รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010001เกริกเกียรติ ชมภูพานเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010002เกษม เรือนแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010003เขมทิน กนกแสนไพศาลเครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010004จิรศักดิ์ แก้วยังเครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010005จีรศักดิ์ ถาแดงเครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221010007ชนะ ลุงหยุ้นเครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010008ชยานันต์ หาญพรหมเครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010010ณพคุณ สุขหอมเครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010012ปกรณ์ ปัญญาอุดเครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010014ประสงค์ พรวิทยารัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010015ปิยะวัฒน์ หอมบุญญาศักดิ์เครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010017พฤกษา เรืองกิจเงินเครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010018พิรัชย์ หน้อยวงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010020เมิง ที่มาเครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010023รัตนพงษ์ แก้วฝั้นเครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010024วานนท์ ศรีดอนช้างเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010025วินัย คนหลวงเครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010027วีระชัย ขวัญอำไพพันธุ์เครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010028สงกรานต์ สายธรรมเครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010030สุชาติ จันทร์ติ๊บเครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010031สุภกิณห์ ไชยแสนเครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010033สุวิชา วุฒิรัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010034เหล่าคำ ปุ่งหย่าเครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010036อภิชาติ สุดแสงตาเครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010037อภินันท์ โพธาวรรณเครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221010038อริญชย์ เสฏฐวุฒิวงศาเครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221010039อิสรพงษ์ สุวรรณเครื่องกล ยานยนต? 
28. ปวช.5221010040เอกรินทร์ บัวเทศเครื่องกล ยานยนต? 
29. ปวช.5221010041เอนกพงศ์ สุระวังเครื่องกล ยานยนต? 
30. ปวช.5221010042กิตติชัย ทุราเครื่องกล ยานยนต? 
31. ปวช.5221010044เกรียงไกร สุนันต๊ะเครื่องกล ยานยนต? 
32. ปวช.5221010045จิตตริน กุลหงวนเครื่องกล ยานยนต? 
33. ปวช.5221010046จิตติชาญ จองจายเครื่องกล ยานยนต? 
34. ปวช.5221010047ชรัช โชครัมย์เครื่องกล ยานยนต? 
35. ปวช.5221010051ณัฐดนัย ผ่องใสเครื่องกล ยานยนต? 
36. ปวช.5221010052ณัฐพงศ์ คงแป้นเครื่องกล ยานยนต? 
37. ปวช.5221010053ณัฐพงษ์ นวลใจเครื่องกล ยานยนต? 
38. ปวช.5221010055ณัฐพล เลาลีเครื่องกล ยานยนต? 
39. ปวช.5221010056ณัฐวุฒิ นวลจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
40. ปวช.5221010057ทศพล นาคพนมเครื่องกล ยานยนต? 
41. ปวช.5221010058ธนวัฒน์ ปัญญาเครื่องกล ยานยนต? 
42. ปวช.5221010059ธีระพงศ์ พลนิยมเครื่องกล ยานยนต? 
43. ปวช.5221010060ปรัชญ์วี ชมสวนเครื่องกล ยานยนต? 
44. ปวช.5221010061ปิยณัฐ อรุณแสงทองเครื่องกล ยานยนต? 
45. ปวช.5221010062พนมชัย แสงสว่างเครื่องกล ยานยนต? 
46. ปวช.5221010063เพิ่มศักดิ์ นันตาคำเครื่องกล ยานยนต? 
47. ปวช.5221010064ภูษิต จันทร์วิสุทธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
48. ปวช.5221010067วิทยา เฟื่องฟูอุดมพงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
49. ปวช.5221010068ศิระวัฒน์ บุญจูเครื่องกล ยานยนต? 
50. ปวช.5221010069ศิวาลักษ์ สุริยาภาสเครื่องกล ยานยนต? 
51. ปวช.5221010071ศุภกิตติ์ สิทธิวงศ์เครื่องกล ยานยนต? 
52. ปวช.5221010072สงกรานต์ อินติเครื่องกล ยานยนต? 
53. ปวช.5221010073สถิตคุณ เกษพรหมเครื่องกล ยานยนต? 
54. ปวช.5221010074สันติธร ภิรัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
55. ปวช.5221010075เสน่ห์ ศิลาพงศ์เจริญเครื่องกล ยานยนต? 
56. ปวช.5221010076อธิวัฒน์ คำฟูเครื่องกล ยานยนต? 
57. ปวช.5221010078อภิชัย จองคำมั่นเครื่องกล ยานยนต? 
58. ปวช.5221010079อวิรุทธิ์ เอี่ยมละออเครื่องกล ยานยนต? 
59. ปวช.5221010080อาณัติ ไชยแว่นตาเครื่องกล ยานยนต? 
60. ปวช.5221010083กรกฎ จันทร์ตาเครื่องกล ยานยนต? 
61. ปวช.5221010086คอน หลิ่งเครื่องกล ยานยนต? 
62. ปวช.5221010087จักรพงษ์ พรหมมะเครื่องกล ยานยนต? 
63. ปวช.5221010088จิรัฎฐ์ โสดาเครื่องกล ยานยนต? 
64. ปวช.5221010089จีรพงค์ คำตั้นเครื่องกล ยานยนต? 
65. ปวช.5221010090ชัยพร เขียวใหม่เครื่องกล ยานยนต? 
66. ปวช.5221010092ณรงค์ศักดิ์ ศรีคำหน้อยเครื่องกล ยานยนต? 
67. ปวช.5221010093ดนุเดช เตยะเครื่องกล ยานยนต? 
68. ปวช.5221010094ธนวัฒน์ เยือกเย็นเครื่องกล ยานยนต? 
69. ปวช.5221010095ธวัชชัย ชื่นบานเครื่องกล ยานยนต? 
70. ปวช.5221010096ธีรยุทธ เถาปาอินทร์เครื่องกล ยานยนต? 
71. ปวช.5221010097ธีรยุทธ โดงเย็นเครื่องกล ยานยนต? 
72. ปวช.5221010098ธีระวัฒน์ พงษ์หล้าเครื่องกล ยานยนต? 
73. ปวช.5221010099นฤเบศ ต่อแดงเครื่องกล ยานยนต? 
74. ปวช.5221010100นฤเบศร์ จุมปาลีเครื่องกล ยานยนต? 
75. ปวช.5221010101บัญชา แซ่ย่างเครื่องกล ยานยนต? 
76. ปวช.5221010104ประพันธ์ ม่านตันเครื่องกล ยานยนต? 
77. ปวช.5221010106พงศ์พิสุทธิ์ บุญมาประเสริฐ์เครื่องกล ยานยนต? 
78. ปวช.5221010109พันธกานต์ ตาวงค์เครื่องกล ยานยนต? 
79. ปวช.5221010110มงคล ใจยะธรรมเครื่องกล ยานยนต? 
80. ปวช.5221010114ศราวุธ โชติธนธำรงเครื่องกล ยานยนต? 
81. ปวช.5221010116ศุภกร โปธิเครื่องกล ยานยนต? 
82. ปวช.5221010118สมพร คำปันเครื่องกล ยานยนต? 
83. ปวช.5221010120เสกสิทธิ์ หมั่นเขตกิจเครื่องกล ยานยนต? 
84. ปวช.5221010121อติรุจ ดำรงค์เครื่องกล ยานยนต? 
85. ปวช.5221010122อนัญชนินทร์ ดวงชื่นเครื่องกล ยานยนต? 
86. ปวช.5221010123อนุพงศ์ มหาวันเครื่องกล ยานยนต? 
87. ปวช.5221010124คมสัน จักรตุพัจน์เครื่องกล ยานยนต? 
88. ปวช.5221010125จักรกฤษ วงค์ธานีเครื่องกล ยานยนต? 
89. ปวช.5221010126จักรพงษ์ อินต๊ะเครื่องกล ยานยนต? 
90. ปวช.5221010127จักรพันธ์ กันทะจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
91. ปวช.5221010129ธีรวัจน์ ปาลีธนจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
92. ปวช.5221010130ชัยพฤกษ์ กันทะพงศ์เครื่องกล ยานยนต? 
93. ปวช.5221010131ฐิติพงศ์ จันทร์ไชยเครื่องกล ยานยนต? 
94. ปวช.5221010133ณัฐวุฒิ ปัญญารักษาเครื่องกล ยานยนต? 
95. ปวช.5221010134ทนงศักดิ์ ปอเย็นเครื่องกล ยานยนต? 
96. ปวช.5221010135ทวีทรัพย์ กิจกล้าเครื่องกล ยานยนต? 
97. ปวช.5221010136ธนาพงษ์ ต้อตานาเครื่องกล ยานยนต? 
98. ปวช.5221010137ธีรพงศ์ วรรณเพชรเครื่องกล ยานยนต? 
99. ปวช.5221010138ธีรยุทธ เชื้อผู้ดีเครื่องกล ยานยนต? 
100. ปวช.5221010139นรินทร์เทพ ฝั้นเมาเครื่องกล ยานยนต? 
101. ปวช.5221010142พลกฤษ หลิ่วตระกูลเครื่องกล ยานยนต? 
102. ปวช.5221010143พิชิต กันยวมเครื่องกล ยานยนต? 
103. ปวช.5221010145รัตตพล ดาวลอยเครื่องกล ยานยนต? 
104. ปวช.5221010146วทัญญู เทพสารเครื่องกล ยานยนต? 
105. ปวช.5221010147วัชรพงศ์ ขาวศรีเครื่องกล ยานยนต? 
106. ปวช.5221010149วินัย ก๋องแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
107. ปวช.5221010150วิพัฒน์ คงรัมย์เครื่องกล ยานยนต? 
108. ปวช.5221010151วีระพงษ์ บุญเพิ่มพูลเครื่องกล ยานยนต? 
109. ปวช.5221010153ศักรินทร์ บุญเคลือบเครื่องกล ยานยนต? 
110. ปวช.5221010154ศุภวิชญ์ เงินเมืองเครื่องกล ยานยนต? 
111. ปวช.5221010155สงกรานต์ ใบพร้าวเครื่องกล ยานยนต? 
112. ปวช.5221010157สุกฤษฎิ์ บวรขจรไกลเครื่องกล ยานยนต? 
113. ปวช.5221010158อธิวัฒน์ พลศรีเครื่องกล ยานยนต? 
114. ปวช.5221010159อภิชาติ คะทีเครื่องกล ยานยนต? 
115. ปวช.5221010160อรรถชัย บุญสุขประสิทธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
116. ปวช.5221010161อรรถพล แก้วสมุทรเครื่องกล ยานยนต? 
117. ปวช.5221010162อานนท์ อาษากิจเครื่องกล ยานยนต? 
118. ปวช.5221010163เอื้ออังกูร ปัญญาตุ้ยเครื่องกล ยานยนต? 
119. ปวช.5221010168ดุสิต สว่างยิ่งเจริญเครื่องกล ยานยนต? 
120. ปวช.5221020001กฤษฎา ตาอิ่นเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
121. ปวช.5221020002กฤษณพงษ์ พวงทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
122. ปวช.5221020003กัญจน์ กำลังกล้าเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
123. ปวช.5221020004ไกรวิชญ์ ใจบุญเรืองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
124. ปวช.5221020006จตุฤทธิ์ ศรีสุวรรณเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
125. ปวช.5221020008จิระศักดิ์ ศรีราชเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
126. ปวช.5221020009จิรายุส อภิวงค์งามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
127. ปวช.5221020011เจษฏา นามังเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
128. ปวช.5221020012ชรินทร์ คุณณะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
129. ปวช.5221020013ณัฐวุฒิ พร้าววงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
130. ปวช.5221020014ดนัย จันต๊ะกองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
131. ปวช.5221020015ทนงศักดิ์ ตาจิโนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
132. ปวช.5221020016ธนกร ทาวงค์ยศเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
133. ปวช.5221020017ธนวัฒน์ รัตนบำรุงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
134. ปวช.5221020019ธนากร เขียวสุจาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
135. ปวช.5221020020ปริญญา นิยมกิจเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
136. ปวช.5221020022ปาริวัฒน์ ตั๋นเหล็กเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
137. ปวช.5221020023เผ่าพันธ์ เครือธิเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
138. ปวช.5221020024พงษ์ศักดิ์ คำบุญมาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
139. ปวช.5221020025พิรุฬห์ ศรีวิชัยเกตุเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
140. ปวช.5221020029มงคล ทิพย์เนียมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
141. ปวช.5221020030มนูญ นิยมกิจเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
142. ปวช.5221020032วิทวัส นันติเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
143. ปวช.5221020033วีระชัย ปาลีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
144. ปวช.5221020036สหยศ บางโปร่งเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
145. ปวช.5221020038สารัช ศรีบูรณ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
146. ปวช.5221020039สุทธิพงษ์ จันทวานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
147. ปวช.5221020040อุเทน มะโนลาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
148. ปวช.5221020042กิตตินันท์ เป็งมณีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
149. ปวช.5221020043กิตตศักดิ์ ปัญโญใหญ่เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
150. ปวช.5221020044จตุพันธ์ เสนาคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
151. ปวช.5221020046จิรวัฒน์ วงค์อินทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
152. ปวช.5221020048ณัฐพงศ์ กันทะวงค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
153. ปวช.5221020049ณัฐพิชัย นาน้อยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
154. ปวช.5221020050ธัชพล เรือนคำจันทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
155. ปวช.5221020051ธีรโชติ ธเนศภัทรกุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
156. ปวช.5221020052ธีรนัย จินดาสิริอนันต์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
157. ปวช.5221020053ธีรนัย ปวนปันคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
158. ปวช.5221020054ธีระพงษ์ บุญญะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
159. ปวช.5221020056พงศกร จันทร์ตาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
160. ปวช.5221020057พงศ์สุภร ทับกลัดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
161. ปวช.5221020058พชร เมืองแก้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
162. ปวช.5221020059พีรวุฒ พรพิพากเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
163. ปวช.5221020060ภานุพงศ์ ภิโลคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
164. ปวช.5221020063โยธิน ปาลีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
165. ปวช.5221020064ลัจกรานต์ กีไสเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
166. ปวช.5221020066วรากร เสียวสุขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
167. ปวช.5221020069วุฒิพันธ์ กันนางค์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
168. ปวช.5221020070ศุภักษร จันต๊ะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
169. ปวช.5221020072สมเกียรติ ไชยวุฒิเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
170. ปวช.5221020075เหมวัฒน์ ธูปหอมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
171. ปวช.5221020076อนุกุล ยะสุรินทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
172. ปวช.5221020077อนุชิต วงค์สุวรรณเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
173. ปวช.5221020078เอกชัย ไคร้วงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
174. ปวช.5221020079เอกพงษ์ สุวรรณเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
175. ปวช.5221020080ทิพยวรรณ ณเชียงใหม่เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
176. ปวช.5221020081กนกพล ลากุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
177. ปวช.5221020082เกษมชาติ ช้างเผือกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
178. ปวช.5221020083ขจรเดช เดชคุณมากเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
179. ปวช.5221020084จิรายุทธ สมเครื่องเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
180. ปวช.5221020085เจตริน มอญแสงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
181. ปวช.5221020088ทวีศักดิ์ ฉิมหม่านเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
182. ปวช.5221020089ทัศนชัย วชิรพงศ์ประยูรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
183. ปวช.5221020090ธนาคาร สุภาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
184. ปวช.5221020092ธวัชชัย ยาวิชัยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
185. ปวช.5221020095นพดล สุขใจเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
186. ปวช.5221020096นพพล ชัยยาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
187. ปวช.5221020097ประวิทย์ เนตรปัญญาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
188. ปวช.5221020098พงศธร นวนนันต๊ะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
189. ปวช.5221020099พัฒนพันธ์ จุมปีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
190. ปวช.5221020100พิเชษฐ กุนโนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
191. ปวช.5221020101พีรพล จันทร์อ้ายเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
192. ปวช.5221020103มงคล วงค์ษาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
193. ปวช.5221020107วุฒิวงค์ พงค์ไฝเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
194. ปวช.5221020108ศุภกิตติ์ ตันสุวรรณเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
195. ปวช.5221020111สันติศักดิ์ เกตุจงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
196. ปวช.5221020113สุรชาติ จันทร์น้อยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
197. ปวช.5221020114อภินันท์ คุณมาลีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
198. ปวช.5221020115อภิสิทธิ์ อุปละเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
199. ปวช.5221020116อภิสิทธิ์ ไฝปวงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
200. ปวช.5221020118เกียรติศักดิ์ จันทร์ตันเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
201. ปวช.5221020119ยศพล คิดเลิศล้ำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
202. ปวช.5221020120รัฐสภา มาสงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
203. ปวช.5221030001กฤชรัตน์ วิมลรัตน์สุนทรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
204. ปวช.5221030003กิตติคุณ มูลอ้ายโลหะการ เชื่อมโลหะ 
205. ปวช.5221030004จตุพร กันธวังโลหะการ เชื่อมโลหะ 
206. ปวช.5221030009ชวิศ ชัติพิบูลย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
207. ปวช.5221030010ฐปกรณ์ เพ็งอารีย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
208. ปวช.5221030014ทวีศักดิ์ พิคำดงโลหะการ เชื่อมโลหะ 
209. ปวช.5221030018นันทวงศ์ สมสวยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
210. ปวช.5221030020บุญญฤทธิ์ บุญมาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
211. ปวช.5221030021ประวิตร ชัยรัตน์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
212. ปวช.5221030023เพชร เลาหางโลหะการ เชื่อมโลหะ 
213. ปวช.5221030025ภัทรภณ ชัยยาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
214. ปวช.5221030027ภานุพงศ์ ผลคำมาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
215. ปวช.5221030029ยศพล เรือนแก้วโลหะการ เชื่อมโลหะ 
216. ปวช.5221030030วุฒิพงษ์ ทรายคำโลหะการ เชื่อมโลหะ 
217. ปวช.5221030033เสกสรร ดาวเลิศโลหะการ เชื่อมโลหะ 
218. ปวช.5221030034อดิพงษ์ เขื่อนเพชรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
219. ปวช.5221030037อรรณพ ปะนันท์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
220. ปวช.5221030042กล้าณรงค์ บุญมีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
221. ปวช.5221030043เกียรติศักดิ์ ชัยรัตน์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
222. ปวช.5221030044คุณากร ไวกันโลหะการ เชื่อมโลหะ 
223. ปวช.5221030052ณัฐวุฒิ พรมแก้วโลหะการ เชื่อมโลหะ 
224. ปวช.5221030055ธนพัน ธรรมชัยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
225. ปวช.5221030058นพดล บัวลอยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
226. ปวช.5221030059นพพร ดาวลอยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
227. ปวช.5221030061นิคม พะโยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
228. ปวช.5221030065ปองพล อุราพรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
229. ปวช.5221030066พศิษฐ์ จันทร์มิตรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
230. ปวช.5221030068พิทักษ์พงศ์ ยาวิราชโลหะการ เชื่อมโลหะ 
231. ปวช.5221030069พีราพนธ์ กายเย็นโลหะการ เชื่อมโลหะ 
232. ปวช.5221030074วุฒิชัย ต๊ะมาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
233. ปวช.5221030075สราวุธ อนนทยี่โลหะการ เชื่อมโลหะ 
234. ปวช.5221030077สุรศักดิ์ ดอกผึ้งโลหะการ เชื่อมโลหะ 
235. ปวช.5221030079อนุรักษ์ ต่อนใจโลหะการ เชื่อมโลหะ 
236. ปวช.5221030081กฤษณะ สายบุญโลหะการ เชื่อมโลหะ 
237. ปวช.5221030082คมกริช สวัสสิงคะโลหะการ เชื่อมโลหะ 
238. ปวช.5221030083จรัล ชัยมงคลโลหะการ เชื่อมโลหะ 
239. ปวช.5221030084จักรกฤษณ์ ไชยพรหมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
240. ปวช.5221030085จักรพันธ์ ปันแก้วโลหะการ เชื่อมโลหะ 
241. ปวช.5221030087ตุลาการ พวงเงินมากโลหะการ เชื่อมโลหะ 
242. ปวช.5221030088ธนพงษ์ ผัดประเสริฐโลหะการ เชื่อมโลหะ 
243. ปวช.5221030090ธีระพงศ์ อุปนันท์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
244. ปวช.5221030091ธีระพงษ์ อิ่นคำโลหะการ เชื่อมโลหะ 
245. ปวช.5221030093นวพงษ์ ปาลีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
246. ปวช.5221030094รชต บุรวัชร์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
247. ปวช.5221030098พันธ์ศักดิ์ ขัดตาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
248. ปวช.5221030099พิทักษ์ บัวเย็นโลหะการ เชื่อมโลหะ 
249. ปวช.5221030100พิศิษฎ์ศักดิ์ เสือบุญมีโลหะการ เชื่อมโลหะ 
250. ปวช.5221030101รังสรรค์ จันทร์หอมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
251. ปวช.5221030103วิทยา แฉ่งสูงเนินโลหะการ เชื่อมโลหะ 
252. ปวช.5221030104วิทวัส ร่มพนาธรรมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
253. ปวช.5221030106ศิวกร ลุมมาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
254. ปวช.5221030110สุวัฒน์ ศรีอ่อนโลหะการ เชื่อมโลหะ 
255. ปวช.5221030111องอาจ จันทขันธ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
256. ปวช.5221030113อภิโชค กันทาซาวโลหะการ เชื่อมโลหะ 
257. ปวช.5221030114อภิวัฒน์ ธาราสุขโลหะการ เชื่อมโลหะ 
258. ปวช.5221030115อภิสิทธิ์ สังเพ็ชรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
259. ปวช.5221030116อานนท์ แสนปัญญาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
260. ปวช.5221030117จักรพงษ์ สิงห์แก้วโลหะการ เชื่อมโลหะ 
261. ปวช.5221040001กฤษดา แก้วดวงตาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
262. ปวช.5221040003โกศล จงวัฒนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
263. ปวช.5221040005จิตริน ซุยหาญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
264. ปวช.5221040006จุลดิษฐ์ ฟองแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
265. ปวช.5221040008ไชยวัฒน์ วัฒนะจันทรกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
266. ปวช.5221040009ฐาปกรณ์ อินทิสอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
267. ปวช.5221040010ณัฐกร พรหมมินทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
268. ปวช.5221040011ณัฐดนัย คำพิโรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
269. ปวช.5221040013ณัฐวุฒิ จิตนานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
270. ปวช.5221040014ธนวัฒน์ วงค์กันแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
271. ปวช.5221040015นัฐพล เป็งปัญญาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
272. ปวช.5221040017พงศกร โพธิ์ศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
273. ปวช.5221040018พงศ์ภัค สุทธาชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
274. ปวช.5221040021พิพัฒนะ มาลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
275. ปวช.5221040022พุฒิพงษ์ รอบรู้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
276. ปวช.5221040023ภานุพงศ์ ไชยกันทะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
277. ปวช.5221040024ภานุพันธ์ ทองคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
278. ปวช.5221040026รณชัย ดอกไม้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
279. ปวช.5221040027วชิรวุธ เพ็ชรเขียวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
280. ปวช.5221040028วรเมธ ปันวารีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
281. ปวช.5221040029วรรณแจ่ม คามลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
282. ปวช.5221040031ศตวรรษ วิริยะพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
283. ปวช.5221040032ศักดินนท์ ต้นภูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
284. ปวช.5221040035สถาพร ธรรมเสนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
285. ปวช.5221040037สุรเชษฐ จอมแปงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
286. ปวช.5221040039อนุพันธ์ ปานหมอกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
287. ปวช.5221040040อภิสิทธิ์ อินทจักร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
288. ปวช.5221040041อรรถวิทย์ สุรินทรามนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
289. ปวช.5221040043อุกฤษณ์ กันธิมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
290. ปวช.5221040044กฤษฎา ภิรมย์สกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
291. ปวช.5221040045กฤษนะ ดวงเล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
292. ปวช.5221040046กฤษนันท์ คำทาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
293. ปวช.5221040047ก่อพงศ์ ฐิตวรังสรรค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
294. ปวช.5221040048เกียรติศักดิ์ ระฤทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
295. ปวช.5221040049คทาวุธ จันต๊ะนังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
296. ปวช.5221040051จักรพงศ์ สายขัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
297. ปวช.5221040052จักรพงษ์ บุญเกิดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
298. ปวช.5221040053จักรพันธ์ กันธะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
299. ปวช.5221040054ชาตรี แซ่เฒ่าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
300. ปวช.5221040055ชานนทร์ ทิพย์จักรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
301. ปวช.5221040056ณรงค์เดช แสนปัญญาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
302. ปวช.5221040059ถิรวัฒน์ ใจยะสุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
303. ปวช.5221040062นรินทร์ โคคำมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
304. ปวช.5221040063นิติพงษ์ พรมเสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
305. ปวช.5221040064ปิยวัฒน์ ปัญญาศิลป์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
306. ปวช.5221040065พิเชษฐ์ แก้วตาติ๊บไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
307. ปวช.5221040066พีรพัฒน์ สุมามาลย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
308. ปวช.5221040067ภาณุพงศ์ สิงคะตาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
309. ปวช.5221040068ภานุพงศ์ ต้อยอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
310. ปวช.5221040069ภานุพงศ์ อุ่นบ้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
311. ปวช.5221040070รังสิมันตุ์ ตนฤทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
312. ปวช.5221040071วรพล สุขสกุลปัญญาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
313. ปวช.5221040072วิชัย จันทร์เป็งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
314. ปวช.5221040073ศรัญญู เลขาวรพรตปัญญาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
315. ปวช.5221040075สุขสันต์ ชัยวรรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
316. ปวช.5221040076สุพจน์ แสงวิโรจน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
317. ปวช.5221040079อนุพล ศรีบุญแปงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
318. ปวช.5221040083อานนท์ ศรีอ้ายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
319. ปวช.5221040084อานนท์ มหาไม้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
320. ปวช.5221040085เอกพล เกิดสมบัติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
321. ปวช.5221040087กฤษฎา จันทวรรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
322. ปวช.5221040089กิตติพงศ์ สุกมุกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
323. ปวช.5221040090ชนะชล จอมนงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
324. ปวช.5221040092ชัยวัฒน์ รัตนวรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
325. ปวช.5221040093ชาย ปุ่งยะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
326. ปวช.5221040096ณัฐชานนท์ แก้วฟองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
327. ปวช.5221040097ณัฐดนัย เริญตะขิลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
328. ปวช.5221040099ธนกร มณีรัตน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
329. ปวช.5221040100ธนทัต อินทะไชยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
330. ปวช.5221040101ธนพล สาริกานนท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
331. ปวช.5221040102ธวัชชัย เตจ๊ะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
332. ปวช.5221040103ธีรภัทร์ ศรีวิชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
333. ปวช.5221040105เนตรชัย มะลิสมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
334. ปวช.5221040106บัณฑิต ฝ่ายไทยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
335. ปวช.5221040107ประธาน ทะระถาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
336. ปวช.5221040114พิสิฐ สุธารสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
337. ปวช.5221040116มนตรี ดวงจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
338. ปวช.5221040118รัชชานนท์ แก้วสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
339. ปวช.5221040120วชิราวุธ สมศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
340. ปวช.5221040121วรโชติ มงคลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
341. ปวช.5221040122วัฒนชัย กระจ่างโฉมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
342. ปวช.5221040125สวัสดิ์พล ปันใจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
343. ปวช.5221040127สุรพล มัชบัณฑิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
344. ปวช.5221040130กฤษณพงษ์ กลิ่นหอมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
345. ปวช.5221040131เกรียงไกร แก้วนิลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
346. ปวช.5221040132เกียรติศักดิ์ มูลสุรินทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
347. ปวช.5221040133จักรพงศ์ หมื่นแสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
348. ปวช.5221040134เจตรินทร์ ปัญโญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
349. ปวช.5221040135ชวณัฐ ปัญญามีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
350. ปวช.5221040136ฐาปนพงศ์ ยอมใบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
351. ปวช.5221040137ณชาติ ทิพย์สมบัติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
352. ปวช.5221040138ณัฐพงค์ อินทร์ไชยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
353. ปวช.5221040139ณัฐพล พรมมิจิตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
354. ปวช.5221040140ณัฐพล บุญชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
355. ปวช.5221040141ณัฐวุฒิ ศรีวิลัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
356. ปวช.5221040142ดนุสรณ์ บริบุรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
357. ปวช.5221040144ธนากรณ์ ไตรรสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
358. ปวช.5221040145ธรรมนุญ เผยกลิ่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
359. ปวช.5221040146ธีระพงษ์ ปัญญาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
360. ปวช.5221040147น๊อต ลุงรงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
361. ปวช.5221040148บรรพต แก่นสารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
362. ปวช.5221040149ปรีชา เทพวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
363. ปวช.5221040150ปิติกานต์ แซ่หลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
364. ปวช.5221040152พงศ์ศิริ ขันมะณีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
365. ปวช.5221040153พิชัย ทองวิลาศไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
366. ปวช.5221040154พีรพล ทองดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
367. ปวช.5221040155ภาณุพงศ์ เขียวออนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
368. ปวช.5221040156มรกต ปู่เงินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
369. ปวช.5221040157มรกต อภิวงศ์งามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
370. ปวช.5221040158มานิตย์ กันทะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
371. ปวช.5221040159ยุทธการ ทองเขียวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
372. ปวช.5221040160วันเฉลิม เมฆราไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
373. ปวช.5221040161วิศว์ อินต๊ะรดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
374. ปวช.5221040162สิขเรศ เทพาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
375. ปวช.5221040163สุริยะวุฒิ สุขหล้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
376. ปวช.5221040164สุริยา วรรณะทาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
377. ปวช.5221040165อนันต์ นารัตน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
378. ปวช.5221040166อนุพงศ์ อภิวันท์ธาดาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
379. ปวช.5221040167อนวัฒน์ พันธุสาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
380. ปวช.5221040168อคิน อินทลักษณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
381. ปวช.5221040169อนันท์ ศุภชัยพิสุทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
382. ปวช.5221040170อุดมพงษ์ จันทร์ศิริไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
383. ปวช.5221040171เอกพงษ์ จุมปูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
384. ปวช.5221040172เอกพันธ์ หม่อมนวลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
385. ปวช.5221040174เกียรติศักดิ์ ยะจาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
386. ปวช.5221040175จักรกฤษณ์ อุปันโนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
387. ปวช.5221040176ชัยมงคล อินทรชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
388. ปวช.5221040178ณัฐพล คำสร้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
389. ปวช.5221040179ณัฐวัตร ใจคะจัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
390. ปวช.5221040180ตุลยวัต คชรินทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
391. ปวช.5221040181ทศพล พระกุลานนท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
392. ปวช.5221040182ธวัชชัย แปลงศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
393. ปวช.5221040183ธีรนัย ปุณวัตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
394. ปวช.5221040184ธีระยุทธ กุสมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
395. ปวช.5221040185นวพล ใจกันทะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
396. ปวช.5221040187พงศธร สง่าผลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
397. ปวช.5221040190พัฒนพงษ์ ฝั้นอ้ายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
398. ปวช.5221040191พิริยะณัฐ สุขสวัสดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
399. ปวช.5221040193ภาณุวัฒน์ ขาวสวยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
400. ปวช.5221040194ยุทธนา ศรีวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
401. ปวช.5221040195วรทัสน์ บัวผัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
402. ปวช.5221040196วสันต์ ฉายหิรัญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
403. ปวช.5221040197วิทยา วงศ์ทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
404. ปวช.5221040198วุฒิกร เทพปัญญาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
405. ปวช.5221040199ศิริชัย ลอบเมืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
406. ปวช.5221040201สมัครพงศ์ วิธานธำรงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
407. ปวช.5221040202สโรชิน สืบบัวแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
408. ปวช.5221040206อัครเดช ยาวิราชไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
409. ปวช.5221040207อาสาฬห ขันพลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
410. ปวช.5221040208อิทธิศักดิ์ อินก้อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
411. ปวช.5221040209อิสระพงษ์ โสภาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
412. ปวช.5221040211วศา พันธุ์ดอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
413. ปวช.5221040212อังคณา กุศลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
414. ปวช.5221040213เกียรติศักดิ์ สาจันทึกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
415. ปวช.5221040214จงรัก อูซามิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
416. ปวช.5221040216จักรพันธ์ สุรินทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
417. ปวช.5221040217เฉลิมชัย พิจารณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
418. ปวช.5221040218ชาคร คำดวงดาวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
419. ปวช.5221040219ณัชพล คำปวนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
420. ปวช.5221040220ณัฐนนท์ สุวรรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
421. ปวช.5221040221ณัฐวุฒิ เฮงพลอยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
422. ปวช.5221040222ธนโชติ เงารสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
423. ปวช.5221040224ธวัชชัย ปันเป็งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
424. ปวช.5221040225ธีรพล ตนรู้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
425. ปวช.5221040226ธีระพันธ์ ศิริรัตนสัตย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
426. ปวช.5221040227นพรัตน์ อินชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
427. ปวช.5221040228นฤชา พาพันธุ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
428. ปวช.5221040230นิติธร เข็มขาวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
429. ปวช.5221040232ปิยชนม์ คำเป็งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
430. ปวช.5221040236ภูษิต พงษ์นันติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
431. ปวช.5221040237วิวิศน์ วิลัยพัตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
432. ปวช.5221040238ศักดินนท์ พระบาลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
433. ปวช.5221040242สุทธิรักษ์ กลางณรงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
434. ปวช.5221040243สุรเชษฐ์ นันตาวรัตน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
435. ปวช.5221040244สุรพล ลุงคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
436. ปวช.5221040246อรรถวิท ทาญานะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
437. ปวช.5221040247อิทธิพล จักร์แก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
438. ปวช.5221040250ณิชกานต์ ใจเปี้ยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
439. ปวช.5221040252ศิริพร มะณีดวงฤทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
440. ปวช.5221040256เกษมสันต์ โพธิวงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
441. ปวช.5221040258จักรพงษ์ คุณะแสนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
442. ปวช.5221040259จิตรกร ปูเรือนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
443. ปวช.5221040260จินดา โตวิจิตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
444. ปวช.5221040261จีรวัฒน์ ชัยวงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
445. ปวช.5221040262ชวลิต แซ่ลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
446. ปวช.5221040263ไชยนันท์ ปัญญาไวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
447. ปวช.5221040264ฐานพงค์ ดาวเรืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
448. ปวช.5221040267ณัฐพล แอบคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
449. ปวช.5221040268ณัฐวุฒิ ทองขันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
450. ปวช.5221040269ธนากร ใหม่ปันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
451. ปวช.5221040271นิรันดร์ บุญมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
452. ปวช.5221040273พรพิทักษ์ จันทร์ศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
453. ปวช.5221040274ภัทรพงศ์ ปัญญาเจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
454. ปวช.5221040275เมธัส บุตรดาวงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
455. ปวช.5221040277รัตนพล โพธิ์คำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
456. ปวช.5221040278วรพงษ์ ญาณะก๋องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
457. ปวช.5221040280วราวัฒน์ แสนเฟยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
458. ปวช.5221040282วิทยา พิมสารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
459. ปวช.5221040283วีริศ พ่วงโชติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
460. ปวช.5221040284ศราวุฒิ วุฒิอินทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
461. ปวช.5221040285ศราวุฒิ โปธิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
462. ปวช.5221040286ศักดา เรียงบุตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
463. ปวช.5221040288ศัสตรา ธนะพัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
464. ปวช.5221040289สรรพศริ คำดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
465. ปวช.5221040291สุทธิพงศ์ คำมามูลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
466. ปวช.5221040292อภิสิทธิ์ อาจมากไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
467. ปวช.5221040293อัมรินทร์ มั่งมูลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
468. ปวช.5221040294ญาณิศา ขันธรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
469. ปวช.5221040295ฮายรญา ปัญญาฟูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
470. ปวช.5221040299จักรวาล พงษ์พิกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
471. ปวช.5221040302ฉัตรดนัย ทองศิลป์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
472. ปวช.5221040303ชาญชัย นายดองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
473. ปวช.5221040304ฌัชวา บุญวุฒิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
474. ปวช.5221040306ณัฐพงษ์ เขื่อนเพชรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
475. ปวช.5221040308ถิรวัฒน์ ดวงคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
476. ปวช.5221040310ปริญญา บุญศรีตันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
477. ปวช.5221040311เปรมประชา ตันติวาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
478. ปวช.5221040314ภูมินทร์ อินต๊ะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
479. ปวช.5221040315ภูวนาท วงศ์สุภาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
480. ปวช.5221040316วรพงศ์ ถนอมรูปไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
481. ปวช.5221040317วรายุทธ แสนเฟยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
482. ปวช.5221040319วันชนะ ลำดวนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
483. ปวช.5221040321ศรัณย์ จันทร์เศรษฐีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
484. ปวช.5221040323สถาพร ชมพูคีรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
485. ปวช.5221040324หาญนริศ เตชะตาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
486. ปวช.5221040326อนุชิต สิงคะนันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
487. ปวช.5221040327อภิชัย บุญเรืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
488. ปวช.5221040328อานนท์ สุนทรแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
489. ปวช.5221040330กนกรัตน์ สิงห์รอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
490. ปวช.5221040331กลิ่นเกล้า กันโทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
491. ปวช.5221040332ธวัลหทัย แก้วพิมลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
492. ปวช.5221040334มยุรฉัตร บุญเจริญทรัพย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
493. ปวช.5221040335วาสนา ธรรมคำหมื่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
494. ปวช.5221040336กชกร ชัยวรรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
495. ปวช.5221040337เกียรติชนะ มหาไม้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
496. ปวช.5221040338จารุกิตติ์ ค้ำจุนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
497. ปวช.5221040339จิรายุทธ ปุกมูลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
498. ปวช.5221040340ชัชชัย เณรพึ่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
499. ปวช.5221040341ชัยวัฒน์ ชัยวัฒนพิพัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
500. ปวช.5221040342ชาญวิทย์ ชัยปัญญาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
501. ปวช.5221040346นพรัตน์ สุภาวงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
502. ปวช.5221040347นิเวศน์ แซ่ท้าวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
503. ปวช.5221040348ปกรณ์ ทิพยะกวินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
504. ปวช.5221040349ปรัชญา โสภาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
505. ปวช.5221040350พรพนิต เลียงอนุกูลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
506. ปวช.5221040351พัชรพงษ์ สุรินต๊ะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
507. ปวช.5221040352พิษณุ วรกิจพาณิชย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
508. ปวช.5221040353ภาณุพงศ์ วาระวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
509. ปวช.5221040354ภาณุพันธ์ จุมปาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
510. ปวช.5221040356ภานุพงศ์ ตุ่นแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
511. ปวช.5221040357ภูมิศักดิ์ ยาบุอุชิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
512. ปวช.5221040358ยอดรัก ชัยบินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
513. ปวช.5221040360ศักดา เป็งสุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
514. ปวช.5221040361สด แซ่ลีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
515. ปวช.5221040362สิทธิศักดิ์ ปินคำแตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
516. ปวช.5221040363สุชาติ สุขสกุลปัญญาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
517. ปวช.5221040365สุวิทย์ ทายะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
518. ปวช.5221040366แสนภูมิ สุ่มประดิษฐ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
519. ปวช.5221040367อดิรุจ เดชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
520. ปวช.5221040368อภิวัฒน์ บัวแตกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
521. ปวช.5221040369อัศวเดช ต๊ะจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
522. ปวช.5221040370จันทร์จิรา จันทร์ชื่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
523. ปวช.5221040371เบญจวรรณ มงคลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
524. ปวช.5221040372วิไลวรรณ อินทร์เอมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
525. ปวช.5221040373วัชระพล จันทร์เป็งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
526. ปวช.5221040374วิทวัส รัตนังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
527. ปวช.5221040378ปรัชญา สบกระสิบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
528. ปวช.5221040379แกมเพชร ลีลาอิสระไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
529. ปวช.5221060001กฤษณพงษ์ เทศภูมิการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
530. ปวช.5221060002กฤษดา มาลุจันทร์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
531. ปวช.5221060003กิตติศักดิ์ วงศ์เขื่อนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
532. ปวช.5221060004จักรกฤษณ์ ไชยมูลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
533. ปวช.5221060005จักรพงค์ บุญศิลป์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
534. ปวช.5221060006ณรงค์พล หล้าโนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
535. ปวช.5221060007ณัฐกร วิภาคสงเคราะห์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
536. ปวช.5221060008ณัฐดนัย ศรีอันยู้การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
537. ปวช.5221060009ณัฐพงษ์ มาคาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
538. ปวช.5221060010ณัฐพล จันทรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
539. ปวช.5221060012ณัฐภูมิ สุจริตธรรมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
540. ปวช.5221060013ณัฐวัชร์ จิโนบัวการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
541. ปวช.5221060014ณัฐวุฒิ อนุปันการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
542. ปวช.5221060015ดนัย ใจตื้อการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
543. ปวช.5221060017ธันยวิทย์ เตอะอ้ายการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
544. ปวช.5221060021พรดนัย จำปาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
545. ปวช.5221060022พิเชษฐ์ สมใจการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
546. ปวช.5221060023โยธิน พงษ์ใจมาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
547. ปวช.5221060024รัชพล สุขพรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
548. ปวช.5221060025ฤทธิชัย อุบลศรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
549. ปวช.5221060026ลิขสิทธิ์ ใหม่หนูการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
550. ปวช.5221060027วรชัย ใจกาศการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
551. ปวช.5221060029ศรัณย์ ช่างสานการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
552. ปวช.5221060031ศุภกานต์ ตะริโยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
553. ปวช.5221060032สิทธิพงค์ สุนันตาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
554. ปวช.5221060034สุพรรณบัฎ บุญสมปานการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
555. ปวช.5221060036สุริยะ ปาละตึงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
556. ปวช.5221060037อนุพงศ์ หวังวนพัฒน์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
557. ปวช.5221060038อภิชาติ ศรีมูลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
558. ปวช.5221060040อลงกรณ์ ทองนวลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
559. ปวช.5221060041เอกชัย สุหริ่งการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
560. ปวช.5221060045คมสัน ลอยมาปิงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
561. ปวช.5221060046จักรกฤษณ์ คำปินใจการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
562. ปวช.5221060047ชยุตม์พงศ์ วงศ์วัฒนะการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
563. ปวช.5221060049ชนวีร์ วงค์ริยะการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
564. ปวช.5221060050ณัฐพงษ์ วงค์วังการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
565. ปวช.5221060051ณัฐวัฒน์ เรือนแก้วการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
566. ปวช.5221060053ทนงศักดิ์ ระดมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
567. ปวช.5221060054ธนกร ช่างเหล็กการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
568. ปวช.5221060055ธนวัฒน์ ตะง๊ะการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
569. ปวช.5221060057ธีรเดช มูลแก้วการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
570. ปวช.5221060058ธีรวัฒน์ จอมนงค์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
571. ปวช.5221060060ปธีนันท์ แก้วทองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
572. ปวช.5221060061ประสิทธิ์ จ่ามทอนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
573. ปวช.5221060063พงศกร หมื่นหาญการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
574. ปวช.5221060064พงศกร จันทรผงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
575. ปวช.5221060066พรรษวัฒน์ ดวงสุริยะการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
576. ปวช.5221060067พร้อมรบ พรหมสถิตย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
577. ปวช.5221060070ภานุกร สุขสำราญการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
578. ปวช.5221060071ภานุมาศ แซ่เฒ้าการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
579. ปวช.5221060073ยุทธชัย พุทธคำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
580. ปวช.5221060074ยุทธพิชัย ศรีบุรินทร์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
581. ปวช.5221060076สงกรานต์ เรือนมอยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
582. ปวช.5221060077สถาพร เจริญพรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
583. ปวช.5221060079สาธิต สมบูรณ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
584. ปวช.5221060080สิทธิพงศ์ ใจซื่อการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
585. ปวช.5221060082อธิปัตย์ บุญฟองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
586. ปวช.5221060085กันตพงศ์ ธิยานันท์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
587. ปวช.5221060087เกรียงไกร บุญเปี่ยมโชคการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
588. ปวช.5221060088คเณศร์ ชัยวงค์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
589. ปวช.5221060089จักรกฤษ ปันปวงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
590. ปวช.5221060090จิรพนธ์ นาเมืองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
591. ปวช.5221060091จีระยุทธ ยะจาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
592. ปวช.5221060092เฉลิมเกียรติ ศิริหมีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
593. ปวช.5221060094ชัยเพชร โกราเมศการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
594. ปวช.5221060095ชัยวิทย์ วังตาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
595. ปวช.5221060096ณัฐพงศ์ ผัดแก้วการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
596. ปวช.5221060097ต่อตระกูล บุญมาไชยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
597. ปวช.5221060098ทักษ์ดนัย ทองชัยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
598. ปวช.5221060099ธนพงษ์ สกาวกนกรัตน์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
599. ปวช.5221060100นราธิป ดวงจันทร์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
600. ปวช.5221060101ธวัชชัย ร่อนทองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
601. ปวช.5221060102น้อมพงศ์ หมอกแปงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
602. ปวช.5221060103บัญชา มาลัยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
603. ปวช.5221060106ปิยณัฐ อธิศักดิ์สกุลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
604. ปวช.5221060108ยุทธพงศ์ นรปัญญาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
605. ปวช.5221060110รัฐธนชัย หวังวนพัฒน์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
606. ปวช.5221060113ศรัณย์ สุวรรณการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
607. ปวช.5221060114ศุภชัย เพชรกูลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
608. ปวช.5221060115สมชาย ลุงคำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
609. ปวช.5221060118อโนทัย ไชยยังการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
610. ปวช.5221060121อัษฎาวุธ กันธิมาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
611. ปวช.5221060122จุฑามาศ เป็งจันทร์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
612. ปวช.5221060126จตุรวิทย์ ใจนวลการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
613. ปวช.5221060129ชลาคม เตวิยะการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
614. ปวช.5221060130ธนพนธ์ ศรีมุกข์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
615. ปวช.5221060133นพพร สมรินทร์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
616. ปวช.5221060136ปฎิญญา คำเปียงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
617. ปวช.5221060137ปฏิภาณ บุญมาคำการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
618. ปวช.5221060138ปัณณวิชญ์ จันไกรผลการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
619. ปวช.5221060139พีระนนท์ สีมาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
620. ปวช.5221060140ภาณุพงศ์ ทิพย์สุภาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
621. ปวช.5221060143วัชรวาทย์ จิรจันทร์จรัสการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
622. ปวช.5221060145ศศิพงศ์ รอดคืนการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
623. ปวช.5221060149อดิศัย ทาใจการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
624. ปวช.5221060150อทิรัคน์ ศรีทองเมืองการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
625. ปวช.5221060156รธีดา จำวงค์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
626. ปวช.5221060161ศรารัตน์ อินต๊ะวงค์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
627. ปวช.5221060164อรนุช ผิวนวลการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
628. ปวช.5221060166ไกรสิทธิ์ สีสดการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
629. ปวช.5221060167จักรพันธ์ สังขะพรหมการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
630. ปวช.5221060168จิรพงศ์ ธารัตน์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
631. ปวช.5221060171เจษฎา ศรีวิชัยการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
632. ปวช.5221060172ชัยนิวัฒน์ จันทร์กระจ่างการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
633. ปวช.5221060173ชุติมันต์ คุณาธารกุลการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
634. ปวช.5221060175ทวี จันทร์อินทร์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
635. ปวช.5221060176ทีแสง ลายเฮืองการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
636. ปวช.5221060177ธนาคม โพธาวันการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
637. ปวช.5221060178ธวัชชัย ม้ามณีการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
638. ปวช.5221060180นพดล คำสุขการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
639. ปวช.5221060182ปฐพี แสนสุวรรณ์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
640. ปวช.5221060183ปณต ดวงศรีการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
641. ปวช.5221060185ปรัชญา ส่งศรีการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
642. ปวช.5221060186ปรีชา ลุงอินทร์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
643. ปวช.5221060187พงศธร ชมดวงการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
644. ปวช.5221060189พัฒนพงค์ วิชัยโนการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
645. ปวช.5221060190พิษณุ สุวรรรณ์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
646. ปวช.5221060192วรุฒ พรหมศรีการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
647. ปวช.5221060193วัชร นากล้าการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
648. ปวช.5221060195สถิตคุณ บุญกุณะการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
649. ปวช.5221060196สรไกร วิไลการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
650. ปวช.5221060197สหรัฐ สล่าปันการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
651. ปวช.5221060199อนันต์สิทธิ์ สิงหเมธาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
652. ปวช.5221060200จิตรลดา มาลาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
653. ปวช.5221060202ไพรินทร์ มันทเลการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
654. ปวช.5221060203เมธินี พรมแบนการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
655. ปวช.5221060204ศิรประภา อิ่นคำการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
656. ปวช.5221060205กฤษฎา เหมี้ยงหอมการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
657. ปวช.5221060206กิตติพจน์ แก้วมลการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
658. ปวช.5221060208จักรกฤช อินถาอ้ายการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
659. ปวช.5221060209จุมพล ถาคำติ๊บการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
660. ปวช.5221060210เจษฎากร สุปิณะการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
661. ปวช.5221060212ณัฐพงษ์ เกษมการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
662. ปวช.5221060213ณัฐวุฒิ เขียวคำปวนการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
663. ปวช.5221060214ธีรศักดิ์ สุจริตการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
664. ปวช.5221060218พัชรพล ทองคำการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
665. ปวช.5221060219รัตนชัย ชุ่มทวีการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
666. ปวช.5221060220วทัญญู กฤษฎาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
667. ปวช.5221060221วัฒนา ค้าแกว่นการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
668. ปวช.5221060223ศุภกร ชูรักษ์การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
669. ปวช.5221060225สมพร เวียงสรรการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
670. ปวช.5221060226สหพล ทาทองการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
671. ปวช.5221060232จีรพร กลิ่นจันอัดการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
672. ปวช.5221060235มินทร์ตรา สุวรรณชัยการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
673. ปวช.5221060236ลลิตา ตุ้ยแก้วการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
674. ปวช.5221060238ธนวันต์ อินทรจักรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
675. ปวช.5221060240กรกช ดวงสุวรรณการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
676. ปวส.5331010002ขวัญชัย แก้วโม่งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
677. ปวส.5331010003คเชนทร์ มะโนวรรณาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
678. ปวส.5331010004จตุพล สุเมร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
679. ปวส.5331010005จักรพันธ์ มีกุยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
680. ปวส.5331010006ชัชวาลย์ แซ่ว่างเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
681. ปวส.5331010007ชัยวัฒน์ กรรัตนศักดิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
682. ปวส.5331010008ชาญณรงค์ แก้ววงษาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
683. ปวส.5331010009ฐิติพันธุ์ พรหมอินต๊ะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
684. ปวส.5331010010ณัฐการ คำฝั้นเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
685. ปวส.5331010013ธงชัย ใจอ่อนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
686. ปวส.5331010014ธนาชัย ยศวิทยากูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
687. ปวส.5331010015ธานี ทองเที่ยงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
688. ปวส.5331010017นภดล ขอดศิริเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
689. ปวส.5331010018นฤเบศร์ ศรีวิชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
690. ปวส.5331010019นวคุณ ใจเมืองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
691. ปวส.5331010021พัชระพล พรมพิงค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
692. ปวส.5331010022พิทักษ์พร พิดานปันเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
693. ปวส.5331010025รณชัย อินต๊ะปานเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
694. ปวส.5331010026รัตนากร แก้ววรรณะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
695. ปวส.5331010029วรวิทย์ แซ่ยะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
696. ปวส.5331010030วิทยา มูลอ้ายเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
697. ปวส.5331010031วีระพงศ์ โยคีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
698. ปวส.5331010032ศตวรรษ หัวเวียงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
699. ปวส.5331010034ศุภฤกษ์ พรหมมีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
700. ปวส.5331010036ชิตระพงษ์ มาลีศรีสุกใสเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
701. ปวส.5331010037สมศักดิ์ แขกเมืองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
702. ปวส.5331010038สราวุธ ใจหาญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
703. ปวส.5331010040สุพรรณ กวงใหมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
704. ปวส.5331010041สุรเชษฐ์ ชุ่มใจเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
705. ปวส.5331010043อนันต์ ดำรงชลาลัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
706. ปวส.5331010046อภิสิทธิ์ แก้วก๋องมาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
707. ปวส.5331010047โอภาส หาญฤทธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
708. ปวส.5331010048กรกช รอดภักดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
709. ปวส.5331010049กาจณรงค์ ชาญพนาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
710. ปวส.5331010050กิตติ ดีโก๋เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
711. ปวส.5331010051โกสินทร์ ชัยกาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
712. ปวส.5331010052จตุรงค์ คุณยศยิ่งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
713. ปวส.5331010054จักรกฤษณ์ ใจตาวงศ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
714. ปวส.5331010055จักรพันธ์ หมุดเชื้อเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
715. ปวส.5331010056จิรชัย ทองคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
716. ปวส.5331010057เจษฎา คำโพธื์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
717. ปวส.5331010058ชรินญา เกียรติศิลป์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
718. ปวส.5331010059ชวลิต ทะฤทธิ์ชมภูเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
719. ปวส.5331010060ชานนท์ บัวหนองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
720. ปวส.5331010061ณภัทร มหาคมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
721. ปวส.5331010062ณัฐพล ศรีจันทร์ตาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
722. ปวส.5331010063ณัฐพล แซ่ย่างเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
723. ปวส.5331010065ณัฐวุฒิ หลักดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
724. ปวส.5331010066ณัฐวุฒิ อุ่นแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
725. ปวส.5331010067เดชา ท้าวนูเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
726. ปวส.5331010068เตชทัต อินแสงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
727. ปวส.5331010069เทพมงคล จันทร์ตันเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
728. ปวส.5331010070ธนาธิป สุวรรณจันทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
729. ปวส.5331010071ธวัชชัย กาเร็วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
730. ปวส.5331010072ธีระพงษ์ ใจคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
731. ปวส.5331010074ปิยวิทย์ กันแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
732. ปวส.5331010076พิเชษฐ์ ศรีคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
733. ปวส.5331010077ภาณุพันธ์ กันตีมูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
734. ปวส.5331010079ยุทธพล สะถาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
735. ปวส.5331010080วิษณุ มโนวงค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
736. ปวส.5331010081ศตวรรษ ปินชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
737. ปวส.5331010083สันติ์ติ แก้วมาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
738. ปวส.5331010084สุริยา เตชะตาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
739. ปวส.5331010085อดิเรก ปาระมีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
740. ปวส.5331010086อนุพันธ์ วรรณภิระเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
741. ปวส.5331010087อนุรักษ์ สุใจแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
742. ปวส.5331010088อนุวัฒน์ ทิพย์บุญราชเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
743. ปวส.5331010089อภินันท์ ปันบัวเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
744. ปวส.5331010090อภิสิทธิ์ สุวรรณประสิทธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
745. ปวส.5331010091อมรเทพ ฟักทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
746. ปวส.5331010092อานนท์ ไชยแว่นตาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
747. ปวส.5331010097จักรี ไชยยาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
748. ปวส.5331010098ชัยณรงค์ ธรรมชาติเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
749. ปวส.5331010099ชัยพิวัฒน์ สามเมืองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
750. ปวส.5331010100ชาญณรงค์ เขื่อนแดงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
751. ปวส.5331010101ฐานทัพ ปินตาสมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
752. ปวส.5331010102ณัฐวัฒน์ เพ็ญวันดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
753. ปวส.5331010103ณัฐวุฒิ ปวงคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
754. ปวส.5331010104เดชวิทย์ เบียงแลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
755. ปวส.5331010106ทศพร ยวนตาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
756. ปวส.5331010107ทศพร ผางคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
757. ปวส.5331010108ธนโชติ รูปสูงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
758. ปวส.5331010110ธเนศ กาบจันทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
759. ปวส.5331010112ธีระวัฒน์ หล้ามาตั้งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
760. ปวส.5331010115นฤเบศร์ ไทยใจอุ่นเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
761. ปวส.5331010116นิธิพัฒน์ มังกรทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
762. ปวส.5331010117ประชัน แซ่เห่อเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
763. ปวส.5331010120พงษ์พัฒน์ กุลแก้วมณีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
764. ปวส.5331010121พัฒนศักดิ์ ปานเขียวเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
765. ปวส.5331010124ภูมิศักดิ์ รักพงษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
766. ปวส.5331010125ยุทธกาล เมทูเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
767. ปวส.5331010126วรวุฒิ เมอแลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
768. ปวส.5331010127วรวุฒิ อินต๊ะคำมาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
769. ปวส.5331010128วัฒนา จีนารักเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
770. ปวส.5331010129สถาพร เทพชมภูเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
771. ปวส.5331010130สถาพร ซองชะลัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
772. ปวส.5331010131สรไกร มาแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
773. ปวส.5331010132สัตยา ทามันเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
774. ปวส.5331010135สุทธิพงษ์ วิชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
775. ปวส.5331010136สุริยันต์ นันตาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
776. ปวส.5331010137หนุ่ม นายย้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
777. ปวส.5331010138อนันต์ กันธะสอนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
778. ปวส.5331010139อภิวัฒน์ เกตจงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
779. ปวส.5331010140อานนท์ สุแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
780. ปวส.5331010141เอกราช หวันแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
781. ปวส.5331010143กษิดิศ เกี๋ยงเหมยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
782. ปวส.5331010144ก่อศักดิ์ จันตานนท์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
783. ปวส.5331010145กัมปนาท ชัยศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
784. ปวส.5331010146กิตติศักดิ์ คำสิงห์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
785. ปวส.5331010148ชนะชนม์ อุบลขาวเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
786. ปวส.5331010149ชัยมงคล ปันตาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
787. ปวส.5331010150ชัยวัฒน์ จันแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
788. ปวส.5331010151ณรงค์ฤทธิ์ สมจิตต์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
789. ปวส.5331010152ณัฐพงษ์ ไชยนุรักษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
790. ปวส.5331010153ณัฐพล เต๋จ๊ะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
791. ปวส.5331010154ณัฐพล อิ่นแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
792. ปวส.5331010155ณัฐวุฒิ คำเบี้ยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
793. ปวส.5331010157ธนาชิต สมงอนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
794. ปวส.5331010158ธนาวัฒน์ ปันมาเรือนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
795. ปวส.5331010159ธวัชชัย ธนันชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
796. ปวส.5331010160ธวัชชัย เกษรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
797. ปวส.5331010161ธีรพงศ์ โป่งปันต๊ะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
798. ปวส.5331010162ธีรพงษ์ รินชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
799. ปวส.5331010163ธุวานันท์ ปัญญาเตมีย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
800. ปวส.5331010164นครินทร์ ปินตาเปี้ยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
801. ปวส.5331010165นราศักดิ์ กล้ากระทำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
802. ปวส.5331010166นัฐพงศ์ หงษ์ทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
803. ปวส.5331010167นิติวุฒิ สาลีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
804. ปวส.5331010168วชิระ จันทศรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
805. ปวส.5331010169วรากร ยศบพิตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
806. ปวส.5331010171วสันต์ ภูอ่อนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
807. ปวส.5331010172วัชรพงศ์ ชมสูงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
808. ปวส.5331010173วัชระ แพทย์สิทธิเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
809. ปวส.5331010174วีรยุทธ ตารักษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
810. ปวส.5331010175สงกรานต์ กุญชรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
811. ปวส.5331010176สุทธิชัย ขันแก้วมิ่งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
812. ปวส.5331010177สุทธิพงษ์ เขื่อนแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
813. ปวส.5331010179เสกสิทธิ์ ชมภูป้อเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
814. ปวส.5331010180อภิชาติ ทองพอใจเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
815. ปวส.5331010181อดิชาติ ปิงวงค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
816. ปวส.5331010182เอกพงษ์ ยาสุวรรณ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
817. ปวส.5331010183โอฬาร สุระวงศ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
818. ปวส.5331010184กิตติพงษ์ เทศชมภูเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
819. ปวส.5331010185จักรพล สวนะสุจริตเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
820. ปวส.5331010186จักรวาล ตุ้ยยวงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
821. ปวส.5331010187ฉัตรชัย ชัยคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
822. ปวส.5331010190ณัฐพล สุรินทร์เซ็งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
823. ปวส.5331010192ธรรมรัตน์ กันยะมูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
824. ปวส.5331010193พงษ์พิพัฒน์ เชอกองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
825. ปวส.5331010194พงษ์ศักดิ์ คำแขกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
826. ปวส.5331010199สันติสุข ทาอินทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
827. ปวส.5331010201อมรเทพ สุภางามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
828. ปวส.5331010204ธวัชชัย เริงไมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
829. ปวส.5331020001กิตติคุณ มูลกันทาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
830. ปวส.5331020002เกียรติพงษ์ แก้วเงินเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
831. ปวส.5331020003 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
832. ปวส.5331020005จิรภัทร์ วิสุทธิ์คงกมลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
833. ปวส.5331020007จุฑาวัฒน์ ชัยพนัสเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
834. ปวส.5331020008เจตริน ศรีคำพาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
835. ปวส.5331020009ณภัทร หมั่นดีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
836. ปวส.5331020011ณัฐพงษ์ ปิงคำเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
837. ปวส.5331020012ณัฐพงษ์ กาวีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
838. ปวส.5331020014ณัฐวุฒิ เครือพรมมินทร์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
839. ปวส.5331020015ณัฒกานณ์ ไชยศรีมาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
840. ปวส.5331020019ธนภพ ศรีวิไลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
841. ปวส.5331020022นิวัฒน์ ไขสอาดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
842. ปวส.5331020024ปิยะณัฐ สุภาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
843. ปวส.5331020025พงศ์สิทธิ์ เฟืองอุยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
844. ปวส.5331020027เพิ่มพูล ช่างขายเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
845. ปวส.5331020028ภูริวัจน์ ปินตานาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
846. ปวส.5331020031วิทยา ประสงค์ทรัพย์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
847. ปวส.5331020033ศรัณวุฒิ คำแปงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
848. ปวส.5331020034ศิริพงษ์ หมูคำเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
849. ปวส.5331020036สุมัชชา แก้วมาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
850. ปวส.5331020037สุรศักดิ์ สุวรรณเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
851. ปวส.5331020038สุริยา ไชยบุญเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
852. ปวส.5331020039องอาจ เมืองริเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
853. ปวส.5331020040อนุวัต จันทร์ต๊ะก๋องเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
854. ปวส.5331020041อภิเชษฐ์ วงค์ใจเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
855. ปวส.5331020042เอกชัย ทามันเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
856. ปวส.5331020043เอกวิทย์ ตันสถาพรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
857. ปวส.5331020044พรทิพย์ อินสองใจเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
858. ปวส.5331020045กิติพงษ์ ถาทองเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
859. ปวส.5331020047จตุรงค์ ปานนิลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
860. ปวส.5331020048ชัชวาล ใจโตเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
861. ปวส.5331020050ณัฐพงษ์ ขอดแก้วเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
862. ปวส.5331020055พงศธร ดวงรัตน์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
863. ปวส.5331020056พุทธินันท์ นพศรีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
864. ปวส.5331020059ศิริพงศ์ มอญยิ่งเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
865. ปวส.5331020061สุวิทย์ วิวัฒน์รัตนกุลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
866. ปวส.5331020063เอกพงค์ เปาป้อเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
867. ปวส.5331030002กิตติโชค แก้วลูนเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
868. ปวส.5331030003โกวิท เลาว้างเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
869. ปวส.5331030005จีระศักดิ์ จันทร์ปัญญาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
870. ปวส.5331030006ชวลิต สุริยะเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
871. ปวส.5331030007ชัยพร วัฒน์วิริยะเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
872. ปวส.5331030008โชคชัย พุทธเหมาะเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
873. ปวส.5331030010ธีรพงศ์ ทองสั้นเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
874. ปวส.5331030011นพรัตน์ หาญฟ้างามเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
875. ปวส.5331030012แบงค์ มหาวันเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
876. ปวส.5331030014ประพันธ์ อินต๊ะปันเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
877. ปวส.5331030015ประสิทธิ์ ปิงเมืองเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
878. ปวส.5331030017ภานุเบศ สิทธิโม๊ะเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
879. ปวส.5331030018วรยุทธ จันทร์เวียงเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
880. ปวส.5331030020สุพศิน ฟองศรีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
881. ปวส.5331030022อมรเทพ ใจบาลเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
882. ปวส.5331030023เอนกพงษ์ สุภาศรีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
883. ปวส.5331030025กิจฐิพล บัวไพจิตรเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
884. ปวส.5331030026จักริน พานแก้วเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
885. ปวส.5331030029ณัฐพงษ์ แก้วดวงเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
886. ปวส.5331030030ไตรภพ นันทชัยเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
887. ปวส.5331030032นครินทร์ ดาสิทธ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
888. ปวส.5331030033นครินทร์ อิ่นแก้วเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
889. ปวส.5331030035นรินทร์ เป็งศิริเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
890. ปวส.5331030038ปราโมทย์ บุญมาลาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
891. ปวส.5331030039พิรัชย์ ถามีเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
892. ปวส.5331030040ไพรสัณห์ จิโนเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
893. ปวส.5331030041ภาคภูมิ แสนชั่งเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
894. ปวส.5331030044วิษณุกร แสนจ๋อมเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
895. ปวส.5331030045วุฒิพงษ์ พิธีเรืองเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
896. ปวส.5331030046สมชาย อุตตะมาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
897. ปวส.5331030048สุทธิพงษ์ นันใจเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
898. ปวส.5331030049สุรศักดิ์ ช่างแท้เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
899. ปวส.5331030050อดิพงษ์ คำรินทร์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
900. ปวส.5331030052อานนท์ บุญรังเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
901. ปวส.5331030053อำนาจ สิริวจนะกูลเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
902. ปวส.5331030055อินทรเดช จันทรมานนท์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
903. ปวส.5331030056พลากร มั่งมูลเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
904. ปวส.5331030058ยุทธชัย จาดฤทธิ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
905. ปวส.5331030059ประกิต ไชยาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
906. ปวส.5331030060ภุชงค์ ไชยสิงห์คำเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
907. ปวส.5331030063สุธาศิลป์ ญาดาพงศ์พันธุ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
908. ปวส.5331040001กฤษดา แก้วตาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
909. ปวส.5331040002กิติพงษ์ สายปั๋นไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
910. ปวส.5331040003เกรียงไกร เม็งขาวไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
911. ปวส.5331040004ไกรสร น้อยปันจาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
912. ปวส.5331040005ขจรศักดิ์ กันธวัฒนะไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
913. ปวส.5331040006จิรภัทร แก้วมาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
914. ปวส.5331040007เจตะวัน โขโลจวงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
915. ปวส.5331040010ชัยชนะ มาลาสีไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
916. ปวส.5331040011เชาวรินทร์ แซ่ลี้ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
917. ปวส.5331040012ณรงค์ ป้อมประเสริฐไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
918. ปวส.5331040013ณัฐพงค์ บุญยังไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
919. ปวส.5331040015ทรงวุฒิ หล้าขอดไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
920. ปวส.5331040018ธีรพงค์ วงค์ทิพย์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
921. ปวส.5331040019นิพนธ์ แสงยาอรุณไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
922. ปวส.5331040020บัณฑิต วงศ์อินทร์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
923. ปวส.5331040021ปฎิพล อินสมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
924. ปวส.5331040022ประกาย ทองตันไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
925. ปวส.5331040025ปิยะ มีวรรณไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
926. ปวส.5331040026พงศ์ศักดิ์ มีบุญไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
927. ปวส.5331040027พายัพ เลาเท่าไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
928. ปวส.5331040028พิพัฒน์พงศ์ วรรณวงค์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
929. ปวส.5331040029ภาณุพงษ์ รัตนะไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
930. ปวส.5331040031โยธิน จันทร์เป็งไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
931. ปวส.5331040032รัตนะ จารุจินดาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
932. ปวส.5331040034วัฒนศักดิ์ สมชัยไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
933. ปวส.5331040039เศรษฐศาสตร์ สุทธวาสน์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
934. ปวส.5331040041สุกฤต พลทนูไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
935. ปวส.5331040042สุพรรณ คำตาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
936. ปวส.5331040044อนุพงษ์ บุญมายังไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
937. ปวส.5331040045อนุวัฒน์ วังธิยองไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
938. ปวส.5331040046อภิสิทธิ์ เขียวปัดไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
939. ปวส.5331040047อานนท์ ใจแปงไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
940. ปวส.5331040048กฤตภาส สุวรรณยศไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
941. ปวส.5331040049กิตติคุณ คล้ายสุบรรณ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
942. ปวส.5331040050กิตติพงศ์ ใจซื่อไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
943. ปวส.5331040051เกียรติดำรง นวลมณีไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
944. ปวส.5331040052ขวัญฟ้า แซ่ลี้ไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
945. ปวส.5331040053จักรพงศ์ หมื่นสำราญไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
946. ปวส.5331040054จักรพันธุ์ ไชยกูลไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
947. ปวส.5331040055ชนะชล ทรฤทธิ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
948. ปวส.5331040057ชัยวัฒน์ เอี่ยมต้อไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
949. ปวส.5331040059ณัฐพงศ์ ใจธรรมไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
950. ปวส.5331040060ณัฐพงษ์ คำปันไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
951. ปวส.5331040061ณัฐวุฒิ กาฬภักดีไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
952. ปวส.5331040062ดำรงค์ เขียวฝางไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
953. ปวส.5331040063ธนากรณ์ ดอนทองไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
954. ปวส.5331040064นัทธพงศ์ คำขัติไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
955. ปวส.5331040065นิติพงษ์ คำแสงไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
956. ปวส.5331040067ปรัชญา ต๋าคำธรรมไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
957. ปวส.5331040068พงศกร อัครนิลนันท์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
958. ปวส.5331040070ภคพัฒน์ ปัญญาแก้วไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
959. ปวส.5331040071ภัทรพงศ์ เจริญยิ่งไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
960. ปวส.5331040072ภานุพงศ์ ศรีรักษาไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
961. ปวส.5331040073ยุรนันท์ ขยันกิจไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
962. ปวส.5331040074โยธิน จารุเศรณีไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
963. ปวส.5331040075รัฐนันท์ เมธีสถาพรไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
964. ปวส.5331040076วรุต โกมาศไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
965. ปวส.5331040077วัชระ กังสพฤติกุลไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
966. ปวส.5331040078วัชระ พรหมภาพไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
967. ปวส.5331040079วัฒนนท์ สิทธิชาติไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
968. ปวส.5331040080วัฒนา ติ๊บคำไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
969. ปวส.5331040081วิทยา ยานะโสไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
970. ปวส.5331040082วิทวัส กาโมทยไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
971. ปวส.5331040083วุฒิกร ยะโสภาไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
972. ปวส.5331040085ศรัญยพงศ์ โรจน์ปานไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
973. ปวส.5331040086ศราวุฒิ พิกุลนะไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
974. ปวส.5331040087ศิริวัฒน์ สิริวัฒนงามไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
975. ปวส.5331040088ศุภนัฐ ชัยพฤกษ์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
976. ปวส.5331040089สงกรานต์ แก้วแสนศรีไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
977. ปวส.5331040090สถาพร ญาสมุทรไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
978. ปวส.5331040091สาคร ยาสมุทรไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
979. ปวส.5331040092สุชานันท์ ดวงสุริยะไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
980. ปวส.5331040093สุนทร ปางจันทร์ไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
981. ปวส.5331040095อรรถชัย ชุมพูงามไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
982. ปวส.5331040096อัศวเทพ สารปินไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
983. ปวส.5331040097เอกนรินทร์ ทนันชัยไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
984. ปวส.5331040098โอภาส ใจหาญไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
985. ปวส.5331040100กฤษณะ วิริยะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
986. ปวส.5331040101กิติพงษ์ อินต๊ะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
987. ปวส.5331040103ไกรวิทย์ เรืองฤทธิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
988. ปวส.5331040104จิตรกานต์ สุวรรณทาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
989. ปวส.5331040106 ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
990. ปวส.5331040107โชคชัย ศรีวิชัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
991. ปวส.5331040108ณราศักดิ์ เจียตระกูลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
992. ปวส.5331040110ณัฐพงษ์ ยอดบุญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
993. ปวส.5331040111ณัฐพงษ์ ปินตาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
994. ปวส.5331040112ณัฐพงษ์ ศรีมุงเมืองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
995. ปวส.5331040113เตชิต เอี่ยมศริยารักษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
996. ปวส.5331040114เตชินทร์ เอี่ยมศริยารักษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
997. ปวส.5331040115ทวีศักดิ์ แซ่มั่วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
998. ปวส.5331040116ธณัฐพงศ์ สมตุ้ยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
999. ปวส.5331040117ธนพล ธีรศักดิ์สกุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1000. ปวส.5331040118ธนากร จันทร์ติ๊บไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1001. ปวส.5331040120ธีรภัทร กองแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1002. ปวส.5331040121นิธวัฒน์ ยี่บัวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1003. ปวส.5331040123ผดุงศักดิ์ ต่อคำอ้ายไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1004. ปวส.5331040124พงศาพรรณ นามวงศ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1005. ปวส.5331040125พัชรพล มหาวรรณไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1006. ปวส.5331040126ไพรวัลย์ แซ่โฟ้งไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1007. ปวส.5331040127ภาคภูมิ ลีย์ติกูรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1008. ปวส.5331040128ภาณุพงศ์ แซ่จ๋าวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1009. ปวส.5331040129ภูวดล คำอารีย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1010. ปวส.5331040131รณชัย สมศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1011. ปวส.5331040132รัญญู สุขศรีคีรีกุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1012. ปวส.5331040135วิชิต อ้ายสวัสดิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1013. ปวส.5331040138ศักดิ์ชัย เสาร์แก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1014. ปวส.5331040139สถาพร อินทร์แก้งไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1015. ปวส.5331040140สมชัย ตันมลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1016. ปวส.5331040141สุทธิพงศ์ สุยะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1017. ปวส.5331040142สุธีรพงษ์ ชำนาญค้าไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1018. ปวส.5331040144อชิตพล จารุพัฒนะสิริกุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1019. ปวส.5331040145อธิวัฒน์ แสนเกี๋ยงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1020. ปวส.5331040146อนุวัฒน์ ลังกาพะยอมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1021. ปวส.5331040147อัศณี อินต๊ะอ้ายไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1022. ปวส.5331040148นฤมล สันสอนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1023. ปวส.5331040149กนกพงษ์ นัยวรรณไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1024. ปวส.5331040150กิตติพนธุ์ มณีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1025. ปวส.5331040152จักรกฤช ตาเขียวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1026. ปวส.5331040153จักรี อธิพรหมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1027. ปวส.5331040155จีรศักดิ์ เอื้อมศักดิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1028. ปวส.5331040156ชัชพล บิเจ๊ะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1029. ปวส.5331040157ชัยมงคล สอนดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1030. ปวส.5331040158โชตินันท์ โปธาพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1031. ปวส.5331040159ณัฐพงษ์ อินต๊ะวงศ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1032. ปวส.5331040160ทักษิณ สุยะหล้าไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1033. ปวส.5331040161ธีรพัฒน์ รัตนเลิศสกุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1034. ปวส.5331040162ธีรวุฒิ กันธิยะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1035. ปวส.5331040163ธีระวัฒน์ สุนันต๊ะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1036. ปวส.5331040164นครินทร์ ไชยวงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1037. ปวส.5331040165นฤเบศร์ สุภาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1038. ปวส.5331040167นิกร อินต๊ะมูลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1039. ปวส.5331040168นิวัฒน์ ชมแสงจรัสไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1040. ปวส.5331040169ปัณวิทย์ จันทรังษีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1041. ปวส.5331040171ปิยะพงศ์ ยากยืนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1042. ปวส.5331040174มนัส สุขเสาร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1043. ปวส.5331040175รณภูมิ วุฑฒยากรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1044. ปวส.5331040176วัชรา ตานะเป็งไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1045. ปวส.5331040177วีรกร จันทร์อุดมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1046. ปวส.5331040178วีระเดช ปันครองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1047. ปวส.5331040179วีระพันธ์ อุปนันท์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1048. ปวส.5331040180ศิริพงษ์ ประจงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1049. ปวส.5331040181สุขุมพันธ์ บุญมาเมืองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1050. ปวส.5331040182สุรเดช เลิศบัวบานไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1051. ปวส.5331040183สุรศักดิ์ ใจสุขไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1052. ปวส.5331040184สุวิน แก้ววงค์เขียวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1053. ปวส.5331040185อดิเรก วังเจริญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1054. ปวส.5331040187อดิพงค์ วงค์เครื่องไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1055. ปวส.5331040188อธิษฐาน ดวงดอกไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1056. ปวส.5331040189อนุชา ยะจินาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1057. ปวส.5331040190อนุวัติ อุตมณีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1058. ปวส.5331040191อรรถพล ใจแปงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1059. ปวส.5331040192อัครเดช สุขเงินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1060. ปวส.5331040193อำพล เลาหมี่ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1061. ปวส.5331040194เอกชัย วงศ์กาศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1062. ปวส.5331040197กฤษฎา ใหม่ใจไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1063. ปวส.5331040199กิตติพิชญ์ สนใจไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1064. ปวส.5331040200กิตติศักดิ์ สิทธิการไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1065. ปวส.5331040201จตุรงค์ ศรีคำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1066. ปวส.5331040202จรัส คำมูลเอ้ยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1067. ปวส.5331040204ชยันยุทธ วิริยาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1068. ปวส.5331040205ชวลิต ก้อนนครไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1069. ปวส.5331040206ชาตรี อินทะยศไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1070. ปวส.5331040207ณรงค์ชัย ปัญญาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1071. ปวส.5331040208ณัฐพงศ์ โพธิมาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1072. ปวส.5331040210ณัฐวุฒิ คนโตไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1073. ปวส.5331040211ณัฐสิทธิ์ ฝั้นแปงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1074. ปวส.5331040212ทรงพล ทองดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1075. ปวส.5331040213ธงชัย สอนหล้าไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1076. ปวส.5331040214ธนชิต กันทะวงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1077. ปวส.5331040215ธนวัฒน์ อุ่นบุญตันไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1078. ปวส.5331040216ธนวันต์ จันทร์ก๋องไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1079. ปวส.5331040217ธนะชัย บุญมาแก้วไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1080. ปวส.5331040219ธวัตชัย วงค์จี๋ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1081. ปวส.5331040221ธีรวัฒน์ นามราชาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1082. ปวส.5331040222ธีรศักดิ์ อินเขียวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1083. ปวส.5331040223นิรันดร์ เป็งศิริไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1084. ปวส.5331040224ประจักษ์ คำลือไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1085. ปวส.5331040225ประยูร ถิ่นเถินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1086. ปวส.5331040226ปรีชา อุสสาสารไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1087. ปวส.5331040229ยุทธการ ประรัมมาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1088. ปวส.5331040230วรชล แสนปัญญาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1089. ปวส.5331040231วรยุทธ ส่างใสไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1090. ปวส.5331040232วสันต์ พรมมาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1091. ปวส.5331040234สิทธิศักดิ์ เมืองหมอกงามไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1092. ปวส.5331040235สุรเชษฐ์ ไชยนุรักษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1093. ปวส.5331040237เสกสรร นางเมาะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1094. ปวส.5331040238อธิชัย รุ่งเรืองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1095. ปวส.5331040240อัศดาวุธ มูลคำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1096. ปวส.5331040242เกียรติศักดิ์ ดมดอกไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1097. ปวส.5331040243กิตติพงษ์ บัวชุมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1098. ปวส.5331040244 ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1099. ปวส.5331040245ญาณวัฒน์ ชาวชนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1100. ปวส.5331040246ธวัชชัย ธรรมขันไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1101. ปวส.5331040247ธันเฉลิม ณนครพนมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1102. ปวส.5331040250นพพล จันทร์พงษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1103. ปวส.5331040252บรรหาญ บุญยวงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1104. ปวส.5331040255ปิยะวัฒน์ โนจาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1105. ปวส.5331040256ภรัณยู ปันเจริญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1106. ปวส.5331040257วงศกร ทักษาดิพงษ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1107. ปวส.5331040259ศตวรรษ โขนงนุชไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1108. ปวส.5331040260ศรายุทธ ศรีดวงแปงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1109. ปวส.5331040262สันติภาพ เมืองลือไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1110. ปวส.5331040266กิตติพันธ์ คำเรือนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1111. ปวส.5331040267เจติพงษ์ จิตต์แปงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1112. ปวส.5331040270ทินกร สัญญะวงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1113. ปวส.5331040272นนทนันท์ บุญตันหล้าไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1114. ปวส.5331040274นฤนาท วรรณวงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1115. ปวส.5331040275ยุรนันท์ ตันสุนำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1116. ปวส.5331040276รณชัย ไชยวงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1117. ปวส.5331040278วิเชียร อินต๊ะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1118. ปวส.5331040279ศักดา คำหล้าไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1119. ปวส.5331040280สภาพร วิริยะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1120. ปวส.5331040281สมบัติ โป๊ะคำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1121. ปวส.5331040282สันติภาพ พวงมาลัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1122. ปวส.5331040283สุทธิพงษ์ อายุวรรณาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1123. ปวส.5331040284สุรชาติ ใหม่เฟยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1124. ปวส.5331040285สุรชาติ สถิตสถาพรชัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1125. ปวส.5331040286สุรนันท์ พัฒนะนันท์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1126. ปวส.5331040288สกล สิทธิไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1127. ปวส.5331040289รุ่งโรจน์ บุญเรืองไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1128. ปวส.5331040290ณัฐวุฒิ ทิพย์ทัยไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 
1129. ปวส.5331040291กฤษดา เป็งแดงไฟฟ้ากำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
1130. ปวส.5331040292โชคชัย กันธาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
1131. ปวส.5331050001กฤษณะ โสภาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1132. ปวส.5331050002กฤษดา ญาติทองอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1133. ปวส.5331050003กฤษดาพร หินหนุนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1134. ปวส.5331050004จักรพงศ์ เกื้อการุณวงศ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1135. ปวส.5331050005จีรพงษ์ รุจีอนันต์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1136. ปวส.5331050008ชัยวัฒน์ แก้ววงศ์แสงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1137. ปวส.5331050009ชีวา ทามาตรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1138. ปวส.5331050010ชูศักดิ์ คำเชียร์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1139. ปวส.5331050011ณัฐพงษ์ วิชาคำอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1140. ปวส.5331050012ทรงกลด เขื่อนคำอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1141. ปวส.5331050013ทวีรัชต์ จันทีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1142. ปวส.5331050015ธีระพงษ์ สายชลอำไพอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1143. ปวส.5331050016นราธิป ดวงทิพย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1144. ปวส.5331050017นรินทร์ อุทรานันท์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1145. ปวส.5331050018นิติพัฒน์ โกมลนิธิพงศ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1146. ปวส.5331050019ปฏิภาณ ศรีไชยวงค์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1147. ปวส.5331050020ประกิต จันทร์ติ๊บอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1148. ปวส.5331050021ประวิทย์ วงค์ษาปันอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1149. ปวส.5331050022ปริวรรต ล้านแปงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1150. ปวส.5331050024พิชัยเชษฐ เดชจำเริญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1151. ปวส.5331050025พูลศักดิ์ ชัยยะอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1152. ปวส.5331050027รัชชานนท์ คำอินทร์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1153. ปวส.5331050028วิเชียร ชื่นสุขเลิศเกษมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1154. ปวส.5331050029วิศรุต กอบคำอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1155. ปวส.5331050031สถาพร แสนสุวรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1156. ปวส.5331050033สิทธิพงษ์ นาต๊ะหล้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1157. ปวส.5331050039อดิศักดิ์ ชิป๋วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1158. ปวส.5331050040อนุพงศ์ เรืองศรีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1159. ปวส.5331050042อัศวกรณ์ ยินดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1160. ปวส.5331050043ศศิวิมล เตปินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1161. ปวส.5331050044อัญชลี ตุละเสนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
1162. ปวส.5331050045กตัญญู หน่อแก้วอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1163. ปวส.5331050048กฤษณะ เหล่าชาติอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1164. ปวส.5331050049กิตติพงศ์ อินอ่อนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1165. ปวส.5331050050โกวิท ธนันชัยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1166. ปวส.5331050051คณากร ชิราพฤกษ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1167. ปวส.5331050054จรัส สิทธิยศอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1168. ปวส.5331050055จักรพันธ์ สมธงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1169. ปวส.5331050056จิรวัฒน์ ปัญญากาบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1170. ปวส.5331050057ชลกานต์ อินต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1171. ปวส.5331050058ชาตรี อุดคำอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1172. ปวส.5331050059ชินวัฒน์ สัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1173. ปวส.5331050060ฐิติวัชร์ ปู่ยอดอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1174. ปวส.5331050064ณัฐพล คำฟองอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1175. ปวส.5331050065ณัฐวุฒิ ชัยนิลพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1176. ปวส.5331050067ทศพร ปันกาศอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1177. ปวส.5331050070นพณัฐ พรมเสนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1178. ปวส.5331050072ปิยะณัฐ แซ่หลีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1179. ปวส.5331050074ภาณุพงศ์ ทองพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1180. ปวส.5331050075มนเทียร ทานุอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1181. ปวส.5331050076วรพรต ประนันติ๊บอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1182. ปวส.5331050080ศิริพงษ์ โอกาศอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1183. ปวส.5331050082สุทธิพล สารลิขิตอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1184. ปวส.5331050083สุทธิวัฒน์ บุญมีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1185. ปวส.5331050084สุวิชา พรมมาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1186. ปวส.5331050085อนุชน หาญชัยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1187. ปวส.5331050086อภิรัฐ พรมญานอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1188. ปวส.5331050087อิทธิศักดิ์ สมบูรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1189. ปวส.5331050088วราลักษณ์ ขันสุรินทร์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1190. ปวส.5331050089กฤตนน ทิพย์สมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1191. ปวส.5331050091กิตติพงษ์ รอบคอบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1192. ปวส.5331050092กิตติพงษ์ เรือนมูลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1193. ปวส.5331050093เกษตร อินทะชัยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1194. ปวส.5331050094ครรชนะ ปัญญาต๋าอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1195. ปวส.5331050095ชัยณรงค์ ลางแขกอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1196. ปวส.5331050100ณัฐชนม์ แสงศรีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1197. ปวส.5331050101ณัฐพงศ์ ตันหนังอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1198. ปวส.5331050102ณัฐพล อุ่นต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1199. ปวส.5331050106ธนัญชัย ดอนปันอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1200. ปวส.5331050107นคร ตันยะอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1201. ปวส.5331050109ศราวุฒิ อุปสิทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1202. ปวส.5331050110บารมี ผูกสวัสดิ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1203. ปวส.5331050112ประกิต ผ่องแผ้วอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1204. ปวส.5331050114ปิติพงษ์ เตียวตระกูลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1205. ปวส.5331050117ภูวดล พรหมเทศอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1206. ปวส.5331050118รุ่งตะวัน จิตรแสวงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1207. ปวส.5331050120วิษณุวัฒน์ กาทูอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1208. ปวส.5331050125สหรัตน์ หมดทุกข์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1209. ปวส.5331050126สุริยัน กองไชยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1210. ปวส.5331050127สุวัฒน์ ถนอมรุ่งเรืองอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1211. ปวส.5331050130อนันต์ชัย ตาปันอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1212. ปวส.5331050131อภิสิทธิ์ คำเปรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1213. ปวส.5331050134ทศพร ใจซื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1214. ปวส.5331060001กฤต หงษ์ผาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1215. ปวส.5331060003กฤษณชัย ไชยเวชการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1216. ปวส.5331060004กัมปนาท เพ็ชรหาญการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1217. ปวส.5331060006จักรพันธ์ ทรายคำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1218. ปวส.5331060007จักรพันธ์ กันตีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1219. ปวส.5331060008จักรี ท้าวศรีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1220. ปวส.5331060009จารุกิตติ์ อินต๊ะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1221. ปวส.5331060010ฉัตรชัย ศักดิชนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1222. ปวส.5331060011ชัชชัย แก่นตันการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1223. ปวส.5331060012ชิตพล ไชยสูงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1224. ปวส.5331060013ณัฐพงษ์ จอมรัตน์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1225. ปวส.5331060014ณัฐพล ต่างใจการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1226. ปวส.5331060015ณัฐพล ปัญญาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1227. ปวส.5331060016ดนัย ชัยศรีสุขการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1228. ปวส.5331060017ดุสิต บุญปั๋นการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1229. ปวส.5331060018เทวฤทธิ์ จันต๊ะมังการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1230. ปวส.5331060019ธวัชชัย กันแสงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1231. ปวส.5331060020ธีรพันธ์ จันต๊ะหล้าการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1232. ปวส.5331060021ธีระพงษ์ ดาวจรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1233. ปวส.5331060022นคร ก๋องตาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1234. ปวส.5331060023นพดล ดอกไม้การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1235. ปวส.5331060024บรรเจิด จันทร์แดงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1236. ปวส.5331060025บุพกร ยอดคีรีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1237. ปวส.5331060026ปิยะ ตามูลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1238. ปวส.5331060027พิทักษ์ ลังกาชัยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1239. ปวส.5331060029ภูวเดช พฤกษ์วิวัฒนากุลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1240. ปวส.5331060030โภคิน จิตตาทิพย์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1241. ปวส.5331060031ยุทธนา เนตรสุราการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1242. ปวส.5331060032วชิรวิทย์ ไกรภพเจริญจิตการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1243. ปวส.5331060034วรากร แสงตุ้ยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1244. ปวส.5331060035วโรดม ขันแก้วชัยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1245. ปวส.5331060036วัฒนา บุญทาคำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1246. ปวส.5331060037วิทวัส หงษ์คำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1247. ปวส.5331060038ศรายุทธ คำแปงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1248. ปวส.5331060039ศักดิ์ศิริ กันทาแปงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1249. ปวส.5331060040ศิวกร สุมานนท์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1250. ปวส.5331060041สมศักดิ์ แซ่ว้างการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1251. ปวส.5331060043สันติพงษ์ ก๋องแน่นการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1252. ปวส.5331060044สัมฤทธิ์ ดีหลีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1253. ปวส.5331060045อดิศักดิ์ ใจแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1254. ปวส.5331060046อภิชัย ชุมภูการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1255. ปวส.5331060047อัฐภรณ์ กอนแสงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1256. ปวส.5331060048อานนท์ อุปนันท์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1257. ปวส.5331060049เอกพันธ์ กันทาเดชการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1258. ปวส.5331060050กฤษดาพงค์ ราเพ็ชรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1259. ปวส.5331060051เกียรติวงศ์ คงคำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1260. ปวส.5331060053จักรพันธ์ ทองรักษ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1261. ปวส.5331060054จิรศักดิ์ จีนใจการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1262. ปวส.5331060057ชญานิน เปียงน้อยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1263. ปวส.5331060058ชนินทร์ เจษฎารักษ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1264. ปวส.5331060059ชาณุพงษ์ กองเงินการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1265. ปวส.5331060060ณัฐพงศ์ ฝันดีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1266. ปวส.5331060061ดนุสรณ์ ธิติมูลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1267. ปวส.5331060063ถวิล สีตาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1268. ปวส.5331060064ทินกร ทานาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1269. ปวส.5331060065ธนวิทย์ สินศรานนท์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1270. ปวส.5331060066นรเศรษฐ์ วงค์คำแดงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1271. ปวส.5331060067นฤเบศร์ ตาลศรีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1272. ปวส.5331060068นวพล เมืองใจการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1273. ปวส.5331060069บดินทร์ วงค์สุวรรณ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1274. ปวส.5331060070ประภาส กันทายวงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1275. ปวส.5331060071พิณท์เทพ โพธิ์ทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1276. ปวส.5331060072พีระพล เสียงก้องการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1277. ปวส.5331060073ภูริวัชร์ ไชยวิสิทธิ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1278. ปวส.5331060074โยธิน สุรินต๊ะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1279. ปวส.5331060075รณชัย วิถีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1280. ปวส.5331060076รุ่งโรจน์ สุยะวงค์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1281. ปวส.5331060077รุ่งวิทย์ จอมปินตาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1282. ปวส.5331060078วรชัย ใจติขะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1283. ปวส.5331060079วรวัฒน์ เพชร์พลอยศรีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1284. ปวส.5331060080วิชา อินไชยกุลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1285. ปวส.5331060081วิทูรย์ โคโดะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1286. ปวส.5331060082วีรยุทธ แก้วประดิษฐการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1287. ปวส.5331060083วีรยุทธ ศักดิ์ศรีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1288. ปวส.5331060085สงกรานต์ ขวัญอำไพพันธุ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1289. ปวส.5331060086สุกฤษฎิ์ ดวงป้อการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1290. ปวส.5331060087สุทธิเกียรติ ปันเซการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1291. ปวส.5331060088เสกสรร อินวันการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1292. ปวส.5331060089อนุสรณ์ แสนวงค์มาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1293. ปวส.5331060090อภิชัย ใบวุฒิการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1294. ปวส.5331060092อัศราวุฒิ วงค์ลังกาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1295. ปวส.5331060093กมรวรรณ มาสวัสดิ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1296. ปวส.5331060094พัชรี ศรีสุวรรณการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1297. ปวส.5331060096สินานารถ เชิงค้าการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1298. ปวส.5331060097พงค์สิษฐ์ วงค์บุญตันการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1299. ปวส.5331060098ชาตรี พฤตยาไพรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1300. ปวส.5331060099สุรศักดิ์ เชิดชูสกุลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1301. ปวส.5331060100ชูชัย โคแคะการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1302. ปวส.5331060101สุรศักดิ์ วิภวตระกูลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1303. ปวส.5331060102จิรพงศ์ จันทร์ก๋องแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
1304. ปวส.5331080001คณิต อินต๊ะวงค์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1305. ปวส.5331080002จตุภัทร อินทนนท์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1306. ปวส.5331080003จิรเดช ช่วงชัยเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1307. ปวส.5331080004จิรเมธ ปราชญ์วงค์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1308. ปวส.5331080005ชัชชัย ถาแปงเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1309. ปวส.5331080006ณัฐวุฒิ พวงจำเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1310. ปวส.5331080007ทนงศักดิ์ จันทร์แสงเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1311. ปวส.5331080008ธนธัส เขื่อนเพชรเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1312. ปวส.5331080009ธีระพงษ์ เป็งเขียวเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1313. ปวส.5331080010นวภูมิ เมืองใจเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1314. ปวส.5331080011วทัญญู มลเทียนเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1315. ปวส.5331080013พิพัฒน์พงษ์ เข็มขาวเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1316. ปวส.5331080014พีรเชษฐ์ นัยชลเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1317. ปวส.5331080015ภาคภูมิ งามตาเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1318. ปวส.5331080016ภานุวัฒน์ นาถทัยเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1319. ปวส.5331080017รชานนท์ สุทะนวนเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1320. ปวส.5331080018เลิศพงค์ โตยะบุตรเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1321. ปวส.5331080019วรวิทย์ ปันติมุ่งเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1322. ปวส.5331080020วรันธร จิตรฐานเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1323. ปวส.5331080021เศรษฐศิลป์ สุทธวาสน์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1324. ปวส.5331080022สถิตย์ วังทูลย์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1325. ปวส.5331080024อนุพนธ์ อินทวงค์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1326. ปวส.5331080025อนุวัต สุทธสมเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1327. ปวส.5331080026อานนท์ อุ่นเรือนเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1328. ปวส.5331080027กนกวรรณ เข็มเงินเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1329. ปวส.5331080028ชลลดา ปัญจทาเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1330. ปวส.5331080029ณัฐธิดา บุญลักษณ์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1331. ปวส.5331080031ธันวดี กันธะสอนเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1332. ปวส.5331080032ปาริฉัตร พุทธวงค์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1333. ปวส.5331080033พัณทิวา แปงศิริเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1334. ปวส.5331080035วรนุช จำนงค์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1335. ปวส.5331080036วรรธิดา ต๋าคำเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1336. ปวส.5331080038ศุภลักษณ์ สมผัดเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1337. ปวส.5331080039สุภัสสร บุญเป็งเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1338. ปวส.5331080040หทัยชนก โสภาเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1339. ปวส.5331080041หัทยา ศรีวิชัยเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1340. ปวส.5331080042นพดล เรือนอินทร์เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 
1341. ปวส.5331110002กิตติพงษ์ กุลจาเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1342. ปวส.5331110003กิตติพงษ์ พันแสงเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1343. ปวส.5331110004 เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1344. ปวส.5331110005คณิน สุพรศิลป์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1345. ปวส.5331110010ธนกฤต จอมรัตน์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1346. ปวส.5331110011ธีรพัฒน์ ทายานะเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1347. ปวส.5331110012นิรันดร์ ลาจูเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1348. ปวส.5331110013ปรเมศวร์ นิวะบุตรเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1349. ปวส.5331110014พลรัตน์ โสภิณเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1350. ปวส.5331110015พัชรพงศ์ กันทะใจเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1351. ปวส.5331110017ลิขิต จีนาเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1352. ปวส.5331110018วิศรุต วงค์ษาเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1353. ปวส.5331110019วิษณุ มาทองเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1354. ปวส.5331110020วุฒิชัย ตาลคำมูลเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1355. ปวส.5331110021ศุภชัย ขินสูงเนินเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1356. ปวส.5331110023ศุภวิชญ์ ศิริเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1357. ปวส.5331110024สมพงษ์ พรมมินทร์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1358. ปวส.5331110025สุริยพงศ์ คำหล้าเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1359. ปวส.5331110026เสฎฐวุฒิ อินทรัตน์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1360. ปวส.5331110027อดิศักดิ์ แก่นสารเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1361. ปวส.5331110029อมรชัย อุมารินทร์เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1362. ปวส.5331110031ณัฐธิดา ไชยลังกาเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1363. ปวส.5331110032อารียา อภิรักษ์สันติเทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา 
1364. ปวส.5339010006ธนวิทย์ จันทร์ทิพย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1365. ปวส.5339010010ธรรมรัตน์ สุทธิการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1366. ปวส.5339010012ธีรวัฒน์ ปันกอเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1367. ปวส.5339010014ประวิทย์ จิตรงามเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1368. ปวส.5339010016ยงยุทธ คำปันเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1369. ปวส.5339010017วรการ ใจดีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1370. ปวส.5339010018วุฒิพงศ์ พรหมปัญญาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1371. ปวส.5339010021อรรคเดช วุฒิปรีชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1372. ปวส.5339010024กัลยาณี ขามวะนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1373. ปวส.5339010026เกศรินทร์ อินทจักร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1374. ปวส.5339010027ณัฐรัตน์ สุยะใหญ่เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1375. ปวส.5339010028ณัฐินี แตงจันทร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1376. ปวส.5339010029นริศรา ปัญญาอ้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1377. ปวส.5339010031พิมพ์พินันท์ ทาเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1378. ปวส.5339010032เพ็ญนภา จันทะบุญเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1379. ปวส.5339010033ภรภัทร พรมมิจิตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1380. ปวส.5339010034รัตนาภรณ์ พรมมินทร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1381. ปวส.5339010036วรรณวิไล ข่ายคำเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1382. ปวส.5339010037วรารักษ์ โตนดทองเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1383. ปวส.5339010038สายทิพย์ อุ่นเรือนเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1384. ปวส.5339010039สายรุ้ง ศรีรินทร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1385. ปวส.5339010040เสาวลักษณ์ หอมหวลเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1386. ปวส.5339010042สุเมธ ขันคำเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ