รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010001จักรกฤษณ์ อิ่มเพ็งเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010002จักรี บุตรนางเครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010004ชัยวัฒน์ อ่องอ้นเครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010005ญานุเดช บัตรมากเครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010007ทวีชัย เพ็งแจ้งเครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221010009นราชล มณีจำนงค์เครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010010นัฐกานต์ รุ่งเลิศเครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010011นัฐพล มีลาภเครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010012นัฐพล สิทธิเจริญเครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010013ประยุทธ สุขชูเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010014ยศพล คงเพ็ชรเครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010016ศรายุทธ อินมาเครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010017ศุภวัน ทิศอุดรเครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010018สถาพร ปัญญาเครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010019สัตยา ปาร์คเกอร์เครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010020อนวัช คงเกตุเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010022อำพล โม่งเมืองเครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010023เอกพงศ์ ขุนทองพันธ์เครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010024กฤษฎา ร่มขาวเครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010025กัมพล มีลาภเครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010026จักรพงษ์ ช้างชนเครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010027จักรพันธุ์ ช้างชนเครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010028ชัชชฎิล เพียงตาเครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010029ชัยนเรศ แก้วอยู่เครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010030ชัยวัฒน์ พรมรังษีเครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221010032นพรัตน์ สุขใสเครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221010033ภานุพงษ์ ทิพย์วัลย์เครื่องกล ยานยนต? 
28. ปวช.5221010034มนัญชัย รินสารเครื่องกล ยานยนต? 
29. ปวช.5221010037วัชระ พิริแก้วเครื่องกล ยานยนต? 
30. ปวช.5221010039ศรายุทธ ทองดอนสาเครื่องกล ยานยนต? 
31. ปวช.5221010044อภิสิทธิ์ คลังกรณ์เครื่องกล ยานยนต? 
32. ปวช.5221010049จันทร์เพ็ญ ครุธผาสุขเครื่องกล ยานยนต? 
33. ปวช.5221010051เทอดไท สุขสดเครื่องกล ยานยนต? 
34. ปวช.5221010053นัฐวุฒิ กาวีเครื่องกล ยานยนต? 
35. ปวช.5221010054บวร บัวนิลเครื่องกล ยานยนต? 
36. ปวช.5221010055ประพล บุญสุขเครื่องกล ยานยนต? 
37. ปวช.5221010056พงษ์สิทธิ์ มั่นชาวนาเครื่องกล ยานยนต? 
38. ปวช.5221010060รณชัย เนาวบุตรเครื่องกล ยานยนต? 
39. ปวช.5221010061วันเฉลิม จันทิมาเครื่องกล ยานยนต? 
40. ปวช.5221010063วิโรจน์ สุขเขียวเครื่องกล ยานยนต? 
41. ปวช.5221010064สราวุฒิ ถาติ๊บเครื่องกล ยานยนต? 
42. ปวช.5221010065อรรถชัย แก้วเปี้ยเครื่องกล ยานยนต? 
43. ปวช.5221010066อรรถชัย อินทรเมืองเครื่องกล ยานยนต? 
44. ปวช.5221010067เอกสิทธิ์ ทับทิมหินเครื่องกล ยานยนต? 
45. ปวช.5221010068กฤษณะ จันทร์อิ่มเครื่องกล ยานยนต? 
46. ปวช.5221010071จรณชัย นนท์ธนพงศ์เครื่องกล ยานยนต? 
47. ปวช.5221010073ชาญณรงค์ รอดศรีเครื่องกล ยานยนต? 
48. ปวช.5221010074ธานินท์ เฟื่องเพชรเครื่องกล ยานยนต? 
49. ปวช.5221010076ธีรพงศ์ พาใจเครื่องกล ยานยนต? 
50. ปวช.5221010077ธีรศักดิ์ ไวยกูลเครื่องกล ยานยนต? 
51. ปวช.5221010078ธีระพงษ์ สุขคำปาเครื่องกล ยานยนต? 
52. ปวช.5221010080ปฏิภาณ มั่งแดงเครื่องกล ยานยนต? 
53. ปวช.5221010081พงศ์ปณต นวลมะเครื่องกล ยานยนต? 
54. ปวช.5221010086เสริมสุข เชียงกาขันธ์เครื่องกล ยานยนต? 
55. ปวช.5221010087อมรเทพ สะไพรเครื่องกล ยานยนต? 
56. ปวช.5221010089อาทิตย์ ขวัญมุขเครื่องกล ยานยนต? 
57. ปวช.5221010090ก้องภพ วงษ์ดีเครื่องกล ยานยนต? 
58. ปวช.5221010093จเรศักดิ์ สะบันงาเครื่องกล ยานยนต? 
59. ปวช.5221010094เฉลิมวงค์ ทองเทียนเครื่องกล ยานยนต? 
60. ปวช.5221010095ณัชพล สินทิพย์เครื่องกล ยานยนต? 
61. ปวช.5221010099ธีระพงษ์ เพิ่มลอยเครื่องกล ยานยนต? 
62. ปวช.5221010100นที รอดประทับเครื่องกล ยานยนต? 
63. ปวช.5221010101นรินทร์ชัย สุขรอดเครื่องกล ยานยนต? 
64. ปวช.5221010102นรินทร์ศักดิ์ สุขรอดเครื่องกล ยานยนต? 
65. ปวช.5221010103ปิยวัฒน์ เพ็ชรน้อยเครื่องกล ยานยนต? 
66. ปวช.5221010104พุฒิพงศ์ เจ๊กอร่ามเครื่องกล ยานยนต? 
67. ปวช.5221010107วิทยา สีธิจูเครื่องกล ยานยนต? 
68. ปวช.5221010108วีรวุฒิ ปาศิริเครื่องกล ยานยนต? 
69. ปวช.5221010109สิงหนาท แก้วศรีทัศน์เครื่องกล ยานยนต? 
70. ปวช.5221010111อนุวัฒน์ วรรณาการเครื่องกล ยานยนต? 
71. ปวช.5221010113ขจรศักดิ์ เกษรเครื่องกล ยานยนต? 
72. ปวช.5221010115ทรงพล ปิ่นรัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
73. ปวช.5221010117ธนิต นาคบัวเครื่องกล ยานยนต? 
74. ปวช.5221010119นิพนธ์ เหรียญทองเครื่องกล ยานยนต? 
75. ปวช.5221010120นิยม พานทองเครื่องกล ยานยนต? 
76. ปวช.5221010123ภานุวัฒน์ ศรีหะวงค์เครื่องกล ยานยนต? 
77. ปวช.5221010124วรจักร โกสินธุ์เครื่องกล ยานยนต? 
78. ปวช.5221010125ศิริชัย ยี่เต็งเครื่องกล ยานยนต? 
79. ปวช.5221010126ศุภกิต โตเปลี่ยนเครื่องกล ยานยนต? 
80. ปวช.5221010127สวิตต์ ทะยะเครื่องกล ยานยนต? 
81. ปวช.5221010129สุชาติ พลภักดีเครื่องกล ยานยนต? 
82. ปวช.5221010131อาทิตย์ เหล่าเหล็กเครื่องกล ยานยนต? 
83. ปวช.5221010133ชาญวิทย์ วังวิเศษเครื่องกล ยานยนต? 
84. ปวช.5221010135ณัฐพงศ์ สีดวงเครื่องกล ยานยนต? 
85. ปวช.5221010141นำคน โฉมจันทร์เครื่องกล ยานยนต? 
86. ปวช.5221010145มนัส บุตรศรีเพ็ชรเครื่องกล ยานยนต? 
87. ปวช.5221010147วัชระ ใสพิมพ์เครื่องกล ยานยนต? 
88. ปวช.5221010148วิศิษฏ์ อินภิรมย์เครื่องกล ยานยนต? 
89. ปวช.5221010149วุฒิชัย ดิษฐรัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
90. ปวช.5221010152เสนาะ ถาก๊ะเครื่องกล ยานยนต? 
91. ปวช.5221010153เฉลิมชัย แก้วกุลศรีเครื่องกล ยานยนต? 
92. ปวช.5221010158นาริน ทองเณรเครื่องกล ยานยนต? 
93. ปวช.5221010163ภควัต โหมดพันธุ์เครื่องกล ยานยนต? 
94. ปวช.5221010167สิทธิพล อ่อนคำเครื่องกล ยานยนต? 
95. ปวช.5221010170อรรถชัย เกิดเจริญเครื่องกล ยานยนต? 
96. ปวช.5221010176ชานนท์ โคตรลือชาเครื่องกล ยานยนต? 
97. ปวช.5221010178ทัดเทพ โปร่งเจ๊กเครื่องกล ยานยนต? 
98. ปวช.5221010179ทัศภูมิ พร้อมญาติเครื่องกล ยานยนต? 
99. ปวช.5221010184ยิ่งยง สีทาเครื่องกล ยานยนต? 
100. ปวช.5221010186รัตนชัย มากล้นเครื่องกล ยานยนต? 
101. ปวช.5221010189วัชระ ลำดับเครื่องกล ยานยนต? 
102. ปวช.5221010191วีรศักดิ์ เพ็ชรสวัสดิ์เครื่องกล ยานยนต? 
103. ปวช.5221010193อมร เชื้ออินทร์เครื่องกล ยานยนต? 
104. ปวช.5221010194ภูวินัย คำเด่นเหล็กเครื่องกล ยานยนต? 
105. ปวช.5221010197วุฒิชัย หลักแหลมเครื่องกล ยานยนต? 
106. ปวช.5221010198ณัฐพงษ์ ล่าลี้เครื่องกล ยานยนต? 
107. ปวช.5221010200ปิยะพงษ์ นาคถมยาเครื่องกล ยานยนต? 
108. ปวช.5221010201จักรพันธ์ ปาโม๊ะเครื่องกล ยานยนต? 
109. ปวช.5221010202จำลอง พานวนเครื่องกล ยานยนต? 
110. ปวช.5221010204วรเมธ พันสระน้อยเครื่องกล ยานยนต? 
111. ปวช.5221010211พิเชษฐ์ ไกรเลิศศิลป์เครื่องกล ยานยนต? 
112. ปวช.5221010213อภิวัฒน์ วันชัยเครื่องกล ยานยนต? 
113. ปวช.5221020215กิตติศักดิ์ บุญธูปเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
114. ปวช.5221020216กิตติศักดิ์ อยู่สุขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
115. ปวช.5221020218ชัยวุฒิ มูลสาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
116. ปวช.5221020222ทัดชัย ครุฑสังข์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
117. ปวช.5221020224นพดล มียาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
118. ปวช.5221020226พรธเนตร ขวัญนาคเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
119. ปวช.5221020228พัฒนพงศ์ พรมเทียนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
120. ปวช.5221020232วรรณรักษ์ โพธิ์ศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
121. ปวช.5221020233สุรเชษฐ์ ผงคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
122. ปวช.5221020234อนุชา เจื้อยแจ้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
123. ปวช.5221020235อภิวัฒน์ นาคปานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
124. ปวช.5221020236คุณากร นาแซงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
125. ปวช.5221020239ณรงค์ฤทธิ์ คำดำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
126. ปวช.5221020241นัฐวุฒิ ใจแก้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
127. ปวช.5221020242นัทธพงศ์ ฉุนตูเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
128. ปวช.5221020243นิวิระยุทธ สอนสุวรรณเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
129. ปวช.5221020244ประเสริฐ บุญมาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
130. ปวช.5221020247มนตรี เชื้อนพคุณเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
131. ปวช.5221020248วสันต์ ทิพย์ด้วงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
132. ปวช.5221020249วิเชียร สีหาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
133. ปวช.5221020250วุฒิชัย น้อยปลิวเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
134. ปวช.5221020251ศุภชัย น้อยบึ้มเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
135. ปวช.5221020253สุนิสา แก้วทรัพย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
136. ปวช.5221020255สิทธิโชค ขุนไกรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
137. ปวช.5221020256สิทธิพงษ์ บัวงามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
138. ปวช.5221020257อรรถพล ลัคณาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
139. ปวช.5221020258กฤษฎา รวยรื่นเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
140. ปวช.5221020260ครรชิตพล พุฒโตเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
141. ปวช.5221020261จเร อินอ่อนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
142. ปวช.5221020263นนทนันท์ แจ่มแคเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
143. ปวช.5221020264นิยม เมฆดั้นเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
144. ปวช.5221020265ปฏิภาณ พบร่มเย็นเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
145. ปวช.5221020266ภานุพงษ์ พงษ์สวัสดิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
146. ปวช.5221020267ภูมิพงษ์ พินเกตุเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
147. ปวช.5221020269รัตติชัย ขวัญคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
148. ปวช.5221020272วิสาธิต แสนคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
149. ปวช.5221020274วุฒิพงษ์ แตงทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
150. ปวช.5221020276สุทัศน์ แก้วธรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
151. ปวช.5221020277สุรศักดิ์ คำแสนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
152. ปวช.5221020278อภิวัฒน์ จันทร์เส็งเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
153. ปวช.5221020279อำนาจ นาเกตุเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
154. ปวช.5221020280กฤษฎา เกียรติยศเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
155. ปวช.5221020282กิตติภพ มาจันทร์แสงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
156. ปวช.5221020284เจตรินทร์ เพ็ชรศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
157. ปวช.5221020285ชัชวาลย์ ไชยเกิดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
158. ปวช.5221020286ณัฐดนัย โพธิ์ต้นเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
159. ปวช.5221020287ณัฐพงค์ นุชงิ้วงามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
160. ปวช.5221020288ณัฐวัฒน์ ม่วงกำเนิดเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
161. ปวช.5221020289ธนู นาคบัวเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
162. ปวช.5221020290ธีรศักดิ์ ปานทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
163. ปวช.5221020291นัฐพล ยั่งยืนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
164. ปวช.5221020294วัลลภ ทำจ้อมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
165. ปวช.5221020295วีรภัทร พัสกุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
166. ปวช.5221020296สรศักดิ์ มาเชียงผาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
167. ปวช.5221020297สามารถ โพธิ์ต้นเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
168. ปวช.5221020298สิทธิพงษ์ มาบุญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
169. ปวช.5221020299สุทัศน์ คำเพ็งเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
170. ปวช.5221020300สุรศักดิ์ อินทะเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
171. ปวช.5221020302กิตติกรณ์ สีนวนคำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
172. ปวช.5221020304จิรพงศ์ แสงชัยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
173. ปวช.5221020305จีรพล ยิ้มเพ็ชรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
174. ปวช.5221020306จีระพงศ์ กองโตเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
175. ปวช.5221020307ณรงค์ วันศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
176. ปวช.5221020308ณัฐพล อินทร์ศิริเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
177. ปวช.5221020311รัฐพงษ์ เสมเหม็นเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
178. ปวช.5221020312รุ่งโรจน์ แก้วจรูญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
179. ปวช.5221020313วรากร ขันทะเสนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
180. ปวช.5221020314วันชัย มะณีจรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
181. ปวช.5221020315วิษณุ น้อยเทพเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
182. ปวช.5221020316สิงหนาท สิงโปธาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
183. ปวช.5221020318สุขสันต์ แสงกลางเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
184. ปวช.5221020319อภิวัฒน์ หอมสร้อยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
185. ปวช.5221020320อภิสิทธิ์ แสงเทียนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
186. ปวช.5221020321อานนท์ แสนกุลนาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
187. ปวช.5221020322เอกรินทร์ มั่นเมืองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
188. ปวช.5221020324ก้องภพ จันทะคุณเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
189. ปวช.5221020329ธีรยุทธ วัฒนภักดีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
190. ปวช.5221020330นิทัศน์ ทองน่วมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
191. ปวช.5221020333พรศักดิ์ วิทยางกูลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
192. ปวช.5221020334พุฒิพงศ์ พรมน้ำอ่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
193. ปวช.5221020335ภีมเดช ทองเนตรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
194. ปวช.5221020336มานพ จันทร์ยวงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
195. ปวช.5221020338รัตนา พรมน้ำอ่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
196. ปวช.5221020339วัฒนา สุขจิตรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
197. ปวช.5221020342ศรราม จันทร์เส็งเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
198. ปวช.5221020343ศุภกิตต์ กองตาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
199. ปวช.5221020344สุรศักดิ์ คำฟักเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
200. ปวช.5221020345อ้น วงศ์จันทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
201. ปวช.5221020346อารุม รักสกุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
202. ปวช.5221020348ฉัตรชัย จันพุ่มเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
203. ปวช.5221020350ชัยณรงค์ มีท้วมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
204. ปวช.5221020351ฐนสรร สุภาพเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
205. ปวช.5221020352ณัฐพงษ์ โลมาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
206. ปวช.5221020353ณัฐพล รุจิพจน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
207. ปวช.5221020357นิกูล เชื้อต่ายเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
208. ปวช.5221020362พิชิตชัย สุวรรณเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
209. ปวช.5221020363พีรพล มาศรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
210. ปวช.5221020365สวริน นันตาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
211. ปวช.5221020367สิทธิชัย คำสอนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
212. ปวช.5221020368อิทธิชัย คงเพ็ชรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
213. ปวช.5221020941จิตรภาณุ อรรถวิเชียรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
214. ปวช.5221030375นที แสนสิทธิ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
215. ปวช.5221030376นัฐวุฒิ มีแก้วโลหะการ เชื่อมโลหะ 
216. ปวช.5221030379ปิยะ ชอบธรรมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
217. ปวช.5221030381ผดุงศักดิ์ เทพจันต๊ะโลหะการ เชื่อมโลหะ 
218. ปวช.5221030382พิพัฒน์ ราชทิพย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
219. ปวช.5221030386สิทธิวัฒน์ พวงเพชรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
220. ปวช.5221030394กิตติศักดิ์ คาถาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
221. ปวช.5221030395จำรัส พุฒสงครามโลหะการ เชื่อมโลหะ 
222. ปวช.5221030397ณัฐวุฒิ หงษ์เพ็ชรโลหะการ เชื่อมโลหะ 
223. ปวช.5221030399ธันวา ปู่เฮ้าโลหะการ เชื่อมโลหะ 
224. ปวช.5221030401นฤเบศร์ เพ็ชรเอี่ยมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
225. ปวช.5221030405เรวัฒน์ มีเที่ยงโลหะการ เชื่อมโลหะ 
226. ปวช.5221030411วีระพล แหยมคงโลหะการ เชื่อมโลหะ 
227. ปวช.5221030414สุวินัย ปานสังข์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
228. ปวช.5221030415อัครพงษ์ ยาป่าคายโลหะการ เชื่อมโลหะ 
229. ปวช.5221030416อิทธิเบศร์ เอมโอชโลหะการ เชื่อมโลหะ 
230. ปวช.5221030417จิรวัฒน์ มูลหล้าโลหะการ เชื่อมโลหะ 
231. ปวช.5221030421ธนพล บุญจันทร์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
232. ปวช.5221030422ธนาวุฒิ เพชรสุวรรณโลหะการ เชื่อมโลหะ 
233. ปวช.5221030427ภูวนาท วงค์แพทย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
234. ปวช.5221030438อภิสิทธิ์ เนียมสีดาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
235. ปวช.5221030439อรัญ พันอุดมโลหะการ เชื่อมโลหะ 
236. ปวช.5221030440อานนท์ บุญสารโลหะการ เชื่อมโลหะ 
237. ปวช.5221030443จักรภัทร เพียงฤทัยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
238. ปวช.5221030446เทียนชัย พิใจโลหะการ เชื่อมโลหะ 
239. ปวช.5221030450ธวัชชัย ศรีบุญเรืองโลหะการ เชื่อมโลหะ 
240. ปวช.5221030457วรายุส พันทองหล่อโลหะการ เชื่อมโลหะ 
241. ปวช.5221030458ศุภกิจ โกศลโลหะการ เชื่อมโลหะ 
242. ปวช.5221040463กฤษณะ ทองเลิศไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
243. ปวช.5221040464กษิด์เดช พริ้งชัยภูมิไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
244. ปวช.5221040465กิตติคุณ ป๊อกหลงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
245. ปวช.5221040467ชาญณรงค์ หลวงเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
246. ปวช.5221040469ดนัย เล่ายีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
247. ปวช.5221040470ทศพล มีชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
248. ปวช.5221040471ธนาพล หงษ์ทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
249. ปวช.5221040472พันธวิศ กันปานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
250. ปวช.5221040473ภาคภูมิ พันธ์ทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
251. ปวช.5221040474ภานุวัฒน์ ภูบินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
252. ปวช.5221040476วันชนะ คำโตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
253. ปวช.5221040479สุทธิพงษ์ มาอุ่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
254. ปวช.5221040480สุพัตรา ฟักประเสริฐไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
255. ปวช.5221040482อภิราม เพชรฟักไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
256. ปวช.5221040483อรรถพล อิ่มเกิดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
257. ปวช.5221040484อานุพันธ์ กันนัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
258. ปวช.5221040485อุกฤษฏ์ กรีพจนีย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
259. ปวช.5221040487จาตุรงค์ ปั้นทีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
260. ปวช.5221040488จิรายุทธ ขอภาราไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
261. ปวช.5221040489ชลนที มงคลแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
262. ปวช.5221040491ณรงค์ฤทธิ์ สืบจ้อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
263. ปวช.5221040492ณัฐพงศ์ มีเงินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
264. ปวช.5221040493ธานินทร์ อินทร์หม่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
265. ปวช.5221040496ธีระยุทธ สีอุ่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
266. ปวช.5221040497นพดล เคนผาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
267. ปวช.5221040498นพดล พ่วงแซไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
268. ปวช.5221040499นเรนทร์ฤทธิ์ ชุ่มทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
269. ปวช.5221040501พงศกร คงมั่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
270. ปวช.5221040502ภานุวัฒน์ จันทร์สวัสดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
271. ปวช.5221040504ศราวุฒิ พักสงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
272. ปวช.5221040505สมเกียรติ เกตุชิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
273. ปวช.5221040506สมนึก มูลเฉลิมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
274. ปวช.5221040507อนุเชษฐ ชัยหวังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
275. ปวช.5221040509จิรพงษ์ ภู่ผันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
276. ปวช.5221040510ณัฐดนัย ธนะดำรงชัยพรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
277. ปวช.5221040511ณัฐพล จันทร์คงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
278. ปวช.5221040512ณัฐพล พรายโกยมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
279. ปวช.5221040513ดนุพล กลิ่นเจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
280. ปวช.5221040515นพดล ชัยอำนาจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
281. ปวช.5221040518นัฐพงษ์ พลประถมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
282. ปวช.5221040519นัฐพงษ์ เพ็ชรภู่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
283. ปวช.5221040520นัธชัย เมืองด่านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
284. ปวช.5221040521นันทพงศ์ ขันแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
285. ปวช.5221040523พัฒน์พงศ์ ภูนวนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
286. ปวช.5221040524พีระพล ศักดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
287. ปวช.5221040529วุฒิชัย สาดไผ่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
288. ปวช.5221040530สมรัก ทัพน้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
289. ปวช.5221040531อธิวัฒน์ เหนือเกตุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
290. ปวช.5221040533กิตติพงษ์ เชียงบุญยะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
291. ปวช.5221040534คมสัน เทพจันทีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
292. ปวช.5221040539ธนากร ชินะอาชว์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
293. ปวช.5221040540นัฐพล มะทะคามินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
294. ปวช.5221040541ปรัชญา ซุ่ยทรัพย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
295. ปวช.5221040542พิชัย คหสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
296. ปวช.5221040544ยิ่งยง ราชสิงหาญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
297. ปวช.5221040548รุ่งฐวียร์ สินเหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
298. ปวช.5221040549รัชนีกร เรือนนาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
299. ปวช.5221040550สุเมธ กอนวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
300. ปวช.5221040551อดิศร วิระปิงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
301. ปวช.5221040552อดิศักดิ์ อินแจ้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
302. ปวช.5221040555กฤษฎา ศักดีเมืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
303. ปวช.5221040559เฉลิมวุฒิ ชัยชนะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
304. ปวช.5221040560ชินวัฒน์ ศรีคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
305. ปวช.5221040561ชุมพล ขันกาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
306. ปวช.5221040562ณัฐพงษ์ วงษ์ชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
307. ปวช.5221040563ธนภัทร สีคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
308. ปวช.5221040568ฤทธิชัย ปันนวนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
309. ปวช.5221040569วรวิช จันทร์มณฑาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
310. ปวช.5221040571วุฒิชัย มั่นเหมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
311. ปวช.5221040572อนุสรณ์ ผาทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
312. ปวช.5221040576โอภาส เดชช้างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
313. ปวช.5221040579กรวิชญ์ ศรีบุญเรืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
314. ปวช.5221040580จิรพนธ์ ฝังใจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
315. ปวช.5221040581ชัยมงคล โสดามรรคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
316. ปวช.5221040582ชัยวุฒิ มูลกำเนิดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
317. ปวช.5221040585พงศกร สังข์บัวแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
318. ปวช.5221040586พิทวัส กันมงคลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
319. ปวช.5221040588ภานุพงศ์ สุริวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
320. ปวช.5221040589ภาสกร วอนสร้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
321. ปวช.5221040591รณชัย ศรีบุญเรือนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
322. ปวช.5221040592วรพล เมืองก้อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
323. ปวช.5221040593วิรชัย ดีบางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
324. ปวช.5221040594วีรยุทธ โคตรบึงแกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
325. ปวช.5221040595วีรศักดิ์ บางแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
326. ปวช.5221040598สัจจา เย็นคตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
327. ปวช.5221040599จักรกริช กองศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
328. ปวช.5221040602นพพล การินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
329. ปวช.5221040603บงกต อินคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
330. ปวช.5221040608วีรวัฒน์ เพชรสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
331. ปวช.5221040609ศรราม รู้หลักไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
332. ปวช.5221040616กฤษณะ เกตุแก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
333. ปวช.5221040617กัมพล เรืองผึ้งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
334. ปวช.5221040618กำธร แก้วคตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
335. ปวช.5221040619จิรภัทร อองเล็นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
336. ปวช.5221040620ชาญณรงค์ เผ่าพวงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
337. ปวช.5221040621ณัชพล ทองมาดำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
338. ปวช.5221040622เดชฤทธิ์ ยางฮึมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
339. ปวช.5221040624นัฐชัย รังสรรค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
340. ปวช.5221040625พงษ์เทพ พรรณอรรถไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
341. ปวช.5221040627ภาณุวัฒน์ สาดซิวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
342. ปวช.5221040628วิทยา โฉมบุญมีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
343. ปวช.5221040630สายชล สุวรรณวงศ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
344. ปวช.5221040631เหิรฟ้า จันทร์ธานีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
345. ปวช.5221040633อรรถพล ภู่ซ้อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
346. ปวช.5221040634อินทราวุฒิ หงส์งามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
347. ปวช.5221040635เอกราช จาดเรืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
348. ปวช.5221040636กิตติพศ สายวงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
349. ปวช.5221040637คุณากร อินฮุยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
350. ปวช.5221040638ฐานุวัฒน์ สารถ้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
351. ปวช.5221040639ณัฐวุฒิ สุกใสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
352. ปวช.5221040640ณัฐพงศ์ สุดสาครไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
353. ปวช.5221040642นันทวัฒน์ บุญฟูไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
354. ปวช.5221040643ปฐมพงศ์ พรมจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
355. ปวช.5221040645ภาณุวิชญ์ ทองนาคะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
356. ปวช.5221040647รัชชานนท์ คืนประคองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
357. ปวช.5221040648วีรพล ภู่มีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
358. ปวช.5221040650ศิริพงษ์ พิมพ์แก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
359. ปวช.5221040652อภิรมย์ เฉลยสารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
360. ปวช.5221040653อภิรักษ์ เฉลยสารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
361. ปวช.5221040654อัญชนา ตันติฐากูรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
362. ปวช.5221040656กชกร คงพรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
363. ปวช.5221040657คุณานนต์ แตงน้อยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
364. ปวช.5221040660ณัฐพล จรรยาเมตตากุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
365. ปวช.5221040661ต่อสกุล พุ่มอรัญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
366. ปวช.5221040662ธีระพงษ์ ยิ้มสบายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
367. ปวช.5221040663บุญฤทธิ์ เคลือบพ่วงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
368. ปวช.5221040664ภคพณ วรรณชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
369. ปวช.5221040665วรกรณ์ วันดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
370. ปวช.5221040666วรรณภา ซาทรงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
371. ปวช.5221040667วัชรพงษ์ บัวหินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
372. ปวช.5221040668วิศวเทพ โลมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
373. ปวช.5221040669สุพัทธ์ นาคเหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
374. ปวช.5221040670อภิชาติ เชียงส่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
375. ปวช.5221040671อมรเทพ แก้วกันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
376. ปวช.5221040672อมรเทพ มูลน้ำอ่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
377. ปวช.5221040673อรชุน พรมโตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
378. ปวช.5221040675เอกสิทธิ์ ยอดทองดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
379. ปวช.5221040676กิตติพงศ์ รอดวิเศษไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
380. ปวช.5221040677จรัสชัย ชัยชนะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
381. ปวช.5221040679จิรายุส สอนคงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
382. ปวช.5221040680ฉัตรชัย หนูแสงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
383. ปวช.5221040681ชนานนท์ มุขไกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
384. ปวช.5221040682ณภัทร มาพ่วงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
385. ปวช.5221040684ณัฐวุฒิ เพ็ชรครุฑไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
386. ปวช.5221040687พรเทพ โยธานันท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
387. ปวช.5221040688พีระพงศ์ เมืองก้อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
388. ปวช.5221040689เพชรรัตน์ พาทีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
389. ปวช.5221040690ภานุวัฒน์ เอี่ยมเพี้ยมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
390. ปวช.5221040691วิทวัตน์ ภิญญภาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
391. ปวช.5221040693สุริยา นันตาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
392. ปวช.5221040698กิตินันท์ แสนด่านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
393. ปวช.5221040699จักรพันธ์ แจ้งเมืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
394. ปวช.5221040700จีระยุทธ เอมกมลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
395. ปวช.5221040701เจษฎา ขวานาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
396. ปวช.5221040703ทนงศักดิ์ น้อยนครไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
397. ปวช.5221040704ธงชัย พรมณะรงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
398. ปวช.5221040705ธนาพงษ์ รองเมืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
399. ปวช.5221040707มณีรัตน์ คำบุญเรืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
400. ปวช.5221040714หทัยชนก แสงพงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
401. ปวช.5221040715หาญณรงค์ วงษ์ยอดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
402. ปวช.5221040721ดนุทัศน์ พรหมสนธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
403. ปวช.5221040723ธนกร กรประเสริฐไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
404. ปวช.5221040727พงศธร สิงห์รอไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
405. ปวช.5221040733อมรเทพ ฉวีศักดิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
406. ปวช.5221040734อรัญตรี สุขเกษมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
407. ปวช.5221040738พีระพจน์ อ่ำฉายไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
408. ปวช.5221040740วรรณษา ชุมเสนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
409. ปวช.5221040743สุรีฉาย แก้วโกมินทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
410. ปวช.5221040896ณัฐพงศ์ บุญกรับพวงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
411. ปวช.5221040901วันฉัตร รุ่งเจริญอารีจิตต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
412. ปวช.5221040946ศิริพร สินสุวรรณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
413. ปวช.5221060745จรัญ พันแพงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
414. ปวช.5221060746จักรกริช ชนะภัยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
415. ปวช.5221060750ธนูเทพ แว่นวิชัยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
416. ปวช.5221060752บดินทร์ มีแดงการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
417. ปวช.5221060753บุลากร เกตุมิตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
418. ปวช.5221060754ประกาศิต มีโสการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
419. ปวช.5221060755ประสิทธิ์ชัย แทนเทือกการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
420. ปวช.5221060756ปัทมาภรณ์ โตไพรศรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
421. ปวช.5221060757พิทยา นุมัติการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
422. ปวช.5221060758พีรพล ทองปินการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
423. ปวช.5221060760เรืองปัญญา มุขดีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
424. ปวช.5221060761วรพงศ์ เขียวสดการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
425. ปวช.5221060762วัชรากร มีเถื่อนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
426. ปวช.5221060764สุภาพรรณ ภู่หยัดการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
427. ปวช.5221060765สันทัด เพ็ชร์เอี่ยมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
428. ปวช.5221060766อภิชาติ แย้มจั่นการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
429. ปวช.5221060768อาทิตย์ ฉัตรทองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
430. ปวช.5221060769ขจรศักดิ์ เจดีย์วุฒิการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
431. ปวช.5221060770จักรกฤษณ์ ปิมเขียวการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
432. ปวช.5221060771ณัฐสิทธิ์ มาคูณการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
433. ปวช.5221060775นันทินุช พุกประเสริฐการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
434. ปวช.5221060777ปิยมาภรณ์ จาติ้งการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
435. ปวช.5221060780เมธารัตน์ นุ่มมีชัยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
436. ปวช.5221060782อาภัสรา พาณิชย์นุกุลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
437. ปวช.5221060783รังสรรค์ สุวรรณรอดการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
438. ปวช.5221060784วศิน รุ่งเร่การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
439. ปวช.5221060785วิเชียร สีหาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
440. ปวช.5221060787สุภัสสรา พูลคูณการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
441. ปวช.5221060788อรรถกร เตี้ยสอาดการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
442. ปวช.5221060789อรรถพล โหมดพันธ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
443. ปวช.5221060793กิตติคุณ ด้วงธรรมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
444. ปวช.5221060795ขจรศักดิ์ ด้วงลาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
445. ปวช.5221060796จิรกานต์ อยู่บางการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
446. ปวช.5221060797ชาญกริช ขิงหอมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
447. ปวช.5221060803นครินทร์ มีโตการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
448. ปวช.5221060808ยุทธชัย ขันใสการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
449. ปวช.5221060810วสันต์ เมืองก่อการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
450. ปวช.5221060812ศิรวิทย์ รวมธรรมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
451. ปวช.5221060815อนุวัฒน์ หล้ามาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
452. ปวช.5221060823ทินภัทร ศรีป่าคายการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
453. ปวช.5221060825นพพล อยู่ท้ายเตยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
454. ปวช.5221060826นัฐพล เชื้ออ่ำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
455. ปวช.5221060828พงศธร อินทร์เอี่ยมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
456. ปวช.5221060831วุฒิชัย แย้มชื่นการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
457. ปวช.5221060840อัญชลิกา อักษรไชยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
458. ปวช.5221060841จักรรินทร์ จิตรผูกการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
459. ปวช.5221060842ฐิตาภรณ์ จันน้ำท่วมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
460. ปวช.5221060845ธรรมนูญ มีภู่เพ็งการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
461. ปวช.5221060847นิติกร อ่อนจันทร์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
462. ปวช.5221060849พิษณุ เขียววงษ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
463. ปวช.5221060852วรพจน์ แก้วคล้ายการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
464. ปวช.5221060853วรายุทธ รินสารการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
465. ปวช.5221060855วัชระ ละอองเภาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
466. ปวช.5221060857ศรเทพ สุนันต๊ะการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
467. ปวช.5221060859สมเกียรติ จันทร์คำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
468. ปวช.5221060860สหรัฐ แก้วทับทิมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
469. ปวช.5221060861สิริวัฒน์ อรุณการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
470. ปวช.5221060863อภิเชษฐ์ เส็งสอนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
471. ปวช.5221060867จันทร์จิรา เทียนสว่างการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
472. ปวช.5221060872ธนกฤต แสงจันทร์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
473. ปวช.5221060873นัฐดนัย พิมทองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
474. ปวช.5221060877ไพฑูรย์ ทองพันธ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
475. ปวช.5221060879รัตนพล หรั่งแจ่มการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
476. ปวช.5221060882ศราวุฒิ กันยาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
477. ปวช.5221060883สิทธิชัย ขวัญเมืองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
478. ปวช.5221060884สุนทร คำจ๋าการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
479. ปวช.5221060887อรรควีร์ มีรอดการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
480. ปวช.5221060889เอกพันธ์ บุตรเชื้อการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
481. ปวส.5331010001กรดล ชุ่มเย็นเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
482. ปวส.5331010002กฤษดา เมืองมาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
483. ปวส.5331010003คมสันต์ เอี่ยมปู่เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
484. ปวส.5331010004จีรศักดิ์ ทองนวมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
485. ปวส.5331010005เจนณรงค์ จันติ๊บเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
486. ปวส.5331010006ทวีศักดิ์ จันรุ่งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
487. ปวส.5331010007ธรรมนูญ วังชากรณ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
488. ปวส.5331010008ธีรภัทร กิ่งพวงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
489. ปวส.5331010009นพดล เพ็ชรงามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
490. ปวส.5331010010นราธิป ทองหล่อเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
491. ปวส.5331010011พรประสิทธิ์ จวงแย้มเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
492. ปวส.5331010012วิจักษณ์ เฉยชูเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
493. ปวส.5331010013วิทวัฒน์ มะตองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
494. ปวส.5331010014วินิจ คำหล้าเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
495. ปวส.5331010015วิศิษฏ์ นนทิตบุตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
496. ปวส.5331010016วีรพงศ์ ษีฎาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
497. ปวส.5331010017ศุภชัย คำยอดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
498. ปวส.5331010018สุริยา ปาโนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
499. ปวส.5331010019อนุชา ธรรมใจเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
500. ปวส.5331010020อนุชา เชียงส่งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
501. ปวส.5331010021อนุภาพ เกลียวทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
502. ปวส.5331010022อัครพล ปานรุ่งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
503. ปวส.5331010023อิทธิพล ซ้อมจันทาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
504. ปวส.5331010024กมลชัย อัครวิศรุตเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
505. ปวส.5331010025กล้าณรงค์ สวัสดิ์ดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
506. ปวส.5331010026จำรอง จันทคุณเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
507. ปวส.5331010027ชวลิต เสือเดชเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
508. ปวส.5331010028ณัฐพล แก้วเปี้ยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
509. ปวส.5331010029ธีรัตน์ เชื้อโฮมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
510. ปวส.5331010030นิตชนันท์ เรี่ยมสุวรรณเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
511. ปวส.5331010031รัตนชัย สีวิใจเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
512. ปวส.5331010032ราเชนทร์ ขวัญอ่อนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
513. ปวส.5331010033รุ่งโรจน์ เศวตมงคลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
514. ปวส.5331010034เรวัตร กรรณเรศเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
515. ปวส.5331010035วัชรพงศ์ เนตรช่วงโชติเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
516. ปวส.5331010036วัชระ ตะมะเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
517. ปวส.5331010037วันชัย พาดขุนทดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
518. ปวส.5331010038วารณ คงฤทธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
519. ปวส.5331010039วิมลกาญจน์ นุ่มนวลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
520. ปวส.5331010040เสกสิทธิ์ ลาภทวีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
521. ปวส.5331010042อภิศิษฐ์ เหล็กมูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
522. ปวส.5331010043อมรเทพ ระเบียบเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
523. ปวส.5331010044อรรถพงษ์ พรรณแก้วเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
524. ปวส.5331010045อรรถพล ใจสูงเนินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
525. ปวส.5331010046อรรถพล ถนอมวงศ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
526. ปวส.5331010047กำพล วงษ์สละเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
527. ปวส.5331010048เกรียงไกร เรือนอินทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
528. ปวส.5331010049จิรวัฒน์ แว่นวิชัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
529. ปวส.5331010050เชาวลิต อินมาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
530. ปวส.5331010051ณรงค์ฤทธิ์ ฐิตะสารเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
531. ปวส.5331010052ทวีศักดิ์ แก้วคตเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
532. ปวส.5331010053ทิพสุคนธ์ เมฆหมีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
533. ปวส.5331010054นฤเบศ รอดประทับเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
534. ปวส.5331010055นัฐพงษ์ แก้วบำรุงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
535. ปวส.5331010056นัฐพงษ์ คงฤทธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
536. ปวส.5331010057นำพล พรานไพรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
537. ปวส.5331010058 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
538. ปวส.5331010059ปัญญา ทองเกิดเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
539. ปวส.5331010060ภาณุพงษ์ ศักดิ์แสงไทยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
540. ปวส.5331010061มงคล คำเพ็งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
541. ปวส.5331010062โรจนศักดิ์ วงศ์เตียมใจเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
542. ปวส.5331010063วัชรพล เลิศวิลัยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
543. ปวส.5331010064วัชระ พิมสารเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
544. ปวส.5331010065วีรวัฒน์ สุขดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
545. ปวส.5331010066วีรวุฒิ คุณะจ๋าเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
546. ปวส.5331010067ศิรภรณ์ ทองเทียนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
547. ปวส.5331010070กล้าณรงค์ เพ็งทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
548. ปวส.5331010071ขวัญชัย มีอินถาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
549. ปวส.5331010072คมกฤช ธีระแนวเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
550. ปวส.5331010073 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
551. ปวส.5331010076ณัฐพล แดงแม่พูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
552. ปวส.5331010078ณัฐวุฒิ มิลหล้าเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
553. ปวส.5331010079ธีระวุฒิ ไพรสนธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
554. ปวส.5331010081นพดล คำลำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
555. ปวส.5331010082นริศรา ยินดีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
556. ปวส.5331010083นวพงษ์ บานบู่เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
557. ปวส.5331010084ภาณุพงษ์ ม่วงรักเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
558. ปวส.5331010085มรกต วงค์แหวนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
559. ปวส.5331010086รังสรรค์ แก้วซ้อนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
560. ปวส.5331010087วัลลภ สุขมูลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
561. ปวส.5331010088เสกสิทธิ์ ช่วยบุญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
562. ปวส.5331010089อนุกุล ทองทัพเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
563. ปวส.5331010090อนุพนธ์ เชื้อประเสริฐเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
564. ปวส.5331010091กิตติพันธ์ วงศ์อินทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
565. ปวส.5331010092เจษฎา ผากิมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
566. ปวส.5331010093ชัยศิริ มะลิวงษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
567. ปวส.5331010094ไชยา ศรีบุรินทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
568. ปวส.5331010095ณัฐพงศ์ แปงขาวเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
569. ปวส.5331010096ธนวัฒน์ ผากิมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
570. ปวส.5331010097ธนัสศิลป์ คุณศิลปเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
571. ปวส.5331010098นกุลกฤษ ทาต่อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
572. ปวส.5331010099ประณพ น้อยทันเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
573. ปวส.5331010101พรศักดิ์ จำปารัตน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
574. ปวส.5331010104ลิขิต เชียงรสเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
575. ปวส.5331010105วรกฤต พ่วงเนียมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
576. ปวส.5331010106วัชระ ทำความชอบเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
577. ปวส.5331010107วีระยุทธ เทียนฟักเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
578. ปวส.5331010108วุฒิชัย แก้วคำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
579. ปวส.5331010109สมเดช มงคลเสถียรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
580. ปวส.5331010110สมพร ทองศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
581. ปวส.5331010112อธิวัฒน์ แก้วบ้านฝายเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
582. ปวส.5331010113เอกพันธุ์ พวงศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
583. ปวส.5331010115กฤษณะ สุภาใจเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
584. ปวส.5331010118ชัยวัฒน์ เยาวราเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
585. ปวส.5331010120ณัฐพงศ์ นะเนตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
586. ปวส.5331010122นเรง ดีประเสริฐเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
587. ปวส.5331010123นำชัย จรทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
588. ปวส.5331010126พลกฤษณ์ สิทธิอักษรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
589. ปวส.5331010127ภูเบศ แร่กุลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
590. ปวส.5331010128ยุทธจักร โต๊ะมาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
591. ปวส.5331010129วชิรพงษ์ จวนอาจเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
592. ปวส.5331010130วราวุฒ ขวาขันเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
593. ปวส.5331010132วัชระ รุนลาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
594. ปวส.5331010133สุวิชาญ บุญหนุนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
595. ปวส.5331010134เสกสรร สุดใจเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
596. ปวส.5331010135อภิสิทธิ์ สีมาอิ้งเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
597. ปวส.5331010137อาวุธ ทองจันทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
598. ปวส.5331010178วัชรศักดิ์ แซ่ลิ้มเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
599. ปวส.5331010479ธีระชัย หลวงนันท์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
600. ปวส.5331010482อภิวัฒน์ เหล่าหอมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
601. ปวส.5331020139กฤษฎา น้อยบุตรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
602. ปวส.5331020140กัมพล คงคุตเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
603. ปวส.5331020141กู้เกียรติ ยอดต่อเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
604. ปวส.5331020142เกษมสุข ศรีมอญเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
605. ปวส.5331020143จักรกฤษณ์ ตักเตือนเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
606. ปวส.5331020144เฉลิมชัย จุ้ยสีแก้วเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
607. ปวส.5331020145เฉลิมพล จุ้ยสีแก้วเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
608. ปวส.5331020146ชวลิต หลักทองเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
609. ปวส.5331020147นรินทร แก้วทองเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
610. ปวส.5331020148นัฐพงศ์ ยากองโคเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
611. ปวส.5331020149นิติพล รักวัดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
612. ปวส.5331020150พงษ์ภักดิ์ จันแตงเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
613. ปวส.5331020151พิพัฒน์ นิลรัตน์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
614. ปวส.5331020152ภูดิศ อชิรเมธากุลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
615. ปวส.5331020153ระพีพัฒน์ แหน่งฮวบเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
616. ปวส.5331020154รัฐพล รินสารเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
617. ปวส.5331020156วิศรุต เพชรนาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
618. ปวส.5331020157ศราวุฒิ ขำหรุ่นเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
619. ปวส.5331020158สรพงศ์ จันคุ้มเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
620. ปวส.5331020159สิทธินันท์ จงรักเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
621. ปวส.5331020160สุมิตรชัย แสนมั่นเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
622. ปวส.5331020163เกรียงไกร ศรีวีระเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
623. ปวส.5331020164โกศล อยู่จุ้ยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
624. ปวส.5331020165ไกรวุฒิ อินจันทร์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
625. ปวส.5331020166คมกฤษ เอี่ยมงิ้วงามเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
626. ปวส.5331020167ชัยณรงค์ ป้องคำเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
627. ปวส.5331020168ชัยภักดิ์ พิพิธภักดีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
628. ปวส.5331020169โชคชัย อุ่นเมืองเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
629. ปวส.5331020170ธีระพงษ์ คนดีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
630. ปวส.5331020172นัยนเรศ สุทาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
631. ปวส.5331020173บุญนาค จันทรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
632. ปวส.5331020174พิสิทธิ์ วงษ์ชัยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
633. ปวส.5331020175ยุทธนา เกิดมีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
634. ปวส.5331020176เรืองศิลป์ ครบกลางเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
635. ปวส.5331020177วุฒิชัย จันทร์ฤทธิ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
636. ปวส.5331020178ศรัณยู จันต๊ะแฝกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
637. ปวส.5331020180อนันต์ ทาวิเศษเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
638. ปวส.5331020181อนิรุตติ์ ทาแท้เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
639. ปวส.5331020182อโนชา ขุนอินทร์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
640. ปวส.5331020183อุดร เพชร์สุขเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
641. ปวส.5331020184เอกพันธ์ แก้วสอาดเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
642. ปวส.5331020185เอกพันธ์ เชื้อประเสริฐเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
643. ปวส.5331020186กัมปนาท เมืองนันท์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
644. ปวส.5331020187ไกรสร เลิศจันทร์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
645. ปวส.5331020189ชลธี บุญเลิศเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
646. ปวส.5331020190ณัฐกร บุญศรีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
647. ปวส.5331020191ธงชัย สังข์หอมเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
648. ปวส.5331020192ธงรบ แจ้งกระจ่างเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
649. ปวส.5331020193นเรศ แผ้วเกษมเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
650. ปวส.5331020194นัฐพล มณีแกมเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
651. ปวส.5331020195นัฐพล วงษ์กันหาเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
652. ปวส.5331020196นิพนธ์ มยุรีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
653. ปวส.5331020197บัณฑิต คำด้วงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
654. ปวส.5331020198ประสิทธิ์ ปัญญาเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
655. ปวส.5331020199วัชระ บุญธูปเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
656. ปวส.5331020200วิฑูรย์ ทองดีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
657. ปวส.5331020201วิทยา ศรีนวลอินทร์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
658. ปวส.5331020202วุฒิชัย นันตาเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
659. ปวส.5331020203ศตวรรษ แก้วผัดเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
660. ปวส.5331020204สิทธิชัย ยอดถาเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
661. ปวส.5331020205อาณัติ ตุกวุ่นเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
662. ปวส.5331020206เกรียงศักดิ์ เอี่ยมสอาดเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
663. ปวส.5331020207ฐาปกรณ์ ชัยยาเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
664. ปวส.5331020209ธานี ขำดีเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
665. ปวส.5331020210เธียรชัย รอดมั่นเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
666. ปวส.5331020211นัฐวิทย์ คำด้วงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
667. ปวส.5331020212พงศ์พัฒน์ แตงแก้วเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
668. ปวส.5331020213พลวัฒน์ เพ็งคงเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
669. ปวส.5331020214พีระพล เงินทองเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
670. ปวส.5331020215ยุทธนา แสนมั่นเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
671. ปวส.5331020216วิชชุพงษ์ อุ่นภาเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
672. ปวส.5331020219สงคราม มั่นเมืองเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
673. ปวส.5331020220สถาพร วังวลสินธุ์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
674. ปวส.5331020221สุรชัย ตักเตือนเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
675. ปวส.5331020222อนันต์ ปินนอเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
676. ปวส.5331020223อภิสิทธิ์ โทนสังข์อินทร์เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
677. ปวส.5331020224อำพล ใจพิยะเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
678. ปวส.5331020225เอกลักษณ์ เรือนคำเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 
679. ปวส.5331030227กิตติ โคตรทาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
680. ปวส.5331030228กิตติศักดิ์ โปยขุนทดเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
681. ปวส.5331030229จตุพล แคล้วมากเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
682. ปวส.5331030230จักรกฤษ แจ้งเพิ่มเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
683. ปวส.5331030231เจนณรงค์ รุจิเลิศเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
684. ปวส.5331030232ฉลอม ปอสวัสดิ์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
685. ปวส.5331030233ชัยยา หมื่นเครื่องเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
686. ปวส.5331030234ณัฐวุฒิ มีต่อมเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
687. ปวส.5331030235ดนัย เพ็งถาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
688. ปวส.5331030237นฤเบศร์ ฮวดบุตรเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
689. ปวส.5331030239ปรัชญา สีชมพูเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
690. ปวส.5331030240พลธรัตน์ สารเจริญเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
691. ปวส.5331030241ไพรสน เรือนอินทร์เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
692. ปวส.5331030243มนัส ศรีนวลแก้วเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
693. ปวส.5331030245วิรัตน์ หมวกตินเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
694. ปวส.5331030246วีรยุทธ กกหนุนเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
695. ปวส.5331030247ศักดิ์ดา คำแดงเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
696. ปวส.5331030248สถาพร สมเพชเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
697. ปวส.5331030249สันติ อ่อนนิ่มเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
698. ปวส.5331030250สิทธิชัย จันทาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
699. ปวส.5331030252อนุภาพ พุ่มมั่นเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
700. ปวส.5331030253อานนท์ พรมจุ้ยเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
701. ปวส.5331030254เอกพันธ์ เพ็ชรเอี่ยมเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
702. ปวส.5331040255กนก สุยะตาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
703. ปวส.5331040256กฤษณะ ม่วงเมืองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
704. ปวส.5331040257จักราวุธ ยาดีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
705. ปวส.5331040258จักรี ณลีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
706. ปวส.5331040259ชัยภักดิ์ วงค์เมืองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
707. ปวส.5331040260ชินกรณ์ กันใจมาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
708. ปวส.5331040261ณัฐพงศ์ แก้วบางทรายไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
709. ปวส.5331040262ธิติพงษ์ มณีสาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
710. ปวส.5331040263ธีรวุฒิ ชูเชื้อไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
711. ปวส.5331040266นิรุตต์ ทับทิมศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
712. ปวส.5331040267พนาวุธ เรือนคุ้มไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
713. ปวส.5331040268วรชัย ทองอ่อนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
714. ปวส.5331040269วันชัย อิ่มกระจ่างไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
715. ปวส.5331040270วุฒิชัย ปันแอไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
716. ปวส.5331040271สุทธิเลิศ มิ่งเทศไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
717. ปวส.5331040272อธิวัฒน์ คำเงินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
718. ปวส.5331040273อนันต์ อินจำนงค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
719. ปวส.5331040275อรรถสิทธิ์ น้อยเสมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
720. ปวส.5331040276กรกฎ ศรีวิชัยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
721. ปวส.5331040277ขจรศักดิ์ โพธิ์ศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
722. ปวส.5331040278คุณากร ปินจันทร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
723. ปวส.5331040279ชัชวาลย์ นาคพี่น้องไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
724. ปวส.5331040280ณรงค์ศักดิ์ รินสารไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
725. ปวส.5331040281ธวัชชัย พันแพงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
726. ปวส.5331040282นนทชัย มงคลเสถียรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
727. ปวส.5331040284นัฐวุฒิ สวนสอนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
728. ปวส.5331040285นำพล คำเงินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
729. ปวส.5331040286ประเสริฐ ทะนะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
730. ปวส.5331040287ปิยะ ไทยปัจจุบันไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
731. ปวส.5331040288พงศกร ชูใสไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
732. ปวส.5331040289วัชระพงษ์ เตจ๊ะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
733. ปวส.5331040290สิทธิพงษ์ อาจทวีกุลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
734. ปวส.5331040291สุทธิพงษ์ เชื้อเถื่อนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
735. ปวส.5331040292สุรศักดิ์ สิงห์ลอไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
736. ปวส.5331040293โสภณ มะตันไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
737. ปวส.5331040295อรรถกรณ์ วิงวาทไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
738. ปวส.5331040296อุเทน ดีอุดมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
739. ปวส.5331040297กฤษณะ สอนแววไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
740. ปวส.5331040298กล้าณรงค์ บุญพรมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
741. ปวส.5331040301เชี่ยวชาญ ขิงหอมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
742. ปวส.5331040302ณัฐนันท์ บุญเติมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
743. ปวส.5331040303ทวีศักดิ์ วังวิเศษไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
744. ปวส.5331040306นพดล จันจีดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
745. ปวส.5331040307ประโลม แก้วกุลศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
746. ปวส.5331040308ปราโมทย์ กองกวยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
747. ปวส.5331040309พิทักษ์ รอดจันไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
748. ปวส.5331040310พีระพงษ์ มูลจันทร์ทรงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
749. ปวส.5331040311พีระยุทธ ปัญญาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
750. ปวส.5331040312ภาณุพงศ์ จงบริบูรณ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
751. ปวส.5331040313วรวิทย์ มะโนคำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
752. ปวส.5331040314ศิวนนท์ แหยมคงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
753. ปวส.5331040315ศุภมิตร มูลอุดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
754. ปวส.5331040316สิทธิพล อ้นมอยไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
755. ปวส.5331040317อรรถพล อยู่นุชไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
756. ปวส.5331040318กรกต ฝักฝ่ายไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
757. ปวส.5331040319เกรียงไกร เผือกจินะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
758. ปวส.5331040320จตุภูมิ คำดำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
759. ปวส.5331040321จักรกฤษณ์ ดีมาสู่ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
760. ปวส.5331040322เฉลิมพล สอนอินไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
761. ปวส.5331040323ชัชวาลย์ ศรีวิจิตรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
762. ปวส.5331040324ชัยสิทธิ์ เนตรสุวรรณ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
763. ปวส.5331040325ณัฐพงศ์ ศรีมงคลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
764. ปวส.5331040326ณัฐวุฒิ เรืองศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
765. ปวส.5331040327ทวีศักดิ์ ทับทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
766. ปวส.5331040328ธนิต ทิมเที่ยงไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
767. ปวส.5331040329ธรรมชาติ ใจคำสืบไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
768. ปวส.5331040332ภุชงค์ มานุ่มไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
769. ปวส.5331040333วรวรรณ จันทร์น้ำท่วมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
770. ปวส.5331040334วัชรพงษ์ อ้นทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
771. ปวส.5331040335ศราวุฒิ จ่าเหม็งไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
772. ปวส.5331040336สิทธิโชค ทองแตมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
773. ปวส.5331040337สุรัช เสาหล้าไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
774. ปวส.5331040338อรรถพล ใจยศไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
775. ปวส.5331050339จักรพันธ์ วอนเจียมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
776. ปวส.5331050340จารุวัฒน์ แหยมคงอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
777. ปวส.5331050341เจษฎา สุขดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
778. ปวส.5331050342ชัยณรงค์ อยู่สุขอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
779. ปวส.5331050343ชาญณรงค์ แก้ววงษ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
780. ปวส.5331050345ณัฐกิจ ทองอยู่อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
781. ปวส.5331050346ทวีศักดิ์ แก้วเปี้ยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
782. ปวส.5331050347ธวัชชัย การินตาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
783. ปวส.5331050348นันทการ วงษ์ภักดีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
784. ปวส.5331050349พีระสันต์ วันแก้วอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
785. ปวส.5331050350มารุต สังข์อุไรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
786. ปวส.5331050351โยธิน แก่งอินอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
787. ปวส.5331050352วชิรวิชญ์ บัวกลิ่นอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
788. ปวส.5331050353ศิริพัฒน์ สุริยะวงค์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
789. ปวส.5331050355สาธิต สกุณีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
790. ปวส.5331050356สายสรรค์ จันทร์ไสวอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
791. ปวส.5331050357สุภาพ จันทร์โฉมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
792. ปวส.5331050358อรรถชัย จันทร์สว่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
793. ปวส.5331050359อานนท์ สอนทิมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
794. ปวส.5331050361กิตตินันท์ จันทร์กวีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
795. ปวส.5331050362กิติศักดิ์ วิยะอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
796. ปวส.5331050363จักรธร อุ่นเจริญอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
797. ปวส.5331050364เจษฎา โยธาธรอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
798. ปวส.5331050365ทศพร สำรีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
799. ปวส.5331050366นพดล ศรีสุขอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
800. ปวส.5331050367ภัทรพันธ์ จันทร์สูงอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
801. ปวส.5331050368มารุต ลังก้าอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
802. ปวส.5331050369วรวุฒิ เทียนนาคอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
803. ปวส.5331050370วราวุฒิ เทียนนาคอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
804. ปวส.5331050371วัชระ แว่นคำอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
805. ปวส.5331050374สมหวัง กำเหมาะอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
806. ปวส.5331050376สุริยา อ่อนคงทิมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
807. ปวส.5331050377อดิเรก สอยตาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
808. ปวส.5331050378อนุชิต เหลือหลายอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
809. ปวส.5331050379อนุสรณ์ ศรีคำม้วนอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
810. ปวส.5331050380อรรถพล อักษรไชยอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
811. ปวส.5331050381เกริกฤทธิ์ เปลาเลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
812. ปวส.5331050383ชรินทร์ ระโสอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
813. ปวส.5331050384ณัฐพงษ์ บัวหลวงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
814. ปวส.5331050385นฤนาท สังข์กลิ่นหอมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
815. ปวส.5331050386นัชชา จั่นเอี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
816. ปวส.5331050387พงษ์ชนะ เกตุชูอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
817. ปวส.5331050388มยุรี จันทร์สุขอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
818. ปวส.5331050389วัชรินทร์ ศรีนวนแตงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
819. ปวส.5331050392อนุสรณ์ คำสีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
820. ปวส.5331050393อภิชาติ ปานยิ้มอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
821. ปวส.5331050394อานันต์ น้อยเทพอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
822. ปวส.5331050396จริยา นาปล้องอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
823. ปวส.5331050397เจริญ ดวงตาอ่อนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
824. ปวส.5331050398เจษฎา พิมพ์น้อยอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
825. ปวส.5331050402ชัยมงคล ถิ่นบางอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
826. ปวส.5331050403ชัยวัฒน์ กรศุภกุลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
827. ปวส.5331050404ณรงค์ อ่อนนิ่มอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
828. ปวส.5331050406นพรัตน์ นพดลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
829. ปวส.5331050411วัลลพ งามสอาดอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
830. ปวส.5331050413ศตวรรษ สุริยาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
831. ปวส.5331050414สนธยา ก่ำจีนอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
832. ปวส.5331050415 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
833. ปวส.5331050416สมศักดิ์ พรมช้างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
834. ปวส.5331050417สุชาดา พันธุ์สะโมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
835. ปวส.5331050418อนุชา รักงามอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
836. ปวส.5331060433 การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง 
837. ปวส.5331060434กิตติศักดิ์ เฉลิมสุขการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
838. ปวส.5331060435ชัยณรงค์ พัดชาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
839. ปวส.5331060436ชัยณรงค์ กลิ่นพินิจการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
840. ปวส.5331060437ณัฐพงศ์ จันทิการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
841. ปวส.5331060438ทวีศักดิ์ หรรษอุดมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
842. ปวส.5331060439เศษฐวุฒิ เชยทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
843. ปวส.5331060440ธนา ทิมเที่ยงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
844. ปวส.5331060441ธันทวัฒน์ สุขแสงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
845. ปวส.5331060444ปิยะ ชุ่มเย็นการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
846. ปวส.5331060445พงษธร พ่วงญาติการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
847. ปวส.5331060446รุจีรัตน์ ด้วงวาดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
848. ปวส.5331060447วัชราภรณ์ ทั่งมั่งมีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
849. ปวส.5331060449วิทวัฒน์ สุดจิตรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
850. ปวส.5331060450วิบูลย์ ชมเชยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
851. ปวส.5331060451วุฒิชัย นันชมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
852. ปวส.5331060452สราวุธ พุฒลาการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
853. ปวส.5331060453สิทธิพร รัตน์เพ็ชรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
854. ปวส.5331060454อดิศรา หาญสุจริตกุลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
855. ปวส.5331060455กฤษดา สุวรรณรอดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
856. ปวส.5331060456ไกรศร มาโม้การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
857. ปวส.5331060457จักรวาล มาอุ่นการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
858. ปวส.5331060458ชิดชัย จันทร์เกษมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
859. ปวส.5331060459ฐาปนา พลเอี่ยมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
860. ปวส.5331060460ณรงค์ฉัตร บำรุงรสการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
861. ปวส.5331060461ณัชชา ดีบุญการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
862. ปวส.5331060462ณัฐพงศ์ เทียนไชยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
863. ปวส.5331060463ทศพล อยู่บางการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
864. ปวส.5331060464ธนกร รัศมีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
865. ปวส.5331060465ธีรวัฒน์ พรวนศิริการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
866. ปวส.5331060466นพดล จ้อยกลิ่นการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
867. ปวส.5331060467นฤเบศร์ ต่ายพักตร์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
868. ปวส.5331060468ปฐมพงศ์ จันทรการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
869. ปวส.5331060469 การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง 
870. ปวส.5331060470พลวัฒน์ จันทร์อ่อนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
871. ปวส.5331060472สิทธิ ชูชัยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
872. ปวส.5331060473สิทธิเดช ไหวคิดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
873. ปวส.5331060474สุทิวัส บุญทะวงศ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
874. ปวส.5331060475อภิญญา นวลศรีใสการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
875. ปวส.5331060476อัฐชัย ศิริคำใสการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
876. ปวส.5331060483กฤตเมธ เขี้ยวแก้วการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
877. ปวส.5331060485บุญมี ทับขำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
878. ปวส.5331060486วิเพิน สุขผดุงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
879. ปวส.5331060487พินิตย์ นิคมขำการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
880. ปวส.5331060488ลม ห้อยพูนการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
881. ปวส.5331060489อานน นาคแจ่มการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
882. ปวส.5331060490บุญเสริม ไชยกาลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
883. ปวส.5331060491ธาตรี ตั้งตระกูลการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
884. ปวส.5331060492วิมลรัตน์ เลี้ยงประเสริฐการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
885. ปวส.5331060493กรุง เลี้ยงประเสริฐการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
886. ปวส.5331270419กฤช ครุธแก้วเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
887. ปวส.5331270420ชรินทร์ อินทร์จักร์เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
888. ปวส.5331270421ชลธิต อยู่ไกลเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
889. ปวส.5331270422ณัฐพนธ์ อยู่ยิ่งเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
890. ปวส.5331270423ธีระพงษ์ มีมิ่งเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
891. ปวส.5331270424ธีรยุทธ บุญหวาเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
892. ปวส.5331270425เนตรนภา คำแหวนเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
893. ปวส.5331270426พรสินี อยู่นาคเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
894. ปวส.5331270427เรวัตร สังคงเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
895. ปวส.5331270429สุริยภาส ภูมราดีเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
896. ปวส.5331270430แสงตะวัน สิงห์หาญเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 
897. ปวส.5331270431อนุชา เหรียญทองเมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์