รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวส.5332040001กัลยา ขันเขียวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
2. ปวส.5332040002จริยา ยอดตาคำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
3. ปวส.5332040003ดรุณี โดมไพรวัลย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
4. ปวส.5332040004ชนาธิป กันทิยาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
5. ปวส.5332040005ชานนท์ วงค์แก้วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
6. ปวส.5332040006สุธินันท์ คมสันคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
7. ปวส.5332040008กรรณิการ์ ดวงดาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
8. ปวส.5332040011รัฏฏิญาภรณ์ คำนุชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
9. ปวส.5335010001ปาริชาติ ทาบุตรเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
10. ปวส.5335010002วันวิสา เกื้อกูลเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
11. ปวส.5335010003วิพา มะโนบุตรเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
12. ปวส.5335010004กำพล อุ่นถิ่นเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
13. ปวส.5335010005จอมแก่น วงค์นันท์ไชยเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
14. ปวส.5335010006ไชโย มะโนเนืองเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
15. ปวส.5335010007วรวุฒิ ท้าวบุญญาภินิกุลเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
16. ปวส.5335010008วศิน แสนย่างเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
17. ปวส.5335010009วีรยุทธ ยาอุดเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
18. ปวส.5335010010เศกศรัณย์ หางศรเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
19. ปวส.5335010012สุริยา ทารินเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
20. ปวส.5335010013สุวิทย์ ดอกหอมเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
21. ปวส.5335010014สุวิทย์ พันธุลิเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
22. ปวส.5335010015กนกพร คำปินันท์เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
23. ปวส.5335010016มันทนา อุ่นถิ่นเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
24. ปวส.5335010017แสงระวี เสนาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
25. ปวส.5335010018อัมไพรทิพย์ อุ่นถิ่นเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
26. ปวส.5335010019กิตติธัช สุขเกษมเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
27. ปวส.5335010020ทวี อุ่นถิ่นเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
28. ปวส.5335010021ทิวา เถาวัลย์เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
29. ปวส.5335010022ธงชัย อุ่นถิ่นเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
30. ปวส.5335010023ธวัชชัย อุ่นถิ่นเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
31. ปวส.5335010024ธีรนัย สระทองพูลเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
32. ปวส.5335010025ธีระศักดิ์ ชากันดีเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
33. ปวส.5335010026ปิยะพงศ์ เพิ่มบุญญาพงศ์เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
34. ปวส.5335010027พงศ์พิสุทธิ์ ธรรมสรางกูรเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
35. ปวส.5335010028มานิตย์ พรมคำปาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
36. ปวส.5335010029สุรชัย อุ่นถิ่นเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
37. ปวส.5335010031อรรถพล เตชะกาศเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
38. ปวส.5335010033อานนท์ ทองไหลเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
39. ปวส.5335010034ปฐพี ระลึกเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
40. ปวส.5335010035จรินทร จิตปัญโญเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
41. ปวส.5335010036ชัยพร แก้วกุลศรีเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
42. ปวส.5335010037ชานนท์ พันธุ์ศรีเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
43. ปวส.5335010038ตฤน แก้วรวมเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
44. ปวส.5335010039ธนกร อรรถพลภูษิตเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
45. ปวส.5335010040นริศ งามแสงเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
46. ปวส.5335010041นิรุตย์ แคล้ววังชัยเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
47. ปวส.5335010042บุญสนอง เจษฎาวุฒิเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
48. ปวส.5335010043ประมวล แคะนาคเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
49. ปวส.5335010044ปิติพงษ์ เพียรพากเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
50. ปวส.5335010045ปิยะพัทธ์ คชปัญญาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
51. ปวส.5335010046พิทยุตม์ สุทธการเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
52. ปวส.5335010047ยันติ ธรรมชาติพิทักษ์เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
53. ปวส.5335010048รัตนชัย ทิพย์ถาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
54. ปวส.5335010049ฤทธิชัย ใจแหลมเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
55. ปวส.5335010050วีรวัฒน์ มุงมาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
56. ปวส.5335010051วีระพงษ์ ป้องคำสิงห์เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
57. ปวส.5335010052หัฏฐกร ศรีสุขเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
58. ปวส.5335010053อัครเดช วงศ์เทพเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
59. ปวส.5335010054ลลิตา ศรสายสุวรรณเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
60. ปวส.5335010055วันวิสาข์ คงนภาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
61. ปวส.5335010056สุชีรา ชุมแวงวาปีเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
62. ปวส.5335010057อรวรรณ บุญมากเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
63. ปวส.5335010060คมกฤช แสนพลมาตร์เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
64. ปวส.5335010061คำอ่อง อินทร์พรมเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
65. ปวส.5335010062จีระศักดิ์ เป้ามั่งเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
66. ปวส.5335010063ณชพงศ์ มุมสุขเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
67. ปวส.5335010064ดนุพล สีหมอกเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
68. ปวส.5335010065ธนวัฒน์ ดวงชมภูเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
69. ปวส.5335010066ธวัชชัย น้อยนิตย์เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
70. ปวส.5335010067ไทยฟะ แซ่จางเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
71. ปวส.5335010068บรรเจิด ปัญญาลาภสกุลเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
72. ปวส.5335010069บรรยง ศิลธรรมเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
73. ปวส.5335010070พงศกร ศรีธรรมราชเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
74. ปวส.5335010072พัฒนพงษ์ คำเฟืองเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
75. ปวส.5335010073พิศชนะ ผลทับทิมเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
76. ปวส.5335010075ศรัณยู บุญเกิดเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
77. ปวส.5335010076สมชัย ทองขาวเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
78. ปวส.5335010077สุดสาย ประสาททองเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
79. ปวส.5335010078สุวิทย์ ฝั้นหลีเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
80. ปวส.5335010079อนุชิต สีฉายเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
81. ปวส.5335010080เอกราช งามสวยเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
82. ปวส.5335010081แคทรียา กาวีวนเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
83. ปวส.5335010082ถนอมขวัญ เหนียวแน่นเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
84. ปวส.5335010083ภรณ์รัตน์ สร้อยสนเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
85. ปวส.5335010084รัตน์สุดา ยอดสร้อยเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
86. ปวส.5335010085สุรีรัตน์ ธิมาเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
87. ปวส.5335050002ถนอมศักดิ์ วิลัยรัตน์ช่างกลเกษตร ช่างกลเกษตร 
88. ปวส.5335050003นฤเบศ ขันทะรักษาช่างกลเกษตร ช่างกลเกษตร 
89. ปวส.5335050004พนมรุ่ง กาศเจริญช่างกลเกษตร ช่างกลเกษตร 
90. ปวส.5335050005ภาณุเดช วรรณคำช่างกลเกษตร ช่างกลเกษตร 
91. ปวส.5335050006ศตวรรษ สามารถช่างกลเกษตร ช่างกลเกษตร 
92. ปวส.5335050008ชัยวัฒน์ เมืองก้อนช่างกลเกษตร ช่างกลเกษตร