รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010001กฤษฎากร ปัญญาเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010002กฤษดา อินทร์ชัยภูมิเครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010003กิตติชัย ใจสุขเครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010004กิตติวัตร์ ทองออนเครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010005กิตติศักดิ์ พรมลีเครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221010008คชพล เชื้อหาญเครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010010จักรพันธ์ มะลีเครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010015เจษฎา จันทรวงค์เครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010016ฉัตรชัย เทพศรีหาเครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010017ชัยณรงค์ ทองออนเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010018ชัยณรงค์ ศิริสุขเครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010019ชาตรี ขันแข็งเครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010021ณัฐพงษ์ ประทุมวันเครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010022ณัฐวัฒน์ สุภาพันธ์เครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010027ทศพล นาโสกเครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010028ธงชัย คำแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010030พรชัย ติยะโคตรเครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010031ธนากรณ์ โลหากาศเครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010032ธีรวัฒน์ สุพรเครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010034ธีวากร บัวระภาเครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010036นรินธร ศรีประสงค์เครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010044พงศธร ชาธิพาเครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010046พัฒนะกรณ์ วาปีเครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010047พิชิตชัย คำมุงคุณเครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010048ภาคภูมิ โคตรพรมเครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221010050มานัส แข็งแรงเครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221010051มารุต จันทพันธ์เครื่องกล ยานยนต? 
28. ปวช.5221010053วิชิต ดวงสีเครื่องกล ยานยนต? 
29. ปวช.5221010054วิรเดช แข็งแรงเครื่องกล ยานยนต? 
30. ปวช.5221010055วิวัฒน์ชัย สุรันนาเครื่องกล ยานยนต? 
31. ปวช.5221010058วิษณุ แสนจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
32. ปวช.5221010060วีระพงษ์ อ่วมเครื่องกล ยานยนต? 
33. ปวช.5221010061วุฒิชัย แซ่โง้วเครื่องกล ยานยนต? 
34. ปวช.5221010062อภิเดช ศรีโยหะเครื่องกล ยานยนต? 
35. ปวช.5221010063ศักดา กัติการเครื่องกล ยานยนต? 
36. ปวช.5221010064สดายุ ผุยคำสิงห์เครื่องกล ยานยนต? 
37. ปวช.5221010065สมยศ แข็งแรงเครื่องกล ยานยนต? 
38. ปวช.5221010066สมรักษ์ ศรีโยหะเครื่องกล ยานยนต? 
39. ปวช.5221010067สันติวัฒน์ ใจตรงเครื่องกล ยานยนต? 
40. ปวช.5221010068สายฟ้า อุมงค์เครื่องกล ยานยนต? 
41. ปวช.5221010069สาโรจน์ บับพานเครื่องกล ยานยนต? 
42. ปวช.5221010071สุติศักดิ์ คำมุงคุณเครื่องกล ยานยนต? 
43. ปวช.5221010072สุทธินันท์ สุวรรณพันธ์เครื่องกล ยานยนต? 
44. ปวช.5221010075สุริยันต์ สุขเกษมเครื่องกล ยานยนต? 
45. ปวช.5221010076สุริยา ศรีโยหะเครื่องกล ยานยนต? 
46. ปวช.5221010077สุวิชา ภูมิลาเครื่องกล ยานยนต? 
47. ปวช.5221010079อดิศักดิ์ บุญโม๊ะเครื่องกล ยานยนต? 
48. ปวช.5221010080อนุพล แข็งแรงเครื่องกล ยานยนต? 
49. ปวช.5221010081อภิชาติ พิริยะวิวัฒน์วงศ์เครื่องกล ยานยนต? 
50. ปวช.5221010084อภิสิทธิ์ ไชยายงค์เครื่องกล ยานยนต? 
51. ปวช.5221010086อัฏศราวุธ ขำตาเครื่องกล ยานยนต? 
52. ปวช.5221010089อานนท์ อาบสุวรรณเครื่องกล ยานยนต? 
53. ปวช.5221010091ธนวัฒน์ อาจโยธาเครื่องกล ยานยนต? 
54. ปวช.5221020003ชาญวิทย์ ศรีวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง แม่พิมพ์พลาสติก 
55. ปวช.5221020004ธีระพัฒน์ ไชยเพ็ขรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง แม่พิมพ์พลาสติก 
56. ปวช.5221020005นิพนธ์ ศรีประสงค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง แม่พิมพ์พลาสติก 
57. ปวช.5221020006ภัชรชัย ทองยืนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง แม่พิมพ์พลาสติก 
58. ปวช.5221020007วัชระ สวัสดิ์วงค์ไชยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง แม่พิมพ์พลาสติก 
59. ปวช.5221020008วุฒิวัฒน์ จำปาชัยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง แม่พิมพ์พลาสติก 
60. ปวช.5221030001ธีระวัฒน์ นาโสกโลหะการ เชื่อมโลหะ 
61. ปวช.5221030002นราวุฒิ พลสงครามโลหะการ เชื่อมโลหะ 
62. ปวช.5221030003ณัฐพงษ์ โคตรพรมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
63. ปวช.5221030004วิทยา บุญเลิศโลหะการ เชื่อมโลหะ 
64. ปวช.5221030007นวพล แก้วดีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
65. ปวช.5221030008สุธี โคตรสขึงโลหะการ เชื่อมโลหะ 
66. ปวช.5221030009พัชรินทร์ วาปีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
67. ปวช.5221030012ธวัชชัย ไชยรัตน์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
68. ปวช.5221030013ธรรมนูญ สุกใสโลหะการ เชื่อมโลหะ 
69. ปวช.5221030014เจษฏา ไชยายงค์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
70. ปวช.5221030016ปรัชญา ล้ำเลิศโลหะการ เชื่อมโลหะ 
71. ปวช.5221030017มนตรี สุพรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
72. ปวช.5221030021สันติภาพ ราชิวงค์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
73. ปวช.5221030023สิทธิศักดิ์ ศรีโยหะโลหะการ เชื่อมโลหะ 
74. ปวช.5221030033อนุรักษ์ พรหมรัศมีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
75. ปวช.5221030034ฉัตรชัย นันทะวงค์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
76. ปวช.5221030038ชายรัฐ อุระโลหะการ เชื่อมโลหะ 
77. ปวช.5221030039ธนากร สืบศรีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
78. ปวช.5221030040สุรชัย ถือสัตย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
79. ปวช.5221030041สฤษดิ์ ทองมาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
80. ปวช.5221030042รัศมี สิงห์ศรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
81. ปวช.5221030044สมพร วาปีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
82. ปวช.5221040002กีรติ ทองรอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
83. ปวช.5221040003คมกฤช บึงมาลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
84. ปวช.5221040004จตุรงค์ เมืองโคตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
85. ปวช.5221040007ชาญณรงค์ สุขรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
86. ปวช.5221040010ทนงศักดิ์ ศรีวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
87. ปวช.5221040011ทรงวุฒิ ยืนยงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
88. ปวช.5221040013ทศวรรษ เมืองโคตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
89. ปวช.5221040015ธวัชชัย ศรีจันดาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
90. ปวช.5221040022พงษ์เทพ สายไทยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
91. ปวช.5221040023พชรพล พิบูลย์วัฒนวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
92. ปวช.5221040024พลวัฒน์ ศรีโยหะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
93. ปวช.5221040025พิพงษ์พัฒน์ แสนศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
94. ปวช.5221040026มนชัย หนองแคนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
95. ปวช.5221040027ยงยุทธ ชาธิพาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
96. ปวช.5221040029นรพนธ์ กุลวงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
97. ปวช.5221040030รณชัย คำพิลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
98. ปวช.5221040032เรืองฤทธิ์ คำปานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
99. ปวช.5221040033วรวัฒน์ ยืนยงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
100. ปวช.5221040034วิชาญ แก้วมณีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
101. ปวช.5221040038วุฒินันท์ ยืนยงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
102. ปวช.5221040040ศรายุทธ วรรณธงชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
103. ปวช.5221040041ศรีพร สุตะสุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
104. ปวช.5221040042สนิทวงศ์ กงนะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
105. ปวช.5221040043สิทธิชัย ประสาวกาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
106. ปวช.5221040044สิทธิชัย นาโสกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
107. ปวช.5221040045สุรเดช สุภาพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
108. ปวช.5221040046สุริยันต์ อัครแสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
109. ปวช.5221040047สุวัฒน์ คำพิลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
110. ปวช.5221040048อนิรุทธิ์ ยืนยงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
111. ปวช.5221040049อนุพงศ์ คำแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
112. ปวช.5221040050อนุรัตน์ ทัศนะภาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
113. ปวช.5221040051อภิชัย เมืองโคตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
114. ปวช.5221040052อภิชาติ เอกตาแสงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
115. ปวช.5221040053อภิชิต สุขแฉล้มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
116. ปวช.5221040054อรรถวิทย์ หงษ์อาจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
117. ปวช.5221040056อัศราวุฒิ คนดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
118. ปวช.5221040058กรกนก จันทร์หวานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
119. ปวช.5221040060ชลธิชา พัฒนากิจพาณิชย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
120. ปวช.5221040061ตุ๊กตา แก้วน้ำทอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
121. ปวช.5221040067สุภารัตน์ ไชยสุริย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
122. ปวช.5221040069กฤตเมธ ปริปุญโญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
123. ปวช.5221040070กล้าณรงค์ อุปโมงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
124. ปวช.5221040071กิตติศักดิ์ สิงห์ศรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
125. ปวช.5221040072คมสรรค์ พรมสารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
126. ปวช.5221040073จักรกฤษณ์ แข็งแรงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
127. ปวช.5221040074จาตุรนต์ พลแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
128. ปวช.5221040076โชคชัย แข็งแรงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
129. ปวช.5221040077ณรงค์ ยืนยงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
130. ปวช.5221040078ณัฐกิตติ์ จันทร์เต็มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
131. ปวช.5221040079ณัฐพล สาเกตุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
132. ปวช.5221040080ณัฐวุฒิ วิเศษศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
133. ปวช.5221040081ธนพล สิงห์สุขไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
134. ปวช.5221040082ธเนศ อังคะพนมไพรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
135. ปวช.5221040083ธีระพงศ์ ทองจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
136. ปวช.5221040084ธีระวิทย์ เคนตรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
137. ปวช.5221040085ประสงค์ศักดิ์ ไชยบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
138. ปวช.5221040087เชิดชัย อัคศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
139. ปวช.5221040088ปริญญา ประหาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
140. ปวช.5221040089พงศ์สวัสดิ์ สุวรรณศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
141. ปวช.5221040091วสันต์ น้อยบำรุงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
142. ปวช.5221040092วัชรพงษ์ กุลสุทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
143. ปวช.5221040093วิทวัส แข็งแรงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
144. ปวช.5221040094วินิจ พรมมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
145. ปวช.5221040096วิษณุกรณ์ ใจช่วงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
146. ปวช.5221040100ศุภชัย ทองจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
147. ปวช.5221040101ศุภวัฒน์ ไชยวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
148. ปวช.5221040102สนั่น พันธ์ศรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
149. ปวช.5221040103สุชาติ ศรีโยหะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
150. ปวช.5221040104สุภสิทธิ์ คำโยธาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
151. ปวช.5221040105สุรศักดิ์ ใจช่วงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
152. ปวช.5221040106โสดา วันทาพรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
153. ปวช.5221040108อนุกูล โคตรสขึงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
154. ปวช.5221040109อนุชา อารีเอื้อไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
155. ปวช.5221040111อมรเทพ คำมุงคุณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
156. ปวช.5221040112ธวัชชัย ใจเที่ยงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
157. ปวช.5221040116นคร วงษ์สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
158. ปวช.5221040118ทนง โสมาบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
159. ปวช.5221040125เอกา ทองสนิทกาญจน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
160. ปวช.5221040126นัฐวุฒิ วาปีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
161. ปวช.5221040127พิชิต มุ่งลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
162. ปวช.5221040128ลิขิต ยางศิลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
163. ปวช.5221040129วิทยากร นิลนิตย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
164. ปวช.5221060001ปรมินทร์ สมคะเณย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
165. ปวช.5221060002สุคนธ์ธาร โนรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
166. ปวช.5221060003ศักดิ์ดา จันทรโคตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
167. ปวช.5221060004สุทัศน์ บุญอ่อนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
168. ปวช.5221060005สุมินตรา ทวีโคตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
169. ปวช.5221060006ลลิตา บางทรายการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
170. ปวช.5221060007จักรกฤษณ์ ทวีโคตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
171. ปวช.5221060008เสาวนีย์ ลุนบ้านผือการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
172. ปวช.5221060009เกียรติศักดิ์ ภูมีศรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
173. ปวช.5221060010ทัศธร หนองสูงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
174. ปวช.5221060011มะลิษา จันทรโคตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
175. ปวช.5221060013วัชรพงษ์ แสงสุวรรณการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
176. ปวช.5221060014ธนะศักดิ์ คำแก้วการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
177. ปวช.5221060015วิชยุตม์ สุพรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
178. ปวช.5221060016เกียรติศักดิ์ อุทธศรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
179. ปวช.5221060020วิทวัตร์ แสนวิเศษการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
180. ปวช.5221060021ศรราม ทองผาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
181. ปวช.5221060023พงษ์พัฒน์ ปาวงค์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
182. ปวช.5221060024กิตติศักดิ์ ปาหลาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
183. ปวช.5222010001กนกวรรณ จันทรพณิชยการ การบัญชี 
184. ปวช.5222010002กนกพร ผากาพณิชยการ การบัญชี 
185. ปวช.5222010003กนกพร ภูล้นแก้วพณิชยการ การบัญชี 
186. ปวช.5222010005กาญจน์สิริ คำมุงคุณพณิชยการ การบัญชี 
187. ปวช.5222010006กุลธิดา คนขยันพณิชยการ การบัญชี 
188. ปวช.5222010007เกศรินทร์ พิกุลศรีพณิชยการ การบัญชี 
189. ปวช.5222010008ขวัญไพร พวงธรรมพณิชยการ การบัญชี 
190. ปวช.5222010009จตุพร แก้วเขียวพณิชยการ การบัญชี 
191. ปวช.5222010010จรินันท์ คำลือชัยพณิชยการ การบัญชี 
192. ปวช.5222010012จิราภรณ์ ศรีสุภาพณิชยการ การบัญชี 
193. ปวช.5222010013จีรวัฒน์ เทพสุริย์พณิชยการ การบัญชี 
194. ปวช.5222010014จุฑามาศ ต่อซอนพณิชยการ การบัญชี 
195. ปวช.5222010015จุราณี ทองพั้วพณิชยการ การบัญชี 
196. ปวช.5222010016เจนจิรา ทองบ่อพณิชยการ การบัญชี 
197. ปวช.5222010017แจ่มนภา ชาธิพาพณิชยการ การบัญชี 
198. ปวช.5222010019ณัฐฐินันท์ มุธุสิทธิ์พณิชยการ การบัญชี 
199. ปวช.5222010020ณัฐยากร มลิรัตน์พณิชยการ การบัญชี 
200. ปวช.5222010021ธนาพร เอี่ยมโพธิ์พณิชยการ การบัญชี 
201. ปวช.5222010022น้ำฝน นาโสกพณิชยการ การบัญชี 
202. ปวช.5222010023นิภาภรณ์ ใจสุขพณิชยการ การบัญชี 
203. ปวช.5222010024นุจรินทร์ จันทะนะพณิชยการ การบัญชี 
204. ปวช.5222010025เบญจพร แข็งแรงพณิชยการ การบัญชี 
205. ปวช.5222010026ปนัดดา ดีดวงพันธ์พณิชยการ การบัญชี 
206. ปวช.5222010027ปนัดดา ผากาพณิชยการ การบัญชี 
207. ปวช.5222010028ประไพกาญจน์ แข็งแรงพณิชยการ การบัญชี 
208. ปวช.5222010029ประภาพร แข็งแรงพณิชยการ การบัญชี 
209. ปวช.5222010030ปรีญากมล จันทร์สมัครพณิชยการ การบัญชี 
210. ปวช.5222010031ปวีณา สุพรพณิชยการ การบัญชี 
211. ปวช.5222010032พงษ์ลดา ผากาพณิชยการ การบัญชี 
212. ปวช.5222010034พรพิมล ทองเภาพณิชยการ การบัญชี 
213. ปวช.5222010035พัชรี ไตรยสิงห์พณิชยการ การบัญชี 
214. ปวช.5222010036พัชรี ไชยายงค์พณิชยการ การบัญชี 
215. ปวช.5222010037พิชยา ศรรักษ์พณิชยการ การบัญชี 
216. ปวช.5222010039พิมสร แข็งแรงพณิชยการ การบัญชี 
217. ปวช.5222010041แพรวเพชร ศรีเข็มพณิชยการ การบัญชี 
218. ปวช.5222010042ภัสรา อัปกาญจน์พณิชยการ การบัญชี 
219. ปวช.5222010043มะลิวรรณ นาโสกพณิชยการ การบัญชี 
220. ปวช.5222010044ยศวดี สุวรรณราตรีพณิชยการ การบัญชี 
221. ปวช.5222010045รัชนีกร ภักดียุทธพณิชยการ การบัญชี 
222. ปวช.5222010047ละอองดาว เดชะคำภูพณิชยการ การบัญชี 
223. ปวช.5222010050วันนิสา ศรีแก้วน้ำใสพณิชยการ การบัญชี 
224. ปวช.5222010055วิภาดา ติยะโคตรพณิชยการ การบัญชี 
225. ปวช.5222010057ศศิกานต์ ดีสงครามพณิชยการ การบัญชี 
226. ปวช.5222010058ศิริขวัญ คนหาญพณิชยการ การบัญชี 
227. ปวช.5222010059ศิริทิพย์ กลมอ่อนพณิชยการ การบัญชี 
228. ปวช.5222010060ศิรินทิพย์ คำพิลาพณิชยการ การบัญชี 
229. ปวช.5222010062ศิริรัตน์ จันทร์สุกใสพณิชยการ การบัญชี 
230. ปวช.5222010063ศิริลักษณ์ ไม่โศกพณิชยการ การบัญชี 
231. ปวช.5222010065สุจิตรา กุลวงค์พณิชยการ การบัญชี 
232. ปวช.5222010066สุจิตรา บับภารพณิชยการ การบัญชี 
233. ปวช.5222010067สุนิสา ไชยายงค์พณิชยการ การบัญชี 
234. ปวช.5222010069แสงระวี เมืองโคตรพณิชยการ การบัญชี 
235. ปวช.5222010070อมรรัตน์ วัฒนะธรรมพณิชยการ การบัญชี 
236. ปวช.5222010071อรุณรัตน์ สุพรพณิชยการ การบัญชี 
237. ปวช.5222010074จีรศักดิ์ ผลบุญพณิชยการ การบัญชี 
238. ปวช.5222010075สุดาพา ล้ำเลิศพณิชยการ การขาย 
239. ปวช.5222010077ศิริขวัญ วงหาพิมพ์พณิชยการ การขาย 
240. ปวช.5222010079ขวัญตา พรรณาพณิชยการ การขาย 
241. ปวช.5222010080นิภาพร นาโสกพณิชยการ การขาย 
242. ปวช.5222010082ขนิษฐา รูปหล่อพณิชยการ การขาย 
243. ปวช.5222010083ชฏาพร อินธิรัตน์พณิชยการ การขาย 
244. ปวช.5222010087ดลยา คนเที่ยงพณิชยการ การขาย 
245. ปวช.5222010088ธิดารัตน์ คำปันพณิชยการ การขาย 
246. ปวช.5222010089นิลาวัลย์ อุทาวงศ์พณิชยการ การขาย 
247. ปวช.5222010091ดารุณี อุทาวงศ์พณิชยการ การขาย 
248. ปวช.5222010092อรพิมล คนเพียรพณิชยการ การขาย 
249. ปวช.5222010093จินภาพร อุระพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
250. ปวช.5222010094กันตาภา คนไวพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
251. ปวช.5222010096จิตรลดา ฐานะพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
252. ปวช.5222010097จุฑามาศ ศรีวิชาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
253. ปวช.5222010098ชฏาพร ชาธิพาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
254. ปวช.5222010099ณิชารีย์ แสนวิเศษพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
255. ปวช.5222010100ดุษฏี ศรีโยหะพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
256. ปวช.5222010101ประภาพร ชาธิพาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
257. ปวช.5222010102ปรียา เชี่ยวชาญพณิชยการ การบัญชี 
258. ปวช.5222010103พรทิพย์ จันทิมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
259. ปวช.5222010105ยุวดี ชาธิพาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
260. ปวช.5222010106รัฐภรณ์ ศรไชยญาติพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
261. ปวช.5222010107รัตนา รูปงามพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
262. ปวช.5222010108ลักขณา สุพรพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
263. ปวช.5222010110ศิริแข เฮ้ากอกพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
264. ปวช.5222010111สุภารัฐ ฐานะพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
265. ปวช.5222010112เสาวลักษณ์ เถาว์โทพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
266. ปวช.5222010113แสงจันทร์ อุระพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
267. ปวช.5222010114หทัยชนก อภัยจิตรพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
268. ปวช.5222010115อภิวรรณ ธัมวงค์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
269. ปวช.5222010116อรณี กงนะพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
270. ปวช.5222010118อรุณีย์ แก้วศรีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
271. ปวช.5222010119กิตติพันธ์ กลางประพันธ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
272. ปวช.5222010122เดชนภา สุวรรณพันธ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
273. ปวช.5222010123ธิติพงษ์ คำแก้วพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
274. ปวช.5222010124ธีระวรรณ แขสว่างพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
275. ปวช.5222010125นฤเบศร์ ฉลาดเลิศพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
276. ปวช.5222010126นัฎธวัช เมืองโคตรพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
277. ปวช.5222010128ภาณุวัตร ลาบูดินพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
278. ปวช.5222010129วัชรวิทย์ พิมพ์พรหมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
279. ปวช.5222010130ศรราม ชัยอาษาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
280. ปวช.5222010131สุทธิรักษ์ เชิดโกทาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
281. ปวช.5222010132อนุพงษ์ มงคลศิริพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
282. ปวช.5222010133กนกอร ศรีสร้อยพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
283. ปวช.5222010134กิ่งกาญจน์ คำปัญพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
284. ปวช.5222010135จริยา คำทองพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
285. ปวส.5331010001กฤษฎา ผุยคำสิงห์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
286. ปวส.5331010002กเนศ จันทะนะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
287. ปวส.5331010004ขุนณรงค์ คำมุงคุณเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
288. ปวส.5331010005คมกริช ไชยพันโทเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
289. ปวส.5331010006จักรกฤษ เฮงสวัสดิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
290. ปวส.5331010007จักรเพชร ประถมพันธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
291. ปวส.5331010008จิตรกร ศรีวะสุทธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
292. ปวส.5331010010ชัยภัทร คนทีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
293. ปวส.5331010011โชคดี วาปีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
294. ปวส.5331010012ทวีชัย นามบุตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
295. ปวส.5331010013ธวัชชัย ผาสุขเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
296. ปวส.5331010014ธันยา เหนือโชติเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
297. ปวส.5331010015นราธิป วงศ์ศรีทาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
298. ปวส.5331010016บดินทร์ สมหวังเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
299. ปวส.5331010017พงษ์นิกร บุตรดาวงค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
300. ปวส.5331010018พงษ์ศักดิ์ เทพสุริย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
301. ปวส.5331010019พิฆเนตร เมืองโคตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
302. ปวส.5331010020ภากร มงคลสุภาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
303. ปวส.5331010021มงคล รุ่งโรจน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
304. ปวส.5331010022ฤทธิชัย เปจะโป๊ะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
305. ปวส.5331010023ลิขิต พิกุลศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
306. ปวส.5331010024วัชระ กลางประพันธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
307. ปวส.5331010025วิทยา ชาธิพาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
308. ปวส.5331010027วุฒิชัย ทองกาลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
309. ปวส.5331010028วุฒิเสถียร สุพรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
310. ปวส.5331010029ศราวุธ อุทาวงค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
311. ปวส.5331010030สัมฤทธิ์ คำมุงคุณเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
312. ปวส.5331010031สุทธิชัย อัมโภชน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
313. ปวส.5331010032สุธีกานต์ สุมามาลย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
314. ปวส.5331010033สุรศักดิ์ แพงศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
315. ปวส.5331010034สุรัตน์ แข็งแรงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
316. ปวส.5331010035สุริยัน โพธิ์ไทรย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
317. ปวส.5331010036สุริยา แสงมณีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
318. ปวส.5331010037อนุชา ซาเสนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
319. ปวส.5331010038อภิชาติ คนหาญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
320. ปวส.5331010039อาชา เบญจมาตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
321. ปวส.5331010040อิทธิพงศ์ เมืองโคตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
322. ปวส.5331010041กีระวัฒน์ พันธโคตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
323. ปวส.5331010042 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
324. ปวส.5331010044ชัยสิทธิ์ ทองมหาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
325. ปวส.5331010045โด่ง โพธิราชเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
326. ปวส.5331010046ทวีศักดิ์ ปากหวานเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
327. ปวส.5331010047เทวฤทธิ์ มณีวรรณเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
328. ปวส.5331010048ธนาวัฒน์ โฉมเฉลาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
329. ปวส.5331010049ธนาวุฒิ อุคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
330. ปวส.5331010050ธวัช นาโสกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
331. ปวส.5331010051ธิรวัฒน์ เหมหาญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
332. ปวส.5331010052 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
333. ปวส.5331010054พงษ์สิทธิ์ นาโสกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
334. ปวส.5331010055พิชัย ทิพย์นามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
335. ปวส.5331010056มารุต มูลพรมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
336. ปวส.5331010057โยธิน สิงห์ศรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
337. ปวส.5331010060ทศพล ยืนยั่งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
338. ปวส.5331010061วุฒิไกร โซ่เมืองแซะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
339. ปวส.5331010062วุฒิชัย คนคล่องเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
340. ปวส.5331010063 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
341. ปวส.5331010064ศุภกิต ปากหวานเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
342. ปวส.5331010066 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
343. ปวส.5331010067สุรชัย จันทรสาขาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
344. ปวส.5331010068สุรเชษฐ์ มีระหงษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
345. ปวส.5331010069อโณทัย หนูแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
346. ปวส.5331010070อรรถพล แก้วศิลาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
347. ปวส.5331010071อำนาจ คนหาญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
348. ปวส.5331010072เอกพล คนยืนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
349. ปวส.5331010073เอกรินทร์ ชมภูสิงห์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
350. ปวส.5331010075พิระพงษ์ สุวรรณไตรย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
351. ปวส.5331010076ธีรพล ธรรมปัญญาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
352. ปวส.5331010077จักรพงษ์ ศรีบุรมย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
353. ปวส.5331010078วุฒิพงษ์ รูปสวยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
354. ปวส.5331010080นันทะลาด อินศรีเชียงใหม่เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
355. ปวส.5331010081กิตติศักดิ์ ทุมมาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
356. ปวส.5331010082ยุทธศาสตร์ ผิวขำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
357. ปวส.5331010084ไพพะนอม แก้ววงค์กดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
358. ปวส.5331010085พงพัด สีลิโนยาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
359. ปวส.5331030001อดิเทพ ใจตรงเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
360. ปวส.5331030002นฤภพ จันรองเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
361. ปวส.5331030003สุริโย สุขเกษมเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
362. ปวส.5331030004วิรัตน์ ทองเภาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
363. ปวส.5331030005เสกสรรค์ ชาลือเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
364. ปวส.5331030006พรดนัย อุดมมาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
365. ปวส.5331030007พิเศษ ใสศรีดาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
366. ปวส.5331030008ไฟต้า สุกใสเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
367. ปวส.5331030009ชุมพร วรรณโสเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
368. ปวส.5331030010นัฐกรณ์ ภาคีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
369. ปวส.5331030011สันติสุข ไชยบันเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
370. ปวส.5331030012ปานเพชร คำภูมีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
371. ปวส.5331030013ทศพล คนเพียรเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
372. ปวส.5331030014สำราญ ภาคภูมิเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
373. ปวส.5331030015ตามชัย ภาคภูมิเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
374. ปวส.5331030016วีระศักดิ์ ภาคภูมิเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
375. ปวส.5331030017ณรงค์ศักดิ์ บุญรักษ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
376. ปวส.5331030018ศิริมงคล พรมมาแข้เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
377. ปวส.5331030019วีระพงษ์ ดีดวงพันธ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
378. ปวส.5331030025กฤษณ แตงสาขาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
379. ปวส.5331040001กฤษณะ ใจหาญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
380. ปวส.5331040002คณายุทธ ชัยวงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
381. ปวส.5331040003จักรี บัวเรืองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
382. ปวส.5331040004ชัยวัฒน์ สุวรรณศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
383. ปวส.5331040005ชาญวิทย์ โสดาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
384. ปวส.5331040006ชูสกุล ซามงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
385. ปวส.5331040007ณัฐพล ใจตรงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
386. ปวส.5331040008เทียนชัย ปลูกจิตรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
387. ปวส.5331040010ธวัช สิรีธรกุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
388. ปวส.5331040011ธีระพรรณ ตรงดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
389. ปวส.5331040012ธีรพล สุนทราไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
390. ปวส.5331040013นคร แข็งแรงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
391. ปวส.5331040014นัฎชา สิทธิวงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
392. ปวส.5331040015นุกูล รูปงามไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
393. ปวส.5331040016บัญชากร ศรีวิชาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
394. ปวส.5331040017บัญญัติ ผางพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
395. ปวส.5331040018ประวิทย์ ศรีโยหะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
396. ปวส.5331040019ปัญญา เมืองโคตรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
397. ปวส.5331040020ปิยะวัฒน์ ใจตรงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
398. ปวส.5331040021ปิยะวัฒน์ บุทธิจักร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
399. ปวส.5331040022พงศ์ศิริ ปลูกจิตรไฟฟ้ากำลัง  
400. ปวส.5331040023พิชิตพล สิมพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
401. ปวส.5331040024พิเชษฐ์ ยืนยงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
402. ปวส.5331040025ภูเบศน์ โรโหไฟฟ้ากำลัง  
403. ปวส.5331040026วรพต คนตรงไฟฟ้ากำลัง  
404. ปวส.5331040027วีรชัย ทองจันทร์ไฟฟ้ากำลัง  
405. ปวส.5331040028วีระยุทธ แดงบุตรไฟฟ้ากำลัง  
406. ปวส.5331040029วุฒินันท์ ลีนาราชไฟฟ้ากำลัง  
407. ปวส.5331040030ศุภชัย อินไชยาไฟฟ้ากำลัง  
408. ปวส.5331040031สมศักดิ์ บริสุทธ์ไฟฟ้ากำลัง  
409. ปวส.5331040032สันทัด แผนพนาไฟฟ้ากำลัง  
410. ปวส.5331040034อนุพล สุวรรณศรีไฟฟ้ากำลัง  
411. ปวส.5331040036อภิชาต คนเพียรไฟฟ้ากำลัง  
412. ปวส.5331040038อภิวัฒน์ กมลรักษ์ไฟฟ้ากำลัง  
413. ปวส.5331040039อรรถพล ศรีปทุมภรณ์ไฟฟ้ากำลัง  
414. ปวส.5331040040อรรคพล สิงห์สุไฟฟ้ากำลัง  
415. ปวส.5331040041อิสระพงศ์ ธงชัยธนาวุฒิไฟฟ้ากำลัง  
416. ปวส.5331040042กาญจนะ ศรีสาพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
417. ปวส.5331040043เกรียงไกร ถาวรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
418. ปวส.5331040044ชุติภาส ศรีหลิ่งไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
419. ปวส.5331040045ธนากร สาครไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
420. ปวส.5331040046ธีระพงษ์ พาดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
421. ปวส.5331040047ประสิทธิ์ ปากหวานไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
422. ปวส.5331040048พลทวิชย์ ปากหวานไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
423. ปวส.5331040049พิชิต นิลนิตย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
424. ปวส.5331040050พิทักษ์ จันกงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
425. ปวส.5331040052วรัญญู ศรีสร้อยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
426. ปวส.5331040055ชัทชัย เมืองโคตรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
427. ปวส.5331040056วิทยา สุวรรณดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
428. ปวส.5331040057วิทวัฒน์ โภคาสุขไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
429. ปวส.5331040058วินิจฉัย พันธุ์ขาวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
430. ปวส.5331040059วิสิทธิ์พงษ์ ขันอาสาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
431. ปวส.5331040060วีระศักดิ์ คำมุงคุณไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
432. ปวส.5331040061สถาพร พรหมเสนาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
433. ปวส.5331040062สมปอง ประหยัดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
434. ปวส.5331040063สมัคร สลางสิงห์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
435. ปวส.5331040065สุรพงษ์ ป้องศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
436. ปวส.5331040066สุริยา ประการแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
437. ปวส.5331040067อดิเทพ ศิริกาลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
438. ปวส.5331040068อดิเรก พรหมเสนาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
439. ปวส.5331040070อภิรักษ์ อาจหาญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
440. ปวส.5331040071อลงกต อาจหาญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
441. ปวส.5331040072อาทิกร ยืนนานไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
442. ปวส.5331040073อิสระ สุวรรณศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
443. ปวส.5331040074อิสระพงษ์ ดีดวงพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
444. ปวส.5331040075อุทร มงคลเกตุไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
445. ปวส.5331040076เอกเพชร บับพานไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
446. ปวส.5331040077อิทธิพล คนซื่อไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
447. ปวส.5331040078ธีระยุทธ บุตรดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
448. ปวส.5331040080อรรถพล โพนสารีไฟฟ้ากำลัง  
449. ปวส.5331040081วุฒิชัย แสงเลิศเจริญไฟฟ้ากำลัง  
450. ปวส.5331040082ศุภชัย นิลคำไฟฟ้ากำลัง  
451. ปวส.5331040084อรรถสิทธิ์ ภักดีพลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
452. ปวส.5331050001นันทนา แข็งแรงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
453. ปวส.5331050003กิตติ อนุวรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
454. ปวส.5331050004กิตติธัช คนไวอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
455. ปวส.5331050005เขมชาติ ศรีประทุมภรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
456. ปวส.5331050006เจนจบ เรืองสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
457. ปวส.5331050007ฉัตรดนัย แข็งแรงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
458. ปวส.5331050008ณัฐกิตติ ศรีอุบลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
459. ปวส.5331050009ณัฐพล ยืนยงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
460. ปวส.5331050010ธนพล วงศ์นารีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
461. ปวส.5331050011ธนัฎฐา ทองผาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
462. ปวส.5331050012นฤเบศร์ เมืองโคตรอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
463. ปวส.5331050013บุรินทร์ หลุมทองอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
464. ปวส.5331050014พสุเทพ คำลือไชยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
465. ปวส.5331050015ภัคพงษ์ อมรวงศ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
466. ปวส.5331050016ภานุพงศ์ ชาสุรีย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
467. ปวส.5331050017มนตรี คำลือชัยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
468. ปวส.5331050018มนัส แข็งแรงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
469. ปวส.5331050019มานพ สิมพันธุ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
470. ปวส.5331050020ยุทธพงศ์ คนไวอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
471. ปวส.5331050021ลิขิต ทองมหาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
472. ปวส.5331050022วาริศ รัตนมงคลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
473. ปวส.5331050023วิสุทธิ์ส้นต์ ปุริโสอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
474. ปวส.5331050024วุฒิชัย ศรีวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
475. ปวส.5331050025 อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
476. ปวส.5331050026ศิริมงคล คนขยันอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
477. ปวส.5331050027สถาพร แข็งแรงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
478. ปวส.5331050028สมพงษ์ วงค์ศรีทาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
479. ปวส.5331050029สุทธิพงษ์ สุริยวงค์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
480. ปวส.5331050030สุรเชษฐ์ โพธิ์ไทรย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
481. ปวส.5331050031สุรเดช เดชสุภาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
482. ปวส.5331050032อภิวัฒน์ กุลเกลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
483. ปวส.5331050033กฤษณพร อุตภักดิ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
484. ปวส.5331050034กลวัชร ฆ้องเกิดอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
485. ปวส.5331050035เกรียงไกร กุหลาบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
486. ปวส.5331050036จักราวุธ เนตรวงค์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
487. ปวส.5331050037ธนาศักดิ์ รัตนวงศ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
488. ปวส.5331050038พงศักดิ์ แข็งแรงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
489. ปวส.5331050039ยงยุทธ สุขรี่อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
490. ปวส.5331050040ยุทธนา โสดาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
491. ปวส.5331050041รณชัย ซอนภาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
492. ปวส.5331050042วิชัย พรหมเสนาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
493. ปวส.5331050043วุฒิชัย คล่องแคล่วอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
494. ปวส.5331050045สมพร พิกุลศรีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
495. ปวส.5331050046เสรีชัย ราชวังเมืองอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
496. ปวส.5331050047อภิศร กลิ่นหวานอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
497. ปวส.5331050048อนุชา แข็งแรงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
498. ปวส.5331050049อนุวัช ทองเภาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
499. ปวส.5331050050อภิชาติ คนไวอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
500. ปวส.5331050051อมร อาจหาญอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
501. ปวส.5331050052ธีรวัฒน์ ยืนยั่งอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
502. ปวส.5331050054ธีระ สุริยะศรีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
503. ปวส.5331050055ทิวากร หงษาคำอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
504. ปวส.5331050056วิศรุต นาโสกอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
505. ปวส.5331050057วัชริน จำปีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
506. ปวส.5331050058อนุชา คำลือไชยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
507. ปวส.5331050060วันชัย โพธิ์พาสอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
508. ปวส.5331050063ธัญเทพ คำมุงคุณอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
509. ปวส.5331050064นัจธพร จำปีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
510. ปวส.5331050065สุชาติ โพสาราชอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
511. ปวส.5331050066ธัญญะ สะแบงบานอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
512. ปวส.5331210001จีระนันท์ เศวตมุกดาโยธา โยธา 
513. ปวส.5331210002ปนัดดา พละศูนย์โยธา โยธา 
514. ปวส.5331210003สุภาภรณ์ พิกุลศรีโยธา โยธา 
515. ปวส.5331210004ชยุตน์ สุทธังโยธา โยธา 
516. ปวส.5331210005ชาญวิช กลางประพันธ์โยธา โยธา 
517. ปวส.5331210006ณรงค์ชัย จันทร์อินทร์โยธา โยธา 
518. ปวส.5331210007ณัฐวุฒิ วงษารีโยธา โยธา 
519. ปวส.5331210008พิชัยยุทธ การกล้าโยธา โยธา 
520. ปวส.5331210009ยุทธภักตร์ จันปุ่มโยธา โยธา 
521. ปวส.5331210010ราชศักดิ์ อินทร์แพงโยธา โยธา 
522. ปวส.5331210011วรุตม์ ผลบุญโยธา โยธา 
523. ปวส.5331210012วสันต์ วงษ์จันทร์โยธา โยธา 
524. ปวส.5331210014วิทวัส สังข์ทองโยธา โยธา 
525. ปวส.5331210015ศิวกร นวลวิลัยโยธา โยธา 
526. ปวส.5331210016สรธชัย อุระโยธา โยธา 
527. ปวส.5331210017สรยุทธ อุทรังโยธา โยธา 
528. ปวส.5331210018สุจินดา อุประโยธา โยธา 
529. ปวส.5331210019อนุวัฒน์ แก้วศรีนวมโยธา โยธา 
530. ปวส.5331210020อพิชา บุญรักษ์โยธา โยธา 
531. ปวส.5331210021จุฑาทิพย์ จิตอามาตย์โยธา โยธา 
532. ปวส.5331210023อุบล นนทพจน์โยธา โยธา 
533. ปวส.5331210024กฤษฎา กลางประพันธ์โยธา โยธา 
534. ปวส.5331210025กฤษดา เพ็ญจมุกโยธา โยธา 
535. ปวส.5331210026จักรกราวุธ อาจวิชัยโยธา โยธา 
536. ปวส.5331210027จีรศักดิ์ มนัสโยธา โยธา 
537. ปวส.5331210028พงศ์พลิน เวียงอินทร์โยธา โยธา 
538. ปวส.5331210029นิวัฒน์ ศรีบุรมย์โยธา โยธา 
539. ปวส.5331210030ประเสริฐศักดิ์ วังคะฮาตโยธา โยธา 
540. ปวส.5331210031พลวัฒน์ กุลสุทธิ์โยธา โยธา 
541. ปวส.5331210032เพิ่มพูน นามบุตรโยธา โยธา 
542. ปวส.5331210033ภานุวัฒน์ เสียงล้ำโยธา โยธา 
543. ปวส.5331210034มณีรัตน์ เชื้อคำฮดโยธา โยธา 
544. ปวส.5331210035วรกิตต์ เสนจันตะโยธา โยธา 
545. ปวส.5331210036วรวัฒน์ ฉลาดกลางโยธา โยธา 
546. ปวส.5331210037ณัฐพงษ์ เหนือโชติโยธา โยธา 
547. ปวส.5331210038เอกชัย อาจหาญโยธา โยธา 
548. ปวส.5331210040อรรถวัฒน์ วงคำจันทร์โยธา โยธา 
549. ปวส.5331210041ศุภณัฐ ศรีวิชาโยธา โยธา 
550. ปวส.5331210042พิเชษฐ์ สักขีนาดีโยธา โยธา 
551. ปวส.5331210043สุกัญญา กรสำโรงโยธา โยธา 
552. ปวส.5331210044หนึ่งฤทัย คนเพียรโยธา โยธา 
553. ปวส.5331210045ภรณ์พิไล คนเพียรโยธา โยธา 
554. ปวส.5332010001กาญจนา แสงเลิศการบัญชี การบัญชี 
555. ปวส.5332010002จันทร์แรม แข็งแรงการบัญชี การบัญชี 
556. ปวส.5332010003ทัศวรรณ บุทธิจักรการบัญชี การบัญชี 
557. ปวส.5332010005ชนัญชิดา ชาวดงการบัญชี การบัญชี 
558. ปวส.5332010006ดลนภา พาลึกการบัญชี การบัญชี 
559. ปวส.5332010007ธัญชนก คุณดิลกเดโชการบัญชี การบัญชี 
560. ปวส.5332010008ธาราทิพย์ วงศ์แสนการบัญชี การบัญชี 
561. ปวส.5332010009นงนุช ศรีบะย์การบัญชี การบัญชี 
562. ปวส.5332010010นวลละออง ศรีวิชาการบัญชี การบัญชี 
563. ปวส.5332010011นุชจรีย์ แข็งแรงการบัญชี การบัญชี 
564. ปวส.5332010012ปิ่นทอง แข็งแรงการบัญชี การบัญชี 
565. ปวส.5332010013พัชรี นาโสกการบัญชี การบัญชี 
566. ปวส.5332010014ภัสพร เชื้อวังคำการบัญชี การบัญชี 
567. ปวส.5332010015เฟื่องฟ้า คำโยธาการบัญชี การบัญชี 
568. ปวส.5332010016สวาวภานุมาศ คนดีการบัญชี การบัญชี 
569. ปวส.5332010017พิจิตรา คนดีการบัญชี การบัญชี 
570. ปวส.5332010018ยวงเงิน ศรีหาวงศ์การบัญชี การบัญชี 
571. ปวส.5332010019รัชนี ซาเสนการบัญชี การบัญชี 
572. ปวส.5332010020รัตนา เมืองโคตรการบัญชี การบัญชี 
573. ปวส.5332010021รัศมี สายวิไลการบัญชี การบัญชี 
574. ปวส.5332010022ละอองดาว บุญชัยการบัญชี การบัญชี 
575. ปวส.5332010023วราภรณ์ สิงห์สุการบัญชี การบัญชี 
576. ปวส.5332010024วันวิสา พันธุ์งามการบัญชี การบัญชี 
577. ปวส.5332010026วิภาวดี ศิริกาลการบัญชี การบัญชี 
578. ปวส.5332010027วิยะดา อรรคศรีการบัญชี การบัญชี 
579. ปวส.5332010028วิไลลักษณ์ นามวงศ์การบัญชี การบัญชี 
580. ปวส.5332010029วิไลวัลย์ สุพรการบัญชี การบัญชี 
581. ปวส.5332010030เวณิกา ฝากาทองการบัญชี การบัญชี 
582. ปวส.5332010031ศิริพร คนไวการบัญชี การบัญชี 
583. ปวส.5332010032สังวาลย์ สีทรามการบัญชี การบัญชี 
584. ปวส.5332010033สุดารัตน์ ใจเอื้อการบัญชี การบัญชี 
585. ปวส.5332010034สุทธินี แข็งแรงการบัญชี การบัญชี 
586. ปวส.5332010035สุภาวดี นันทพันธ์การบัญชี การบัญชี 
587. ปวส.5332010036สุวิมล อาจหาญการบัญชี การบัญชี 
588. ปวส.5332010037หนึ่งฤทัย วัดแพนลำการบัญชี การบัญชี 
589. ปวส.5332010038อรพิณ บำรุงตาการบัญชี การบัญชี 
590. ปวส.5332010039อรุณี ดีดวงพันธ์การบัญชี การบัญชี 
591. ปวส.5332010040ภานุพล สุพรการบัญชี การบัญชี 
592. ปวส.5332010041จิตติญา ศรีสุภาการบัญชี การบัญชี 
593. ปวส.5332010042จิราพรรณ แก้วจันทร์การบัญชี การบัญชี 
594. ปวส.5332010043ดาราวรรณ์ มาติยาการบัญชี การบัญชี 
595. ปวส.5332010045ทิพย์ยุพา การินทร์การบัญชี การบัญชี 
596. ปวส.5332010046นนทวรรณ เสียงล้ำการบัญชี การบัญชี 
597. ปวส.5332010047นริศรา จันทโคตรการบัญชี การบัญชี 
598. ปวส.5332010048นริศรา คนคล่องการบัญชี การบัญชี 
599. ปวส.5332010050นิภาดา สุพรการบัญชี การบัญชี 
600. ปวส.5332010051ปวีณา เชื้อคำฮดการบัญชี การบัญชี 
601. ปวส.5332010052พรภินันท์ พิกุลศรีการบัญชี การบัญชี 
602. ปวส.5332010053พัชรินทร์ สุวะไกรการบัญชี การบัญชี 
603. ปวส.5332010054รินดา อุประการบัญชี การบัญชี 
604. ปวส.5332010055วลีศิลป์ คนซื่อการบัญชี การบัญชี 
605. ปวส.5332010056วิพัตรา ขำคำการบัญชี การบัญชี 
606. ปวส.5332010057วิภาพรรณ อุระการบัญชี การบัญชี 
607. ปวส.5332010058วิรุฬห์ พูลศิลป์การบัญชี การบัญชี 
608. ปวส.5332010059วิลัยวรรณ วังคะฮาตการบัญชี การบัญชี 
609. ปวส.5332010060ศศิธร โทนทาการบัญชี การบัญชี 
610. ปวส.5332010061ศิริพร ทองมหาการบัญชี การบัญชี 
611. ปวส.5332010062สายรุ้ง พยอมการบัญชี การบัญชี 
612. ปวส.5332010063สาวิตรี ไชยายงค์การบัญชี การบัญชี 
613. ปวส.5332010064สินจัย รูปคมการบัญชี การบัญชี 
614. ปวส.5332010065สิริพร คนขยันการบัญชี การบัญชี 
615. ปวส.5332010066นาตยา เสียงหวานการบัญชี การบัญชี 
616. ปวส.5332010067สุพรรษา เหล่าสิงห์การบัญชี การบัญชี 
617. ปวส.5332010068สุภารัตน์ อาจหาญการบัญชี การบัญชี 
618. ปวส.5332010069จันทรา จันดาเสือการบัญชี การบัญชี 
619. ปวส.5332010070อรอุมา สุวรรณมงคลการบัญชี การบัญชี 
620. ปวส.5332010071อังศุมาลี จำปาการบัญชี การบัญชี 
621. ปวส.5332010072ปรมินทร์ อัครประสาการบัญชี การบัญชี 
622. ปวส.5332010074ชรินรัตน์ นามวงศ์การบัญชี การบัญชี 
623. ปวส.5332010075สมฤทัย โง่นลาชาสิงห์การบัญชี การบัญชี 
624. ปวส.5332010076ชลธิชา สุวรรณไตรย์การบัญชี การบัญชี 
625. ปวส.5332010077ใฝ่ฝัน สิงห์ศรการบัญชี การบัญชี 
626. ปวส.5332010079รุ่งนภา มั่นสูยการบัญชี การบัญชี 
627. ปวส.5332010080เกศมณี สุขรี่การบัญชี การบัญชี 
628. ปวส.5332010081ฤทธิพงษ์ คำจันทร์การบัญชี การบัญชี 
629. ปวส.5332010082ปาริกา แสนเสร็จการบัญชี การบัญชี 
630. ปวส.5332040001จิราภรณ์ นามไพรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
631. ปวส.5332040002จิราภรณ์ ประคำมินทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
632. ปวส.5332040003จิราวดี ภาคีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
633. ปวส.5332040004จุไรรัตน์ เชื้อคำจันทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
634. ปวส.5332040005ณัฐวดี ไกรพลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
635. ปวส.5332040006นิตยา คนไวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
636. ปวส.5332040007นิภาพร ไชยายงค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
637. ปวส.5332040008นุชจรี แก้วศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
638. ปวส.5332040009พรทิพย์ พ่อชาวนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
639. ปวส.5332040010พรพิมล กัณหาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
640. ปวส.5332040011พิมพ์ชนก อังคะนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
641. ปวส.5332040012มะลิวรรณ บุญสาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
642. ปวส.5332040013รจนา เชื้อคำฮดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
643. ปวส.5332040014รัตนาภรณ์ ใจช่วงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
644. ปวส.5332040015วิลาวัลย์ อัญฤาชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
645. ปวส.5332040016ไพจิตร สุวรรณศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
646. ปวส.5332040017สุทิพย์ สุพรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
647. ปวส.5332040018สุพัตรา พรมเมืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
648. ปวส.5332040019อมรรัตน์ พรมลีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
649. ปวส.5332040020ติยาณี อนันต์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
650. ปวส.5332040021ถิรพิทย์ ราชิวงศ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
651. ปวส.5332040022ประชา สายศักดาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
652. ปวส.5332040023มุนิน สิงห์สุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
653. ปวส.5332040024วรพงษ์ เมืองโคตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
654. ปวส.5332040025วีระพงษ์ ไชยยายงค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
655. ปวส.5332040026วีระพล ชุมนวลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
656. ปวส.5332040027วุฒิชัย ชาลีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
657. ปวส.5332040028สมศักดิ์ บุตดีวงค์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
658. ปวส.5332040029อริยะ สายคำภาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
659. ปวส.5332040030จิราวรรณ ยืนยงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
660. ปวส.5332040032ขวัญศิริ บุทธิจักร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
661. ปวส.5332040033คณิตฐาพร สุขรี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
662. ปวส.5332040034จิตรติมา อินภูวาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
663. ปวส.5332040035ชนิตา ไชยพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
664. ปวส.5332040037พิมพ์ชนก วงศ์กระโซ่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
665. ปวส.5332040038วราภรณ์ ทองออนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
666. ปวส.5332040040ศิรภัสสร แสนต่างใจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
667. ปวส.5332040041สไบทิพย์ อาจหาญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
668. ปวส.5332040042สุรีพร แสนสุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
669. ปวส.5332040043ทรงเดช สอนนาคคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
670. ปวส.5332040044ทิทักษ์ เชียงใสคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
671. ปวส.5332040045แสงเพชร โคตรสุโพธิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
672. ปวส.5332040046วัชฎาทิพย์ โคชขึงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
673. ปวส.5332040047กันตนา มิทานนท์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
674. ปวส.5332040048นครินทร์ ชัยพิชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
675. ปวส.5332040049สิทธิศักดิ์ โคตรสขึงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
676. ปวส.5332040050ธานี สะแบงบานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
677. ปวส.5332040051กิตติยา ทวีโคตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
678. ปวส.5332040052เตือนใจ จันสมัครคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
679. ปวส.5332040053กรรณภิรมย์ ศิลรักษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
680. ปวส.5332040054ธีรยุทธ อาจวิชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
681. ปวส.5332040055เจนจิรา ราชิวงศ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
682. ปวส.5332040056พัชนี นามกูลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
683. ปวส.5332040058สุนารี ทองมหาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
684. ปวส.5332040059วรัชดา ใจทนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
685. ปวส.5332040060อรัญญา รูปเหมาะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 
686. ปวส.5332140001กมนนุช เสียงล้ำการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
687. ปวส.5332140002กีรติกุล ซาเสนการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
688. ปวส.5332140004ฑิฆัมพร ศรีแก้วทุมการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
689. ปวส.5332140005ณัฐพร โทนแก้วการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
690. ปวส.5332140006นาถกนก โคสะขึงการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
691. ปวส.5332140007นิสา เทพสุริย์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
692. ปวส.5332140008ปาลิตา เสียงล้ำการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
693. ปวส.5332140009พรรณี ดีดวงพันธ์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
694. ปวส.5332140010พัชรีญากรณ์ อรรคศรีการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
695. ปวส.5332140011เพ็ญพยอม จันทร์ล้ำการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
696. ปวส.5332140013เมตตา ปัญญาวงค์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
697. ปวส.5332140017วลัยมาศ โรโหการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
698. ปวส.5332140018วิญานี ทวีโคตรการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
699. ปวส.5332140019วิภาดา สุขพันธ์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
700. ปวส.5332140020วิไลวรรณ มัชฌิมาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
701. ปวส.5332140021แววตา สุพรการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
702. ปวส.5332140022ศรีอำพร แก้วศรีนวมการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
703. ปวส.5332140023ศิรินลักษณ์ ทองแฉล้มการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
704. ปวส.5332140024ศิริประภา ศรีเชียงสาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
705. ปวส.5332140025สรัญยา เวชภาพการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
706. ปวส.5332140026สาวิตรี สีดาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
707. ปวส.5332140027สุปราณี พรมมาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
708. ปวส.5332140029สุพิชญา ชาลีการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
709. ปวส.5332140030สุภัสสร ซาเสนการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
710. ปวส.5332140031อภิญญา นาโสกการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
711. ปวส.5332140032อภิญญา เมืองโคตรการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
712. ปวส.5332140033อรอุมา ปัญญาวงค์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
713. ปวส.5332140034อรอุมา มุกดาธนพงศ์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
714. ปวส.5332140035อรีนุช บุญยะจิตรการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
715. ปวส.5332140036วัลย์ลดา นามแก้วการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
716. ปวส.5332140037วันชัย โสดาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
717. ปวส.5332140038รัตติกร ชาลือการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
718. ปวส.5332140039นิตยา พันอุดการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
719. ปวส.5332140040สุณิสา ตรุวรรณ์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
720. ปวส.5332140041สุธารัตน์ จิตรครบุรีการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
721. ปวส.5332140043พิมใจ แสนจันทร์การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 
722. ปวส.5332150003กาญจนา บุญสงค์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
723. ปวส.5332150004กิตติพร ทองบุการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
724. ปวส.5332150010ธราพร โพธิสารการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
725. ปวส.5332150015พรพบ เปล่งรัศมีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
726. ปวส.5332150019วิชชุดา คำสิงห์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
727. ปวส.5332150025สุธาซินี ใจเรียนการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
728. ปวส.5332150026สุนงค์ สุขดีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
729. ปวส.5332150027สุภาพร โพธสุพรรณการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
730. ปวส.5332150028สุริยา เชิดชูการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
731. ปวส.5332150033อ้อย จันทมนตรีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
732. ปวส.5332150034อาคม ลีกาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
733. ปวส.5332150039อาทิตย์ ชนิดกุลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
734. ปวส.5334040001จิตตรา แข็งแรงอาหารและโภชนาการ  
735. ปวส.5334040002จิราภรณ์ แสนสุขอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
736. ปวส.5334040003วิจิตรา โคตรพรมอาหารและโภชนาการ  
737. ปวส.5334040004สีไพร ใจทัศน์อาหารและโภชนาการ  
738. ปวส.5334040005อนิสา โสดาอาหารและโภชนาการ  
739. ปวส.5334040006มงคลศักดิ์ หาลิพันธ์อาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
740. ปวส.5334040007วุฒิพงศ์ ไชยพันธ์อาหารและโภชนาการ  
741. ปวส.5334040008อนุชา จงใจอาหารและโภชนาการ  
742. ปวส.5334040010ธนชัย ทองมาอาหารและโภชนาการ  
743. ปวส.5334040011สุวิชา ชะเวียตะคุอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
744. ปวส.5334040012ไฉน อุคำอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
745. ปวส.5334040013มลฤดี สุระวงค์อาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
746. ปวส.5334040014จินรอน สุพรอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
747. ปวส.5334040015วไลลักษณ์ ชาธิพาอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
748. ปวส.5334040016นภาพร บุญมาตรอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
749. ปวส.5334040017เจษฎา ว่องไวอาหารและโภชนาการ  
750. ปวส.5334040019กฤษณศักดิ์ อุปัญญ์อาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
751. ปวส.5334040020เบญจมาศ นามราชอาหารและโภชนาการ การประกอบอาหาร 
752. ปวส.5339010001พัชราภรณ์ วงษ์ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
753. ปวส.5339010002พาชินี แข็งแรงเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
754. ปวส.5339010004วุฒินันท์ เดชแพงเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
755. ปวส.5339010005รัตนาพร วิเศษศรีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
756. ปวส.5339010006ณัฎฐ์ปพน สมคะเณย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
757. ปวส.5339010007สุทะพอน ปานปันยาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
758. ปวส.5339010008กิติกรณ์ โนรีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
759. ปวส.5339010011ศุภลักษณ์ แสงสุวรรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
760. ปวส.5339010012จันทร์อรุณ มหาวรรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
761. ปวส.5339010013ศุภลักษณ์ ทัศนากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ