รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010001ธานินทร์ เป้ากลางไพรเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010003ทวีศักดิ์ เสือหล้าเครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010004อนนท์ เมฆไทยสงค์เครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010005พรเทพ พรมปากดีเครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010006ณัฐพงษ์ เวียงคำเครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221010009ศตวรรษ สีดาดานเครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010010พัชระ อินทรเวชเครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010014นัฐพล ธิตะนนท์เครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010018นราธิป ผาระนัตรเครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010019อนุชา วงษ์ชื่นเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010020ธีรวัฒน์ ชาภาเครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010021ทะนงศักดิ์ แก้วอุ่นเรือนเครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010022วรวุฒิ สูงสุมารเครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010024ภัสพงษ์ จันวงศ์เดือนเครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010027ศราวุธ ไสยะสุตรเครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010028วัชระ คุณวุฒิเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010029พงศธร ชาภาเครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010030ธีรพนธ์ ทุมรักษาเครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010032ธีรวัฒน์ พิสัยพันธ์เครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010038ธรรมนูญ เขจรใหญ่เครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010039ศิริเมขล์ แข็งข้อเครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010040นิกร มูลวงศ์เครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010045ณัฐดนัย โมครัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010054จักรพันธ์ สีกะบุตรเครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010055ประธาน อาจนาวังเครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221010057ธวัชชัย ตุนก่อเครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221010060ปิยะพงษ์ ไก่เขื่องเครื่องกล ยานยนต? 
28. ปวช.5221010061ทศพร สินศิริเครื่องกล ยานยนต? 
29. ปวช.5221010064บุรินทร ชัยธรรมเครื่องกล ยานยนต? 
30. ปวช.5221010071เกรียงศักดิ์ เวียงคำเครื่องกล ยานยนต? 
31. ปวช.5221010076อภิสิทธิ์ สุวรรณทองเครื่องกล ยานยนต? 
32. ปวช.5221010081ประกาศิต เสียวสุขเครื่องกล ยานยนต? 
33. ปวช.5221010084ชนสรณ์ แก้วบุตรเครื่องกล ยานยนต? 
34. ปวช.5221010088ชัยอนันต์ ดอนหันรักษาเครื่องกล ยานยนต? 
35. ปวช.5221010093มนัสชัย แก้วเนตรเครื่องกล ยานยนต? 
36. ปวช.5221010095สุริยา ดวงลาดนาเครื่องกล ยานยนต? 
37. ปวช.5221010098ทัชธร ไหลมนูเครื่องกล ยานยนต? 
38. ปวช.5221010100วชิระ งามราศรีเครื่องกล ยานยนต? 
39. ปวช.5221010101บุญญฤทธิ์ ศรีใบเฮียวเครื่องกล ยานยนต? 
40. ปวช.5221010103พรชัย สูนเจริญเครื่องกล ยานยนต? 
41. ปวช.5221010104จักรพงศ์ แสงพรมชาลีเครื่องกล ยานยนต? 
42. ปวช.5221010105สัมฤทธิ์ มนต์อินทร์เครื่องกล ยานยนต? 
43. ปวช.5221010106นิธิเดช พระโพธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
44. ปวช.5221010111กิตติพันธ์ กาววันเครื่องกล ยานยนต? 
45. ปวช.5221010120อภิรัตน์ สุวรรณรอดเครื่องกล ยานยนต? 
46. ปวช.5221010127ชีวพรรณ กองวงศ์เครื่องกล ยานยนต? 
47. ปวช.5221010131นัครินทร์ ดอกหอมเครื่องกล ยานยนต? 
48. ปวช.5221010136เอกชัย พรมโคตรเครื่องกล ยานยนต? 
49. ปวช.5221010137วัฒนา มากมูลเครื่องกล ยานยนต? 
50. ปวช.5221010138นัฐดนัย จันทร์โสภาเครื่องกล ยานยนต? 
51. ปวช.5221010139สุรเดช ชนาราษฎร์เครื่องกล ยานยนต? 
52. ปวช.5221010140วัชระ หมอยาเก่าเครื่องกล ยานยนต? 
53. ปวช.5221010146นวพงษ์ ผ่องแผ้วเครื่องกล ยานยนต? 
54. ปวช.5221010147พันตินัย หอมเย็นเครื่องกล ยานยนต? 
55. ปวช.5221010148ภัทร สีหานนท์เครื่องกล ยานยนต? 
56. ปวช.5221010161นัฐพล คงสุนทรเครื่องกล ยานยนต? 
57. ปวช.5221010163โกศล ตันสอาดเครื่องกล ยานยนต? 
58. ปวช.5221010164สุขวนัดส์ โคตะนนท์เครื่องกล ยานยนต? 
59. ปวช.5221010165พีรยุทธ์ นิยะนุชเครื่องกล ยานยนต? 
60. ปวช.5221010166ณัฐวุฒิ พันพิมพ์เครื่องกล ยานยนต? 
61. ปวช.5221010172พิศิษฐ์ คิดชัยเครื่องกล ยานยนต? 
62. ปวช.5221010178รัฐการ รีชัยวิจิตรกุลเครื่องกล ยานยนต? 
63. ปวช.5221010180ชวนัส แก่นสารเครื่องกล ยานยนต? 
64. ปวช.5221010182อิทธิพงษ์ วจีประศรีเครื่องกล ยานยนต? 
65. ปวช.5221010183ณัฐดนัย โสภาพเครื่องกล ยานยนต? 
66. ปวช.5221010186วายุ จันทาทิพย์เครื่องกล ยานยนต? 
67. ปวช.5221010188ฤทธิชัย วิชาชัยเครื่องกล ยานยนต? 
68. ปวช.5221010189วิโรจน์ สิทธินายมเครื่องกล ยานยนต? 
69. ปวช.5221010192บุญล้อม บางทรายเครื่องกล ยานยนต? 
70. ปวช.5221010193ศราวุธ กิติพัฒน์เครื่องกล ยานยนต? 
71. ปวช.5221010194มารุต กิจประเสริฐเครื่องกล ยานยนต? 
72. ปวช.5221010197จิรายุทธ ชอบทางดีเครื่องกล ยานยนต? 
73. ปวช.5221010199อนนท์ รูปเหมาะเครื่องกล ยานยนต? 
74. ปวช.5221010202อนุวัตร มณีสวาทเครื่องกล ยานยนต? 
75. ปวช.5221010204วิวัฒน์ สุทธิโคตรเครื่องกล ยานยนต? 
76. ปวช.5221010205ยุทธนา ศรีหาราชเครื่องกล ยานยนต? 
77. ปวช.5221010216เอกฉันท์ หมอยาเครื่องกล ยานยนต? 
78. ปวช.5221010220อรรถพล โพธิราชาเครื่องกล ยานยนต? 
79. ปวช.5221010221กฤษดา ปักคะมาเครื่องกล ยานยนต? 
80. ปวช.5221010222พิสิทธิ์ กมลวินิจเครื่องกล ยานยนต? 
81. ปวช.5221010223อนาวิล วีลเลอร์เครื่องกล ยานยนต? 
82. ปวช.5221010224อำนวย ปานยิ้มเครื่องกล ยานยนต? 
83. ปวช.5221010226กรีฑา โพธิ์เลิงเครื่องกล ยานยนต? 
84. ปวช.5221010229อุดมศักดิ์ กตสุรีย์เครื่องกล ยานยนต? 
85. ปวช.5221010232อดิศักดิ์ ดวงโทลาเครื่องกล ยานยนต? 
86. ปวช.5221010234สมโภช ไววอนเครื่องกล ยานยนต? 
87. ปวช.5221010243ประสิทธิ์ สิมมาหลวงเครื่องกล ยานยนต? 
88. ปวช.5221010244วิชิต สุขใสเครื่องกล ยานยนต? 
89. ปวช.5221010245สุขสันต์ มาตย์สาลีเครื่องกล ยานยนต? 
90. ปวช.5221010246นัฐพงษ์ เฉียบแหลมเครื่องกล ยานยนต? 
91. ปวช.5221010248พุทธรัตน์ ตันนารัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
92. ปวช.5221010249ธันวา ก้อดพิมพ์เครื่องกล ยานยนต? 
93. ปวช.5221010251กฤษณ์ วงศ์นุกูลเครื่องกล ยานยนต? 
94. ปวช.5221010252จักรพันธ์ พิมดีเครื่องกล ยานยนต? 
95. ปวช.5221010254โชคชัย สิงห์วะราชเครื่องกล ยานยนต? 
96. ปวช.5221010255สมเกียรติ ดวงมาลาเครื่องกล ยานยนต? 
97. ปวช.5221010263ศักดิ์ดา ชัยสัตย์เครื่องกล ยานยนต? 
98. ปวช.5221010270ศราวุธ บูรณจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
99. ปวช.5221010272หัตถชัย กุลมลิวัลย์เครื่องกล ยานยนต? 
100. ปวช.5221020001วีรพล อินทะวงศ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
101. ปวช.5221020003จตุรพร ภมรศิริเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
102. ปวช.5221020006อัสนี อินทบุผาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
103. ปวช.5221020007อานนท์ ชัยสารเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
104. ปวช.5221020010อดิพงษ์ เทวงษาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
105. ปวช.5221020017กิติพงษ์ บุญแสงสีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
106. ปวช.5221020021วัชริศ พูลทวีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
107. ปวช.5221020022สิทธิศักดิ์ ต่างโอฐเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
108. ปวช.5221020025อำพล นันทรักษาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
109. ปวช.5221020026ภาสกร พินิจมนตรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
110. ปวช.5221020027ธวัตชัย พันพิมพ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
111. ปวช.5221020029ฐานันดร โยธะวงค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
112. ปวช.5221020030สุริยา พรมเงินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
113. ปวช.5221020031อดิศักดิ์ สาศรีรัตน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
114. ปวช.5221020032ธีรพล สลักษรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
115. ปวช.5221020033ภัทรภณ ทองเทพเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
116. ปวช.5221020038พงศ์ธร ศรีงามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
117. ปวช.5221020039ไพบูลย์ จรรยาศิริเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
118. ปวช.5221020040ยุทธนา ผงสาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
119. ปวช.5221020043กฤตเมธ แก้วอุดมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
120. ปวช.5221020045ประทีป มีบุญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
121. ปวช.5221020047พิทักษ์ ศรีจันทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
122. ปวช.5221020050อภิเชษฐ์ แสงใสเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
123. ปวช.5221020053นัฐพล มาตวังแสงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
124. ปวช.5221020054นิสันต์ ศิริฐานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
125. ปวช.5221020056กฤษดา วงหาริมาตรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
126. ปวช.5221020059นาายธนวัฒน์ คำภีระเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
127. ปวช.5221020061รัตน์ชวัฒน์ โคตรอาสาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
128. ปวช.5221020062ฉัตรชัย โกนากันเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
129. ปวช.5221020063วิทวัส ผาทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
130. ปวช.5221020065ดลวัฒน์ กัลยารัตน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
131. ปวช.5221020069อำนาจ เหรียญทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
132. ปวช.5221020071จักรกริศน์ ดูริปีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
133. ปวช.5221020074ภูวดล พรมพิลาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
134. ปวช.5221020077ปิยพงษ์ หาญธงชัยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
135. ปวช.5221020079ธีรภัทร์ เจริญสุขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
136. ปวช.5221020080ไตรภพ ศรีอ้วนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
137. ปวช.5221020086วราพงษ์ สีงามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
138. ปวช.5221020087เสริมชัย เคณาภูมิเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
139. ปวช.5221020088สุพรรณ วิภาทินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
140. ปวช.5221020090วุฒิชัย โพนทองถิ่นเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
141. ปวช.5221020096ธิติพงศ์ อินทชุมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
142. ปวช.5221020100สำรอง ผาทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
143. ปวช.5221020101เอกชัย ชาวยศเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
144. ปวช.5221020103ปรเมศวร์ โคธิเสนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
145. ปวช.5221020105อิทธิศักดิ์ งามพงศ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
146. ปวช.5221020114วิทวัส มูลชาภิรมย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
147. ปวช.5221020115พงศธร พรหมเทพเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
148. ปวช.5221020121นพรัตน์ โคหานามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
149. ปวช.5221020122ชวลิต ป้องเทพเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
150. ปวช.5221020123จักรี สีหะปัญญาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
151. ปวช.5221020125วงศกร อังคนาทีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
152. ปวช.5221020127วุฒิชัย เที่ยงตรงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
153. ปวช.5221020129ธีรพงษ์ ตะเกิดมีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
154. ปวช.5221020130นพพล พรมโคตรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
155. ปวช.5221020133สารวัตร เข็มเพ็ชรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
156. ปวช.5221020134เกียรติศักดิ์ สิงหัสเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
157. ปวช.5221020138เกียรติศักดิ์ ชัยทองคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
158. ปวช.5221020140อิสรากรณ์ อาสนาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
159. ปวช.5221020143ธีรวัฒน์ พลสิงห์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
160. ปวช.5221020144ประสบชัย โคตะแสงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
161. ปวช.5221020145จักรพงษ์ ราชมาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
162. ปวช.5221020151เกียรติศักดิ์ เข็มรักษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
163. ปวช.5221020153วิศิษฎ์ เมืองศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
164. ปวช.5221020154สุวิณัฐ มงคงสวัสดิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
165. ปวช.5221020166สิทธิศักดิ์ ไกรยารัตน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
166. ปวช.5221030007สนิท สงวนศักดิ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
167. ปวช.5221030008ชนะภัย ลาบโคกภัยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
168. ปวช.5221030009ธนภัทร โคตรชมภูโลหะการ เชื่อมโลหะ 
169. ปวช.5221030037ยุทธพงษ์ ดอนมณีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
170. ปวช.5221030038พานิชย์ พรหมพินิจโลหะการ เชื่อมโลหะ 
171. ปวช.5221030039สันติ สารบัญดิษฐโลหะการ เชื่อมโลหะ 
172. ปวช.5221030040อาทิตย์ ทองมีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
173. ปวช.5221030042สุรชัย ศรีวงษ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
174. ปวช.5221030043อาทิตย์ เว้บ้านแผ้วโลหะการ เชื่อมโลหะ 
175. ปวช.5221030046บัญชา บัวแก้วโลหะการ เชื่อมโลหะ 
176. ปวช.5221030048ติน ปิตานนท์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
177. ปวช.5221030049ธนศักดิ์ ธรรมรักษ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
178. ปวช.5221030065สมบูรณ์ หลวงสีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
179. ปวช.5221030068พิสิฏฐ์ นิราชคำโลหะการ เชื่อมโลหะ 
180. ปวช.5221030069บรรพจน์ พันไธสงโลหะการ เชื่อมโลหะ 
181. ปวช.5221030070นิพัฒน์ จันทรดาภิรักษ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
182. ปวช.5221030071ชาริยะ เจียมรัมย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
183. ปวช.5221030072พรชัย บุญชัยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
184. ปวช.5221030073นที ตรีราชโลหะการ เชื่อมโลหะ 
185. ปวช.5221030074เฉลิมพล สิงห์ทะพิมพ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
186. ปวช.5221030075นิรุตน์ รัตนวิเศษโลหะการ เชื่อมโลหะ 
187. ปวช.5221030076ชนินทร์ มาธิสุทธิ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
188. ปวช.5221030079สิทธิโชค ประเมธาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
189. ปวช.5221030080ปลายมะนัฐ ทองใบโลหะการ เชื่อมโลหะ 
190. ปวช.5221030081ธีรวัตร คันธรินทร์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
191. ปวช.5221030083อนุสรณ์ แดงนาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
192. ปวช.5221030085ณัฐพงษ์ หัสกรรณ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
193. ปวช.5221030086พรชัย ทองขันโลหะการ เชื่อมโลหะ 
194. ปวช.5221030087วัชรา สุวรรณจักร์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
195. ปวช.5221030088อนันต์ พันธ์พิมพ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
196. ปวช.5221030092ณัฐกานต์ จันทรขันตีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
197. ปวช.5221030095ปรีชา พรมภักดิ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
198. ปวช.5221030098ภูชิต บัววันโลหะการ เชื่อมโลหะ 
199. ปวช.5221030099ศุภชัย ศักเหลาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
200. ปวช.5221030101ชำนาญ ปัญสวัสดิ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
201. ปวช.5221030105ณัฐวุฒิ กองคำโลหะการ เชื่อมโลหะ 
202. ปวช.5221030106พิชัยยุทธ เกษบุตรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
203. ปวช.5221030107อัครนีย์ พินิจโลหะการ เชื่อมโลหะ 
204. ปวช.5221030108นรินทร์ ยุระตาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
205. ปวช.5221030109ศุภชัย บุดดาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
206. ปวช.5221030110อนันต์ เสียวสุขโลหะการ เชื่อมโลหะ 
207. ปวช.5221030111นพพล จำปาทองโลหะการ เชื่อมโลหะ 
208. ปวช.5221040001เสกสรร ตาลหยงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
209. ปวช.5221040003ณัฐวุฒิ อินทะวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
210. ปวช.5221040004สันติ วงหาริมาตย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
211. ปวช.5221040007เอกชัย มีราชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
212. ปวช.5221040009วรากร สุดตะบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
213. ปวช.5221040010เนตรนภา อินทะวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
214. ปวช.5221040011อนุชา ศรีสุโยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
215. ปวช.5221040012ธวัชชัย ชัยภูมิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
216. ปวช.5221040018สุรธัช จุลปานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
217. ปวช.5221040023วีระยุทธ กุลเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
218. ปวช.5221040024ณัฐดนัย สุระคายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
219. ปวช.5221040025ทรงภพ ประมวณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
220. ปวช.5221040026อภิสิทธิ์ แก้วเนตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
221. ปวช.5221040027วัชรกรณ์ จำปาแดงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
222. ปวช.5221040028ณรงค์ชัย ปานิเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
223. ปวช.5221040029พิชากรณ์ ขันตรีกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
224. ปวช.5221040031สุวิชาญ เหมังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
225. ปวช.5221040032พงศธร ใจดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
226. ปวช.5221040033อภิชน ทักษิณอุบลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
227. ปวช.5221040034มนัสวีร์ หาฝ่ายเหนือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
228. ปวช.5221040036วรพงศ์ ผลาศักดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
229. ปวช.5221040037ธีรัตต์ ราชธานีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
230. ปวช.5221040042นิกร น้อยตะริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
231. ปวช.5221040043พงษ์ฐกร สาริมาตย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
232. ปวช.5221040044อดิศร คำแพงศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
233. ปวช.5221040046ณัฐวุฒิ เตเนกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
234. ปวช.5221040048เกรียงไกร เทศศรีเมืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
235. ปวช.5221040049ธนภูมิ เพ็ชรภูมีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
236. ปวช.5221040054ธัญพิสิษฐ์ ถิ่นนาเวียงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
237. ปวช.5221040059สิทธิกร บุญเปียไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
238. ปวช.5221040064ส่งศักดิ์ ละเอียดอองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
239. ปวช.5221040066มณฑล เสนามงคลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
240. ปวช.5221040067อาชวะ สาคำมีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
241. ปวช.5221040068สุขสันต์ ยุนิลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
242. ปวช.5221040069อนุกูล ป๋านิวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
243. ปวช.5221040070ธวัชชัย เปลียวกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
244. ปวช.5221040077อภิวัฒน์ ดวงพังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
245. ปวช.5221040078อรรถพล พิจารโชติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
246. ปวช.5221040081ศตวรรษ จะโนรัตน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
247. ปวช.5221040082วุฒิชัย โกนากันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
248. ปวช.5221040083เดชนรินทร์ พรหมเวียงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
249. ปวช.5221040084วันชนะ นันทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
250. ปวช.5221040086พงศธร รัตนติสร้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
251. ปวช.5221040087วรุตม์ ปราบมนตรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
252. ปวช.5221040088บัณฑิต สายทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
253. ปวช.5221040089นิพนธ์ อ่อนน้ำเที่ยงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
254. ปวช.5221040091ภานุกร อนุราชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
255. ปวช.5221040093อรรคภพ ไตรดำรงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
256. ปวช.5221040094นิมิตร มาตรสุริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
257. ปวช.5221040096บุญธรรม นาห้วยทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
258. ปวช.5221040098เจษฎา จันทร์ทำมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
259. ปวช.5221040100จักรกฤษณ์ คงชูศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
260. ปวช.5221040102อนันต์ ราชบุรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
261. ปวช.5221040103ศิวพันธ์ นาคเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
262. ปวช.5221040105ภูมินทร์ สู่ทรัพย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
263. ปวช.5221040110มัตตัญญู มูลอามาตย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
264. ปวช.5221040111อนิรุต พรมโคตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
265. ปวช.5221040113นัทธพงศ์ เลิศจะบกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
266. ปวช.5221040115ธนวัฒน์ มนูญวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
267. ปวช.5221040116อรรถพล สุดใจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
268. ปวช.5221040122ไชยศ บุญพุทธไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
269. ปวช.5221040123วัฒนา ศรีชมภูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
270. ปวช.5221040124พรสุรีย์ สีหาบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
271. ปวช.5221040128กฤษฎิ์ ชีพนุรัตน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
272. ปวช.5221040129จตุปราม สายโรจน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
273. ปวช.5221040132ธีระวัฒน์ ศรีสรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
274. ปวช.5221040134ธีระวัฒน์ โยธาธรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
275. ปวช.5221040138ณัฐวุฒิ ทีทองแดงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
276. ปวช.5221040139เสกศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
277. ปวช.5221040142กฤษฎา ธิมาหารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
278. ปวช.5221040143ชาญชัย เสติเนตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
279. ปวช.5221040145ณัฐพล อินทะวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
280. ปวช.5221040147สุพิศ หมู่หารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
281. ปวช.5221040148อภิสิทธิ์ สอนสิทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
282. ปวช.5221040151ระพีพันธ์ ฤทธิ์ศรีบูรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
283. ปวช.5221040152สุริยา ศรีวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
284. ปวช.5221041003ภานุมาศ พูลสิทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
285. ปวช.5221041005ณัฐวุฒิ น้อยคอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
286. ปวช.5221041006สรรพยศ พิมพ์ภักดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
287. ปวช.5221041007ธีรศักดิ์ ครองยุทธไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
288. ปวช.5221041008จารุพงศ์ พิมพ์สุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
289. ปวช.5221041011สถาพร โยทาธรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
290. ปวช.5221041015บัญชา ผดุงพันธุ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
291. ปวช.5221041019ณัฐนันท์ นิลกำเนิดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
292. ปวช.5221041020กนกพล ราชกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
293. ปวช.5221041021ศุภลักษณ์ ทนงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
294. ปวช.5221041022ธีระวัฒน์ โกสารัตน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
295. ปวช.5221041025อภิชาติ กลั่นประเสริฐไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
296. ปวช.5221041026อภิสิทธิ์ บูชากุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
297. ปวช.5221041028สุรพิชญ์ อินดาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
298. ปวช.5221041033กนกพล ประจันตะเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
299. ปวช.5221041037ธนวัฒน์ เจนธนานันท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
300. ปวช.5221041039ศุภกร นิตยวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
301. ปวช.5221041041ปวีณา โสขำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
302. ปวช.5221041043รชนีกร โพธิ์รอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
303. ปวช.5221041045ธีรศักดิ์ อุปสารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
304. ปวช.5221041046อนันท์ แก้วพรมมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
305. ปวช.5221041047สุริยะ กล่ำผักไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
306. ปวช.5221041050สิทธิพร กวนหลวงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
307. ปวช.5221041051สรศักดิ์ วิศิษฏบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
308. ปวช.5221041055สุเมธ ตุนก่อไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
309. ปวช.5221041056ธิตินัย นาฤทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
310. ปวช.5221041057สุพัตรา บลศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
311. ปวช.5221041059สุวัตน์ กุณโฮงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
312. ปวช.5221041061จันทิมา แก้วอุ่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
313. ปวช.5221041062ธีรภพ พาจิตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
314. ปวช.5221041063จันทร์นิภา บุตวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
315. ปวช.5221041067ศราวุธ สุพรหมจักร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
316. ปวช.5221041068ชุติพงษ์ พนาลิกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
317. ปวช.5221041069ศราวุธ นาไต้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
318. ปวช.5221041071ยุทธพงษ์ ทองชมภูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
319. ปวช.5221041072จิรพงศ์ พาติกบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
320. ปวช.5221041073นิราวัลน์ โยธะวงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
321. ปวช.5221041075อภิวัฒน์ สนั่นเอื้อไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
322. ปวช.5221041076สิทธิกรณ์ บุญกัลยาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
323. ปวช.5221041077จิราพรรณ เอกจักรแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
324. ปวช.5221041078อนุชิต นามวิเศษไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
325. ปวช.5221041079เกษร หลักถิ่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
326. ปวช.5221041080สิรภพ ประจวบกลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
327. ปวช.5221041081สิริรัตน์ เพ็ชรภูมีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
328. ปวช.5221041082พงษ์ศักดิ์ ชาทิทักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
329. ปวช.5221041083ศรลภ ชาวด่านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
330. ปวช.5221041084สุวรรณรัตน์ ณ หนองคายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
331. ปวช.5221041085พิชิต แก้วกัลยาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
332. ปวช.5221041086ชุติพงศ์ เครือพิกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
333. ปวช.5221041087มนตรี วิยะนัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
334. ปวช.5221041088อภิชิต ศิลปเจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
335. ปวช.5221041089จารุวัฒน์ เจษฎามนตรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
336. ปวช.5221041091วีรยุทธ เขียวหวานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
337. ปวช.5221041092ไตรภพ สว่างจิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
338. ปวช.5221041093จิรายุทธ อุตมะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
339. ปวช.5221041095วิศรุต สิงห์โตงามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
340. ปวช.5221041096ภานุวัฒน์ พรมสูตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
341. ปวช.5221041097ฐาปนะ แก้วก่าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
342. ปวช.5221041098อนุชา ชัยสุทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
343. ปวช.5221041099นงลักษณ์ พันพิมพ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
344. ปวช.5221041100กนกศักดิ์ พรหมกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
345. ปวช.5221041101พิชญา กุนเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
346. ปวช.5221041102ชัยยุทธ ศรีจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
347. ปวช.5221041103อนุภัทร ชาภิรมย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
348. ปวช.5221041104สุดาภา รักใคร่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
349. ปวช.5221041106ธเนศ ทั่งเชียงใหม่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
350. ปวช.5221041109สุรชัย บุญทันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
351. ปวช.5221041110เอกวุธ สรรค์นิกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
352. ปวช.5221041111ทีปกร วังคะฮาตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
353. ปวช.5221041116รณชัย ฮูเจี่ยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
354. ปวช.5221041120โชคอำนวย พิมเคณาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
355. ปวช.5221041121จารุณี แสวงสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
356. ปวช.5221041125รัฐศาสตร์ พันธ์หลวงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
357. ปวช.5221041127ชญาดา ชัยอามาตย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
358. ปวช.5221041129สุระเดช กมลรัตนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
359. ปวช.5221041132กรกฎ เอี่ยมเอื้อยุทธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
360. ปวช.5221041141พัทยา อินทรบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
361. ปวช.5221041142รตภพ สืบโมราไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
362. ปวช.5221041143ประชา เคหฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
363. ปวช.5221041144รัตนาภรณ์ ธรรมฤทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
364. ปวช.5221041147วัชระ วิริยะพูลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
365. ปวช.5221041148ธนวุฒิ ศรีม่วงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
366. ปวช.5221041149ธวัช สุริยะมาตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
367. ปวช.5221041150ศุภชัย บุตรสาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
368. ปวช.5221041153ธนกร พุทธาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
369. ปวช.5221041155ไชยชาญ บุตรสารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
370. ปวช.5221041159ทัศนีวรรณ บุญชื่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
371. ปวช.5221041161ธนวัฒน์ นามวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
372. ปวช.5221041162ประเทือง พุทธิวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
373. ปวช.5221041167จิราวรรณ ณหนองคายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
374. ปวช.5221041168เรืองวุธ พุทธิรักไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
375. ปวช.5221041169ชมพูนุช สีสวยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
376. ปวช.5221041171อณัฐชา วงษาบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
377. ปวช.5221041172วุฒิชัย เครือบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
378. ปวช.5221041175วุฒิภัทร กู่แก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
379. ปวช.5221041176ศรมงคล วิเศษสุนทรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
380. ปวช.5221041179วรเมธ อ้วนโพธิ์กลางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
381. ปวช.5221041185ปณานนท์ บุญฤทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
382. ปวช.5221060001ณัฐวุฒิ ศรีชมภูการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
383. ปวช.5221060002วิชิต ชัยบุรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
384. ปวช.5221060003สมโภชน์ ปานิเสนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
385. ปวช.5221060004ณรงค์ฤทธิ์ สุทธิประภาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
386. ปวช.5221060005ศุภชัย พรมลาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
387. ปวช.5221060006ปราบศึก ทิพย์พันธ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
388. ปวช.5221060007ศิริพัฒน์ สายกันการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
389. ปวช.5221060008ยอดรัก เดชไกรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
390. ปวช.5221060009ชัยวัฒน์ คุณความสุขการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
391. ปวช.5221060010พนมพร พานิพัฒน์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
392. ปวช.5221060011ธงชัย แสงเพ็ชรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
393. ปวช.5221060014ธัญวัฒน์ อินเสมียนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
394. ปวช.5221060015ส่งศักดิ์ นามบุผาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
395. ปวช.5221060017ยงยุทธ กางแก้วการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
396. ปวช.5221060018กฤษฎา เตนากุลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
397. ปวช.5221060021วิสุทธิ์ ห้วยทรายการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
398. ปวช.5221060022อนุชาติ จันทวงศ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
399. ปวช.5221060023ธนากร ศรีภูมีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
400. ปวช.5221060024พุฒิ สุกามินการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
401. ปวช.5221060028ณัฐวุฒิ ปาลศักดิ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
402. ปวช.5221060029วุฒิชัย รักสนิทการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
403. ปวช.5221060031วายุ ต้นยวดการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
404. ปวช.5221060032ทศพร ไชยสิทธิ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
405. ปวช.5221060033ณัฐวุฒิ จิตพัฒน์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
406. ปวช.5221060034สมศีล วงษาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
407. ปวช.5221060035จารุพงศ์ ยังละบุตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
408. ปวช.5221060037เอกพันธ์ มณฑาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
409. ปวช.5221060039ภาณุวัฒน์ นามบุรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
410. ปวช.5221060050แสนวิรัตน์ วัจรินทร์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
411. ปวช.5221060054ไพรัตน์ สุโพธิ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
412. ปวช.5221060055ปรัญชัย ศรีบุญยังการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
413. ปวช.5221060056นุพงษ์ ธรเสนาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
414. ปวช.5221060083ภัททิรา ขำเงินการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
415. ปวช.5221060084ศักดา ทุ่งลาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
416. ปวช.5221060086ณัฐพล ทะแพงพันธ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
417. ปวช.5221060087พยุทธ บุตรขนิษฐการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
418. ปวช.5221060088พงษ์พิพัฒน์ หลวงนาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
419. ปวช.5221060090ขจรศักดิ์ ริยะบุตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
420. ปวช.5221060093เกียรติศักดิ์ วรรณสิทธิ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
421. ปวช.5221060094เพชร เสนามงคลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
422. ปวช.5221060095อาทิตย์ พรมมิตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
423. ปวช.5221060098อภิรักษ์ เวียงแก้วการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
424. ปวช.5221060101วรชัย ฝ้ายขาวการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
425. ปวช.5221060102ปรัชญา ชัยกัญหาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
426. ปวช.5221060103ศิริศักดิ์ สีแก้วต่างวงศ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
427. ปวช.5221060105คมสันต์ ธุระพันธ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
428. ปวช.5221060106วรัญญา ราชรองเมืองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
429. ปวช.5221060115ภาณุพันธ์ นันทะมีชัยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
430. ปวช.5221061003วาลิตา รามประพฤติการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
431. ปวช.5221061004อาลิตา รามประพฤติการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
432. ปวช.5221061006กาญจนา บรรณารักษ์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
433. ปวช.5221061007จตุรภัทร สุขขาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
434. ปวช.5221061008สกุณา ขาวมาลาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
435. ปวช.5221061010กัลยา หูนาพิมพ์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
436. ปวช.5221061014อธิชา สุนทระวงศ์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
437. ปวช.5221061016ลลิตา ฟองเนตรการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
438. ปวช.5221061017วัชร โคตรโสภาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
439. ปวช.5221061020กฤษณะ ศรีละการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
440. ปวช.5221061022ธีรพล พิมพ์พันธ์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
441. ปวช.5221061025ปลายมนัส ทุมมานอกการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
442. ปวช.5221061026เทอดพงษ์ ภวภูตานนท์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
443. ปวช.5221061027พุทธรักษ์ วุฒิวงค์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
444. ปวช.5221061031พรพิมล ยกเทพการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
445. ปวช.5221061032รุ่งทิวา ชารีราษฎร์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
446. ปวช.5221061033วนพล อุดมกองการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
447. ปวส.5331010001เจษฎา เชาว์ประมวลกุลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
448. ปวส.5331010002มงคล ตันนารัตน์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
449. ปวส.5331010003ชัยธวัช จีรสินธรรมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
450. ปวส.5331010004ณัฐพล คำภูเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
451. ปวส.5331010005ทินกร สุมาลีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
452. ปวส.5331010006นฤเบศร์ ศรีชัยมูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
453. ปวส.5331010009ธนาคาร คำสุนันท์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
454. ปวส.5331010011ณรงค์ฤทธิ์ ตางจงราชเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
455. ปวส.5331010012คำภีร์ เทพเสนเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
456. ปวส.5331010013มนูญ นามบุตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
457. ปวส.5331010014สุริยา สุริโยเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
458. ปวส.5331010015มนตรี ไชยพิเดชเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
459. ปวส.5331010016วีระยุทธ ภูอากิจเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
460. ปวส.5331010018มานิต สีสวยเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
461. ปวส.5331010020นิรันดร์ นครศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
462. ปวส.5331010021เรืองชัย ศรีสมบูรณ์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
463. ปวส.5331010022เศกสิทธิ์ แสนสุริยวงค์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
464. ปวส.5331010023เจริญชัย แสงรัตน์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
465. ปวส.5331010024อนุพล อุปฮาตเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
466. ปวส.5331010025นพดล ปัตถาพันธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
467. ปวส.5331010026นิเวศน์ ติหะปัญโญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
468. ปวส.5331010027ภาณุเดช กิ่งแก้วเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
469. ปวส.5331010028วรจักษ์ กุณารักษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
470. ปวส.5331010029กิตติชัย ธรรมสุขเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
471. ปวส.5331010030ไพรวัลย์ อินทะวงศ์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
472. ปวส.5331010031สุรศักดิ์ สุริยะมาตรเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
473. ปวส.5331010033อาทิตย์ โสดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
474. ปวส.5331010034อภิชัย สงวนศักดิ์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
475. ปวส.5331010035สรพงษ์ สวนไผ่เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
476. ปวส.5331010036ไวยวิทย์ ภูมิศาสตร์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
477. ปวส.5331010037สมชาย ทุนเพิ่มเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
478. ปวส.5331010038ศุภชัย ชาวดอนเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
479. ปวส.5331010039สถาพร ชาวดอนเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
480. ปวส.5331010040อภิวัฒน์ ริยะบุตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
481. ปวส.5331010041จาตุรนต์ รูปขันธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
482. ปวส.5331010042นาถพงษ์ ชินนอกเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
483. ปวส.5331010046วรวิทย์ บรรยงค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
484. ปวส.5331010047อนุชา เทียบแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
485. ปวส.5331010048ศราวุฒิ คูณลานเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
486. ปวส.5331010049สุนทร คิดชอบเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
487. ปวส.5331010050อนุชา รักษาสิทธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
488. ปวส.5331010051ชัชวาล กันยาเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
489. ปวส.5331010053วีรชัย อุณนารักษ์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
490. ปวส.5331010054คณิต อุคำพันธ์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
491. ปวส.5331010055ฉัตรชัย วิลาเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
492. ปวส.5331010056ทรงวุฒิ พรมทีเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
493. ปวส.5331010057อภิชาติ สีหาบุตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
494. ปวส.5331010058ดำรงค์ สูตรสุคนธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
495. ปวส.5331010059ดุสิต สูตรสุคนธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
496. ปวส.5331010060วิชัย พินิจเจริญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
497. ปวส.5331010061สราวุฒิ นิตย์วงษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
498. ปวส.5331010062ชยุตพงศ์ ปูชนียะพงศ์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
499. ปวส.5331010063ธนะชัย อินกองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
500. ปวส.5331010066สิทธิกร ศรีโสภณเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
501. ปวส.5331010072ภาณุวัฒน์ วรสีห์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
502. ปวส.5331010074วีระ แก้ววิโรจน์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
503. ปวส.5331010077รุ่งนิมิตร ศิริธรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
504. ปวส.5331010079มานัส สุทธิจักษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
505. ปวส.5331010080อำนาจ วงค์อุคะเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
506. ปวส.5331010081ลิขิต กองศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
507. ปวส.5331010084สยุมภู อินทวงศ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
508. ปวส.5331010085พรประชา มหาเสนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
509. ปวส.5331010086ชานนท์ จันทร์ดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
510. ปวส.5331010087ณฐกร ชาตานันท์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
511. ปวส.5331010089ชลพัฒน์ ศรีระษาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
512. ปวส.5331010092อนันต์ สาชะนะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
513. ปวส.5331010093อาทิตย์ โลหิทัตเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
514. ปวส.5331010095พายุ อุลเวเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
515. ปวส.5331010097วัชระพงศ์ พรมนิวาสเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
516. ปวส.5331010101ศิริพงษ์ พลโยธีเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
517. ปวส.5331010104อภิชาติ ศรีสันต์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
518. ปวส.5331010107เอกชัย คตไชยเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
519. ปวส.5331010108กฤษฎา พรมชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
520. ปวส.5331010109ณัฐพล เผือกจันทร์เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
521. ปวส.5331010110อัครเดช ชัยศรีเอี่ยมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
522. ปวส.5331010111ณัฐวุฒิ คุณานิลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
523. ปวส.5331010112ปรีชา ศรีสมบัติเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
524. ปวส.5331010113ไชยา วงศ์ประชุมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
525. ปวส.5331010115สมศักดิ์ ทองสมุทรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
526. ปวส.5331010116ธีระพล ใจทำมาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
527. ปวส.5331010117พีรพัฒน์ ปอศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
528. ปวส.5331010119ธนากร แก้วบุตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
529. ปวส.5331010121สรรเสริญ พงษ์ผึ้งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
530. ปวส.5331010122ศรีสุนันท์ สวยสะอาดเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
531. ปวส.5331010127นัฐวุฒิ คงสน่ห์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
532. ปวส.5331010128อภิรัก เครือทองศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
533. ปวส.5331010130อธิวัฒ พุนานินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
534. ปวส.5331010132ทศพล นวนศรีเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
535. ปวส.5331020002ทศพร กลิ่นนิ่มนวลเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
536. ปวส.5331020003วรเชษฐ วิยะนัดเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
537. ปวส.5331020004อิสระ จูมแพงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
538. ปวส.5331020005เรวัติ สิมมารักษ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
539. ปวส.5331020006วิโรจน์ แฝงฤทธิ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
540. ปวส.5331020007เกรียงไกร ผาจวงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
541. ปวส.5331020008นิพนธ์ ทิพย์วันเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
542. ปวส.5331020009อดุลย์ บุตรเทศเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
543. ปวส.5331020010ปรีชา พรหมพินิจเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
544. ปวส.5331020011วิชัย พังราชเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
545. ปวส.5331020012ไพศาล กิติราชเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
546. ปวส.5331020013ทินกร คำพวงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
547. ปวส.5331020014ธีระพงษ์ ป้องปิ่นเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
548. ปวส.5331020015นิติพัฒน์ แสงลีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
549. ปวส.5331020016สมพงษ์ ภาดีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
550. ปวส.5331020017คมสัน อุไรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
551. ปวส.5331020018พงษ์ดนัย สุวัตร์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
552. ปวส.5331020019ศักรินทร์ ทองปิ่นเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
553. ปวส.5331020020สุวินัย ทระทึกเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
554. ปวส.5331020022สุทธิศักดิ์ มีศรีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
555. ปวส.5331020023พิทักษ์ สุขเสนเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
556. ปวส.5331020025อนุพงษ์ สีจุลณีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
557. ปวส.5331020027ประชา พลโยธีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
558. ปวส.5331020028อนุชา เอาหานัดเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
559. ปวส.5331020029ถวิล ชูชะกะเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
560. ปวส.5331020030คมกฤษ ชินนิยมพาณิชย์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
561. ปวส.5331020031ทศพล มณีชื่นเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
562. ปวส.5331020032วุฒิกร โกมลมาลย์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
563. ปวส.5331020035อมรเชษฐ์ ราชวงค์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
564. ปวส.5331020036อำพล ผิวฝ้ายเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
565. ปวส.5331020037ดนุรุธ คำไฮเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
566. ปวส.5331020038อนุรักษ์ เพียรสมพานเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
567. ปวส.5331020039สงกรานต์ ขันธะวุธเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
568. ปวส.5331020040นัฐพงษ์ อะยังกุลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
569. ปวส.5331020041อภิวัตร อินทะวงศ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
570. ปวส.5331020042อธิพงษ์ ตะรีสูญเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
571. ปวส.5331020043นราธิป ชัยรินทร์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
572. ปวส.5331020044นิรันดร์ มืดคำบงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
573. ปวส.5331020045ปัญญา นามมูลตรีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
574. ปวส.5331020046กิตติพงษ์ ทิพชัยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
575. ปวส.5331020047สมบูรณ์ ธรรมเสนเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
576. ปวส.5331020048ณัฐสิทธิ์ ทองชมภูเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
577. ปวส.5331020049ทัศไนย ชัยภักดีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
578. ปวส.5331020051ปรีชา ศรีหาวัตรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
579. ปวส.5331020052รัฐพล หาญลครเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
580. ปวส.5331020053ศรัญญู ทับศิลาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
581. ปวส.5331020054วรวิทย์ วันหอมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
582. ปวส.5331020055ศราวุธ พันสว่างเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
583. ปวส.5331020056พิชัย ชัยโยเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
584. ปวส.5331020058พินิตย์ เหล่าฮ้อเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
585. ปวส.5331020059สุรศักดิ์ กองศรีหาจักร์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
586. ปวส.5331020060วิระวัตร เห็มสีดาเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
587. ปวส.5331020062วีระยุทธ อุติเนตร์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
588. ปวส.5331020063ดนัย นามโยธีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
589. ปวส.5331020064พิชัย ศรีพนมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
590. ปวส.5331020067ไตรรัตน์ ป่าเขือเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
591. ปวส.5331020068ณัฐวุฒิ แท่นหินเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
592. ปวส.5331020070ศราวุธ มาลาทองเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
593. ปวส.5331020071ชัชวาลย์ สุภมูลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
594. ปวส.5331020074พินิจ ลีพงษ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
595. ปวส.5331020075ศักดิ์ดา ผาตะนนท์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
596. ปวส.5331020077ชัยวัฒน์ อาจวิชัยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
597. ปวส.5331020078วัชรพงษ์ สีลือเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
598. ปวส.5331020080อนุชิต หอทองเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
599. ปวส.5331020082ชุติพงศ์ อภัยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
600. ปวส.5331020083สถาพร สิมมะลีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
601. ปวส.5331020084ทักษิณ ตาตะมิเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
602. ปวส.5331020085ปิยนัฐ โลกานิตย์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
603. ปวส.5331020086ณัฐวุฒิ คำดีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
604. ปวส.5331020087เจษฎา เกษโสภาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
605. ปวส.5331020088อดิศักดิ์ ศรีสาระเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
606. ปวส.5331020089ศรัญญู บุญตาเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
607. ปวส.5331020093สุเมธ ต่างสีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
608. ปวส.5331020094ศรายุทธ ธรรมวัยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
609. ปวส.5331020095สุริยา วรราชเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
610. ปวส.5331020097พัฒนศักดิ์ ปานิเสนเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
611. ปวส.5331020098อะนุ โคตรชมภูเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
612. ปวส.5331020100อนุวัฒน์ ภูไวเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
613. ปวส.5331020101บัญชา อุณารักษ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
614. ปวส.5331020103ฉัตรชัย เอาหานัดเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก 
615. ปวส.5331020104ธาราดล โคตรชมภูเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
616. ปวส.5331020106ธีรวัฒน์ หลักงามเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
617. ปวส.5331020120นพพร อนุโคตรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
618. ปวส.5331030002ธีรภัทร์ เจตินัยเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
619. ปวส.5331030003ธรรมรัตน์ บุญกลางเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
620. ปวส.5331030004ศุภชัย ราชสุนทรเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
621. ปวส.5331030005อนุชา สีกวนชาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
622. ปวส.5331030006เรวัตร สติดีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
623. ปวส.5331030007วุฒินันท์ ไชยเวชเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
624. ปวส.5331030009สุวิชชา สีหไตรเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
625. ปวส.5331030010ธีรวัฒน์ ดาสีกรเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
626. ปวส.5331030011อานนท์ จำเริญใจเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
627. ปวส.5331030012อนันต์ จำเริญใจเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
628. ปวส.5331030013พิษณุ ภาคะเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
629. ปวส.5331030014เอกราช บุญพรมศรีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
630. ปวส.5331030015อิทธิศักดิ์ พลมาตย์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
631. ปวส.5331040002พร้อมพงษ์ พรมสีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
632. ปวส.5331040005วิทวัส บุตตะโคตรไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
633. ปวส.5331040006อภิวัฒน์ โคตรชมภูไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
634. ปวส.5331040007ศรายุทธ เขียวหวานไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
635. ปวส.5331040009ฉัตรชัย ชัยสว่างไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
636. ปวส.5331040010พิชัย พิลาวัลย์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
637. ปวส.5331040011พิพัฒน์ อินทนะไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
638. ปวส.5331040012ชัยณรงค์ พรหมภิภักดิ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
639. ปวส.5331040013อรัญ ก้อนฆ้องไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
640. ปวส.5331040014ธวัชชัย สัตบุตรไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
641. ปวส.5331040015วรากร พานิพัฒน์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
642. ปวส.5331040018ภาคภูมิ บทมาตย์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
643. ปวส.5331040019พร้อมพงศ์ บทมาตย์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
644. ปวส.5331040022พิชัย ศรีบุญเรืองไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
645. ปวส.5331040023เอกลักษ์ ใจดีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
646. ปวส.5331040024เกษมศักดิ์ แสนทวีสุขไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
647. ปวส.5331040025สยุมภู ภานุรักษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
648. ปวส.5331040026ศิวานนท์ สุวรรณครไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
649. ปวส.5331040027นัฐพงษ์ สุวรรณครไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
650. ปวส.5331040028กิตติโรจน์ ปากะบุตรไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
651. ปวส.5331040029ทศพล นันทองไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
652. ปวส.5331040033ณัฐพงษ์ เพ็งภักดีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
653. ปวส.5331040035อิศรัญ สุระคายไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
654. ปวส.5331040036อภิวัฒน์ นิลเกตุไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
655. ปวส.5331040037อาทิตย์ พรมแพงดีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
656. ปวส.5331040038ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติกุลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
657. ปวส.5331040039ทิวา อาสนานิไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
658. ปวส.5331040040อนันต์ แก้วเครือศรีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
659. ปวส.5331040042อดิศักดิ์ คำภูมีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
660. ปวส.5331040043ณัฐพันธุ์ เหมะชัยไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
661. ปวส.5331040044ศักดิ์สิทธิ์ หาคำไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
662. ปวส.5331040045อนันต์ ดีพันธ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
663. ปวส.5331040046ณัฐวัตร ใหลนไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
664. ปวส.5331040047ณัฐพงษ์ มงคลวัดไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
665. ปวส.5331040048อานนท์ ศรีโชคไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
666. ปวส.5331040049ภาณุวัฒน์ เบ้าสิงห์สวยไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
667. ปวส.5331040050สุรศักดิ์ ลักษณะฉายไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
668. ปวส.5331040052เริงฤทธิ์ ศรีบุตรตะไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
669. ปวส.5331040056อิทธิพงษ์ เหนือโพธิ์ทองไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
670. ปวส.5331040059อนุพงษ์ โสมนัสไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
671. ปวส.5331040060ทศวรรษ คนงามไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
672. ปวส.5331040061พงศ์วิวัฒน์ โยคินไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
673. ปวส.5331040062สุวิทย์ สิงห์ศิลป์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
674. ปวส.5331040063ยิ่งยง บทมาตย์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
675. ปวส.5331040064สุรศักดิ์ นิลเกตุไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
676. ปวส.5331040065ชัยวรุฒ จันลานไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
677. ปวส.5331040066วงค์กรต นามราชไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
678. ปวส.5331040069สุปัญญา เวียงชัยไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
679. ปวส.5331040070สุนทร แสงจันทร์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
680. ปวส.5331040071สหพันธ์ แก้วก่าไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
681. ปวส.5331040072สุขสันต์ สิงหาพรมไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
682. ปวส.5331040075ฐากูร รันธิสอนไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
683. ปวส.5331040076จิโรภาส ตอนใตไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
684. ปวส.5331040079วีระยุทธ มะลุนยาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
685. ปวส.5331040080ธเนตร บัวแก้วไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
686. ปวส.5331040081นำพล หล้าคอมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
687. ปวส.5331040087ธนะพล มาธิสุทธิ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
688. ปวส.5331040089วัชระ แสงหารไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
689. ปวส.5331040090ธาราพงษ์ พนาลิกุลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
690. ปวส.5331040093วัชรพงษ์ ศรีกลับไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
691. ปวส.5331040099อธิพงษ์ พิมพ์พันธ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
692. ปวส.5331040100วินิจ เพ็ญสุวรรณไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
693. ปวส.5331040101อภิวัฒน์ นามรสไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
694. ปวส.5331040102ณัฐวัฒน์ ปฐมปฏิคมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
695. ปวส.5331040103อธิวัฒน์ ใจอดทนไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
696. ปวส.5331040106ศตวรรษ ศรีสวาทไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
697. ปวส.5331040107จุลพงษ์ สีหาวงษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
698. ปวส.5331040108ธีรยุทธ พลคุมพลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
699. ปวส.5331040109สุรพล ลีทองดีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
700. ปวส.5331040110ฉัตรชัย พรมภักษาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
701. ปวส.5331040111นิรุตต์ นนทะราชไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
702. ปวส.5331040115นฤดล แก้ววงศาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
703. ปวส.5331040117โสฬัส จันมงคลไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
704. ปวส.5331040119บรรจง เกษาพันธ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
705. ปวส.5331040121อาวุธ สีหมนตรีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
706. ปวส.5331040122ศตวรรษ พลตระกรรมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
707. ปวส.5331050001สุปราณี ศรีรักษาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
708. ปวส.5331050002นิยม แก้วนามเมืองอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
709. ปวส.5331050004สัญญา วันทาณีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
710. ปวส.5331050005ทวีวุฒิ มาธิสุทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
711. ปวส.5331050009เฉลิมพล ไกรญาติอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
712. ปวส.5331050010เมืองไทย ศิริตันอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
713. ปวส.5331050011อภิชัย พานุรักษ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
714. ปวส.5331050012พิพัตน์ พาติกะบุตรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
715. ปวส.5331050013วราพล ละภูเขียวอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
716. ปวส.5331050014สันติสุข มีแก้วอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
717. ปวส.5331050015นันทพร เพ็งจันทร์ทาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
718. ปวส.5331050016จรัสศรี ใสสะอาดอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
719. ปวส.5331050020ประสิทธิ์ อุปฮาตอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
720. ปวส.5331050021คมสันต์ ผาตินันท์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
721. ปวส.5331050022กิติพงษ์ ขันอาษาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
722. ปวส.5331050023เจษฎา สินสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
723. ปวส.5331050024ชาญวิทย์ สุวรรณรัตน์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
724. ปวส.5331050025อภิสิทธิ์ ทินาพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
725. ปวส.5331050027ประมวล พิสัยพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
726. ปวส.5331050028ทินกร ชมภูนาวัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
727. ปวส.5331050031วิมลรัตน์ ยุนิลาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
728. ปวส.5331050032ปิยะพงษ์ สงบภัยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
729. ปวส.5331050033พิเชษฐ์ เจริญสุขอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
730. ปวส.5331050034ศุภมิตร ศิริจันทร์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
731. ปวส.5331050035ศักดิ์ชาย ขาวมาลาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
732. ปวส.5331050036สถาพร มณีมลอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
733. ปวส.5331050037ศรายุทธ กองอุดมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
734. ปวส.5331050038เศกสรรค์ ชูชีพอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
735. ปวส.5331050040กิตติศักดิ์ กะมุตะเสนอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
736. ปวส.5331050041ประชา ไชยเทศน์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
737. ปวส.5331050042สุทัศน์ ศรีระวงษ์ษาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
738. ปวส.5331050043อนุสรณ์ คันธะรินทร์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
739. ปวส.5331050044กันตพงศ์ ผานดีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
740. ปวส.5331050045ธนากรณ์ ทองสถิตย์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
741. ปวส.5331050046องอาจ สงครามมะลิอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
742. ปวส.5331050050สุริยัน บัวผายอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
743. ปวส.5331050051ธีระ โพธิเสนอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
744. ปวส.5331050053ศราวุธ พรมสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
745. ปวส.5331050054สุริยา สบายจิตอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
746. ปวส.5331050055ศศิประภา ศรีอักษรอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
747. ปวส.5331050056สุนิสา ทองบุตรอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
748. ปวส.5331050058ณัฐกร ยอดคุณอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
749. ปวส.5331050060ศักดิ์ดา มุตตะสัตย์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
750. ปวส.5331050065แสวง ตุนก่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
751. ปวส.5331050066วัชระ ใสสะอาดอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
752. ปวส.5331050067นครทับ มหาอุปอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
753. ปวส.5331050068ศุภรา ปานพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
754. ปวส.5331050069วุฒิชัย อินทบุผาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
755. ปวส.5331050070ชุติมา ชัยโพธิ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
756. ปวส.5331050072อภิเชษฐ์ ลอยพิมายอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
757. ปวส.5331050074วีระศักดิ์ ชาวเกวียนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
758. ปวส.5331050075จักรพงษ์ จันทะโชติอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
759. ปวส.5331050076เดชา บุญทันอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
760. ปวส.5331050077อรพรรณ จันทร์ศรีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
761. ปวส.5331050078วีระพงษ์ พรหมโคตรอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
762. ปวส.5331050080อนุชาติ ปานเปล่งอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
763. ปวส.5331050081อภิเดช อาจจำปาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
764. ปวส.5331050082พิรัฐธ์ ภูมิเรืองอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
765. ปวส.5331050083ณัฐวุฒิ ชัยไพรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
766. ปวส.5331050085สิริภา แก้ววิชัยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
767. ปวส.5331050086อภิชาติ ติหะปัญโญอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
768. ปวส.5331050087น้ำทิพย์ ใจอดทนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
769. ปวส.5331050088วรรณิสสร ไวยวรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
770. ปวส.5331050089จิตรกร พลชำนิอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
771. ปวส.5331050090สุดาทิพย์ สัตบุตรอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
772. ปวส.5331050092เอนกพงษ์ มหาฤทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
773. ปวส.5331050093ยุลดา ตันนารัตน์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
774. ปวส.5331050094สุรศักดิ์ คินาเพ็ชรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
775. ปวส.5331050095พิชิตพงษ์ บุญดีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
776. ปวส.5331050097ฉัตรเฉลิม ปัญญาทิพย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
777. ปวส.5331050098ปัญญา บรรดาศักดิ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
778. ปวส.5331050099พณิดา มณีสุทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
779. ปวส.5331050101วรรณิภา แท่นหินอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
780. ปวส.5331050104ประเสริฐ มังศรีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
781. ปวส.5331050105นเรศ ธนาอมรศิริอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
782. ปวส.5331050106ธันย์ภัคนันท์ แสนอุบลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
783. ปวส.5331050107สุพรรษา ศรีชุมพรอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
784. ปวส.5331050109พรรณี สร้อยโชติอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
785. ปวส.5331060001พีระ วงศ์ทองบางการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
786. ปวส.5331060005อภิวัฒน์ ศรีจุ้ยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
787. ปวส.5331060006วัฒนา วงค์ชัยยาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
788. ปวส.5331060007สุจินดา พรหมหิตาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
789. ปวส.5331060008อาณัติ นันทะเนตรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
790. ปวส.5331060009ธนวัต จันมงคลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
791. ปวส.5331060010ณัฐวุฒิ พุทธวงศ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
792. ปวส.5331060011วิษณุ ผลบุญการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
793. ปวส.5331060013เดชา จันทรอุดรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
794. ปวส.5331060014ปริญญา แสงใสการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
795. ปวส.5331060015อนุวัฒน์ เนตรนีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
796. ปวส.5331060016อภิวัฒน์ พันธะแสงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
797. ปวส.5331060018สุริยะ วังสีหาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
798. ปวส.5331060019รมิดา กันทะวงษ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
799. ปวส.5331060020วรุฒ วงค์นครการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
800. ปวส.5331060021วรสิทธิ์ สาขาสุขการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
801. ปวส.5331060023อภิเดช เชียงขวางการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
802. ปวส.5331060024วรัตถ์ บุญเกิดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
803. ปวส.5331060025พงศ์เทพ ติหะปันโยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
804. ปวส.5331060029ชินกร เนาคำแพงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
805. ปวส.5331060030พงศ์ศักดา สาริวงค์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
806. ปวส.5331060033ปัญญา ทุ่งหลวงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
807. ปวส.5331060035วุฒิชัย วรรณเขตร์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
808. ปวส.5331060036ปิยะพงษ์ จันตะนีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
809. ปวส.5331060041ลิขิต พานิพัดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
810. ปวส.5331060043ธวัชชัย บุตรโคตรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
811. ปวส.5331060045ธวัชชัย ทองเทพการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
812. ปวส.5331060047สุพิสิทธิ์ โพธิเสนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
813. ปวส.5331060048นิมิตร ประมูลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
814. ปวส.5331060050ฉันท์ชนก กุลวงษ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
815. ปวส.5331060051จักรกริช ล้วนผาลึกการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
816. ปวส.5331060053ณัฐวุฒิ อุตมานการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
817. ปวส.5331060056อภิสิทธิ์ แก้วคูณเมืองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
818. ปวส.5331060057รังสรรค์ ทาทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
819. ปวส.5331080001ปรีชา พลพิทักษ์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
820. ปวส.5331080002ธนวิชญ์ ขุนลึกเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
821. ปวส.5331080004พิทักษ์ โอทาตะวงษ์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
822. ปวส.5331080006จันทร์จิรา มุลทะเสนเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
823. ปวส.5331080008สมศักดิ์ ชาตินิลเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
824. ปวส.5331080009เอกสิทธิ์ เพ็ญสวัสดิ์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
825. ปวส.5331080010กรกรต มงคลสวัสดิ์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
826. ปวส.5331080011ธนากร วงศ์ใหญ่เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
827. ปวส.5331080012เสกสรรค์ ศรีงามเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
828. ปวส.5331080015ศราวุธ พิศอ่อนเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
829. ปวส.5331080017วรัญญู พละครเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
830. ปวส.5331080019นาถยา ชัยคำเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
831. ปวส.5331280001อรวรรณ พิมลพรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
832. ปวส.5331280002สรวงสุดา สุตเดชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
833. ปวส.5331280003พัฒนา กองทองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
834. ปวส.5331280007ณรงค์ คุณกะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
835. ปวส.5331280008ปภาวิชญ์ พงษากลางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
836. ปวส.5331280009พีรวัฒน์ จงอัดกลางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
837. ปวส.5331280010ศรายุทธ ทั่งนาคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
838. ปวส.5331280011ณัฐศักดิ์ ร่มเย็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
839. ปวส.5331280015สุจิตตรา ศรีภูมิภักดิ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
840. ปวส.5331280016นันธิดา ธรรมวงศาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
841. ปวส.5331280018ธีระพงษ์ อินทรักษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
842. ปวส.5331280019วิทยา มหาฤทธิ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
843. ปวส.5331280020วุฒิศักดิ์ ศรีชมภูเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
844. ปวส.5331280022ณัฐวุฒิ ปานบุญเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
845. ปวส.5331280024วศิน สรรค์นิกรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
846. ปวส.5331280027ไกรพล พันธ์ดงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
847. ปวส.5331280028ธีระยุทธ สายตาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
848. ปวส.5331280029พุฒิทรง ธรรมขันธ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
849. ปวส.5331280030เฉลิมชัย ลีอุ่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
850. ปวส.5331280031จตุพล วัดแผ่นลำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
851. ปวส.5331280032เฉลิมฉัตร เกตุศิริเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
852. ปวส.5331280033วิมลจรรย์ สมดีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
853. ปวส.5331280036วริยา บุตรเพ็งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
854. ปวส.5331280037จินตหรา อินเสมียนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
855. ปวส.5339010003วีระชัย ขันตีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
856. ปวส.5339010005จุฑาภัค โวหารเดชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
857. ปวส.5339010007วรรณนิศา แก้วละออเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
858. ปวส.5339010008สุนิสา อนุสาสน์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
859. ปวส.5339010009สิทธิชัย สืบสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
860. ปวส.5339010013อริสรา ประดาศรีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
861. ปวส.5339010014สุพรรณี เสนาประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
862. ปวส.5339010015วราภรณ์ พรมปากดีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
863. ปวส.5339010016เจนจิรา สูฝนเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
864. ปวส.5339010018กิตติกร กิติอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
865. ปวส.5339010019กานต์กมล คำภูแก้วเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
866. ปวส.5339010020ฐิติมา บินทะรัดเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
867. ปวส.5339010021ณัฏฐ์ พิมพศักดิ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
868. ปวส.5339010022วิภาวรรณ แสงบัวภาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
869. ปวส.5339010026นพรัตน์ ธีระยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
870. ปวส.5339010027นฤเบศร์ วันนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
871. ปวส.5339010028อนุสรณ์ พนาลิกุลเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
872. ปวส.5339010030มาริสา ละชินลาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
873. ปวส.5339010035นิดาวรรณ สลักษรเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
874. ปวส.5339010036อมร ศรีชมภูเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
875. ปวส.5339010038นภาพร คล้ายนาคเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
876. ปวส.5339010039นวลละออง บุญเลิศเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
877. ปวส.5339010044ศราวุฒิ โกสิลาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
878. ปวส.5339010045รณสิทธิ์ พิมพ์บุตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
879. ปวส.5339010046สุกัลยา ชลประทานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
880. ปวส.5339010047จิราภรณ์ สุรันนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
881. ปวส.5339010048โชติรส ปุนนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
882. ปวส.5339010049วิภาวี บุญจันทร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
883. ปวส.5339010051วนิดา ป้องคำพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
884. ปวส.5339010053ณัฐวุฒิ จันทร์ขุนเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
885. ปวส.5339010055ชิตพล สิงห์โสภาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
886. ปวส.5339010057วราพร คำหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
887. ปวส.5339010058ทรงพล เบ็ญพาดเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
888. ปวส.5339010060ณัฐสุดา พรมแสนปังเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
889. ปวส.5339010062กาญจนา โกยะมาตย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
890. ปวส.5339010066วีรยุทธ ปัญญาสุทธิ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
891. ปวส.5339010067อาภาพร ม่วงสุราชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
892. ปวส.5339010068อัศนัย สิงทิศเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
893. ปวส.5339010070ฉัตรเพชร ชัยแสนสุขเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
894. ปวส.5339010071ภัทราวดี ศรีสรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
895. ปวส.5339010073วิลาวัณย์ เทพารักษ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
896. ปวส.5339010074รัฐพล ธรรมวัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
897. ปวส.5339010075อัจฉราวดี แก้วคุณเมืองเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
898. ปวส.5339010076บงกช ทะแพงพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
899. ปวส.5339010078ธีรภัทร ชาญหัตถกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
900. ปวส.5339010081ศิริภรณ์ วงศ์ชานนท์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ