รายงานจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ V-Net ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชาสาขางาน
1. ปวส.5332010001ศิรินทิพย์ แสงฉายการบัญชี การบัญชี 
2. ปวส.5332010002ภัทรวดี แซ่ว่างการบัญชี การบัญชี 
3. ปวส.5332010003ชลธิชา ดีวันการบัญชี การบัญชี 
4. ปวส.5332010004รุ่งทิพย์ พานแจ้งการบัญชี การบัญชี 
5. ปวส.5332010005อุบลรัตน์ สร้อยมาศการบัญชี การบัญชี 
6. ปวส.5332010006วนาลี สุขหร่องการบัญชี การบัญชี 
7. ปวส.5332010007ขนิษฐา เฉียงเหนือการบัญชี การบัญชี 
8. ปวส.5332010008ศิวนาถ พวงแก้วการบัญชี การบัญชี 
9. ปวส.5335020001กิตติพงษ์ แซ่เฮ่อพืชศาสตร์ พืชสวน 
10. ปวส.5335020002วรวุฒิ แก่นจันทองพืชศาสตร์ พืชสวน 
11. ปวส.5335020003คุณากร โมคลาพืชศาสตร์ พืชสวน 
12. ปวส.5335020004สมชาย พงพนาพาเจริญพืชศาสตร์ พืชสวน 
13. ปวส.5335020005สุรชัย วนาคุ้มครองพืชศาสตร์ พืชสวน 
14. ปวส.5335020007อารี ย่างพัฒนาพิชัยพืชศาสตร์ พืชสวน 
15. ปวส.5335020013นิโลบล พรมมาพืชศาสตร์ พืชสวน 
16. ปวส.5335030001กนกศักดิ์ ปันหล้าสัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 
17. ปวส.5335030003พินิจ เทียนพลชัยสัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 
18. ปวส.5335030004ศราวุฒิ แก้วเรือนสัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 
19. ปวส.5335030005อนุศิษฎ์ จินะสทุ่งสัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 
20. ปวส.5335030006อภิลาภ พิณเผือกสัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 
21. ปวส.5335030007อภิสิทธิ์ ดินแดนวนาสัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 
22. ปวส.5335030008ธนา เครือสุนันท์สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 
23. ปวส.5335030009หิรัญ แสนใจสัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 
24. ปวส.5335030011อนุวัตร คงมั่นกวีสุขสัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 
25. ปวส.5335030012เจนจิรา มีเทศสัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 
26. ปวส.5335030013ศิริพร สอนแก้วสัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 
27. ปวส.5335030014กรีฑารัตน์ วนาสุขสมบูรณ์สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 
28. ปวส.5335030015ชัยพฤกษ์ มูลคำสัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 
29. ปวส.5335110002ปานทิพย์ ราชอุปนันท์เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
30. ปวส.5335110004พิมลวรรณ แป้นต่วนเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
31. ปวส.5335110005พานนท์ แซ่เฮ้อเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์