ณัฐพงษ์ พะโยโคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
137. ปวช.5221040089ศิริพงษ์ วงศ์อนุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
138. ปวช.5221040090ขัตติยะ นาคเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
139. ปวช.5221040091เทวา อายุพัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
140. ปวช.5221040092โชคชัย เกตุแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
141. ปวช.5221040093รวิวัฒน์ เจริญสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
142. ปวช.5221040096ณัฐพล วงษ์ธานีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
143. ปวช.5221040098ชาญวิทย์ ศรียศจักร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
144. ปวช.5221040099วรวิทย์ คงสุวรรณสมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
145. ปวช.5221040100เกียรติศักดิ์ ศิลาพจน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
146. ปวช.5221040101สุขใจ โภคทรัพย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
147. ปวช.5221040102ณัฐวุฒิ จันทะกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
148. ปวช.5221040103กัมปนาท เสมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
149. ปวช.5221040104ศุภชัย โตกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
150. ปวช.5221040105สุรสิทธิ์ ดีสินธุ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
151. ปวช.5221040106สิรภพ เอื้อกูลวราวัตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
152. ปวช.5221040107จิรายุ อุภัยพรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
153. ปวช.5221040108อนุพล สุทธิแพทย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
154. ปวช.5221040110สัตยา พรมวงษาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
155. ปวช.5221040117อรุณ เกษีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
156. ปวช.5221040118สยาม วัตรโศกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
157. ปวช.5221040119แสน แสนศาลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
158. ปวช.5221040120วงศกร สุขใจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
159. ปวช.5221040121สมชาย แซ่ตั้นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
160. ปวช.5221040122อุทิศ เนินสวัสดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
161. ปวช.5221040124สุวนันท์ ศรีพันดอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
162. ปวช.5221040125อนุชา ประทุมมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
163. ปวช.5221040127อนุวัตร นาสมยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
164. ปวช.5221040129จิรวัฒน์ จันทะเรศไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
165. ปวช.5221040131นัฐพล วงษ์ษาบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
166. ปวช.5221040133ชัยพร สุขรมย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
167. ปวช.5221040135ตะวัน หน้าวิจิตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
168. ปวช.5221040139ธีระศักดิ์ โคธิเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
169. ปวช.5221040140ยุทธชัย ศรีหาปัญญาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
170. ปวช.5221040141ปิยะพร ภักษาหารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
171. ปวช.5221040143วินัย ศรีกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
172. ปวช.5221040145ประกิต อินทะรังษีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
173. ปวช.5221040146ศิวะวงษ์ สมสนุกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
174. ปวช.5221040149ศิริชัย อ่อนเฉวียงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
175. ปวช.5221040152วิชิต ปราบณรงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
176. ปวช.5221040156มงคลศักดิ์ พรมภักดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
177. ปวช.5221040157อภิชัย ภูกองไชยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
178. ปวช.5221040160สรพงษ์ แซ่เติ๋นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
179. ปวช.5221040161ตรีภูมิ ไชยเสนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
180. ปวช.5221040162ธัญนุวัตร บุญรอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
181. ปวช.5221040164อาณัติชา นิ่มเจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
182. ปวช.5221040165ปรมัต แก้วคำผาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
183. ปวช.5221040166เรวัตร สุปัญญาบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
184. ปวช.5221040171วัชระ ทรัพย์โภคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
185. ปวช.5221040174นิตินัย อาษานามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
186. ปวช.5221040175นิตยา บำรุงภักดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
187. ปวช.5221040177อนุชิต ขานจ่าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
188. ปวช.5221040179สุพัตรา นาสินสร้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
189. ปวช.5221040180สิทธิศักดิ์ ศรีชัยมูลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
190. ปวช.5221040181อานนท์ แสนณรงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
191. ปวช.5221060001ณัฐพล โกศลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
192. ปวช.5221060002สุดารัตน์ สว่างวงค์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
193. ปวช.5221060004กฤษฎา จันทะแสงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
194. ปวช.5221060005จรัญ อำพันทองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
195. ปวช.5221060007ยุทธพงษ์ บุญจำนงค์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
196. ปวช.5221060008ภานุเดช สุดสีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
197. ปวช.5221060009พยุงศักดิ์ แขนางการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
198. ปวช.5221060011ไชยา แสนทนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
199. ปวช.5221060019ไชยสิทธิ์ ปิ่นทองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
200. ปวช.5221060020สุรศักดิ์ สุขรมย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
201. ปวช.5221060021ณัฐพล ศรีสมบัติการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
202. ปวช.5221060022ยงยุทธ นิตย์ภักดีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
203. ปวช.5221060023ศราวุฒิ คุณโนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
204. ปวช.5221060024อภิชัย สุขเกษมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
205. ปวช.5221060026หฤทัย เค้าแคนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
206. ปวช.5221060027ธีระพล เมืองแก้วการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
207. ปวช.5221060028วชิระ วงษ์นิลจันทร์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
208. ปวช.5221060029ศรายุทธ บุญทันการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
209. ปวช.5221060030สุชิน ประสันแพงศรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
210. ปวช.5221060033พิกุลแก้ว บุตตะโยธีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
211. ปวช.5221060037อรรคสิทธิ์ จิตธรรมมาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
212. ปวช.5221060041สงัด ฤทธิสอนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
213. ปวช.5222010002ดรุณี วงศ์สายตาพณิชยการ การบัญชี 
214. ปวช.5222010003พรสวรรค์ มุกดาม่วงพณิชยการ การบัญชี 
215. ปวช.5222010004รสริน ชิณวังพณิชยการ การบัญชี 
216. ปวช.5222010005จิราวดี แสนบุญพณิชยการ การบัญชี 
217. ปวช.5222010006วรัญญา เพียรธัญการพณิชยการ การบัญชี 
218. ปวช.5222010007เพ็ญสิริ รัตนเมืองพณิชยการ การบัญชี 
219. ปวช.5222010008จันทรา ศรีกงพานพณิชยการ การบัญชี 
220. ปวช.5222010009วิจิตรา ชินคำพณิชยการ การบัญชี 
221. ปวช.5222010010ชุติมา คำทองเที่ยงพณิชยการ การบัญชี 
222. ปวช.5222010011วริญญา ชำนาญกุลพณิชยการ การบัญชี 
223. ปวช.5222010012วราพร ศรีเพชรพณิชยการ การบัญชี 
224. ปวช.5222010013ชลธิชา ม่วงมนตรีพณิชยการ การบัญชี 
225. ปวช.5222010014อัญชลี พรมแสนปังพณิชยการ การบัญชี 
226. ปวช.5222010015สิรินยา นุ่มน้อยพณิชยการ การบัญชี 
227. ปวช.5222010016เอมมิกา วิสาทาโสพณิชยการ การบัญชี 
228. ปวช.5222010017อรอนงค์ ลุพรมมาพณิชยการ การบัญชี 
229. ปวช.5222010018ยุวดี เผ่าศิริพณิชยการ การบัญชี 
230. ปวช.5222010019พิมพกา มีธรรมพณิชยการ การบัญชี 
231. ปวช.5222010020นงคราญ วงษ์ภูธรพณิชยการ การบัญชี 
232. ปวช.5222010022กรรณิกา เวียงชัยพณิชยการ การบัญชี 
233. ปวช.5222010027ลลิตา มหาวันพณิชยการ การบัญชี 
234. ปวช.5222010029วิลัย บุตตะพินพณิชยการ การบัญชี 
235. ปวช.5222010031วาสนา สีโคตรพณิชยการ การบัญชี 
236. ปวช.5222010033สุดารัตน์ เย็นสนิทพณิชยการ การบัญชี 
237. ปวช.5222010034จันทปกา เย็นสนิทพณิชยการ การบัญชี 
238. ปวช.5222010037อนุธิดา ธนะทรัพย์พณิชยการ การบัญชี 
239. ปวช.5222010038นุชนาฎ ศรีเกียรติพณิชยการ การบัญชี 
240. ปวช.5222010039อรอนงค์ มะลัยโยพณิชยการ การบัญชี 
241. ปวช.5222010041นัฐที จอยนอกพณิชยการ การบัญชี 
242. ปวช.5222010043ลลิตา ประกอบศรีพณิชยการ การบัญชี 
243. ปวช.5222010044ทิวารัตน์ หมุนลีพณิชยการ การบัญชี 
244. ปวช.5222010045กาญจนา โพธิบุตรพณิชยการ การขาย 
245. ปวช.5222010046สมทรัพย์ หันแถลงพณิชยการ การขาย 
246. ปวช.5222010047พณิดา แสงดีพณิชยการ การขาย 
247. ปวช.5222010056ดวงแก้ว ดาวเรืองพณิชยการ การขาย 
248. ปวช.5222010057พัชรี สิงห์คำป้องพณิชยการ การขาย 
249. ปวช.5222010058น้ำหวาน คำพิลาพณิชยการ การขาย 
250. ปวช.5222010059วิลัยลักษณ์ วาริชนพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
251. ปวช.5222010060วิมลทิพย์ คุณศรีสอนพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
252. ปวช.5222010061ประภัสษร นามบุตรพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
253. ปวช.5222010062นงค์นุช อุดชาชนพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
254. ปวช.5222010063ณัฐธิดา ศรีกงพานพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
255. ปวช.5222010065นวลอนงค์ สิงห์ประเสริฐพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
256. ปวช.5222010066ชลภรณ์ กองแก้วพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
257. ปวช.5222010067สุชาดา แน่นอุดรพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
258. ปวช.5222010068เนตรชนก พรมบุญมีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
259. ปวช.5222010069สุชาดา วงศ์คำภาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
260. ปวช.5222010070ชไมพร บุญรอดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
261. ปวช.5222010071นิภาพร ก้องแดงน้อยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
262. ปวช.5222010072ศศิมา สามแท่นพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
263. ปวช.5222010074อรุณรัตน์ ผลาโชติพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
264. ปวช.5222010075ศิริพร สูตไชยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
265. ปวช.5222010076ดวงพร ภารบูรณ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
266. ปวช.5222010081ศิริรัตน์ สายเสมาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
267. ปวช.5222010083สุพัตตรา สรวงศิริพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
268. ปวช.5222010084เบญจวรรณ กากแก้วพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
269. ปวช.5222010086จักรพงษ์ ไชยเนตรพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
270. ปวช.5222010090วิศุทธิ์ ชฎาวงค์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
271. ปวช.5222010091ชนินทร์ กันหาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
272. ปวช.5222010092ภาณุพันธุ์ เจือจันอัดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
273. ปวช.5222010093บัณฑิต ปุราพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
274. ปวช.5222010094อาจารี เมืองฮามพันธ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
275. ปวช.5222010095จิราภรณ์ การถางพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
276. ปวช.5222010096พัชรียา ไชยสิทธิ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
277. ปวช.5222010098ผกามาศ อุทากิจพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
278. ปวช.5222010099จิรวรรณ อนุอันพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
279. ปวช.5222010101พิมผกา แพงศรีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
280. ปวช.5222010102อรณี ศรีเกียรติพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
281. ปวช.5222010103มินตรา รีทับขวาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
282. ปวช.5222010105สุชาดา แจกเกาะพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
283. ปวช.5222010106ภาวิณี โชคดีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
284. ปวช.5222010107ปานตา จันธิราชพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
285. ปวช.5222010108ปิยะรัตน์ ด้วงโพธิ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
286. ปวช.5222010109กานต์มณี เมืองฮามพันธ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
287. ปวช.5222010110จันจิรา บุตตะกุลพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
288. ปวช.5222010111กัญญารัตน์ อสุรินทร์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
289. ปวช.5222010113มัตติกา อ่อนศิลาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
290. ปวช.5222010114ศศิมาภรณ์ พลสนองพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
291. ปวช.5222010115วรรณภา บุระพลพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
292. ปวช.5222010117พัชรา ไตรสิงห์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
293. ปวช.5222010120อรไพลิน ภูมีแกดำพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
294. ปวช.5222010121พิจิตรา สารีโทพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
295. ปวช.5222010122นิรชา ชัยชาติพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
296. ปวช.5222010124สุนิสา เฉลิมไธสงพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
297. ปวช.5222010125พรวาณี อาชาตั้งตระกูลพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
298. ปวช.5222010126นุชจิรา ขอดอะนุพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
299. ปวช.5222010127สุธารัตน์ โสทัพพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
300. ปวช.5222010130สุพัตรา จันทร์โสมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
301. ปวช.5222010131ดวงทิพย์ โพธิ์ไหมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
302. ปวช.5222010132กัลยกร วังมลหม่อนพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
303. ปวช.5222010133ปภัสร สวัสดิพิพัฒน์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
304. ปวช.5222010134สมฤดี ศรีประเทศพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
305. ปวช.5222010136นัฐริกา โทหลงพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
306. ปวส.5331010001สุรสิทธิ์ ปราบเก้าคตเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
307. ปวส.5331010003ภูมินทร์ ผาวิรัตน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
308. ปวส.5331010004ปรเมษฐ์ ศิริบุตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
309. ปวส.5331010005วุฒิกรณ์ บุญพักเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
310. ปวส.5331010007วัฒนา แก้วจันดาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
311. ปวส.5331010008วีระพงษ์ ศรีพันดอนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
312. ปวส.5331010009ธัญญณัฐ ผาสลัดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
313. ปวส.5331010010เจษฎา สุวรรณ์จักร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
314. ปวส.5331010011อาธร ชูศรีโสมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
315. ปวส.5331010012สุทัศน์ แข็งขันเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
316. ปวส.5331010014อิสระ ราชาสุขเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
317. ปวส.5331010015รชานนท์ สิทธิชาคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
318. ปวส.5331010016ยุทธนา สุโพธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
319. ปวส.5331010017ขวัญชัย ใจยะสาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
320. ปวส.5331010018สุทธิพงษ์ บุญเกาะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
321. ปวส.5331010019พิษณุ ดีสังข์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
322. ปวส.5331010020ศิฐฑิกรณ์ นนทะแสนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
323. ปวส.5331010021มฤคินทร์ สุดชาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
324. ปวส.5331010023สงกรานต์ เหง้าพรหมมินทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
325. ปวส.5331010024สามารถ ทันธิมาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
326. ปวส.5331010025สมชาย หีบแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
327. ปวส.5331010026วีระยุทธ อุดตะกะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
328. ปวส.5331010027พิศาล กรแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
329. ปวส.5331010032สุรพงษ์ ไชยวันเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
330. ปวส.5331010033จรัญ สีนวลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
331. ปวส.5331010034อนุวัฒน์ จำปาฉิมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
332. ปวส.5331040002ชลธี ไชยรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
333. ปวส.5331040003ณัฐพร วะโรงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
334. ปวส.5331040005 ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
335. ปวส.5331040006ธีรพงษ์ ทองจันทร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
336. ปวส.5331040007สุนทร แดดขุนทศไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
337. ปวส.5331040008สมร มาตรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
338. ปวส.5331040009อรุณ คุณแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
339. ปวส.5331040010วันพิชิต ปิ่นโพธิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
340. ปวส.5331040012ณัฐพล บรมฤทธิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
341. ปวส.5331040014ประสาน ประสานอกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
342. ปวส.5331040015มงคล ใจยะสาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
343. ปวส.5331040016ธนากร สวัสดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
344. ปวส.5331040017ธงชัย หาญวาปีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
345. ปวส.5331040018อรรถพล สัสดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
346. ปวส.5331040019อนันต์ แสนบุดดาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
347. ปวส.5331040020ลิขิต เผือกมาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
348. ปวส.5331040021อนุรักษ์ สุภาพไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
349. ปวส.5331040022ชัยวัฒน์ สืบมาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
350. ปวส.5331040023วิศรุธ จันดาหอมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
351. ปวส.5331040024กัมพล คำญาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
352. ปวส.5331040025ปรีชา สารมะโนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
353. ปวส.5331040026วโรทัย ภูขาวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
354. ปวส.5331040027ชัยวัฒน์ ปะวะโคไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
355. ปวส.5331040028ฐิติกร วิชัดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
356. ปวส.5331040029พิเชษฐ์ ลิ้มภูมิณรงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
357. ปวส.5331040030อุทิศ สายจำรูญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
358. ปวส.5331040031นิคมสันต์ สิมพลาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
359. ปวส.5331040032คุณาวุฒิ ลิ้มภูมิณรงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
360. ปวส.5331040033ภานุพงศ์ นาสินสร้อยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
361. ปวส.5331040034ไชยา นารีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
362. ปวส.5331040035เอกพล จิตรเที่ยงแท้ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
363. ปวส.5331040037ศรายุทธ สิงหาทุมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
364. ปวส.5331040038เฉลิมพร เรืองเดชไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
365. ปวส.5331040039วรพจน์ พาดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
366. ปวส.5331040040คมกริช ตนุชนม์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
367. ปวส.5331040041สุรศักดิ์ เรืองคำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
368. ปวส.5331040045กิตติพงษ์ เทียนไทยสงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
369. ปวส.5331040046กิตติศักดิ์ พรานประเสริฐไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
370. ปวส.5331040047พรลักษณ์ รัตนเมืองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
371. ปวส.5331040048วุฒิศักดิ์ จำปีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
372. ปวส.5331040049พงษ์พัฒน์ ศรีทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
373. ปวส.5331040051ปรีชา คำสุริย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
374. ปวส.5331040052 ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
375. ปวส.5331040053วรายุทธ พิมพาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
376. ปวส.5331040054สุธี ถุงแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
377. ปวส.5331040055อภิชิต พิษณุแสงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
378. ปวส.5331040056ธวัชชัย พรมดวงศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
379. ปวส.5331040058วีระยุทธ ชมภูเพชรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
380. ปวส.5331040059ทนงศักดิ์ อ้อมแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
381. ปวส.5331040061ศราวุธ แก่นงามไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
382. ปวส.5331040062ศุภพงษ์ วุฒิธาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
383. ปวส.5331040063ฉัตรชัย จันทร์ศรีเสาร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
384. ปวส.5331040064อรัญ ศิริสุทธิไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
385. ปวส.5331040065ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
386. ปวส.5331050001ชัชวาลย์ เขตผดุงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
387. ปวส.5331050002อังคณา คลื่นแก้วอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
388. ปวส.5331050003จักรพงษ์ เช่นงูเหลือมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
389. ปวส.5331050004ณัฐพล คำสิงห์วงษ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
390. ปวส.5331050005วิทธวัช ทานอุทิศอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
391. ปวส.5331050006วิทวัฒน์ นามโคตรอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
392. ปวส.5331050007อำพล ทองนิลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
393. ปวส.5331050008สิทธิเดช ศรีวิชัยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
394. ปวส.5331050009ณัฐพร ด้วงเงินอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
395. ปวส.5331050010วิชิต โสภากุลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
396. ปวส.5331050011อนันต์ มุมฉำอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
397. ปวส.5331050012สุนิสา ตะสันเทียะอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
398. ปวส.5331050013รจนา เที่ยงไธสงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
399. ปวส.5331050014สุนิษา เสนาจันทร์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
400. ปวส.5331050015ฐาปกร ตางจงราชอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
401. ปวส.5331050016เสน่ห์ มารศรีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
402. ปวส.5331050017พิชิต อนันตะภูมิอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
403. ปวส.5331050018สาคร จันทัยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
404. ปวส.5331050019ไกรสร ขุนสุนทรอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
405. ปวส.5331050020สถาพร ศรีพรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
406. ปวส.5331050021เอราวรรณ อุดรเขตอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
407. ปวส.5331050022วุฒิชัย บุตรมาตรอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
408. ปวส.5331050023ฉัตรชัย ชัยพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
409. ปวส.5331050024กุศลส่ง มาลาศรีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
410. ปวส.5331050025ธิดารัตน์ สารสังข์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
411. ปวส.5331050026ณัฐพล ร่วมจิตรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
412. ปวส.5331050027ศรันยู ยอดยศอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
413. ปวส.5331050028ชำนาญ ปราบคนชั่วอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
414. ปวส.5331050029อานนท์ ละครศรีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
415. ปวส.5331050030อนิวัฒน์ ส่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
416. ปวส.5331050031กุลวิทย์ ทิลาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
417. ปวส.5331050032ประดิษฐ์ จันทรเสนาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
418. ปวส.5331050033อาชนัย รู้บุญอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
419. ปวส.5331050034อรรถพร นามตะวงษ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
420. ปวส.5331050035เชิด จิตตภาคอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
421. ปวส.5331050036สิทธิพงษ์ แซมกระโทกอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
422. ปวส.5331050037วิทวัส จันทหารอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
423. ปวส.5331050038โยธิน วังภูมิใหญ่อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
424. ปวส.5331050039ดนัย เพียภูเขียวอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
425. ปวส.5331050040จิรพงษ์ พลลาภอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
426. ปวส.5331050041กิตติพงษ์ หวานเพราะอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
427. ปวส.5331050042วรวัชร์ ศักดิ์ศรีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
428. ปวส.5331050043บัณฑิต เชื้อบัณฑิตอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
429. ปวส.5331050044ชัยชนะ ปิ่นมณีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
430. ปวส.5331050045ชาญวิเศษ ฐิติรักษ์วงศ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
431. ปวส.5331050045 อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
432. ปวส.5331050046อานนท์ ภูโอบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
433. ปวส.5331060001จิราภรณ์ แก้วดอนหันการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
434. ปวส.5331060002ปิยะวัฒน์ สุวรรณชัยรบการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
435. ปวส.5331060003อาทิตย์ บุญเพิ่มการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
436. ปวส.53310600032 การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง 
437. ปวส.5331060004นำโชค เช้าวันดีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
438. ปวส.5331060005บัญญัติ หาสอดส่องการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
439. ปวส.5331060006ทิยาภรณ์ ชาวลำปาวการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
440. ปวส.5331060007จัตตุพร โคตุธาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
441. ปวส.5331060008รัตติกาล โสมาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
442. ปวส.5331060009ศตวรรษ อิงสาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
443. ปวส.5331060010ประณต เนตรภักดีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
444. ปวส.5331060011 การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง 
445. ปวส.5331060012ภัทรพล เอกนลินการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
446. ปวส.5331060013ธวัชชัย ถุงร้อยพันธ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
447. ปวส.5331060014ปวริศ หลักทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
448. ปวส.5331060015กิตติพันธ์ ไชยภักดีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
449. ปวส.5331060016พนม เชื้อมอญยาวการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
450. ปวส.5331060017วิทยา หลักคำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
451. ปวส.5331060018สุริยันต์ บัวป่าการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
452. ปวส.5331060019ธนะสิน หนูไทยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
453. ปวส.5331060020 การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง 
454. ปวส.5331060023อดุล พลยเรศการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
455. ปวส.5331060024ศุภวัฒน์ ศิลาชัยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
456. ปวส.5331060025บรรจง จ่ามีเคนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
457. ปวส.5331060030ไพทูรย์ สุพามาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
458. ปวส.5331060031สุรชัย พื้นชัยภูมิอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
459. ปวส.5331060033 การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง 
460. ปวส.5332010001กิตติศักดิ์ วิเศษลาการบัญชี การบัญชี 
461. ปวส.5332010002นิตยา โภคาพานิชย์การบัญชี การบัญชี 
462. ปวส.5332010003พรสุดา ศรีวงค์ญาติการบัญชี การบัญชี 
463. ปวส.5332010004สุวรรณี กุตันการบัญชี การบัญชี 
464. ปวส.5332010005สุวรรณา บรรเรืองทองการบัญชี การบัญชี 
465. ปวส.5332010007เมทินี ภูมิบุตรการบัญชี การบัญชี 
466. ปวส.5332010008กรกนก จำปาบุรีการบัญชี การบัญชี 
467. ปวส.5332010009วิลัยพร กองหล้าการบัญชี การบัญชี 
468. ปวส.5332010009 การบัญชี การบัญชี 
469. ปวส.5332010010ไพลิน แข็งฤทธิ์การบัญชี การบัญชี 
470. ปวส.5332010012จันทร์เพ็ญ แก้วกัญญาการบัญชี การบัญชี 
471. ปวส.5332010013จุฑามาศ ไชยเสนาการบัญชี การบัญชี 
472. ปวส.5332010015อัญญดา ตางจงราชการบัญชี การบัญชี 
473. ปวส.5332010016สุวรรณี ระวะใจการบัญชี การบัญชี 
474. ปวส.5332010017อังศุมาลิน หัดสิมการบัญชี การบัญชี 
475. ปวส.5332010018วีรนุช สาระพันธ์การบัญชี การบัญชี 
476. ปวส.5332010019สุนารี ไหลหาโคตรการบัญชี การบัญชี 
477. ปวส.5332010020สกาวเดือน ศรีสักนอกการบัญชี การบัญชี 
478. ปวส.5332010022ธวัชชัย บุญมีการบัญชี การบัญชี 
479. ปวส.5332010023สิลินรัตน์ เหล่าหมวดการบัญชี การบัญชี 
480. ปวส.5332010024สุมาลี ดัดถุยาวัตรการบัญชี การบัญชี 
481. ปวส.5332010025สุวารี แพงศรีการบัญชี การบัญชี 
482. ปวส.5332010026ชลธิชา พรมเลิศการบัญชี การบัญชี 
483. ปวส.5332010027วนิดา นอสูงเนินการบัญชี การบัญชี 
484. ปวส.5332010028วิไลรัตน์ แสนศรีเมืองการบัญชี การบัญชี 
485. ปวส.5332010029วารุณี ศิริภักดิ์การบัญชี การบัญชี 
486. ปวส.5332010030พงศธร จำปาทองการบัญชี การบัญชี 
487. ปวส.5332010032นลิตา สายศรีการบัญชี การบัญชี 
488. ปวส.5332010033จันทร์ฉาย ลิตะการบัญชี การบัญชี 
489. ปวส.5332040001สมปอง เหล็กคงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
490. ปวส.5332040003ศิริประภา พลเสนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
491. ปวส.5332040004เสาวลักษณ์ สิมโมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
492. ปวส.5332040005พิมพ์ใจ พาสร้อยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
493. ปวส.5332040006สิริพร ศรีพันดอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
494. ปวส.5332040007รัชนีวรรณ มุงคุลโคตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
495. ปวส.5332040008อลงกต องอาจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
496. ปวส.5332040009ขนิษฐา โม้ทองสีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
497. ปวส.5332040010สิทธิศักดิ์ สีหัวโทนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
498. ปวส.5332040011ชุติมา แถลงคำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
499. ปวส.5332040012สุจิตตรา อำภาพรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
500. ปวส.5332040013จริยา โฮนอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
501. ปวส.5332040014พงศ์ศิริ สุระดะนัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
502. ปวส.5332040015แรมจันทร์ นันโทคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
503. ปวส.5332040016วิไลวรรณ เจริญศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
504. ปวส.5332040017เบญจพร สีเขียวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
505. ปวส.5332040018ระพีพรรณ โพพะนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
506. ปวส.5332040019ศรายุทธ ไชยเยชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
507. ปวส.5332040020จันทิมา แก้วกาหลงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
508. ปวส.5332040021พินิต จอมศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
509. ปวส.5332040022พัชรี ศรีพรหมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
510. ปวส.5332040023ณัฐวุฒิ สินโสภาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
511. ปวส.5332040024พรพิมล เหมะเทวัญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
512. ปวส.5332040025จินตนา เครือเนตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
513. ปวส.5332040026นิจวรรณ เตจาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ