รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวช.5221010001ประพันธ์ หนูทองเครื่องกล ยานยนต? 
2. ปวช.5221010003กัมพล แกว่นเขตรการณ์เครื่องกล ยานยนต? 
3. ปวช.5221010005รุ่งเพชร รัศมีเครื่องกล ยานยนต? 
4. ปวช.5221010008สัภยา สุวรรณโอสถเครื่องกล ยานยนต? 
5. ปวช.5221010009สันติ เกิดดีเครื่องกล ยานยนต? 
6. ปวช.5221010011อภิชัย วรโพธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
7. ปวช.5221010012สุวัฒนา เขียวเขตรเครื่องกล ยานยนต? 
8. ปวช.5221010014จีรวัฒน์ ภาษีเครื่องกล ยานยนต? 
9. ปวช.5221010015สุรชาติ ดาราโพธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
10. ปวช.5221010018วิสิษฏ์ สายแววเครื่องกล ยานยนต? 
11. ปวช.5221010019สุรศักดิ์ สุขพลเครื่องกล ยานยนต? 
12. ปวช.5221010020สุธิวา เพชรรัตน์เครื่องกล ยานยนต? 
13. ปวช.5221010021คมกฤช เถายะเครื่องกล ยานยนต? 
14. ปวช.5221010023นิโรจน์ โพธิพระรสเครื่องกล ยานยนต? 
15. ปวช.5221010024ธีรพล อบเชยเครื่องกล ยานยนต? 
16. ปวช.5221010025อานนท์ เปรมเสถียรเครื่องกล ยานยนต? 
17. ปวช.5221010026ธนกิจ นวกุลเครื่องกล ยานยนต? 
18. ปวช.5221010027ภัทรดนัย อินทสิทธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
19. ปวช.5221010028มานัส สมมิตรเครื่องกล ยานยนต? 
20. ปวช.5221010032ศุภนิมิต เกิดเกตุเครื่องกล ยานยนต? 
21. ปวช.5221010033สุวินัย โพธิ์ย้อยเครื่องกล ยานยนต? 
22. ปวช.5221010034จักรกฤต ชมชาติเครื่องกล ยานยนต? 
23. ปวช.5221010036สามารถ บัวบานเครื่องกล ยานยนต? 
24. ปวช.5221010037บริพัตร ศรีบันเทาเครื่องกล ยานยนต? 
25. ปวช.5221010038กิตติศักดิ์ หนุนทรัพย์เครื่องกล ยานยนต? 
26. ปวช.5221010039ภาณุพงศ์ วงค์ศักดิ์เครื่องกล ยานยนต? 
27. ปวช.5221010041จักรกฤษณ์ พรามวิชัยเครื่องกล ยานยนต? 
28. ปวช.5221010042สันติ ทองคำขาวเครื่องกล ยานยนต? 
29. ปวช.5221010043พงศ์ภัค เกลี้ยงไธสงเครื่องกล ยานยนต? 
30. ปวช.5221010045ชัยณรงค์ คำภาเครื่องกล ยานยนต? 
31. ปวช.5221010046ณัฎฐากร กิตติวรกาลเครื่องกล ยานยนต? 
32. ปวช.5221010048บี ว่องวิกย์การณ์เครื่องกล ยานยนต? 
33. ปวช.5221010049ทศพร โพธิ์งามเครื่องกล ยานยนต? 
34. ปวช.5221010050ศรราม เสมียนหร่ายเครื่องกล ยานยนต? 
35. ปวช.5221010051กนกพล สายแววเครื่องกล ยานยนต? 
36. ปวช.5221010053บัญญัติ รองทองเครื่องกล ยานยนต? 
37. ปวช.5221010057อภิชัย ประสิทธิกสิกรเครื่องกล ยานยนต? 
38. ปวช.5221010062ชัยพร สีม่วงเครื่องกล ยานยนต? 
39. ปวช.5221010064ธนวัฒน์ เฮงหิรัญญวงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
40. ปวช.5221010066สุรชัย จันทร์ศรีเครื่องกล ยานยนต? 
41. ปวช.5221010069ปิยะนันท์ งามขำเครื่องกล ยานยนต? 
42. ปวช.5221010071ณรงค์ศักดิ์ มั่นคงเครื่องกล ยานยนต? 
43. ปวช.5221010072กิตติศักดิ์ เคลือคำเครื่องกล ยานยนต? 
44. ปวช.5221010074ณัฐพล เจนธัญกรรมเครื่องกล ยานยนต? 
45. ปวช.5221010075รุ่งสยาม รัตนชัยเครื่องกล ยานยนต? 
46. ปวช.5221010077ณัฐวุฒิ สุพรรณ์เครื่องกล ยานยนต? 
47. ปวช.5221010078ชาตรี โภชนาเครื่องกล ยานยนต? 
48. ปวช.5221010079ยงยุทธ พูลพันธ์เครื่องกล ยานยนต? 
49. ปวช.5221010080สมภพ จ้อยเจริญเครื่องกล ยานยนต? 
50. ปวช.5221010082สมคิด คาวีเครื่องกล ยานยนต? 
51. ปวช.5221010083นิทัศน์ จุฬมุสิกเครื่องกล ยานยนต? 
52. ปวช.5221010084สงกรานต์ แข็งธัญญกิจเครื่องกล ยานยนต? 
53. ปวช.5221010085กิตติศักดิ์ เชื้ออภัยเครื่องกล ยานยนต? 
54. ปวช.5221010087ณรงค์ฤทธิ์ ช่างทองเครื่องกล ยานยนต? 
55. ปวช.5221010089พนิตพร กิตติพงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
56. ปวช.5221010090สิริชัย พรมพุทธเครื่องกล ยานยนต? 
57. ปวช.5221010091สิทธิชัย โห้ธัญการเครื่องกล ยานยนต? 
58. ปวช.5221010092นเรนทร์ สวัสดีเครื่องกล ยานยนต? 
59. ปวช.5221010093พงษ์พันธ์ ไวเชิงค้าเครื่องกล ยานยนต? 
60. ปวช.5221010097ณฐวรรษ ขันยอดเครื่องกล ยานยนต? 
61. ปวช.5221010098ภาณุพงศ์ ขาวหอมเครื่องกล ยานยนต? 
62. ปวช.5221010099ทัศไนย ชวดเปียเครื่องกล ยานยนต? 
63. ปวช.5221010105ประดิพัทธ์ แตงโมเครื่องกล ยานยนต? 
64. ปวช.5221010107ชูศักดิ์ มั่นคงเครื่องกล ยานยนต? 
65. ปวช.5221010108สิทธิชัย ทองสาเครื่องกล ยานยนต? 
66. ปวช.5221010109วรวิทย์ กันภัยเพื่อนเครื่องกล ยานยนต? 
67. ปวช.5221010110วิทวัส สารสุวรรณ์เครื่องกล ยานยนต? 
68. ปวช.5221010111สรายุทธ พิมแสงเครื่องกล ยานยนต? 
69. ปวช.5221010112อิศราวงศ์ จั่นเจริญเครื่องกล ยานยนต? 
70. ปวช.5221010114สกล ดีเลิศเครื่องกล ยานยนต? 
71. ปวช.5221010115ยุทธวัฒน์ เกิดบุญมาเครื่องกล ยานยนต? 
72. ปวช.5221010116ไกรสร ไวธัญญการเครื่องกล ยานยนต? 
73. ปวช.5221010117บุญฤทธิ์ บุญมากเครื่องกล ยานยนต? 
74. ปวช.5221010118วชิราพล ประสาทสิทธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
75. ปวช.5221010119กรกช สุขเอี่ยมเครื่องกล ยานยนต? 
76. ปวช.5221010120ไพรัตน์ สมพงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
77. ปวช.5221010124ปริญญา ประสาทสิทธิ์เครื่องกล ยานยนต? 
78. ปวช.5221010125เอกชัย เรืองสงครามเครื่องกล ยานยนต? 
79. ปวช.5221010126กิตติคุณ ชาญชัยกรรมเครื่องกล ยานยนต? 
80. ปวช.5221010127สายสว่าง ไวธัญญการเครื่องกล ยานยนต? 
81. ปวช.5221010128ประกาศิต บุญสมัครเครื่องกล ยานยนต? 
82. ปวช.5221010129สุรพงษ์ อินทร์ศรีเครื่องกล ยานยนต? 
83. ปวช.5221010130ธนวัฒน์ พันธวาวงษ์เครื่องกล ยานยนต? 
84. ปวช.5221010131ภานุวัฒน์ เปรมจิตต์เครื่องกล ยานยนต? 
85. ปวช.5221010132ธีรพล บุญเกิดเครื่องกล ยานยนต? 
86. ปวช.5221010133อนันต์ แก้วสาเครื่องกล ยานยนต? 
87. ปวช.5221020002จิรยุทธ พูลเรือนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
88. ปวช.5221020003ประกาศิต บุญเงินเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
89. ปวช.5221020006วันชัย บุญโนนแต้เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
90. ปวช.5221020007ธีรภัทร สุวรรณไพรัตน์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
91. ปวช.5221020008ฐาปกรณ์ แก้วเทวีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
92. ปวช.5221020009อิทธิพล แห้วเพ็ชรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
93. ปวช.5221020012เชิดพงศ์ นาควิสุทธิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
94. ปวช.5221020013วันเฉลิม มลฑาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
95. ปวช.5221020016อาทิตย์ ทองแพงเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
96. ปวช.5221020017วัชรพงค์ ทิมโตเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
97. ปวช.5221020018พงษ์ศักดิ์ วิมาลีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
98. ปวช.5221020022สุรศักดิ์ คะมีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
99. ปวช.5221020023ชูเกียรติ ดวงดาวเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
100. ปวช.5221020024สันติ ดีโคกน้อยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
101. ปวช.5221020026วัชระ วัฒนกิจเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
102. ปวช.5221020028พรเทพ บุญทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
103. ปวช.5221020029พีรวัฒน์ งามอยู่เจริญเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
104. ปวช.5221020030ภาณุวิชญ์ คำนิลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
105. ปวช.5221020032จารุพงษ์ รักสิการเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
106. ปวช.5221020033จิรายุทธ บุญอาจเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
107. ปวช.5221020035สันติสุข ทวีกสิกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
108. ปวช.5221020037พงศกร หาแก้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
109. ปวช.5221020038เอกพันธ์ รอดโพธิ์ทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
110. ปวช.5221020039สุรเชษฐ์ ดาราโพธิ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
111. ปวช.5221020040พิธิวัฒน์ วัฒนานุพงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
112. ปวช.5221020041ทิพรัตน์ อนุสรณ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
113. ปวช.5221020042สุธิน พันธ์หงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
114. ปวช.5221020045เฉลิมชัย เหล่ากสิการเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
115. ปวช.5221020046โชคพิทักษ์ สุขสอนเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
116. ปวช.5221020048ทักษ์ดนัย ม่วงแป้นเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
117. ปวช.5221020052ศราวุธ หินแก้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
118. ปวช.5221020053พีรพัฒน์ คลุ่ยทองเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
119. ปวช.5221020054อภิรักษ์ ละวงษ์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
120. ปวช.5221020055จักรกฤษณ์ เที่ยงพนมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
121. ปวช.5221020058วรพล บินชัยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
122. ปวช.5221020059เกล้า วัฒนวิกย์กรรม์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
123. ปวช.5221020060ภัทรพงศ์ ทูลมาลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
124. ปวช.5221020062วัชระ ผุดผ่องเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
125. ปวช.5221020063อภิสิทธิ์ สุพลจิตรเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
126. ปวช.5221020064ธิเบศร์ วงศ์ศรีแก้วเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
127. ปวช.5221020067เจษฎา พะจุไทยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
128. ปวช.5221020070สมพงษ์ พวงสมบัติเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
129. ปวช.5221020072กานต์ จงเฉลิมไพบูลย์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
130. ปวช.5221020073ชโลทร โพเนยเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
131. ปวช.5221020076โสภณวิชญ์ บริกุลเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
132. ปวช.5221020077มารุตพงศ์ สุขเอมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
133. ปวช.5221020080ประภัส หวังสุขเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
134. ปวช.5221020082ธนวัฒน์ พักแพรกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
135. ปวช.5221020083พงศธร เกียรตินัยธนิตเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
136. ปวช.5221020084ดนุพล นารถนนท์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
137. ปวช.5221020085บุญฤทธิ์ พยัคมากเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
138. ปวช.5221020087มิตรชัย ฉวีจันทร์เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 
139. ปวช.5221030001วินัย แข็งเขตกิจโลหะการ เชื่อมโลหะ 
140. ปวช.5221030002ธวัชชัย สมทรัพย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
141. ปวช.5221030003นที ไพรสิงห์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
142. ปวช.5221030004วุฒิชัย โภชนาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
143. ปวช.5221030006รุ่งโรจน์ แช่มเดชโลหะการ เชื่อมโลหะ 
144. ปวช.5221030009คมกริช สุขนุ่นโลหะการ เชื่อมโลหะ 
145. ปวช.5221030010สมชาย เกษมวัฒนาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
146. ปวช.5221030011สิทธา เสตพงษ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
147. ปวช.5221030012ธีรภัทร จรรยากุลโลหะการ เชื่อมโลหะ 
148. ปวช.5221030013สุเทพ คลุ่ยทองโลหะการ เชื่อมโลหะ 
149. ปวช.5221030014สุริยะ สนิทม่วงโลหะการ เชื่อมโลหะ 
150. ปวช.5221030016นิรันดร์ สัมพันธุ์อภัยโลหะการ เชื่อมโลหะ 
151. ปวช.5221030019ธำรง สุขสังวาลย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
152. ปวช.5221030021อมรเทพ กันจินะโลหะการ เชื่อมโลหะ 
153. ปวช.5221030022อัครพล ตามพระหัตถ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
154. ปวช.5221030024วิโรจน์ วันกิจโลหะการ เชื่อมโลหะ 
155. ปวช.5221030026สันติสุข แย้มสะอาดโลหะการ เชื่อมโลหะ 
156. ปวช.5221030032พิชิต ศรีวันนาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
157. ปวช.5221030035ทศพร กสิการโลหะการ เชื่อมโลหะ 
158. ปวช.5221030038เกียรติศักดิ์ แจงทนงโลหะการ เชื่อมโลหะ 
159. ปวช.5221030040วันเฉลิม โพธิยาโลหะการ เชื่อมโลหะ 
160. ปวช.5221030041ศราวุธ แก่นหยวกโลหะการ เชื่อมโลหะ 
161. ปวช.5221030045พลากร ฤทธิ์ทองโลหะการ เชื่อมโลหะ 
162. ปวช.5221030046เสฏฐาวิทย์ คันธมาตย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
163. ปวช.5221030053โรจน์จะนะ เพ็ญเขตรวิทย์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
164. ปวช.5221030054ประคัลภ์ จันทรังษ์โลหะการ เชื่อมโลหะ 
165. ปวช.5221030062ภรภัทร สุขประเสริฐโลหะการ เชื่อมโลหะ 
166. ปวช.5221040001อุกฤษฎ์ แสงรัศมีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
167. ปวช.5221040003ประสิทธิชัย วิวัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
168. ปวช.5221040004สุรสีห์ ราชจินดาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
169. ปวช.5221040005พีรณัฐ อินพรหมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
170. ปวช.5221040006ภานุพัฒน์ เกษมุติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
171. ปวช.5221040007ศุภนิมิต พูลศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
172. ปวช.5221040008อัษฎายุธ ฉลาดธัญกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
173. ปวช.5221040009รวิภาส พรหมศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
174. ปวช.5221040010ชาญวิทย์ วิศิษฎ์รุ่งเรืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
175. ปวช.5221040011ชัชวาล นวกุลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
176. ปวช.5221040013อภินันท์ แพ่งกลิ่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
177. ปวช.5221040014ธีระพล ปิ่นกุมภีร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
178. ปวช.5221040018สรภพ นาราดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
179. ปวช.5221040019วัชรชัย จักร์แก้วไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
180. ปวช.5221040020ณัฐวุฒิ ศรีเจริญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
181. ปวช.5221040022ศุภกิจ วันทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
182. ปวช.5221040024กิตติศักดิ์ อินทสิทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
183. ปวช.5221040025นรินทร์ มาประสพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
184. ปวช.5221040028จักรกฤษณ์ เกตุเหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
185. ปวช.5221040034วิโรจน์ เถี่ยวสูงเนินไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
186. ปวช.5221040036สุทัศน์ สุขจันทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
187. ปวช.5221040037อุทัย พิมพ์ศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
188. ปวช.5221040039จักรกฤษณ์ เหล่ากสิกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
189. ปวช.5221040040ภานุเดช ทองแบนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
190. ปวช.5221040042ชัยโย ศรีดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
191. ปวช.5221040043กนกพล ทิพยรักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
192. ปวช.5221040045ปรวัต แป้นพยอมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
193. ปวช.5221040047รัฐพล เอนกหิรัญไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
194. ปวช.5221040048ณัฐพล สร้อยสนธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
195. ปวช.5221040049ธันยวัฒน์ บุญมากไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
196. ปวช.5221040052สิทธิกร ภูผาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
197. ปวช.5221040054อรรถพล สกุลพราหมณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
198. ปวช.5221040060พรเทพ แดงชอบกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
199. ปวช.5221040061ธีรวุฒิ บุญมาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
200. ปวช.5221040062ยุภา พรมบุตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
201. ปวช.5221040064พีระพงศ์ ชมชื่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
202. ปวช.5221040065อธิวัฒน์ ทองยิ้มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
203. ปวช.5221040066ดนัย นุ่มทองคำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
204. ปวช.5221040067สุพล ประสิทธิ์เขตรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
205. ปวช.5221040068ธนากร ตังชัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
206. ปวช.5221040074ณัฐพงษ์ ฤกษ์สมจิตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
207. ปวช.5221040075ภาณุวัฒน์ รอดนวลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
208. ปวช.5221040077เดชา อนุสรประชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
209. ปวช.5221040079ณรงค์ พูลจิตต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
210. ปวช.5221040081ธนวันต์ วัดเกลี้ยวพงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 
211. ปวช.5221040083สันทัด น้ำดอกไม้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
212. ปวช.5221040084สุกิจ สินเธาว์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
213. ปวช.5221040085ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ศรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
214. ปวช.5221040086วัชระ มยุเรศไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
215. ปวช.5221040087จักรกฤษณ์ ศรีงามไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
216. ปวช.5221040088อนุวัฒน์ อ่ำทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
217. ปวช.5221040089สุริยา น้อยเอี่ยมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
218. ปวช.5221040091นิพนธ์ หนูสำเภาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
219. ปวช.5221040092พูลศักดิ์ ประสิทธิเกตกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
220. ปวช.5221040093วรสิทธิ์ พลบูรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
221. ปวช.5221040094สุธวัช พูลสุขเสริมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
222. ปวช.5221040096สมพร เชื้อเขตรกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
223. ปวช.5221040097วสันต์ กบกลางดอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
224. ปวช.5221040098ชนินทร์ เจนสาริกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
225. ปวช.5221040099เกียรติศักดิ์ อัตถะมาลาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
226. ปวช.5221040100ณรงค์ศักดิ์ ทองชื่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
227. ปวช.5221040101ธุทธ์ คณะฤทธิ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
228. ปวช.5221040102สุนิสา พุดตานทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
229. ปวช.5221040103จรูญ ปานเปรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
230. ปวช.5221040104ศิริศักดิ์ พลเศษไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
231. ปวช.5221040105อรรถวิทย์ สุวรรณกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
232. ปวช.5221040106สิทธิศักดิ์ ชลาศิรศัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
233. ปวช.5221040107รังสิมันต์ อาจณรงค์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
234. ปวช.5221040108ชัยมงคล ดีเทียนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
235. ปวช.5221040109ศุภณัฐ หงษ์สาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
236. ปวช.5221040110อดิศร จันทร์อินทร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
237. ปวช.5221040111สถาพร ศิริรัตน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
238. ปวช.5221040113ชัยฤทธิ์ อัมรนันท์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
239. ปวช.5221040114อดิศักดิ์ จันทร์จินดาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
240. ปวช.5221040116อดิศักดิ์ ครุธพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
241. ปวช.5221040117สรสิช สกุลสอนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
242. ปวช.5221040118เกียรติศักดิ์ ดินแดงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
243. ปวช.5221040120อภิชาติ จิตประเสริฐไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
244. ปวช.5221040123กฤษฎา บุตรม้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
245. ปวช.5221040124ชุติพนธ์ อ่ำเพ็ชรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
246. ปวช.5221040127รังสิมนต์ ข่อยนุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
247. ปวช.5221040129วีระ ดีดสีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
248. ปวช.5221040130คฑาวุธ พิลาใหม่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
249. ปวช.5221040131นพรัตน์ บุญกองตาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
250. ปวช.5221040133เจตจำนง คันทะวังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
251. ปวช.5221040134อภิสิทธิ์ แก้วแดงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
252. ปวช.5221040137ดรัณภพ อยู่พุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
253. ปวช.5221040140อำพล พัฒโนทัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
254. ปวช.5221040141เทพมงคล อวบอ่อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
255. ปวช.5221040143สุภรัช พัฒโนทัยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
256. ปวช.5221040144สุรชัย ทับวัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
257. ปวช.5221040147พชร พงษ์จำปาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
258. ปวช.5221040148อุทิศ สีดาทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
259. ปวช.5221040149อรัญ ครุฑธานุวัฒน์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
260. ปวช.5221040150สุวินัย อินทร์เอมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
261. ปวช.5221040152อภิเดช ครุธพันธ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
262. ปวช.5221040153วิบูลย์ ปินโกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
263. ปวช.5221040154พชร ไวกสิกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
264. ปวช.5221040156สรชัช สะอาดทองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
265. ปวช.5221040157ธรรมนูญ เก่งสาริกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
266. ปวช.5221040158สิทธิโชค ปวงรักษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
267. ปวช.5221040159สมชาย เสาวรัจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
268. ปวช.5221040161วชิระ สดุดีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
269. ปวช.5221040162สาธิต โภชนาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
270. ปวช.5221040163ธเนศ ชูดวงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
271. ปวช.5221040164ธานี บำรุงวงษ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
272. ปวช.5221060003วรากร ดรน้อยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
273. ปวช.5221060007วชิระ สว่างจิตร์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
274. ปวช.5221060012วสันต์ จงการไถการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
275. ปวช.5221060020อภิเชษฐ์ เสริมสุขต่อการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
276. ปวช.5221060021วรงค์ จุ้ยดอนกลอยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
277. ปวช.5221060029ศุภชัย เจนธัญกรรมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
278. ปวช.5221060034อัษฎา ธุหาการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
279. ปวช.5221060035ธนโชติ สายเพ็ชร์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
280. ปวช.5221060036ยุทธนา พงษ์เกษตรการณ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
281. ปวช.5221060037เพชร ศรีปลื้มการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
282. ปวช.5221060040สัมพันธ์ เปรมจิตรการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
283. ปวช.5221060042ปริญญา จันทฤกษ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
284. ปวช.5221060044นราธิป ปาลวัฒน์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
285. ปวช.5221060046กิตติพันธ์ คมเขียวการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
286. ปวช.5221060047นพดล เสวกวิหารีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
287. ปวช.5221060051จุรพล จันทีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
288. ปวช.5221060052รัฐศิลป์ สุปันนุชการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
289. ปวช.5221060053พีระ เทพศรีการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
290. ปวช.5221060054วุฒิชัย สะเกษวิทย์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
291. ปวช.5221060058ศุภชัย เจนทันการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
292. ปวช.5221060059เกรียงไกร กันเกษการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
293. ปวช.5221060060เอกพันธุ์ ชำนิเขตการณ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
294. ปวช.5221060062ยุทธนา นาคพันธ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
295. ปวช.5221060063วีรภัทร อ่ำดอนกลอยการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
296. ปวช.5221060064กิตติศักดิ์ กิตติพงษ์การก่อสร้าง ก่อสร้าง 
297. ปวช.5221060071สัณหธรรม ทวีกิจการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
298. ปวช.5221060076จิรภัทร เมทินีมงคลการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
299. ปวช.5221060078นัฐพงษ์ เรืองคำการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
300. ปวช.5221060081มนตรี คลุ่ยทองการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
301. ปวช.5221060082จักรกฤษณ์ ธัญญกรรมการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
302. ปวช.5221060083ชานนท์ เทศพานิชการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
303. ปวช.5221060085รักษ์อุทัย ราชแผนการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
304. ปวช.5221060086นพรัตน์ อ่วมสุขการก่อสร้าง ก่อสร้าง 
305. ปวช.5222010001ทิพย์สุดา ฉวีจันทร์พณิชยการ การขาย 
306. ปวช.5222010003ฐิติพร จบศรีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
307. ปวช.5222010004นิปัทม์ จงเกษกรณ์พณิชยการ การบัญชี 
308. ปวช.5222010007พิมพิไลย ว่องกสิกรรมพณิชยการ การเลขานุการ 
309. ปวช.5222010008สุริยัน สนิทม่วงพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
310. ปวช.5222010009ปานเนตร วิลัยพรรณพณิชยการ การบัญชี 
311. ปวช.5222010010ธัญญา แย้มประยงค์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
312. ปวช.5222010011ศิริวรรณ บัวสำลีพณิชยการ การบัญชี 
313. ปวช.5222010012อรัญญา กาสาพณิชยการ การเลขานุการ 
314. ปวช.5222010015ชนม์นิภา ขุมเพ็ชรพณิชยการ การบัญชี 
315. ปวช.5222010016ปาริฉัตร เพิ่มเขตกรรมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
316. ปวช.5222010017อุบล พรมอยู่พณิชยการ การขาย 
317. ปวช.5222010019สุภาพร วรรณดีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
318. ปวช.5222010020สุชานาถ ว่องวิการพณิชยการ การบัญชี 
319. ปวช.5222010021จันทร์จิรา อนันตวงษ์พณิชยการ การบัญชี 
320. ปวช.5222010022ปาริฉัตร บิณฑวิหคพณิชยการ การบัญชี 
321. ปวช.5222010024กาญจนา บำรุงชาติพณิชยการ การบัญชี 
322. ปวช.5222010025ขนิษฐา กมุทชาติพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
323. ปวช.5222010026จุฑามาศ เอี่ยมโอษฐพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
324. ปวช.5222010027นัยนา ว่องกสิกรรมพณิชยการ การเลขานุการ 
325. ปวช.5222010028สุดารัตน์ เทียมดำพณิชยการ การบัญชี 
326. ปวช.5222010030สุธรรมา จัดเขตกรณ์พณิชยการ การบัญชี 
327. ปวช.5222010032ปรางวิไล ไชยสมบัติพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
328. ปวช.5222010033สุภาพร ภาคโพธิ์พณิชยการ การบัญชี 
329. ปวช.5222010034สุธินันท์ หอมหวลพณิชยการ การบัญชี 
330. ปวช.5222010035พิมพร น้อยพญาพณิชยการ การบัญชี 
331. ปวช.5222010036หทัยทิพย์ กลั่นการไถพณิชยการ การบัญชี 
332. ปวช.5222010041อาทิตยา กลั้วคำทรายพณิชยการ การบัญชี 
333. ปวช.5222010045เพชรลัดดา ชมฤทธิ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
334. ปวช.5222010050สมธิดา พัดสาริกรณ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
335. ปวช.5222010056ธิดารัตน์ สุดชีแสงพณิชยการ การบัญชี 
336. ปวช.5222010058โสภา จำปาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
337. ปวช.5222010059ฐิติมา กล้าการขายพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
338. ปวช.5222010060กชกร เผ่าพันธ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
339. ปวช.5222010070เจนจิรา เชี่ยวธัญกรรมพณิชยการ การบัญชี 
340. ปวช.5222010072จันทิมา สงวนศักดิ์พณิชยการ การเลขานุการ 
341. ปวช.5222010075สุปรียา เคลือนุตยางกูรพณิชยการ การบัญชี 
342. ปวช.5222010076สุภาวดี เกษมพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
343. ปวช.5222010077จักรพงษ์ จูงวงษ์สุขพณิชยการ การขาย 
344. ปวช.5222010082ชลิตา มหาคันธ์พณิชยการ การขาย 
345. ปวช.5222010084ทัศนีย์วรรณ ใบกุพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
346. ปวช.5222010085ภีรวัฒน์ ปานศิลาพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
347. ปวช.5222010086สุธามาส สุขกระโทกพณิชยการ การขาย 
348. ปวช.5222010087น้ำผึ้ง ลอยสงเคราะห์พณิชยการ การขาย 
349. ปวช.5222010090สุพัตรา แย้มสอาดพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
350. ปวช.5222010091ณรงค์ฤทธิ์ พงษ์เกษตรการณ์พณิชยการ การขาย 
351. ปวช.5222010092พัชรา คำมีพณิชยการ การบัญชี 
352. ปวช.5222010093ศิรินันท์ พัดดำพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
353. ปวช.5222010094สุพัชรี แสงเพชรพณิชยการ การบัญชี 
354. ปวช.5222010095ปราณปริยา หลานวงศ์พณิชยการ การบัญชี 
355. ปวช.5222010096วรรณิศา จำนงค์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
356. ปวช.5222010098รุ่งรัตน์ กสิการพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
357. ปวช.5222010100จิรารัตน์ พูลก๋งพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
358. ปวช.5222010104วรรณวิสา บางทองพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
359. ปวช.5222010105กิติยา สอนโตพณิชยการ การบัญชี 
360. ปวช.5222010106ศศิประภา จำแนกพณิชยการ การบัญชี 
361. ปวช.5222010108เนตรนภา พิมพ์อุบลพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
362. ปวช.5222010110รัตนาภรณ์ กลายสุขพณิชยการ การขาย 
363. ปวช.5222010113ปัทมวรรณ มนัสตรงพณิชยการ การบัญชี 
364. ปวช.5222010114สุริวรรณ เหล่าอินทร์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
365. ปวช.5222010115ปัทมาภรณ์ บุญคงพณิชยการ การบัญชี 
366. ปวช.5222010118เสาวลักษณ์ อารีภักดิ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
367. ปวช.5222010124นฤมล ชมสนธ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
368. ปวช.5222010125ลลิตา อยู่สิงห์พณิชยการ การเลขานุการ 
369. ปวช.5222010126จิรณัฐ ไตรภาคพณิชยการ การขาย 
370. ปวช.5222010128ชลธิชา เกตุแคพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
371. ปวช.5222010129สุนิสา วงษ์กระแสพณิชยการ การบัญชี 
372. ปวช.5222010130กัญจน์รัตน์ แจ่มรัศมีพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
373. ปวช.5222010131กนกพร รงค์ทองพณิชยการ การขาย 
374. ปวช.5222010134ดวงอมร นพคุณพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
375. ปวช.5222010135กนกพร อำภาพณิชยการ การบัญชี 
376. ปวช.5222010136ชลิตา จำเนียรพลพณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
377. ปวส.5331010001กรกฏ กัลชาญพันธุ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
378. ปวส.5331010002กิตติพงษ์ เจตน์กสิกิจเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
379. ปวส.5331010003เจษฎา สืบสายจันทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
380. ปวส.5331010004ทศพร บัวศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
381. ปวส.5331010005ธนพงษ์ บัวกลั่นเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
382. ปวส.5331010006พิเชษฐ์ พินทองเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
383. ปวส.5331010007พลวัฒน์ จันทร์ฉนวนเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
384. ปวส.5331010008วีระพงษ์ ดวงจิตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
385. ปวส.5331010009วาที ศรีมงคลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
386. ปวส.5331010010ศราวุธ คงพันธ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
387. ปวส.5331010011ศตวรรษ เปสูงเนินเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
388. ปวส.5331010012สนธยา หนูสำเภาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
389. ปวส.5331010013สาธิต ศิริธรรมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
390. ปวส.5331010014เสกสรร โตวิวัฒน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
391. ปวส.5331010015อดิศร มีศรีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
392. ปวส.5331010016เอกพันธ์ เสือน้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
393. ปวส.5331010017เจษฎา บุญอินทร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
394. ปวส.5331010018ไชยวัฒน์ แป้นน้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
395. ปวส.5331010019ทินกร เสือเขียวเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
396. ปวส.5331010020ธีรวัฒน์ ทองปิ่นเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
397. ปวส.5331010021ธณัฐชัย จันทร์กรณ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
398. ปวส.5331010022บุญเฉลิม โพธิ์วิเศษเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
399. ปวส.5331010023พงศ์สิทธิ์ มั่นคงเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
400. ปวส.5331010025มงคล อ่วมต่ายเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
401. ปวส.5331010026มงคลชัย กลายสุขเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
402. ปวส.5331010027สุรชัย บุญธรรมเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
403. ปวส.5331010028สมพร ขำเนตรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
404. ปวส.5331010029อรรถพล อัมรนันท์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
405. ปวส.5331010030อดิศักดิ์ ฉิมอ้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
406. ปวส.5331010031อดิศร เหมือนโพธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
407. ปวส.5331010032อรรถพล บุญมากเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
408. ปวส.5331010034กังวาล สุระภีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
409. ปวส.5331010036จรัญ ไตรยงค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
410. ปวส.5331010038ณัฐพล สีวันนาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
411. ปวส.5331010039เดชา ทองบุญเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
412. ปวส.5331010040ธีระพล บุญนิลเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
413. ปวส.5331010041ธีรศานต์ โอสุคนธ์ทิพย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
414. ปวส.5331010042นิมิตร สกุลวงค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
415. ปวส.5331010043วันชัย หงษ์น้อยเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
416. ปวส.5331010044วีระ แจ้งถิ่นป่าเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
417. ปวส.5331010045สงกรานต์ แก่นหยวกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
418. ปวส.5331010046สิงหา ทองเย็นเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
419. ปวส.5331010047อานันท์ เรืองฤทธิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
420. ปวส.5331010050ฉัตรชัย พูลสวัสดิ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
421. ปวส.5331010051ทศพร พันธ์เกษกรณ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
422. ปวส.5331010052ทศพร เอี่ยมภิรมย์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
423. ปวส.5331010053ธีรศักดิ์ เกิดสรรค์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
424. ปวส.5331010054ธเนตย์ บัวสำลีเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
425. ปวส.5331010055ธวัชชัย แห้วเพ็ชรเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
426. ปวส.5331010056นิรุตติ์ มัณฑกเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
427. ปวส.5331010057นัฐวุฒิ วงษ์เวชเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
428. ปวส.5331010058วัลลภ วันทะวงษ์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
429. ปวส.5331010059สัตยา ไชยยนต์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
430. ปวส.5331010060สุเมธ ไทยขำเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
431. ปวส.5331010063สราวุธ แก้วการไร่เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
432. ปวส.5331010065สุทธิไกร พยัคมากเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
433. ปวส.5331010066สุรัตน์ สาโรจน์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
434. ปวส.5331010067ธวัช ชะนะจิตต์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
435. ปวส.5331010068นิพัฒน์ เรืองวงษ์งามเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
436. ปวส.5331010069ธีระยุทธ แห้วเพ็ชร์เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
437. ปวส.5331020001กิตติ แสงหัวช้างเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
438. ปวส.5331020002คุณากร สายแววเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
439. ปวส.5331020003ชนินทร์ ศรีษะเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
440. ปวส.5331020006ธนชัย โพธิศรีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
441. ปวส.5331020007ธวัชชัย จินตนาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
442. ปวส.5331020011วีระพงษ์ วงษ์รักษ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
443. ปวส.5331020012สุชาติ สิทธิการนาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
444. ปวส.5331020013สรไกร ว่องเขตรการณ์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
445. ปวส.5331020014สุทธิ เมฆฉายเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
446. ปวส.5331020015อดิศร ทวีทรัพย์นวกุลเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
447. ปวส.5331020016อภิวัฒน์ นุ่มงามเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
448. ปวส.5331020017จิตวิสุทธิ์ สุกรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
449. ปวส.5331020018ชาญวิทย์ อภิชาตยานนท์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
450. ปวส.5331020019ณัฐพงศ์ หว่างพรมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
451. ปวส.5331020021ทรงศักดิ์ เรืองมาลัยเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
452. ปวส.5331020022พรเพ็ชร บุญธรรมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
453. ปวส.5331020025 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
454. ปวส.5331020026สรายุธ เคลือนุตยางกูรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
455. ปวส.5331020027โสภณ นิลเพ็ชร์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
456. ปวส.5331020028สันติ เริงเขตรกรรมเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
457. ปวส.5331020029อดิเรก นพรัตน์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
458. ปวส.5331020031ชัยวัฒน์ ถาวรเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
459. ปวส.5331020032ทนงศักดิ์ รัศมีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
460. ปวส.5331020033บัญชาวุฒิ รุ่งเรืองเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
461. ปวส.5331020034ทีฆายุ เพียรไม่คลายเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
462. ปวส.5331020037วีระพงษ์ เอี่ยมมาเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
463. ปวส.5331020038สยาม สุขสุวานนท์เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
464. ปวส.5331020039สัณชัย พูลพุกยี่เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
465. ปวส.5331020040อาจณรงค์ สังข์ทองเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
466. ปวส.5331020041อัครพล พิลึกเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
467. ปวส.5331020042อดิศักดิ์ โหมดเทศเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
468. ปวส.5331020043พฤกษาชัย เพ็ชร์วรีเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
469. ปวส.5331020044สิทธิศักดิ์ ดอกดินเทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 
470. ปวส.5331030001กมล ปั้นแตงเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
471. ปวส.5331030002กำพล ชื่นใจเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
472. ปวส.5331030004ฉัตรชัย เกิดสุวรรณเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
473. ปวส.5331030005ณัฐพงศ์ ชูทองเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
474. ปวส.5331030006สกลนรา ทามาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
475. ปวส.5331030007ศิริชัย จั่นเอี่ยมเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
476. ปวส.5331030008อวยชัย วีระสะเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
477. ปวส.5331030009สันติ หัสแดงเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
478. ปวส.5331030010พิชญาพงศ์ พรหมมาเทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
479. ปวส.5331040001กิตติพันธุ์ ยิ้มกล่ำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
480. ปวส.5331040002กิติพงษ์ แจ่มศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
481. ปวส.5331040003กนกพล รัตนะไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
482. ปวส.5331040004เชฏฐพร คงคาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
483. ปวส.5331040005ศิริศักดิ์ บุตรดาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
484. ปวส.5331040006ธีรพงษ์ บุญเพ็ชร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
485. ปวส.5331040007พงษ์ชัย ไพยเสนไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
486. ปวส.5331040008พลพิสิฐ ฮวบสวรรค์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
487. ปวส.5331040009ภาคภูมิ สุวรรณศรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
488. ปวส.5331040010รอน ลือเสือไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
489. ปวส.5331040011รชฎวรวรรณ แฉ่งกองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
490. ปวส.5331040012วีระชัย ศรีเมืองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
491. ปวส.5331040013ศิริพงษ์ ทรงรัตน์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
492. ปวส.5331040014สรศักดิ์ แจ้งใบไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
493. ปวส.5331040015เอกคณิต สุราเลิศไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
494. ปวส.5331040016อภิสิทธิ์ มงคลศิริไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
495. ปวส.5331040017อนุชา แก้วเทวีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
496. ปวส.5331040018อาทิตย์ ดีอ่ำไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
497. ปวส.5331040019กรกฎ ศรีเจริญไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
498. ปวส.5331040020ชยภาส สมัครการค้าไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
499. ปวส.5331040021ณัฐวัตร กลมเกลียวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
500. ปวส.5331040022ทศพร นาคพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
501. ปวส.5331040024ธีรเดช กรศิริไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
502. ปวส.5331040025ธัชชัย บัวบาลไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
503. ปวส.5331040026ธีรภัทร์ กอบธัญกิจไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
504. ปวส.5331040027นิคม น้อยนาคไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
505. ปวส.5331040029ยุทธพล บุญมีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
506. ปวส.5331040032ศิวานนท์ คงยอดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
507. ปวส.5331040033ศักรินทร์ ภิรมนัดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
508. ปวส.5331040036อำนาจ แก้วแกมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
509. ปวส.5331040037กฤษณะ อินทสิทธิ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
510. ปวส.5331040038กาวิน แห้วเพ็ชรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
511. ปวส.5331040039คทาวุธ เวชสำเภาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
512. ปวส.5331040040จตุพร แห้วเพ็ชรไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
513. ปวส.5331040041ธนันท์ สาหร่ายทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
514. ปวส.5331040042นฤเบศร์ กระสินธุ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
515. ปวส.5331040043พิชัย เหล่าเขตรกิจไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
516. ปวส.5331040044พิเชษฐ ไผ่ปานไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
517. ปวส.5331040046วิชิต เขม้นกสิกรรมไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
518. ปวส.5331040047ศุภชัย คงเขียวไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
519. ปวส.5331040048สาธิต วงศ์ษารัฐไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
520. ปวส.5331040050สายชล ไวธัญญการไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
521. ปวส.5331040052อิทธิศักดิ์ เหมือนทองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
522. ปวส.5331040053อัครวัฒน์ ศรีไชยเมืองไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
523. ปวส.5331040054อดิศร สมันกสิวิทย์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
524. ปวส.5331040055ชัยรัตน์ ประทุมชาติไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
525. ปวส.5331040056ทิวากร แทนรอดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
526. ปวส.5331040058วัฒนพล วินัยพานิชไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
527. ปวส.5331040059วิรัช กิมิพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
528. ปวส.5331040061ณพพง โพธิ์ศรีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
529. ปวส.5331040062อุทิศ สีสดไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
530. ปวส.5331040064ภาคภูมิ ยะสุทธิตาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
531. ปวส.5331040065ทองดี พุมมาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
532. ปวส.5331040067สรพงษ์ สิทธิอินทร์ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
533. ปวส.5331040069พงศ์ธร รัตนาไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
534. ปวส.5331040070มงคล กฤษณะโสภีไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 
535. ปวส.5331050001เกรียงไกร ปาเต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
536. ปวส.5331050002ชัยณรงค์ ปัตเตนังอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
537. ปวส.5331050003ณัฐกิตต์ โพธิ์ขวางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
538. ปวส.5331050004ณัฐวุฒิ ทองแดงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
539. ปวส.5331050005นพพล เฟื้อแก้วอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
540. ปวส.5331050006นิรุตต์ สงฆ์โนนเหล็กอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
541. ปวส.5331050007บุญอนันต์ จันทนาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
542. ปวส.5331050008บุญญฤทธิ์ โกสุมาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
543. ปวส.5331050009ปฎิพัทธ์ เรียงครุธอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
544. ปวส.5331050010ภูเบศร์ สมัครการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
545. ปวส.5331050011ภาณุพงษ์ เรือนภู่อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
546. ปวส.5331050012วีระพงศ์ แกล้วเขตการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
547. ปวส.5331050013วิภาส ชื่นเรืองอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
548. ปวส.5331050014วสันต์ชัย บุญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
549. ปวส.5331050015สุริยา มากวงษ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
550. ปวส.5331050016เอก มณีเทศอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
551. ปวส.5331050017อโณทัย ณรงค์มีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
552. ปวส.5331050020จรรยาพร ทองทิพยรัตน์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
553. ปวส.5331050021เฉลิมกร เจนทันอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
554. ปวส.5331050023พันธ์เทพ ว่องกสิกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
555. ปวส.5331050024ภานุพงศ์ อัยกูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
556. ปวส.5331050025สุธินี มณีชัยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
557. ปวส.5331050026ศุภชัย หนูคำอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
558. ปวส.5331050027ศาศวัต พูลศรีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
559. ปวส.5331050028สุทธินันท์ แก้วนิ่มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
560. ปวส.5331050030สราวุฒิ บรรเทิงจิตต์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
561. ปวส.5331050031สถาพร กุลทองอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
562. ปวส.5331050033อานนท์ เหล่ารอดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
563. ปวส.5331050034กฤษดา โตเลิศอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
564. ปวส.5331050036ฉัตรชัย มากุลอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
565. ปวส.5331050037ชยากร จันทรฤกษ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
566. ปวส.5331050038ชาตรี ศรีวรษาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
567. ปวส.5331050039ชยุตฆ์ ไตรศรีวิรัตน์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
568. ปวส.5331050040ณัฐวุฒิ ดีภาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
569. ปวส.5331050041ณัฐวุฒิ แสงโยธาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
570. ปวส.5331050043นพพล เรืองวงษ์งามอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
571. ปวส.5331050045พีรพงษ์ คล้ายปานอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
572. ปวส.5331050046พิพัฒน์ สายเพ็ชรอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
573. ปวส.5331050047มิตรชัย สิทธิศักดิ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
574. ปวส.5331050048วิษณุ ก้อนนาคอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
575. ปวส.5331050049สายป่าน ไขแสงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
576. ปวส.5331050050สมยศ กุลเกตุอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
577. ปวส.5331050051สิทธิโชค สุภาพรอดอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
578. ปวส.5331050052อนุวัตร ใหม่จันทร์ดีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
579. ปวส.5331050053อัมเรศ อารีภักดิ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
580. ปวส.5331050054สุวรรณ แจ่มแสงอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
581. ปวส.5331050055กอล์ฟ วงษ์กระแสร์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
582. ปวส.5331050056สาธิต โชติกะคามอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
583. ปวส.5331050057อดิเรก กาศธัญกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
584. ปวส.5331050058ศรัณยู ใบเงินอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
585. ปวส.5331050059กิตติพงษ์ ภู่ทองอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
586. ปวส.5331050060ธีรพงศ์ กิมิพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
587. ปวส.5331050061ธเนศ ขันการขายอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
588. ปวส.5331050062สิทธิชัย สิงห์สมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
589. ปวส.5331050063ภาณุพันธ์ ประสิทธิเขตรวิทย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
590. ปวส.5331050064วิทยา ศรีขาวอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
591. ปวส.5331060002ชัยมงคล สีสดการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
592. ปวส.5331060003ชัยชนะ หนองคายการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
593. ปวส.5331060005เทพนิมิต วาศยศการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
594. ปวส.5331060006ประกาศิต ยังนึกการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
595. ปวส.5331060008ภุชงค์ แสงรัศมีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
596. ปวส.5331060011ศุภชัย เต่าทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
597. ปวส.5331060012ศิวกร โพธิ์งามการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
598. ปวส.5331060013สุรศักดิ์ เนียมนาคการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
599. ปวส.5331060014สาธิต สิงห์ทองการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
600. ปวส.5331060015สุกัญญา จันทฤกษ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
601. ปวส.5331060016อุทัย วงษ์รักษ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
602. ปวส.5331060017อำพร พ่วงไทยการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
603. ปวส.5331060018สมสุข พร้อมเพรียงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
604. ปวส.5331060019กิตติพงษ์ หลากสุขถมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
605. ปวส.5331060020ภูวดล โกฎเกตุการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
606. ปวส.5331060021วรณัฐ วิชัยรัตน์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
607. ปวส.5331060022ทวีศักดิ์ ทองเปรมการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
608. ปวส.5331060024อภิวัฒน์ แก้วมณีการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
609. ปวส.5331060025สุภัทรา สีแตงการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
610. ปวส.5331060026ชโลม แกล้วกสิกิจการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
611. ปวส.5331060027วินัย ปาจิตร์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
612. ปวส.5331060028สิทธิโชค อินต๊ะปานการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
613. ปวส.5331060029เลิศสกุล แรงเขตการณ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
614. ปวส.5331060030นิติกร สถิตพงษ์การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
615. ปวส.5331060032เดชา คำปล้องการก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง 
616. ปวส.5332010001นิภาพร พุ่มพงษ์การบัญชี การบัญชี 
617. ปวส.5332010002นิภา สะอาดการบัญชี การบัญชี 
618. ปวส.5332010003กาญจนา เจริญธัญญกรณ์การบัญชี การบัญชี 
619. ปวส.5332010004กมลเนตร ยะไข่การบัญชี การบัญชี 
620. ปวส.5332010005จินดา ภู่จันทร์การบัญชี การบัญชี 
621. ปวส.5332010006ฉันทนา หอมจันทร์การบัญชี การบัญชี 
622. ปวส.5332010007ชาลินี ชาญธัญกรรมการบัญชี การบัญชี 
623. ปวส.5332010008จันทรัพย์ พิมพ์หล่อการบัญชี การบัญชี 
624. ปวส.5332010010นัดดาพร แซ่อึ้งการบัญชี การบัญชี 
625. ปวส.5332010011นิภากร ทีปะลาการบัญชี การบัญชี 
626. ปวส.5332010012ประภัสสรา นาคพันธ์การบัญชี การบัญชี 
627. ปวส.5332010014เพ็ญนภา แสงทองย้อยการบัญชี การบัญชี 
628. ปวส.5332010015รุ่งนภา เฮงสิการบัญชี การบัญชี 
629. ปวส.5332010017วราภรณ์ ทองดีการบัญชี การบัญชี 
630. ปวส.5332010018วารีรัตน์ ขามาลาการบัญชี การบัญชี 
631. ปวส.5332010019ศกลรัตน์ โหจันทร์การบัญชี การบัญชี 
632. ปวส.5332010020สุนิสา โฉมศรีการบัญชี การบัญชี 
633. ปวส.5332010021สุนิสา เคหะวันการบัญชี การบัญชี 
634. ปวส.5332010023สุพัตรา สีดาการบัญชี การบัญชี 
635. ปวส.5332010024สุวรรณา จันทหอมการบัญชี การบัญชี 
636. ปวส.5332010025อุษา ศรีศิริการบัญชี การบัญชี 
637. ปวส.5332010026อรอุมา ว่องกสิกรรมการบัญชี การบัญชี 
638. ปวส.5332010027กัญญรัตน์ สุขใสการบัญชี การบัญชี 
639. ปวส.5332010028กนกวรรณ รักสัตย์การบัญชี การบัญชี 
640. ปวส.5332010029กรองกาญจน์ อินทร์พุกการบัญชี การบัญชี 
641. ปวส.5332010030ขนิษฐา ผลิผลการบัญชี การบัญชี 
642. ปวส.5332010031ขวัญนภา อุ่นเจริญการบัญชี การบัญชี 
643. ปวส.5332010032ขวัญเดือน โพธิ์ขวางการบัญชี การบัญชี 
644. ปวส.5332010033แคทรียา อินทร์ศักดิ์การบัญชี การบัญชี 
645. ปวส.5332010034จิราพร ศรีแก้วการบัญชี การบัญชี 
646. ปวส.5332010035จิราภรณ์ ราชวงษ์การบัญชี การบัญชี 
647. ปวส.5332010036จีรวรรณ ช้างโตการบัญชี การบัญชี 
648. ปวส.5332010037เจนจิรา นันตาการบัญชี การบัญชี 
649. ปวส.5332010038ชดาไม มางสลัดการบัญชี การบัญชี 
650. ปวส.5332010039ชิดชนก มะโนธรรมการบัญชี การบัญชี 
651. ปวส.5332010040ชลธิชา คนทาการบัญชี การบัญชี 
652. ปวส.5332010042ทัศนีย์ มณีเมฆการบัญชี การบัญชี 
653. ปวส.5332010043ประภาภรณ์ เพ็ญธัญกรณ์การบัญชี การบัญชี 
654. ปวส.5332010044ปาริชาติ วงษ์ปานการบัญชี การบัญชี 
655. ปวส.5332010045ปรียนุช เกตวิการการบัญชี การบัญชี 
656. ปวส.5332010046พรเพ็ญ วระภูมิการบัญชี การบัญชี 
657. ปวส.5332010048วรัญญา ปัญญาการบัญชี การบัญชี 
658. ปวส.5332010049วาสนา อาจสาริกิจการบัญชี การบัญชี 
659. ปวส.5332010050ศิริวรรณ นาคพงษ์การบัญชี การบัญชี 
660. ปวส.5332010051สกุณา ตามพระหัตถ์การบัญชี การบัญชี 
661. ปวส.5332010052สุนิศา มุ่งการนาการบัญชี การบัญชี 
662. ปวส.5332010054วันนิสา ศิริสุขถาวรกุลการบัญชี การบัญชี 
663. ปวส.5332010055ยุพิน พลศิริการบัญชี การบัญชี 
664. ปวส.5332010056ภัสสร พูลพันธุ์การบัญชี การบัญชี 
665. ปวส.5332010057อำพร วาสนาการบัญชี การบัญชี 
666. ปวส.5332010059กรกมล กล้าธัญญะกรณ์การบัญชี การบัญชี 
667. ปวส.5332010060ทิพย์วรรณ เทพศรีการบัญชี การบัญชี 
668. ปวส.5332010062วันแต่ง ศรีแจ่มการบัญชี การบัญชี 
669. ปวส.5332010063วศินี เรืองพิจิตรการบัญชี การบัญชี 
670. ปวส.5332010064ขนิษฐา ลำปางการบัญชี การบัญชี 
671. ปวส.5332020002ชนิดา เพียรการนาการตลาด การตลาด 
672. ปวส.5332020003ชิดชนก สีขำการตลาด การตลาด 
673. ปวส.5332020004ชฎิกาญจน์ ชะเอมไทยการตลาด การตลาด 
674. ปวส.5332020005ฐิติรัตน์ หัสแดงการตลาด การตลาด 
675. ปวส.5332020006ประภาภรณ์ กลายสุขการตลาด การตลาด 
676. ปวส.5332020007พจมาน กิ่มเกิดการตลาด การตลาด 
677. ปวส.5332020008เพ็ญนภา บัวกลั่นการตลาด การตลาด 
678. ปวส.5332020009พรสวรรค์ ทองคำขาวการตลาด การตลาด 
679. ปวส.5332020010นุสรา มณีเทศการตลาด การตลาด 
680. ปวส.5332020011รัตนากร พลทิพย์การตลาด การตลาด 
681. ปวส.5332020012รุ่งฤดี เอี่ยมสอาดการตลาด การตลาด 
682. ปวส.5332020013เรืองรอง ทรงรัตน์การตลาด การตลาด 
683. ปวส.5332020014นงนุช เรืองวงษ์งามการตลาด การตลาด 
684. ปวส.5332020015สุรษา วงค์พุฒิการตลาด การตลาด 
685. ปวส.5332020017สุนารี เนตรทองการตลาด การตลาด 
686. ปวส.5332020018วาสนา มหาภู่การตลาด การตลาด 
687. ปวส.5332020020อารีรัตน์ สิทธิการการตลาด การตลาด 
688. ปวส.5332020021อำพันธ์ กลิ่นหอมการตลาด การตลาด 
689. ปวส.5332020023วนิดา ปัญญาการตลาด การตลาด 
690. ปวส.5332020024เสาวลักษณ์ ทองแท้การตลาด การตลาด 
691. ปวส.5332020025ลลิตา แม่นศรการตลาด การตลาด 
692. ปวส.5332020026รัตนา คำมูลการตลาด การตลาด 
693. ปวส.5332020027ภาณุกร งามพัดการตลาด การตลาด 
694. ปวส.5332020028มัณทนา วงศ์รักษ์การตลาด การตลาด 
695. ปวส.5332020030โสภาวรรณ แซ่เจียการตลาด การตลาด 
696. ปวส.5332040001กรรณิการ์ พุ่มประพาฬคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
697. ปวส.5332040002กาญจนา แก้วมงเมืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
698. ปวส.5332040003กาญจนา สมวิชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
699. ปวส.5332040004จริยา เจริญสุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
700. ปวส.5332040005จันทร์จิรา แก้วทาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
701. ปวส.5332040006สาจารุทรรศน์ เพ็ญธัญกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
702. ปวส.5332040007จุฑารัตน์ สนองชาติคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
703. ปวส.5332040008ชฎาพร สุขกรินทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
704. ปวส.5332040010นริศรา ศรชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
705. ปวส.5332040011นฤมล จำปาพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
706. ปวส.5332040012ไพรินทร์ พันธุ์วิกรณ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
707. ปวส.5332040014วนิดา แรงกสิวิทย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
708. ปวส.5332040015วัจนพร วิบูลย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
709. ปวส.5332040016มยุรี นพคุณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
710. ปวส.5332040017วรรณิศา สุพรรณ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
711. ปวส.5332040018วรรณิสา บุญลือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
712. ปวส.5332040019วรรณประภา เหล่าเขตต์กิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
713. ปวส.5332040020ศิริลักษณ์ ภูฆังคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
714. ปวส.5332040021ศิริลักษณ์ วงษ์วิทยาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
715. ปวส.5332040022สุนันทา แสงสุพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
716. ปวส.5332040023สุพัตรา ชูกำแพงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
717. ปวส.5332040024สุรีพร พากโพธิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
718. ปวส.5332040025คฑาวุฒิ ปั้นดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
719. ปวส.5332040026ชัยวัฒน์ วัฒนารมย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
720. ปวส.5332040027ขันทอง อัมโพธิ์ชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
721. ปวส.5332040028จินดาหรา หมู่ชัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
722. ปวส.5332040029จีรนันท์ แข็งธัญญกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
723. ปวส.5332040032เตือนตา สายท่าเสาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
724. ปวส.5332040033ณัฏฐ์นรินทร์ แพ่งสุภาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
725. ปวส.5332040034ณัฐสุดา คงเกาะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
726. ปวส.5332040035นารีรัตน์ พรหมสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
727. ปวส.5332040036ปัทมาภรณ์ บรรเทาทิพย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
728. ปวส.5332040037พันฑิชา ช้างเขียวคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
729. ปวส.5332040038ลักขณา บุญอ่วมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
730. ปวส.5332040039มณฑาทิพย์ จินตนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
731. ปวส.5332040040วรรณา บุญเงินคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
732. ปวส.5332040041วิภาดา สุวัฒน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
733. ปวส.5332040042วิมลพรรณ รวยพงษ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
734. ปวส.5332040043สุดารัตน์ สุทัศน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
735. ปวส.5332040044สมพร โพธิบำรุงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
736. ปวส.5332040046เกรียงไกร เจนวิกย์กิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
737. ปวส.5332040048ประภาส คำอินทร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
738. ปวส.5332040049ปภพ ประสิทธิเขตรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
739. ปวส.5332040050ศตวรรษ ฟักผลคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
740. ปวส.5332040053คมกริช คณทาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
741. ปวส.5332040054ฐิติพงษ์ วังดงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
742. ปวส.5332040055ธนพงษ์ แก้ววิกย์กรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
743. ปวส.5332040058สถาพร ดิษดำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
744. ปวส.5332040059อธิวัฒน์ กระแสสินธุ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
745. ปวส.5332040060กรรณิกา ขมหนองเต่าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
746. ปวส.5332040064ชไมพร แป้นพยอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
747. ปวส.5332040065ธิดา บ้วนหลีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
748. ปวส.5332040067นุชจรี ทีประลาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
749. ปวส.5332040068ปราณี ป้อมน้อยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
750. ปวส.5332040069พัชรี ชลประเสริฐคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
751. ปวส.5332040071มานิดา แอกคะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
752. ปวส.5332040072มุกดา พจุไทยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
753. ปวส.5332040073ราชาวดี ใจหงิมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
754. ปวส.5332040075วิจิตรา นาคยาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
755. ปวส.5332040078สุธิรัตน์ ปิยะภาคคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
756. ปวส.5332040079สุภาพร บัวกลั่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
757. ปวส.5332040080สุวรรณา เมืองเงินคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
758. ปวส.5332040082อัจฉราภรณ์ ทวีงามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
759. ปวส.5332040084ฐานิต ชังชั่วคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
760. ปวส.5332040085พิษณุ กระสังข์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
761. ปวส.5332040087จตุรงค์ กลิ่นศรีสุขคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
762. ปวส.5332040089อรณัฐ มอญเพ็ชรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
763. ปวส.5332040090เบญจวรรณ บำรุงรัตน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
764. ปวส.5332040092อธิกัญญ์ กล่ำทวีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
765. ปวส.5332040093รุ่งนภา มหาสุวรรณ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
766. ปวส.5332040094พัชรา อรุณแสงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
767. ปวส.5332040095ณเรศ ทีนครคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
768. ปวส.5332040096เบญจมาศ สิงห์รัตน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
769. ปวส.5332040097ดารณี คณฑาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
770. ปวส.5332040098ศุทธินี บัวตูมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
771. ปวส.5332040099เนาวรัตน์ โกฎทองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
772. ปวส.5332150001เกตุแก้ว เจริญศรีการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
773. ปวส.5332150003ณัฐณิชา บุญโพธิ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
774. ปวส.5332150004ทิพธัญญา เพ็ญธัญการการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
775. ปวส.5332150005กมลวรรณ เสชังการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
776. ปวส.5332150006นันทยา นนทกาการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
777. ปวส.5332150007นิจวรรณ ศรีมงคลการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
778. ปวส.5332150010มณฑิชา ขันทกสิกรณ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
779. ปวส.5332150011วิไลวรรณ กองแก้วการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
780. ปวส.5332150012ศยามล โคมลอยการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
781. ปวส.5332150013ศิริกมล ชำนิการค้าการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
782. ปวส.5332150014ศิริรัตน์ มาพงษ์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
783. ปวส.5332150017สุกัญญา แซ่แต้การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
784. ปวส.5332150018สุพรรณี ภูสันต์การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 
785. ปวส.5332150019มินตรา ศรีเอี่ยมการจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป